0

QUẢN lý HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG dạy học TRÌNH độ đại học THEO hệ THỐNG tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học GIÁO dục – đại học QUỐC GIA hà nội

179 41 1
  • QUẢN lý HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG dạy học TRÌNH độ đại học THEO hệ THỐNG tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học GIÁO dục – đại học QUỐC GIA hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Đức Chính HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Kính thưa thầy giáo, cô giáo! Thưa bạn đồng nghiệp! Sau thời gian nỗ lực không ngừng thực nghiên cứu đề tài, tác giả hoàn thành luận văn với giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, giáo Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Giáo dục tạo điều kiện tốt giúp em hồn thành chương trình học tập, có kiến thức, kỹ cần thiết để nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc gửi đến GS.TS Nguyễn Đức Chính Thầy ln nhiệt tình hướng dẫn, định hướng giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, bạn đồng nghiệp giúp đỡ, động viên suốt trình học tập thời gian làm luận văn để đề tài hoàn thành! Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Đức Nguyên i DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT CBQL CTĐT ĐHQGHN ĐHGD GDĐH GV HTNC HTTC KTĐG PPDH QTDH SV : : : : : : : : : : : : Cán quản lý Chương trình đào tạo Đại học Quốc Gia Hà Nội Đại học Giáo dục Giáo dục đại học Giảng viên Hệ thống niên chế Hệ thống tín Kiểm tra – đánh giá Phương pháp dạy học Quá trình dạy học Sinh viên ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu .2 3.2 Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 13 1.2 Khái niệm đề tài 15 1.2.1 Quản lý, quản lý nhà trường 15 1.2.1.1 Quản lý 15 1.2.1.2 Quản lý nhà trường 17 1.2.2 Chương trình đào tạo 18 1.2.3 Dạy học 19 1.2.4 Kiểm tra – đánh giá 21 1.2.4.1 Khái niệm kiểm tra – đánh giá 21 1.2.4.2 Phân loại KTĐG hoạt động đào tạo 24 1.2.4.3 KTĐG dạy học 28 1.3 1.3.1 Hệ thống tín đào tạo đại học 28 Khái niệm hệ thống tín 28 iii 1.3.2 Một số đặc trưng hệ thống tín 31 1.3.2.1 Năng lực người học 31 1.3.2.2 Mục tiêu chương trình đào tạo hệ thống tín 31 1.3.2.3 Mục tiêu học phần hệ thống tín 31 1.3.3 Dạy học hệ thống tín 32 1.3.3.1 Các thành tố trình dạy học 32 1.3.3.2 Các hình thức tổ chức dạy học hệ thống tín 33 1.4 Những vấn đề lý luận KTĐG dạy học theo HTTC 35 1.4.1 Khái niệm KTĐG dạy học theo HTTC 35 1.4.2 Vai trò KTĐG dạy học theo HTTC 36 1.4.3 Chức KTĐG dạy học HTTC 37 1.4.4 Cơ sở KTĐG dạy học HTTC 38 1.4.5 Những nguyên tắc để KTĐG dạy học HTTC 39 1.4.6 Các hình thức KTĐG dạy học theo HTTC 40 1.4.7 Các phương pháp KTĐG dạy học theo HTTC 42 1.5 Quản lý KTĐG dạy học theo hệ thống tín 42 1.5.1 Khái niệm quản lý KTĐG dạy học theo HTTC .42 1.5.2 Nội dung quản lý hoạt động KTĐG đào tạo theo HTTC 43 1.5.2.1 Lập kế hoạch KTĐG 43 1.5.2.2 Tổ chức KTĐG 45 1.5.2.3 Lãnh đạo trình KTĐG 54 1.5.2.4 Kiểm tra trình KTĐG 55 1.5.3 Những yếu tố tác động tới quản lý KTĐG dạy