0

Quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tiếp cận chuẩn quốc tế tại đại học quốc gia hà nội giai đoạn 2012 2020

144 22 0
  • Quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tiếp cận chuẩn quốc tế tại đại học quốc gia hà nội giai đoạn 2012 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:23

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐĂNG KHOA QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾP CẬN CHUẨN QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012-2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐĂNG KHOA QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾP CẬN CHUẨN QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012-2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lê Kim Long HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo, cán Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn khích lệ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ kính trọng sâu sắc tới PGS.TS Lê Kim Long, người hướng dẫn khoa học, bảo tận tình, chu đáo Thầy khơng hướng dẫn, khuyến khích, giúp đỡ tơi nhiều trình làm luận văn mà quan trọng học hỏi lối tư độc lập sáng tạo nghiên cứu khoa học, phong cách làm việc nghiêm túc Tôi xin bày tỏ lịng biết ơn ý kiến đóng góp, xây dựng chân thành đồng nghiệp Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội tập thể Lớp 1, Cao học quản lý giáo dục khóa 11, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin tri ân khích lệ ủng hộ nhiệt tình gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn chắn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến bảo thầy cô, nhà khoa học, góp ý b ạn bè đồng nghiệp người quan tâm để tác giả rút kinh nghiệm hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn./ i LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ tiếp cận chuẩn quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2012-2020” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Lê Kim Long Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khác, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Học viên Nguyễn Đăng Khoa ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBKH CBNC CBVC CNH ĐH ĐHQG ĐHQGHN ĐT-BD GD&ĐT GDĐH GS GV HĐH HĐLĐ HĐLV HVCH KH-CN KH&CN KT-XH KTV NCKH NCPT NC-TK NCS NCV PGS XHCN ThS TS TSKH TW iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Danh mục chữ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng số liệu vii Danh mục sơ đồ, hình, biểu đồ viii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm công cụ 11 1.2.1 Nhân lực nguồn nhân lực 11 1.2.2 Nhân lực khoa học công nghệ 12 1.2.3 Quản lý quản lý nguồn nhân lực 14 1.2.4 Phát triển nguồn nhân lực quản lý phát triển nguồn nhân lực 16 1.2.5 Quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 17 1.2.6 Chuẩn quốc tế phát triển nguồn nhân lưcc̣ khoa học công nghệ 18 1.3 Một số quan điểm quản lý nhân lực 22 1.3.1 Quản lý nhân lực tổng thể 22 1.3.2 Quản lý nhân lực định hướng “viễn cảnh” 24 1.4 Quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trường đại học 24 1.4.1 Vai trò nhân lực khoa học công nghệ trường đaịhocc̣ 24 1.4.2 Nội dung quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ giáo dục đại học 28 1.4.3 Cấp độ quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 28 iv 1.