0

Quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện hoài đức, thành phố hà nội

134 42 0
  • Quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện hoài đức, thành phố hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ LAN ANH QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN HOÀI ĐỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ LAN ANH QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN HOÀI ĐỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN NHÃ HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin trân trọng cảm ơn Thầy, Cô Ban chủ nhiệm khoa; Thầy, Cô khoa Quản lí giáo dục, Phịng Sau đại học; Thầy, Cơ ngồi trường Đại học giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả học tập, nghiên cứu trường Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Văn Nhã – Người Thầy tận tâm truyền đạt kiến thức khoa học Quản lí giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học tận tụy bảo, giúp đỡ, hướng dẫn, động viên tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ PGD&ĐT, Ban giám hiệu số giáo viên trường mầm non địa bàn huyện Hoài Đức Tác giả khơng qn cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp người thân quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Do điều kiện thời giam có hạn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót; Kính mong Thầy, Cơ đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho tác giả để Luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT QL QLGD GD GDHN KT TKT MN GDMN iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ, biểu đồ ix MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Cơ sở lí lận quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật trƣờng mầm non 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Quản lí hoạt động giáo dục trường mầm non 1.2.1 Quản lí 1.2.2 Chức quản lí 11 1.2.3 Quản lí giáo dục 13 1.2.4 Quản lí nhà trường 14 1.2.5 Quản lí trường mầm non 15 1.2.6 Quản lí hoạt động giáo dục trường mầm non 15 1.3 Quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non 18 1.3.1 Trẻ khuyết tật 18 1.3.2 Giáo dục hòa nhập 20 1.3.3 Hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non 22 1.3.4 Quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non 24 Kết luận chương 32 iv Chƣơng 2: Thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trƣờng mầm non huyện Hoài Đức – Thành 33 2.1 Thực trạng hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội 33 2.1.1 Vài nét đặc điểm giáo dục mầm non huyện Hoài Đức - Hà Nội 33 2.1.2 Thực trạng hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức 39 2.2 Thực trạng công tác quản lí hoạt động giáo dục hồ nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức 43 2.2.1 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 43 2.2.2 Kết nghiên cứu thực trạng 44 2.3 Khó khăn quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội 57 2.4 Những thành cơng hạn chế cơng tác quản lí hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội 60 2.4.1 Những thành công 60 2.4.2 Những hạn chế 60 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 61 Kết luận chương 63 Chƣơng 3: Các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật trƣờng mầm non huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội 64 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.1.1.Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 64 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 64 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa, khả thi biện pháp 65 v 3.2 Một số biện pháp quản lí giáo dục hồ nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội 65 3.2.1 Chỉ đạo thực hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cho cộng đồng nhà trường 65 3.2.2 Xây dựng thực tốt kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật trường mầm non 67 3.3.3 Nâng cao công tác quản lí tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cho giáo viên mầm non 71 3.3.4 Tăng cường hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể, thăm quan dã ngoại nhằm giúp trẻ khuyết tật hòa nhập 73 3.2.5 Đổi công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non 75 3.2.6 Tăng cường xã hội hóa giáo dục, phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội cơng tác giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật 77 3.3 Mối quan hệ biện pháp 79 3.4 Thăm dò mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 81 3.4.1 Quy trình khảo nghiệm 81 3.4.2 Kết khảo nghiệm 83 Kết luận chương 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Khuyến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 96 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nhu