0

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có con tự kỷ001

134 18 0
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có con tự kỷ001

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ THU HIỀN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LƢẠ CHOṆ PHƢƠNG THƢƢ́C CAN THIÊPP̣ CỦA CHA MẸ CÓ CON TỰ KY LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ THU HIỀN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LƢẠ CHOṆ PHƢƠNG THƢƢ́C CAN THIÊPP̣ CỦA CHA MẸ CÓ CON TỰ KY LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC LÀM SÀNG TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN Mã số: Thí điểm Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH THỊ KIM THOA TS TRẦN VĂN CƠNG HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu thầy, cô giáo, cán quản lý Trƣờng Đại học Giáo dục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập trƣờng Tơi xin gửi đến ngƣời hƣớng dẫn khoa học, PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa TS Trần Văn Công lời biết ơn sâu sắc định hƣớng quan trọng đặc biệt tinh thần nghiêm túc nghiên cứu khoa học để tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới phụ huynh tham gia nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln bên tôi, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015 Tác giả Vũ Thị Thu Hiền i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt ABA AT CĐ ĐH DIR DTT HBO JAT MT MTW OT PECS PRT SL ST TECCH THCS THPT ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cƣƣ́u vềtƣ ̣kỷ/ rối loạn phổ tự kỷ 1.1.2 Nhƣƣ̃ng nghiên cƣƣ́u vềphƣơng thƣƣ́c can thiêp ̣ cho trẻ tự kỷ 10 1.1.3 Nhƣƣ̃ng nghiên cƣƣ́u vềcác yếu tốảnh hƣởng 12 1.2 Một số vấn đề lý luận tự kỷ/ rối loạn phổ tự kỷ 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Dấu hiêụ nhâṇ biết trẻtƣ ̣kỷ 18 1.2.3 Chẩn đoán 21 1.2.4 Phân loaị 29 1.2.5 Nguyên nhân 30 1.3 Phƣơng thức can thiệp cho trẻ tự kỷ 32 1.3.1 Khái niệm phƣơng pháp can thiệp 32 1.3.2 Phân loại phƣơng pháp can thiệp 33 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn phƣơng thức can thiệp trẻ tự kỷ 42 1.4.1 Trình độ học vấn 42 1.4.2 Thu nhập gia đình 43 1.4.3 Thông tin 44 1.4.4 Cảm xúc 44 1.4.5 Nghề nghiệp 47 1.4.6 Trình độ ngoại ngữ 51 Chƣơng 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52 2.1 Quy trình nghiên cứu 52 iii 2.1.1 Giai đoạn nghiên cứu lý luận 52 2.1.2 Giai đoạn khảo sát thực trạng, xử lý số liệu 52 2.2 Sơ lƣợc địa bàn nghiên cứu 53 2.2.1 Tỉnh Bắc Ninh 53 2.2.2 Thủ đô Hà Nội 53 2.2.3 Thành phố Hải Phòng 54 2.2.4 Tỉnh Ninh Bình 55 2.2.5 Tỉnh Thanh Hóa 55 2.3 Mẫu nghiên cứu 57 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 58 2.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận 58 2.4.2 Phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi 58 2.4.3 Phƣơng pháp thơng kê tốn học 58 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 Đặc điểm lựa chọn phƣơng thức can thiệp cha mẹ 60 3.1.1 Thời gian cha mẹ định cho can thiệp 60 3.1.2 Nơi cha mẹ lựa chọn để can thiệp cho trẻ 61 3.1.3 Mức độ hiểu biết sử dụng phƣơng pháp can thiệp .62 3.2 Đặc điểm yếu tố liên quan đến cha mẹ có tự kỷ 66 3.2.1 