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trường đại học 30 1.5 Kinh nghiệm thực quản lý phát triển nhân lực khoa học công nghệ số nước giới 32 1.5.1 Hoa Kỳ 32 1.5.2 Pháp 32 1.5.3 Nhật Bản 33 1.5.4 Trung Quốc 34 1.5.5 Singapore 35 Tiểu kết chương 38 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 39 2.1 Giới thiệu khái quát Đại học Quốc gia Hà Nội 39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 39 2.1.2 Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020 43 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 45 2.1.4 Các điều kiện sở vật chất, mơi trường làm việc cho mục đích nghiên cứu khoa học 46 2.2 Thực trạng công tác quản lý phát triểnnhân lực khoa học công nghệ 47 2.2.1 Cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm quản lý nhân 47 2.2.2 Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 48 2.2.3 Công tác quản lý phát triển nhân lực khoa học công nghệ 62 Tiểu kết chương 76 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2012-2020 .77 3.1 Nguyên tắc xây dưngc̣ giải pháp 77 3.1.1 Tính hệ thống 77 3.1.2 Tính khoa học 77 3.1.3 Tính kế thừa vàphát triển 77 3.1.4 Tính hiệu 78 v 3.1.5 Tính khả thi 78 3.1.6 Tính định hướng sử dụng 78 3.2 Một số giải pháp quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 79 3.2.1 Nhóm giải pháp tuyển dụng/thu hút nhà khoa học đạt trình độ quốc tế 79 3.2.2 Nhóm giải pháp bồi dưỡng, phát triển cán khoa học đào tạo cán khoa học tạo nguồn 81 3.2.3 Nhóm giải pháp xây dựng chế, sách đãi ngộ, mơi trường làm việc 84 3.3 Khảo nghiệm tinh́ cấp thiết vàtinh́ khảthi nhóm giải pháp qu ản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 88 3.3.1 Tính cấp thiết giải pháp 89 3.3.2 Tính khả thi giải pháp 91 3.3.3 Tương quan tính cấp thiết tính khả thi giải pháp .94 Tiểu kết chương 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 109 vi DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Trang Bảng 1.1 Bộ tiêu chí thang điểm nguồn nhân lực KH&CN để xác định trường đại học đạt chuẩn quốc tế Bảng 1.2 Bộ tiêu chí thang điểm nguồn nhân lực KH&CN để xác định ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế Bảng 2.1 Bảng tổng hợp tên đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN Bảng 2.2 Đội ngũ CBVC ĐHQGHN phân chia theo chức danh , trình độ (chỉ tính từ trình độ ThS trở lên) Bảng 2.3 Số liệu CBVC số trường đại học Việt Nam năm 2010 Bảng 2.4 Khảo sát CBKH trình độ cao số trường đại học Viện nghiên cứu tiêu biểu Việt Nam Bảng 2.5 Cơ cấu nhân lực nghiên cứu KH&CN ĐHQGHN Bảng 2.6 Tổng hợp ý kiến mức độ thực nguồn nhân lực KH&CN để trường ĐH; ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế Bảng 2.7 Tổng hợp ý kiến đánh giá lực tiêu chuẩn/tiêu chí CBKH có khả đạt chuẩn quốc tế Bảng 2.8 Số lượng cán bộ, viên chức cử đào tạo sau đại học giai đoạn 2000-2012 Bảng 2.9 Số lượng cán bộ, viên chức hồn thành chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2000-2010 Bảng 2.10 Kết khảo sát thực trạng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN Bảng 3.1 Kết khảo sát tính cấp thiết giải pháp quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN Bảng 3.2 Kết khảo sát tính khả thi giải pháp quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN Bảng 3.3 Mức độ tương quan tính cấp thiết tính khả thi giải pháp vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ nhân lực KH&CN nhân lực NCPT Hình 1.2 Mối quan hệ biện chứng quản lý Sơ đồ 1.3 Mơ hình liên kết (theo Devanna/Fombrun/Tychi) Hình 1.4 Khối lập phương quản trị nhân Sơ đồ 1.5 Mơ hình phát triển nguồn nhân lực theo Leonar Nadle Sơ đồ 2.1 Mơ hình cấu tổ chức ĐHQGHN Biểu đồ 2.2 Số lượng tỷ lệ đội ngũ CBKH năm 2013 Biểu đồ 2.3 Số lượng CBVC trình độ cao tính theo 03 năm học gần Biểu đồ 2.4 Phân chia theo độ tuổi giới tính CBKH có trình độ ThS Biểu đồ 2.5 Phân chia theo độ tuổi giới tính CBKH có trình độ TS TSKH Biểu đồ 2.6 Phân chia theo độ tuổi giới tính CBKH có chức danh GS PGS 54 Biểu đồ 2.7 Các số trình độ học vấn CBVC năm học 2012-2013 Biểu đồ 2.8 Thống kê công tác đào tạo-bồi dưỡng ngắn hạn giai đoạn 2000 - 2013 Biểu đồ 2.9 Kết thực đào tạo-bồi dưỡng CBVC theo năm học gần Biểu đồ 3.1 So sánh mức độ cấp thiết điểm trung bình giải pháp đề xuất Biểu đồ 3.2 So sánh mức độ khả thi điểm trung