0

Biện pháp quản lý công tác thiết bị dạy học tại các cơ sở đào tạo giáo viên thụ hưởng dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp

113 65 0
  • Biện pháp quản lý công tác thiết bị dạy học tại các cơ sở đào tạo giáo viên thụ hưởng dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CUNG BÍCH THỦY BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THỤ HƢỞNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CUNG BÍCH THỦY BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THỤ HƢỞNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Cán hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Viết Nhụ HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành nhất, tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn đến Trưởng Ban điều hành Dự án Phát triển Giáo viên THPT & TCCN tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày cao để góp phần phát triển giáo dục Việt Nam Xin chân thành cảm ơn nhà giáo, nhà khoa học tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu vừa qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn nhà giáo, Tiến sỹ Phạm Viết Nhụ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất anh em, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp tơi q trình học tập, nghiên cứu Những nội dung học tập trường thông qua tài liệu nhà giáo lên lớp hướng dẫn nghiên cứu với giúp đỡ đồng nghiệp giúp tơi nâng cao nhận thức để hồn thiện đề tài: “Biện pháp quản lý công tác thiết bị dạy học sở đào tạo giáo viên thụ hưởng Dự án Phát triển giáo viên Trung học phổ thông Trung cấp chuyên nghiệp” Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2014 Tác giả Cung Bích Thủy i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á BCH : Ban chấp hành BGH : Ban giám hiệu BQL : Ban quản lý CBQL : Cán quản lý CNH, HĐH : Cơng nghiệp hố, đại hố CNTT-TT : Công nghệ thông tin – truyền thông CSVC : Cơ sở vật chất GD&ĐT : Giáo dục đào tạo HS : Học sinh PPDH : Phương pháp dạy học TBDH : Thiết bị dạy học TBĐH : Trưởng Ban điều hành TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp THPT : Trung học phổ thông ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ vii Danh mục biểu đồ………………………………………………………… viii MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC 12 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 12 1.2.1 Khái niệm quản lý 14 1.2.2 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 17 1.2.3 Biện pháp biện pháp quản lý 18 1.2.4 Chất lượng chất lượng đào tạo .18 1.3 Thiết bị dạy học 19 1.3.1 Khái niệm thiết bị dạy học 19 1.3.2 Phân loại thiết bị dạy học 20 1.3.3 Vị trí, vai trị thiết bị dạy học giáo dục nói chung .21 1.4 Quản lý công tác thiết bị dạy học 25 1.4.1 Quản lý công tác thiết bị dạy học 25 1.4.2 Vai trò hiệu trưởng việc quản lý công tác thiết bị dạy học 30 Chƣơng THỰC TRẠNG THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TDTT HÀ NỘI VÀ KHOA SƢ PHẠM - TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 33 2.1 Dự án Phát triển giáo viên THPT TCCN kết tăng cường thiết bị phục vụ đào tạo 33 2.1.1 Mục tiêu Dự án .33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Dự án Phát triển giáo viên Trung học phổ thông Trung cấp chuyên nghiệp 35 2.1.3 Kết thực tăng cường phương tiện thiết bị dạy học cho sở đào tạo giáo viên THPT & TCCN .37 2.2 Thực trạng thiết bị dạy học công tác quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 39 2.2.1 Thông tin Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 39 2.2.2 Thực trạng thiết bị dạy học quản lý công tác thiết bị dạy học Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 43 2.2.3 Đánh giá hiệu công tác quản lý TBDH việc nâng cao chất lượng đào tạo 51 2.3 Thực trạng thiết bị dạy học công tác quản lý thiết bị dạy học Khoa Sư phạm – Trường Đại học Cần Thơ 53 2.3.1 Thông tin Khoa Sư phạm – Trường Đại học Cần Thơ .53 2.3.2 Thực trạng thiết bị dạy học quản lý công tác thiết bị dạy học Khoa Sư phạm – Trường Đại học Cần Thơ 55 2.3.3 Đánh giá hiệu công tác quản lý TBDH việc nâng cao chất lượng đào tạo 65 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THỤ HƢỞNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 68 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý TBDH sở đào tạo giáo viên thụ hưởng Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN 68 3.2 Một số biện pháp quản lý công tác thiết bị dạy học sở đào tạo giáo viên thụ hưởng Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN 69 3.2.1 Nâng cao nhận thức TBDH