0

Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên trường đại học thủ đô hà nội

144 80 0
  • Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên trường đại học thủ đô hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THÖY HƢỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THÖY HƢỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 8140114 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Lê Ngọc Hùng HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Khơng có thành cơng mà khơng có hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp gián tiếp thầy, cô, gia đình, bạn bè đồng nghiệp… Sau hai năm đƣợc học tập khoa Quản lý giáo dục – Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội với giúp đỡ Nhà trƣờng, thầy tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên Trƣờng Đại học Thủ đô Hà Nội” Với lịng biết ơn sâu sắc nhất, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Quý thầy, cô Khoa Quản lý giáo dục tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhiều suốt thời gian học tập Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn GS.TS Lê Ngọc Hùng - ngƣời Thầy hƣớng dẫn tơi thực khóa luận này, Thầy tận tâm dạy, định hƣớng nhƣ trực tiếp bảo tơi suốt q trình nghiên cứu, nhờ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phịng Cơng tác học sinh sinh viên, phịng ban chức năng, thầy, Trƣờng Đại học Thủ Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi có nguồn tƣ liệu thực tế, khách quan để tơi tiến hành nghiên cứu thực đề tài Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình ln động viên, chia giúp đỡ tạo điều kiện thời gian để tơi hồn thành q trình học tập, nghiên cứu Do điều kiện thời gian lực, nhƣ đề tài rộng nên tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tơi mong nhận đƣợc dẫn đóng góp ý kiến Quý thầy, cô để giúp hồn thiện khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả khóa luận Vũ Thúy Hƣờng i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu BCH Ban chấp hành CBGV Cán bộ, giáo viên CBGVNV Cán bộ, giáo viên, nhân viên CBQL Cán quản lý CSVC Cơ sở vật chất CTHSSV Công tác học sinh sinh viên GDPL Giáo dục pháp luật GV Giáo viên GD&ĐT Giáo dục Đào tạo HSSV Học sinh sinh viên SV Sinh viên TNCSHCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ii DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 Thống kê cá luật theo địn Khảo sát hìn triển lự Thống kê m GDPL theo Thống kê m 2.4 kế hoạch GD viên 2.5 Thống kê đá theo định hƣ Thống kê kế 2.6 động giáo d cho sinh viê 2.7 2.8 Kết kiểm viên theo đị Thống kê m giảng vi cho sinh viê Thống kê m 2.9 nhận hoạt đ sinh viên 2.10 Thống kê m GDPL theo iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU iii MỤC LỤC iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu: Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên Trƣờng Đại học Thủ đô Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: 8.2 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: 8.3 Nhóm phƣơng pháp thống kê: Những đóng góp đề tài 9.1 Về mặt lý luận 9.2 Về mặt thực tiễn 10 Dự kiến cấu trúc luận văn Chƣơng I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC iv 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Vấn đề giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 1.1.2 Vấn đề quản lí hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 1.2 Các khái niệm nghiên cứu 1.2.1 Quản lý Quản lý nhà trƣờng 1.2.2 Giáo dục, Pháp luật Giáo dục pháp luật 11 1.2.3 Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực 13 1.1.4 Sinh viên 15 1.1.5 Trƣờng đại học 16 1.1.6 Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên trƣờng đại học 16 1.3 Hoạt động giáo dục pháp luật cho sinh viên theo định hƣớng phát triển lực trƣờng đại học 17 1.3.1 Sự cần thiết phải có hoạt động giáo dục pháp luật cho sinh viên 17 1.3.2 Chủ thể thực giáo dục pháp luật cho sinh viên 18 1.3.3 Mục tiêu hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực trƣờng đại học 19 1.3.4 Nội dung hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực 20 1.4 Các hình thức giáo dục pháp luật đặc trƣng, phù hợp với đối tƣợng sinh viên 24 1.5 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên trƣờng đại học 26 1.5.1 Lập kế hoạch hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 26 1.5.2 Tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 27 1.5.3 Chỉ đạo hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 28 1.5.