0

Dạy học ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở luận văn ths lý luận và phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn 60 14 01 11

141 65 0
  • Dạy học ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở  luận văn ths  lý luận và phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn  60 14 01 11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG THỊ PHƢƠNG LAN DẠY HỌC NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG THỊ PHƢƠNG LAN DẠY HỌC NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên ngành: Lí luận Phƣơng pháp dạy học môn Ngữ văn Mã số: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trọng Hoàn HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Trọng Hoàn - người thầy nhiệt tình giúp đỡ dẫn cho em suốt trình làm luận văn vừa qua Em xin bày tỏ lòng biết ơn tha thiết tới thầy cô tổ Lý luận Phương pháp giảng dạy Văn nói riêng thầy cô khoa giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành luận văn Cảm ơn người thân gia đình bạn bè - người dành cho động viên, khích lệ q trình thực luận văn Tác giả luận văn Dương Thị Phương Lan i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV : Giáo viên HS : Học sinh THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt .ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục biểu đồ vi MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 11 1.1 Cơ sở lý luận 11 1.1.1 Khái niệm lực .11 1.1.2 Quan điểm mơ hình dạy học tiếp cận lực 13 1.1.3 Cấu trúc lực 15 1.1.4 Năng lực đặc thù, chuyên biệt môn Ngữ văn 17 1.1.5 Phƣơng pháp dạy học tiếp cận lực .22 1.1.6 Chƣơng trình giáo dục định hƣớng phát triển lực môn Ngữ văn cấp trung học sở 24 1.2 Cơ sở thực tiễn .28 1.2.1 Thực trạng hoạt động giảng dạy giáo viên Ngữ văn cấp Trung học sở 28 1.2.2 Thực trạng hoạt động học học sinh môn Ngữ văn cấp Trung học sở .31 Chƣơng 2: DẠY HỌC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 33 2.1 Vận dụng số ƣu điểm mơ hình trƣờng học nhằm tổ chức hoạt động dạy học tích cực, rèn luyện lực Ngữ văn cho học sinh 33 2.1.1 Thay đổi cách thiết kế chuẩn bị giảng 33 2.1.2 Bồi dƣỡng phƣơng pháp học tập chủ động cho học sinh 35 2.1.3 Xây dựng góc học tập, góc thƣ viện 36 2.1.4 Mở rộng nội dung dạy học 37 iii 2.2 Một số biện pháp kĩ thuật định hƣớng phát triển lực Ngữ văn cho học sinh Trung học sở 38 2.2.1 Biện pháp dạy học theo hƣớng phát triển lực 38 2.2.2 Một số kĩ thuật dạy học theo hƣớng phát triển lực 47 2.3 Vận dụng tổ chức qui trình dạy học phát triển lực theo mơ hình trƣờng học .50 2.4 Ứng dụng mạng xã hội Facebook phần mềm Prezi vào dạy học phát triển lực môn ngữ văn 55 2.4.1 Mạng xã hội (Facebook) .55 2.4.2 Prezi 61 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .67 3.1 Mục đích yêu cầu thực nghiệm 67 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 67 3.1.2 Yêu cầu thực nghiệm 67 3.2 Đối tƣợng, địa bàn thời gian thực nghiệm 68 3.2.1 Đối tƣợng, địa bàn thực nghiệm 68 3.2.2 Thời gian thực nghiệm 70 3.3 Tiến trình thực nghiệm 70 3.3.1 Nội dung thực nghiệm 70 3.3.2 Giáo án thực nghiệm theo hƣớng phát triển lực 70 3.4 Đánh giá thực nghiệm 86 3.4.1 Kết thực nghiệm 86 3.4.2 Thuận lợi khó khăn tiến hành thực nghiệm 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 I Kết luận 92 II Khuyến nghị .93 TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 PHỤ LỤC 98 PHỤ LỤC 98 PHỤ LỤC 99 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thực trạng hoạt động dạy theo định hƣớng phát triển lực giáo viên 29 Bảng 1.2 Thực trạng hoạt động học theo hƣớng phát triển lực học sinh .31 Bảng 2.1: Khảo sát số lƣợng ngƣời dùng Facebook hai lớp 6a 