0

Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh ninh thuận trong giai đoạn hiện nay

160 68 0
  • Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh ninh thuận trong giai đoạn hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MAI THI ̣NGOC ̣ HANH QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MAI THI ̣NGOC ̣ HANH QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN ĐỨC CHÍNH HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu học tập Trƣờng Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, với tình cảm chân thành, tơi xin đƣợc bày tỏ lịng biết ơn tới: Ban giám hiệu, phòng ban chức khoa trƣờng Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy nhiệt tình thầy giáo, giáo thời gian học tập nghiên cứu Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Đức Chính ngƣời hết lịng bảo, động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn để hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, trƣờng trung học phổ thông chun Lê Q Đơn, gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Trong trình hoàn thiện luận văn, thân cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy giáo, bạn đồng nghiệp quan tâm góp ý kiến để luận văn đƣợc hoàn thiện Hà Nội, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Mai Thị Ngọc Hạnh i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa CSTĐCS Chiến sĩ thi đua sở CSTĐCT Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh CSVC Cơ sở vật chất ĐHQG Đại học quốc gia ĐHSP Đại học sƣ phạm ĐNGV Đội ngũ giáo viên GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDCD Giáo dục công dân GV Giáo viên HS Học sinh HSG Học sinh giỏi KTCN Kỹ thuật công nghiệp KTNN Kỹ thuật nông nghiệp KT-XH Kinh tế-xã hội LĐTT Lao động tiên tiến NCKH Nghiên cứu khoa học QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục TD-ANQP Thể dục – An ninh quốc phòng TNCS Thanh niên cộng sản THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TTGDTX Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên UBND Ủy ban nhân dân ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .4 Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận 8.2 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 8.3 Nhóm phƣơng pháp hỗ trợ .5 Những đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn .5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Đội ngũ, đội ngũ giáo viên 1.2.2 Quản lý, quản lý nhà trƣờng, quản lý đội ngũ giáo viên 11 1.2.3 Lý luận quản lý nguồn nhân lực 16 1.3 Những đặc thù trƣờng trung học phổ thông chuyên đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên 18 iii 1.3.1 Trƣờng THPT chuyên 18 1.3.2 Giáo viên trung học phổ thông chuyên 20 1.4 Nội dung quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông chuyên 24 1.4.1 Tuyển dụng đội ngũ giáo viên .25 1.4.2 Sử dụng đội ngũ giáo viên 26 1.4.3 Đánh giá đội ngũ giáo viên 27 1.4.4 Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên 28 1.4.5 Quản lý điều kiện đảm bảo cho việc xây dựng môi trƣờng làm việc đội ngũ giáo viên .30 1.5 Định hƣớng đổi quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng trung học phổ thông chuyên giai đoạn 31 1.6 Những yêu cầu quản lý đội ngũ giáo viên hệ thống trƣờng trung học phổ thông chuyên giai đoạn 34 1.7 Những yếu tố tác động tới việc quản lý đội ngũ giáo viên THPT chuyên35 1.7.1 Vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhà trƣờng 35 1.7.2 Khả tự chủ hoạt động sáng tạo giáo viên 35 TIỂU KẾT CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN 37 2.1 Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế, xã hội giáo dục tỉnh Ninh Thuận 37 