0

luận văn thạc sĩ chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh phú thọ

105 65 0
  • luận văn thạc sĩ chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh phú thọ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - LÊ VINH QUANG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SỸ Phú Thọ, năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI LÊ VINH QUANG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Luận văn thạc sĩ kinh tế Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Minh Đạt Phú Thọ - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực nội dung chưa khác công bố công trình khác Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2020 Tác giả luận văn Lê Vinh Quang ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Thương Mại tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin đượcbày tỏ lịng biết ơn tới Thầy giáo hướng dẫn thực luận văn TS Phạm Minh Đạt Từ vấn đề thực tế tỉnh Phú Thọ nơi tơi chọn để hồn thành luận văn, thầy Đạt tận tình bảo, hướng dẫn để tơi hồn thành đề tài luận văn nghiên cứu Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo công ty, bạn bè đồng nghiệp công tác nhiệt thành hợp tác hỗ trợ suốt thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè ln tin tưởng khích lệ tơi thời gian học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC B ẢNG, HÌNH vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Khái niệm, cần thiết phát tri ển doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Các quan điểm quyền nhà nước doanh nghiệp vừa nhỏ 10 1.1.3 Sự cần thiết việc phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ .11 1.1.4 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.2 Khái niệm nội dung sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ 14 1.2.1 Khái niệm sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ 14 1.2.2 Nội dung sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ 16 1.3 Bài học kinh nghi ệm sách hỗ trợ phát triển doanh nghi ệp vừa nhỏ từ điển hình nghiên cứu 21 1.3.1 Kinh nghiệm s ố nước 21 1.3.2 Kinh nghiệm địa phương 24 1.3.3 Bài học kinh nghiệm việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ 26 Tóm tắt chương 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 29 2.1 Giới thiệu khái lược tỉnh Phú Thọ 29 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Về kinh tế xã hội 31 iv 2.2 Sự phát triển doanh nghi ệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh .36 2.2.1 Số lượng quy mô 36 2.2.2 Kết cấu vốn doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 38 2.2.3 Kết cấu, ngành nghề kinh doanh 39 2.2.4 Tình hình sử dụng lao động trả lương lao động 39 2.2.5 Về lực cạnh tranh hiệu kinh doanh 41 2.3 Thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghi ệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Phú Thọ 44 2.3.1 Tạo lập môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ vừa 44 2.3.2 Các hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ vừa 46 2.3.3 Hỗ trợ tài mặt sản xuất kinh doanh 48 2.3.4 Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 51 2.3.5 Hỗ trợ tiếp cận thị trường tiêu thụ sả n phẩm 53 2.3.6 Hỗ trợ thành lập hiệp hội c doanh nghiệp nhỏ vừa 57 2.4 Đánh giá chung 59 2.4.1 Những thành công 59 2.4.2 Những hạn chế 60 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế vấn đề đặt .62 Tóm tắt chương 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DN NVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 65 3.1 Quan điểm, mục tiêu phát tri ển doanh nghi ệp vừa nhỏ phương hướng hồn thi ện hỗ trợ phát triển doanh nghi ệp vừa nhỏ tỉnh Phú Thọ 65 3.1.1 Quan điểm phát triển 65 3.1.2 Mục tiêu phát triển 66 3.1.3 Phương pháp hoàn thiện sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ 68 v 3.2 Các gi ải pháp hoàn thi ện sách hỗ trợ phát triển doanh nghi ệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Phú Thọ 69 3.2.1 Nâng cao tính minh bạch thể chế hồn thiện khn khổ pháp lý 69 3.2.2 Chính sách thuế 71 3.2.3 Chính sách tín dụng 72 3.2.4 Chính sách nguồn nhân lực 75 3.2.5 Chính sách đất đai 75 3.2.6 Chính sách cơng nghệ thông tin 77 3.2.7 Chính sách xúc tiến thương mại 78 3.3 Một số kiến nghị 81 3.3.1 Khuyến khích phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh 81 3.3.2 Thực trợ giúp có trọng điểm 83 3.3.3 Tăng cường phối hợp quan n lý cấp 84 Tóm tắt chương 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT 10 11 vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 1.1 Tiêu thức phân loại DNVVN c số nước Bảng 2.1 Một số tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Phú Thọ giai đoạn 2017-2019 31 Bảng 2.2 Tổ ng hợp kết tăng trưởng kinh tế (GDP) Phú Thọ so với .32 vùng miền núi phía Bắc nước (Theo giá so sánh) 32 Bảng 2.3 Tổ ng hợp tình hình chuyển dịch cấu kinh tế Phú Thọ 33 theo ngành giai đoạn 2015÷2019 (Giá thực tế) 33 Bảng 2.4 Chuyển dịch cấu kinh tế Phú Thọ 33 theo thành phần kinh tế giai đoạn 2015÷2019 (Giá thực tế) 33 Bảng 2.5 Dân số, lao động chuyển dịch cấu lao động năm 2015, 2019 34 Bảng 2.6 Số lượng sở sản xuất kinh doanh việc làm Phú Thọ năm 2019 36 Bảng 2.7 Số lượng đăng ký kinh doanh qua năm 37 Bảng 2.8 Tỷ trọng đầu tư doanh nghiệp nhỏ vừa 37 Bảng 2.9 Quy mơ vố n bình qn doanh nghiệp .38 Bảng 2.10 Số người qua đào tạo (năm 2019) 40 Bảng 2.11 Tình hình trả lương lao động phân theo quy mô lao động 41 Bảng 2.12 Mức trang bị vốn trung bình DNVVN năm 2019 42 Bảng 2.13 Trang bị tài sản cố định bình quân lao động 42 Bảng 2.14 Tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn Tỉnh 43 Bảng 2.15 Quy ho ạch sử dụng đất đến năm 2020 49 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Một nhiệm vụ quan trọng Đảng, Nhà nước quyền địa phương phát triển kinh tế đưa sách tốt để nâng cao chất lượng đời sống cho người dân Muốn làm điều đòi hỏi huy động vốn, phát triển hệ thống doanh nghiệp địa phương Các sách hỗ trợ DNVVN dù đạt thành công định chưa đáp ứng yêu cầu, nhu cầu DN bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Việc triển khai sách hỗ trợ DNVVN thời gian qua cho thấy, sách hỗ trợ DNVVN cịn mức thấp, tỷ lệ DNVVN tham gia thụ hưởng chương trình hỗ trợ sách Nhà nước cịn mức khiêm tốn Hoạt động trợ giúp DNVVN chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa hỗ trợ phát triển cho cụm liên kết ngành Bên cạnh đó, nguồn lực dành cho trợ giúp phát triển DNVVN cịn phân tán, trình tự thủ tục để DNVVN thụ hưởng sách hỗ trợ Nhà nước cịn nhiều bất cập, khó khăn… Cụ thể, khó khăn lớn DNVVN chi phí đầu vào cho sản xuất lớn Hoạt động sản xuất, kinh doanh DNVVN chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng có lãi suất cao khả tiếp cận khó khăn Nguồn lao động bị cạnh tranh với DN lớn nước DN nước Các DNVVN phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực có tay nghề cao Riêng Phú Thọ tỉnh nghèo, xuất phát điểm kinh tế thấp, nội lực doanh nghiệp yếu, đặc biệt vốn trình độ khoa học cơng nghệ; kinh nghiệm điều kiện tham gia hội nhập cịn ít; mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh chậm đổi Kết điều tra, khảo sát 168 doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế địa bàn 13 huyện/thành/thị thuộc tỉnh, cho thấy đến năm 2015 có đến 90% số doanh nghiệp xây dựng áp dụng Tiêu chuẩn sở cho sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chỉ có 10% doanh nghiệp áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia tiêu chuẩn nước ngồi; 10/168 doanh nghiệp (6%) có sản phẩm 76 sử dụng nhà làm trụ sở giao dịch, SXKD thường gây nhiều khó khăn cho hoạt động DN diện tích trật hẹp, điều kiện phương tiện làm việc khơng thuận lợi Vì vậy, UBND tỉnh cần phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho DNVVN