học .56 1.5.3.1 Yếu tố chủ quan 56 1.5.3.2 Yếu tố khách quan 57 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 59 2.1 Khái quát Trƣờng Đại học Giáo dục 59 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 59 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 60 iv 2.1.3 Quy mô, ngành nghề đào tạo 61 2.1.3.1 Đào tạo cử nhân quy 61 2.1.3.2 Đào tạo thạc sĩ 62 2.1.3.3 Đào tạo tiến sĩ 63 2.1.3.4 Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác 63 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 64 2.1.4.1 Mơ hình tổ chức 64 2.1.4.2 Ban Giám hiệu 65 2.1.4.3 Hội đồng khoa học đào tạo 65 2.1.4.4 Các phòng chức 65 2.1.4.5 Các khoa môn trực thuộc 65 2.1.4.6 Các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ .66 2.1.4.7 Các đơn vị phục vụ khác 66 2.1.4.8 Tổ chức Đảng đoàn thể 66 2.1.5 Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên 66 2.1.6 Hệ thống sở vật chất kỹ thuật nhà trường 67 2.2 Thực trạng quản lý KTĐG dạy học theo HTTC Trƣờng Đại học Giáo dục 68 2.2.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 68 2.2.1.1 Mục đích việc khảo sát thực trạng 68 2.2.1.2 Nhiệm vụ khảo sát thực trạng 68 2.2.1.3 Nội dung khảo sát thực trạng 69 2.2.1.4 Bộ công cụ khảo sát 69 2.2.1.5 Chọn mẫu thực khảo sát 69 2.2.1.6 Xử lý số liệu khảo sát 70 2.2.1.7 Tổng kết đánh giá thực trạng 70 2.2.2 Thực trạng KTĐG Trường Đại học Giáo dục 70 2.2.2.1 Thực trạng việc nhận thức vai tròKTĐG dạy học .70 2.2.2.2 Thực trạng xác định mục đích KTĐG 72 2.2.2.3 Thực trạng việc sử dụng hình thức KTĐG 73 2.2.2.4 Thực trạng xây dựng nội dung KTĐG 74 v 2.2.2.5 2.2.3 Thực trạng sử dụng kết KTĐG 75 Thực trạng quản lý KTĐG dạy học Trường Đại học Giáo dục 76 2.2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch KTĐG 76 2.2.3.2 Thực trạng tổ chức KTĐG 77 2.2.3.3 Thực trạng lãnh đạo KTĐG dạy học 79 2.2.3.4 Thực trạng tra, kiểm tra việc thực KTĐG 80 2.3 Đánh giá chung, nguyên nhân 81 2.3.1 Đánh giá chung 81 2.3.1.1 Điểm mạnh quản lý hoạt động KTĐG nhà trường 81 2.3.1.2 Hạn chế quản lý hoạt động KTĐG nhà trường 81 2.3.2 Nguyên nhân 82 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC .83 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 83 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 83 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 83 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 83 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động KTĐG dạy học 84 3.2.1 Biện pháp Xây dựng văn quy định, hướng dẫn, quy trình KTĐG đặc biệt lưu ý tăng cường sử dụng KTĐG đánh giá trình PPDH Tập huấn nâng cao nhận thức vai trị, mục đích KTĐG q trình dạy học, tập huấn GV sử dụng KTĐG PPDH 84 3.2.1.1 Mục đích ý nghĩa biện pháp 84 3.2.1.2 Nội dung cách thực biện pháp 84 3.2.2 Biện pháp Xây dựng sẵn ngân hàng câu hỏi phục vụ cho công tác KTĐG để để hoạt động KTĐG thực cách bản, khoa học Trong đó, đặc biệt trọng cơng cụ KTĐG q trình đảm bảo tính đa dạng hình thức KTĐG để sử dụng cho nhiều hình thức tổ chức dạy học khác 88 3.2.2.1 Mục