0

Đánh giá năng lực đội ngũ cố vấn học tập tại trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp từ phía người học

126 29 0
  • Đánh giá năng lực đội ngũ cố vấn học tập tại trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp từ phía người học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  NGUYỄN KHẮC NAM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CỐ VẤN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP TỪ PHÍA NGƯỜI HỌC LUẬN VĂN THẠC SỸ HÀ NỘI – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  NGUYỄN KHẮC NAM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CỐ VẤN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP TỪ PHÍA NGƯỜI HỌC LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 01 20 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Đánh giá lực đội ngũ cố vấn học tập trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp từ phía người học” kết nghiên cứu thân chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Hà Nội, ngày … tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Khắc Nam LỜI CẢM ƠN Trước tiên, trân trọng cảm ơn giáo viên hướng dẫn – PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền định hướng khoa học, hướng dẫn tận tình chu đáo suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo, cô giáo Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội; cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp tạo điều kiện cho thực khảo sát Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục tạo điều kiện cho tơi theo học chương trình Do thân tác giả hạn chế kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý, bổ sung ý kiến quý thầy giáo, cô giáo bạn học viên Trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 2.1 Ý nghĩa khoa học 2.2 Ý nghĩa thực tiễn 3.Mục đích nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: 4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4.3 Phương pháp thu thập thông tin 4.4 Phương pháp chọn mẫu 4.5 Các công cụ sau sử dụng để nghiên cứu 4.6 Xây dựng công cụ đánh giá lực đội ngũ cố 5.Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 5.1 Câu hỏi nghiên cứu 5.2 Giả thuyết nghiên cứu 6.Đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu 7.Phạm vi nghiên cứu, giới hạn nghiên cứu lịch trình nghiên cứu: 7.1 Phạm vi nghiên cứu 7.2 Giới hạn nghiên cứu CHƯƠNG I TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số lý luận đánh giá lực 1.1.1 Đánh giá 1.1.2 Năng lực 1.2 Lý luận cố vấn học tập 1.2.1 Định nghĩa cố vấn học tập 1.2.2 Vai trò cố vấn học tập 1.3 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.3.1 Các nghiên cứu học chế tín 1.3.2 Các nghiên cứu cố vấn học tập 1.3.3 Các nghiên cứu đánh giá lực cố vấn học tậ 1.4 Cố vấn học tập trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp 1.4.1 Giới thiệu nhà trường 1.4.2 Các quy định cán cố vấn học tập trường 1.5 Khung lý thuyết Tiểu kết chương I CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 Căn xây dựng bảng hỏi 2.2 Bảng hỏi 2.3 Mẫu phương pháp chọn mẫu 2.4 Thiết kế nghiên cứu 2.4.1 Nghiên cứu thử nghiệm 2.4.2 Nghiên cứu thức 2.5 2.5.1 Thiết kế công cụ khảo sát Thang đo 2.5.2 Công cụ khảo sát 2.6 Đánh giá thang đo 2.6.1 Đánh giá thang đo bước thử nghiệm 2.6.2 Đánh giá thang đo nghiên cứu thức 2.6.2.1.Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 2.6.2.2.Nhân tố khám phá EFA Tiểu kết chương CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Năng lực thái độ - phẩm chất đạo đức 3.2 Hiểu biết - Kinh nghiệm 3.3 Kỹ tư vấn 3.4 Kỹ hướng dẫn, phổ biến 3.5 Kỹ giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ với sinh viên 3.6 Phân tích tương quan biến giới tính lực CBCVHT 3.6.1 Phân tích tương quan biến giới tính thái độ - phẩm chất đạo đức 3.6.2 Phân tích tương quan biến giới tính kỹ tư vấn 3.6.3 Phân tích tương quan biến giới tính kỹ hướng dẫn, phổ biến 3.6.4 Phân tích tương quan biến giới tính kỹ giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ với sinh viên 3.7 Phân tích tương quan biến năm học lực CBCVHT 3.7.1 Phân tích tương quan biến năm học thái độ - phẩm chất đạo đức 3.7.2 Phân tích tương quan biến năm học hiểu biết – kinh nghiệm 3.7.3 Phân tích tương quan biến năm học lực tư vấn 3.7.4 Phân tích tương quan biến năm học kỹ hướng dẫn phổ biến Tiểu kết chương 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHIẾU KHẢO SÁT 95 BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Danh mụ Cố vấn họ Đại học K Giảng viên Học viên Tư vấn Tư vân họ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.3.1: 1Hệ số Cronbach’s Alpha nghiên cứu thực nghiệm .46 Bảng 2.3.2 2: Tóm tắt ước lượng câu hỏi 47 Bảng 2.3.3: Tóm tắt lực tính tốn 48 Bảng 2.3.4: Độ phù hợp câu hỏi với toàn phiếu khảo sát 49 Bảng 2.3.5: Bảng hệ số Cronbach’s Alpha nghiên cứu thức 51 Bảng 2.3.6: Hệ số Cronbach’s Alpha lực tương ứng với nhóm câu hỏi 51 Bảng 2.3.7: Hệ số KMO kiểm định Bartlett 52 Bảng 2.3.8: Bảng eigenvalues phương sai trích biến phụ thuộc 53 Bảng 2.3.8: Ma trận nhân tố xoay 54 Bảng 2.3.7 Hệ số KMO số Sig nhân tố 60 Bảng 3.1: Thống kê mức độ đánh giá lực thái độ - phẩm chất đạo đức cán cố vấn học tập (từng câu hỏi) 62 Bảng 3.2: Tổng hợp mức độ đánh giá lực thái độ - phẩm chất đạo đức cán cố vấn học tập 64 Bảng 3.3: Thống kê mức độ đánh giá lực hiểu biết – kinh nghiệm cán cố vấn học tập (từng câu hỏi) 66 Bảng 3.4: Tổng hợp mức độ đánh giá lực thái độ - phẩm chất đạo đức cán cố vấn học tập 67 Bảng 3.5: Thống kê mức độ đánh giá lực Kỹ tư vấn cán cố vấn học tập (từng câu hỏi) 68 Bảng 3.6: Tổng hợp mức độ đánh giá lực 70 Bảng 3.7: Thống kê mức độ đánh giá lực Kỹ hướng dẫn, phổ biến cán cố vấn học tập (từng câu hỏi) .71 Bảng 3.8: Tổng hợp mức độ đánh giá lực Kỹ hướng dẫn, phổ biến cán cố vấn học tập 74 Bảng 3.9: Thống kê mức độ đánh giá lực Kỹ giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ với sinh viên cán cố vấn học tập (từng câu hỏi) 75 Bảng 3.10: Tổng hợp mức độ đánh giá lực Kỹ giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ với sinh viên cán cố vấn học tập 77 Bảng 3.11: Thống kê mức điểm thái độ - phẩm chất đạo đức theo giới tính 79 Bảng 3.12: Kiểm định T-Test giới tính mức độ đánh giá thái độ - phẩm chất đạo đức .79 Bảng 3.13: Thống kê mức điểm hiểu biết – kỹ theo giới tính 80 Bảng 3.14: Kiểm định T-Test giới tính mức độ đánh giá hiểu biết – kinh nghiệm .80 Bảng 3.15: Thống kê mức điểm kỹ tư vấn theo giới tính 80 Bảng 3.16: Kiểm định T-Test giới tính mức độ đánh giá kỹ tư vấn 80 Bảng 3.17: Thống kê mức điểm kỹ hướng