có mặt SXKD phù hợp: - Ưu tiên đầu tư sở hạ tầng, khu công nghiệp tập trung cụm công nghiệp vừa nhỏ, từ nhiều nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, vốn ODA, vay thương mại, phát hành trái phiếu ngồi nước - Có sách quy định hoạt động khu công nghiệp dành riêng cho DNVVN Cho phép khu vực DNVVN tư nhân hưởng quyền lợi sử dụng đất đai DNNN, tạo điều kiện cho DNVVN mở rộng quan hệ liên kết, liên doanh phép sử dụng mặt kinh doanh DNNN DNNN khơng có nhu cầu sử dụng - Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà kinh doanh có khả mua quyền sử dụng đất hợp pháp quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất xét thấy việc với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng; xoá bỏ thủ tục hành phiền hà việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu - Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà theo Nghị định 60/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện khai thông quan hệ giao dịch thị trường bất động sản, chấp quyền sử dụng đất để vay vốn - Hỗ trợ DNVVN có sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm di dời khỏi đô thị, khu dân cư thông qua việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất đất thương mại nhằm mục đích bán trang trải chi phí di chuyển - Thống kê thu hồi đất hoang hóa, sử dụng khơng mục đích để tạo quỹ đất cho doanh nghiệp thuê Nhằm khuyến khích DN đầu tư kinh doanh sở hạ tầng, khu công nghiệp vào thuê đất khu công nhiệp, Tỉnh cần áp dụng số giải pháp cụ thể sau: 77 + Áp dụng mức giá cho thuê đất thấp khung giá Chính phủ Tỉnh quy định + Đối với DN thuê đất KCN cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho DN; UBND tỉnh bảo đảm đầu tư xây dựng sở hạ tầng hàng rào hỗ trợ cho DN KCN tập trung tiền đền bù giải phóng xây dựng sở hạ tầng hàng rào vốn ngân sách + Ưu tiên cho DN đầu tư vào KCN vay vốn tín dụng đầu tư đãi; nghiên cứu áp dụng số sách miễn giảm thuế đầu tư kinh doanh địa bàn + Phát triển thị trường bất động sản, hỗ trợ DNVVN giải mặt kinh doanh, tiếp tục thành lập trung tâm giao dịch bất động sản nhằm phát triển thị trường bất động sản Từng bước hình thành thị trường đất đai bất động sản, hình thành thị trường vốn, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động trung tâm địa ốc, trung tâm môi giới dịch vụ cho vay, giao dịch toán theo hướng chuyên nghiệp 3.2.6 Chính sách cơng nghệ thơng tin Con người cơng nghệ giữ vai trị định phát triển kinh tế xã hội, động lực tăng trưởng kinh tế nhân tố để chuyển đổi cấu sản xuất nâng cao khả cạnh tranh thị trường Do nhu cầu thị trường địi hỏi phải thay đổi nhanh chóng cơng nghệ lực chuyên môn đội ngũ lao động, đặc biệt DNVVN lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nhu cầu thay trang thiết bị yêu cầu quản lư cần thiết để DNVVN phải đối phó thích ứng với thay đổi nhanh chóng cơng nghệ áp lực lớn cho DNVVN Hiện chủ trương sách cơng nghệ DNVVN vận dụng chung từ chủ trương sách chung nhà nước tất DN, chưa có sách riêng cho DNVVN, Tỉnh tổ chức làm công tác khoa học công nghệ địa bàn chưa tiếp cận phối hợp với DNVVN để hỗ trợ giúp đỡ DN, DNVVN thiếp tiếp cận cần thiết với 78 thị trường vốn nước với nguồn vốn dài hạn để mua sắm thiết bị mới… Để hỗ trợ cho DNVVN tiếp cận lĩnh vực cơng nghệ tiên tiến đầu tư đổi công nghệ tương ứng với định hướng phát triển nước Tỉnh cần phải thực giải pháp sau: - Một là, thành lập trung tâm hỗ trợ kỹ thuật tư vấn: + Các DNVVN có khả nhập thiết bị nước ngồi, cần cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ tiếp thị, tư vấn chuyển giao công nghệ, môi giới kinh doanh cho DN địa bàn Tỉnh + Cần phải nghiên cứu đổi công nghệ lĩnh vực nâng cao chất lượng sản phẩm, cho phép khấu hao nhanh để DNVVN nhanh chóng đổi thiết bị, áp dụng cơng nghệ Có chương trình giới thiệu công nghệ kỹ thuật tiên tiến phương tiện thơng tin đại chúng - Hai là, xây dựng sách tạo lập mối quan hệ thiết thực quan nghiên cứu trường Đại học, Viện chuyên ngành, chuyên gia nước với DN Nhà nước đặt hàng với trung tâm nghiên cứu, thiết kế, sản xuất công nghiệp tạo lập sở ban đầu cho thị trường công nghệ phát triển bền vững - Ba là, hỗ trợ vốn cho DN thay đổi kỹ thuật cơng nghệ: Hàng năm Tỉnh trích phần (15÷20%) từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học cho DNVVN có sử dụng phần vốn cho nghiên cứu đổi công nghệ, ứng dụng tiến KHKT vào sản xuất, nghiên cứu cải tiến, thay đổi mẫu mã hàng hố, … 3.2.7 Chính sách xúc tiến thương mại Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh thương mại địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, lưu thơng hàng hóa thơng suốt, ổn định thị trường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thương mại địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh xu hội nhập kinh tế quốc tế 79 - Về trung tâm thương mại siêu thị: Tạo chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại địa bàn tỉnh, tập trung đạo dự án phê duyệt xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại hoàn thiện để vào hoạt động Phát triển 5÷7 siêu thị trung tâm thương mại, nhằm đến năm 2020 địa bàn tỉnh có 20 siêu thị trung tâm thương mại - Về hệ thống kho, cửa hàng xăng dầu: Tập trung phát triển hệ thống kho cửa hàng xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng nhân dân Phát triển 15÷20 cửa hàng xăng dầu mới, để đến năm 2020 có 200 cửa hàng bán lẻ xăng dâu - Hệ thống kho, bến bãi, logictic hàng hóa: Trên sở kho bến bãi, logictic hàng hóa có tăng cường chế sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, hệ thống logictic nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, trung chuyển hàng hóa doanh nghiệp Phát triển 1÷2 hệ thống kho logictic khu công nghiệp Phú Hà thành phố Việt Trì - Hệ thống chợ: Tập trung kêu gọi cho doanh nghiệp đầu tư, cải tạo nâng cấp chợ địa bàn tỉnh, chợ đầu mối, chợ UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt quy hoạch Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 Bộ Cơng Thương địa bàn tỉnh có chợ đầu mối Tập trung đạo thực chuyển đổi mơ hình quản lý chợ từ ban quản lý chợ sang mơ hình doanh nghiệp HTX - Xây dựng thêm mơ hình chợ thí điểm vệ sinh an tồn thực phẩm từ nhân rộng tất huyện, thành, thị địa bàn tỉnh - Phấn đấu tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ doanh thu dịch vụ xã hội tăng bình qn 11÷12% giai đoạn 2019÷2020 (năm 2019 ước đạt: 31.722 tỷ đồng; năm 2020: 35.212 tỷ đồng) + Tổ chức từ 10÷12 hội chợ triển lãm, hội chợ thương mại địa bàn tỉnh với quy mô từ 80÷300 gian hàng Trong có Hội chợ Hùng Vương Chương trình giỗ Tổ Hùng Vương; tổ chức 01÷02 phiên chợ đưa hàng việt nông thôn, 80 miền núi khu công nhân nhằm tuyên truyền hưởng ứng thực vận động: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam + Tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn nhằm trang bị kỹ kinh doanh cho đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ với 100 học viên tham gia + Xây dựng 03 chợ mơ hình thí điểm chợ an tồn thực phẩm xây dựng 04 điểm bán hàng Việt cố định + Tổ chức cho doanh nghiệp đưa sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản phẩm nơng nghiệp tiêu biểu tỉnh tham gia 04÷06 hội chợ trọng điểm chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Ngồi ra, cịn giới thiệu cho doanh nghiệp tham gia các hội chợ chuyên ngành nước quốc tế + Thực tuyên truyền nhiều hình thức như: Xây dựng tài liệu xúc tiến thương mại, tin Công thương chuyên trang xúc tiến thương mại; in tài liệu xúc tiến thương mại: 900 tài liệu giới thiệu số doanh nghiệp tiêu biểu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh; phát hành số tin công thương: 600 bản/số + Viết tin đăng tải wesite, sản xuất phóng sản phẩm nơng sản tỉnh Phú Thọ phát sóng