0

Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường đại học việt nhật đáp ứng thời đại 4 0

144 24 0
  • Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường đại học việt nhật đáp ứng thời đại 4 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:49

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC *** NGUYỄN THỊ HƯƠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT ĐÁP ỨNG THỜI ĐẠI 4.0 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC *** NGUYỄN THỊ HƯƠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT ĐÁP ỨNG THỜI ĐẠI 4.0 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC Mã số: Thí điểm Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Hoài HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập rèn luyện Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, với lịng biết ơn kính trọng, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng, khoa Trường Đại học Giáo dục thầy Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ nhiệt tình giảng dạy hướng dẫn tơi trình học tập thực luận văn thạc sĩ Nhà trường Đặc biệt, xin tỏ lòng biết ơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Hoài, giảng viên trực tiếp hướng dẫn luận văn, tận tâm bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tơi tìm hướng nghiên cứu, giải vấn đề liên quan suốt trình thực đề tài Ngồi ra, q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài cịn nhận nhiều quan tâm, góp ý, hỗ trợ quý báu quý thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè người thân Tôi xin chân thành cảm ơn đến giáo sư, giảng viên học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Việt Nhật quan tâm, góp ý nhiệt tình tham gia trả lời khảo sát suốt trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bố mẹ tơi, chồng tơi, người bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ tơi có thời gian nghiên cứu đề tài hết lịng hỗ trợ tơi mặt tinh thần suốt thời gian thực đề tài Trong trình thực luận văn, cố gắng hoàn thiện đề tài qua tham khảo tài liệu, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp thầy cơ, bạn bè chắn không tránh khỏi sai sót Vì tơi hoan nghênh chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý thầy cô hội đồng khoa học, bạn bè đồng nghiệp để luận văn tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! i DANH MỤC KÝ KIỆU, VIẾT TẮT Viết tắt Đọc CTĐT Chương trình đào tạo CBQL Cán quản lý CMCN Cách mạng công nghiệp CĐR Chuẩn đầu DN Doanh nghiệp GD-ĐT Giáo dục – Đào tạo GD Giáo dục GV Giảng viên HV Học viên KT Kiến thức KN Kỹ MBA Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration) MTC&CTN Mức tự chủ chịu trách nhiệm PTCTĐT Phát triển chương trình đào tạo QTKD Quản trị kinh doanh SV Sinh viên TĐ Thái độ VJU Trường Đại học Việt Nhật (Vietnam Japan University) ii DANH MỤC HÌNH TT Hình 1.1 DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ TT Bảng 1.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 3.1 iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………… Lý chọn đề tài ……………………………………… …………… Mục đích nghiên cứu …………………………………………………… Khách thể đối tượng nghiên cứu ……………… ………………… Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………… …………… Giả thuyết khoa học ………… ……………… ……………… Nhiệm vụ nghiên cứu ………………………………………………… Giới hạn phạm vi nghiên cứu ………………………………… …… Phương pháp nghiên cứu liệu ………………………………… Những đóng góp luận văn …………………………… …… 10 Cấu trúc luận văn …………………… ……………………………… CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ………………………………… 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề ….……………………………… …… 1.2 Các khái niệm bản………………………………………………… 1.2.1 Chương trình đào tạo ………………………………… 1.2.2 Phát triển chương trình đào tạo …………… ……… 1.2.3 MBA …………………………… ………………………… 1.3 CMCN 4.0 quan điểm phát triển chương trình đào tạo MBA đáp ứng thời đại 4.0 …………………………………………………………… 1.3.1 CMCN 4.0 ………………………………… ………………………… 1.3.2 CMCN 4.0 Giáo dục Đào tạo ……………… 1.3.3 Quan điểm phát triển chương trình đào tạo MBA đáp ứng thời đại 4.0…………………………………………………………………………… 1.4 Nội dung quản trị phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ đáp ứng thời đại 4.0 …… ……………………………………………… 1.4.1 Lập kế hoạch PTCTĐT………………………………… 1.4.2 Tổ chức PTCTĐT ……………………………………… 1.4.3 Lãnh đạo hoạt động PTCTĐT ………………………… 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động PTCTĐT ……………… 1.5 Nội dung phát triển chương trình đào tạo MBA đáp ứng thời đại 4.0 ………………………………………………………………………… 1.5.1 Năng lực cần thiết cho học viên MBA thời đại 1.5.2 Nội dung đào tạo chương trình MBA đáp ứng thời đại 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị phát triển chương trình đào tạo đáp ứng thời đại 4.0 ……………………………………………………… 1.6.1 Nhận thức phát triển chương trình đào tạo………… 1.6.2 Sự phát triển khoa học công nghệ …………… 1.6.3 Hội nhập quốc tế ……………………………………… iv TIỂU KẾT CHƯƠNG ………………………………………………… CHƯƠNG : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT … ……………………… ………… 2.1 Khái quát Trường Đại học Việt Nhật … ………………… …… 2.1.1 Sứ mệnh tầm nhìn ………………………………… 2.1.2 Lịch sử hình thành …………………………………… 2.1.3 Thơng tin chung ……………………………………… 2.1.4 Quy mơ đào tạo ……………………………………… 2.2 Chương trình đào tạo MBA Trường Đại học Việt Nhật … …… 2.2.1 Mục tiêu đào tạo… ……………………………… … 2.2.2 Chuẩn đầu … …………………………………… 2.2.3 Khung chương trình đào tạo …… ……………… 2.3 Khát quát tổ chức khảo sát thực trạng…………………………… 2.3.1 Mục tiêu khảo sát ……………………………………… 2.3.2 Nội dung khảo sát …………………………………… 2.3.3 Phương pháp khảo sát, cách cho điểm đánh giá … 2.3.4 Mẫu khách thể khảo sát……………………………… 2.4 Thực trạng phát triển chương trình đào tạo MBA VJU năm đầu thành lập từ 2016-2019 ………………………………… 2.4.1 Đánh giá mức độ đáp ứng thời đại 4.0 chương trì theo Chuẩn đầu …………………………………………………… 2.4.2 Hoạt động phát triển chương trình đào tạo MBA V năm đầu thành lập từ 2016-2019 ………………………………… 2.4 Thực trạng quản trị phát triển chương trình đào tạo MBA VJU năm đầu thành lập từ 2016-2019 ………………………… 2.4.1 Công tác lập kế hoạch quản trị PTCTĐT …………… 2.4.2 Công tác tổ chức PTCTĐT …………………………… 2.4.3 Công tác lãnh đạo PTCTĐT ………………………… 2.4.4 Công tác kiểm tra hoạt động PTCTĐT ……………… TIỂU KẾT CHƯƠNG …………………………………… ……… CHƯƠNG : BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT ………………………… ………… 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản trị phát triển chương trình đào tạo … 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa …………………… 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn…………………… 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý hệ thống ………… 3.2 Một số biện pháp quản trị phát triển chương trình đào tạo MBA đáp ứng 66 thời đại 4.0 …………………………………………………………… v 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cán quản lý, giảng viên tầm quan trọng phát triển CTĐT MBA đáp ứng thời đại 4.0 ……………… 3.2.2 Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo MBA nhà trường đáp ứng thời đại 4.0…………………………………… 3.2.3 Xây dựng qui trình phát triển CTĐT MBA định hướng đáp ứng thời đại 4.0……………………………………………………………………… 3.2.4 Xây dựng đề cương học phần cho CTĐT MBA đáp ứng thời đại 4.0 ……………………………………………………………………… 3.2.5 Xây dựng CĐR CTĐT MBA đáp ứng thời đại 4.0 ……………… 3.3 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất … 3.4 Các đề xuất phát triển chương trình đào tạo MBA Trường Đại học Việt Nhật đáp ứng thời đại 4.0 ……………………………………… 3.4.1 Chuẩn đầu chương trình đào tạo MBA đáp ứng thời đại 4.0 ……… 3.4.2 Điều chỉnh nội dung đào tạo hai học phần ……………………… 3.4.3 Bổ sung học phần Khởi nghiệp ……………………………………… TIỂU KẾT CHƯƠNG ……………………… ……… KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ……………… .