cầu trẻ bình thường TKT Bảng 2.1: Thống kê tình hình đội ngũ cán quản lí trường mầm non xã tên địa bàn huyện Hồi Đức (Số liệu tính đến tháng 5/2016) Bảng 2.2: Thống kê tình hình đội ngũ giáo viên trường mầm non huyện Hoài Đức (tính đến tháng 5/2016) Bảng 2.3: Thống kê sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi trường mầm non huyện Hồi Đức (tính đến tháng 5/2016) Bảng 2.4: Tình hình chăm sóc giáo dục trẻ KT mầm non năm học 2015 – 2016 Bảng 2.5: Thống kê số liệu TKT MN năm học 2015 - 2016 huyện Hoài Đức Bảng 2.6: Nghề nghiệp cha, mẹ trẻ khuyết tật Bảng 2.7: Nhận thức tầm quan trọng hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non Bảng 2.8: Nhận thức cán quản lí nội dung quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non Bảng 2.9: Mức độ lập kế hoạch thực giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí giáo viên trường mầm non Bảng 2.10: Kết khảo sát mức độ cần thiết mức độ thực biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non cán quản lí trường mầm non Bảng 2.11: Kết khảo sát biện pháp quản lí sở vật chất, quản lí giáo viên sử dụng sở vật chất, đồ dùng đồ chơi nhằm thực tốt hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non cán quản lí vii Bảng 2.12: Kết khảo sát công tác đạo hoạt động giáo dục hòa 53 nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí Bảng 2.13: Kết khảo sát công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức 54 Bảng 2.14: Thực trạng quản lí cơng tác đánh giá trẻ khuyết tật giáo viên trường mầm non huyện Hoài Đức 56 Bảng 2.15: Khó khăn quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí trường mầm non 58 Bảng 3.1: Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp đề xuất 83 Bảng 3.2: Đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất 85 Bảng 3.3: Tương quan mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 86 viii 94 15 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lí giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn Nhà xuất ĐHQG Hà Nội 16 M.I.Kônđacôp (1985) “Cơ sở lý luận khoa học giáo dục”- cán QL TW I Hà Nội 17 Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học tập 1, Nhà xuất GD, Hà Nội 18 Nguyễn Ngọc Quang (1989), “Những khái niệm lý luận quản lí giáo dục”, Trường QLGDTW I, Hà Nội 19 Quốc hội, Luật người KT số: 51/2010/QH12 20 Radda Barnen, Giáo dục hoà nhập Việt Nam Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội, 1998 21 Sở GD&ĐT Hà Nội, Báo cáo thống kê - Tổ mầm non Phịng GD&ĐT huyện Hồi Đức 2015-2016 22 Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội, Pháp lệnh người tàn tật Số: 06/1998/PL-UBTVQH10 (30/7/1998) 23 Thủ Tƣớng Chính Phủ, Chỉ thị số 01/2006/CT-TTG Hà Nội ngày 9/1/2006 24 Đinh Văn Vang (1997), Một số vấn đề quản lí trường mầm non ĐHSP Hà Nội 95 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dánh cho cán quản lí trƣờng mầm non) Với mục đích nâng cao chất lượng cơng tác quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trường mầm non, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau (Hãy đánh dấu (+) vào trùng với ý kiến mình) Câu 1: Theo đồng chí, hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non có vai trị nào? Rất quan trọng Quan trọng Khơng quan trọng Câu 2: Đồng chí đánh giá tầm quan trọng nội dung quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật sau đây: TT Nội dung quản lý Quản lí lập kế hoạch thực giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết trường mầm non giáo viên Quản lí tổ chức thực giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non giáo viên Quản lí bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên nhằm thực giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non Quản lí Kiểm tra, đánh giá giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết trường mầm non giáo viên Quản lí sở vật chất trang thiết bị đồ dùng phục vụ dạy học, đồ chơi phục vụ cho hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết trường mầm non 96 Câu 3: Đồng chí đánh giá mức độ lập kế hoạch thực hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí trường mầm non TT Các biện pháp thực Xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật đầy đủ, từ đầu năm học Kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ phối kết hợp năm học Kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật bám sát nội dung chương trình giáo dục trẻ mầm non Xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật theo năm, tháng, ngày cụ thể hoạt động Xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật đảm bảo tiến trình thời gian Xây dựng kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật phù hợp nhu