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội 37 2.1.2 Khái quát giáo dục đào tạo tỉnh Ninh Thuận .38 2.2 Khái quát trƣờng trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận .40 2.2.1 Trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận 40 2.2.2 Tổ chức nhà trƣờng đội ngũ cán bộ, giáo viên .40 2.2.3 Chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng 41 iv 2.2.4 Điều kiện sở vật chất 43 2.3 Khảo sát vấn đề nghiên cứu 44 2.3.1 Phƣơng pháp khảo sát 44 2.3.2 Nội dung khảo sát 45 2.3.3 Đối tƣợng khảo sát 45 2.3.4 Tiến hành khảo sát .45 2.4 Thực trạng đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2010-2015 46 2.4.1 Về số lƣợng giáo viên 46 2.4.2 Về cấu đội ngũ giáo viên 47 2.4.3 Về cấu giáo viên theo môn học 50 2.4.4 Về chất lƣợng đội ngũ giáo viên 54 2.5 Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận .60 2.5.1 Thực trạng tuyển dụng đội ngũ giáo viên .61 2.5.2 Thực trạng sử dụng đội ngũ giáo viên 63 2.5.3 Thực trạng đánh giá đội ngũ giáo viên 65 2.5.4 Thực trạng đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên 67 2.5.5 Thực trạng điều kiện đảm bảo cho việc xây dựng môi trƣờng làm việc lý đội ngũ giáo viên 69 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận 71 2.6.1 Mặt mạnh .71 2.6.2 Tồn 72 2.6.3 Thời 72 2.6.4 Thách thức 73 TIỂU KẾT CHƢƠNG 74 v CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN 75 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên nhà trƣờng phổ thông .75 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 75 3.1.2 Ngun tắc đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tiễn 75 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi hiệu 76 3.2 Mục tiêu xây dựng quản lý ĐNGV trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 .76 3.2.1 Về số lƣợng 76 3.2.2 Về cấu .77 3.2.3.Về chất lƣợng .77 3.3 Các biện pháp quản lý ĐNGV trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 78 3.3.1 Đổi công tác tuyển dụng, sử dụng giáo viên nhằm phát huy tiềm đội ngũ 78 3.3.2 Hoàn thiện cách thức đánh giá đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 82 3.3.3 Đổi công tác đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên phù hợp với nhu cầu quản lý giáo dục 85 3.3.4 Tạo lập môi trƣờng (pháp lý – tâm lý – xã hội – văn hoá) cho ĐNGV 90 3.3.5 Thực chế độ sách đãi ngộ ĐNGV 92 3.3.6 Xây dựng mạng lƣới giáo viên dạy môn chuyên trƣờng trung học phổ thông chuyên khối chuyên trƣờng đại học nƣớc95 3.4 Mối quan hệ biện pháp 97 3.5 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận 97 3.5.1 Mục đích ý nghĩa 98 vi 3.5.2 Nội dung cách tiến hành 98 Kết phân tích 100 TIỂU KẾT CHƢƠNG .104 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 Kết luận 105 Khuyến nghị 105 2.1 Đối với UBND tỉnh Ninh Thuận 105 2.2 Đối với Sở Giáo dục - Đào tạo Ninh Thuận 106 2.3 Đối với trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 110 vii Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Bảng 4: Bảng 5: Bảng 6: Bảng 7: Bảng 8: Bảng 9: Bảng 10: Kết khảo sát chất chị, đạo đức, tƣ tƣởng giáo Bảng 11: Số lƣợng đảng viên trình độ trị theo tổ chuyên Bảng 12; viii Câu 11: Theo ơng/bà, nhà trường có tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên giao lưu, học tập kinh nghiệm với đội ngũ giáo viên trường bạn không? Rất không tạo điều kiện Không tạo điều kiện Bình thƣờng Tạo điều kiện Rất tạo điều kiện Câu 12: GV có triển khai đầy đủ văn hướng dẫn liên quan chuyên môn, môn học không? Rất không đầy đủ Không đầy đủ Không rõ Đầy đủ Rất đầy đủ Câu 13: Theo ơng/bà, nhà trường có đầu tư sở vật chất phương tiện kỹ thuật, tạo ổn định lâu dài phục vụ hoạt động