0

Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non hoa hồng, quận đống đa, hà nội trong bối cảnh hiện nay

104 50 0
  • Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non hoa hồng, quận đống đa, hà nội trong bối cảnh hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  - TRIỆU THỊ HẰNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SĨC, NI DƯỠNG TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  - TRIỆU THỊ HẰNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SĨC, NI DƯỠNG TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60140114 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN VĂN LÊ HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, đề tài: “Quản lý hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ trường mầm non Hoa Hồng quận Đống Đa, Hà Nội bối cảnh nay” hoàn thành đưa bảo vệ Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Giáo Dục - trường Đại học Quốc Gia Hà Nội Xin cảm ơn giúp đỡ tận tình lãnh đạo phịng GD&ĐT quận Đống Đa, đồng chí chun viên tổ mầm non phịng GD&ĐT, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng bậc phụ huynh trình thực đề tài Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ tình cảm lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Văn Lê – Người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình hồn thành luận văn Tuy có nhiều cố gắng nghiên cứu, chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả kính mong nhận dẫn, góp ý thầy cô đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Triệu Thị Hằng i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BD : Bồi dưỡng BDGVMN : Bồi dưỡng giáo viên mầm non CBQL : Cán quản lý CSDD : Chăm sóc dinh dưỡng CS&ND : Chăm sóc ni dưỡng GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo CSVC : Cơ sở vật chất DD : Dinh dưỡng GV : Giáo viên GDMN : Giáo dục mầm non GVMN : Giáo viên mầm non GV-NV : Giáo viên nhân viên GD : Giáo dục GĐ : Gia đình GDDD : Giáo dục dinh dưỡng HT : Hiệu trưởng MN : Mầm non NV : Nhân viên ND : Nội dung QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục SDD : Suy dinh dưỡng UBND : Ủy ban nhân dân TP : Thành phố VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm XH : Xã hội XHHGD : Xã hội hóa giáo dục ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt …………………………………….ii Danh mục bảng , biểu đồ …………………………………………….iii Mục lục ……………………………………………………………………iv MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SĨC, NI DƯỠNG TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .………………………………………6 1.2 Những khái niệm 1.2.1 Quản lý ……… .….……………………………………………… 1.2.2 Giáo dục mầm non: …………………………………………….11 1.2.3 Chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non: ……………….………………11 1.3 Hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non… ………………… 12 1.3.1 Mục tiêu giáo dục mầm non…………………… ……………… 12 1.3.2 Nội dung hoạt động chăm sóc, ni dưỡng……… .………………… 13 1.3.3 u cầu hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non…… .……15 1.4 Quản lý hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non…… 18 1.4.1 Xây dựng kế hoạch chăm sóc, ni dưỡng trẻ…………… .18 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 18 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động chăm sóc, ni dưỡng 20 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ 21 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non bối cảnh ……………………………………….22 1.5.1 Những yếu tố khách quan ……………………………………………22 1.5.2 Những yếu tố chủ quan ………………………………………………23 Tiểu kết chương 24 iii Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SĨC, NI DƯỠNG TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 26 2.1 Khái quát Quận Đống Đa 26 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Chính trị, Văn hố - Xã hội phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội 26 2.1.2 Khái quát Giáo dục mầm non quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội .26 2.1.3 Khái quát trường mầm non