quản lý công tác TBDH cho cán bộ, giảng viên, sinh viên 69 3.2.2 Tăng cường xây dựng bổ sung thường xuyên để hình thành hệ thống hoàn chỉnh thiết bị dạy học 70 3.2.3 Tăng cường đổi việc trì, bảo quản thiết bị dạy học 76 3.2.4 Tăng cường đổi việc khai thác, sử dụng thiết bị dạy học 78 3.2.5 Cải tiến phương thức quản lý công tác TBDH 83 3.3 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .92 Kết luận .92 Khuyến nghị 93 2.1 Đối với Bộ Giáo dục đào tạo .93 2.2 Đối với sở đào tạo giáo viên 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC .98 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 3.1 DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ chủ thể quản lý khách thể quản lý Sơ đồ 1.2 Các chức chu trình quản lý 10 Sơ đồ 1.3 Các thành tố trình dạy học mối quan hệ chúng 16 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Ban điều hành Dự án Trung ương .30 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 36 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ cấu máy quản lý TBDH 43 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ cấu tổ chức Khoa sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ 48 Sơ đồ 3.1 Bộ máy quản lý công tác TBDH sở đào tạo 78 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1 Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp 85 Biểu đồ 3.2 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 85 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục đồng nghĩa với phát triển, khơng có giáo dục khơng có phát triển người, kinh tế, xã hội văn hóa Giáo dục đóng vai trị quan trọng việc hình thành nhân cách người Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thiện ác ngun lai vơ định tính Đa giáo dục đích nguyên nhân” (Hiền đâu phải định sẵn Phần nhiều giáo dục mà nên) Người nói “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Quả thực, yếu tố di truyền ảnh hưởng mơi trường, giáo dục yếu tố tác động mạnh mẽ đến phát triển người Trong bối cảnh cơng nghiệp hóa (CNH), đại hóa (HĐH) diễn Việt Nam, Đảng, Nhà nước toàn xã hội ngày quan tâm đến nghiệp giáo dục đào tạo; giáo dục đào tạo coi quốc sách hàng đầu, nghiệp Nhà nước toàn dân Trong năm qua, giáo dục Việt Nam đạt thành tựu đáng kể, quy mô giáo dục mạng lưới sở giáo dục phát triển, chất lượng giáo dục cấp học trình độ đào tạo có tiến bộ, cơng tác quản lý giáo dục có bước chuyển tích cực theo chuẩn hóa… đóng góp to lớn vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Song tồn nhiều yếu kém, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội chất lượng giáo dục đào tạo cịn thấp, cơng tác quản lý giáo dục cịn nhiều hạn chế Trước tình hình đó, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu tổng quát đến năm 2020, giáo dục đổi toàn diện theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, chất lượng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Qua kết nghiên cứu trình bày trên, tơi rút số kết luận sau đây: - TBDH yếu tố khơng thể thiếu q trình sư phạm, chúng góp phần định việc nâng cao chất lượng đào tạo Do tầm quan trọng TBDH GD&ĐT mà TBDH ngày nhận quan tâm cấp quản lý - Đề tài hoàn thành nhiệm vụ đặt ra: + Nghiên cứu sở lý luận quản lý công tác TBDH; + Khảo sát thực trạng công tác TBDH sở đào tạo giáo viên thụ hưởng Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN; + Đề xuất số biện pháp quản lý công tác TBDH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sở đào tạo giáo viên thụ hưởng Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN; Điều sở lý luận khẳng định TBDH yếu tố khơng thể thiếu q trình dạy học, chịu chi phối nội dung PPDH, lại điều kiện để thực nội dung phương pháp dạy học Việc dạy chay- dạy suông khiến cho người học bị thụ động, không phát huy tính chủ động, sáng tạo học tập Sự hỗ trợ đắc lực TBDH cho hoạt động dạy học yếu tố làm cho chất lượng giảng dạy học tập nâng cao Trong phần thực trạng mặt mạnh tồn công tác TBDH nêu bất cập công tác quản lý Năng lực quản lý toàn diện chuyên sâu đội ngũ quản lý hạn chế Nhận thức lý luận, thực tiễn công tác quản lý TBDH yếu, nhiều giáo viên chưa đánh giá tầm quan trọng TBDH việc thực chương trình GD&ĐT việc đảm bảo chất lượng dạy học 92 Ngoài ra, ý thức khai thác, sử dụng TBDH phận giáo viên cịn chưa cao ngại khó, ngại khổ, thời gian Các đơn vị trang bị nhiều phương tiện đại song không sử dụng thường xuyên sử dụng khơng có hiệu Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán chuyên trách giáo viên công tác thiết bị chưa thực