bình giải pháp đề xuất Biểu đồ 3.3 Mức độ tương quan điểm trung bình tính cấp thiết tính khả thi giải pháp quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN viii Quản lý Giáo dục, Khoa Sư phạm (nay Trường Đại học Giáo dục), Đại học Quốc gia Hà Nội 61 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lư giáo dục, Trường Cán quản lư giáo dục Trung ương I, Hà Nội 62 Nguyễn Mạnh Quân (2004), Tổng luận phát triển khoa học công nghệ nước ASEAN, Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, Hà Nội 63 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 64 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 106 65 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Giáo dục đại học, Cổng thơng tin điện tử nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 66 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2000), Luật Khoa học Cơng nghệ, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 67 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Khoa học Công nghệ, Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học Công nghệ, Hà Nội, Việt Nam 68 Trịnh Ngọc Thạch (2008), Hồn thiện mơ hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trường đại học Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục, Khoa Sư phạm (nay Trường Đại học Giáo dục), Đại học Quốc gia Hà Nội 69 Lê Thị Phƣơng Thảo (2007), Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm (nay Trường Đại học Giáo dục), Đại học Quốc gia Hà Nội 70 Lâm Quang Thiệp, D.Bruce Johnstone, Philip G.Altbach (2006), Giáo dục đại học Hoa Kỳ, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 71 Thủtướng Chính phủ (2003), Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 ban hành Điều lệ trường Đại học, Hà Nội 72 Nguyễn Thị Anh Thu (2004), Phát triển nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ (giáo trình), Trường Đại học Khoa học Xă hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 73 Vũ Đình Tích (1993), Nâng cao hiệu đầu tư cho khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế, Luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 74 Vũ Tiến Trinh (1991), Nghiên cứu biện pháp để phát triển nâng cao hiệu hoạt động khoa học công nghệ lao động sản xuất nhà trường’’, Đề tài mã số B91-38-14, Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục 75 Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn nhân lực, kinh nghiệm giới thực tiễn Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 107 76 Trần Văn Tùng (2001), Nền kinh tế tri thức yêu cầu đổi giáo dục Việt Nam, Nhà xuất Thế giới 77 Trần Văn Tùng (2005), Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực tài năng, kinh nghiệm giới, Nhà xuất Thế giới 78 Nguyễn Thị Tuyết (2008), Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trường Đại học Việt Nam theo định hướng bình đẳng giới, Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục, Khoa Sư phạm (nay Trường Đại học Giáo dục), Đại học Quốc giaHà Nội 79 Đặng Ứng Vận (2007), Phát triển giáo dục đại học kinh tế thị trường, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 108 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1.THỰC TRẠNG PHÂN BỔ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC TẠI ĐHQGHN (tính đến ngày 31/7/2013) Stt Tên quan, đơn vị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Trường Đại học Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Trường Đại học Giáo dục Khoa Quốc tế Khoa Luật Khoa Sau đại học 10 Khoa Quản trị Kinh doanh 11 Khoa Y Dược 12 Viện Công nghệ Thông tin 13 14 15 16 17 Viện Vi sinh vật Công nghệ Sinh học Viện Việt Nam học Khoa học phát triển Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ 20 21 23 Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận trị Trung tâm Giáo dục Quốc phòngAn ninh 