0

Quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại quỹ phát triển đại học quốc gia hà nội theo hướng xã hội hóa giáo dục

153 33 0
  • Quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại quỹ phát triển đại học quốc gia hà nội theo hướng xã hội hóa giáo dục

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HƢỚNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HƢỚNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Thu Hằng HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến tác giả hoàn thành luận văn Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới tới Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội với quý Thầy cô trực tiếp giảng dạy lớp Cao học Quản lý giáo dục khóa 15 – S5, Thầy giảng viên, Nghiên cứu sinh, nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện tốt giúp tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Thị Thu Hằng – ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ động viên, định hƣớng, cung cấp kiến thức lý luận thực tiễn đồng thời trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ tác giả tận tình suốt trình nghiên cứu thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đại Học Quốc gia Hà Nội, Lãnh đạo Quỹ Phát triển ĐHQGHN, Lãnh đạo trƣờng thành viên, khoa trực thuộc, phòng ban thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình cộng tác, cung cấp số liệu, cho ý kiến tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình khảo nghiệm thực tế Trong q trình thực đề tài tác giả có nhiều cố gắng nhƣng chắn tránh khỏi khiếm khuyết, sai sót luận văn Kính mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp, dẫn quý báu thầy cô, bạn đồng nghiệp nhà khoa học hội đồng khoa học để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Nguyễn Thị Hà i năm 2020 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASXH : An Sinh Xã Hội ĐHQGHN : Đại học Quốc gia Hà Nội GD&ĐT : Giáo dục đào tạo HS : Học sinh QL : Quản lý HS-SV : Học sinh – sinh viên Quỹ : Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội UBND : Ủy Ban Nhân Dân NQTW2 : Nghị trung ƣơng NQTW4 : Nghị trung ƣơng NQTW6 : Nghị trung ƣơng QLGD : Quản lý giáo dục XHH : Xã hội hóa XHHGD : Xã Hội hóa Giáo dục KTĐG : Kiểm tra đánh giá ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HƢỚNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu huy động sử dụng nguồn tài trợ cho giáo dục 11 1.1.2 Những nghiên cứu xã hội hóa giáo dục 12 1.2 Các khái niệm 15 1.2.1 Nguồn tài trợ 16 1.2.2 Huy động nguồn tài trợ 17 1.2.3 Sử dụng nguồn tài trợ 18 1.2.4 Xã hội hóa giáo dục 18 1.2.5 Quỹ Phát triển 20 1.3 Lý luận huy động sử dụng nguồn tài trợ quỹ phát triển sở giáo dục đại học 21 1.3.1 Xã hội hóa giáo dục phát triển sở giáo dục đại học 21 Nội dung xã hội hóa giáo dục 23 1.3.2 Mục tiêu xây dựng phát triển Quỹ Phát Triển sở giáo dục đại học 24 1.3.3 Đặc thù Quỹ Phát triển sở giáo dục Đại học 25 1.3.4 Nguyên tắc tài trợ quản lý sử dụng nguồn tài trợ 26 1.4 Nội dung quản lý hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ .29 1.4.1 Quản lý mục tiêu hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ .29 1.4.2 Quản lý nội dung hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ .30 1.4.3 Quản lý phƣơng pháp hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ .33 iii 1.4.4 Quản lý hình thức hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ 34 1.4.5 Giám sát hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ 36 1.5 Những yếu tố ảnh hƣởng 37 1.5.1 Yếu tố khách quan 37 1.5.2 Yếu tố chủ quan 38 Kết luận chƣơng 39 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HƢỚNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 40 2.1 Giới thiệu Đại học Quốc gia Hà Nội Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội 40 2.1.1 Sơ lƣợc Đại học Quốc gia Hà Nội 40 2.1.2 Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội 42 2.2 Giới thiệu khảo sát thực trạng quản