7a: 56 Bảng 2.2: Khảo sát tần suất sử dụng facebook học sinh hai lớp 6a 7a 56 Bảng 3.1: So sánh trình độ HS trƣớc dạy thực nghiệm lớp 68 Bảng 3.2: So sánh trình độ HS trƣớc dạy thực nghiệm lớp 69 Bảng 3.3: Kết so sánh qua đánh giá lực lớp 86 Bảng 3.4: So sánh kết sau thực nghiệm lớp 87 Bảng 3.5: Ý kiến HS thay đổi tích cực thân qua trình thực đổi dạy học 88 v DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: So sánh kết học tập trƣớc dạy thực nghiệm lớp 68 Biểu đồ 3.2: So sánh kết học tập trƣớc dạy thực nghiệm lớp 69 Biểu đồ 3.3: so sánh kết sau thực nghiệm 87 Biểu đồ 3.4: So sánh kết sau thực nghiệm lớp 87 vi MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Nghị số 29-NQ/TƢ ngày 4/11/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá XI nêu rõ yêu cầu đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo; đó, việc đổi giáo dục phổ thông đƣợc xem khâu đột phá, có vai trị then chốt để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực chiến lƣợc phát triển đất nƣớc Chuyển đổi từ giáo dục nội dung nghĩa chuyển từ trọng việc học sinh (HS) học sang việc HS vận dụng kiến thức thơng qua chƣơng trình giáo dục tiếp cận lực Đây vấn đề đặt việc đổi dạy học Ngữ văn trƣờng phổ thông Năng lực đƣợc phát triển từ trình dạy học Ngữ văn cần đƣợc quan niệm nhƣ nào? Làm để giúp HS phát triển đƣợc lực đó? Bằng cách để đánh giá mức độ lực mà HS đạt đƣợc? Giáo viên (GV) phải đối nhƣ để đáp ứng đƣợc yêu cầu xu đổi nhu cầu nhận thức từ phía HS? Trăn trở động lực thúc khiến lựa chọn đề tài “Dạy học Ngữ văn trung học sở theo định hướng phát triển lực cho học sinh” để tìm lời đáp cho câu hỏi nhiều ý kiến tranh luận nghiên cứu trên, đồng thời xuất phát từ số lí sau: 1.1 Từ định hướng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Mikhalkow (Viện sĩ Liên Xô - ngƣời hai lần đạt danh hiệu anh hùng) nhắc nhở: “Điều quan trọng dạy mà dạy nhƣ Diện mạo tinh thần đất nƣớc tuỳ vào việc nhà trƣờng giảng dạy nhƣ nào” Thật vậy, với xu thời đại, Việt Nam q trình “tồn cầu hố” hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Thế kỉ XXI đƣợc coi kỉ nguyên kinh tế tri thức thay cho kinh tế công nghiệp Những phát kiến khoa học - kĩ thuật phát triển nhƣ vũ bão, tăng trƣởng theo ngày Biển tri thức mênh mông vô bờ bến, hiểu biết kiến thức cá nhân lại có hạn Để giải nghịch lí địi hỏi ngƣời phải thành viên động, linh hoạt biết nhận thức vận dụng Giáo dục mà khơng dừng lại việc truyền thụ tri thức sẵn có mà cần phải bồi dƣỡng cho thành viên tƣơng lai “nhân cách toàn diện, tinh thần sáng tạo khả học tập suốt đời” Đó xu hƣớng quốc tế cải cách phƣơng pháp dạy học nhà trƣờng phổ thông Nhận thức đƣợc yêu cầu cho nghiệp đào tạo hệ trẻ đào tạo nguồn nhân lực, với mục tiêu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 711/2012/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 nêu quan điểm đạo: “ Tập trung vào nâng cao chất lƣợng, đặc biệt chất lƣợng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành để mặt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, đảm bảo an ninh quốc phòng; mặt khác phải trọng thỏa mãn nhu cầu phát triển ngƣời học, ngƣời có khiếu đƣợc phát triển tài năng” Nghị số 29-NQ/TW Đảng sau phân tích tình hình nguyên nhân “chất lƣợng giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu” phần nhiệm vụ giải pháp tiếp tục rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phƣơng pháp dạy học theo hƣớng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kĩ ngƣời học, khắc phục đƣợc lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để cập nhật đổi tri thức, kĩ năng, phát triển lực” Theo đó, cơng Cơng văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 việc “Hƣớng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016”, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nhiệm vụ trọng tâm cho giáo dục phổ thơng nói chung giáo dục cấp Trung học sở (THCS) nói thơng ngày bị ƣu vấn đề mà bàn tới lại có ý nghĩa nhiều Qua việc thực đề tài, chúng tơi nhận thấy mơ hình dạy học tối ƣu mơ hình tƣơng tác nhiều chiều GV - HS, HS - HS, HS - cộng đồng gia đình, tập trung cao độ vào tính chủ động ngƣời học Ngoài ra, việc vận dụng tình thực tiễn vào học hƣớng thiết thực làm cho môn Văn trở nên gần gũi với đời sống Tất đề xuất đề tài luận văn xuất phát từ yêu cầu việc đổi phƣơng pháp dạy học Ngữ văn nhà trƣờng nay, kết tìm tịi học hỏi với quan niệm GV động lực trình đổi phƣơng pháp Những biện pháp đƣa áp dụng vào thực tiễn bƣớc đầu mang lại kết khả quan, thể đƣợc tính khả thi mà giả thiết luận văn đề xuất Tuy nhiên, vấn đổi phƣơng pháp dạy học Ngữ văn định hƣớng luận văn chắn cịn có thiếu sót Vì vậy, chúng tơi mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến q thầy cô bạn đồng nghiệp để đề tài đƣợc phát triển thực tiễn dạy học II Khuyến nghị Vấn đề đổi dạy học Ngữ văn nhiều tồn tại, đến từ ba thành phần giáo dục: GV - HS - hỗ trợ, ủng hộ gia đình Muốn thay đổi đƣợc kết giáo dục theo hƣớng phát triển lực thay cho cách học sáo mòn cũ, cần thay đổi hệ hình tƣ duy, huy động đƣợc tích cực ba phía Cần mở rộng hệ thống thƣ viện, góc học tập góc đọc sách để bồi dƣỡng tình yêu văn chƣơng em Thông qua sách với đa dạng chủ đề, HS tự tìm thấy đƣợc tình yêu văn chƣơng - vốn yếu tố sẵn có tâm hồn, tƣ thẩm mỹ ngƣời Các phƣơng pháp dạy học cần đƣợc áp dụng phù hợp với dạng bài, ứng dụng công nghệ thông tin cần thiết, nhiên, đặt lên hàng đầu yếu tố ngôn ngữ Dạy văn cốt lõi dạy giá trị sống, dạy cách giao tiếp chuẩn mực, sinh động thông qua hoạt động ngơn ngữ thầy trị 93 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Dƣơng Thị Phƣơng Lan (2016): “Dạy học Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực cho học sinh Trung học sở”, Tạp chí Giáo dục xã hội, (10) Dƣơng Thị Phƣơng Lan (2016): “Vận dụng sáng tạo phƣơng pháp dạy học tích cực đổi dạy học Ngữ văn Trung học sở”, Tạp chí Giáo dục xã hội, (11) 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Tự Ân (2015), Mơ hình trường học Việt Nam nhìn từ góc độ thực tiễn lí luận, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bernd Meier, Nguyễn Văn Cƣờng (2011), Lí luận dạy học đại., Cơ sở đổi mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Tài liệu tập huấn Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn Ngữ văn cấp Trung học phổ thông, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Hướng dẫn học Ngữ Văn 6, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Tài liệu tập huấn Cán quản lý, giáo viên triển khai mơ hình trường học Việt Nam mơn Khoa học Xã hội lớp 6, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo - Dự án Việt Bỉ (2015), Dạy học tích cực Một số phương pháp ki thuật dạy học, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội Vũ Đình Chuẩn (2014), “Giáo viên phải tự đổi để tiếp cận lực học sinh”, Báo điện tử “Tin tức”, ngày 23/12/2014 Phạm Minh Diệu (2015), “Thiết kế quy trình học mơn Ngữ văn trƣờng phổ thông theo định hƣớng phát triển lực học sinh”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, (128), tr 30-34 10 Nguyễn Trọng Hoàn (2002), Rèn luyện tư sáng tạo tác phẩm văn chương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Nguyễn Trọng Hoàn (2009), Đọc hiểu văn Ngữ văn 9, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 12 Nguyễn Trọng Hoàn (2013), Đọc hiểu văn Ngữ văn 6, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 95 13 Nguyễn Trọng Hoàn (2014), “Một số suy nghĩ việc dạy văn Trung học Phổ thơng theo định hƣớng phát triển lực”, Tạp chí Giáo dục, (340), tr 29-31 14 Nguyễn Trọng Hoàn (2015) “Đổi tƣ tổ chức dạy học Ngữ văn nhằm thực mục tiêu thỏa mãn nhu cầu phát triển phát huy tiềm sáng tạo cá nhân”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, (371), tr 27-32 15 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2003), Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập III, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 16 Nguyễn Thúy Hồng (2007), Đổi đánh giá kết học tập môn Ngữ văn học sinh Trung học sở Trung học phổ thông, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 17 Đỗ Việt Hùng (2014), Bài tập nâng cao theo chuyên đề môn Ngữ văn 7, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 18 Phan Trọng Luận (2001), Phương pháp dạy học văn, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 19 Phan Trọng Luận (2011), Văn học nhà trường - điểm nhìn, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 20 Phan Trọng Luận - Trƣơng Dĩnh (2012), Phương pháp dạy học văn tập 1, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 21 Vũ Nho (2011), Bài tập rèn luyện ki tích hợp Ngữ văn 9, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 22 "Những yêu cầu việc xây dựng chƣơng trình giáo dục phổ thơng mới" (2015), Tạp chí Khoa học Giáo dục, (120), tr 23 Hoàng Phê (2000), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 24 Vũ Dƣơng Quỹ - Lê Bảo (2014), Bình giảng văn Một cách đọc hiểu văn sách giáo khoa, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 25 Đỗ Ngọc Thống (2011), “Xây dựng chƣơng trình giáo dục phổ thông theo định hƣớng tiếp cận lực”, Tạp chí Tia sáng, (6), tr 4-6 96 26 Đỗ Ngọc Thống (2013), Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Trung học sở, Quyển 1, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 27 Đỗ Ngọc Thống (2014), Tư liệu Ngữ văn 9, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Tiếng Anh 28 OECD (2002), Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation 29 Yang Y, Using Facebook for teaching and learning: a review of the literature 30 Weinert F E (2001), Vergleichende Leistungsmessung in Schulen eineumstrittene Selbstverstondlichkeit, In F E Weinert (eds), Leistungsmessung in Schulen, Weinheim und Basejl: Beltz Verlag Trang web 31 http://neoedu.fpt.edu.vn/huong-dan-su-dung-facebook-trong-giang- day 32 http://www.educatorstechnology.com/2012/06/ultimate-guide-touse-of-facebook-in.html 33 http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Phuong-phap-day-hoc-moi-dangvuong-phai-can-tro-gi-post154350.gd 34 http://www.hcmup.edu.vn 35 http://www.slideshare.net/HaBaoChau/tm-hiu-v-prezi 97 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 98 PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG (trƣớc dạy thực nghiệm) - Lớp - Thời gian: 45’ Phần I Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Truyền thuyết gì? a Những câu chuyện hoang đƣờng nhƣng có liên quan đến kiện, nhân vật lịch sử dân tộc c Lịch sử dân tộc đƣợc phản ánh chân thực câu chuyện nhân vật lịch sử d Cuộc sống thực đƣợc kể lại cách nghệ thuật Câu 2: Tại lễ vật Lang Liêu dâng lên lễ vật “khơng q bằng”? a Lễ vật thiết yếu với tính cảm chân thành c Lễ vật quý hiếm, đắt tiền b Lễ vật bình dị d Lễ vật kì lạ Câu 3: Chi tiết liên quan đến thực lịch sử truyền thuyết “Thánh Gióng”? a Đời Hùng Vƣơng thứ sáu, giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nƣớc ta b Đứa bé lên ba, khơng biết nói, biết