0

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

147 37 1
  • Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH QUỐC TÚ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH QUỐC TÚ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƢƠNG THỊ HOÀNG YẾN HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô giáo Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt cho kiến thức q báu q trình học tập Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với PGS.TS Dƣơng Thị Hoàng Yến trực tiếp định hướng, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn: - Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Yên Sơn; Các đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Yên Sơn; - Gia đình, bạn bè đồng nghiệp Đã tạo điều kiện, động viên, khích lệ, cung cấp tư liệu, đóng góp ý kiến cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Mặc dù thân cố gắng, nỗ lực q trình nghiên cứu, hồn thiện đề tài, song luận văn chắn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin kính chúc thầy giáo trường Đại học Giáo dục, Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Yên Sơn, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln mạnh khỏe thành công Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Tác giả luận văn Đinh Quốc Tú i STT Ch CBG CSVC CNTT CBQLGD:Cán quản lý giáo dục CNH-HĐH:Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố ĐNGV: Đội ngũ giáo viên ĐNGVTH:Đội ngũ giáo viên tiểu học ĐTB: GV: 10 GVTH: 11 GDTH: 12 GD&ĐT:Giáo dục Đào tạo 13 NXB: 14 NNGV: 15 NNGVTH:Nghề nghiệp giáo viên tiểu học 16 QLGD: 17 UBND: ii MỤC LỤC Lời cảm ơn .i Danh mục từ viết tắt ii Danh mục bảng .vii Danh mục biểu đồ, sơ đồ ix MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC .5 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .5 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Giáo viên tiểu học .8 1.2.2 Đội ngũ giáo viên tiểu học 1.2.3 Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 10 1.2.4 Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp .14 1.3 Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp bối cảnh đổi giáo dục 17 1.3.1 Các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 17 1.3.2 Xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu bối cảnh đổi giáo dục 18 1.4 Nhiệm vụ phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Phòng Giáo dục & Đào tạo bối cảnh đổi giáo dục .21 1.4.1 Vị trí, chức Phòng Giáo dục Đào tạo 21 1.4.2 Phân cấp quản lý Phòng Giáo dục Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trường tiểu học phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 22 1.4.3 Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp bối cảnh đổi giáo dục Phòng Giáo dục & Đào tạo 22 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp 29 iii 1.5.1 Các yếu tố khách quan 30 1.5.2 Các yếu tố chủ quan 33 Kết luận chƣơng 35 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC .36 2.1 Khái quát giáo dục tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang36 2.1.1 Khái quát chung huyện Yên Sơn 36 2.1.2 Giáo dục huyện Yên Sơn 37 2.1.3 Sơ lược giáo dục tiểu học huyện Yên Sơn 38 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 42 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 42 2.2.2 Nội dung khảo sát 43 2.2.3 Đối tượng khảo sát 43 2.2.4 Công cụ khảo sát .43 2.2.5 Xử lý kết khảo sát .43 2.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 43 2.3.1 Thực trạng phẩm chất đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp .43 2.3.2 Thực trạng kiến thức đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp .45 2.3.3 Thực trạng kỹ sư phạm đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp .46 2.4 Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 47 2.4.1 Thực trạng xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học .47 2.4.2 Thực trạng tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển đội ngũ giáo viên tiểu học 48 2.4.3 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học 49 iv 2.4.4 Thực trạng kiểm tra đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học .51 2.4.5 Thực trạng tạo động lực, tạo môi trường làm việc cho đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp .52 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn theo chuẩn nghề nghiệp .55 2.6 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 56 2.6.1 Mặt mạnh (S) 56 2.6.2 Mặt yếu (W) .56 2.6.3 Cơ hội (O) .57 2.6.4 Nguy (T) 57 2.6.5 Các nguyên nhân tồn tại, hạn chế 58 Kết luận chƣơng 60 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 61 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp 61 3.1.1 Đảm bảo tính kế thừa 61 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn hiệu 61 3.1.3 Đảm bảo tính đồng .61 3.2 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 