0

Quản lý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại các trường mầm non huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ theo hướng tích hợp

174 51 0
  • Quản lý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại các trường mầm non huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ theo hướng tích hợp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ THEO HƢỚNG TÍCH HỢP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ THEO HƢỚNG TÍCH HỢP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 14 01 14 Cán hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Bích Liên HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn tốt nghiệp, tác giả nhận hướng dẫn, động viên tạo điều kiện cấp lãnh đạo, thầy giáo, bạn bè gia đình Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Thị Bích Liên hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu Tác giả xin chân thành cảm ơn Phòng GD&ĐT Thanh Sơn; Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên trường mầm non địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện để tác giả tiến hành điều tra, thu thập số liệu thông tin cần thiết để hồn thành khóa luận Cảm ơn gia đình bạn bè ln động viên ln bên cạnh trình học tập nghiên cứu Dù cố gắng hết sức, song khả kinh nghiệm nghiên cứu khoa học có hạn, chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận chia sẻ đóng góp thầy cô bạn bè Xin chân thành cảm ơn! Phú Thọ, ngày 20 tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung i CBQL CNH-HĐH GD GD&ĐT GV HS KN KT-XH NXB QL QLGD TB TBV ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON THEO HƯỚNG TÍCH HỢP 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm 11 1.2.1 Quản lý 11 1.2.2 Quản lý giáo dục 12 1.2.3 Kỹ tự bảo vệ 13 1.2.4 Giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp 14 1.2.5 Quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp .15 1.3 Trường mầm non vấn đề giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp 16 1.3.1 Trường mầm non đặc điểm trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non 16 1.3.2 Những vấn đề giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp .18 1.4 Quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng iii tích hợp 32 1.4.1 Lập kế hoạch giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp 32 1.4.2 Tổ chức thực giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp .34 1.4.3 Chỉ đạo thực giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp .35 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp 37 1.5 Vai trò Hiệu trưởng quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp 38 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp 40 1.6.1 Yếu tố nhận thức CBQL, GV, phụ huynh HS XH đến quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp 40 1.6.2 Yếu tố trình độ, lực .40 1.6.3 Yếu tố môi trường giáo dục, sở vật chất 41 1.6.4 Yếu tố phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội 42 Kết luận chương 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NONHUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP 44 2.1 Khái quát KT-XH GD&ĐT huyện Thanh Sơn 44 2.1.1 Tình hình KT-XH 44 2.1.2 Tình hình GD&ĐT 46 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 47 2.2.1 Mục đích khảo sát 47 2.2.2 Nội dung khảo sát 48 iv 2.2.3 Phương pháp khảo sát 48 2.2.4 Địa bàn khảo sát 48 2.2.5 Khách thể khảo sát 49 2.2.6 Thang đo khảo sát 49 2.3 Thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 50 2.3.1 Thực trạng mục tiêu giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 50 2.3.2 Thực trạng nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 54 2.3.3 Thực trạng phương pháp thực giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp .57 2.3.4 Thực trạng hình thức tổ chức giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 59 2.4 Thực trạng quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp61 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 61 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 64 2.4.3 Thực trạng đạo thực giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 67 v 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 70 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 73 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp .75 2.6.1 Kết đạt 75 Kết luận chương 78 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP 80 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 80 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 80 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 80 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 81 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 81 3.2 Các biện pháp quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp 82 3.2.1 Tuyên truyền, bồi dưỡng nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, phụ huynh trẻ xã hội tầm quan trọng giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp giai đoạn 82 3.2.2 Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp nhà trường 85 3.2.3 Chỉ đạo tổ chức thực giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm 90 vi 3.2.4 Phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp 97 3.3 Mối quan hệ biện pháp 105 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp .107 3.4.1 Giới thiệu trình khảo nghiệm 107 3.4.2 Kết khảo nghiệm 108 Kết luận chương 111 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC vii Câu Ý kiến anh (chị) tầm quan trọng mức độ thực công tác tổ chức thực giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hƣớng tích hợp nhà trƣờng: TT Thành lập Ban đạo thực giáo dục kỹ sống (trong tự bảo vệ theo hợp) Phân việc trưởng phó hiệu trưởng môn hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ theo hợp Xây nhóm chun mơn Bố trí GV có kiến thức chun mơn, kiến thức giáo dục kỹ tự bảo vệ có hiểu biết xã hội để thực tíchhợpGD KNTBV Tổ chức xây dựng môi tập phù hợp với giáo tự bảo vệ theo hướng tích hợp Phối hợp với tổ chức nhà trường việc giáo dục kỹ tự bảo vệ theo hướng tích hợp Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, chi phí cho hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ theo hướng tích hợp Câu Ý kiến anh (chị) tầm quan trọng mức độ thực công tác đạo thực giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hƣớng tích hợp nhà trƣờng: TT Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch giáo tự bảo vệ theo hướng tích hợp Hướng dẫn GV xác định kỹ cần tích hợp; khai chủ đề, nội dung, hoạt động có liên quan đến kỹ Chỉ đạo thiết kế kế hoạch tích hợp giáo dục kỹ tự bảo vệ (về nội dung, hoạt động, phương pháp, kiểm tra đánh giá…) Tổ chức bồi dưỡng lực giáo dục kỹ tự bảo vệ theo hướng tích hợp cho giáo viên Câu 10 Ý kiến anh (chị) tầm quan trọng mức độ thực công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hƣớng tích hợp nhà trƣờng: TT Xác định tiêu chí đánh giá hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ theo hướng tích hợp Kiểm tra việc thực kế hoạch giáo dục kỹ tự bảo vệ theo hướng tích hợp Thực quy trình đánh giá giáo dục kỹ tự bảo vệ kiểm theo hợp trẻ Đưa kết luận kiểm tra tiến hành tư vấn nhằm thúc đẩy tạo động lực Tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn Câu 11 Ý kiến anh (chị) mức độ ảnh hƣởng yếu tố sau công tác quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hƣớng tích hợp nhà trƣờng: TT Yếu tố ảnh hƣởng 1.1 Yếu tố nhận thức CBQL, GV, phụ huynh HS XH đến quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp 1.2 Yếu tố trình độ, lực 1.3 Yếu tố mơi trường giáo dục, sở vật chất 1.4 Yếu tố phối hợp nhà trường gia đình - xã hội Câu 12 Theo anh (chị), để quản lý hiệu hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhà trƣờng theo hƣớng tích hợp, Hiệu trƣởng nên thực biện pháp nào? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT (Tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý) Thầy (Cơ) đánh tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý mà tác giả đề xuất công tác quản lý nhà trường góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp Bằng cách đánh dấu (x) vào ô trông phù hợp nhất: Câu 1: Thầy (Cơ) đánh giá tính cấp thiết biện pháp quản lý góp phần nâng cao hiệu giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hƣớng tích hợp nhà trƣờng? STT Tên biện pháp Tuyên truyền, bồi dưỡng nhận thức c lý, giáo viên, phụ huynh trẻ xã hội trọng giáo dục kỹ tự bảo vệ giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp tro Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích trường Tổ chức giáo dục kỹ tự bảo vệ c qua hoạt động trải nghiệm Phối hợp nhà trường - gia đình giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ m tuổi theo hướng tích hợp Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ th hợp Câu 2: Thầy (Cô) đánh giá tính khả thi biện pháp quản lý góp phần nâng cao hiệu giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hƣớng tích hợp nhà trƣờng? STT Tên biện pháp Tuyên truyền, bồi dưỡng nhận thức c lý, giáo viên, phụ huynh trẻ xã hội trọng giáo dục kỹ tự bảo vệ giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp tro Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích trường Chỉ đạo tổ chức thực giáo dục k vệ cho trẻ thông qua hoạt động tr Phối hợp nhà trường - gia đình giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ m tuổi theo hướng tích hợp Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ th hợp Xin trân trọng cảm ơn! Phụ lục 3: BẢNG QUAN SÁT STT Hoạt động Trải nghiệm làm bánh trơi Hoạt động góc Hoạt động trời Giờ học Thể dục sáng Giờ ăn trưa Chơi tự Phụ lục 4: PHIẾU PHỎNG VẤN - Thời gian: - Địa điểm: - Đối tượng vấn: CBQL, GV Theo thầy (cô), nhà trường thực nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp nào? Theo thầy (cô), việc sử dụng phương pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp nhà trường cịn gặp phải khó khăn gì? Theo thầy (cơ), hình thức giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp nhà trường gồm có hình thức nào? Thực trạng lập kế hoạch giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp nhà trường thời gian qua nào? Nhà trường thực hoạt động đạo giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp? Các hình thức kiểm tra, đánh giá nhà trường thực giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp? Ưu, nhược điểm? Cơng tác kiểm tra, đánh giá giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi theo hướng tích hợp nhà trường thực sao? Kết đạt được? Hạn chế? Thầy (cô) đánh giá chung thực trạng quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp nhà trường nào? Ưu điểm? Hạn chế? Nguyên nhân hạn chế? Để nâng cao chất lượng quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng tích hợp tuổi nhà trường, theo thầy (cô) nên thực biện pháp nào? ... pháp quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp Câu hỏi nghiên cứu Quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5- 6. .. giáo 5- 6 tuổi trường mầm non theo hướng tích hợp Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo. .. sở lý luận quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi trường mầm non theo hướng tích hợp Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi trường mầm non
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại các trường mầm non huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ theo hướng tích hợp ,

Từ khóa liên quan