0

Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở lê quý đôn, huyện ý yên, nam định trong bối cảnh hiện nay

113 16 0
  • Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở lê quý đôn, huyện ý yên, nam định trong bối cảnh hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:10

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG KHẮC TIỆP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN, HUYỆN Ý YÊN, NAM ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN QUỐC THÀNH HÀ NỘI – 2012 MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Danh mục bảng iii Danh mục sơ đồ iv Mục lục v MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Học sinh giỏi bồi dưỡng học sinh giỏi 1.2.1 Học sinh giỏi 1.2.2 Bồi dưỡng học sinh giỏi 10 1.2.3 Tầm quan trọng việc bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS 11 1.3 Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS 12 1.3.1 Quản lý quản lý nhà trường 12 1.3.2 Nhà trường - Trường THCS - Trường THCS chất lượng cao 15 1.3.3 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG trường THCS 17 1.3.4 Các yếu tố có tác động đến quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG 21 1.4 Các quy định quan quản lý bồi dưỡng HSG trường THCS 23 1.4.1 Các quy định quan quản lý đào tạo, bồi dưỡng HSG nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 23 1.4.2 Quy định thành lập trường THCS chất lượng cao 24 Tiểu kết chương 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN, HUYỆN Ý YÊN, NAM ĐỊNH 29 2.1.Khái quát chung kinh tế - xã hội Giáo dục huyện Ý Yên 29 2.1.1 Khái quát kinh tế - xã hội 29 2.1.2 Khái quát Giáo dục Đào tạo huyện 30 2.2 Quá trình hình thành phát triển trường THCS Lê Qúy Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định 30 2.2.1 Khái quát chung trường THCS Lê Quý Đôn 30 2.2.2 Quy mô cấu trường THCS Lê Quý Đôn 32 2.3 Thực trạng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Lê Quý Đôn .35 2.3.1 Hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Lê Quý Đôn 35 2.3.2 Kết bồi dưỡng học sinh giỏi trường 38 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Lê Quý Đôn 44 2.4.1 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 44 2.4.2 Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 44 2.4.3 Bồi dưỡng giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi 46 2.4.4 Thực trạng điều kiện đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng HSG 49 2.4.5 Sự phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội 51 2.4.6 Công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng kỷ luật 51 2.5 Đánh giá chung quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Lê Quý Đôn 53 2.5.1 Điểm mạnh 54 2.5.2 Điểm yếu 54 2.5.3 Thời 56 2.5.4 Thách thức 56 2.5.5 Bài học kinh nghiệm 57 Tiểu kết chương 58 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN, HUYỆNÝ YÊN, NAMĐỊNH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 59 3.1 Định hướng nguyên tắc đề xuất biện pháp 59 3.1.1 Định hướng phát triển trường THCS Lê Quý Đôn 59 3.1.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.2 Các biện pháp quản lý hoạtđộng bồi dưỡng HSG trường THCS lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định 62 3.2.1 Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, học sinh cha mẹ em tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi 62 3.2.2 Tăng cường phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường, tạo đồng thuận hoạt động .64 3.2.3 Đổi mục tiêu, nội dung hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi 66 3.2.4 Cải tiến chế độ sách thi đua khen thưởng để khuyến khích học sinh giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG 69 3.2.5 Tạo động lực cho giáo viên học sinh hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi 71 3.2.6 Đầu tư thoả đáng sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng HSG 78 3.3 Mối quan hệ biện pháp 81 3.4 Khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp 81 Tiểu kết chương 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 Kết luận 85 Khuyến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 