61 3.2.1 Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học, xác định tỷ lệ giáo viên lớp đáp ứng với giai đoạn 61 3.2.2 Đổi công tác tổ chức, đánh giá, phân loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp 66 3.2.3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng cao nhận thức trị trình độ chun mơn, lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp .68 3.2.4 Tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển đội ngũ hợp lý với lực hoàn cảnh giáo viên .72 v 3.2.5 Tạo môi trường làm việc lành mạnh, thực chế độ sách đãi ngộ tạo động lực cho đội ngũ giáo viên phát triển .75 3.3 Mối quan hệ biện pháp 78 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp .79 3.4.1 Các bước khảo nghiệm 79 3.4.2 Kết khảo nghiệm .79 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC .94 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số phòng học bậc giáo dục tiểu học giai đoạn 2011 - 2016 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang39 Bảng 2.2 Kết xét hồn thành chương trình tiểu học học sinh tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2016 Bảng 2.3 Tỷ lệ lên lớp, lưu ban, bỏ học học sinh tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2016 Bảng 2.4 40 41 Trình độ đào tạo giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2016 41 Bảng 2.5 Kết đánh giá xếp loại đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2016 42 Bảng 2.6 Kết xếp loại phẩm chất đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2016 42 Bảng 2.7 Thực trạng phẩm chất đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp Bảng 2.8 Thực trạng kiến thức đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp Bảng 2.9 44 45 Thực trạng kỹ sư phạm đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 46 Bảng 2.10 Thực trạng xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 47 Bảng 2.11 Thực trạng tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 48 Bảng 2.12 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 49 Bảng 2.13 Thực trạng kiểm tra, đánh giá đội ngũ GVTH huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp vii 51 Bảng 2.14 Thực trạng tạo động lực, tạo môi trường làm việc cho đội ngũ GVTH huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 52 Bảng 2.15 Thực trạng phát triển ĐNGV huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quangtheo chuẩn nghề nghiệp 54 Bảng 2.16 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ĐNGVTH huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp Bảng 3.1 55 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp phát triển ĐNGVTH huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn NN Bảng 3.2 80 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn NN Bảng 3.3 81 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGVTH huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng chuẩn NN viii 82 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán lãnh đạo, quản lý giáo viên) Để giáo dục tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phát triển ổn định, vững đáp ứng yêu cầu đổi giai đoạn việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học quan trọng cấp thiết Để có sở thực tiễn cho việc nghiên cứu vấn đề “Phát triển đội ngũ GVTH huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH” xin đồng chí vui lịng cho biết đánh giá nội dung (bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp) Đánh giá chung đội ngũ giáo viên tiểu học nay? - Phẩm chất trị: Tốt - Năng lực chun mơn: Cao Đồng chí cho biết ý kiến cá nhân thực trạng phẩm chất lực đội ngũ giáo viên trƣờng tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nay: TT 1.1 1.2 1.3 Nội dung Chuẩn Phẩm chất Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chấp hành sách, pháp luật nhà nước Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường,kỉ luật lao động 1.4 Đạo đức, nhân cách lối sống lành 94 TT Nội dung Chuẩn mạnh, sáng nhà giáo: tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh cộng đồng 1.5 Trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh 2.1 Về kiến thức 2.2 Kiến thức 2.3 Kiến thức tâm lí học sư phạm tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học 2.4 Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh 2.5 Kiến thức phổ thơng trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc Kiến thức địa phương nhiệm vụ 2.6 3.1 3.2 trị, kinh tế, văn hố, xã hội tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác Về kỹ sƣ phạm Lập kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi Tổ chức thực hoạt động dạy học lớp nhằm phát huy tính động, sáng tạo học sinh Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức 3.3 3.4 hoạt động giáo dục lên lớp Thực thơng tin hai chiều quản lí chất lượng giáo dục; hành