Yếu tố trình độ học vấn, khả ngoại ngữ cha mẹ 66 3.2.2 Yếu tố công việc thời gian dành cho trẻ tự kỷ 69 3.2.3 Yếu tố đặc điểm vấn đề trẻ tự kỷ 69 3.2.4 Yếu tố cảm xúc cha mẹ có bị tự kỷ 71 3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến cha mẹ việc lựa chọn phƣơng thức can thiệp cho trẻ tự kỷ 73 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86 Kết luận 86 Khuyến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 97 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Mức độ nặng nhẹ Rối loạn phổ tự kỷ 27 Bảng 2.1 Số lƣợng cha mẹ theo tỉnh 56 Bảng 2.2 Một số đặc điểm khách thể nghiên cứu 57 Bảng 3.1 Nơi cha mẹ lựa chọn để can thiệp cho trẻ 61 Bảng 3.2 Mức độ hiểu biết phƣơng pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ cha mẹ 62 Bảng 3.3 Mức độ lựa chọn sử dụng phƣơng pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ cha mẹ 64 Bảng 3.4 Mức độ sử dụng nhóm phƣơng pháp can thiệp trẻ tự kỷ .65 Bảng 3.5 Trình độ học vấn khách thể nghiên cứu 66 Bảng 3.6 Trình độ ngoại ngữ khách thể nghiên cứu 67 Bảng 3.7 Thu nhập gia đình 68 Bảng 3.8 Công việc, thời gian mà cha mẹ dành cho trẻ 69 Bảng 3.9 Khó khăn mà trẻ tự kỷ gặp phải 70 Bảng 3.10 Mức độ lĩnh vực trẻ đƣợc đánh giá 70 Bảng 3.11 Cảm xúc cha mẹ biết tự kỷ 71 Bảng 3.12 Đánh giá mức độ tin cậy mức độ thƣờng xuyên tiếp cận nguồn thông tin 72 Bảng 3.13 Các yếu tố liên quan đến lựa chọn phƣơng thức can thiệp 73 Bảng 3.14 Các yếu tố liên quan đến việc lựa chọn nơi can thiệp 75 Bảng 3.15 Tƣơng quan yếu tố ảnh hƣởng việc lựa chọn phƣơng thức can thiệp cha mẹ 76 Bảng 3.16 Tổng hợp trị số phân tích hồi quy tuyến tính yếu tố ảnh hƣởng việc lựa chọn sử dụng phƣơng pháp can thiệp cha mẹ có tự kỷ 82 Bảng 3.17 Tổng hợp trị số phân tích hồi quy tuyến tính yếu tố ảnh hƣởng việc lựa chọn cách thức can thiệp cha mẹ có tự kỷ 84 v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1 Số lƣợng cha mẹ theo tỉnh 56 Biểu đồ 3.1 Thời gian cha mẹ đƣa định cho trẻ can thiệp 60 Biểu đồ 3.2 Trình độ học vấn khách thể nghiên cứu 67 Biểu đồ 3.3 Tự đánh giá khả ngoại ngữ khả đọc dịch tài liệu khách thể nghiên cứu 68 vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tự kỷ xuất ở gia đình nào, trẻ nào, khơng phân biệt văn hóa, độ tuổi, giới tính, tảng học vấn giáo dục bố mẹ Theo số liệu thống kê, tỷ lệ trẻ mắc chứng tự kỷ có xu hƣớng tăng lên [47] Cho đến tự kỷ chƣa đƣợc xác định rõ nguyên nhân, chế hình thành chƣa chữa khỏi Vì vậy, nhiều phƣơng pháp điều trị tự kỷ đƣợc đƣa ra… Trong có phƣơng pháp đƣợc nghiên cứu chứng minh hiệu số triệu chứng tự kỷ phƣơng pháp chƣa đƣợc khoa học chứng minh, công nhận Theo thống kê, có khoảng 100 phƣơng pháp can thiệp điều trị tự kỷ đƣợc giới thiệu ở Hoa Kỳ Ở Việt Nam, khoảng 30 phƣơng pháp đƣợc sử dụng điều trị, can thiệp cho trẻ tự kỷ [4] Với hầu hết tất bậc cha mẹ nhận thức đƣợc tình trạng họ mong muốn làm thứ để giúp cho Vì nhiều bậc cha mẹ tham khảo áp dụng đồng thời nhiều phƣơng pháp cho mình, chí có phƣơng pháp chƣa đƣợc chứng minh khoa học có hiệu Hi vọng chữa khỏi cho động lực thúc cha mẹ không dễ dàng bỏ qua phƣơng pháp kể từ việc tìm hiểu chi tiết hay đƣợc ngƣời