0

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non ysơn, huyện hạ hòa, tỉnh phú thọ theo chuẩn nghề nghiệp

147 41 0
  • Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non ysơn, huyện hạ hòa, tỉnh phú thọ theo chuẩn nghề nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THANH HUỆ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON Y SƠN - HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THANH HUỆ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON Y SƠN - HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Thuần HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đa hương dâñ va giang daỵ tâṇ tình, cung cấp ̃ kiến thức quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em hoàn thành khóa học này Đặc biệt , em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến PGS.TS Phaṃ Văn Thuần , người Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn phòng GD &ĐT huyện Ha ̣Hòa , Ban giám hiệu và giáo viên trường MN Y Sơn tạo điều kiện thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp nhiều ý kiến cho nghiên cứu đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn các anh , chị em, bạn bè và gia đình đông ̣ viên, cổvũtaọ niềm tin đểtác giảhoàn thành luâṇ văn tốt nghiêp ̣ Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2017 Tác giả Phạm Thị Thanh Huệ i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL CNH - HĐH CNTT CNN CSGD CSND-GD GD GD&ĐT GVMN GVPT HĐGD HS MN QLGD THCS TP UBND VSATTP ii MỤC LỤC Lời cảm ơn .i Danh mục các từ viết tăt ii Danh mục các bảng .vii Danh mục các biểu đồ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .6 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm 10 1.2.1 Quản lý 10 1.2.2 Quản lý giáo dục 11 1.2.3 Bồi dưỡng 13 1.2.4 Bồi dưỡng giáo viên 14 1.2.5 Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên 14 1.2.6 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 14 1.3 Những yêu cầu ngƣời giáo viên mầm non giai đoạn 15 1.3.1 Đặc điểm giáo viên mầm non .15 1.3.2 Vai trò giáo viên mầm non việc hình thành phát triển nhân cách trẻ em 16 1.3.3 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non giai đoạn 17 1.4 Hoạt động bồi chuyên môn cho GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 20 1.4.1 Mục tiêu hoạt động bồi dưỡng .20 1.4.2 Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 21 1.4.3 Hình thức, phương pháp bồi dưỡng 23 1.4.4 Điều kiện sở vật chất, thiết bị đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng 24 1.4.5 Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 25 iii 1.5 Quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên trƣờng mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 25 1.5.1 Lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng 25 1.5.2 Tổ chức hoạt động bồi dưỡng .26 1.5.3 Chỉ đạo thực hoạt động bồi dưỡng 27 1.5.4 Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng .28 1.6 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động quản lý bồi dƣỡng giáo viên mầm non 29 1.6.1 Yếu tố chủ quan 29 1.6.2 Yếu tố khách quan .30 Tiểu kết chƣơng .32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI ̀ DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GV TRƢỜNG MÂM NON Y SƠN HUYÊṆHẠ HÒA -TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUÂN NGHÊ NGHIÊP ̣ 33 2.1 Khái quát chung vềhuyêṇ Ha ̣Hòa - tỉnh Phú Thọ 33 ̉ ̀ 2.1.1 Tình hình phát triển kinh tế, xã hội huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ 33 2.1.2 Tình hình giáo dục huyện Hạ Hịa, tỉnh Phú Thọ 34 2.1.3 Khái quát trường Mầm non Y Sơn - huyêṇ H Hòa - tỉnh Phú Thọ 36 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 38 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 38 2.2.2 Đối tượng khảo sát 38 2.2.3 Nội dung khảo sát 38 2.2.4 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 39 2.2.5 Thống kê xử lý số liệu 40 2.