truyền hình tỉnh Phú Thọ: 06 phóng nơng sản tỉnh Phú Thọ; hỗ trợ doanh nghiệp nông sản xây dựng website: 04 đơn vị + Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, phát triển thị trường cho số sản phẩm nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh Phú Thọ tham gia quảng bá trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hội chợ tỉnh, thành phố Hỗ trợ 03 doanh nghiệp cải tiến bao bì, nhãn hiệu sản phẩm + Tổ chức cho doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tỉnh Phú Thọ với tỉnh, thành phố; tổ chức kết nối cho doanh nghiệp đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị tiêu thụ + Tổ chức đoàn xúc tiến thương mại khảo sát thị trường nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc thị trường nước EU, nước tham gia hiệp định 81 CPTPP cho doanh nghiệp nhóm ngành hàng thủ công mỹ nghệ nông lâm sản chế biến tỉnh + Tổ chức kết nối cho 5÷7 doanh nghiệp đưa từ 5÷10 sản phẩm vào hệ thống siêu thị để tiêu thụ 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Khuyến khích phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh Trong kinh tế thị trường, đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội, nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng, trực tiếp khai thác phát huy khả tiềm tàng nhân dân để làm công việc mà người dân làm hiệu nhà nước Nhà nước nên làm công việc mà thị trường xã hội không làm làm không hiệu mà nhà nước làm tốt Đó xã hội hoá hoạt động liên quan đến đời sống công ăn việc làm người dân Trên giới tổ chức phi phủ thực hiện dịch vụ phát triển kinh doanh nhiều tên gọi khác trung tâm, công ty,… thành lập hoạt động nhằm hỗ trợ DNVVN nhiều lĩnh vực: tư vấn thị trường, tư vấn đầu tư, thuế, kiểm toán kế toán, lập kế hoạch SXKD, cung cấp thông tin thị trường, giá cả, văn pháp luật, mở lớp đào tạo… Thực tế, dịch vụ có vị trí vai trị quan trọng thành phần kinh tế mà chủ yếu khu vực kinh tế dân doanh hình thành, việc khai thác chất xám chuyên gia lĩnh vực để đưa lời khuyên DNVVN vụ việc cụ thể Các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh giúp đỡ DNVVN cách cụ thể, trực tiếp, sát với tình hình, đặcđiểm DN, tổ chức cần khuyến khích, định hướng nhằm hình thành thị trường doanh nghiệp phát triển kinh doanh có tổ chức để hỗ trợ DNVVN đạt hiệu thiết thực Tuy nhiên, thực tế hoạt động dịch vụ phát triển kinh doanh đoàn thể, tổ chức Tỉnh rời rạc, hiệu thấp Do nguyên nhân sau: 82 - Hiện khách hàng chủ yếu sử dụng dịch vụ DN nước đến kinh doanh hoạt động Việt Nam DN liên doanh Các DN nước dè dặt xem xa lạ với loại hình dịch vụ này, chưa chủ động tìm đến tổ chức cung cấp dịch vụ DN có khó khăn cần tư vấn, hỗ trợ - Các DNVVN chưa thấy hết tầm quan trọng vai trị hình thức Việt Nam chưa tin tưởng vào kết dịch vụ - Sử dụng dịch vụ phát triển kinh doanh có trả tiền chưa trở thành tập quán DN, đặc biệt DNVVN có tâm lý ngại chi tiền cho việc Ngoài nguyên nhân trên, hạn chế doanh nghiệp phát triển kinh doanh cịn DN nước ln có xu hướng thích chọn nhà tư vấn độc lập, đặc biệt người tư vấn làm việc quan nhà nước Chẳng hạn DN cần chuẩn bị hồ sơ toán thuế, họ thuê nhân viên Cục thuế đến tư vấn có hiệu so với th cơng ty chun nghiệp Tuy nhiên loại hình tư vấn khơng thức lại khơng có lợi cho phát triển thị trường tư vấn chuyên nghiệp Nó tạo mơi trường kinh doanh khơng bình đẳng, tạo hội cho tham ô hạn chế sức phát triển thị trường thức Để phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh Phú Thọ, cần thực số bước sau: - Thứ nhất, nguồn cung dịch vụ phát triển kinh doanh cần khuyến khích số lượng lẫn chất lượng thông qua hoạt động hướng tới nhà cung cấp như: Đưa hoạt động cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh vào danh mục hưởng ưu đãi tỉnh, tạo điều kiện cho nhà cung cấp giảm giá dịch vụ cho DNVVN; khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho nhà cung cấp tăng cường lực cải thiện hoạt động marketing - Thứ hai, nâng cao hiểu biết đánh giá DN dịch vụ phát triển kinh doanh Để thực tốt công việc này, phương tiện thơng tin đại chúng cần có chương trình dành cho DN, hiệp hội DN, câu lạc DN, 83 hội ngành nghề kênh lý tưởng để phổ biến vấn đề Dịch vụ phát triển kinh doanh tuyên truyền phổ biến qua khoá đào tạo chủ DN, buổi họp DN, tạo đàm - Thứ ba, tỉnh Phú Thọ, DN có nhu cầu thấp dịch vụ tư vấn nên phải có biện pháp kích cầu, là, giúp DN hiểu đầy đủ dịch vụ, hai giúp DN hiểu tầm quan trọng dịch vụ phát triển kinh doanh lợi ích mà dịch vụ mạng lại cho DN trợ Thứ tư, cần có sách khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn hỗ phần kinh phí cho DNVVN sử dụng dịch vụ này, nên thành lập Quỹ hỗ trợ chi phí tư vấn, chi trả 50% phí tư vấn cho DNVVN có sử dụng dịch vụ tư vấn 3.3.2 Thực trợ giúp có trọng điểm Nhằm giúp nông dân khai thác tiềm mạnh chế biến nông nghiệp, tỉnh Phú Thọ cần đưa chế hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn tới Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư vào lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung cần hỗ trợ chi phí, để xây dựng sở hạ tầng điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải mua thiết bị Các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu tư nuôi trồng thủy sản tập trung, nuôi cá lồng sông, hồ với quy mô nuôi tập trung cần hỗ trợ chi phí tùy dự án để xây dựng sở hạ tầng Đối với dự án trồng chế biến chè, rau, củ, quả, thịt, tỉnh hỗ trợ chi phí, để xây dựng nhà xưởng, nhà lưới, hệ thống giao thơng, điện, cấp nước, kênh mương, thủy lợi, thu gom xử lý chất thải Bên cạnh đó, tỉnh cần hỗ trợ để xây dựng sở hạ tầng nhà đầu tư có dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất gỗ ván… Địa phương phải rà soát kế hoạch sử dụng đất để xây dựng vùng chuyên canh, vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp Khuyến khích hộ nơng dân góp vốn quyền sử dụng đất với doanh nghiệp để tạo quỹ đất hình thành vùng sản xuất quy mơ lớn 84 Nghiên cứu thu hồi đất nông lâm trường chuyển phần diện tích đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để tạo quỹ đất thu hút cho doanh nghiệp vào đầu tư Đồng thời cần tìm hướng phù hợp cho phát triển du lịch xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, liên kết hình thành tua, tuyến du lịch hấp dẫn, phù hợp điều kiện thực tế địa phương Qua đó, giúp lượng khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ ngày tăng lên, nhiều điểm trở thành địa tin cậy, thu hút du khách ngày nghỉ lễ đất nước 3.3.3 Tăng cường phối hợp quan quản lý cấp Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển DNVVN, kế hoạch hành động lộ trình thực hiện; phối hợp với bộ, ngành để thực nhiệm vụ phát triển DNVVN điạ phương; bố trí nhân lực, ngân sách hàng năm đảm bảo thực kế hoạch tỉnh Thành lập Ban điều phối thực kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa cấp tỉnh trực thuộc ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban Thành viên Ban điều phối thực kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa cấp tỉnh gồm đại diện Sở liên quan Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hàng năm, tiến hành đánh giá tình hình triển khai thực kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ địa bàn Nhằm cố thúc đẩy DNVVN phát triển có hiệu quả, bền vững theo định hướng chung, qua nghiên cứu thực trạng DNVVN theo yêu cầu kinh tế q trình hội nhập quốc tế, địi hỏi cần phải có tổ chức đầu mối với mạng lưới hỗ trợ nhằm phát triển DNVVN Việc xác lập tổ chức đầu mối đòi hỏi phải khẳng định chức chủ yếu tham mưu giúp Chính phủ quyền địa phương tạo mơi trường thuận lợi cho phát triển DNVVN, điều phối hoạt động giúp DNVVN từ việc đào tạo, tiếp thị, làm cầu nối DNVVN với quan quản lý nhà nước, ngành, hiệp hội, nhằm phát