vi 95 TT Nội dung Chuẩn giao tiếp, ứng xử có văn hố mang tính giáo dục Xây dựng, bảo quản sử dụng có 3.5 hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy Xin đồng chí cho biết đánh giá nội dung quản lý đƣợc thực để phát triển ĐNGVTH theo chuẩn nghề nghiệp địa bàn huyện Yên Sơn nay? TT 1.1 Nội dung Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ Dự báo nhu cầu giáo viên trường tiểu học, có sách điều tiết số lượng cấu đội ngũ cho phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục địa phương Tiến hành rà soát, xếp lại đội ngũ 1.2 giáo viên để có kế hoạch đào tạo, đảm bảo đủ số lượng cân đối cấu 1.3 Định mức biên chế cán quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng 1.4 Khảo sát thực trạng nhu cầu bồi dưỡng 1.5 Có kế hoạch thực kế hoạch cử GV đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển đội ngũ 96 TT 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 Nội dung Tuyển chọn kết hợp với sàng lọc đội ngũ giáo viên Bố trí, xếp, phân công sử dụng đội ngũ giáo viên hợp với khả năng, lực Phân loại đội ngũ giáo viên để bố trí, xếp, phân cơng, sử dụng hợp lý với lực hoàn cảnh giáo viên Đổi phong cách làm việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ Lập kế hoạch cử giáo viên đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Thực kế hoạch cử giáo viên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Bồi dưỡng chuyên môn theo chuyên đề để giáo viên có lực tổ chức hoạt động dạy học giáo dục 3.3 3.4 phù hợp đối tượng điều kiện thực tế nhà trường, địa phương theo chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học Bồi dưỡng đổi phương pháp dạy học, kỹ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc nơi công tác hoạt động quản lý nhà trường Bồi dưỡng lực tổ chức phối 3.5 hợp với gia đình học sinh, cộng đồng xã hội 97 TT 3.6 Nội dung Tổ chức chương trình giao lưu giáo viên giỏi cấp tiểu học Kiểm tra, đánh giá 4.1 Kiểm tra việc tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên người học tham gia hoạt động xã hội; thực chế độ sách nhà giáo người học 4.2 4.3 4.4 Kiểm tra việc thực chương trình, kế hoạch dạy học giáo viên Kiểm tra chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học giáo viên Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn giáo viên Kiểm tra việc tổ chức thực quy 4.5 chế dân chủ, giải khiếu nại, tố cáo sở giáo dục Tạo động lực, tạo môi trƣờng làm việc 5.1 5.2 5.3 Xây dựng chế độ sách như: lương, phụ cấp ưu đãi, sách thu hút, sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Các điều kiện sở vật chất thiết bị, đồ dùng học tập phục vụ việc dạy học Động viên, khen thưởng giáo viên kịp thời 5.4 Thực công tác trách phạt kỷ luật giáo viên 98 Xin đồng chí cho biết đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển ĐNGVTH theo chuẩn nghề nghiệp địa bàn huyện Yên Sơn nay? TT Yếu tố Chủ chương, sách Đảng Nhà nướ xây dựng áp dụng chuẩn NNGVTH Mơ hình trường học Yếu tố học sinh Yếu tố GV Các yếu tố địa lý, kinh tế, xã hội Những yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng tiểu học: Xin đồng chí vui lịng cho biết số thông tin thân Tuổi đời: Công tác đơn vị/trường: Chức vụ: Trình độ chun mơn đào tạo: Thâm niên công tác: Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp q báu đồng chí! 99 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho chuyên gia) Để giúp chúng tơi tìm hiểu thực tế, góp phần đề xuất biện pháp Phát triển đội ngũ GVTH huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến nội dung cụ thể câu hỏi sau (bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp) TT Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học, xác định tỷ lệ giáo viên lớp đáp ứng với giai đoạn; Đổi công tác tổ chức, đánh giá, phân loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng cao nhận thức trị trình độ chun mơn, lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; Tuyển chuyển đội ngũ hợp lý với lực hoàn cảnh giáo viên; Tạo môi trường làm việc lành mạnh, sách đãi ngộ tạo động lực cho đội ngũ giáo viên phát triển Ngoài biện pháp nêu trên, theo đồng chí cần có biện pháp khác để phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp giai đoạn nay: 100 Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp q báu đồng chí! 101 ... chất đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp Bảng 2.8 Thực trạng kiến thức đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp. .. đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp 43 2.3.1 Thực trạng phẩm chất đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề. .. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC .36 2.1 Khái quát giáo dục tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang3 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ,

Từ khóa liên quan