dẫn phổ biến theo giới tính 81 Bảng 3.18: Kiểm định T-Test giới tính mức độ đánh giá kỹ hướng dẫn phổ biến 82 Bảng 3.17: Thống kê mức điểm kỹ giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ với sinh viên theo giới tính 82 Bảng 3.18: Kiểm định T-Test giới tính mức độ đánh giá kỹ giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ với sinh viên 83 Bảng 3.19: Kiểm định Levene biến năm học thái độ - phẩm chất đạo đức 83 Bảng 3.20 thống kê kiểm định anova lực thái độ - phẩm chất đạo đức cán CVHT SV năm học khác .84 Bảng 3.21: Kiểm định Levene biến năm học hiểu biết – kinh nghiệm 84 Bảng 3.22 thống kê kiểm định anova lực hiểu biết – kinh nghiệm cán CVHT SV năm học khác 84 Bảng 3.23: Kiểm định Levene biến năm học lực tư vấn .85 Bảng 3.24 thống kê kiểm định anova lực tư vấn cán cố vấn học tập sinh viên năm học khác 85 Bảng 3.25: Kiểm định Levene biến năm học lực tư vấn .85 Bảng 3.26 thống kê kết Post hoc lực kỹ phổ biến, hướng dẫn cán CVHT SV năm học khác .85 Bảng 3.27: Kiểm định Levene biến năm học kỹ giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ với sinh viên 87 Bảng 3.28 thống kê kiểm định anova kỹ giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ với SV cán CVHT SV năm học khác 87 Một số kiến nghị Trong qn trình phân tích, tác giả nhận thấy có khác biệt việc đánh giá lực cán cố vấn học tập theo đặc điểm người học sau: Cán cố vấn học tập sinh viên đánh giá kỹ phổ biến, hỗ trợ giảm dần theo năm học sinh viên trường Những sinh viên học trường lâu đánh giá kỹ cán cố vấn học tập giảm Phải cán cố vấn học tập cho sinh viên theo học nhà trường đủ lâu để tự tìm hiểu thông tin cần thiết nên họ không thực trọng vào công tác phổ biến hướng dẫn cho sinh viên năm cuối? Vậy cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để nâng cao kỹ hướng dẫn phổ biến cán cố vấn học tập để đáp ứng tốt sinh viên năm cuối Theo ý kiến chủ quan tác giả, cán cố vấn học tập bận với sinh viên năm đầu nên khơng có thời gian để phổ biến hướng dẫn cho sinh viên năm cuối thông tin cần thiết - Hạn chế đề tài Đối tượng nghiên cứu luận văn tập trung vào nghiên cứu đánh giá lực cán cố vấn học tập từ phía người học, chưa đánh giá từ phía cán quản lý thân cán cố vấn học tập - Mẫu khảo sát: mẫu khảo sát chưa thực ngẫu nhiên nên tồn số hạn chế - Phiếu khảo sát: chưa có thơng tin khoa, môn chuyên ngành sinh viên theo học nên chưa thể đánh giá lực cán cố vấn học tập theo khoa môn để đưa kiến nghị chi tiết cụ thể Hướng nghiên cứu Khắc phục hạn chế nghiên cứu mở rộng việc điều tra khảo sát để đánh giá sâu lực cán cố vấn học 90 tập mở rộng nghiên cứu nhiều trường nhiều vùng miền khác Việt Nam có nhiều khác biệt văn hóa theo vùng miền TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Khánh Đức (2013), Nghiên cứu nhu cầu xây dựng mơ hình đào tạo theo lực lĩnh vực giáo dục Đề tài Trọng điểm ĐHQGHN [2] Nguyễn Thu Hà (2014), Giảng dạy theo lực đánh giá theo lực giáo dục [3] Đặng Thành Hưng, Ngô Hải Chi (2016), Một số mơ hình hoạt động cố vấn học tập giáo dục đại học Tạp chí Thiết bị giáo dục [4] Nguyễn Văn Vân (2014), Báo cáo số nội dung công tác cố vấn học tập theo học chế tín chỉ, www.hcmulaw.edu.vn [5] Hồng Thị Tuyết (2013), Phát triển chương trình đại học theo cách tiếp cận lực: Xu