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 29 v 1.6 Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên trƣờng đại học 30 1.6.1 Yếu tố môi trƣờng kinh tế - Xã hội pháp luật 30 1.6.2 Yếu tố từ phía nhà trƣờng phối hợp với gia đình, xã hội 32 1.6.3 Yếu tố từ phía sinh viên nhà trƣờng 33 1.6.4 Yếu tố đặc điểm ngành đào tạo, bậc đào tạo 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 37 2.1 Khái quát Trƣờng Đại học Thủ đô Hà Nội 37 2.1.1 Lịch sử hình thành nhà trƣờng 37 2.1.2 Sứ mạng, chức năng, nhiệm vụ 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 39 2.1.4 Mục tiêu chất lƣợng Nhà trƣờng 40 2.2 Khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên Trƣờng Đại học Thủ đô Hà Nội 40 2.3 Kết khảo sát hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực 40 2.3.1 Thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 40 2.3.2.Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên Trƣờng Đại học Thủ đô Hà Nội 46 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 64 2.5 Đánh giá ƣu điểm, hạn chế nguyên nhân hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 68 2.5.1 Những ƣu điểm hạn chế quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 68 2.5.2 Nguyên nhân hạn chế quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên 70 vi STT Các yếu tố ảnh hƣởng Chất lƣợng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu hoạt động GDPL theo định hƣớng phát triển lực cho SV Ý thức trách nhiệm, vai trò dẫn dắt phận GV hoạt động GDPL cho SV chƣa cao Điều kiện CSVC, tài nhà trƣờng thiếu thốn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Thiếu hệ thống văn pháp quy hoạt động GDPL Sự kết hợp nhà trƣờng với gia đình chƣa cao Sự quan tâm, phối hợp tổ chức xã hội việc GDPL cho sinh viên chƣa chặt chẽ, đồng 10 Hệ thống pháp luật chƣa hoàn thiện đồng Tác động từ môi trƣờng sống, điều kiện sinh hoạt, văn hóa địa phƣơng Tác động từ gia đình, ngƣời thân, bạn bè Tác động trái chiều từ hội nhập đa dạng văn hóa 11 Sự gia tăng tệ nạn xã hội 12 Khen thƣởng kỷ luật Câu : Thầy (cơ) có đề xuất quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên Nhà trƣờng để đạt đƣợc hiệu hơn? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho sinh viên) Để có nguồn tư liệu thực tiễn thực đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hướng phát triển lực cho sinh viên rường Đại học Thủ Hà Nội" góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý giáo dục pháp luật Nhà trường , em vui lòng cho biết ý kiến v n đề nêu câu hỏi (Khoanh x vào ý kiến mà em cho đúng) I Thông tin chung: - Họ tên: - Ngày sinh: - Lớp/ Khoa: - Là sinh viên năm thứ: - Số điện thoại: Chân thành cảm ơn! II Nội dung khảo sát: Câu : Theo em, nội dung đạt đƣợc hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên nhƣ nào? STT NỘI D Hiểu nhận thức rõ ràng quy trƣơng, sách lớn Đảng Nhà nƣớc định Nắm bắt rõ quy chế, quy định nhà trƣờng Xác định quyền, nghĩa vụ trách nhiệm công dân Có đánh giá pháp lý tƣợng xã hội nói chung, tƣợng pháp lý trƣờng hợp nói riêng kiến thức pháp luật đại cƣơng Câu 2: Theo em, hình thức giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên cần thay đổi nhƣ nào? STT Tăng thời gian lớp, giảm thời gian hoạt động ngoại khóa Tăng khóa, giảm thời gian lớp Tăng thời gian lớp thời gian ngoại khóa Giảm thời gian lớp thời gian ngoại khóa Câu 3: Theo em, hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực nhà trƣờng tổ chức STT NỘI DUNG Sinh viên không nắm đƣợc kế hoạch, thời gian cụ thể cho hoạt động đƣợc tổ chức Nội dung giáo dục pháp luật lớp khô khan, nhàm chán, khó tiếp thu Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa diễn tẻ nhạt, hình thức, mang tính bắt buộc Cơ chế động viên, khuyến khích khen thƣởng kịp thời sinh viên thực nghiêm túc chấp hành tốt pháp luật, nội quy, quy chế trƣờng học Cơ chế theo dõi, kiểm tra sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy trƣờng học chƣa đƣợc coi trọng mức Kiểm tra, đánh giá cách nghiêm túc, chặt chẽ Câu 4: Theo em, sau thời gian học tập Trƣờng ĐH Thủ đô Hà Nội, em nắm đƣợc kiến thức pháp luật? STT NỘI DUNG Ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh sách pháp luật nhà nƣớc, nội quy trƣờng, lớp nơi công cộng Hiểu nắm Luật giáo dục, điều lệ trƣờng ĐH, quy chế đào tạo Có kiến thức tảng sở pháp lý liên quan đến chuyên ngành sinh viên đƣợc đào tạo Hiểu nắm quy định đảm bảo an ninh trật tự trƣờng học, khu dân cƣ Hiểu nắm Luật phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Hiểu nắm Luật lao động việc làm Câu 5: Theo em, mức độ yếu tố dƣới có ảnh hƣởng đến hoạt động giáo dục pháp luật ? STT Các yếu tố ảnh hƣởng Hệ thống pháp luật chƣa hoàn thiện đồng Tác động từ mơi trƣờng sống, điều kiện sinh hoạt, văn hóa địa phƣơng Tác động từ gia đình, ngƣời thân, b5ạn bè Tác động trái chiều từ hội nhập đa dạng văn hóa Sự gia tăng tệ nạn xã hội Khen thƣởng kỷ luật Câu 6: Em có đề xuất hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực để đạt đƣợc hiệu hơn? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… DANH SÁCH ĐIỂM DANH SINH VIÊN KHĨA… TUẦN SINH HOẠT CƠNG DÂN HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC… STT Họ tên … CB LỚP KÝ XÁC NHẬN SAU MỖI BUỔI HỌC Hà Nội, ngày tháng năm 20 PHỤ LỤC TÊN ĐƠN VỊ : … BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV (Kèm theo Báo cáo số ……./……… …… ngày tháng năm ) NĂM HỌC: … HỌC KỲ… AT Chƣơng trình giáo dục Sinh viên tham gia Chƣơng trình SHCD Đầu khóa Sinh viên tham gia Chƣơng trình SHCD Giữa khóa Sinh viên tham gia Chƣơng trình SHCD Cuối khóa Tổng số HSSV (1) TỔNG CỘNG: ……., ngày tháng năm HIỆU TRƢỞNG (Ký, đóng d u) LỊCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠ Dùng cho sinh viên năm thứ Nhấ (Kèm theo Kế hoạch số Ngày tháng Sáng Giáo dục Tiểu học (ĐH), Giáo dục Tiểu h Thứ Hai Giáo dục, Giáo dục Cơng dân, Chính trị họ (20/8/2018) Giáo dục đặc biệt (450 sv) Chiều Giáo dục mầm non (ĐH), Giáo dục mầm Thứ Hai nam học, Quản trị khách sạn, Quản trị D (20/8/2018) Lữ hành (450 sv) Sáng Thứ Ba (21/8/2018) Chiều Thứ Ba (21/8/2018) Ngày tháng Sp Toán (ĐH), SP Toán (CĐ), SP Lý (ĐH dụng, SP Toán (CĐ), SP Hóa (CĐ), SP S Địa (CĐ), Ngơn ngữ Anh, Ngôn ngữ Tru Anh (440 sv) Quản trị kinh doanh, Luật, Logistic qu cung ứng, Công nghệ Kỹ thuật môi trƣờ (ĐH), SP Ngữ văn (CĐ), SP Lịch sử (ĐH thông tin, SP Tin, Giáo dục Thể chất (41 Ngành học Giáo dục Tiểu học (ĐH), Giáo dục Tiểu h Giáo dục, Giáo dục Cơng dân, Chính trị họ Sáng Giáo dục đặc biệt (450 sv) Thứ Tƣ (22/8/201) Giáo dục mầm non (ĐH), Giáo dục mầm nam học, Quản trị khách sạn, Quản trị D Lữ hành (450 sv) Sp Toán (ĐH), SP Toán (CĐ), SP Lý (ĐH dụng, SP Tốn (CĐ), SP Hóa (CĐ), SP S Địa (CĐ), Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Tru Chiều Anh (440 sv) Thứ Tƣ Quản trị kinh doanh, Luật, Logistic qu (22/8/2018) cung ứng, Công nghệ Kỹ thuật môi trƣờ (ĐH), SP Ngữ văn (CĐ), SP Lịch sử (ĐH thông tin, SP Tin, Giáo dục Thể chất (41 Ngày Ngành tháng Giáo dục Tiểu học (ĐH), Giáo dục T Sáng Giáo dục Cơng dân, Chính trị học, C Ngày Ngành tháng Thứ Năm (23/8/2018) (450 sv) Chiều Thứ Năm Giáo dục mầm non (ĐH), Giáo dục Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch v (23/8/2018) Sáng Thứ Sáu (24/8/2018) Chiều Thứ Sáu (24/8/2018) Sp Toán (ĐH), SP Toán (CĐ), SP L Tốn (CĐ), SP Hóa (CĐ), SP Sinh Anh, Ngơn ngữ Trung quốc, SP An Quản trị kinh doanh, Luật, Logistic Công nghệ Kỹ thuật môi trƣờng, S (CĐ), SP Lịch sử (ĐH), Công nghệ chất (410 sv) Sáng Giáo dục Tiểu học (ĐH), Giáo dục Tiểu Thứ Bảy Giáo dục Cơng dân, Chính trị học, Cơng (25/8/2018) Chiều Thứ Bảy Ngày tháng (450 sv) Giáo dục mầm non (ĐH), Giáo dục mầm Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ D Ngành (25/8/2018) Sáng Chủ Nhật Sp Toán (ĐH), SP Tốn (CĐ), SP L Tốn (CĐ), SP Hóa (CĐ), SP Sinh (26/8/2018) Chiều Chủ Nhật (26/8/2018) Nơi nhận: - Hiệu trưởng; - Các Phó Hiệu trưởng; - Các đơn vị trực thuộc; - Đoàn N, Hội SV; - Lưu: VT, CTHSSV (5 bản) Anh, Ngôn ngữ Trung quốc, SP An Quản trị kinh doanh, Luật, Logistic Công nghệ Kỹ thuật môi trƣờng, S (CĐ), SP Lịch sử (ĐH), Công nghệ chất (410 sv) ... trạng quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên Trƣờng Đại học Thủ đô Hà Nội Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển. .. Vấn đề quản lí hoạt động giáo dục pháp luật theo định hướng phát triển lực cho sinh viên Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên nhằm giúp sinh viên nâng... quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát triển lực cho sinh viên Trƣờng đại học Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động giáo dục quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hƣớng phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên trường đại học thủ đô hà nội ,

Từ khóa liên quan