ngƣời mách cho áp dụng cho Có nhiều trƣờng hợp cha mẹ áp dụng thấy có hiệu Nhƣ bác sỹ Huỳnh Tuấn Mẫn ví dụ: “Bằng trải nghiệm thân, yêu thương thấu hiểu đến ánh mắt, cử trẻ tự kỷ nghiên cứu miệt mài mơ hình trị liệu giới, bác sĩ Mẫm dần đưa vật dụng lạ mắt vào trường Đó bập bênh, cầu uốn lượn thiết kế riêng nhằm tăng điều chỉnh tiền đình Hồ phun nước trị liệu, trái banh có gai giúp trẻ cải thiện xúc giác Đó cịn phương pháp ăn cơm gạo lứt để trẻ khơng phải nhăn mặt đối phó táo bón dai dẳng thường gặp Đến trẻ có tiến triển tốt học chữ, làm tốn, vẽ tranh để nhanh chóng học tập, hịa nhập với bạn bè trường bình thường bên ngồi” Hiện ơng theo học trƣờng bình thƣờng1 Hay nhƣ hành trình chiến đấu gian nan chị Lê Thị Phƣơng Nga đứa trai bị tự kỷ chị lặn lội sang tận Mỹ, tìm đến sở trị liệu tiếng bác sĩ Glen Doman học phƣơng pháp điều trị Quá trình đƣợc chị viết rõ sách “Đƣa trở lại thiên đƣờng” – Nhà xuất Phụ nữ (2008) Còn nhiều phƣơng pháp khác nhƣ RDI, ABA/VB, TEACCH, BIO… nhƣng khẳng định cách chắn rằng phƣơng pháp có hiệu hay khơng hiệu quả, bởi phu ̣thuộc vào việc cha mẹ làm ở phƣơng pháp Thực tế cho thấy, cha mẹ ngƣời có vai trị định lựa chọn phƣơng thức can thiệp cho trẻ Cha mẹ thƣờng đƣợc xem nhƣ ngƣời đồng trị liệu cho trẻ tự kỷ [40] Họ ngƣời đƣa định có liên quan đến đứa tự kỷ họ nhƣ: học ở đâu, học nhƣ nào, phƣơng pháp nào, cách thức thực sao, ăn uống, sinh hoạt gia đình ngồi xã hội trẻ Khi lựa chọn phƣơng thức can thiệp cho trẻ, cha mẹ bị ảnh hƣởng bởi nhiều yếu tố nhƣ: hồn cảnh gia đình, kinh tế, khu vực sống (nơi có nhiều trung tâm hay giáo viên can thiệp hay không), tác động ngƣời xung quanh (ơng bà, anh em họ hàng, hàng xóm, đồng nghiệp, v.v.) Ngoài ra, với kinh nghiệm cá nhân dạy trẻ tự kỷ, tơi có hội đƣợc tiếp xúc cha mẹ trẻ tự kỷ Tôi thấy rằng bậc phụ huynh có chung mong muốn đƣợc can thiệp bằng phƣơng pháp tốt hiệu Vì vậy, khn khổ luận văn khoa học, định nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có tư ̣ky” Theo “Nỗi niềm bác sĩ có tự kỷ” – Vnexpress, ngày 20/9/2013 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Kính thưa quý phụ huynh! Chúng đangthực nghiên cứu việc cha mẹ có tự kỷ đã lựa chọn với phương thức can thiệp cho Chúng mong nhận giúp đỡ cách trả lời câu hỏi theo hướng dẫn Xin chân thành cảm ơn! A.THÔNG TIN VỀ NGƢỜI TRẢ LỜI PHIẾU 1.Tuổi …………….…………… 2.Mối quan hệ với trẻ:  Cha Trình độ học vấn cao anh/chị:  Tốt nghiệp tiểu học  Tốt nghiệp CĐ ĐH Ngoại ngữ mà anh/chị biết: …………………………… ……………… 4a Tự đánh giá khả ngoại ngữ, anh/chị thấy:  Kém  Trung bình  Tốt 4b Anh/chị có khả đọc, dịch tài liệu tiếng nƣớc ngồi khơng?  Kém  Trung bình  Tốt Thu nhập của gia đình hiện của anh/chị ở mức độ nào?  Trung bình  TB  Khá  Khá tốt Nghề nghiệp/công việc thời gian anh/chị dành cho trẻ: Khơng Thỉnh Thƣờng có thoảng xuyên Nghề nghiệp bận phải vắng nhà Thời gian cha mẹ dành để chơi với Những ngƣời gia đình thay chơi với trẻ Anh/chị nhận thấy khó khăn lớn trẻ gì?  Ăn ngủ  Hành vi  Học tập  Cảm giác 97 B THÔNG TIN VỀ ĐỨA TRẺ TỰ KỶ CỦA ANH/CHỊ Ngày sinh trẻ: ngày…… tháng…… năm…… Giới tính:  Nam  Nữ Trẻ đƣợc phát tháng/tuổi:………………… …………… C THÔNG TIN CHUNG Theo anh/chị, chuẩn đoán tự ky khả ở lĩnh vực của trẻ ở thời điểm đó đạt mức độ nào?