0

Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 12 trong dạy học truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu

149 50 0
  • Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 12 trong dạy học truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẬU THỊ HUẾ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 12 TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" CỦA NGUYỄN MINH CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH SƢ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH: LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN Mã số: 8.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trịnh Thị Lan Hà Nội, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS Trịnh Thị Lan, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin cảm ơn Ban Giám Hiệu , Tổ Ngữ văn trường THPT Đông Thụy Anh tạo điều kiện suốt q trình tơi học tập thực đề tài Trong trình học tập, nghiên cứu thực đề tài, ln nhận giúp đỡ tận tình học viên chuyên nghành LL&PP dạy học môn Ngữ văn khóa 2015 - 2017, quan tâm, động viên người thân gia đình bạn bè Tơi xin trân trọng cảm ơn! Tên tác giả Đậu Thị Huế i MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục …………………………………………………………………………… ii Danh mục chữ viết tắt luận văn v Danh mục bảng………………………………………………………… …………vi Danh mục hình…………………………………………………………………… vii MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 01 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 04 Đối tượng, mục đích phạm vi nghiên cứu 08 Phương pháp nghiên cứu 09 Giả thuyết khoa học 10 Đóng góp luận văn .10 Cấu trúc luận văn .10 CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 12 TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" CỦA NGUYỄN MINH CHÂU 11 1.1 Năng lực phát triển lực đọc hiểu văn 11 1.1.1 Năng lực 11 1.1.2 Phát triển lực đọc hiểu văn 15 1.1.3.Vấn đề phát triển lực đọc hiểu văn cho học sinh môn Ngữ văn .21 1.2 Truyện ngắn "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu chương trình Ngữ văn THPT 23 1.2.1 Vị trí truyện ngắn "Chiếc thuyền ngồi xa" chương trình Ngữ văn lớp 12 23 1.2.2 Những đặc điểm nội dung tư tưởng hình thức nghệ thuật truyện ngắn "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu 24 1.2.3 Yêu cầu cần đạt việc việc dạy học truyện ngắn “Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu cho học sinh lớp 12 28 ii 1.3 Thực trạng dạy học truyện ngắn "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu nhằm phát triển lực đọc hiểu văn cho học sinh lớp 12 30 1.3.1 Về tài liệu dạy học 30 1.3.2 Tình hình dạy học giáo viên 34 1.3.3 Tình hình học học sinh 35 CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" CỦA NGUYỄN MINH CHÂU CHO HỌC SINH LỚP 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 37 2.1 Một số định hướng cho việc dạy học truyện ngắn "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu nhằm phát triển lực đọc hiểu văn cho học sinh lớp 12 37 2.1.1 Đảm bảo yêu cầu dạy học truyện ngắn sau 1975 theo đặc trưng thể loại 37 2.1.2 Đảm bảo bám sát chuẩn kiến thức, kĩ thành phần cấu trúc lực đọc hiểu văn 38 2.1.3 Đảm bảo tính đồng sử dụng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực người học 45 2.2 Một số biện pháp tổ chức dạy học truyện ngắn "Chiếc thuyền xa" nhằm phát triển lực đọc hiểu văn cho học sinh lớp 12 48 2.2.1 Trước đọc hiểu văn 48 2.2.2 Trong đọc hiểu văn 57 2.2.3 Sau đọc hiểu văn 67 2.3 Một số lưu ý việc dạy đọc hiểu truyện ngắn "Chiếc thuyền xa' nhằm phát triển lực đọc hiểu cho học sinh lớp 12 76 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 80 3.1 Mục đích thực nghiệm 80 3.2 Địa bàn đối tượng thực nghiệm 80 3.3 Nội dung phương pháp thực nghiệm 81 3.4 Quá trình triển khai thực nghiệm 81 3.4.1 Kế hoạch thực nghiệm 81 3.4.2 