109 Stt 24 25 26 Tên quan, đơn vị Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Trung tâm Phát triển hệ thống Trung tâm Hỗ trợ đào tạo Phát triển đô thị đại học 27 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 29 Trung tâm Thông tin - Thư viện 31 Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin 32 Nhà Xuất 34 Ban Quản lý Các dự án 35 Tạp chí Khoa học 37 Cơ quan ĐHQGHN 39 Viện Tin học Pháp ngữ 41 Trung tâm phát triển ĐHQGHN Tổng Ghi chú: tổng số CBKH = cán giảng dạy + cán nghiên cứu (khơng tính cán nghiên cứu hợp đồng); cán giảng dạy* kể cán giảng dạy hợp đồng 110 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Thực trạng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ Kính thưa Thầy/Cơ Để nâng cao vai trò then chốt việc phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý tham gia nghiên cứu khoa học (CBKH) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có sở cho việc đề xuất giải pháp quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ (KH&CN) tiếp cận chuẩn quốc tế, mong nhận giúp đỡ Thầy/Cô thông qua phiếu khảo sát ý kiến Xin Thầy/cơ vui lịng bớt chút thời gian cung cấp thơng tin quan điểm vấn đề nêu Thông tin thu từ quý Thầy/Cô giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu Phần I Đánh giá số thông tin nguồn nhân lực KHCN điều kiện để CBKH đạt chuẩn quốc tế Để xác định trường đại học chuẩn quốc tế ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, ĐHQGHN ban hành hướng dẫn (kèm theo Quyết định số 2179/QĐĐHQGHN ngày 03/7/2012 Giám đốc ĐHQGHN), có số tiêu chí phát triển đội ngũ CBKH đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN Xin Thầy/Cô cho biết đánh giá mức độ hồn thành tiêu chí qua bảng 1, cách đánh dấu (X) vào ô trả lời tương ứng: Bảng Nguồn nhân lực KH&CN để trƣờng đại học đạt chuẩn quốc tế TT Tiêu chí chung Tỷ lệ giảng viên/sinh viên (bao gồm học viên cao học, nghiên cứu sinh) Tỷ lệ CBKH có học vị tiến sĩ trở lên 111 TT Tiêu chí chung Tỷ lệ CBKH có chức danh giáo sư, phó giáo sư Giảng viên quốc tế Tỷ lệ giảng viên giảng dạy chuyên môn tiếng Anh Tỷ lệ cán quản lý sử dụng tiếng Anh giao tiếp Bảng Nguồn nhân lực KH&CN để ngành/chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế TT Tiêu chí chung Tỷ lệ giảng viên/sinh viên (bao gồm học viên cao học, nghiên cứu sinh) Tỷ lệ CBKH có học vị tiến sĩ trở lên Tỷ lệ CBKH có chức danh GS, PGS 112 TT Tiêu chí chung Giảng viên quốc tế Giảng viên trao đổi chun mơn nước ngồi Tỷ lệ giảng viên giảng dạy chuyên môn tiếng Anh Tỷ lệ cán quản lý sử dụng tiếng Anh giao tiếp Trong văn hướng dẫn trên, Thầy/Cơ cho biết ý kiến lực tiêu chuẩn, tiêu chí CBKH đạt chuẩn quốc tế đơn vị Thầy/Cô làm việc Xin vui lịng đánh dấu (X) vào tương ứng mà Thầy/cô cho phù hợp bảng đây: Bảng Năng lực tiêu chuẩn, tiêu chí CBKH đạt chuẩn quốc tế TT Năng lực tiêu chuẩn, tiêu chí CBKH có khả đạt chuẩn quốc tế I Năng lực Có khả giảng dạy tốt chuyên môn ngoại ngữ Có phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học tiên tiến Có kiến thức, kỹ nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế Có mối quan hệ giao tiếp, hợp tác bình đẳng với trường đại học tiên tiến giới II Tiêu chuẩn,tiêu chí Trong 05 năm có từ 01 đến 03 báo đăng tạp chí khoa học quốc tế ISI Scopus 113 TT Năng lực tiêu chuẩn, tiêu chí CBKH có khả đạt chuẩn quốc tế Trong năm có 01 báo, báo cáo khoa học tạp chí hội nghị quốc gia Trong năm gần có 03 trích dẫn/bài báo từ nguồn Scopus, Scimago Công bố 05 tài liệu khoa học/năm website bảng xếp hạng Được công nhận phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích quyền quốc gia/quốc tế vòng năm Trong năm có 01-02 báo ISI Scopus/cơng trình chun ngành Có 01 báo, báo cáo khoa học tạp chí hội nghị quốc gia/năm Được mời báo cáo viên hội thảo khoa học quốc tế Có 01 