thường xuyên Công tác kiểm kê, kiểm tra, đánh giá chất lượng việc sử dụng TBDH sở đào tạo bất cập, chưa thường xuyên Chế độ bồi dưỡng, khen thưởng cho cán bộ, giáo viên đạt thành tích cao cơng tác quản lý TBDH chưa thoả đáng Từ thực trạng trên, đề xuất nhóm biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý công tác TBDH sở đào tạo giáo viên thụ hưởng Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN Tuy nhiên, vấn đề mẻ phức tạp vấn đề TBDH công tác lâu dài, thường xuyên, liên tục Nó đặt mối quan hệ với lĩnh vực khác Về quản lý liên quan đến cấp quản lý cao quản lý nhà trường đề tài nghiên cứu đưa số biện pháp có tính khả thi cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sở đào tạo giáo viên, cịn số biện pháp chưa có điều kiện để đề cập đến Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục đào tạo - Cần xây dựng chiến lược công tác TBDH - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nước cho đội ngũ giảng viên, giáo viên thực hành nhằm khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lực sư phạm, tạo khả tiếp cận với phương pháp tiên tiến giới khai thác sử dụng TBDH đại phù hợp với ngành đào tạo - Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế đào tạo khoa học, tranh thủ vốn công nghệ tiên tiến để đại hoá TBDH để phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trường 93 - Hàng năm tổ chức lớp bồi dưỡng ký thực hành, sử dụng, tự làm TBDH gắn việc sử dụng TBDH với đổi PPDH - Thường xuyên kiểm tra tình hình đầu tư, khai thác, sử dụng, bảo quản, sửa chữa TBDH đơn vị, từ có kế hoạch tăng cường thiết bị cho sở đào tạo đồng hời thu hồi TBDH không sử dụng sử dụng khơng có hiệu đề điều chuyển đến nơi thực tốt chưa đủ thiết bị cần thiết 2.2 Đối với sở đào tạo giáo viên - Quan tâm mức đến việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, vị trí, vai trị, chức TBDH trình giáo dục - Tiếp tục đầu tư, trang bị TBDH theo bảng danh mục môn Bộ GD&ĐT phê duyệt, có kế hoạch bổ sung hàng năm để đảm bảo đủ thiết bị phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu Chú ý trang bị thiết bị có chất lượng, đồng bộ, phù hợp với chương trình, sách giáo khoa để giáo viên sử dụng sử dụng hiệu - Khuyến khích giáo viên tích cực, chủ động xây dựng nội dung giảng, tập, thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá sở thiết bị có Bồi dưỡng khen thưởng kịp thời, thích đáng cho cán bộ, giáo viên làm tốt công tác thiết bị - Nâng cao chát lượng đội ngũ kỹ thuật viên giáo viên thực hành, tiếp nhận công nghệ phải bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ cán trực tiếp sử dụng, vận hành thiết bị - Quy hoạch, tăng cường hồn thiện CSVC phịng học mơn, phịng học thí nghiệm kho xưởng phù hợp với hạng mục phục vụ cho công tác thiết bị 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ƣơng (2013), Nghị Số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Ban chấp hành Trung ƣơng, Báo cáo trị Đảng khóa X Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Đảng Đặng Quốc Bảo (2010), Những vấn đề lãnh đạo quản lý vận dụng vào điều hành nhà trường Tập giảng Đặng Quốc Bảo (1999), Quản lý giáo dục – Quản lý nhà trường – Một số hướng tiếp cận, Trường cán Quản lý giáo dục Trung ương Bộ Giáo dục đào tạo (2013), Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục đào tạo (2013), Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu sở giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo - Ngân hàng Phát triển Châu Á- Dự án Phát triển Giáo viên THPT & TCCN – Cục NG&CBQLCSGD- Vụ GDCN (2010), Những vấn đề cơng tác quản lí trường trung cấp chun nghiệp Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quyết định số: 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Quyết định số Số 41/2000/QĐ-BGDĐT việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thơng 10 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tƣ (2000) Về công tác tự làm thiết bị dạy học, Nghiên cứu giáo dục 95 12 Dự án Phát triển Giáo viên THPT & TCCN (2013)- Báo cáo tổng kết Dự án 2007-2013 13 Trần Khánh Đức (2009), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 14 Vũ Cao Đàm (2009), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục 15 Đặng Xuân Hải (2008), Quản lý nhà nước giáo dục, Tập giảng dành cho lớp cao học QLGD 16 Đặng Xuân Hải (2008), Quản lý thay đổi giáo dục, Tập giảng dành cho lớp cao học QLGD 17 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2005- tái 2011), Từ điển Bách Khoa Việt Nam, NXB Từ điển Bách