0

luận văn thạc sĩ phân tích và dự báo tài chính của công ty điện lực nghệ an

132 28 0
  • luận văn thạc sĩ phân tích và dự báo tài chính của công ty điện lực nghệ an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN KHẮC CƯỜNG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN KHẮC CƯỜNG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG VĂN LƯƠNG HÀ NỘI, NĂM – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, hợp pháp, không trùng lặp với đề tài khác riêng Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải ấn phẩm, sách báo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả Luận văn Nguyễn Khắc Cường ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình làm luận văn, ngồi nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ thầy cô, chuyên gia ngành đồng nghiệp Đầu tiên, xin cảm ơn TS Đặng Văn Lương, người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Chính bảo cô giúp trưởng thành mở rộng thêm nhiều kiến thức bổ ích Tơi gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo toàn thể nhân viên Công ty điện lực Nghệ An giúp đỡ tơi việc phân tích dự báo tình hình tài Cơng ty Điện lực Nghệ An Tôi xin cảm ơn thầy cô khoa Kế tốn – Kiểm tốn, thầy khoa Tài – Ngân Hàng, thầy Khoa đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Thương Mại trang bị kiến thức tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ hội đồng chấm luận văn giúp tơi hồn thiện khóa luận văn Tác giả Luận văn Nguyễn Khắc Cường iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết phân tích dự báo lực tài Tổng quan nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, vai trò phân tích tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò việc phân tích tài doanh nghiệp 11 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp .12 1.2.1 Phân tích đánh giá tình hình huy động vốn doanh nghiệp .12 1.2.2 Phân tích tình hình đầu tư sử dụng vốn doanh nghiệp 15 1.2.3 Phân tích tình hình kết sản xuất kinh doanh công ty 16 1.2.4 Phân tích tình hình lưu chuyển tiền 18 1.2.5 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn doanh nghiệp 19 1.2.6 Phân tích hiệu suất sử dụng vốn doanh nghiệp 22 1.2.7 Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp .25 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài doanh nghiệp .27 1.3.1 Nhân tố khách quan 27 1.3.2 Nhân tố chủ quan .30 iv 1.4 Dự báo tài 32 1.4.1 Khái niệm dự báo tài 32 1.4.2 Phương pháp sử dụng dự báo tài 36 1.4.3 Dự báo báo cáo tài .37 1.4.4 Dự báo Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 37 1.4.5 Dự báo Bảng cân đối kế toán .38 1.4.6 Dự báo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN 41 2.1 Tổnggquan Công ty Điện lực Nghệ An 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 41 2.1.2 Mơ hình cấu tổ chức quản lý 42 2.2 Phân tích tài Cơng ty Điện lực Nghệ An .46 2.2.1 Phân tích cấu trúc tài tình hình đảm bảo nguồn vốn .46 2.2.2 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn 54 2.2.3 Phân tích hiệu kinh doanh, khả sinh lời 58 2.2.4 Phân tích biến động dịng tiền 64 2.2.5 Phân tích mối quan hệ tương tác hệ số tài (Phương pháp phân tích DUPONT) 67 2.3 Đánh giá chung tài Cơng ty Điện lực Nghệ An .69 2.3.1 Những kết đạt 69 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 70 2.4 Dự báo lực tài làm sở cho việc xây dựng Kế hoạch tài Cơng ty Điện lực Nghệ An 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN 84 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty Điện Lực Nghệ An 84 3.1.1 Mục tiêu phát triển công ty 84 3.1.2 Định hướng phát triển công ty 84 v 3.2 Đề xuất số giải pháp cải thiện tài Cơng ty Điện Lực Nghệ An đến năm 2025 85 3.2.1 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty 85 3.2.2 Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty .91 3.2.3 Hồn thiện cơng tác phân tích tài kế hoạch hóa tài 94 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ 96 3.3 Một số kiến