cƣời, biết trở thành tráng sĩ diệt giặc c Tráng sĩ Tháng Gióng hi sinh sau dẹp xong giặc Ân d Thánh Gióng bay trời Câu 4: Truyền thuyết “Thánh Gióng” phản ánh rõ quan niệm ước mơ nhân dân ta về: a Vũ khí giết giặc c Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng b Ngƣời anh Hùng đánh giặc cứu nƣớc d Tình làng nghĩa xóm Câu 5: Mục đích văn miêu tả gì? a Bày tỏ tình cảm, cảm xúc b Nêu nhận xét, đánh giá c Trình bày diễn biến việc d Tái vật, tƣợng, ngƣời Câu 6: Trong văn “Bức tranh em gái tôi”người kể thuộc thứ mấy? a Ngôi thứ b Ngôi thứ hai 99 c Ngôi thứ ba Phần II Tự luận (6 điểm) Câu 1: Có ý kiến cho "Ơng Gióng vƣơn vai, sức mạnh trỗi dậy" Suy nghĩ em ý kiến trên? Câu 2: Dựa vào thơ Mưa Trần Đăng Khoa, tả lại trận mƣa rào mà em có dịp quan sát Hƣớng dẫn chấm, biểu điểm: I Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đƣợc điểm a b a c d a II Phần tự luận: điểm Câu 1: (2 điểm) Gợi ý: - Thánh Gióng kết tinh cho sức mạnh, đoàn kết dân tộc Con ngƣời Việt Nam nhỏ bé, nhƣng gặp kẻ thù kết thành sóng vơ mạnh mẽ - Sức mạnh nhân dân quét quân thù, bảo vệ độc lập dân tộc Câu 2: (4 điểm) Gợi ý: - Yêu cầu: + Kiểu bài: văn tả cảnh; + Nội dung: tả trận mƣa rào Mọi hình ảnh, suy nghĩ đƣợc sáng tạo dựa thơ Bài viết phải thể đƣợc tình yêu thiên nhiên qua tranh thiên nhiên đƣợc miêu tả Giáo viên vào phần trình bày điểm, khuyến khích làm sáng tạo, diễn đạt mạch lạc, lo gic ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG (Trƣớc dạy thực nghiệm) - Lớp - thời gian: (45’) Phần I Trắc nghiệm Câu 1: Cụm từ sau từ ghép a mảnh mai, bập bềnh, hƣơng thơm b ngày mai, mai, lấp lánh c bút chì, học hành, tƣơi thắm 100 Câu 2: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống: Đêm trăng anh hỏi nàng Tre non đủ đan sàng hay chưa? a dấu hai chấm b dấu ngoặc kép c dấu ngoặc đơn Câu 3: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống Con gái Kinh Bắc xưa … Bắc Ninh ngày nay…… tiếng đẹp lại cịn đảm a dấu ngoặc đơn b dấu hai chấm c dấu ngoặc kép Câu 4: Tìm từ ghép câu văn sau: “Ăn cốm phải ăn chút, thong thả ngẫm nghĩ”: a thong thả b ăn cốm c ngẫm nghĩ d a c Phần II Tự luận Câu So sánh từ cột A với từ cột B Chỉ giống khác chúng A (quả), đu đủ, chôm chôm, (con) ba ba, cào cào, châu chấu,… Câu Tìm từ đơn, từ láy, từ ghép câu: a Mƣa mùa xuân xôn xao, phơi phới Những hạt mƣa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà nhƣ nhảy nhót b Chú chuồn chuồn nƣớc tung cánh bay vọt lên Cái bóng nhỏ xíu lƣớt nhanh mặt hồ Mặt hồ trải rộng mênh mông lặng sóng c Ngồi đƣờng, tiếng mƣa rơi lộp độp, tiếng chân ngƣời chạy lép nhép d Hằng năm, vào mùa xuân, tiết trời ấm áp, đồng bào Ê đê, Mơ-nông lại tƣng bừng mở hội đua voi e Suối chảy róc rách Đáp án Phần I Trắc nghiệm (2 điểm) câu 0.5 điểm c a a 101 c Phần II Tự luận Câu 1: Các từ cho cột A có hình thức phối hợp âm tiếng giống nhƣ từ cột B, nhƣng ý nghĩa chúng không đƣợc tạo nhƣ từ láy Nghĩa chúng giống nhƣ từ đơn Câu 2: Từ đơn a Mƣa, những, rơi, mà, nhƣ b Chú, nƣớc, bay, vọt, lên, trải, rộng, c Ngoài, đƣờng, tiếng, mƣa, rơi, chân, chạy d Vào, lại, đua, voi e Suối, chảy ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG Sau thực nghiệm (Lớp 6) - Thời gian: 45’ Câu 1: Nhân vật truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh ai? a Sơn Tinh c Vua Hùng b Thủy Tinh d Sơn Tinh Thủy Tinh Câu 2: Câu văn dƣới miêu tả nhân vật Mỵ Nƣơng: a xinh đẹp tuyệt trần c xinh đẹp, lạnh lùng b chăm trồng trọt, chăn nuôi d ngƣời đẹp nhƣ hoa, tính tình hiền dịu Câu 3: Vì hai nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh nhân vật truyện? a Cả hai ngang tài ngang sức b Cả hai xuất việc c Tƣ tƣởng, ý nghĩa