…… Kết luận ………………………………………………………………… Khuyến nghị …………………………………………………………… 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ………………………………………………… vi PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bối cảnh tồn cầu hóa đời Cách mạng công nghiệp 4.0 Thế giới trải qua CMCN sản xuất công nghiệp trải qua chuyển đổi khác, tạo từ kết hợp chặt chẽ giới vật lý sản xuất công nghiệp giới số công nghệ thông tin Công nghiệp 4.0 làm thay đổi trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm đồng thời thúc đẩy phát triển mơ hình kinh doanh Tồn cầu hóa xu tất yếu diễn với xuất Internet phát triển vũ bão khoa học cơng nghệ Tồn cầu hố dịng chảy xun biên giới thông tin, tri thức, ý tưởng, công nghệ, luân chuyển tự quốc gia hàng hoá, dịch vụ, nguồn vốn, kể vốn người Nó dẫn đến tiến trình hội nhập tất yếu kinh tế, văn hoá, giáo dục… quốc gia, tạo giới phẳng dần; quốc gia, dân tộc xích lại gần nhau, hợp tác, cạnh tranh để tồn phát triển Vì hệ thống giáo dục quốc tế hoá, yếu tố địa giáo dục bị thu hẹp; người học, giáo dục để biết, để làm mà để chung sống mái nhà chung Trái Đất Thực trạng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao Trong bối cảnh hình thành phát triển kinh tế tri thức xem xu tất yếu xuất CMCN lần thứ tư nguồn vốn người ngày đóng vai trị đặc biệt quan trọng Nguồn vốn người xem nguồn lực quan trọng để tạo thành cho kinh tế nói chung, cho doanh nghiệp cá nhân nói riêng, vai trị nguồn nhân lực chất lượng cao xem chủ đạo Có thể thấy rằng, nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam hạn chế Do áp dụng thành tựu CMCN 4.0, nhiều lĩnh vực cơng nghiệp tự động hóa thay người yêu cầu kỹ người lao động cao Khi người lao động khơng nâng cao lực, kỹ để thích ứng nhanh với thay đổi sản xuất bị loại khỏi thị trường lao động Hiện nay, không Việt Nam mà nhiều nước phát triển khu vực giới phải đối mặt với thách thức lớn thiếu hụt lao động có trình độ cao kỹ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho CMCN 4.0 Chính vậy, câu hỏi đặt khơng với giáo dục Việt Nam mà giới làm để đào tạo nguồn nhân lực lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển bối cảnh giới Giáo dục giữ vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bối cảnh tồn cầu hóa Cách mạng công nghiệp 4.0 Để bảo đảm phát triển bền vững, nhiều quốc gia không ngừng đổi giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho hệ tương lai tảng văn hóa vững lực thích ứng cao trước biến động thiên nhiên xã hội Đổi giáo dục trở thành nhu cầu cấp thiết xu mang tính tồn cầu Giáo dục không dịch vụ công, hay loại hình phúc lợi xã hội, mà trở thành động lực phát triển xã hội thông qua việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, làm sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, giá trị cao Chính sách đổi giáo dục đào tạo Chính phủ ưu tiên hàng đầu Q trình đổi giáo dục – đào tạo nước ta đặt yêu cầu nội dung chương trình đào tạo bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 số tồn lĩnh vực như: “Nội dung chương trình, phương pháp dạy học, cơng tác thi, kiểm tra, đánh giá chậm đổi Nội dung chương trình cịn nặng lý thuyết… nhà trường chưa gắn chặt với đời sống kinh tế, xã hội; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội; chưa trọng giáo dục kỹ sống, phát huy tính sáng tạo, lực thực hành học sinh, sinh viên” (Chính phủ, 2011) [1] Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) thơng qua Nghị số 29/NQ-TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Nhiệm vụ giáo dục Tài liệu điện tử: 34 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, MBA, nguồn từ: https://vi.wikipedia.org/wiki/MBA truy cập ngày 27 tháng năm 2019 35 Jenny Soffel (2016), What are the 21st-century skills every student needs? Nguồn từ https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills- future-jobs-students/ truy cập 30 tháng năm 2019 36 Mahendhiran Nair (2018), How universities should prepare for Industry 