đích ý nghĩa biện pháp 88 3.2.2.2 Nội dung cách thực biện pháp 89 vi 3.2.3 Biện pháp Tập huấn GV cách sử dụng KTĐG trình PPDH hiệu quả, kỹ thuật xây dựng đề thi dụng kết KTĐG hợp lý, khoa học nhằm thúc đẩy tích cực học tập cho SV đầu năm học .90 3.2.3.1 Mục đích ý nghĩa biện pháp 90 3.2.3.2 Nội dung cách thực biện pháp 91 3.2.4 Biện pháp Xây dựng kế hoạch KTĐG tổng thể đầu học kỳ, năm học cho toàn Trường Kế hoạch phải lưu ý hai hình thức KTĐG tổng kết KTĐG trình 91 3.2.4.1 Mục đích ý nghĩa biện pháp 91 3.2.4.2 Nội dung cách thực biện pháp 92 3.2.5 Biện pháp Thành lập phận khảo thí chuyên trách Cải tiến công tác tổ chức giúp tăng cường trách nhiệm tính chuyên nghiệp KTĐG 94 3.2.5.1 Mục đích ý nghĩa biện pháp 94 3.2.5.2 Nội dung cách thực biện pháp 94 3.2.6 Biện pháp Thực kế hoạch KTĐG học kỳ, năm học cách triệt để; tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra đảm bảo hoạt động KTĐG kế hoạch, mục tiêu đặc biệt lưu ý giám sát chặt chẽ KTĐG trình Thành lập Phòng Thanh tra – Pháp chế 96 3.2.6.1 Mục đích ý nghĩa biện pháp 96 3.2.6.2 Nội dung cách thực biện pháp 97 3.2.7 3.3 Mối quan hệ biện pháp 98 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp .99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 101 Kết luận 101 Khuyến nghị 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 107 Phụ lục 107 Phụ lục 112 Phụ lục 119 Phụ lục 120 vii A THỰC TRẠNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ Dƣới nhận định thực trạng KTĐG STT Trƣờng ĐHGD Thầy/cô đồng ý với nhận định độ (mức điểm) nào? Vai trị KTĐG Những quy định cách thức tổ chức KTĐG, giúp cho việc nâng cao hoạt động dạy học nêu rõ văn b quy định, hướng dẫn nhà trường Hàng năm, nhà trường tổ chức tập huấn định kỳ quy ch quy định KTĐG hướng dẫn SV sử dụng KTĐG phục cho công tác học tập, có thái độ tích cực khơng đối phó KTĐG SV khơng đối phó với tập cá nhân/tuần, tập nhóm/th (KTĐG q trình) mà tích cực cách chủ động làm nh điều chỉnh phương pháp học tập kịp thời, làm giảm áp lực k bước vào kỳ thi cuối kỳ (KTĐG tổng kết) GV thường xuyên thực KTĐG trình dạy học như: đưa câu hỏi trực tiếp lớp yêu cầu SV trả lời đưa nhận xét giúp SV nhanh chóng hiểu bài, giao tập cá nhân/tuần để quản lý hoạt động tự học SV,giao c tập nhóm/tháng để rèn luyện kỹ làm việc nhóm ch SV Vai trị KTĐG q trình quan trọng với trình dạy học Ý kiến khác vai trị KTĐG: Mục đích KTĐG 10 11 Hiện nay, KTĐG thường xuyên tập cá nhân/tuần, tập nhóm/tháng, giúp cho: Các KTĐG thường xuyên giúp cho việc xá nhận kết học tập sinh viên so sánh mức học sinh viên với Mục đích KTĐG giúp điều chỉnh q trình học nhanh chóng đạt mục tiêu giúp hình thành lực người học 12 Ý kiến khác mục đích KTĐG: Hình thức KTĐG 113 Dƣới nhận định thực trạng KTĐG STT Trƣờng ĐHGD Thầy/cô đồng ý với nhận định m độ (mức điểm) nào? 13 14 15 Hình thức KTĐG dạy học nay: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Các hình thức tổ chức dạy học (trên lớp, nhà, seminar,…) KTĐG nhiều phương pháp khác Hoạt động tự học hàng ngày SV GV quản lý