lý hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN 43 2.2.1 Mục đích khảo sát 43 2.2.2 Nội dung khảo sát 43 2.2.3 Đối tƣợng 43 2.2.4 Phƣơng pháp khảo sát 44 2.3 Thực trạng hoạt động huy động sử dụng Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng xã hội hóa giáo dục 44 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL vai trò quỹ phát triển ĐHQGHN 44 2.3.2 Thực trạng hoạt động huy động nguồn tài trợ 45 2.3.3 Thực trạng sử dụng nguồn tài trợ Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội 50 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng xã hội hóa giáo dục 54 2.4.1.Thực trạng quản lý mục tiêu hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng xã hội hóa giáo dục 54 iv 2.4.2 Thực trạng quản lý nội dung hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng xã hội hóa giáo dục 57 2.4.3 Thực trạng quản lý hình thức phƣơng pháp hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng xã hội hóa giáo dục 59 2.4.4 Thực trạng quản lý trình kiểm tra đánh giá kết hoạt động huy động sử dụng Quỹ Phát triển ĐHQGHN 66 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động sử dụng Quỹ phát triển ĐHQGHN 69 2.6 Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý hoạt động huy động, sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng xã hội hóa giáo dục 70 2.6.1 Những điểm mạnh 70 2.6.2 Những hạn chế 71 2.6.3 Nguyên nhân 72 Kết luận chƣơng 73 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HƢỚNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 74 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 74 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 74 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 74 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng hệ thống 74 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn tính khả thi, hiệu 75 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 75 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tài trợ sử dụng Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng xã hội hóa giáo dục 75 3.2.1 Nâng cao nhận thức vai trò Quỹ Phát triển 75 3.2.2 Chỉ đạo đổi cách thức xây dựng, xác định mục tiêu hoạt động huy động nguồn tài trợ 77 3.2.3 Tổ chức tìm kiếm hình thức phƣơng pháp huy động nguồn tài trợ hiệu 79 v 3.2.4 Tổ chức xác định nội dung huy động sử dụng nguồn tài trợ 80 3.2.5 Tối ƣu hóa hoạt động tiếp nhận phân bổ nguồn tài trợ 82 3.2.6 Đổi hoạt động giám sát, kiểm tra hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ 82 3.3 Mối liên hệ biện pháp quản lý huy động sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng xã hội hóa giáo dục 83 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp 85 Kết luận chƣơng 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Kiến nghị 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Danh sách thu hút tài trợ từ tổ chức, cá nhân nƣớc 46 Bảng 2.2 Huy động nguồn tài trợ tự nguyện, tổ chức, cá nhân nƣớc 49 Bảng 2.3 Chi tài trợ cho nhiệm vụ đƣợc giao 51 Bảng 2.4 Hỗ trợ công bố báo ấn phẩm quốc tế cho Câu lạc Nhà Khoa học ĐHQGHN (VSL) 52 Bảng 2.5 Các khoản sử dụng quỹ năm 2017 53 Bảng 2.6: Ý kiến mục tiêu hoạt động huy động sử dụng Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo hƣớng xã hội hoá 55 Bảng 2.7 Kết điều tra nội dung hoạt động huy động sử dụng Quỹ phát triển ĐHQGHN 57 Bảng 2.8 Ý kiến đánh giá trình tự, thủ tục tiếp nhận tài trợ: 59 Bảng 2.9 Ý kiến đánh giá việc thực phƣơng pháp, hình thức huy động tài trợ 61 Bảng 2.10 Ý kiến thực nguyên tắc sử dụng nguồn tài trợ 63 Bảng 2.11 Ý kiến đánh giá quản lý trình tự, thủ tục chi tài trợ 64 Bảng 2.12 Kết điều tra thực trạng trình KTĐG hoạt động huy động sử dụng Quỹ phát triển ĐHQGHN 67 Bảng 2.13 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động huy động sử dụng Quỹ phát triển ĐHQGHN 70 Bảng 3.1 Kết mức độ cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 87 Sơ đồ 2.1 Thu hút tài