0

Dạy học giải quyết vấn đề chủ đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cho học sinh lớp 9 trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao hà nội

133 52 0
  • Dạy học giải quyết vấn đề chủ đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cho học sinh lớp 9 trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRỊNH THỊ NGỌC XUYẾN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHỦ ĐỀ HỆ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM TOÁN HÀ NỘI – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRỊNH THỊ NGỌC XUYẾN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHỦ ĐỀ HỆ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM TOÁN HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN TỐN MÃ SỐ: 8.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Đỗ Long HÀ NỘI – 2020 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội thầy giáo, giáo Khoa Sƣ phạm nhiệt tình giảng dạy, hết lịng giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Đỗ Long – ngƣời tận tình giúp đỡ, trực tiếp hƣớng dẫn bảo tác giả suốt trình nghiên cứu, thực đề tài Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập nhƣ trình thực nghiệm sƣ phạm phục vụ luận văn Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng song luận văn khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp để tác giả hồn thiện luận văn tốt Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả Trịnh Thị Ngọc Xuyến i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DH DHGQVĐ GQVĐ GV HS NL NLGQVĐ PPDH PTNKTDTTHN SGK TNSP THCS ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ kiến thức, kỹ năng, thái độ Sơ đồ 1.2 Cấu trúc lực giải vấn đề Sơ đồ 1.3 Các bƣớc dạy học giải vấn đề 11 Sơ đồ 2.1 Mối quan hệ phƣơng trình bậc ẩn phƣơng trình bậc 28 Sơ đồ 2.2 Quy tắc công thức nghiệm phƣơng trình bậc hai 31 Bảng 3.1 Tổng hợp điểm kiểm tra lớp 9A lớp 9B 62 Biểu đồ 3.1 Kết kiểm tra lớp 9A lớp 9B 62 iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .2 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Một số vấn đề liên quan đến lực .5 1.1.1 Khái niệm lực 1.1.2 Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ 1.1.3 Mối quan hệ mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ lực 1.2 Phân loại lực 1.2.1 Năng lực chung .7 1.2.2 Năng lực chuyên biệt 1.3 Năng lực giải vấn đề 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Các thành tố lực giải vấn đề 1.3.3 Năng lực giải vấn đề mơn tốn 1.4 Dạy học giải vấn đề 1.4.1 Khái niệm dạy học giải vấn đề 1.4.2 Đặc trƣng cấu trúc dạy học giải vấn đề 1.4.3 Vận dụng dạy học giải vấn đề .12 iv 1.5 Thực tiễn việc dạy học chủ đề hệ phƣơng trình bậc hai ẩn cho học sinh lớp trƣờng Phổ thông khiếu Thể dục thể thao Hà Nội 13 Tiểu kết chƣơng 15 CHƢƠNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHỦ ĐỀ HỆ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 16 2.1 Vận dụng phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học khái niệm hệ phƣơng trình bậc hai ẩn .16 2.1.1 Dạy học khái niệm 16 2.1.2 Vận dụng .24 2.2 Vận dụng phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học quy tắc, phƣơng pháp hệ phƣơng trình bậc hai ẩn 28 2.2.1 Dạy học quy tắc, phƣơng pháp .28 2.2.2 Vận dụng .33 2.3 Vận dụng phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học giải tập hệ phƣơng trình bậc hai ẩn 38 2.3.1 Dạy học giải tập 38 2.3.2 Vận dụng .44 2.4 Vận dụng phƣơng pháp phát giải vấn đề vào tìm sữa chữa sai lầm giải tập hệ phƣơng trình bậc hai ẩn 46 2.4.1 Một số sai lầm học sinh thƣờng mắc phải học tập chủ đề hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn biện pháp dạy học nhằm tránh sai lầm cho học sinh 50 2.4.2 Ví dụ 58 Tiểu kết chƣơng 60 CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG HỆ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 61 3.1 Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm .61 v 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 61 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 61 3.2 Tổ chức thực nghiệm 61 3.2.1 Chọn lớp thực nghiệm sƣ phạm 61 3.2.2 Thời gian thực nghiệm 62 3.2.3 Tiến trình thực nghiệm 62 3.3 Đánh giá kết thực nghiệm 62 3.3.1 Kết kiểm tra 62 3.3.2 Phân tích kết thực nghiệm sƣ phạm 63 Tiểu kết chƣơng 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .66 PHỤ LỤC vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thứ nhất, dạy học giải vấn đề (DHGQVĐ) đƣờng quan trọng để phát huy tính tích cực ngƣời học, góp phần vào phát triển tƣ ngƣời học DHGQVĐ có mạnh trội nhƣ: giúp ngƣời học nâng cao trình độ khoa học hiệu hình thành giới quan khoa học; giúp ngƣời học nắm vững tri thức mà thu nhận đƣợc cách thức logic giải vấn đề (GQVĐ); phát triển tính độc lập nhận thức tƣ sáng tạo ngƣời học… Đây vấn đề mà đội ngũ giáo viên (GV) cần đặc biệt quan tâm để đổi phƣơng pháp giảng dạy, góp phần rèn luyện lực sáng tạo ngƣời học Tuy nhiên, để làm đƣợc điều khơng đơn giản, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách - chủ quan khác nhau, địi hỏi nỗ lực khơng ngừng phía ngƣời dạy nhƣ ngƣời học… Thứ hai, kiến thức chƣơng trình tốn trung học sở (THCS), chƣơng hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn chƣơng trình đại số chƣơng mà học sinh (HS) cảm thấy khó khăn có nhiều cơng thức tính có nhiều dạng tốn u cầu khả tƣ cao Đặc biệt khó khăn với HS lớp trƣờng Phổ thông khiếu thể dục thể thao Hà Nội (PTNKTDTTHN) hàng ngày em phải luyện tập thể dục thể thao với cƣờng độ cao có thời gian dành cho việc học mơn văn hóa Tuy nhiên, kiến thức chƣơng lại xuất nhiều đề thi vào 10 sở giáo dục & đào tạo Hà Nội Chúng khơng xuất tính tốn thơng thƣờng mà cịn xuất có vận dụng thực tế Thứ ba, tác giả tham khảo số cơng trình liên quan đến dạy học giải vấn đề Đây vấn đề quan trọng cấp thiết việc dạy – học trƣờng phổ thơng nói chung trƣờng PTNKTDTTHN nói riêng Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở hƣớng dẫn hoạt động tìm kiếm tiếp thu tri thức đƣờng giải vấn đề (GQVĐ) học tập giúp HS hình thành tính tích cực nhận thức phát triển khả sáng tạo cho em Đồng thời giúp cho HS có hứng thú việc học mơn Tốn nói chung chƣơng hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn nói riêng Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học chƣơng hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn – đại số 3.2 Đối tượng nghiên cứu Phƣơng pháp tổ chức hoạt động DHGQVĐ chƣơng hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn – đại số nhằm phát triển lực giải vấn đề (NLGQVĐ) tƣ sáng tạo cho HS lớp Câu hỏi nghiên cứu Làm để phát triển NLGQVĐ cho HS thông qua hoạt động dạy học chƣơng hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn Thiết kế hoạt động dạy học chƣơng hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn nhƣ để phát huy NLGQVĐ cho học sinh lớp 9? Giả thuyết khoa học Nếu dạy học chƣơng hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn thơng qua hoạt động dạy học phát triển NLGQVĐ cho HS Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích khái niệm NLGQVĐ, yếu tố đặc trƣng NLGQVĐ Nghiên cứu, đánh giá phần thực trạng dạy học chƣơng hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn trƣờng PTNKTDTTHN Nghiên cứu phƣơng pháp tổ chức hoạt động học tập mơn tốn cho HS lớp thơng qua dạy học chƣơng hệ hai phƣơng trình bậc hai ẩn x y x 16 Giáo viên tổng kết, cho điểm Giới thiệu lại trị chơi nội dung quy tắc cách giải hệ phƣơng trình phƣơng pháp Hoạt động 6: Củng cố - Dặn dò(1 phút) - Mục tiêu: + HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học + HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau - Phương pháp: Ghi chép tích cực + Về nhà xem lại lý thuyết, làm tập SGK + Xem lại học, học thuộc khái niệm, nắm cách giải hệ phƣơng trình phƣơng pháp Làm tập 12c; 13, 14, 15 sgk trang 15 chuẩn bị tiết sau : Luyện tập  Giáo án 2: Tiết 37: GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH BẰNG PHƢƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức Nêu lên đƣợc bƣớc quy tắc cộng đại số để giải hệ phƣơng trình - Vận dụng đƣợc trƣờng hợp áp dụng phƣơng pháp cộng đại số giải hệ phƣơng trình số số Tóm tắt đƣợc cách giải hệ phƣơng trình bẳng phƣơng pháp cộng đại Kỹ Tính giải đƣợc hệ phƣơng trình phƣơng pháp cơng đại Biết cách áp dụng trƣờng hợp giải hệ phƣơng trình phƣơng pháp cộng đại số Thái độ - Hình thành thói quen làm việc cẩn thận, xác, khoa học - Nghiêm túc hứng thú học tập Định hƣớng hình thành phẩm chất, lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, giải vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, lực tính tốn - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm - GV: Máy chiếu, phấn mầu, bảng phụ, thƣớc thẳng, eke - HS: Đồ dùng học tập, đọc trƣớc ôn tập kiến thức cũ liên quan III Tiến trình dạy học: Ổn định: Kiểm tra sĩ số - Ổn định lớp (1 phút) Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức học sinh (Khởi động) – phút Mục tiêu: Học sinh giải đƣợc hệ phƣơng trình phƣơng pháp Phƣơng pháp: Vấn đáp Nội dung GV nhận xét, cho điểm Yêu cầu HS nhận xét Đặt vấn đề: Muốn giải hệ phƣơng trình hai ẩn ta tìm cách quy việc giải phƣơng trình ẩn Mục đích đạt đƣợc cách áp dụng quy tắc cộng đại số Chúng ta nghiên cứu tiết học hôm Hoạt động 2: Bài Nội dung 1: Quy tắc cộng đại số (6p) Quy 2x x y y 3x x y 2x y 2x 3x y y x ?1 2x y 2x y y x x 2y Sau ta tìm cách sử dụng quy tắc cộng đại số để giải hệ phƣơng trình bậc hai ẩn Nội dung 2: Áp dụng (22 phút) Mục tiêu: Giúp HS biết cách vận dụng qui tắc cộng vào giải hệ phƣơng trình Phƣơng pháp: Gợi mở, vấn đáp, thuyết minh, trình bày, hoạt động nhóm Nội dung Trƣờng hợp thứ VD2: Giải hệ trình 2x II y x y Giải 2x x y y 3x x y x 3 y Vậy hệ phƣơng trình có nghiệm 3; x; y VD3: Giải HPT III Giải 2x 2y 2x 3y 2x 2x 2y 3y 5y = 2x - 3y=4 Vậy hệ phƣơng trình có nghiệm x; y 2) Trƣờng hợp Ví dụ 4: Giải hệ phƣơng trình 3x 2x 2y 3y Giải 3x 2x 2y 3y 6x 6x 5y 6x y x Vậy hpt có nghiệm x; y bàn HS báo cáo kết HS nhóm bàn khác nhận xét ? Hãy tóm tắt cách HS suy nghĩ trả lời giải hệ phƣơng trình pp cộng đại số? GV chiếu tóm tắt HS đọc tóm tắt SGK Nội dung 3: Hoạt động luyện tập (10 phút ) - Mục tiêu: HS vận dụng đƣợc kiến thức học giải hệ đơn giản - Phƣơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp Bài (4p) 3x y a, 2x y b, 2x 2x 5y 3y 0,3x c, Chơi trò chơi (6 phút) 1, x y 1, - Mục tiêu: Hoàn thiện đƣợc quy tắc cộng đại số bƣớc giải hpt phƣơng pháp cộng đại số - Phƣơng pháp: Vấn đáp, hoạt động nhóm - Phƣơng tiện: Máy chiếu, bảng phụ, phấn màu Hoạt động GV GV cử HS làm đội trƣởng đội Mỗi đội chơi có thành viên tham gia Luật chơi: Mỗi HS đƣợc viết lần, vị trí bạn đội tiếp tục lên viết, đến hết hoàn thiện tập Bài 2: Dán cụm từ “phƣơng trình kia” “từng vế” “hệ số” “thay thế” “cộng đại số” “đối nhau” “một ẩn” vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau” Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi hệ phƣơng trình thành hệ phƣơng trình tƣơng đƣơng Quy tắc cộng đại số gồm bƣớc Bước 1: Cộng hay trừ (1) hai phƣơng trình hệ phƣơng trình cho để đƣợc phƣơng trình (chứa ẩn) Bước 2: Dùng phƣơng trình để (2) cho hai phƣơng trình hệ (và giữ nguyên (3) ) Cách giải hệ phƣơng trình phƣơng pháp cộng đại số Nhân hai vế phƣơng trình với số thích hợp (nếu cần) cho .(4) ẩn hai phƣơng trình hệ (5) có Áp dụng quy tắc (6) để đƣợc hệ phƣơng trình mới, phƣơng trình mà (7) hai ẩn (tức phƣơng trình (8) Giải phƣơng trình ẩn vừa thu đƣợc suy nghiệm hệ cho Bài Kết cần đạt: (1) - vế (2) – thay (3) – phƣơng trình (4) – hệ số (5) – đối (6) - cộng đại số (7) – hệ số (8) – ẩn Giáo viên tổng kết, cho điểm Giới thiệu lại trò chơi nội quy tắc cộng đại số cách giải hệ pt pp cộng đại số học Hoạt động 3: Dặn dò – BTVN ( phút) Mục tiêu: - HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học - HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau - Làm tập 20; 21; 22; 26 SGK - Chuẩn bị tốt tập cho tiết sau luyện tập - HD Bài 26/SGK – 19: Thay tọa độ A B vào phƣơng trình y phƣơng trình tìm a; b Bài tập nâng cao: Cho hệ phƣơng trình a) Nêu nhận xét hạng tử vế trái hai phƣơng trình b) Đƣa hệ phƣơng trình hệ phƣơng trình bậc hai ẩn giải (Gợi ý: Đặt ẩn phụ u ... việc dạy học chủ đề hệ phƣơng trình bậc hai ẩn cho học sinh lớp trƣờng Phổ thông khiếu Thể dục thể thao Hà Nội Chủ đề chủ đề hệ phƣơng trình bậc hai ẩn lớp nội dung tƣơng đối khó HS lớp 9, đặc...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRỊNH THỊ NGỌC XUYẾN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHỦ ĐỀ HỆ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO. .. CHƢƠNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHỦ ĐỀ HỆ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 16 2.1 Vận dụng phƣơng pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học khái niệm hệ phƣơng trình bậc hai ẩn .16 2.1.1 Dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học giải quyết vấn đề chủ đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cho học sinh lớp 9 trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao hà nội ,

Từ khóa liên quan