Giáo án thực nghiệm 81 3.5 Kết thực nghiệm 92 3.5.1 Cách đo thực nghiệm 92 iii 3.5.2 Kết đo thực nghiệm 96 3.5.3 Những nhận xét đánh giá bước đầu 99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 101 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 110 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Chữ viết tắt CTNX CT ĐHVB GV HS NL NLĐHVB NMC PPDHNV PTNLĐHVB SGK VB v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Yêu cầu cần đạt dạy học truyện ngắn CTNX NMC … 28 Bảng 1.2 Cấu trúc “Đọc hiểu văn CTNX NMC”, SGK Ngữ văn 12, tập (chương trình chuẩn) 31 Bảng 2.1 Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn Ngữ văn lớp 12, CTNX NMC 39 Bảng 2.2 Những lực đọc hiểu cần đạt dạy học CTNX NMC 41 Bảng 2.3 Đánh giá phát triển NLĐHVB dạy đọc hiểu truyện ngắn CTNX NMC 46 Bảng 2.4 Nội dung phiếu học tập sử dụng biện pháp tổng quan văn 50 Bảng 2.5 Nội dung phiếu học tập sử dụng biện pháp kết nối, trải nghiệm 53 Bảng 2.6 Mẫu phiếu học tập sử dụng biện pháp đánh dấu ghi bên lề 58 Bảng 2.7 Nội dung phiếu học tập sử dụng biện pháp đánh dấu ghi bên Bảng 2.8 Mẫu phiếu học tập sử dụng biện pháp hợp tác vòng tròn Bảng 2.9 Nội dung phiếu học tập sử dụng biện pháp hợp tác vòng tròn 62 Bảng 2.10 Nội dung phiếu học tập sử dụng biện pháp đọc suy luận 65 Bảng 2.11 Nội dung phiếu học tập sử dụng biện pháp giao tiếp văn học 69 Bảng 2.12 Mẫu phiếu học tập sử dụng biện pháp khái quát hoá nhân vật 71 Bảng 2.13 Nội dung phiếu học tập sử dụng biện pháp khái quát hoá nhân vật 72 Bảng 3.1 Thông tin lớp thực nghiệm đối chứng Bảng 3.2 Thang điểm mức độ phát triển lực đọc hiểu Bảng 3.3 Bảng thống kê kết thực nghiệm Bảng 3.4 Bảng tổng hợp kết thực nghiệm Bảng 3.5 Bảng mức độ phát triển lực lớp thực nghiệm vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc lực tác giả Đặng Thành Hưng Hình 1.2 Cấu trúc lực tác giả Hồng Hồ Bình 13 Hình 1.3 Cấu trúc lực đọc hiểu văn tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân 19 Hình 1.4 Cấu trúc lực đọc hiểu văn tác giả Đoàn Thị Thanh Huyền 20 Hình 2.1 Mẫu phiếu học tập sử dụng biện pháp giao tiếp văn học 68 Hình 3.1 Biểu đồ so sánh kết thực nghiệm 98 vii MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Yêu cầu cấp bách việc đổi dạy học Ngữ Văn trường phổ thông theo hướng phát triển lực Trong kỉ XXI, nhờ phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin truyền thơng, lồi người bước sang kỉ nguyên - kỉ nguyên thông tin kinh tế tri thức Điều làm thay đổi tận gốc quan niệm truyền thống giáo dục đào tạo tất quốc gia giới: giáo dục khơng cịn chủ yếu đào tạo kiến thức kĩ mà chủ yếu rèn luyện lực (NL) cho người học Đứng trước thay đổi mang tính thời đại đó, Đảng Chính phủ Việt Nam đề đạo quan trọng cho giáo dục nước nhà Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 qui định: "Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh" Nghị Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI xác định: "Chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu trang thiết bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực, phẩm chất người học" “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực”[2] Ngữ văn môn học quan trọng trường học Việt Nam, thế, việc đổi phương pháp dạy học môn Ngữ văn từ truyền thụ kiến thức chiều sang định hướng phát triển NL cho người học vấn đề cần thiết cấp bách Bên cạnh NL chung cần phát PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƢỜI HỌC VỀ THỰC TRẠNG DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CTNX (NMC) Họ tên học sinh : Trường:………………………… Lớp:………………………… Năm học: 2016 – 2017 Các em đọc chọn lựa đáp án phù hợp phiếu khảo sát Ý kiến em đóng góp quan trọng giúp giáo viên định hướng, điều chỉnh hoạt động dạy học văn CTNX NMC phù hợp với mục đích, nhu cầu, hứng