nghị 100 3.3.1 Về phía Nhà nước 100 3.3.2 Về phía cơng ty 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi STT Từ viết tắt SXKD DN CP TNHH ROA ROAe ROE ROS WACC 10 SXKD 11 XDCB 12 LNST 13 CKPTr 14 TSCĐ 15 TSNH 16 TSDH 17 DTT 18 DTTC 19 HTK 20 LN 21 HĐSXKD 22 HTK 23 CKPTH 24 CKPTR 25 CKPTR NCC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình dự báo tài Bảng 2.1 Kết kinh doanh Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn từ năm 2016-2018 42 Bảng 2.2: Bảng phân tích biến động cấu tài sản Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 Bảng 2.3: Bảng phân tích biến động cấu nguồn vốn Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 Bảng 2.4: Tình hình tài trợ tài sản ngắn hạn thường xuyên Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 Bảng 2.5 Bảng tổngghợp công nợ Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 Bảng 2.6: Bảng Khả tốn Cơng ty Điện Lực Nghệ An Bảng 2.7: Hệ số khả toán với đơn vị ngành năm 2018 57 Bảng 2.8 Tỷ suất chi phí tỷ suất lợi nhuận công ty Bảng 2.9: Bảng hệ số hiệu suất hoạt động Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 Bảng 2.10: So sánh hiệu suất sử dụng vốn với đơn vị ngành năm 2018 62 Bảng 2.11: Khả sinh lời Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 63 Bảng 2.12: So sánh hiệu sử dụng vốn với đơn vị ngành năm 2018 64 Bảng 2.13 Báo cáo tổng hợp dịng tiền Cơng ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 Bảng 2.14 Bảng phân tích ROA theo nhân tố ảnh hưởng Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 Bảng 2.15 Bảng phân tích ROE theo nhân tố ảnh hưởng Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018 viii Bảng 2.16: Mối quan hệ tiêu báo cáo kết kinh doanh với doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 73 Bảng 2.17: Bảng Báo cáo kết kinh doanh dự báo giai đoạn 2019 - 2021 74 Đơn vị tính: triệu đồng 74 Bảng 2.18: Bảng Báo cáo kết kinh doanh dự báo giai đoạn 2022 - 2023 75 Bảng 2.19 Mối quan hệ tiêu bảng CĐKT với doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 76 Bảng 2.20: Bảng cân đối kế toán dự báo giai đoạn 2019 - 2021 78 Bảng 2.21: Bảng cân đối kế toán dự báo giai đoạn 2022 - 2023 79 Bảng 2.22: Bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự báo giai đoạn 2019 - 2021 80 Bảng 2.23: Bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự báo giai đoạn 2022 - 2023 82 93 3.2.2.3 Chú trọng công tác quản lý chi phí, loại bỏ các chi phí khơng cần thiết Chi phí cơng ty cịn cao chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng lên Do cơng ty phải quan tâm tới việc giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm Hạ giá thành sản phẩm giảm khoản chi phí cấu thành nên cách hợp lý Hạ thấp giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn nói riêng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung Quan trọng nâng cao đời sống sinh hoạt người dân giảm chi phí đầu vào cho khách hàng sản xuất Do đó, để tăng lợi nhuận người quản lý phải ln quan tâm đến kiểm sốt chi phí: Trước chi tiêu: Định mức chi phí tiêu hao hoạch định chi phí Trong chi tiêu: Kiểm sốt để chi tiêu định mức Sau chi tiêu: Phân tích biến động chi phí để biết nguyên nhân tăng, giảm chi phí mà tìm biện pháp tiết kiệm cho kỳ sau Về kỹ thuật quản lý vận hành điện lưới: Kỹ thuật vận hành lưới điện thể khả đáp ứng yêu cầu cung cấp điện năng, xu công nghệ vào thao tác máy móc Đó nâng cao trình độ khoa học vận hành, giải vấn đề an tồn, tổn thất, khơng cố, muốn nâng cao lực kỹ thuật Công ty cần đổi mặt hoạt động Công ty từ sở vật chất, lựa chọn vật liệu, máy móc thiết bị, đến giải pháp hợp lý sản xuất Cụ thể: Một trang bị kịp thời đầy đủ loại thiết bị máy móc đại Hai xác định chuẩn mức độ trang bị giới hóa, loại cơng việc cần sử dụng máy móc lao động cơng việc thực lao động thủ công Về cách thức tổ chức lao động đơn vị: Nâng cao lực tổ chức lao động thực việc tổ chức lao động đảm bảo thực nhiệm vụ chất lượng tiến độ Năng lực tổ chức thể kinh nghiệm Công ty định đến uy tín Cơng ty Cơng ty cần ý vấn đề sau: 94 Thứ đúc rút kinh nghiệm từ thực tế vận hành đơn vị vận hành tốt Tổ chức lập kế hoạch bố trí hợp lý nguồn nhân lực Tổ chức đội vận hành sở trường giống nhau: đội chuyên phần hạ thế, đội chuyên trung đội chuyên lưới điện cao thế, phân công công công việc hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đội ngũ cán kỹ thuật công nhân lĩnh vực phân cơng 3.2.3 Hồn thiện cơng tác phân tích tài kế hoạch hóa tài Để cơng tác phân tích tài đạt hiệu cần lưu ý: Sự đầy đủ chất lượng thông tin sử dụng Đây yếu tố quan trọng hàng đầu định chất lượng phân tích tài thơng tin sử dụng khơng đầy đủ, khơng xác, khơng phù hợp kết mà phân tích đem lại hình thức Thơng tin phân tích tài tảng phân tích tài Từ thơng tin bên trực tiếp phản ánh tài doanh nghiệp đến thơng tin bên ngồi liên quan đến môi trường hoạt động doanh nghiệp, nhà phân tích thấy lực tài doanh nghiệp khứ, dự đoán xu hướng phát triển tương lai Phân tích tài trở nên đầy đủ có ý nghĩa có tồn hệ thống tiêu trung bình ngành Đây sở để tham chiếu q trình phân tích Thơng qua đối chiếu với hệ thống tiêu trung bình ngành, nhà quản lý tài biết vị doanh nghiệp mình, từ đánh giá thực trạng tài hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thơng tin đầy đủ, xác, phù hợp tập hợp thông tin xử lý thông tin để đưa lại kết phân tích phụ thuộc nhiều vào trình độ cán thực phân tích Từ thơng tin thu thập được, cán phân tích phải tính tốn, găn kết, tạo lập mối liên hệ tiêu, kết hợp với thông tin điều kiện, hoàn cảnh cụ thể doanh nghiệp, xác định mạnh, điểm yếu nguyên nhân điểm yếu Chính tầm quan 95 trọng, phức tạp phân tích tài địi hỏi cán phân tích phải có trình độ chun môn cao Công nghệ phần mềm sử dụng phân tích tài Cơng tác phân tích tài đòi hỏi tập hợp số liệu lớn, nhiều nguồn, đòi hỏi khối lượng tính tốn nhiều, có phép tính phức tạp, phải dự báo xác, lưu trữ lượng thơng tin lớn Chính phải có cơng nghệ phần mềm chuyên dụng sử dụng cho phân tích tài đáp ứng tính xác, kịp thời nhu cầu quản lý doanh nghiệp giai đoạn kinh tế Sự quan tâm lãnh đạo doanh nghiệp: nhân tố quan trọng ảnh hưởng đên chât lượng phân tích tài Ban lãnh đạo cần hiêu tầm quan trọng công tác phân tích tài từ đầu tư kinh phí mua săm thiêt bị cơng nghệ, bố trí phân cơng đội ngũ nhân viên phân tích, xây dựng quy trình phân tích khoa học cho nhân viên thực hiện, đạo phối hợp phòng ban việc cung câp thông tin, hồi âm kêt quả, áp dụng giải pháp mà việc phân tích đưa đê làm tốt q trình phân tích tiêp theo Cụ thể công việc sau: Một quy định vê hệ thống tiêu phân tích tài chính, nội dung, ý nghĩa phương pháp, thống nhât loại biêu mẫu báo cáo phân tích, thời hạn, lĩnh vực, phạm vi nơi nhận báo cáo phân tích Hai Phân công cụ thể phận chịu trách nhiệm phân tích, thành lập ban phân tích, người phụ trách chính, giám sát hoạt động Ba là, quy định thời gian tổ chức hội nghị báo cáo phân tích tồn cơng ty (theo tháng, theo q ) nhằm đảm bảo thơng tin tài ln cập nhật Đê cơng tác kế hoạch hóa hiệu cần làm tốt yêu cầu sau: Thứ công tác dự báo Trước hết khả dự báo phải xác nhât quán Việc đưa dự báo xác hồn tồn khơng thê, nhiên dự báo xác tốt Việc dự báo khơng thê đơn giản hóa xuống thành tập dự báo đơn thuần, ước lượng trung thực xu hướng phù hợp với liệu 96 khứ có giá trị nhât định Cơng tác dự báo phải dựa vào nguồn liệu, phương pháp dự báo khác từ đê khuynh hướng phù hợp lựa chọn Thứ hai xác định kế hoạch tài tối ưu Từ số liệu dự báo, với mục tiêu mong muốn đặt ra, xây dựng kê hoạch tài chính, lựa chọn kê hoạch tốt nhât đê sử dụng Xem xét việc thực kê hoạch tài với diễn biên thực thực tê Nêu thây xuât sai lệch thực tê với kê hoạch phải có biện pháp để điều chỉnh đảm bảo bám sát kế hoạch, ngược lại kế hoạch đặt khơng phù hợp với thực tế cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch Một vấn đề khơng