triển SXKD, chuyển giao cơng nghệ,… có hiệu Chính theo NĐ 90/2001 quy định thành lập hai tổ chức để xúc tiến phát triển DNVVN, 85 là: Cục phát triển DNVVN Hội đồng khuyến khích phát triển DNVVN Tại địa bàn Tỉnh, để hỗ trợ khuyến khích phát triển DNVVN cần: - Một là, thành lập tổ chức xúc tiến phát triển DNVVN tỉnh để chuyên trách theo dõi, tổng hợp, đề xuất thể chế, sách khuyến khích DNVVN thời kỳ cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành việc tổ chức thực - Hai là, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động Ba là, khuyến khích thành lập tổ chức trợ giúp DNVVN hiệp hội, câu lạc DN Đó tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhằm khai thác nguồn lực xã hội, kể thu hút tài trợ bên ngoài, để phát triển hoạt động trợ giúp cách trực tiếp, có hiệu thiết thực cho DNVVN Các hiệp hội DN tổ chức theo địa bàn địa phương, theo ngành nghề để thương thảo giải vấn đề mà DN riêng lẻ không tự giải quyết, để hỗ trợ kinh doanh, đồng thời làm vai trò cầu nối hội viên với quan Chính phủ, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp DNVVN - Bốn là, tăng cường cán quản lý DNVVN sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, đặc biệt phận đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư, phận quản lý DNVVN Sở công nghiệp, Sở thương mại,… - Năm là, tăng cường chức máy quản lý nhà nước DNVVN theo hướng tăng thêm chức cho số quan, phận có như: chức kiểm tra sau đăng ký kinh doanh cho phòng đăng ký kinh doanh, chức định hướng phát triển cho Sở chuyên ngành, chức cung cấp thông tin,… Ngoài cần phối hợp chặt chẽ việc thực chức giao quan hữu quan việc quản lý hỗ trợ DNVVN - Sáu là, thực tốt chức kiểm soát DN nhằm ngăn ngừa hạn chế vi phạm, việc kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh DNVVN phải thực theo chức năng, thẩm quyền, quy định pháp luật, tăng cường phối hợp quan chức để tránh trùng lắp, tránh gây phiền hà khơng đáng có cho doanh nghiệp 86 Tóm tắt chương Ở chương luận văn đưa quan điểm, mục tiêu phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ phương hướng hồn thiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh Phú Thọ Đồng thời đưa số giải pháp về: Nâng cao tính minh bạch thể chế hồn thiện khn khổ pháp lý; sách thuế; sách tín dụng; sách nguồn nhân lực; sách đất đai; sách cơng nghệ thơng tin; sách xúc tiến thương mại số kiến nghị khác 87 KẾT LUẬN Với vai trò quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh, đặc biệt việc giải công ăn việc làm thu hút vốn đầu tư từ người dân, việc thúc đẩy phát triển DNVVN góp phần quan trọng vào nghiệp CNH, HĐH đất nước, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế, xố đói giảm nghèo,… Phú Thọ tỉnh nông nghiệp, dân số chủ yếu tập trung nông thôn làm nghề nông Là tỉnh có nhiều tiềm để phát triển kinh tế - xã hội, có tiềm quan trọng lợi vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, có quỹ đất dồi dào, có nhiều làng nghề truyền thống, có di sản văn hố giới, người dân động, sáng tạo, cần cù,… Phú Thọ cịn đóng vai trị trung tâm văn hóa xã hội nhân văn nước Đất tổ Hùng Vương nên phát triển nhiều loại hình du lịch Tuy nhiên, tỉnh có khơng khó khăn việc phát triển kinh tế nói chung DNVVN nói riêng Từ chia tách tỉnh đến nay, tỉnh Phú Thọ đạt nhiều thành tựu quan trọng kinh tế - xã hội Trong thành cơng có đóng góp đáng kể DNVVN, góp phần khơng nhỏ việc giải việc làm, tăng thu nhập dân cư, DNVVN với ưu hạn chế định nên khó phát triển nhanh bền vững thiếu hỗ trợ từ quyền địa phương tổ chức hỗ trợ khác Do đó, để phát huy vai trị tích cực DNVVN phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phải có định hướng hỗ trợ DN trình hình thành phát triển Từ việc nghiên cứu lý thuyết DNVVN, nghiên cứu kinh nghiệm hỗ trợ DNVVN số nước địa phương; phân tích thực tế tình hình phát triển DNVVN, sách biện pháp hỗ trợ DNVVN