92 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản lý CMHS Cha mẹ học sinh CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục Đào tạo: GV Giáo viên HS Học sinh HSG Học sinh giỏi PPDH Phương pháp dạy học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông: UBND Ủy ban nhân dân XHHGD Xã hội hóa Giáo dục DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê kết đào tạo nhà trường từ năm học 2007-2008 đến năm học 2011-2012 Bảng 2.2 Cơ cấu đội ngũ cán bộ, giáo viên trường năm học 2011-2012 Bảng 2.3 Tỉ lệ HS lớp 6, 7, đạt giải cấp huyện so với tổng số HS dự thi nhà trường Bảng 2.4 Chất lượng giải cấp huyện cấp tỉnh nhà trường Bảng 2.5 Số lượng, tỷ lệ GV tham gia bồi dưỡng HSG cấp tỉnh theo chuyên ngành đào tạo Bảng 2.6 Công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ GV Bảng 2.7 Tỷ lệ HS thi đỗ trường THPT công lập xếp thứ hạng tỉnh Bảng 3.1 Kết thống kê khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ chức quản lý 13 Sơ đồ 1.2 Quản lý nhà trường 15 Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ HS trường đạt giải so với tổng số HS đạt giải huyện năm học 2007-2008 2011-2012 39 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ HS lớp đạt giải cấp tỉnh so với tổng số HS dự thi nhà trường 40 Biểu đồ 2.3 Số HS đạt giải cấp tỉnh môn Địa lý, Tin học Vật lý 41 Biểu đồ 2.4 Số lượng HS thi đỗ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 43 Sơ đồ 3.1 Nội dung tổ chức bồi dưỡng GV 74 Sơ đồ 3.2 Mối quan hệ biện pháp 81 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục đào tạo nước ta bước phát triển vững chắc, tạo tảng cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Trong đường lối sách phát triển giáo dục đào tạo, Đảng ta coi “giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu” khẳng định: muốn tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tố phát triển nhanh bền vững Đặc biệt giai đoạn nay, “nguồn lực người” vô quan trọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi toàn diện giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 Nhà nước có nhiều sách để đào tạo nâng cao nguồn nhân lực Ngân sách Nhà nước dành riêng cho giáo dục trọng để đầu tư đào tạo đội ngũ cán quản lý GV, xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống trường lớp, trang thiết bị, đổi nội dung chương trình sách giáo khoa phương pháp dạy học… Trong đó, hệ thống trường chuyên, trường THCS chất lượng cao đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu bồi dưỡng, đào tạo, phát huy lực đặc biệt học sinh Trong chương trình kế hoạch đào tạo mơ hình trường THCS chất lượng cao, bồi dưỡng HSG coi nhiệm vụ trọng tâm Ngày 24/6/2010, Thủ tướng phủ ban hành định phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 – 2020”, nhấn mạnh đến công tác đào tạo, bồi dưỡng HSG sinh viên tài Nghị số 10-NQ/TU Tỉnh ủy Nam Định ngày 25/7/2011 phát triển số sở giáo dục đào tạo chất lượng cao nêu rõ “…bồi dưỡng học sinh có tư chất, kết học tập tốt thành người có đủ phẩm chất, lực, bổ sung vào nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh, đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Trên sở đó, tạo bước chuyển chất lượng giáo dục chung tỉnh theo hướng bước tiếp cận với trình độ tiên tiến nước giới.” Như vậy, hoạt động bồi dưỡng HSG phù hợp với mục tiêu phát triển chung ngành giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao đất nước Thực Nghị Tỉnh ủy Nam Định, Trường THCS Lê Quý Đôn trường THCS huyện Ý Yên UBND tỉnh chọn để thực xây dựng sở giáo dục đào tạo chất lượng cao Trong nhiều năm qua, hoạt động bồi dưỡng HSG nhà trường coi nhiệm vụ trọng tâm năm học Nhà trường đạt nhiều thành tích kỳ thi HSG cấp huyện cấp Tỉnh Có thành tích đóng góp khơng nhỏ đội ngũ GV giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, hệ HS chăm ngoan, hiếu học, sáng tạo công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG có hiệu nhà trường Tuy nhiên, năm gần chất lượng HSG nhà trường không ổn định, công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG gặp nhiều khó khăn, trở ngại có nhiều bất cập Chính thế, tác