sách chuyên khảo/ năm 01 sách chuyên khảo/5 năm xuất tiếng nước ngồi Phần Đánh giá cơng tác quản lý phát triển nguồn nhân lực KH & CN Để góp phần định hướng giải pháp phát triển đội ngũ CBKH tiếp cận chuẩn quốc tế đến năm 2020 ĐHQGHN, xin Thầy/Cơ vui lịng đánh dấu (X) vào mức độ phù hợp với ý kiến cơng tác quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN đơn vị Thầy/Cô làm việc theo bảng đây: Bảng Công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN TT Công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN Quy hoạch đội ngũ CBKH có trình độ tiến sĩ chức danh phó giáo sư Q trình tuyển dụng, thu hút sử dụng CBKH có trình độ cao (từ tiến sĩ trở lên) Bồi dưỡng CBKH nghiệp vụ chuyên môn 114 TT Công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN Chuẩn hóa kiến thức, kỹ việc đào tạo CBKH tạo nguồn (cử nhân tài năng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) Cơ chế, sách đãi ngộ giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh, học vị, có đề tài nghiên cứu khoa học 115 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Về tính cấp thiết tính khả thi giải pháp nhóm giải pháp quản lý phát triển ng̀n nhân lực KH & CN Từ đến năm 2020, xin Thầy/Cơ vui lịng cho biết ý kiến (đánh dấu X vào mức độ mà Thầy/Cô cho phù hợp) tính cấp thiết tính khả thi nhóm giải pháp quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN tiếp cận chuẩn quốc tế, chi tiết sau: Bảng Tính cấp thiết tính khả thi giải pháp Nhóm giải pháp quản lý TT phát triển nguồn nhân lực KH&CN Tuyển dụng/thu hút nhà khoa học đạt trình độ quốc tế 1.1 Thu hút CBKH người 1.2 1.3 2.1 nước Thu hút CBKH Việt kiều Tuyển dụng/ thu hút CBKH người Việt Nam nước Bồi dưỡng, phát triển CBKH, đào tạo CBKH tạo nguồn ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế Xây dựng chương trình bồi dưỡng CBKH trẻ công tác ĐHQGHN chưa đạt chuẩn trình độ quốc tế Thực chế bồi dưỡng CBKH phù hợp với 2.2 quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm Đại học Quốc gia Hà Nội Nâng cao chất lượng đào 2.3 tạo CBKH tạo nguồn (Cử nhân tài năng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) 116 Nhóm giải pháp quản lý TT phát triển nguồn nhân lực KH&CN 3.1 Xây dựng chế, sách đãi ngộ, mơi trường làm việc Định biên nhân lực nghiên cứu viên Đại học Quốc gia Hà Nội Xây dựng chế đặc biệt 3.2 nhằm trả lương, thu nhập cho CBKH đạt trình độ quốc tế Ưu tiên đầu tư tài chính, sở vật chất để xây dựng phịng thí 3.3 nghiệm/trung tâm nghiên cứu trọng điểm góp phần gia tăng hoạt động nghiên cứu, công bố quốc tế Xây dựng môi trường làm việc khoa học, văn minh, 3.4 tin cậy, dân chủ, công đánh giá sản phẩm đầu nghiên cứu khoa học Phần III Thơng tin cá nhân (Xin Thầy/Cơ vui lịng trả lời số thông tin cá nhân) Họ tên (không bắt buộc): Cơng việc, ví trí việc làm: Giảng viên Nghiên cứu viênNghiên cứu viên Giảng viên kiêm cán quản lý Nghiên cứu viên kiêm cán quản lý Chức vụ đảm nhiệm (nếu có): Thâm niên công tác (xin ghi số năm): Trình độ/Học vị chức danh khoa học: Trình độ/học vị: Cử nhân ThS Chức danh khoa học: PGS GS TS TSKH Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Thầy/Cô! 117 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐĂNG KHOA QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾP CẬN CHUẨN QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012- 2020. .. nguồn nhân lực quản lý phát triển nguồn nhân lực 16 1.2.5 Quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 17 1.2.6 Chuẩn quốc tế phát triển nguồn nhân lưcc̣ khoa học công nghệ 18... Chương Cơ sở lý luận th ực tiễn quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Chương Thực trạng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tiếp cận chuẩn quốc tế tại đại học quốc gia hà nội giai đoạn 2012 2020 ,

Từ khóa liên quan