tỉnh năm qua, đề tài đưa số giải pháp hỗ trợ cho DNVVN tỉnh Phú Thọ năm tới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DNVVN phát triển tăng khả cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế giới, vừa giúp cho DNVVN tỉnh 88 khắc phục hạn chế thân DN Những giải pháp hỗ trợ phát triển DNVVN đề cập bao gồm giải pháp hỗ trợ tài chính, tín dụng; giải pháp đất đai, mặt sản xuất; giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm, đào tạo, tư vấn, thành lập hiệp hội DNVVN,… Đánh giá thực trạng đề giải pháp hữu hiệu để phát triển DNVVN địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn vấn đề phức tạp Việc hỗ trợ phát triển DNVVN nghiệp lâu dài, đòi hỏi nỗ lực DN giúp đỡ nhiều mặt, kịp thời quan nhà nước tổ chức hỗ trợ DN hoạt động địa bàn tỉnh Do thời gian nghiên cứu có hạn với nội dung rộng số liệu thống kê không quán sở ban ngành Nhưng học viên cố gắng hoàn thành luận văn Tuy nhiên, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót định, học viên mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa khọc, chuyên gia, nhà quản lý đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Văn An (2016) “Hồn thiện sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Tỉnh Nghệ An”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Huế PGS.TS Nguyễn Cúc, “Đổi chế sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam đến năm 2005”, năm 2000, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồng Thu Hịa - Vũ Quốc Tuấn - 2001, “Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, kinh nghiệm nước phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” Lê Thị Tâm (2018) “Hồn thiện sách phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trình hội nhập kinh tế”, luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân Phạm Minh Tuấn (2015), luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện sách phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội giai đoạn nay”, Viện Quản lý kinh tế - Học viện CTQG Hồ Chí Minh TS Đỗ Việt Tuấn Chu Minh Phương, “Tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, Nxb Tài Chính”, năm 2000 Trần Anh Trung (2017), luận văn thạc sỹ “Doanh nghiệp công nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Đồng Nai - thực trạng giải pháp phát triển”, Viện Quản lý kinh tế - Học viện CTQG Hồ Chí Minh Chính phủ (2001), Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chính phủ (2003), Chỉ thị số 27/2003/CT-TTg , ngày 11 tháng 12 năm 2003 tiếp tục đẩy mạnh thực Luật doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 10 Chính phủ (2003), Chỉ thị số 40/2005/CT-TTg , ngày 16 tháng 12 năm 2005 tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 11 Chính phủ (2004), Nghị định số 134/2004/NĐ-CP , ngày 09 tháng năm 2004 khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn 90 12 Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2015 - 2019), Kết điều tra doanh nghiệp năm 2015, 2019 13 Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2019), Niên giám thống kê 2018 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ 7-BCH TW khố 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg ngày 17/6/2005 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 ... lý luận hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 3: Phương hướng sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Phú Thọ. .. hướng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ để từ có số biện pháp sách để phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Chính lý tơi chọn đề tài Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Phú Thọ làm đề tài... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI LÊ VINH QUANG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Luận văn thạc sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh phú thọ ,

Từ khóa liên quan