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên trƣờng MN Y Sơn – Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ 40 2.3.1 Phẩm chất chiń h tri ̣, đaọ đức, lối sống lưc ̣ chuyên môn nghiêp ̣ vu ̣ .41 2.3.2 Đánh giá kết quảthưc ̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣chuyên môn đội ngũ GV trường MN Y Sơn .45 2.4 Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn cho GV theo chuẩn nghềnghiêp̣ 47 iv 2.4.1 Thưc ̣ trang ̣ xây dựng mục tiêu, kế hoạch BD 47 2.4.2 Thưc ̣ trang ̣ nội dung bồi dưỡng 48 2.4.3 Thưc ̣ trang ̣ vềcác ình thức, phương pháp bồi dưỡng 50 2.4.4 Thưc ̣ trang ̣ đôị ngũbáo cáo viên tham gia bồi dươ ̃ng 51 2.4.5 Điều kiêṇ sởvâṭ chấ,thiết bi ̣phuc ̣ vu ̣bồi dưỡng 52 2.4.6 Thưc ̣ trang ̣ công tác kiểm tra, đánh giá tri ǹ h bồi dưỡng 53 2.5 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn cho GV trƣờng Mầm non Y Sơn - huyêṇ Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghềnghiêp̣ 54 2.5.1 Xây dựng kế hoạch 54 2.5.2 Công tác tổ chức 55 2.5.3 Công tác lãnh đạo, đạo hoạt động bồi dưỡng 57 2.5.4 Thưc ̣ trang ̣ công tác kiểm tra, đánh giá HĐBD 59 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên trƣờng MN Y Sơn theo chuẩn nghề nghiệp 60 Tiểu kết chƣơng 63 CHƢƠNG 3: BIÊṆ PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG ̀ CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MÂM NON Y SƠN HUYÊṆ HA ̣HÒA- TỈNH PHÚTHỌTHEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP .64 3.1 Định hƣớng phát triển GD & ĐT Tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 .64 3.1.1 Định hướng tỉnh Phú Thọ phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 64 3.1.2 Định hướng Huyện Hạ Hòa phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 64 3.2 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 71 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 71 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 72 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 73 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 73 3.3 Một số biêṇ pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên trƣờng mầm non Y Sơn - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp 74 3.3.1 Tổ chức nâng cao nhận thức hoạt động bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp cho cán quản lý giáo viên 74 v 3.3.2 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương 78 3.3.3 Phối hợp nội dung hình thức bồi dưỡng với tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 80 3.3.4 Định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp 84 3.3.5 Quản lý , sửdung ̣ Cơ sởvâṭ chất , thiết bi ̣và đầu tư nguồn lưc ̣ cần thiết cho hoạt động bồi dưỡng chuyên môn 88 3.4 Mối quan hệ biện pháp 90 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 91 Tiểu kết chƣơng 93 ́ ́ KÊT LUÂṆ VÀKHUYÊN NGHI .̣ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết quả khảo sát phẩm chất chinh́ tri , ̣ đaọ đức, lối sống của đôịngũGV MN Y Sơn Bảng 2.2 41 Kết quảđánh giánăng lưc ̣ chuyên môn của đôịngũGV trường MN Y Sơn 42 Bảng 2.3 Kết quảđánh giá kỹ sư phạm của đội ngũ GV trường MN Y Sơn 44 Bảng 2.4 Kết quả thưc ̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣chuyên môn của đôịngũGV 45 Bảng 2.5 Thực trạng viêc ̣ xây dưng ̣ muc ̣ tiêu, kếhoacḥ BD 48 Bảng 2.6 Kết quảkhảo sát th ực trạng nội dung BD chuyên môn cho GV theo chuẩn nghềnghiêp ̣ 49 Bảng 2.7 Thực trạng các hinh̀ thức, phương pháp BD 50 Bảng 2.8 Thực trạng đôịngũbáo cáo viên tham gia bồi dưỡng 51 Bảng 2.9 Thực trạng các điều kiêṇ phuc ̣ vu ̣HĐBD 52 Bảng 2.10 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá BD 53 Bảng 2.11 Kết quảđánh giáthực trạng công tác xây dựng kế hoạch BD 54 Bảng 2.12 Thực trạng công tác tổ chức HĐBD chuyên môn cho GV theo chuẩn NN 56 Bảng 2.13 Thực trạng đánh giácông tác lãnh đạo, đạo HĐBD 58 Bảng 2.14 Kết quảkhảo sát công tác kiểm tra, đánh giáHĐBD 59 Bảng 3.1 Kết quả thăm dị tính cấp thiết của các biện pháp 92 Bảng 3.2 Kết quả thăm dò tính khảthi của các biện pháp 92 vii Câu 10 Thầy/Cơ cho biết ý kiến của công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức hoạt động bồi dưỡng? (Yếu =1; Trung bình (TB) = 2; Khá = 3; Tốt = 4; Rất tốt = 5) TT 1 Nôịdung Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo quy định của HĐBD Kiểm tra việc tham gia hoc ̣ tâp ̣ của học vi ên Kiểm tra, đánh giákết quả BD hình thức giảng thực hành lớp Kiểm tra, đánh giákết quả BD hình thức viết thu hoạch Tổ chức thi cử: thi lớp, vấn đáp … III Thực trang̣ quản lýhoaṭđông̣ bồi dƣỡng chuyên môn cho GVMN trƣờng MN Y Sơn – Huyện Ha H ̣ òa - Tỉnh Phú Thọ Câu 11 Kếhoacḥ hóa hoaṭđông ̣ bồi dưỡng chuyên môn cho đơịngũ GVMN theo ch̉n nghềnghiêp ̣ (Yếu =1; Trung bình (TB) = 2; Khá = 3; Tốt = 4; Rất tốt = 5) TT Có kế hoạch xây dựng mục tiêu của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn GVMN theo chuẩn NN Xây dưng ̣ kế hoạch tổ chức hoạt động bồi dưỡng chi tiết, bám sát tình hình thực tế của đơn vị Có kế hoạch báo cáo viên tham gia bồi dưỡng Kếhoacḥ vềNội dung , hình thức và phương pháp BD phu hơp ̣ vơi nhu cầu va điều kiêṇ cua nha trươ n ̀ Có kế hoạch chuẩn bị các nguồn lực đảm bảo cho việc triển khai tốt công tác BD 105 Câu 12 Thầy/Cô cho biết ý kiến của cơng tác tở chức quản lý hoạt đông ̣ bồi dưỡng chuyên môn theo chuẩn NN ? (Yếu =1; Trung bình (TB) = 2; Khá = 3; Tốt = 4; Rất tốt = 5) TT Ra định , GVMN tham gia BD Khảo sát đội ngũ GV cần bồi dưỡng đinḥ cư GV tham gia bồi dương ̉ Phân công công việc cụ thể cho từn viên nhà trường tham gia bồi Phân công CBQL theo dõi, kiểm tra viêc ̣ t ổ chức, triển khai công tác bồ theo kế hoạch Phân bổ các nguồn lực cho việc thự mục tiêu, kếhoacḥ BD Thực chế độ, sách theo q Câu 13 Thầy/Cô đánh giá công tác lãnh đạo, đạo hoạt động bồi dưỡng chuyên mơn cho GVMN theo CNN ? (Yếu =1; Trung bình (TB) = 2; Khá = 3; Tốt = 4; Rất tốt = 5) TT Nôịdung Chỉ đạo việc xây dựng mục tiêu, kế BD theo CNN va đap ưng yêu cầu đ ̀ ́ ́ Chỉ đạo việc xây dựng nội dung pháp, hình thức BD phong phú nhằm đaṭđươc ̣ muc ̣ tiêu đa xac đinḥ ̃ ́ Chỉ đạo đổi các hoạt động kiểm đánh giá sau BD Chỉ đạo công tác mời báo cao viên ́ Quản lý sở vật chất, sử dụng thiế phụ vụ BD tiết kiệm, hiệu quả 106 Câu 14 Thầy/Cô đánh giá công tác kiểm tra , đánh giáhoaṭđông ̣ bồi dưỡng nghiêp ̣ chuyên môn GVMN theo CNN ? (Yếu =1; Trung bình (TB) = 2; Khá = 3; Tốt = 4; Rất tốt = 5) TT Kiểm tra, đanh gia viêc ̣ thưc ̣ hiêṇ kếhoacḥ BD Kiểm tra, đanh gia viêc ̣ thưc ̣ hiêṇ cac nôịdun ́ ́ Kiểm tra , đanh gia viêc ̣ thưc ̣ hiêṇ cac hinh ́ phương phap BD ́ Kiểm tra , đanh gia viêc ̣ thưc ̣ hiêṇ cac điều k ́ phục vụ hoạt động BD Kiểm tra, đanh gia kết qua thưc ̣ hiêṇ nhiêṃ v ́ Kiểm tra, đanh gia viêc ̣ thưc ̣ hiêṇ chếđơ,chínḥ ́ Đánh giá, rút kinh nghiệm cơng tác BD IV Ý kiến đóng góp cá nhân Câu 15 Đểquản lit́ ốt hoaṭđông ̣ bồi dưỡng chuyên mơn đơịngũGV trường MN Y Sơn, Hạ Hịa Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp , thầy cô cónhững góp gì hoạt động nói trên? 1/ Công tác xây dưng ̣ kếhoacḥ ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2/ Công tác tổchức ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3/ Công tác chỉđao ……………………………………………………………………………………… 107 ……… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …….………………………………………………………………………………… 4/ Công tác kiểm tra đánh giá ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cảm ơn hỗ trợ thầy cô! 108 Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho phụ huynh) Kính gửi: Quý Phụ huynh Nhằm nghiên cứu , đề xuất các biện pháp quản lý hoaṭđông ̣ bồi dư ỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Y Sơn, huyện Ha ̣Hòa , chúng thực hiêṇ viêc ̣ trưng cầu ýkiến qui ṕ hu ̣huynh cócon ho ̣c tâp ̣ taịtrường MN Y Sơn thực trạng đội ngũ GV của nhà trường Các ý kiến đánh giá của quý vị phục vụ cho việc đềxuất biêṇ phap hưu ich nh ằm nâng cao chất lương ̣ qu ̃ ́ nâng cao chất lương ̣ chăm sóc, giáo dục của nhà trường Ơng/bà vui lịng cho biết ý kiến các vấn đề cách đánh dấu “x” ô thich hơp ̣ hoăc ̣ viết thêm vao chỗtrống cac y kiến khac ́ Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: ………………………………… (có thể ghi khơng ghi) Giới tính: ữ Phần Đánh giá thực trạng đội ngũ GV trƣờng MN Y Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Câu Ông (bà) đánh giávềphẩm chất chinh́ tri ̣ , đaọ đức, lối sống và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV trường MN Y Sơn mức độ nào ? (Yếu =1; Trung bình (TB) = 2; Khá = 3; Tốt = 4; Rất tốt = 5) TT Nơịdung Mƣ́c ̣đạt đƣợc Phẩm chất tri, ̣đaọ đƣ́c, lối sống Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và sách pháp luật của Nhà nước Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều động, phân công của tổ chức Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, cộng đồng 109 Đoàn kết , hợp tác , cộng tác với đồng nghiệp ; có ý thức xây