nhu cầu Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh [6] Lại Đức Vượng, Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức – sở cho việc phân cấp quản lý Vụ Đào tạo Bộ Nội Vụ [7] Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (2014), Quy định công tác cố vấn học tập [8] Nguyễn Văn Thu (2011), Biện pháp rèn luyện kỹ học tập theo học chế tín cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế, Tạp chí giáo dục số 268 [9] Trương Thị Thu Hà (2011), Một số vấn đề học chế tín q trình áp dụng vào chương trình đào tạo trường đại học, cao đẳng, Tạp chí giáo dục số 268 [10] Hồ Thị Nga (2011), Bàn thêm đào tạo theo học chế tín chỉ, Tạp chí giáo dục số 267 91 [11] Phạm Minh Hùng (2010), Một số giải pháp nâng cao khả thích ứng với hoạt động dạy học giảng viên sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Tạp chí giáo dục số 244 [12] Trần Văn Hùng (2010), Vai trò giảng viên cố vấn học tập đào tạo theo học chế tín chỉ, Giáo dục Thời đại [13] Phạm Thị Thanh Hải (2011), Một số nội dung công tác cố vấn học tập đào tạo theo hệ thống tín Hoa Kì kinh nghiệm Việt Nam, Tạp chí giáo dục số 268 [14] hoạt Trần Thị Minh Đức, Lê Thị Thanh Thủy (2012), Thực trạng động cố vấn học tập trường đại học, Tạp chí Tâm lý học Số (155) [15] Trần Thị Kim Hồng (2011), Cố vấn học tập, Kỷ yếu hội nghị cố vấn học tập trường Đại học Cần Thơ [16] Nguyễn Thị Hằng Phương (2012), Hoạt động cố vấn học tập trường đại học Bách Khoa Hà Nội Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội [17] Hoàng Thị Nam Phương, Hoạt động cố vấn học tập số trường đại học trực thuộc Đại học Huế, kỷ yếu hội thảo vai trò cố vấn học tập đào tạo theo học chế tín trường cao đẳng – đại học việt nam [18] Hatch T (2014), The use of data in school counseling: Hatching results for students programs, and the profession Thousand Oaks, CA: Corwin Press [19] Glennen R.E (1975), Intrusive college counseling College Student Journal [20] Québec- Ministere de l’Education (2004), Québec Education Program, Secondary School Education Cycle One 92 [21] Raja Roy Singh (1994), Nền giáo dục kỷ XX: Những triển vọng châu Á Thái Bình Dương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam [22] Roger Gabb (2007), Models of Academic Advising Victoria University www.vu edu.au [23] Rivka Lazovsky Aviva ShimoniLazovsky (2007), The on – site Mentor of counseling Interns: Perceptions of Ideal Role and Actual Role Performance, Journal of Counseling & Development 85 [24] Laurie A Carlson, Tarrell Awe Agahe Portman Jan R Bartlett (2006), Professional School Counselors' Approaches to Technology, Vol 9, No 3, pp 252-256 [25] Ponec, Debra L.; Poggi, James A.; Dickel, C Timothy (1998), Unity: Developing relationships between school and community counselors, Professional School Counseling; Dec98, Vol Issue 2, p95 [26] Crookston B.B (2009), A Developmental View of Academic Advising as Teaching, NACADA Journal 29 [27] DeSeCo (2002), Education - Lifelong Learning and the Knowledge Economy: Key Competencies for the Knowledge Society In: Proceedings of the DeSeCo Symposium, Stuttgart [28] Lairio, Marjatta; Nissilä, Pia (2002), Towards networking in counselling: a follow-up study of Finnish school counselling, British Journal of Guidance