(Xin đánh dấu X vào ô phù hợp) Khả tƣ Khả ngôn ngữ Khả nhớ học Khả ý Khả bắt chƣớc Với khả nhƣ vậy, theo anh/chị mức độ tử kỷ trẻ là:  Nhẹ  Trung bình  Nặng Khi thấy trẻ có dấu hiệu của tự ky, anh/chị dành thời gian để tìm hiểu những nội dung sau thế nào? Nội dung Triệu chứng tự kỷ Nguyên nhân gây nên tự kỷ Phƣơng pháp can thiệp Nơi can thiệp Chuyên gia đánh giá, tƣ vấn 98 Những nguồn thông tin mà anh/chị hiện tiếp cận? (hãy lựa chọn tất cả những phương án phù hợp) anh/chị đánh giá thế về nguồn thông tin đó? Nguồn thông tin  Sách báo, tạp chí (tiếng Việt tiếng nƣớc ngồi)  Đài, tivi  Trang web chuyên tự kỷ (ví dụ tretuky.com, vuicungcon.com)  Trang web tin tức (ví dụ vnexpress.net, dantri.com.vn)  Trang web tổ chức (ví dụ trang web sở khám chữa bệnh, trung tâm)  Blog, trang web cá nhân  Các diễn đàn có chun mục tự kỷ (ví dụ webtretho.com)  Các buổi nói chuyện, tập huấn từ câu lạc phụ huynh, trung tâm  Tƣ vấn chuyên gia đánh giá, can thiệp  Cha mẹ có tự kỷ khác  Bạn bè, đồng nghiệp  Giáo viên can thiệp 99 Anh/chị đưa trẻ khám, đánh giá ở đâu chưa?  Rồi  Chƣa Nếu “Rồi”, đánh dấu X vào ô bên trái ghi mức độ phù hợp sau cho tiêu chí: 0= Không tốt; Nơi đánh giá Bệnh viện Nơi trẻ học (trung tâm, trƣờng chuyên biệt) Cơ sở tƣ nhân chuyên khám đánh giá Trƣờng học (ví dụ trƣờng mầm non) Nơi khác (xin ghi rõ)………………… Khi biết bị tự ky anh/chị cảm thấy thế nào? (Anh/chị đánh dấu X vào mức độ phù hợp) Cảm xúc Hoảng sợ Trấm uất Thất vọng Buồn chán Lo lắng Bình tĩnh để tìm cách điều trị cho 100 Mất anh/chị có thể đưa quyết định đưa trẻ can thiệp biết trẻ tự ky?  Ngay  Khoảng tuần  Khoảng tháng  Khoảng tháng  Khoảng tháng  Khoảng năm Hiện tại trẻ can thiệp ở những đâu thời gian can thiệp đến thời điểm hiện tại? (tính thời gian từ bắt đầu can thiệp cho đến hiện tại) 7a Nơi trẻ đƣợc can thiệp  Chƣa can thiệp  Can thiệp nhà  Tại sở giáo dục đặc biệt theo ca (ví dụ 1-2 ca/ngày)  Tại sở giáo dục đặc biệt theo hình thức bán trú (học ngày)  Can thiệp hỗ trợ trƣờng hòa nhập  Chuyên biệt ngày  Các hình thức khác (xin ghi rõ) Anh/chị chọn phương pháp để can thiệp cho trẻ, mức độ hiểu biết mức độ sử dụng biệp pháp can thiệp đó thế nào? Hãy ghi số tương ứng vào ô Phương án trả lời: = Khơng; = Ít; = Trung bình; = Nhiều Phƣơng pháp 101 can thiệp hành vi cho trẻ tự kỷ Can thiệp phát triển mối quan hệ (RDI) Chƣơng trình đào tạo giáo dục cho trẻ có rối lọan phổ tự kỷ khiểm khuyến giao tiếp (TEACCH ) Chƣơng trình giao tiếp tổng thể (PECs, cơng cụ giao tiếp thay thế) Chƣơng trình phân tích hành vi 101 (ABA) Mơ hình khởi đầu sớm Denver (ESDM) Hỗ trợ điều hòa giao tiếp xã hội/cảm xúc (SCERTS) Thiết đồ tâm lý giáo dục (PEP-3) Thời gian chơi dƣới sàn (Floor Time) Châm cứu, bấm huyệt Can thiệp y tế có liên quan đến tự kỷ Trị liệu hành vi ngôn ngữ (VBA) Trị liệu lời nói ngơn ngữ (Speech Therapy) Trị liệu phản hồi then chốt (PRT) Trị liệu vận động (Occupational Therapy) Trị liệu điều hịa cảm giác (Sensory Integration) Khí cơng, cầu cúng giải hạn Tập thiền, Yoga Vật lý trị liệu (Physical Therapy) Từng bƣớc nhỏ (Small Steps) Thở ôxy cao áp Dùng thuốc, thực phẩm chức năng, bổ sung chất Tâm vận động Biện pháp khác (ghi rõ)……………………… Anh/chị lần thay đổi nơi can thiệp cho trẻ?  