thông qua nhiều KTĐG với hình thức khác Bài tập cá nhân/tuần tổ chức theo nhiều hình thức khác vấn trực tiếp lớp, trắc nghiệm khách qu lớp, trắc nghiệm tự luận lớp, trắc nghiệm tự luận nhà,… Bài tập nhóm/tháng tổ chức theo nhiều hình thức khác làm tiểu luận nhóm nhà, vấn thảo luận nhóm lớp,… Bài tập cá nhân/tuần tổ chức theo trắc nghiệm phươ pháp tự luận Bài tập cá nhân/tuần hầu hết tổ chức nhà theo hình thức tự học Bài tập nhóm/tháng giúp nhiều cho sinh viên rèn luyện kỹ làm việc nhóm Bài tập lớn cá nhân/học kỳ giúp nhiều cho sinh viên hệ thốn kiến thức, giảng viên biết mức độ hình thành lực giúp sinh viên có điều chỉnh kịp thời GV đặt câu hỏi lớp để SV trả lời, GV quan sát góp ý 27 28 29 30 31 hành vi, giọng nói SV đưa nhận xét câu trả để SV nhanh chóng tiến GV thường xuyên thực KTĐG cho hình thức tổ dạy học lớp, nhà, seminar,… GV thường xuyên sử dụng hình thức thi viết theo phương ph trắc nghiệm tự luận cho việc dạy học lý thuyết lớp SV thường xuyên thực nhiệm vụ tự học hàng ngày thông qua KTĐG Bài tập cá nhân/tuần tổ chức nhiều lần học kỳ Dƣới nhận định thực trạng KTĐG STT Trƣờng ĐHGD Thầy/cơ đồng ý với nhận định m độ (mức điểm) nào? 32 KTĐG 33 thường xuyên 34 nay: 35 Hình thức, phương pháp KTĐG phù hợp với hình thức tổ chức dạy học giúp cải thiện trình dạy nên SV sử dụng phương pháp để học Ý kiến khác hình thức KTĐG: 36 37 Nội dung KTĐG 38 39 40 Nội dung KTĐG nay: 41 Ý kiến khác nội dung KTĐG: Kết KTĐG 42 43 Kết KTĐG 44 nay: 45 46 Kết KTĐG trình sử dụng hợp lý giúp tiến học tập 47 Ý kiến khác kết KTĐG: B THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ Dƣới nhận định thực trạng quản lý KT STT 48 49 50 Trƣờng ĐHGD Thầy/cô đồng ý với nhận đ mức độ (mức điểm) nào? Lập kế hoạch KTĐG Mục tiêu quản lý KTĐG là: Dƣới nhận định thực trạng quản lý STT Trƣờng ĐHGD Thầy/cô đồng ý với nh mức độ (mức điểm) nào? 51 52 53 54 55 Các mục đích chiến lược nhà trường đ tâm nhiều lập kế hoạch quản lý KTĐG Các yếu tố môi trường như: Nguồn lực sở vật chất, kỹ thuật nhà trường đáp 56 yêu cầu hoạt động KTĐG Kế hoạch KTĐG trọng vào KTĐG tr 57 Ý kiến khác lập kế hoạch KTĐG: 58 Tổ chức 59 60 Nhân phục vụ cho công tác KTĐG hợp lý, đảm bảo sàng hoạt động KTĐG Việc lập danh sách công việc quản lý KTĐG đượ khai chi tiết tránh chồng chéo Việc phân công nhiệm vụ KTĐG phân cấp q 61 62 63 rõ ràng triển khai chi tiết đến giảng viên, cán bộ, sin Việc điều phối thực kịp thời có cần thiết Quy trình KTĐG học phần xây dựng 64 Việc xác định số lượng đợt KTĐG, mục đích KTĐG, t đợt, phương pháp, nội dung, xây dựng đề, tổ chức triển khai theo kế hoạch 65 Quản lý công tác đề KTĐG đảm bảo việc lựa chọn h KTĐG vào nội dung, mục đích đánh giá, m học phần Nội dung đề KTĐG thực theo định hướng ph 66 67 lực sinh viên Xác định nội dung cần đánh giá tỉ lệ bậc nhận thức dựng phù hợp với mục đích KTĐG 69 Việc viết câu hỏi, xây dựng đề, phân tích đề, xây dựng dẫn chấm thang điểm KTĐG thực đ quy trình Việc in đề triển đảm bảo tính bảo mật 70 Việc chấm thực khách quan, xác 71 Việc trả nhận