động tiêu cực đến niềm tin cấp lãnh đạo, bậc phụ huynh đội ngũ GV HS nhà trường Với cương vị cán quản lý, tơi nhận thấy tính cấp bách cần thiết phải nghiên cứu đổi công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG nhà trường Từ lý nêu trên, chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học sở Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định bối cảnh nay” Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định phù hợp với bối cảnh nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi trường Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động bồi dưỡng HSG trường THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định Giả thuyết nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định quan tâm song chưa thật tồn diện cịn nhiều bất cập như: Chất lượng tuyển sinh đầu vào lớp chưa cao; chưa quan tâm đầy đủ đến động lực giáo viên học sinh; cở sở vật chất phục vụ dạy học thiếu; nội dung phương pháp bồi dưỡng HSG nhiều hạn chế… Nếu đề xuất biện pháp quản lý phù hợp, khắc phục tồn nêu chất lượng bồi dưỡng HSG nhà trường nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xác định sở lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG trường THCS; 5.2 Phân tích, đánh giá thực trạng bồi dưỡng học sinh giỏi quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định; 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG điều kiện thực tiễn Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG năm, từ năm học 2007-2008 đến đề xuất biện pháp quản lý trường THCS Lê Quý Đôn với tư cách trường THCS chất lượng cao huyết với công tác bồi dưỡng HSG công tác trường, đồng thời thuyên chuyển GV không đủ lực, không say mê với nghề trường khác Ưu tiên công tác thi đua khen thưởng, hỗ trợ kinh phí để bồi dưỡng, khen thưởng GV HSG 2.5 Với trường THCS Lê Quý Đôn Nâng cao lực chất lượng đội ngũ cán quản lý; hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển bồi dưỡng đội ngũ GV đặc biệt GV bồi dưỡng HSG Tích cực tham mưu với phịng GD&ĐT, UBND huyện để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng sở vật chất điều kiện phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng HSG Làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động tham gia cộng đồng xã hội nghiệp giáo dục nhà trường nhằm giáo dục HS phát triển toàn diện Tiếp tục đổi công tác quản lý nhằm tạo đồng thuận nhà trường để thực hiệu mục tiêu kế hoạch đề ra, tạo niềm tin cấp lãnh đạo quần chúng nhân dân Đổi công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực cho GV HS./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (2010), Cẩm nang nâng cao lực quản lý nhà trường Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2010), Phát triển nguồn nhân lực số phát triển người Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Ban hành kèm theo thông tư số 56 /2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Điều lệ trường THCS, trường THPT trường THPT có nhiều cấp học Ban hành kèm theo nghị số: 07/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 02/04/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông Ban hành kèm theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường Ban hành theo định số: 04/2000/QĐBGD&ĐT Nguyễn Phúc Châu (2000), Quản lý nhà trường Nxb Đại học sư phạm Hà Nội Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Lý luận đại cương quản lý Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/06/2012 10 Nguyễn Đức Chính (2011), Chất lượng quản lý chất lượng giáo dục Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Đức Chính (2011), Đo lường đánh giá giáo dục dạy học Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Nguyễn Đức Chính (2011), Thiết kế đánh giá chương trình giáo dục 13 Vũ Cao Đàm (2009), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 14 Đảng cộng sản Việt Nam ( 2011), Nghị Đại hội Đảng toàng quốc lần thứ XI Hà nội 15 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI Nhà xuất Giáo dục Việ Nam 16 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề quản lý giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Đặng