4.0, https://www.monash.edu.my/news-andevents/pages/latest/articles/2018/how-universities-should-prepare-forindustry-4.0, truy cập ngày 30 tháng năm 2019 37 Nguyễn Văn Thành (2018), Công nghiệp 4.0 cần song hành với giáo dục 4.0, nguồn : http://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/15-linh-vuc-chiu-tac-dongtruc-tiep-va-manh-me-tu-cach-mang-cong-nghiep40/201802061119775p1c859.htm truy cập ngày 04 tháng 05 năm 2019 38 Parag Diwan (2017), “New MBA: Skill Sets needed for Industry 4.0” https://medium.com/@pdiwan/new-mba-for-skill-sets-needed-for-industry-40-a87d166aa2a, truy cập 30 tháng năm 2019 39 World Economic Forum (Diễn đàn Kinh tế giới) Nguồn: https://www.weforum.org, truy cập ngày 25 tháng năm 2019 PHỤ LỤC Phụ lục : Phiếu khảo sát dành cho học viên MBA VJU Phụ lục : Phiếu khảo sát dành cho cán quản lý giảng viên MBA VJU Phụ lục : Phiếu vấn cán quản lý giảng viên MBA VJU Phụ lục 1: Phiếu khảo sát dành cho học viên MBA VJU PHIẾU KHẢO SÁT Về chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) Trường Đại học Việt Nhật (VJU) (Dành cho học viên MBA VJU) Thân gửi bạn học viên MBA1-2-3-4 Trường Đại học Việt Nhật, Nhằm mục đích hồn thành luận văn với đề tài “Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Việt Nhật đáp ứng thời đại 4.0”, tác giả xin phép thu thập ý kiến, đánh giá, phản hồi bạn học viên theo học chương trình MBA VJU Kính mong bạn học viên phản hồi theo thông tin khảo sát để giúp tác giả thực đề tài nghiên cứu Tác giả xin cam đoan, thông tin khảo sát nhằm thực nghiên cứu cho đề tài luận văn mà tác giả thực Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới bạn học viên thân mến! Phần 1: Thông tin cá nhân người điều tra Họ tên: …………………………………………………………………………… Học viên MBA VJU khóa: ……………………………………………………… Tình trạng cơng việc/học tập tại: ……………………………………………… Địa liên hệ: ……………………………………………………………………… Phần 2: Đánh giá Chuẩn đầu chương trình đào tạo MBA VJU bối cảnh CMCN 4.0 Câu hỏi: Anh/Chị đánh Chuẩn đầu (CĐR) chương trình đào tạo MBA VJU bối cảnh CMCN 4.0 nay? Anh/Chị vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn anh/chị: Mức độ đánh giá: (1) Khơng hài lịng (loại bỏ thay thế); (2) Kém (cần cải tiến sớm tốt); (3) Trung bình (nên điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời); (4) Tốt; (5) Rất tốt 1) Đánh giá Chuẩn Kiến thức STT a b Nội dung đánh giá Kiến thức lực chung Học viên có tảng kiến thức vững g quan, nhân sinh quan, vận dụng kiến thức học tập, nghiên cứu tác nghiệp lĩnh vực Q kinh doanh Vận dụng kiến thức tổng quát lý thuy thực tiễn lĩnh vực Quản trị kinh doanh nề khoa học bền vững đặt bối cảnh toàn cầu ho chung Hiểu vận dụng kiến thức kinh ngh thực tiễn văn hoá đa quốc gia, đặc biệt văn h phong cách Nhật Bản Quản trị kinh doanh Hiểu vận dụng cơng cụ phân tích (nh tính, định lượng) q trình định tron trị doanh nghiệp Hiểu vận dụng kiến thức tổng hợp luật, quản lý, bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh đào tạo Hiểu vận dụng kiến thức phương pháp chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Min nhân sinh quan, giới quan vật biện chứng, ngộ trị lập trường giai cấp vững vàng Vậ phương pháp tư biện chứng học tậ nghiên cứu công tác thực tiễn Kiến thức, lực chuyên môn Áp dụng khối kiến thức lĩnh vực Quản trị kinh doanh kiến thức kinh tế quản trị, hành vi tổ chức doanh nghiệp, quản trị chức cốt lõi doanh nghiệp chiến lược, marketing, sản xuất tác nghiệp, tài chính… thực tiễn nghiên cứu Hệ thống hoá vận dụng kiến thức chuyên sâu, toàn diện lĩnh vực quản trị kinh doanh toàn cầu quản trị nguồn nhân lực, lãnh đạo, kế toán, quản trị rủi ro, quản trị hệ thống thông tin, quản trị đổi sáng tạo, kinh doanh quốc tế…; Phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng yếu tố môi trường kinh doanh, bối cảnh quốc tế - khu vực - nước, lợi doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực, yêu cầu toàn cầu phát triển bền vững (với 10 11 12 trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường)… đến định quản trị doanh nghiệp Phân tích, so sánh, ứng dụng mơ hình quản trị tiên tiến giới, đặc biệt kiến thức kinh nghiệm thực tiễn văn hoá đa quốc gia, trọng tới văn hố phong cách Nhật Bản Quản trị kinh doanh Hiểu chất tình phức tạp kinh doanh, sở khoa học thực tiễn định quản trị đắn theo hướng phù hợp với đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng, hoạch định kế hoạch kinh doanh cụ thể cho doanh nghiệp cho phận chức Phân tích phát vấn đề Quản trị kinh doanh thiết kế triển khai nghiên cứu để giải vấn đề cụ thể bổ sung đóng góp mặt khoa học cho lĩnh vực Quản trị kinh doanh 2) Đánh giá Chuẩn Kỹ STT a b Kỹ chun mơn Năng lực tìm hiểu, nghiên cứu, phát vấn đề lĩnh vực Quản trị kinh doanh Năng lực lập luận, phân tích, giải vấn đề lĩnh vực Quản trị kinh doanh Năng lực tiếp cận vấn đề đưa giải pháp với góc nhìn đa chiều, hệ thống Khả phản biện, phân tích độc lập, đốn để đưa giải pháp giải vấn đề kinh doanh cụ thể Khả xây dựng kế hoạch kinh doanh cách chuyên nghiệp Năng lực khởi nghiệp quản trị thay đổi, đổi doanh nghiệp Kỹ bổ trợ Kỹ giao tiếp hiệu quả: Giao tiếp hiệu tiếng Việt tiếng Anh, có khả sử dụng ngoại ngữ khác (tiếng Nhật) giao tiếp; Thuyết trình chuyên nghiệp, vận dụng, sáng tạo 10 kỹ thuật phương pháp thuyết trình hiệu quả; Thuyết phục, đàm phán hiệu kinh doanh Kỹ lãnh đạo tổ chức nhóm hiệu quả: Hình thành nhóm, đa nhóm tổ chức; Điều hành thảo luận hoạt động nhóm, nhiều nhóm, liên nhóm hay tổ chức; Tự học hỏi, lắng nghe tiếp thu ý kiến người khác mơi trường làm việc nhóm đa dạng; Nghiên cứu, đưa ý kiến đóng góp, xây dựng nhằm đạt mục tiêu cơng việc nhóm tổ chức; Lãnh đạo quản trị mơ hình doanh nghiệp đại mơi trường tồn cầu ln vận động; Xác định, lựa chọn, vận dụng công cụ kỹ thuật nâng cao chất lượng môi trường làm việc hài lòng nhân viên, tổ chức thực thông qua việc thiết lập mục tiêu nhóm, nhân tố thúc đẩy, động lực nhóm, giao tiếp, định khéo léo, giải xung đột, việc đánh giá văn hóa tổ chức xây dựng chiến lược Chuẩn đầu tiếng Anh bậc 4/6 theo khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Chuẩn đầu tiếng Nhật học viên tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh JLPT N5 tương đương 3) Đánh giá Chuẩn Mức tự chủ chịu trách nhiệm STT Trách nhiệm công dân Yêu nước, tự tơn dân tộc, có trách nhiệm với cộng đồng; Có ý thức tuân thủ giá trị đạo đức, công dân tốt xã hội; Tuân thủ pháp luật quy định tổ chức, quan công tác b Ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ 4Có ý chí làm giàu tâm khởi nghiệp 5Tự tin, linh hoạt, có chí tiến thủ, sẵn sàng đương đầu với khó khăn 6Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực khách quan với kết đạt 7Có niềm đam mê cơng việc nghiên cứu 8Có khả thích nghi với mơi trường làm việc đa văn hố a 10 11 Ln tự tin, động, nhiệt tình, tập trung cao độ Chấp nhận rủi ro có khả thích nghi nhanh với hồn cảnh Khơng ngừng tự học nâng cao trình độ chun mơn phù hợp với vận động thay đổi toàn cầu Phần 3: Đánh giá Chuẩn đầu cho chương trình đào tạo MBA tác giả đề xuất bổ sung để đáp ứng thời đại 4.0 Câu hỏi 1: Theo tác giả đề xuất, cần bổ sung Chuẩn đầu để chương trình đào tạo MBA VJU đáp ứng thời đại 4.0 tốt Anh/Chị vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn anh/chị: Mức độ đánh giá: (1) Khơng hài lịng (loại bỏ thay thế); (2) Kém (cần cải tiến sớm tốt); (3) Trung bình (nên điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời); (4) Tốt; (5) Rất tốt STT Nội dung đánh giá (1 a b Kiến thức Khái quát hóa vận dụng kiến thức CNTT&TT, CMCN 4.0 (dự liệu lớn, điện tốn đám mây, cơng nghệ nổi, …), tích hợp liệu, truyền thơng cơng nghệ nhằm phát triển chiến lược kinh doanh số lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, QTDK