xét thực nghiêm túc 68 72 Kết KTĐG thông báo kịp thời tới đối tượ quan Dƣới nhận định thực trạng quản lý STT Trƣờng ĐHGD Thầy/cơ đồng ý với nh mức độ (mức điểm) nào? Tập huấn cho giảng viên kỹ thuật KTĐG triển kh 73 đặn hàng năm Tập huấn sử dụng kết KTĐG nhà trường qua 74 mức Quản lý thu 75 thập thông 76 tin phản hồi từ SV 77 KTĐG: Việc đánh giá hoạt động KTĐG báo cáo cụ thể nội dung hình thức KTĐG triển khai thường xuy kỳ hàng năm Việc đổi công tác KTĐG nhà trường quan tâm 78 79 mức thông qua sách cụ thể Ý kiến khác tổ chức quản lý KTĐG: 80 Lãnh đạo 81 82 83 84 85 86 87 Việc ban hành sách, quy chế, quy định, hư KTĐG rõ ràng Việc phổ biến sách, quy định, hướng dẫn KTĐG đối tượng liên quan thực đầy đủ Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ KTĐG cho đội ngũ cán lý, giảng viên quan tâm Chính sách bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật KTĐ để động viên giảng viên, cán nhà trường Việc ban hành chế sách, nguồn lực thuận cơng tác KTĐG q trình Cơng tác quản lý Ban Giám hiệu việc xây d hoạch KTĐG dạy học thực theo hệ thống tín Ý kiến khác lãnh đạo quản lý KTĐG: Kiểm tra 88 89 90 91 Công tác tra KTĐG trường tiến h thường xuyên giúp đưa điều chỉnh kịp thời ph Việc tra, kiểm tra Công tác tra, kiểm tra, giám sát việc hoạt động K thực tốt, khơng có tượng nể nang thực nhiệm vụ Ý kiến khác kiểm tra quản lý KTĐG: Cảm ơn thầy/cô tham gia trả lời! 118 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐẠI HỌC HIỆN NAY (Phiếu vấn sâu dành cho chuyên gia) Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá dạy học Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) nay; xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến nội dung đây, ý kiến ơng/bà có ý nghĩa quan trọng trọng việc nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Nhà trường Chúng cam kết sử dụng thơng tin ơng/bà cung cấp cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! I PHẦN THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƢỜI TRẢ LỜI Ơng/bà vui lịng cho biết thân cách điền thông tin vào chỗ trống đánh dấu “√” vào ô vuông trước lựa chọn phù hợp:   Giới tính: Nam Nữ Tuổi (ghi số tuổi): ……………………… Học vị: Chức danh:  Cơng việc đảm nhiệm:   Cử nhân Phó Giáo sư  Cán quản lý Giảng viên kiêm cán quản lý Chức vụ đảm nhiệm (nếu có):………………………………… Thâm niên cơng tác (ghi số năm):………………………………… II PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT A THỰC TRẠNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ Xin ơng/bà cho biết nhận định thực trạng KTĐG Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) Câu Ý kiến ông/bà việc nhận thức vai trò KTĐG dạy học đại học Trường ĐHGD? Câu Xin ông/bà cho biết nhận định việc xác định mục đích KTĐG thường xuyên dạy học đại học Trường ĐHGD nay? 119 Câu Theo ông/bà KTĐG thường xuyên dạy học đại học thực tốt chưa? Câu Theo ông/bà hình thức KTĐG dạy học đại học phù hợp với phương thức đào tạo tín chưa? Vì sao? Câu Theo ơng/bà nội dung KTĐG dạy học đại học có phù hợp với mục tiêu học phần, với hình thức