cầu lực trẻ khuyết tật điều kiện thực tế nhà trường Câu 4: Đồng chí đánh mức độ thực biện pháp quản lí giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí trường mầm non TT Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực kế hoạch giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật trường mầm non 97 Kiểm tra việc chuẩn bị dạy g thông qua giáo án Kiểm tra tổ chức hoạt động qua dự hoạt động giáo dục h trẻ khuyết tật giáo viên Kiểm tra việc bồi dưỡng chun mơ giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết việc Dự đồng nghiệp, sinh hoạt chuyê sáng kiến kinh nghiệm Kiểm tra loại hồ sơ sổ sách g trẻ theo định kỳ Đánh giá giáo viên qua việc trưng cầ tập thể Đánh giá giáo viên thơng qua kết qu hịa nhập trẻ so với đầu năm học Đánh giá giáo viên thông qua việc th hoạt động tổ, trường Câu 5: Đồng chí cho biết ý kiến biện pháp quản lí giáo viên sử dụng sở vật chất, đồ dùng đồ chơi nhằm thực tốt hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí trường mầm non TT 98 Nội dung biện pháp Kiểm tra chuẩn bị điều kiện c tiện đồ dùng đồ chơi phụ vụ hoạt độn hòa nhập cho trẻ khuyết tật giáo qua soạn, kế hoạch chăm sóc giá (theo năm, tháng, tuần, ngày ) Kiểm tra việc sử dụng phương tiệ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ khu thông qua dự thăm lớp Kiểm tra việc sử dụng phương tiệ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ khu thông qua hội giảng, hội thi giáo viê Kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thông qua hoạt động phong chức Kiểm tra việc chuẩn bị, sử dụng bảo vệ đồ dùng đồ chơi theo TT02 BGD&ĐT Xây dựng trường chuẩn Quốc gia Xây dựng đủ phòng đảm bảo quy cách Câu 6: Đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực biện pháp đạo hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí trường mầm non TT Biện pháp sử dụng Hướng dẫn giáo viên xây dựng môi trường g dục phù hợp với đặc điểm trẻ khuyết tật Chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhân viên nghiêm thực chế độ sinh hoạt ngày trẻ c ý quan tâm đến trẻ khuyết tật Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhâ cho trẻ khuyết tật nhóm lớp phụ trách Chỉ đạo giáo viên lồng ghép hoạt động g dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật hoạt độ hàng ngày trẻ mầm non Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thôn tin, phương tiện dạy học đại vào hoạt độ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyêt tật Chỉ đạo giáo viên kết hợp với chuyên gia quan liên ngành phối hợp theo d chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo giáo viên kiểm tra đánh giá trẻ khuy tật hàng ngày, hàng tháng, năm học theo hướ dẫn chuyên gia 99 Câu 7: Ý kiến đồng chí mức độ thực biện pháp kiểm tra đánh giá giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí TT Nội dung Đánh giá chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thông qua đợt kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất Ban giám hiệu, chuyên gia, quan liên ngành trẻ khuyết tật Đánh giá chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thông qua hoạt động phục hồi chức giáo viên tổ chức hòa nhập Đánh giá chất lượng giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật thơng qua kết theo dõi chuyên gia quan liên ngành trẻ khuyết tật Đánh giá chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thông qua kết khảo sát kiểm định trẻ cuối năm Câu 8: Những khó khăn mà đồng chí thường gặp quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non TT Những khó khăn Khó khăn việc lập kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật Khó khăn việc đạo thực hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non Khó khăn việc quản lí phối hợp giáo viên với chuyên gia quan liên ngành trẻ khuyết tật 100 Khó khăn việc khuyến khích tính tích cực, khả sáng tạo kiên trì giáo viên trình chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật hịa nhập Khó khăn việc bồi dưỡng kiến thức giáo dục hòa nhập, phục hối chức trẻ khuyết tật cho giáo viên Khó khăn việc kiểm tra đánh giá giáo viên Khó khăn việc đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật hịa nhập Khó khăn việc quản lí giáo viên đánh giá trẻ khuyết tật thường xuyên định kỳ Khó khăn việc học tập, bồi dưỡng nâng cao lực chun mơn, kiến thức giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật, nghiệp vụ quản lícủa thân Ý kiến khác: Đồng chí cho biết đơi điều thân (phần không ghi) Họ tên: Trường: Tuổi: Năm vào ngành: Số năm làm quản lí: .Trình độ chun mơn: Trình độ quản lí: Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 101 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dánh cho giáo viên trƣờng mầm non) Với