phần quan trọng việc lựa chọn sử dụng mơ hình kế hoạch hóa tài Hầu hết mơ hình kế hoạch hóa tài mơ hình mơ thiết kế để dự tính hiệu ứng chiến lược tài phương án theo giả thiết tương ứng tương lai Các mơ hình có nhiều loại từ mức độ đơn giản đến mức độ phức tạp, nhiệm vụ phải lựa chọn mơ hình phù hợp để việc lập kế hoạch hiệu 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ 3.3.4.1 Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Chính sách tuyển dụng: theo nhu cầu tiêu chuẩn, thống cơng khai Chính sách đào tạo: Đào tạo đội ngũ công nhân yêu nghề, đội ngũ quản lý phù hợp, giỏi chun mơn, có đạo đức trung thành với công ty Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động Ví dụ cơng nhân trực tiếp sản xuất hiệu sử dụng TSCĐ phụ thuộc nhiều vào lực lượng lao động họ người trực tiếp vận hành máy móc tạo sản phẩm Do máy móc thiết bị ngày đại hóa trình độ họ phải thay đổi theo để phát huy hết tính chúng Áp dụng chương trình đào tạo đa dạng: nghiệp vụ, cơng nghệ Chính sách quản lý phát triển nguồn nhân lực: Quản lý lao động theo quy định pháp luật nội quy, chế độ, sách công ty Xây 97 dựng mối quan hệ lao động lành mạnh dựa sở phát triển đoàn thể phù hợp văn hóa cơng ty Quản lý nguồn nhân lực từ đơn vị đầu mối, phân cấp chặt chẽ có trách nhiệm Mơ tả cơng việc, quy định trách nhiệm quyền hạn đến chức danh Chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi: Đảm bảo thu nhập cán công nhân viên cạnh tranh tương xứng với đơn vị ngành nghề, khu vực thời điểm Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc cần tôn vinh khen thưởng xứng đáng, kịp thời, công khai công Không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên 3.3.4.2 Xây dựng thương hiệu cho công ty Thương hiệu doanh nghiệp quan tâm, ý bàn đến nhiều, doanh nghiệp vừa nhỏ Người ta nói đến thương hiệu yếu tố sống doanh nghiệp, đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế khu vực ngày sâu rộng Thương hiệu coi tài sản vô hình, có giá doanh nghiệp Thương hiệu dấu hiệu để người tiêu dùng lựa chọn hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp muôn vàn hàng hố loại khác Thương hiệu góp phần trì mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại chống cạnh tranh không lành mạnh doanh nghiệp Xây dựng thương hiệu tạo dựng uy tín doanh nghiệp người tiêu dùng; tạo tin tưởng người tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp thân doanh nghiệp Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm doanh nghiệp mà tin tưởng Uy tín cao thương hiệu tạo trung thành khách hàng với sản phẩm doanh nghiệp điều kiện quan trọng để sản phẩm dễ dàng thâm nhập vào thị trường Điều giúp cho doanh nghiệp nhiều việc mở rộng thị trường Bên cạnh đó, có thương hiệu tiếng, bạn hàng doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác kinh doanh, cung cấp nguyên liệu hàng 98 hoá cho doanh nghiệp Như tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, góp phần giảm giá thành sản phẩm nâng cao sức canh tranh hàng hố Thương hiệu ln tài sản vơ hình có giá doanh nghiệp Thực tế chứng minh, giá thương hiệu chuyển nhượng cao nhiều so với tổng tài sản hữu hình mà doanh nghiệp sở hữu Chính điều thơi thúc doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp vừa nhỏ xây dựng phát triển thương hiệu Xây dựng thương hiệu trình lâu dài bền bỉ, địi hỏi phải có chiến lược cụ thể, hợp lý tuỳ theo hoàn cảnh sáng tạo, táo bạo doanh nghiệp Để xây dựng thương hiệu, cơng ty cần phải thực trình tự bước sau đây: Thứ nhất, định hình chiến lược chung xây dựng thương hiệu Quá trình xây dựng thương hiệu chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nhau, chủ quan khách quan Vì cần phải có chiến lược cụ thể để ứng phó kịp thời với biến cố xảy Mỗi doanh nghiệp lại có chiến lược cụ thể khác nhau, nhiên điều quan trọng xây dựng chiến lược thương hiệu phải xuất phát từ mục tiêu trước mắt lâu dài doanh nghiệp Kiên trì theo đuổi mục tiêu