Hoa Hồng, Quận Đống Đa, Hà Nội 28 2.2 Thực trạng hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trường mầm non Hoa Hồng quận Đống Đa, Hà Nội 31 2.2.1 Thực trạng thực mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ 31 2.2.2 Thực trạng thực nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ 31 2.2.3 Thực trạng kết ni dưỡng, chăm sóc trẻ 33 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trường mầm non mầm non Hoa Hồng quận Đống Đa 35 2.3.1 Xây dựng kế hoạch thực hoạt động chăm sóc, ni dưỡng hiệu trưởng 35 2.3.2 Tổ chức thực hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non nhà trường 38 2.3.3 Chỉ đạo hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non nhà trường.39 2.3.4 Kiểm tra, đánh giá họat động chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non nhà trường 41 2.4 Đánh giá chung thực trạng 42 2.4.1 Những điểm mạnh 42 2.4.2 Những hạn chế 43 2.4.3 Những nguyên nhân 44 Tiểu kết Chương 45 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SĨC, NI DƯỠNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN ĐỐNG ĐA HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 46 iv 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý chất lượng chăm sóc, ni dưỡng trẻ trường mầm non Hoa Hồng quận Đống Đa .46 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 46 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 46 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 46 3.1.4 Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện 46 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 46 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trường mầm non Hoa Hồng quận Đống Đa 47 3.2.1 Tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cơng tác chăm sóc, ni dưỡng trường mầm non Hoa Hồng quận Đống Đa bối cảnh 47 3.2.2 Nâng cao lực chăm sóc, ni dưỡng trẻ cho đội ngũ giáo viên nhân viên nhà trường 49 3.2.3 Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá, xếp loại 52 3.2.4 Xây dựng hồn chỉnh chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên, nhân viên mầm non 56 3.2.5 Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục mầm non phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho bậc cha mẹ, cộng đồng 58 3.3 Mối quan hệ biện pháp 61 3.4 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp 62 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 62 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm 62 3.4.3 Kết khảo nghiệm 62 Tiểu kết chương 70 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 71 Kết luận 71 Khuyến nghị 73 2.1 Đối với Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội 73 v 2.2 Đối với UBND quận Đống Đa 73 2.3 Đối với Phòng GD&ĐT quận Đống Đa 73 2.4 Đối với trường mầm non Hoa Hồng 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 78 vi DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1 Kết thực mục tiêu giáo dục trường mầm non Hoa Hồng…………………………………………………………………….… 31 Bảng 2.2 Kết chăm sóc, ni dưỡng trẻ trường mầm non Hoa Hồng…………………………………………………………….…… 33 Bảng 2.3 Nhu cầu dinh dưỡng trẻ / ngày đạt trường 35 Bảng 2.4 Đánh giá kế hoạch HT cho phận liên quan đến CSND trẻ 35 Bảng 2.5 Kiến thức cần có với hoạt động tự bồi dưỡng GV- NV 36 Bảng 2.6 Kết nghiên cứu hoạt động bồi dưỡng GV- NV 38 Bảng 2.7 Đánh giá việc tổ chức thực hoạt động CSND trẻ HT 38 Bảng 2.8 Kết quản lý đạo hoạt động chăm sóc, ni dưỡng 39 Bảng 2.9 Đánh giá hoạt động giám sát, kiểm tra, tra trường………………………………………………………………… … 41 Bảng 3.1 Mối quan hệ biện pháp quản lý CSND 61 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp đề xuất 62 Bảng 3.3: Kết khảo nghiệm mức độ tính khả thi biện pháp đề xuất 66 Bảng 3.4: Mối tương quan mức độ cần thiết, khả thi biện pháp 68 CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ mức độ cần thiết biện pháp :……………….…….……… 64 Biểu đồ mức độ khả thi biện pháp :……………………….