ứng dụng vào thực tiễn quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc, nhà tuyển dụng phát triển không ngừng xã hội Khái quát hóa vận dụng kiến thức khoa học giáo dục & sức khỏe (cả trí tuệ, tinh thần thể chất) nhằm tăng khả tái tạo tự phát triển thân để bắt kịp tốc độ phát triển CMCN 4.0 Kỹ Sử dụng công cụ CNTT để phân tích, xử lý thơng tin (phân biệt chọn lọc TT quan trọng), liệu; khả tương tác với giao diện đại (người máy, robot) ứng dụng CN nhắng tặng tính hiệu công tác học tập, c nghiên cứu công việc thuộc lĩnh vực QTKD Có kỹ tự quản lý, tự nhận thức tối đa, tự phát triển cá nhân hiểu biết khoa học sức khỏe giáo dục để đáp ứng phát triển nhanh chóng xã hội bối cảnh CMCN 4.0 Mức tự chủ chịu trách nhiệm Tin tưởng vào cơng nghệ mới, tích cực chủ động cập nhật tiếp cận nhanh ứng dụng CNTT, khoa học kỹ thuật mới; tuân thủ quy tắc bảo mật thông tin liệu lĩnh vực QTKD Lập trường vững vàng khách quan, dám chịu trách nhiệm tự tin giải công việc dựa phân tích khoa học, có tinh thành trách nhiệm tự chịu trách nhiệm trước định Phát triển thành cơng dân tồn cầu: Có ý thức trách nhiệm thân trách nhiệm xã hội tư phát triển bền vững; Hòa đồng, cởi mở, khoan dung, trách nhiệm, hiểu biết đa văn hóa, tơn trọng mơi trường sắc dân tộc bối cảnh hội nhập quốc tế; Xử lý hài hoà mối quan hệ xã hội tổ chức làm việc đa văn hóa Có kỹ định hướng người, định hướng kinh doanh, định hướng dịch vụ theo phương pháp tiếp cận đa ngành QTKD Câu hỏi 2: Ý kiến khác nhận xét, góp ý ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 2: Phiếu khảo sát dành cho cán quản lý giảng viên MBA VJU PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giảng viên) Kính gửi Q thầy/cơ, Trong khn khổ chương trình cao học Quản trị trường học Trường Đại học Giáo dục ĐHQGHN, tác giả thực nghiên cứu đề tài “Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Việt Nhật đáp ứng thời đại 4.0” Thông qua phiếu trưng cầu ý kiến đây, tác giả mong muốn tìm hiểu mức độ đáp ứng chương trình đào tạo MBA VJU bối cảnh CMCN 4.0 qui trình phát triển CTĐT ĐHQGHN Kính mong q thầy/cơ dành thời gian để đọc trả lời bảng hỏi Tác giả xin cam kết sử dụng kết khảo sát cho luận văn giữ kín thơng tin danh tính thầy/cơ tham gia khảo sát Xin chân thành cảm ơn Quý thầy/cô! Phần 1: Thông tin cá nhân người điều tra Họ tên: …………………………………………………………………………… Giới tính: ……………………………………………………………………….…… Vị trí cơng tác: ………………………………………………………………….…… Khoa: ……………………………………………………………………………… Trường: ………………………………………………………………………… … Địa liên hệ: ……………………………………………………………………… Phần 2: Đánh giá Chuẩn đầu chương trình đào tạo MBA VJU bối cảnh CMCN 4.0 Câu hỏi: Thầy/Cô đánh Chuẩn đầu (CĐR) chương trình đào tạo MBA VJU bối cảnh CMCN 4.0 nay? Thầy/Cơ vui lịng đánh dấu (x) vào lựa chọn Thầy/Cô Mức độ đánh giá:(1) Khơng hài lịng (loại bỏ thay thế); (2) Kém (cần cải tiến sớm tốt); (3) Trung bình (nên điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời); (4) Tốt; (5) Rất tốt 1) Đánh giá Chuẩn Kiến thức STT a Nội dung đánh giá Kiến thức lực chung Học viên có tảng kiến thức vững quan, nhân sinh quan, vận dụng kiến thức nà b 10 học tập, nghiên cứu tác nghiệp lĩnh vực kinh doanh Vận dụng kiến thức tổng quát lý thu thực tiễn lĩnh vực Quản trị kinh doanh khoa học bền vững đặt bối cảnh toàn cầu h chung Hiểu vận dụng kiến thức kinh ng thực tiễn văn hoá đa quốc gia, đặc biệt văn phong cách Nhật Bản Quản trị kinh doanh Hiểu vận dụng công cụ phân tích (n tính, định lượng) q trình định tro trị doanh nghiệp Hiểu vận dụng kiến thức tổng hợp v luật, quản lý, bảo vệ môi trường liên quan đến lĩ đào tạo Hiểu vận dụng kiến thức phương phá chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí M nhân sinh quan, giới quan vật biện chứng ngộ trị lập trường giai cấp vững vàng V phương pháp tư biện chứng học nghiên cứu công tác thực tiễn Kiến thức, lực