chiến lược thương hiệu nguyên tắc quán xây dựng thương hiệu Chiến lược thương hiệu phải nhắm tới thị trường đích doanh nghiệp Xây dựng thương hiệu phải gắn liền với đổi mới, nâng cao chất lượng hàng hố điều kiện kinh doanh Vì chiến lược thương hiệu gắn liền với chiến lược sản phẩm, gắn liền với chiến lược đầu tư kế hoạch tài doanh nghiệp Trong thực tế, doanh nghiệp lựa chọn chiến lược từ thương hiệu cá biệt hàng hoá đến thương hiệu doanh nghiệp ngược lại đì từ thương hiệu chung doanh nghiệp đến thương hiệu cá biệt cho hàng hoá Với chiến lược từ thương hiệu cá biệt đến thương hiệu chung (gia đình) vừa phát triển thương hiệu cá biệt vừa phát triển thương hiệu chung cách mà doanh nghiệp lớn thường lựa chọn (chiến lược đa 99 thương hiệu) Đây chiến lược táo bạo đòi hỏi kinh phí lớn Ưu điểm cách khả tiếp cận thị trường nhanh, hạn chế nguy rủi ro từ thương hiệu cá biệt không thành công phát triển nhanh thương hiệu khác nhờ thương hiệu thành công Lựa chọn phát triển thương hiệu chung (thương hiệu gia đình) cách nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, lẽ theo hướng hạn chế nhiều chi phí cho phát triển thương hiệu Đối với Cơng ty Điện lực Nghệ An, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng với sản phẩm mang tính đơn chiếc, sản xuất theo yêu cầu khách hàng nên chọn chiến lược phát triển thương hiệu chung phù hợp Thứ hai, đặt tên thương hiệu, tạo biểu trưng (logo) hiệu (slogan) Cơng ty thuê công ty quảng cáo thiết kế phát động thi thiết kế slogan tất cán công nhân viên công ty để chọn sologan hay Thứ ba, bảo vệ thương hiệu Xây dựng thương hiệu liền với bảo vệ thương hiệu Để bảo vệ thương hiệu trước hết doanh nghiệp cần xác định nguy bị chiếm dụng, địa bàn bị chiếm dụng, khả bảo vệ pháp luật, để đưa phương án hành động cụ thể Đăng ký bảo hộ thương hiệu việc mà doanh nghiệp cần làm để bảo vệ thương hiệu Hiện cơng ty chưa đăng ký thương hiệu, cơng ty cần nhanh chóng tiến hành thủ tục để đăng ký sớm tốt Để đăng ký thành công thương hiệu, từ thiết kế thương hiệu doanh nghiệp nên tranh thủ ý kiến chuyên gia tư vấn, luật sư để khơng xảy tình trạng trùng lặp tranh chấp Ở Việt Nam, quan tiếp nhận đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Cục Sở hữu Công nghiệp (Bộ Khoa học Công nghệ) Bên cạnh việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, chủ động biện pháp tự bảo vệ doanh nghiệp đóng vai trị quan trọng Việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm biện pháp then chốt để hạn chế thâm nhập chiếm dụng thương hiệu phát triển 100 hàng nhái nhãn hiệu Các biện pháp xử lý kiên cứng rắn doanh nghiệp việc nhái thương hiệu làm cho khách hàng tin tưởng doanh nghiệp vơ tình nâng cao vị thương hiệu Để bảo vệ thương hiệu cơng tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức tiêu dùng, giúp đỡ cộng đồng xử lý nhanh chóng cố biện pháp hữu hiệu Một thương hiệu ln phải chăm sóc, trì phát triển Duy trì phát triển thương hiệu ln liền với bảo vệ thương hiệu Nội dung phát triển thương hiệu phong phú, tỷ mỷ; việc tuyên truyền quảng bá tỉ mỉ cho thương hiệu hàng hoá phương tiện khác nhau, tiến hành giới thiệu sản phẩm, chiến lược tiếp thị, đến tăng cường công tác quan hệ công chúng nhằm tạo mối thiện cảm chiếm lòng tin khách hàng doanh nghiệp Bên cạnh đó, để trì phát triển thương hiệu, doanh nghiệp cần quan tâm đến chi tiết nhỏ chiến lược kinh doanh mình, hạn chế tới mức tối đa sai sót kịp thời khắc phục cố trình kinh doanh; thường xun rà sốt lại sách thương hiệu để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thị trường giai đoạn Tóm lại, Một thương hiệu thành công mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi hơn, tiềm ẩn giá trị cao Doanh nghiệp khai thác giá trị thương hiệu thông qua hợp đồng chuyển nhượng chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu, thông qua hợp đồng đầu tư chuyển giao thương hiệu (Franchise) Tuy nhiên việc thực hợp đồng