truyện nằm nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh d Cả b c 102 Câu 4: Sự việc hàng năm trận đánh hai thần diễn nhân dân muốn phản ánh thực lịch sử nhân vật nào? a Lòng tự Thủy Tinh thƣờng trực giành đƣợc Mị Nƣơng b Sự ngƣỡng mộ Sơn Tinh lòng căm ghét Thủy Tinh c Đấu tranh chinh phục thiên nhiên tổ tiên ta Câu 5: Các truyện: Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh có chung đặc điểm nghệ thuật nào? a Có yếu tố hoang đƣờng kì ảo c Chân dung nhân vật đƣợc miêu tả chi tiết b Ngắn gọn hàm súc d Nhân vật thần Câu 6: Hãy xếp câu văn sau theo thứ tự hợp lí để tạo thành đoạn văn hồn chỉnh: a Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên tình mẫu tử b Măng trồi lên nhọn hoắt nhƣ mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy c Bẹ măng mọc kín thân non, ủ kĩ nhƣ áo mẹ trùm lần lần cho d Dƣới gốc tre tua tủa mầm măng Phần II Tự luận Câu 1: Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh lí giải tƣợng sống? Nếu gặp thiên tai, em làm để bảo vệ bảo đảm an tồn cho ngƣời khác? Câu 2: Tả sân trƣờng chơi Đáp án Phần I Trắc nghiệm điểm (mỗi câu 0.5 điểm) d d d c a d - c -b - a Phần II Tự luận Câu 1: (2 điểm) - Truyện lí giải tƣợng lũ lụt năm xảy nƣớc ta - Học sinh nêu số biện pháp nhƣ: học bơi, sử dụng áo phao, nhắc nhở ngƣời không đến gần nơi nguy hiểm 103 Câu 2: (4 điểm) - Miêu tả theo không gian: từ xa tới gần - Miêu tả theo thời gian: trƣớc, trong, sau chơi Cũng có cách thứ ba kết hợp khơng gian thời gian (Cách khó phức tạp hơn) Học sinh tùy theo cảm nhận chọn trật tự miêu tả Sau viết thành đoạn văn Giáo viên vào phần trình bày điểm, khuyến khích làm sáng tạo, diễn đạt mạch lạc, lo gic ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG Sau thực nghiệm (lớp 7) - Thời gian: 45’ Phần I Trắc nghiệm Câu 1: Từ từ dƣới từ láy: a Xinh xắn b gần gũi c đông đủ Câu 2: Để chia thành hai loại từ láy toàn từ láy phận, cần vào: a mối quan hệ láy âm tiếng tạo thành b mối quan hệ c dựa vào nhịp điều, phần vần tiếng tạo thành Câu 3: Nhóm từ dƣới khơng phải nhóm từ láy: a mơ màng, mát mẻ, mũm mĩm b mồ mả, may mắn, mênh mông c mờ mịt, may mắn, mênh mông Câu 4: Trong nhóm từ láy sau, nhóm từ vừa gợi tả âm thanh, vừa gợi tả hình ảnh? a khúc khích, ríu rít, thƣớt tha, ào, ngoằn nghoèo b ộp độp, rắc, lanh canh, loảng xoảng, ầm ầm c khúc khích, lộp độp, loảng xoảng, leng keng, chan chát Phần II Tự luận Câu 1: Xếp từ sau thành hai nhóm từ láy từ ghép: xanh xanh, xanh xao, xấu xa, xấu xí, máu me, máu mủ, hồng hơn, tơn tốt, tốt tươi, học hỏi, học hành, đo đỏ, mơ màng, mơ mộng 104 Câu 2: Tìm từ láy đoạn văn sau: Bản làng thức giấc Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng bếp Ngồi bờ ruộng có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi í ới Tảng sáng, vịm trời cao xanh mênh mơng Gió từ đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi Đáp án Phần I Trắc nghiệm (2 điểm) câu đƣợc 0.5 điểm c a b a Phần II Tự luận Câu 1: (4 điểm) Từ láy Xanh xanh, xấu xa, máu me, tôn tốt, mơ màng, đo đỏ Câu 2: (2 điểm) Những từ láy là: bập bùng, rì rầm, mênh mơng 105 ... điểm môn Ngữ văn cấp THCS Từ đó, xây dựng định hƣớng đƣợc vai trị việc dạy học phát triển lực môn Ngữ văn cấp THCS 32 Chƣơng DẠY HỌC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN... tâm sinh lí HS, khởi đầu cho nghiên cứu, hƣớng cho phát triển lực dạy học môn Ngữ Văn sau Theo Tài liệu tập huấn Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG THỊ PHƢƠNG LAN DẠY HỌC NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở luận văn ths lý luận và phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn 60 14 01 11 ,

Từ khóa liên quan