KTĐG không? Câu Theo ông/bà kết KTĐG dạy học đại học sử dụng để thúc đẩy trình dạy học nào? B THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ Xin ơng/bà cho biết nhận định thực trạng quản lý KTĐG Trường Đại học Giáo dục Câu Ông/bà nhận định việc lập kế hoạch KTĐG dạy học đại học Trường ĐHGD, có ưu nhược điểm hoạt động này? Câu Ơng/bà nhận định việc tổ chức KTĐG dạy học đại học Trường ĐHGD, có ưu nhược điểm hoạt động này? Câu Ơng/bà nhận định cơng tác lãnh đạo KTĐG Trường ĐHGD, có ưu nhược điểm hoạt động này? Câu 10 Ơng/bà nhận định cơng tác kiểm tra KTĐG Trường ĐHGD, có ưu nhược điểm hoạt động này? Cảm ơn ông/bà tham gia trả lời! Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Giảng viên Cán quản lý) Để góp phần vào kết nghiên cứu, nhằm nâng cao hiệu hoạt động KTĐG dạy học Trường Đại học Giáo dục, xin thầy/cơ vui lịng cho biết biết ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý cách đánh dấu “v” vào thích hợp bảng Chúng sử dụng thông tin thầy/cô cung cấp cho mục đích nghiên cứu khoa học Trân trọng cảm ơn! 120 STT Nội dung biện pháp quản lý Biện pháp Xây dựng văn quy định, hướng dẫn, quy trình KTĐG đặc biệt lưu ý tăng cường sử dụng KTĐG đánh giá trình PPDH Tập huấn nâng cao nhận thức vai trò, mục đích KTĐG q trình dạy học, tập huấn GV sử dụng KTĐG PPDH Biện pháp Xây dựng sẵn ngân hàng câu hỏi phục vụ cho công tác KTĐG để để hoạt động KTĐG thực cách bản, khoa học Trong đó, biệt trọng cơng cụ KTĐG q trình đảm bảo tính đa dạng hình thức KTĐG để sử dụng cho nhiều hình thức tổ chức dạy học khác Biện pháp Tập huấn GV cách sử dụng KTĐG trình PPDH hiệu quả, kỹ thuật xây dựng đề thi dụng kết KTĐG hợp lý, khoa học nhằm thúc đẩy tích cực học tập cho SV đầu năm học Biện pháp Xây dựng kế hoạch KTĐG tổng thể đầu học kỳ, năm học cho toàn Trường Kế hoạch phải lưu ý hai hình thức KTĐG tổng kết KTĐG trình Biện pháp Thành lập phận khảo thí chun trách Cải tiến cơng tác tổ chức giúp tăng cường trách nhiệm tính chuyên nghiệp KTĐG Biện pháp Thực kế hoạch KTĐG học kỳ, năm học cách triệt để; tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra đảm bảo hoạt động KTĐG kế hoạch, mục tiêu đặc biệt lưu ý giám sát chặt chẽ KTĐG q trình Thành lập Phịng tra – pháp chế Cảm ơn thầy/cô tham gia trả lời! 121 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC – ĐẠI... đánh giá quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá đào tạo theo tín Trường Đại học Giáo dục Chƣơng 3: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá dạy học trình độ đại học hệ quy theo hệ thống tín. .. bày theo chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận kiểm tra – đánh giá dạy học quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá dạy học theo hệ thống tín trường đại học Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kiểm tra – đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ TRONG dạy học TRÌNH độ đại học THEO hệ THỐNG tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học GIÁO dục – đại học QUỐC GIA hà nội ,

Từ khóa liên quan