and Counselling, Volume 30, Number 2, May 2002, pp 159172(14) [29] [30] www.husc.edu.vn/forum/viewthread.php?thread_id=6405 https://www.vnu.edu.vn/home/?C1645/N10090/Chuong-VI -GIaNG- VIeN-Va-Co-VaN-HoC-TaP.htm [31] www.ier.edu.vn/content/view/412/159/ 93 94 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Họ tên:…………………………………………………………… Giới tính: ………………… Năm học: …………… STT Nội dung Câu Chấp hành nghiê trương đường lối Đảng, pháp luật c Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Chấp hành nghiê định Nhà trườ Chấp hành nghiê định đạo đức n Tư cách đạo đức Không làm ảnh h thân nh trường Không vụ lợi cá n Quan hệ tốt, cởi m nghiệp Quan hệ tốt, cởi m Quan hệ cư xử đạo đức nghề ngh Luôn quan tâm đ sinh viên Câu 11 Tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách 95 Câu 12 Câu 13 Giải công v tính khách quan, ý riêng tư, cá nhâ tình có lý Nắm vững nội trình đào tạo Câu 14 Nắm vững quy ch Câu 15 Nắm vững quy ch Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Nắm vững qu Nhà trường Kinh nghiệm tron giảng dạy Kinh nghiệm tron chuyên môn, ngh Hiểu biết xã hội Ln cập nhật th ngồi nước Tư vấn cho sinh v phấn đấu học bổn đua, phấn đấu Tư vấn cho sinh v pháp học tập Tư vấn cho sinh v pháp nghiên cứu Tư vấn cho sinh v phấn đấu Tư vấn, phổ biến quyền lợi, ngh nộp học phí, nghĩ chấp hành đảm b tự, an toàn giao th khỏe theo quy địn BHYT, BHTT, th an toàn thực phẩm Câu 26 định Tư vấn lĩnh 96 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Hỗ trợ, giúp đỡ s nguyên nhân việc giảm môn học sa với quy định tránh tình trạng s phạm quy chế Hướng dẫn cho s tính điểm trung b quy chế Hướng dẫn sinh v nghiêm chỉnh chủ lối sách củ pháp Nhà nư nơi c Hướng dẫn sinh v công việc Hướng dẫn sinh v quy định s thể, Hội sinh viên trào văn hóa, văn hoạt động ngoại k nếp sống văn hóa trường Hướng dẫn giú giải vướng mắc Phổ biến cho sinh chọn đăng ký mô Phổ biến cho sinh chương trình học Phổ biến cho sinh quy định quy chế Phổ biến phiếu đ cho sinh viên, kiể Câu 37 Luôn giúp đỡ sin Câu 38 Luôn lắng nghe ý Quan tâm Câu 39 cá biệt”, phối hợp chức Nhà tr đình sinh viên có 97 Câu 40 Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Quan tâm nhắc n thấy kết học Quan tâm, theo d tập sinh viên Quan tâm, theo d hoàn cảnh cá Tác phong nhanh Thường xuyên tổ hình chung họ sinh viên Trao đổi, góp ý v vấn đề liên qu nghiệp Trao đổi, góp ý v việc phát triển nh đạo đức, quan hệ 98 ... cán cố vấn học tập Tại trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Cơng nghiệp có quy định riêng cán cố vấn học tập Vì vậy, để đánh giá lực đội ngũ cố vấn học tập trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp, ... dựng công cụ đánh giá lực đội ngũ cố vấn học tập - Xây dựng khung lực, tiêu chí đánh giá lực đội ngũ cố vấn học tập - Xây dựng công cụ để đánh giá lực đội ngũ cố vấn học tập qua phản ánh ý kiến từ. .. nghiên cứu thực tiễn đánh giá lực đội ngũ cố vấn học tập trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 1.1 Một số lý luận đánh giá lực 1.1.1 Đánh giá Đánh giá giáo dục đại học hiểu theo nhiều cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực đội ngũ cố vấn học tập tại trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp từ phía người học ,

Từ khóa liên quan