Xuân Hải (2010), Quản lý thay đổi giáo dục Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Nguyễn Trọng Hậu (2011), Đại cương khoa học quản lý Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (2008), Lý luận dạy học đại Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Lê Ngọc Hùng (2009), Xã hội học giáo dục, Nhà xuất Đại học Quốc gia 21 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý nguồn nhân lực giáo dục Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008), Tâm lý học quản lý Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Luật Giáo dục (2010) Nxb Lao động, Hà Nội 24 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Trường cán quản lý giáo dục Trung ương, Hà Nội 25 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Đổi chương trình giáo dục phổ thơng Hà Nội 26 Sở Giáo dục đào tạo Nam Định (2011), Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2011-2012 Nam Định 27 Sở Giáo dục đào tạo Nam Định (2012), Công văn số: 402/SGDĐT ngày 27 tháng 04 năm 2012 việc hướng dẫn tuyển sinh vào trường tiểu học trung học sở xây dựng sở giáo dục chất lượng cao 28 Trần Quốc Thành (2009), Đề cương giảng khoa học quản lý đại cương, ĐHSP Hà Nội 29 Hà Nhật Thăng (2010), Xu phát triển giáo dục Việt Nam Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 30 Tỉnh ủy Nam Định (2011), Nghị số: 10/NQ-TU ngày 25/07/2011 BCH Đảng Tỉnh Phát triển số sở giáo dục chất lượng cao 31 Từ điển Tiếng Việt (2001) Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 32 UBND tỉnh Nam Định (2012), Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2012 UBND tỉnh Nam Định việc phê duyệt danh sách sở giáo dục đào tạo thực xây dựng sở giáo dục đào tạo chất lượng cao giai đoạn 2011-2015 PHỤ LỤC Phiếu điều tra 01: Dành cho giáo viên PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HOAṬ ĐÔNGG̣ BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƢỜNG THCS LÊ QUÝĐÔN, HUYÊṆ ÝN Để nghiên cứu tìm hiểu thực trạng hoaṭđơng̣ b ồi dưỡng học sinh giỏi trư ờng THCS Lê Qá́Đơn, Ý n, xin ơng (bà) vui lịng trả lời số câu hỏi I Một số thông tin chung (điền vào chỗ trống) Thời gian ông (bà) công tác nhà trƣờng?: …… năm; Môn: Số năm kinh nghiệm tham gia bồi dƣỡng đội tuyển học sinh giỏi?: …… năm II Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng học sinh giỏi ởtrƣờng THCS Lê QuýĐôn Theo ông (bà), hoạt động bồi dƣỡng học sinh giỏi trƣờng trung học sở có tầm quan trọng nhƣ nào? (xin lựa chọn đáp án) A Rất quan trọng ưu tiên hàng đầu C Bình thường B Quan trọng D Khơng quan trọng Số tiết ông (bà) giảng dạy tuần bao nhiêu(tính số tiết dạy môn, số tiết chủ nhiệm)?: ……… tiết/ tuần Số tiết ông (bà) giảng dạy bồi dƣỡng đội tuyển học sinh giỏi tuần bao nhiêu?: ………… tiết/tuần Ông (bà) đánh giá thực trạng việc lập kế hoạch thực bồi dƣỡng HSG Đánh dấu (X) vào ô phù hợp nhất, từ không phù hợp, đến phù hợp Nội dung Kế hoạch lập sớm, kịp thời, thông báo rõ ràng Thời khóa biểu bố trí hợp lý, khoa học Nội dung kế hoạch bám sát chương trình Kế hoạch phù hợp với nguồn lực nhà trường (cơ sở vật chất, giáo viên ) Ơng (bà) đánh giá tình hình bố trí sở vật chất - thiết bị dạy học nhà trƣờng cho hoạt động bồi dƣỡng học sinh giỏi? (xin lựa chọn phương án) A Rất tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động dạy học B Tương đối đầy đủ, đáp ứng phần u cầu C Bình thường D Khơng đầy đủ, khơng đáp ứng u cầu đại Ơng (bà) có thƣờng xuyên sử dụng phƣơng tiện, thiết bị dạy học (máy tính, máy chiếu…) q trình dạy học bồi dƣỡng học sinh giỏi? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Chưa Nếu câu trả lời ông (bà) B “thỉnh thoảng” C “không bao giờ”, xin vui lịng cho biết ngun nhân? (có thể lựa chọn nhiều phương án) A Thiếu thiết bị dạy học đại B Có thiết bị dạy học đạy thiết bị cũ, hỏng, hoạt động hiệu C Bản thân khơng có thời gian chuẩn bị giảng sử dụng thiết bị dạy học đại D Bản thân thấy không cần thiết phải sử dụng thiết bị dạy học đại vào trình dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi E Nhà trường khơng khuyến khích giáo viên sử dụng G Lý khác (xin nêu rõ): ……………………………………………………… Ông (bà) có thƣờng xuyên sử dụng thƣ viện, phịng mơn phục vụ cho hoạt động bồi dƣỡng học sinh giỏi? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Chưa Nếu câu trả lời ông (bà) B “thỉnh thoảng” C “không bao giờ”, xin vui lịng cho biết ngun nhân? (có thể lựa chọn nhiều phương án) A Nhà trường thiếu thư viện, phịng thí nghiệm, phịng thực hành B Có thư viện, phịng thí nghiệm, phịng thực hành cũ, hỏng, hoạt động hiệu C Việc dạy học phịng thí nghiệm, phịng thực hành tốn thời gian, công sức chuẩn bị D Bản thân thấy không cần thiết phải sử dụng thư viện, phịng thí nghiệm, phịng thực hành vào q trình dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi E Nhà trường khơng khuyến khích giáo viên sử dụng G Lý khác: …………………………………………………………………… 10 Nhà trƣờng có chế độ đãi ngộ, hình thức khuyến khích giáo viên tham gia giảng dạy bồi dƣỡng đội tuyển học sinh giỏi? (có thể lựa chọn nhiều phương án) A Phụ cấp B Thưởng C Ban Giám hiệu quan tâm, động viên tinh thần D Các tổ chức đồn thể nhà trường (Cơng đồn, Ban đại diện phụ huynh học sinh…) có chế độ bồi dưỡng E Hình thức hỗ trợ khác (xin trình bày cụ thể):………………… 11 Hình thức khen thƣởng áp dụng giáo viên đạt thành tích cơng tác bồi dƣỡng học sinh giỏi? (lựa chọn nhiều phương án) A Tiền thưởng B Bằng khen C Nâng điểm xếp hạng thi đua bình xét danh hiệu D Tuyên dương trước tập thể giáo viên học sinh E Hình thức khác: ………………………………………… 12 Theo ơng (bà), chế độ khen thƣởng, đãi ngộ giáo viên bồi dƣỡng học sinh giỏi thỏa đáng chƣa? A Rất thỏa đáng, hài lòng B Tạm hài lịng C Chưa thỏa đáng, chưa hài lịng 13 Ơng (bà) có đƣợc ƣu tiên giáo viên khác tham gia lớp bồi dƣỡng nâng cao chuyên mơn nghiệp vụ? Có; Khơng 14 Ơng (bà) có đƣợc thƣờng xuyên tham gia lớp bồi dƣỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ? A Thường xuyên, định kỳ B Thỉnh thoảng C Chỉ có đợt D Chưa 15 Trong trình giảng dạy bồi dƣỡng học sinh giỏi, ông (bà) có thƣờng xuyên liên lạc, trao đổi tình hình học tập học sinh với phụ huynh học sinh? C Chỉ phụ huynh hỏi thăm A Thường xuyên, định kỳ D Chưa B Thỉnh thoảng 16 Trong trình giảng dạy bồi dƣỡng học sinh giỏi, ông (bà) có thƣờng xuyên báo cáo tình hình với Tổ trƣởng chun mơn, Ban Giám hiệu trao đổi tình hình với giáo viên khác? A Thường xuyên, định kỳ B Thỉnh thoảng C Chỉ hỏi đến D Không 17 Là giáo viên, ơng (bà) có kiến nghị để nâng cao chất lƣợng công tác bồi dƣỡng học sinh giỏi nhà trƣờng? - Về kế hoạch thực bồi dưỡng học sinh giỏi: - Về sở vật chất: - Về chế độ đãi ngộ - Những kiến nghị khác III Phần thông tin cá nhân (không bắt buộc) Họ tên: ………………………………………………………… Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ ông / bà ! Phiếu điều tra 02: Dành cho học sinh PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƢỜNG THCS LÊ QĐƠN, HUṆ ÝN Để nghiên cứu tìm hiểu thực trạng hoaṭđông̣ bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Lê Quý Đôn, huyêṇ Ýá́Yên, đề nghị em học sinh vui lòng trả lời số câu hỏi I Một số thông tin chung (điền thêm vào chỗ trống) Em học sinh khối …… Em tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn ………… II Thực trạng hoaṭđộng bồi dƣỡng HSG ởtrƣờng THCS Lê QuýĐôn, Ý Yên Em tham gia đội tuyển học sinh giỏi do: (có thể lựa chọn nhiều phương án) A Bản thân u thích mơn học B Bố mẹ mong muốn/ bắt buộc C Thầy cô giáo động viên, khuyến khích/ bắt buộc D Mong muốn khẳng định thân E Cho giống với bạn bè G Lý khác (xin trình bày cụ thể):………………………………… Em thấy việc tham gia học bồi dƣỡng học sinh giỏi có tầm quan trọng nhƣ nào? (lựa chọn phương án) A Rất quan trọng B Bình thường C Không quan trọng Thời lƣợng ôn bồi dƣỡng học sinh giỏi trƣờng nhƣ nào? C Vừa phải, thích hợp A Rất căng thẳng, tải D Nhẹ nhàng, không căng thẳng B Hơi căng thẳng Trong q trình học ơn bồi dƣỡng, tình hình hệ thống sở vật chất – thiết bị dạy học phục vụ nhu cầu học tập nhƣ nào? A Rất tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động dạy học B Tương đối đầy đủ, đáp ứng phần u cầu C Bình thường D Khơng đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu Giáo viên có thƣờng xuyên sử dụng phƣơng tiện, thiết bị dạy học đại (máy tính, máy chiếu…) q trình dạy học bồi dƣỡng học sinh giỏi? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Chưa Nếu câu trả lời A “Thƣờng xuyên” B “Thỉnh thoảng”, em trả lời tiếp câu dƣới Nếu câu trả lời C “Chƣa bao giờ” khơng phải trả lời câu 8 Em thấy tiết dạy có sử dụng phƣơng tiện, thiết bị dạy học đại mang lại hứng thú học tập hiệu học tập tốt không? (lựa chọn phương án) A Rất hứng thú, mang lại hiệu tập tốt học giống tiết dạy bình thường B Rất hứng thú hiệu học tập học tập C Không hứng thú, không đạt hiệu Em có thƣờng xuyên sử dụng thƣ viện (đọc sách, mƣợn sách…), phịng mơn nhà trƣờng để phục vụ q trình ơn luyện học sinh giỏi? A Thường xun B Thỉnh thoảng C Chưa Nếu câu trả lời A “Thƣờng xuyên” B “Thỉnh thoảng”, em trả lời tiếp câu 10 dƣới Nếu câu trả lời C “Chƣa bao giờ” khơng phải trả lời câu 10 10 Em đánh giá tình hình thƣ viện, phịng mơn nhà trƣờng nhƣ nào? A Đầy đủ, đại, phục vụ tốt nhu cầu học tập B Đã đáp ứng đủ nhu cầu học tập C Đáp ứng phần nhu cầu học tập D Không đáp ứng đủ nhu cầu học tập 11 Em đƣợc nhận hình thức hỗ trợ, khuyến khích q trình ơn bồi dƣỡng học sinh giỏi? (có thể lựa chọn nhiều phương án) A Tiền bồi dưỡng B GV chủ nhiệm, GV môn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên C Tập thể lớp, tổ chức Đoàn thể nhà trường (Đoàn Thanh niên Cộng sản, Ban đại diện phụ huynh học sinh…) khuyến khích, động viên, tạo điều kiện D Gia đình động viên, quan tâm, hỗ trợ điều kiện E Hình thức khác:………………… 12 Em có biết chế độ khen thƣởng áp dụng học sinh giỏi đạt thành tích tốt gì? A Tiền thưởng B Bằng khen/ giấy chứng nhận C Tuyên dương trước toàn trường D Hình thức khác: ………………… 13 Em có hài lịng với hình thức khen thƣởng đƣợc hƣởng khơng? Có; Không 14 Là học sinh, em có đề xuất để nâng cao chất lƣợng hoạt động bồi dƣỡng học sinh giỏi nhà trƣờng? - Về kế hoạch thời lượng ôn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về sở vật chất (phòng học, thư viện ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về giáo viên giảng dạy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… III Phần thông tin cá nhân (không bắt buộc) Họ tên:…………………… Lớp:…………… Cảm ơn hợp tác giúp đỡ em! PHỤ LỤC 3: PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý, chuyên viên Phòng GD&ĐT ÝYên; cán quản lý, giáo viên trường THCS Lê QĐơn) Kính gửi: Để có sở liệu tham khảo nhằm hoàn thiện biện pháp quản lý hoaṭ đông̣ bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Lê Quýá́Đôn, huyêṇ Ýá́Yên, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến mức độ cần thiết, tính khả thi biện pháp quản lý (Đánh dấu X vào ô mà đồng chí cho hợp lý) STT Tên biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, học sinh cha mẹ em tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi Biện pháp 2: Tăng cường phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường, tạo đồng thuận hoạt động Biện pháp 3: Đổi mục tiêu, nội dung hình thức bồi dưỡng HSG Biện pháp 4: Cải tiến chế độ sách thi đua khen thưởng để khuyến khích học sinh giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG Biện pháp 5: Tạo động lực cho giáo viên học sinh hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi Biện pháp 6: Đầu tư thoả đáng sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng HSG Xin trân trongg̣ cảm ơn cộng tác nhiệt tình đồng chí ! ... 1: Cơ sở lý luận vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học sở Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học sở Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên,. .. Yên, Nam Định Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học sở Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định bối cảnh CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG... hoạt động bồi dưỡng HSG nhà trường Từ lý nêu trên, chọn nghiên cứu đề tài: ? ?Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học sở Lê Quý Đôn, huyện Ý Yên, Nam Định bối cảnh nay? ?? Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở lê quý đôn, huyện ý yên, nam định trong bối cảnh hiện nay ,

Từ khóa liên quan