……… 67 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Đương thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm tới hệ trẻ nói: “Trẻ em búp cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành ngoan” Đây quan niệm dân tộc ta GD, chăm sóc, ni dưỡng cho trẻ thơ Chăm sóc giáo dục trẻ em trách nhiệm, tình thương hạnh phúc người, gia đình, cộng đồng GDMN mắt xích hệ thống GD quốc dân, góp phần vào nghiệp phát triển chung GD&ĐT người có lực, phát triển tồn diện không lực phẩm chất đạo đức mà cịn có sức khoẻ tốt để sẵn sàng phục vụ đắc lực cho nghiệp CNH-HĐH đất nước, phát triển kinh tế xã hội tương lai Trong chiến lược phát triển GD giai đoạn nhấn mạnh đến chất lượng GD tồn diện, phát triển thể chất đặt mối quan hệ tổng thể với mặt phát triển khác người Cơ thể trẻ em lứa tuổi MN phát triển nhanh thể chất tinh thần, đặc biệt thời kỳ bào thai năm đầu đời, nhu cầu dinh dưỡng trẻ cao Ở giai đoạn thể trẻ non yếu chức phận thể, chức tiêu hoá, giai đoạn thích ứng với mơi trường, nhạy cảm với bệnh tật giai đoạn tiền đề cho đảm bảo sức khoẻ phát triển trí tuệ sau này, tác động trực tiếp vào phát triển toàn diện trẻ Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển toàn diện thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp Để trẻ phát triển cân đối, khỏe mạnh từ năm tháng đầu đời cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý Thời gian hoạt động ăn, ngủ trẻ trường mầm non chiếm tỷ lệ lớn so với thời gian ngày Vì vậy, với gia đình, trường mầm non có vai trị quan trọng việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ Điều địi hỏi cán quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ sở giáo dục mầm non cần có kiến thức dinh dưỡng sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non Thường xuyên tổ chức học hỏi kinh nghiệm cơng tác quản lý chăm sóc, ni dưỡng tổ chức giao lưu trường quận kể với tỉnh bạn Có chế độ khen thưởng với Hiệu trưởng làm tốt công tác quản lý chăm sóc, ni dưỡng nhà trường 2.4 Đối với trường mầm non Hoa Hồng - Với cán quản lý trường mầm non Tích cực tham gia hoạt động có tác dụng nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý nhà trường đặc biệt công tác quản lý chăm sóc, ni dưỡng Đưa cơng nghệ thơng tin vào công tác quản lý để nhà trường ngày phát triển tốt Đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý chăm sóc, ni dưỡng bối cảnh - Với giáo viên, nhân viên mầm non Đối với tổ nuôi, cụ thể chị em cấp dưỡng nhân viên hợp đồng Tiền lương thấp, khơng có chế độ phụ cấp mà cường độ lao động lại cao, làm việc suốt ngày, nên có chế độ bồi dưỡng độc hại Giáo viên cần thường xuyên tham gia lớp bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để thực quy chế chăm sóc giáo dục trẻ mầm non TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban bí thư ban hành việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục thị số 40/CT-TW ngày 15/6/2004 Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Đặng Quốc Bảo (1999) Quản lý GD, Quản lý nhà trường, số hướng tiếp cận, Trường cán QLGDTW1 Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo định ban hành, Điều lệ trường MN số 05/VBHN - BGDĐT ngày 13/02/2014 Bộ trưởng Y tế ban hành thông tư số 43/2014/TT-BYT, Bảng nhu cầu DD khuyến nghị cho người Việt Nam 75 Bộ Y tế (2000), Bảng thành phần DD thực phẩm Việt Nam, Nxb Y học Bộ Y tế (1999), điều cần biết vệ sinh an toàn thực phẩm, Nxb Y học Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh(2000) Một số vấn đề QLGD MN, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Đức Chính, Vũ Lan Hương 2015, Phát triển chương trình giáo dục, Nxb Giáo dục Việt Nam 11 Nguyễn Minh Đạo (1990), Cơ sở khoa học quản lý, Nxb CTQG Hà Nội 12 Lê Minh Hà, Nguyễn Công Khẩn (2003), Dinh dưỡng phát triển trẻ thơ, Nxb Giáo dục Việt Nam 13.Vũ Thị Minh Hà (2004), Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non Hà Nội 14 Phạm Minh Hạc (1997), Xã hội hóa cơng tác giáo dục, NXB GD Hà Nội 15 Đỗ Thuý Hảo (2010), Một số biện pháp tổ chức thực chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán quản lý trường MNHN 16 Phạm Thị Hoa (2004), Một số biện pháp can thiệp sớm tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ từ 18 đến 36 tháng trường mầm non 17 Nguyễn Bá Hòa với đề tài “Quy hoạch phát triển giáo dục mầm non huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2015” 18 Hà Huy Khôi, Từ Giấy (1998), Dinh dưỡng hợp lý sức khỏe, Nxb Y 19 Hà Huy Khôi, đồng tác giả (2000), Cải thiện dinh dưỡng người học Việt Nam, Nxb Y học 20 Nguyễn Thị Lâm, Lê Thị Hải (2001), Hướng dẫn nuôi dưỡng trẻ, Nxb Y học 21 Trần Thị Bích Liễu (2001), Kỹ tập thực hành quản lý trường MN Hiệu trưởng, Nxb Giáo Dục 76 22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thư (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tế, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội 23 Ngô Lợi (1981), Chế biến thức ăn cho trẻ nhỏ, Nxb Phụ Nữ 24 Hồ Chí Minh (1997) Bàn bảo vệ chăm sóc GD trẻ em, Nxb Chính Trị quốc gia Hà Nội 25 Nguyễn Thị Minh Nguyệt với đề tài “Các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động Chăm sóc - Giáo dục trẻ QL trường mầm non Quận Thành phố HCM” 26 Lê Cảnh Nhạc, Phịng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, Ủy ban chăm sóc trẻ em Việt Nam 27 Hồng Thị Phương (2009), Giáo trình vệ sinh trẻ em, Đại học Sư phạm Hà Nội 28 Nguyễn Ngọc Quang (1989) Những khái niệm lý luận QLGD,Trường CBQL TW1, Hà Nội 29 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), luật giáo dục (đã sửa đổi, bổ sung 2009), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Nguyễn Kim Thanh (2001), Giáo trình dinh dưỡng trẻ em, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 31 Thủ tướng phủ ban hành, Một số sách phát triển GDMN số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 32 Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, số 711/QĐ - TTg ngày 13/6/2012 33 Thủ tướng Chính phủ (2006) việc phê duyệt, Đề án phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2006 - 2015 số 149/2006/QĐ- TTg ngày 23/6/2006 34 Phạm Thị Trâm (1998), Những biện pháp phối kết hợp gia đình nhà trường nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ trường MN, luận văn thạc sĩ 77 35 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (1999), Hướng dẫn chế biến ăn cho trẻ từ 0-6 tuổi 36 Trường mầm non Hoa Hồng, Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014; 2014- 2015 78 PHỤ LỤC 1.Một số hình ảnh minh họa hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ trường mầm non Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh Giao nhận thực phẩm 78 Sơ chế thực phẩm Chia định lượng thức ăn chín Tài cơng khai Thực tốt quy chế tổ chức ăn cho trẻ 79 Mẫu phiếu điều tra khảo sát: PHIẾU SỐ Phiếu tìm hiểu kiến thức biện pháp chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non (Dành cho cô giáo nhân viên nuôi dưỡng) Để giúp thực nhiệm vụ nghiên cứu mình, chúng tơi kính mong đồng chí giáo viên nhân viên ni dưỡng trả lời chân thành số câu hỏi sau đây.Nếu anh (chị) đồng ý với phương án xin đánh dấu (x) vào ô vuông tương ứng ghi rõ lý vào phần ghi (ghi rõ): Tên trường Mầm Non:………………………………………… Họ tên giáo viên:…………………………………………… Nam, nữ: …………………………Tuổi:……………………… Trình độ chuyên môn (ghi rõ):………………………………… Lớp:……………………………………………………………… A Kiến thức biện pháp chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non 1.Thế bữa ăn cân đối, hợp lý (ghi rõ): …………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… 2.Đồng chí có nắm nhu cầu dinh dưỡng trẻ ngày khơng? Có Khơng …………………………………………………………………………………………… 3.Nếu chế độ ăn trẻ không đảm bảo nhu cầu ảnh hưởng đến trẻ nào? (ghi rõ): …………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… 4.