Chƣa lần  lần  2-3 lần  >3 lần 102 10 Lý khiến anh/chị thay đổi phương thức điều trị cho trẻ? Lý Không hiệu (trẻ không tiến bộ) Do thấy phƣơng pháp khác có nhiều trẻ tiến Do yêu cầu ông bà Do điều kiện kinh tế Do hồn cảnh gia đình (khơng có ngƣời đƣa đón, chăm sóc/từ tỉnh khác đến) Do bố mẹ bận khơng có thời gian với Đƣợc tƣ vấn chuyên gia ngƣời đánh giá/bác sỹ Do bạn bè, đồng nghiệp khun nhủ Do tìm hiểu thơng tin thấy phƣơng pháp hiệu Muốn thử phƣơng pháp khác xem có hợp với khơng Do đƣợc tham gia tập huấn biết đƣợc 11 Việc quyết định đưa trẻ can thiệp của anh/chị dựa những yếu tố sau đây? Ngƣời đƣa lời khuyên Bác sỹ Chuyên gia tâm lý Do cha mẹ tự tìm hiểu thơng tin định ngƣời có ảnh hƣởng gia đình Do ơng bà định Tham khảo ý kiến bạn bè, đồng 103 nghiệp, ngƣời thân Tham khảo từ cha mẹ khác có tự kỷ Khác (xin ghi rõ)… 12 Sự tin tưởng của anh/chị vào lời khuyên của chuyên gia dựa những điểm sau đây? Bằng cấp (VD: bác sỹ, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân) Kinh nghiệm (số năm kinh nghiệm) Sự giới thiệu tin cậy từ gia đình khác Thái độ tận tình làm việc với trẻ Cơ quan làm việc ngƣời chuyên gia (bệnh viện, trung tâm can thiệp, trƣờng CĐ ĐH…) 13 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức can thiệp cho trẻ hiện giờ? Vì lợi ích trẻ Vì bố mẹ thấy phù hợp với trẻ Vì ơng bà ngƣời có ảnh hƣờng u cầu Vì phù hợp với kinh tế gia đình Vì phù hợp với hồn cảnh sống (vị trí địa lý, văn hóa sống, phƣơng 104 tiện lại) Vì bạn bè, ngƣời thân giới thiệu Vì tìm hiểu thơng tin thấy cần thiết hiệu phƣơng thức can thiệp Vì đƣợc tƣ vấn từ ngƣời đánh giá (chuyên gia tâm lý, bác sỹ) Vì uy tín từ phía cung cấp dịch vụ (trung tâm, phòng khám, phòng can thiệp, giáo viên) 14 Yếu tố quyết định đến lựa chọn nơi can thiệp của anh/chị dành cho trẻ Việc đánh giá, ch̉n đốn xác vấn đề trẻ Nguồn tài liệu cung cấp cho phụ huynh tin cậy, xác Thái độ, hiểu biết, kiến thức tâm huyết ngƣời tƣ vấn, định hƣớng Việc lên chƣơng trình can thiệp đầy đủ, toàn diện, chi tiết phù hợp Việc can thiệp hƣớng hiệu Tƣ vấn giám sát can thiệp hiệu Điều kiện sở vật chất nơi can thiệp Việc đƣa đón, lại thuận lợi Học phí nơi can thiệp Giáo viên đƣợc đào tạo tốt, có bằng cấp Giáo viên tâm huyết, yêu nghề Tôi xin chân thành cảm ơn! 105 ... 3.13 Các yếu tố liên quan đến lựa chọn phƣơng thức can thiệp 73 Bảng 3.14 Các yếu tố liên quan đến việc lựa chọn nơi can thiệp 75 Bảng 3.15 Tƣơng quan yếu tố ảnh hƣởng việc lựa chọn phƣơng thức. .. hiểu yếu tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn phƣơng thức can thiệp cha mẹ có tự kỷ phân tích xử lý số liệu thu thập đƣợc Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh. .. tốn học 58 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 Đặc điểm lựa chọn phƣơng thức can thiệp cha mẹ 60 3.1.1 Thời gian cha mẹ định cho can thiệp 60 3.1.2 Nơi cha mẹ lựa chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức can thiệp của cha mẹ có con tự kỷ001 ,

Từ khóa liên quan