chuyên môn Áp dụng khối kiến thức lĩnh Quản trị kinh doanh kiến thức kinh tế hành vi tổ chức doanh nghiệp, quản trị chức lõi doanh nghiệp chiến lược, marketing, tác nghiệp, tài chính… thực tiễn nghiên Hệ thống hoá vận dụng kiến thức ch sâu, toàn diện lĩnh vực quản trị kinh doanh to quản trị nguồn nhân lực, lãnh đạo, kế toán, q rủi ro, quản trị hệ thống thông tin, quản trị đổi m sáng tạo, kinh doanh quốc tế…; Phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng tố môi trường kinh doanh, bối cảnh quốc tế vực - nước, lợi doanh nghiệp, ngành ng vực, yêu cầu toàn cầu phát triển bền vững trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường)… đến qu quản trị doanh nghiệp Phân tích, so sánh, ứng dụng mơ hình q tiên tiến giới, đặc biệt kiến thức v nghiệm thực tiễn văn hoá đa quốc gia, đ 11 12 trọng tới văn hoá phong cách Nhật Bản Quản trị kinh doanh Hiểu chất tình phức tạp kinh doanh, sở khoa học thực tiễn định quản trị đắn theo hướng phù hợp với đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng, hoạch định kế hoạch kinh doanh cụ thể cho doanh nghiệp cho phận chức Phân tích phát vấn đề Quản trị kinh doanh thiết kế triển khai nghiên cứu để giải vấn đề cụ thể bổ sung đóng góp mặt khoa học cho lĩnh vực Quản trị kinh doanh 2) Đánh giá Chuẩn Kỹ STT a b Nội dung đánh giá Kỹ chun mơn Năng lực tìm hiểu, nghiên cứu, phát vấn đề tr lĩnh vực Quản trị kinh doanh Năng lực lập luận, phân tích, giải vấn đề tro vực Quản trị kinh doanh Năng lực tiếp cận vấn đề đưa giải pháp với g đa chiều, hệ thống Khả phản biện, phân tích độc lập, đốn đưa giải pháp giải vấn đề kinh thể Khả xây dựng kế hoạch kinh doanh c chuyên nghiệp Năng lực khởi nghiệp quản trị thay đổi, đ doanh nghiệp Kỹ bổ trợ Kỹ giao tiếp hiệu quả: Giao tiếp hiệu tiếng Việt tiếng Anh, có khả sử dụng ngoại ngữ khác (tiếng Nhật) giao tiếp; Thuyết trình chuyên nghiệp, vận dụng, sáng tạo kỹ thuật phương pháp thuyết trình hiệu quả; Thuyết phục, đàm phán hiệu kinh doanh Kỹ lãnh đạo tổ chức nhóm hiệu quả: Hình thành nhóm, đa nhóm tổ chức; Điều hành thảo luận hoạt động nhóm, nhiều nhóm, liên nhóm hay tổ chức; Tự học hỏi, lắng nghe tiếp thu ý kiến người khác mơi trường làm việc nhóm đa dạng; Nghiên cứu, đưa ý kiến đóng góp, xây dựng nhằm đạt mục tiêu cơng việc nhóm tổ chức; Lãnh đạo quản trị mơ hình doanh nghiệp đại mơi trường tồn cầu vận động; Xác định, lựa chọn, vận dụng công cụ kỹ thuật nâng cao chất lượng mơi trường làm việc hài lịng nhân viên, tổ chức thực thông qua việc thiết lập mục tiêu nhóm, nhân tố thúc đẩy, động lực nhóm, giao tiếp, định khéo léo, giải xung đột, việc đánh giá văn hóa tổ chức xây dựng chiến lược 10 Chuẩn đầu tiếng Anh bậc 4/6 theo khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Chuẩn đầu tiếng Nhật học viên tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh JLPT N5 tương đương 3) Đánh giá Chuẩn Mức tự chủ chịu trách nhiệm STT a b 10 11 Nội dung đánh giá Trách nhiệm công dân Yêu nước, tự tơn dân tộc, có trách nhiệm với cộng Có ý thức tuân thủ giá trị đạo đức, công xã hội; Tuân thủ pháp luật quy định tổ c quan công tác Ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ Có ý chí làm giàu tâm khởi nghiệp Tự tin, linh hoạt, có chí tiến thủ, sẵn sàng đương đầu với khó khăn Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực khách quan với kết đạt Có niềm đam mê cơng việc nghiên cứu Có khả thích nghi với mơi trường làm việc đa văn hố Ln tự tin, động, nhiệt tình, tập trung cao độ Chấp nhận rủi ro có khả thích nghi nhanh với hồn cảnh Khơng ngừng tự học nâng cao trình độ chun mơn phù hợp với vận động thay đổi toàn cầu Phần 3: Đánh giá Chuẩn đầu cho chương trình đào tạo MBA tác giả đề xuất bổ sung để đáp ứng thời đại 4.0 Câu hỏi 1: Theo tác giả đề xuất, cần bổ sung CĐR sau để chương trình đào tạo MBA VJU đáp ứng thời đại 4.0 tốt Thầy/Cơ vui lịng đánh dấu (x) vào lựa