sư phạm đội ngũ giáo viên không? Rất khơng tốt Khơng tốt Bình thƣờng Tốt Rất tốt Câu 14: Theo ông/bà, thiết bị đồ dùng dạy học nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy học mức độ nào? Rất Kém Bình thƣờng Tốt Rất tốt 114 Câu 15: Nhìn chung, ơng/bà hài lịng điều kiện sở vật chất nhà trường mức độ nào? Rất khơng hài lịng Khơng hài lịng Bình thƣờng Hài lịng Rất hài lịng Câu 16: Ơng/bà hài lịng mơi trường tự nhiên (tiếng ồn, nhiễm khơng khí, xanh ) xung quanh nhà trường không? Rất không hài lịng Khơng hài lịng Bình thƣờng Hài lịng Rất hài lịng Câu 17: Ơng/bà có hài lịng mơi trường xã hội (Karaoke, qn game, hàng quán ) xung quanh nhà trường không? Rất không hài lịng Khơng hài lịng Bình thƣờng Hài lịng Rất hài lịng Câu 18: Theo ơng/bà, môi trường học sinh nhà trường thân thiện mức độ nào? Rất không thân thiện Không thân thiện Bình thƣờng Thân thiện Rất thân thiện 115 Câu 19: Nhà trường có hỗ trợ tài liệu, tạo điều kiện thời gian tài cho GV khơng? Rất khơng hài lịng Khơng hài lịng Bình thƣờng Hài lịng Rất hài lịng Câu 20: Nhà trường có cơng nhận khen thưởng động viên kịp thời cho giáo viên dạy học sinh có giải kì thi học sinh giỏi khơng? Rất khơng hài lịng Khơng hài lịng Bình thƣờng Hài lịng Rất hài lịng Câu 21: Nhà trường có thường xuyên tổ chức đối thoại công khai, dân chủ cán quản lý với tập thể giáo viên để hai bên lắng nghe, giải vấn đề cần quan tâm, mặt khác có hình thức động viên khuyến khích tránh tạo tâm lý tự ti q trình làm việc đội ngũ khơng? Rất khơng hài lịng Khơng hài lịng Bình thƣờng Hài lòng Rất hài lòng 116 Xin ông/bà cho biết đánh giá công tác quản lý đội ngũ giáo viên nhà trƣờng cách đánh dấu X vào ô trống mà ông/bà cho phù hợp: - Có giải pháp chiến lƣợc - Có kế hoạch - Có tính kế thừa - Cịn bị động, manh mún - Chƣa có kế hoạch - Chỉ giải pháp tức thời Xin ông/bà vui lịng cho biết ý kiến đánh giá khâu trình quản lý ĐNGV cách đánh dấu X vào ô trống mà ông/bà cho phù hợp bảng sau: STT Xin chân thành cảm ơn cộng tác giúp đỡ nhiệt tình ơng bà! 117 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Về thực trạng đội ngũ giáo viên quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận (Xin ý kiến Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chun mơn, Tổ phó chun mơn, Chủ tịch cơng đồn, Phó chủ tịch cơng đồn, Bí thư Đồn trường, Phó bí thư Đồn trường, Thư kí hội đồng trường cán quản lý Sở) Để có sở đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng đội ngũ giáo viên quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhằm đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên nhà trường giai đoạn tiếp theo; xin Ông/bà vui lịng cho biết thơng tin sau: I Thơng tin cá nhân: - Họ tên: Giới tính: …………………………………(Nam/Nữ) Đơn vị công tác: Học vị:……………………………….(Tiến sĩ/ Thạc sĩ/ Cử nhân) - Chức vụ đảm nhiệm: - Số năm công tác ngành giáo dục: - Chuyên môn giảng dạy: - Số năm làm công tác quản lý giáo dục: Phần xin ý kiến: Xin ông/bà cho biết số lƣợng giáo viên phạm vi quản lý đơn vị: Đủ Thừa Thiếu Cơ cấu hợp lý □ Chƣa hợp lý 118 Xin ông/bà cho biết ý kiến đánh giá chất lƣợng giảng dạy đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Lê Qúy Đôn nay: Năng lực chuyên môn: Năng lực sƣ phạm: Thái độ, trách nhiệm: Năng lực hoạt động thực tiễn: Tốt Năng lực nghiên cứu khoa học: Tốt Xin ông/bà đánh giá thái độ nghề nghiệp đội ngũ giáo viên: Yêu nghề Trong quản lý giáo viên, ông/bà thấy chức quản lý dƣới quan trọng nhất: Công tác lập kế hoạch Tổ chức thực Xin ông/bà cho ý kiến đánh giá phẩm chất lực đội ngũ giáo viên nhà trƣờng cách đánh dấu X vào ô trống mà ông/bà cho phù hợp bảng sau: 5.1 