Khoa 18 Trần Kiểm (2000), Một số vấn đề lý luận quản lý trường học, Tạp chí phát triển giáo dục tháng năm 2000 19 Trần Kiều (1997), Đổi phương pháp dạy học Trường Trung học sở Viện Khoa học Giáo dục 20 Phạm Thành Nghị (2000), Quản lý chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Quốc hội Nƣớc Cộng hồ XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, NXB Chính trị quốc gia 22 Nguyễn Gia Quý (2000), Những khái niệm quản lý giáo dục đào tạo, Trường CBQLGD-ĐT, Hà Nội 23 Ngô Quang Sơn (2005), Vai trò thiết bị giáo dục việc đánh giá hiệu sử dụng thiết bị giáo dục qua trình dạy học tích cực, Thơng tin quản lý giáo dục số năm 205 24 Ngô Quang Sơn (2005), Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng thiết bị giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông TTGDTX Trung tâm học tập cộng đồng, Đề tài cấp Bộ 96 25 Thủ tƣớng Chính phủ (2012), Chiến lược giáo dục 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ- TTg 26 Phan Văn Triển (2005), Một số giải pháp tăng cường hiệu sử dụng thiết bị dạy học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 27 Phạm Viết Vƣợng (2007), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Một số trang web khác tham khảo: - http://dangcongsan.vn - http://se.ctu.edu.vn - http://www.dhsptdtthanoi.edu.vn - http://www.wikipedia.org 97 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TBDH TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Bảng thống kê thiết bị dạy học: STT Tên thiết bị đào t Khảo sát chất lƣợng thiết bị dạy học : STT Loại thiết bị  Lưu ý: Mỗi loại thiết bị (thiết bị dùng chung thiết bị thực hành/ thí nghiệm) có phiếu khảo sát riêng 98 PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc ngày tháng .năm 201 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC/ GIAI ĐOẠN STT Tên TBDH Hiệu trưởng 99 PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc ngày tháng .năm 201 BẢNG ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG TBDH NĂM HỌC (Dùng cho khoa/ phịng mơn) STT Bộ mơn 100 PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc ngày tháng .năm 201 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TBDH STT Bộ mơn Hiệu trưởng Phịng Quản trị TB 101 Cán chuyên trách PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc ngày tháng .năm 201 KẾ HOẠCH SỬA CHỮA, BẢO DƢỠNG TBDH NĂM HỌC STT Tên Thiết bị Hiệu trưởng 102 PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc ngày tháng .năm 201 BIÊN BẢN KIỂM TRA Nội dung kiểm tra: (TBDH định kì, thường xuyên, đột xuất ) Thành phần đoàn kiểm tra: - Ông/Bà - Chức vụ - Ông/Bà - Chức vụ Nội dung kiểm tra (Số lượng, chất lượng, thực trạng TBDH ) Nhận xét, đánh giá a) Ưu điểm b) Khuyết điểm - Xếp loại Kiến nghị Đại diện đơn vị kiểm tra Cán kiểm tra 103 Đại diện đoàn kiểm tra PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT TÍNH KHẢ THI VÀ CẦN THIẾT CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Kính gửi: Các cán quản lý giáo dục sở đào tạo giáo viên thụ hƣởng Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN Để tăng cường việc quản lý cơng tác TBDH nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đề xuất số biện pháp tăng cường quản lý công tác TBDH sở đào tạo Kính mong đồng chí đóng góp ý kiến biện pháp tính khả thi tính cần thiết cách đánh dấu “x” vào bảng sau tuỳ theo mức độ đánh giá đồng chí vào phiếu hỏi sau: PHIẾU HỎI TT Cá Nâng cao nhận thức TBDH quản lý công tác TBDH cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Tăng cường xây dựng bổ sung thường xun để hình thành hệ thống hồn chỉnh thiết bị dạy học Tăng việc trì, bảo quản thiết bị dạy học 104 cư TT Các Tăng cườ việc khai thiết bị dạy học Cải tiến phương thức quản lý công tác TBDH Xin chân thành cảm ơn./ 105 i ... quản lý TBDH sở đào tạo giáo viên thụ hưởng Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN 68 3.2 Một số biện pháp quản lý công tác thiết bị dạy học sở đào tạo giáo viên thụ hưởng Dự án Phát triển giáo. .. Đại học Cần Thơ Chƣơng 3: Một số biện pháp quản lý công tác thiết bị dạy học sở đào tạo giáo viên thụ hưởng Dự án Phát triển giáo viên Trung học phổ thông Trung cấp chuyên nghiệp 11 CHƢƠNG CƠ SỞ... CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THỤ HƢỞNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 68 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác thiết bị dạy học tại các cơ sở đào tạo giáo viên thụ hưởng dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp ,

Từ khóa liên quan