chọn Thầy/Cơ Mức độ đánh giá:(1) Khơng hài lịng (loại bỏ thay thế); (2) Kém (cần cải tiến sớm tốt); (3) Trung bình (nên điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời); (4) Tốt; (5) Rất tốt STT Nội dung đánh giá (1 a b Kiến thức Khái quát hóa vận dụng kiến thức CNTT&TT, CMCN 4.0 (dự liệu lớn, điện tốn đám mây, cơng nghệ nổi, …), tích hợp liệu, truyền thông công nghệ nhằm phát triển chiến lược kinh doanh số lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, QTDK ứng dụng vào thực tiễn quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc, nhà tuyển dụng phát triển không ngừng xã hội Khái quát hóa vận dụng kiến thức khoa học giáo dục & sức khỏe (cả trí tuệ, tinh thần thể chất) nhằm tăng khả tái tạo tự phát triển thân để bắt kịp tốc độ phát triển CMCN 4.0 Kỹ Sử dụng cơng cụ CNTT để phân tích, xử lý thông tin (phân biệt chọn lọc TT quan trọng), liệu; khả tương tác với giao diện đại (người máy, robot) ứng dụng CN nhắng tặng tính hiệu nghiên cứu cơng QTKD Có kỹ tự quản lý, tự nhận thức tối đa, tự phát triển cá nhân hiểu biết khoa học sức khỏe giáo dục để đáp ứng c phát triển nhanh chóng xã hội bối cảnh CMCN 4.0 Mức tự chủ chịu trách nhiệm Tin tưởng vào cơng nghệ mới, tích cực chủ động cập nhật tiếp cận nhanh ứng dụng CNTT, khoa học kỹ thuật mới; tuân thủ quy tắc bảo mật thông tin liệu lĩnh vực QTKD Lập trường vững vàng khách quan, dám chịu trách nhiệm tự tin giải công việc dựa phân tích khoa học, có tinh thành trách nhiệm tự chịu trách nhiệm trước định Phát triển thành cơng dân tồn cầu: Có ý thức trách nhiệm thân trách nhiệm xã hội tư phát triển bền vững; Hòa đồng, cởi mở, khoan dung, trách nhiệm, hiểu biết đa văn hóa, tơn trọng mơi trường sắc dân tộc bối cảnh hội nhập quốc tế; Xử lý hài hoà mối quan hệ xã hội tổ chức làm việc đa văn hóa Có kỹ định hướng người, định hướng kinh doanh, định hướng dịch vụ theo phương pháp tiếp cận đa ngành QTKD Câu hỏi 2: Ý kiến khác nhận xét, góp ý ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần 4: Biện pháp phát triển CTĐT MBA đáp ứng thời đại 4.0 Câu hỏi: Nhằm phát triển CTĐT MBA VJU đáp ứng thời đại 4.0, thầy/cơ vui lịng cho biết tính cần thiết tính khả thi biện pháp thực bảng hỏi sau Thầy/cơ vui lịng đánh dấu (x) vào phần đánh giá ST Các biện pháp T Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô! Tổ chức nâng cao nhận thức cán quản lý, giảng viên tầm quan trọng phát triển CTĐT MBA đáp ứng thời đại 4.0 Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo MBA nhà trường đáp ứng thời đại 4.0 Xây dựng qui trình phát triển CTĐT MBA định hướng đáp ứng thời đại 4.0 Xây dựng đề cương học phần cho CTĐT MBA đáp ứng thời đại 4.0 Xây dựng CĐR CTĐT MBA đáp ứng thời đại 4.0 Đề xuất khác: …………………………… …………………………… Phụ lục : Phiếu vấn cán quản lý giảng viên MBA VJU PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho cán quản lý giảng viên) Họ tên: Ngày vấn: Nội dung vấn: Về qui trình phát triển chương trình đào tạo trường Đại học Việt Nhật đáp ứng thời đại 4.0 Về công tác quản trị phát triển chương trình đào tạo nhà trường Về học phần môn học đáp ứng thời đại 4.0 Về Chuẩn đầu chương trình đào tạo MBA đáp ứng thời đại 4.0 Người vấn ... tài ? ?Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Việt Nhật đáp ứng thời đại 4. 0? ?? để nhận mức độ đáp ứng chương trình MBA thời đại 4. 0 đề xuất biện pháp quản trị. .. Đại học Việt Nhật Chương 3: Biện pháp quản trị phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Việt Nhật CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO... xuất … 3 .4 Các đề xuất phát triển chương trình đào tạo MBA Trường Đại học Việt Nhật đáp ứng thời đại 4. 0 ……………………………………… 3 .4. 1 Chuẩn đầu chương trình đào tạo MBA đáp ứng thời đại 4. 0 ……… 3 .4. 2 Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường đại học việt nhật đáp ứng thời đại 4 0 ,

Từ khóa liên quan