Phẩm chất trị, đạo đức Biểu cụ thể Chấp hành sách, pháp luật nhà nƣớc 2.Thực nghĩa vụ cán bộ, công chức, quy định Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động nhà trƣờng 3.Hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao 119 Giữ gìn phẩm nhân cách chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tơn trọng nhân cách học sinh, đối xử công với học sinh Tận tụy công việc, gƣơng mẫu lối sống, sinh hoạt Uy tín đồng nghiệp, học sinh nhân dân 5.2 Kiến thức lực chuyên mơn Biểu cụ thể Trình độ hiểu biết chuyên môn khả giảng dạy thầy, Nắm vững nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp đặc trƣng mơn học Am hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng, nƣớc giới Ý thức tự học, tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Năng lực đổi phƣơng pháp giảng dạy theo chƣơng trình thay SGK mới, quan tâm tới nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo Nắm vững luật Giáo dục, nguyên tắc, điều lệ, quy chế giáo viên Khả tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề Năng lực giao tiếp làm việc khoa học Biểu cụ thể Năng lực phân tích hoạt động giáo dục, thể tính sƣ phạm việc tổ chức hoạt động 10 Năng lực vận động, phối hợp với phụ huynh tham gia nghiệp giáo dục 11 Năng lực đạo, kiểm tra hoạt động học tập sinh hoạt học sinh 12 Ƣa đổi mới, nhạy bén tiếp thu kiến thức truyền đạt cho học sinh Xin chân thành cảm ơn cộng tác giúp đỡ nhiệt tình ông/bà! 121 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Nhằm đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận năm học 2014-2015 (Xin ý kiến Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chun mơn, Tổ phó chun mơn, Chủ tịch cơng đồn, Phó chủ tịch cơng đồn, Bí thư Đồn trường, Phó bí thư Đồn trường, Thư kí hội đồng trường, giáo viên cán quản lý Sở) Xin ơng/bà vui lịng cộng tác với việc xác định giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn - Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Chúng mong đƣợc ông/bà cho biết ý kiến biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chun Lê Q Đơn đặc trƣng: Tính cấp thiết tính khả thi giải pháp (Các mức độ: Rất không cần thiết (1 điểm), Không cần thiết (2 điểm), Bình thƣờng (3 điểm), Cần thiết (4 điểm), Rất cần thiết (5 điểm) Xin ơng/bà vui lịng khoanh tròn vào chữ số thể mức điểm mà ông/bà lựa chọn: STT Nội dung biện pháp Đổi cơng tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên nhằm phát huy tiềm đội ngũ Hoàn thiện cách thức đánh giá đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đổi công tác đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên phù hợp với nhu cầu quản lý giáo dục Tạo lập môi trƣờng (pháp lý - tâm lý xã hội - văn hoá) cho đội ngũ giáo viên Thực chế độ sách đãi ngộ 122 đội ngũ giáo viên Xây dựng mạng lƣới giáo viên dạy môn chuyên trƣờng trung học phổ thông chuyên khối chuyên trƣờng đại học nƣớc Xin ông/bà nêu kiến nghị, đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục phổ thông (Ghi đề xuất bản) Nếu có thể, xin ông/bà vui lòng cho biết đôi điều thân: Họ tên: Chức vụ: Đơn vị cơng tác: Trình độ chuyên môn: Xin chân thành cảm ơn ông/bà! 123 ... trạng đội ngũ giáo viên biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận 7.3 Đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận. .. sở lý luận quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Chƣơng 2: Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận Chƣơng 3: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MAI THI ̣NGOC ̣ HANH QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh ninh thuận trong giai đoạn hiện nay ,

Từ khóa liên quan