Đồng chí có giáo dục dinh dưỡng cho trẻ trường Mầm Non khơng? Có Khơng (ghi rõ): nội Tại sao:…………… Theo đồng chí cần cân đo cho trẻ tháng lần (ghi rõ):…………… Đồng chí có đánh giá sức khoẻ trẻ qua cân đo khơng? Có Khơng …………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… 80 6.1 Cần giáo dục cho trẻ hành vi, thói quen vệ sinh văn minh (ghi rõ):……………………………………………………………………………………… 6.2 Đồng chí có biện pháp để giáo dục vệ sinh cho trẻ:……………… …………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… 6.3 Đồng chí chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ trường nào? Thường xuyên Không thường xuyên …………………………………………………………………………………………… 6.4 Trường MN có cần tổ chức tiêm chủng cho trẻ Có (ghi rõ): ……………………………… Khơng Tại sao: ……………………………… …………………………………………………………………………………………… Cần giáo dục dinh dưỡng cho trẻ: Nội dung:………………………………………………………………………………… Dưới hình thức nào: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Cần có chế độ ăn riêng (ưu tiên) trẻ bị suy dinh dưỡng khơng? Tại sao? (ghi rõ thức ăn gì) …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… Đồng chí biết bệnh suy dinh dưỡng? (ghi rõ) Nguyên nhân:……………………………………………………………………………… Biểu hiện, tác hại bệnh suy dinh dưỡng:……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… Các biện pháp phòng chống bệnh suy dinh dưỡng (nói chung): …………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… 10 Đồng chí có biện pháp để đảm bảo vệ sinh trường, lớp đồng chí: …………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… 81 11 Đồng chí có viện pháp để phịng chống dịch bệnh cho trẻ, tránh lây lan bệnh truyền nhiễm cho trẻ:…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 12 Sau trẻ ốm, đồng chí chăm sóc trẻ nào? Chế độ ăn:………………………………………………………………………………… Nghỉ ngơi:…………………………………………………………… ………………… Vận động: ………………………………………………………………………………… B Công tác quản lý đạo hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trường mầm non? STT Nội dung Ký kết hợp đồng thực phẩm giao nhận thực phẩm hàng ngày Chỉ đạo Xây dựng thực đơn , phần ăn cho trẻ nhà trẻ mẫu giáo Chỉ đạo chế biến ăn cho trẻ theo quy trình bếp chiều Phân chia thực phẩm cho trẻ theo định xuất từ bếp ăn-lớp-trẻ Chỉ đạo tổ chức hoạt ngủ, vệ sinh cho trẻ nhóm, lớp Theo dõi sức khỏe trẻ biểu đồ tăng trưởng; Chỉ đạo vệ dưỡng các hoạt động nhóm lớp Chỉ đạo lồng ghép GD vệ sinh, dinh dưỡng hoạt động nhóm lớp 82 Chỉ đạo xây dựng góc tuyên truyền phối hợp lực lượng XH chăm sóc, ni dưỡng Xin trân trọng cảm ơn đồng chí cho thông tin quý giá để giúp chúng tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu 83 PHIẾU SỐ 2: Phiếu trưng cầu ý kiến Để giúp cho công tác quản lý nhà trường ngày hiệu hơn, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến số vấn đề cách đánh dấu X vào ô, cột phù hợp với ý kiến đồng chí Ý kiến đồng chí số biện pháp quản lý cơng tácchăm sóc, ni dưỡng trẻ MN đây: TT Các biện pháp Tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức công tác chăm sóc, n trường mầm non Hoa Hồng quận Đống Đa bối cảnh Nâng cao lực ni dưỡng chăm sóc trẻ cho đội ngũ nhân viên trường Đổi công tác tra, kiểm xếp loại Xây dựng hoàn chỉnh chế độ, sách đãi ngộ giáo mầm non đối viên Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục mầm non phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho bậc cha mẹ, cộng đồng Ngoài biện pháp trên, đồng chí đề xuất thêm biện pháp khác? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn đồng chí 85 ... dưỡngtrongtrường mầm non bối cảnh Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trường mầm non Hoa Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trong trường. .. nghiên cứu: Hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ trường mầm non 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trường mầm non Hoa Hồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Giả thuyết khoa học:... Chỉ đạo hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ mầm non nhà trường Trong quản lý trường mầm non việc đạo thực hoạt động chăm sóc, ni dưỡng nội dung quan trọng, định chất lượng trường Mầm non hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non hoa hồng, quận đống đa, hà nội trong bối cảnh hiện nay ,

Từ khóa liên quan