trợ Quỹ giai đoạn 2011-2016 48 Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ biện pháp thể 85 Biểu đồ 3.2 Tính cấp thiết khả thi biện pháp quản lý 88 vii Câu 4: Xin thầy (cô) cho ý kiến điều tra ý kiến đánh giá ý kiến đánh giá trình tự,thủ tục tiếp nhận tài trợ STT Trình tự, thủ tục tiếp nhận tài trợ Vận động quyên góp tài trợ từ cá nhân, tổ chức nƣớc với chức nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật Thực thủ tục tiếp nhận tài trợ thông qua biên thỏa thuận hợp đồng tài trợ số tiền (hoặc vật) với nội dung, mục đích tài trợ cụ thể Gửi thông báo việc tiếp nhận khoản kinh phí tài trợ (hoặc vật) thƣ cảm ơn lãnh đạo ĐHQGHN Chủ tịch Quỹ tới nhà tài trợ Lập báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc Quỹ, nhà tài trợ kết sử dụng nguồn tài trợ nhƣ baó cáo theo quy định pháp luật Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tôn vinh nhà tài trợ; nhà tà trợ nhận đƣợc báo cáo đầy đủ chi tiết hoạt động thu hút sử dụng nguồn tài trợ nhƣ đề xuấ xin tài trợ Đại học Câu 5: Xin thầy (cô) cho ý kiến điều tra Ý kiến đánh giá việc thực phƣơng pháp, hình thức huy động tài trợ STT Câu 6: Xin thầy (cô) cho ý kiến điều tra thực nguyên tắc sử dụng nguồn tài trợ STT Nguyên tắc sử dụng nguôn tài Tài trợ đảm bảo nguyên tắc công kha bạch theo quy định pháp luật p hợp với mục đích, tơn nhà tài Tài trợ cho hoạt động có ý nghĩa thực nhằm nâng cao chất lƣợng đ nghiên cứu khoa học Đại học Qu Hà Nội, không tài trợ trùng lặp cho c động đƣợc tổ chức, quan khác Kinh phí nhận chi tài trợ đƣợc báo đầy đủ cụ thể tới Đại học Quốc gia Nội, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triể học Quốc gia Hà Nội, bên liên qu quan có thẩm quyền đƣợc yêu nằm khuôn khổ báo cáo th niên Hội đồng quản lý Câu : Xin thầy (cô) cho ý kiến điều tra đánh giá quản lý trình tự, thủ tục chi tài trợ STT Trình tự, thủ tục chi tài trợ Quản lý quy trình nhận hồ sơ tài trợ t đơn vị thành viên, đơn vị trực ĐHQGHN, nhà khoa học, giáo viê sinh, sinh viên ĐHQGHN Quản lý hệ thống thông tin đảm bảo s suốt, hiệu đến đối tƣợng Quản lý quy trình xét duyệt c dung xin tài trợ Quản lý phối hợp Quỹ đố nhận tài trợ Quản lý Quy trình thực hợp đồn Quỹ cá nhân, đơn vị nhận tài t Quản lý quy trình đánh giá thực dụng kinh phí tài trợ Câu 8: Xin thầy (cơ) cho ý kiến điều tra thực trạng trình Kiểm tra đánh giá hoạt động huy động sử dụng Quỹ Phát triển ĐHQGHN STT Nội dung KTĐG Tổ chức công tác kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định pháp luật Cơng khai tình hình tài Quỹ hàng quý: Danh sách, số tiền, vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ Quỹ; Danh tổ chức, cá nhân cho sách, số tiền, vật tổ chức, cá nhân đƣợc nhận từ Quỹ; Quyết toán thu – chi tài theo quy định hành luật kế tốn, kiểm tốn Quy trình nhận tài trợ, chi tài trợ Hiệu việc huy động tài trợ dụng tài trợ Câu 9: Xin thầy (cô) cho ý kiến điều tầm quan trọng yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động huy động sử dụng Quỹ phát triển ĐHQGHN S T Nội dung T Nhận thức lực, tầm nhìn lãnh đạo ĐHQGHN việc huy động nguồn lực tài trợ phát triển Quỹ Chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc vấn đề xã hội hóa an sinh xã hội cho giáo dục Mối liên hệ, phối hợp đơn vị ĐHQGHN Năng lực chuyên môn đội ngũ cán quản lý Quỹ Sự phát triển kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cá nhân sẵn sàng chi tài trợ PHỤ LỤC (Dành cho cán bộ, thạc sĩ, Nghiên cứu sinh, đối tƣợng trực tiếp nhận tài trợ từ Quỹ) Để có sở đánh giá công tác Quản lý hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng Xã Hóa Giáo dục Các Anh (chị) vui lịng cho biết ý kiến số vấn đề sau Đánh dấu (√) vào ô mà Anh (chị) cho phù hợp bổ sung thông tin cần thiết vào chỗ trống Ý kiến Anh (chị) phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng sử dụng vào mục đích khác Rất mong nhận đƣợc hợp tác Anh (chị) Câu 1: Để tìm hiểu quan tâm nhận thức vai trò ý nghĩa hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN, xin cán vui lịng cho biết ý kiến câu hỏi dƣới cách đánh dấu (X) vào ô tƣơng ứng mà Anh (chị) đồng ý Rất quan trọng Quan trọng Bình thƣờng Khơng quan trọng Hồn tồn khơng quan trọng Câu 2: Xin Anh (chị) cho ý kiến điều tra ý kiến ý kiến mục tiêu hoạt động huy động sử dụng Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo hƣớng xã hội hố STT trình mục tiêu, đề án, nhiệm vụ khác quan Nhà nƣớc giao Vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tài sản tổ chức, cá nhân nƣớc nƣớc theo mục đích Quỹ theo quy định pháp luật Nâng cao vị trí Đại học Quốc gia Hà Nội bảng xếp hạng trƣờng đại học giới giữ vị trí số hệ thống giáo dục đại học Việt Nam Câu 3: Xin Anh (chị) cho ý kiến kết điều tra nội dung hoạt động huy động sử dụng Quỹ phát triển ĐHQGHN S Nội dung T T Lên kế hoạch vận động quyên góp, tài trợ nhằm giới thiệu nhu cầu cần tài trợ, mục đích, ý nghĩa việc tài trợ hoạt động phát triển giáo dục Phê duyệt kế hoạch vận động quyên góp, tài trợ Kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tƣợng thụ hƣởng, dự tốn kinh phí kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ Ký kết biên thỏa thuận hợp đồng tài trợ có điều khoản ràng buộc nhà tài trợ Quỹ Thực việc báo cáo kinh phí nhận chi tài trợ với bên liên quan phù hợp với quy định pháp luật Câu : Xin Anh (chị) cho ý kiến điều tra đánh giá quản lý trình tự, thủ tục chi tài trợ STT Trình tự, thủ tục chi tài trợ Quản lý quy trình nhận hồ sơ tài trợ t đơn vị thành viên, đơn vị trực ĐHQGHN, nhà khoa học, giáo viê sinh, sinh viên ĐHQGHN Quản lý hệ thống thông tin đảm bảo s suốt, hiệu đến đối tƣợng Quản lý quy trình xét duyệt c dung xin tài trợ Quản lý phối hợp Quỹ đố nhận tài trợ Quản lý Quy trình thực hợp đồn Quỹ cá nhân, đơn vị nhận tài t Quản lý quy trình đánh giá thực dụng kinh phí tài trợ Câu 5: Xin Anh (chị) cho ý kiến điều tầm quan trọng yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động huy động sử dụng Quỹ phát triển ĐHQGHN S T Nội dung T Nhận thức lực, tầm nhìn lãnh đạo ĐHQGHN việc huy động nguồn lực tài trợ phát triển Quỹ Chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc vấn đề xã hội hóa an sinh xã hội cho giáo dục Mối liên hệ, phối hợp đơn vị ĐHQGHN Năng lực chuyên môn đội ngũ cán quản lý Quỹ Sự phát triển kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cá nhân sẵn sàng chi tài trợ PHỤ LỤC Để có sở đánh giá Quản lý hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ Quỹ Phát triển ĐHQGHN theo hƣớng Xã Hóa Giáo dục Các Anh (chị) vui lịng cho biết ý kiến số vấn đề sau Đánh dấu (√) vào ô mà Anh (chị) cho phù hợp bổ sung thông tin cần thiết vào chỗ trống Ý kiến Anh (chị) phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng sử dụng vào mục đích khác Rất mong nhận đƣợc hợp tác Anh (chị) Câu 1: Xin Anh (chị) cho ý kiến điều tra tính cấp thiết khả thi biện pháp quản lý hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ STT Biện pháp Nâng cao nhận thức vai trò Quỹ Phát triển ĐHQGHN Chỉ đạo đổi cách thức xây dựng, xác định mục tiêu hoạt động huy động nguồn tài trợ Tổ chức tìm kiếm hình thức phƣơng pháp huy động nguồn tài trợ hiệu Tổ chức xác định nội dung huy động sử dụng nguồn tài trợ Tối ƣu hóa hoạt động tiếp nhận phân bổ nguồn tài trợ Đổi hoạt động giám sát, kiểm tra hoạt động huy động sử dụng nguồn tài trợ ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HƢỚNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Chuyên... TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HƢỚNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 40 2.1 Giới thiệu Đại học Quốc gia Hà Nội Quỹ Phát triển Đại. .. sở giáo dục đại học phát triển hƣớng, mục tiêu đặt 39 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HƢỚNG XÃ HỘI HÓA GIÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại quỹ phát triển đại học quốc gia hà nội theo hướng xã hội hóa giáo dục ,

Từ khóa liên quan