mục đích nâng cao chất lượng cơng tác quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ Khuyết tật trường mầm non, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau (Hãy đánh dấu (+) vào trùng với ý kiến mình) Câu 1: Theo đồng chí, hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non có vai trò nào? Rất quan trọng Quan trọng Khơng quan trọng Câu 2: Đồng chí đánh mức độ lập kế hoạch thực giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí trường mầm non TT Các biện pháp thực Xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đầy đủ, từ đầu năm học Kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ phối kết hợp năm học Kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật bám sát nội dung chương trình giáo dục trẻ mầm non Xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật theo năm, tháng, ngày cụ thể hoạt động Xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đảm bảo tiến trình thời gian Xây dựng kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật phù hợp nhu cầu lực trẻ khuyết tật điều kiện thực tế nhà trường 102 Câu 3: Ý kiến đánh giá đồng chí mức độ cần thiết biện pháp quản lí giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí trường mầm non TT Nội dung biện pháp Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch kế hoạch giáo dục hòa nhập cho khuyết tật trường mầm non Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyế trường mầm non Kiểm tra việc chuẩn bị dạy g viên thông qua giáo án Kiểm tra tổ chức hoạt động thông qua dự hoạt động giáo hòa nhập cho trẻ khuyết tật giáo Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên mô thức giáo dục hịa nhập cho trẻ kh thơng qua việc dự đồng nghiệp, hoạt chuyên đề, viết sáng kiến kinh n Kiểm tra loại hồ sơ sổ sách g viên, trẻ theo định kỳ Đánh giá giáo viên qua việc trưng cầ kiến tập thể Đánh giá giáo viên thông qua mức đ nhập trẻ so với đầu năm học Đánh giá giáo viên thông qua việc th hoạt động tổ, trường 103 Câu 4: Đồng chí cho biết ý kiến biện pháp quản lí giáo viên sử dụng sở vật chất, đồ dùng đồ chơi nhằm thực tốt hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cán quản lí trường mầm non TT Nội dung biện pháp Kiểm tra chuẩn bị điều kiện c tiện đồ dùng đồ chơi phụ vụ hoạt độn hòa nhập cho trẻ khuyết tật giáo qua soạn, kế hoạch chăm sóc giá (theo năm, tháng, tuần, ngày ) Kiểm tra việc sử dụng phương tiệ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ khu thông qua dự thăm lớp Kiểm tra việc sử dụng phương tiệ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ khu thông qua hội giảng, hội thi giáo viê Kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết hoạt động giáo dục hịa nhập cho trẻ thơng qua hoạt động phong chức Kiểm tra việc chuẩn bị, sử dụng b dùng đồ chơi theo TT02 BGD& Xây dựng trường chuẩn Quốc gia Xâ phòng đảm bảo quy cách Ý kiến khác: Đồng chí cho biết đơi điều thân (phần không ghi) Họ tên: Trường: Tuổi: Năm vào ngành: Trình độ chun mơn: Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 104 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CHUYÊN GIA Xin đồng chí vui lịng cho biết quan điểm cá nhân đồng chí tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non cách đánh dấu (X) vào thích hợp TT Chỉ đạo thực hoạt truyền nâng cao nhận thức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cho cộng đồng nhà trường Xây dựng thực tốt kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật trường mầm non Nâng quản lí tập huấn bồi dưỡng nhập cho trẻ khuyết tật đối vơi giáo viên mầm ́́ non Tăng cường hoạt động hoạt thăm nhằm giúp trẻ khuyết tật hịa nhập Đổi cơng tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non Tăng cường xã hội hóa giáo dục, phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội cơng tác giáo dục hịa nhập cho trẻ khuyết tật Ngồi biện pháp trên, theo đồng chí cịn có biện pháp khác để nâng cao hiệu quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức Đồng chí cho biết đơi điều thân (phần khơng ghi) Họ tên: Chức vụ: ………………………… Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 106 ... sở lý luận quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non Chương 2: Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức - Thành. .. cứu sở lý luận quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non 7.2 Khảo sát thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức... hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trường mầm non huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội 57 2.4 Những thành công hạn chế cơng tác quản lí hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện hoài đức, thành phố hà nội ,

Từ khóa liên quan