thú, lực em Trân trọng cảm ơn! Câu Theo em, lực đọc hiểu văn là: A Khả đọc giải nghĩa từ, câu, đoạn văn B Khả đọc chia bố cục văn C Khả đọc hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật tư tưởng tình cảm tác giả D Khả tương tác tích cực với văn hoạt động nhận thức siêu nhận thức, tạo nên hiểu biết, phản hồi, sử dụng văn bối cảnh cụ thể nhằm đạt mục tiêu đọc tự phát triển tiềm thân Câu Theo em, văn CTNC NMC có vị trí chương trình Ngữ văn lớp 12? A Rất quan trọng B Quan trọng C Khá quan trọng D Không quan trọng 118 Câu Em thấy việc đọc hiểu văn CTNX NMC nào? A Có thể đọc hiểu văn dễ dàng B Khơng dễ để đọc hiểu văn C Khó để đọc hiểu văn D Rất khó để đọc hiểu văn Câu Mục đích quan trọng em đọc hiểu văn CTNX NMC gì? A Thi vào đại học B Thi tốt nghiệp C Đạt điểm số cao kiểm tra D Hiểu đời sống tâm hồn người E Giao tiếp (nói viết) tốt K Mục đích khác: G Làm giàu có cho tâm hồn Câu 5: Em muốn giáo viên dạy đọc hiểu văn CTNX phương pháp chủ đạo nào? A Giáo viên thuyết trình (nói cho em nghe) chủ đạo B Giáo viên đàm thoại - phát vấn ( đặt câu hỏi để học sinh trả lời) chủ đạo C Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành biện pháp đọc hiểu cụ thể để học sinh phát triển lực đọc hiểu văn D Đáp án khác Câu 6: Em thực hành biện pháp đọc hiểu sau học văn CTNX NMC? (Biện pháp tổng quan văn bản; Biện pháp kết nối trải nghiệm; Biện pháp ghế ngồi tác giả; Biện pháp đánh dấu ghi bên lề; Biện pháp hợp tác vòng tròn; Biện pháp đọc suy luận; Biện pháp giao tiếp văn học;Biện pháp khái quát hoá nhân vật; Biện pháp chuyển thể văn bản) A Đã thực hành biện pháp B Thực hành nửa số biện pháp C Thực hành phần ba số biện pháp D Chưa thực hành biện pháp 119 Theo em, thực biện pháp đọc hiểu học sinh có đọc hiểu văn tốt việc nghe giáo viên thuyết trình đàm thoại phát vấn không? A Rất tốt B Tốt C Khá tốt D Không tốt Chân thành cảm ơn hợp tác em! 120 PHỤ LỤC THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CTNX (NMC)CỦA HỌC SINH Câu 121 PHỤ LỤC BIỆN PHÁP TỔNG QUAN VỀ VĂN BẢN BÀI "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" (Nguyễn Minh Châu) Nhan đề " Chiếc thuyền xa" Tác giả Nguyễn Minh Châu Thể loại văn bản: truyện ngắn tự mang đậm tính triết lí Thời điểm đời văn bản: 1983 122 PHỤ LỤC 2 PHT ĐÃ HOÀN THÀNH CỦA BIỆN PHÁP TỔNG QUAN VỀ VĂN BẢN (ảnh học sinh) 123 124 PHỤ LỤC BIỆN PHÁP GIAO TIẾP TRONG VĂN HỌC BÀI "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" (Nguyễn Minh Châu) Vẻ đẹp Mị (Vợ chồng A Phủ- Tơ Hồi, 1953 ): Vẻ đẹp người đàn bà hàng chài (CTNX – NMC, 1983) : Vẻ đẹp Chiến (Những đứa gia đình- Nguyễn Thi, 1966): 125 PHỤ LỤC PHT ĐÃ HOÀN THÀNH CỦA BIỆN PHÁP GIAO TIẾP TRONG VĂN HỌC (ảnh học sinh) 126 PHỤ LỤC MỘT SỐ H ÌNH ẢNH TRONG KHI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CTNX CỦA NMC 127 128 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH SAU KHI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CTNX CỦA NMC 129 130 131 132 ... KHOA HỌC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 12 TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" CỦA NGUYỄN MINH CHÂU 1.1 Năng lực phát triển lực đọc hiểu văn 1.1.1 Năng. .. sinh lớp 12 dạy học truyện ngắn "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu CHƢƠNG 2: Tổ chức dạy học truyện ngắn "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu cho học sinh lớp 12 nhằm phát triển lực đọc hiểu văn. .. việc dạy học truyện ngắn ? ?Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu cho học sinh lớp 12 28 ii 1.3 Thực trạng dạy học truyện ngắn "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu nhằm phát triển lực đọc hiểu văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 12 trong dạy học truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu ,

Từ khóa liên quan