dựng tập thể tốt Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, sáng của nhà giáo Kiến thức chuyên môn Kiến thức bản GDMN Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi MN Kiến thức sở chuyên ngành như: phát triển thể chất; hoạt động vui chơi; tạo hình, âm nhạc và văn học; môi trường tự nhiên, môi trường xã hội …… Kiến thức phương pháp GD trẻ lứa tuổi MN 10 Kiến thức phở thơng trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến GDMN Kỹ sƣ phạm 11 Kỹ lập kế hoạch CSGD trẻ 12 Kỹ tổ chức thực các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ 13 Kỹ tổ chức các HĐGD trẻ 14 Kỹ quản lý lớp học 15 Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng Câu Ông (bà) đánh giánhư nào kết quảthưc ̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣của đội ngũ GV trường MN Y Sơn, huyện Hạ Hòa , tỉnh Phú Thọ ? (Yếu =1; Trung bình (TB) = 2; Khá = 3; Tốt = 4; Rất tốt = 5) TT Mƣ́c đô ̣thƣc̣ hiêṇ Nôịdung Chăm sóc, giáo dục trẻ em theo đúng quy chế chuyên môn và quy định của trường Bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ em Gương mẫu, thương yêu, tôn trọng và đối xử công với trẻ 110 Chủ động phối hợp với gia đình trẻ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho các bậc cha mẹ; Rèn luyện đạo đức; học tập văn hóa; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng caochất lượng và hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Thực các định của hiệu trưởng, chịu kiểm tra của hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục Thực các quy định khác của pháp luật BI Ý kiến đóng góp cá nhân Câu Ơng bàcóýkiến gìthêm vềđôịngũGV trường MN Y Sơn 1/ Phẩm chất đaọ đức ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2/ Kiến thức chuyên môn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3/ Kỹ nghiệp vụ sư phạm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4/ Năng lưc ̣ công tác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn sư h p̣ ơpp̣ tác quiv,́ i!p̣ 111 Phụ lục 3: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Kính gửi Q Thầy/Cơ! Để góp phần cải tiến biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên trường mầm non Y Sơn, Hạ Hịa, Phú Thọ theo ch̉n nghề nghiệp , kính mong Quý Thầy/Cô cho biết ý kiến mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp việc đánh dấu (x) vào các biện pháp lựa chọn? I PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính T̉i: Vị trí cơng tác:  CBQL phịng GD&ĐT Thâm niên cơng tác công việc tại: II PHẦN NỘI DUNG Thầy/Cô cho biết ý kiến của mức độ cấp thiết biện pháp sau (đánh dấu (x) vào ô tương ứng) TT Các biện pháp Tổ chức nâng cao nhận thức hoạt động bồi dưỡng theo CNN cho đội ngũ CBQL và GV Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế điạ phương Phối hợp nội dung và các hình thức bồi dưỡng với tự bồi dưỡng chuyên môn GV theo CNN Định hướng kiểm tra, đánh giá các hoạt động BD theo CNN Quản lý, sử dung ̣ Cơ sởvâṭchất , thiết bi ̣và đầu tư cac nguồn lưc ̣ c ần thiết cho ́ động bồi dưỡng chuyên môn 112 Thầy/Cô cho biết ý kiến của mức độ khả thi các biện pháp (đánh dấu (x) vào ô tương ứng.) TT Các biện pháp Tổ chức nâng cao nhận thức hoạt động bồi dưỡng theo CNN cho đội ngũ CBQL và GV Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế điạ phương Phối hợp nội dung và các hình thức bồi dưỡng với tự bồi dưỡng chuyên môn GV theo CNN Định hướng kiểm tra, đánh giá các hoạt động BD theo CNN Quản lý , sử dung ̣ Cơ sởvâṭchất , thiết bi ̣ và đầu tư các nguồn lực c ần thiết cho hoạt động bồi dưỡng chuyên môn Trân trọng cảm ơn! 113 ... HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THANH HUỆ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON Y SƠN - HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN... quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV trường mầm non Y Sơn - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ theo CNN CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON THEO. .. sở lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN theo CNN Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV trường mầm non Y Sơn - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non ysơn, huyện hạ hòa, tỉnh phú thọ theo chuẩn nghề nghiệp ,

Từ khóa liên quan