chuyển nhượng chuyển giao thương hiệu cần có tư vấn luật sư để đảm bảo tính pháp lý hạn chế rủi ro Khai thác triệt để lợi từ thương hiệu không mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp mà cịn góp phần nâng cao vị thương hiệu thị trường 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Về phía Nhà nước Nhà nước cần có văn quy phạm pháp luật hồn chỉnh, tạo mơi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh doanh nghiệp nước 101 doanh nghiệp nước hoạt động Việt Nam; đảm bảo vừa tăng cường công tác quản lý, vừa phù hợp thực tế, giảm bớt thủ tục hành tạo điều kiện cho lưu thơng hàng hố thơng thống giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh Chính phủ phải có nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mơ nhằm tạo điều kiện cho Công ty, kinh doanh an tồn hiệu 3.3.2 Về phía cơng ty Thực đồng giải pháp để nhanh chóng khắc phục hạn chế, thiếu sót cơng tác quản lý, tốn cơng nợ khoản phải thu nhằm nâng cao khả tài chính, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn thời gian tới Cần nghiêm túc thực việc xây dựng chiến lược kinh doanh; coi trọng công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sở xác định phương án kinh doanh, xác định nhu cầu vốn, lao động Cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán có trình độ lực đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày dự báo lực tài lực tài Cơng ty Điện Lực Nghệ An Đây vấn đề Ban lãnh đạo Công ty Điện Lực Nghệ An coi công việc quan trọng doanh nghiệp liên quan đến mục tiêu tài xác lập cách thức sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu Để thực cách hiệu phương hướng, mục tiêu phát triển công ty; từ kết đạt được, tồn nhân tố ảnh hưởng đến lực tài công ty Luận văn đưa giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả tài Cơng ty Điện Lực Nghệ An Luận văn đưa số kiến nghị đối ngành,với quan quản lý nhà nước tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp phát triển, ngồi luận văn cịn đưa khuyến nghị cho nhà quản trị Với nội dung trên, tác giả hy vọng luận văn sở giúp cho cơng ty nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, cải thiện lực tài 103 KẾT LUẬN Hoạt động tài phận quan trọng quản trị doanh nghiệp Tất hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lực tài doanh nghiệp, ngược lại lực tài tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy kìm hãm trình kinh doanh Trong điều kiện kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải tự chủ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu đảm bảo đảm bảo đời sống không ngừng cải thiện cho cán công nhân viên Và để làm tốt điều bắt buộc doanh nghiệp phải thực phân tích đánh giá tài cách thật chi tiết, khoa học để có kế hoạch định hướng hoạt động hiệu tốt Trong chương 1, luận văn trình bày hệ thống hóa sở lý luận phân tích tài dự báo báo cáo tài doanh nghiệp Đưa khái niệm; phương pháp, kỹ thuật, nội dung phân tích; nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài doanh nghiệp Đây sở lý luận quan trọng cho việc phân tích thực trạng tài tìm giải pháp cải thiện lực tài doanh nghiệp Chương 2, luận văn tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng tài diễn biến từ năm 2016 đến năm 2018 Công ty Điện lực Nghệ An Qua phân tích đánh giá kết đạt được, tồn nhân tố ảnh hưởng đến lực tài cơng ty dự báo báo cáo tài từ giai đoạn 2019-2023 Đây nội dung nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng để tìm giải pháp cải thiện lực tài cơng ty Chương 3, để thực cách hiệu phương hướng, mục tiêu phát triển công ty; từ kết đạt được, tồn nhân tố ảnh hưởng đến lực tài cơng ty Luận văn đưa giải pháp: - Xây dựng cấu vốn hợp lý phù hợp với tài Công ty - Tăng cường phát huy hiệu việc sử dụng vốn - Chú trọng công tác quản lý chi phí, loại bỏ chi phí khơng cần thiết - Đầu tư đổi TSCĐ đôi với nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ - Hoàn thiện cơng tác phân tích tài kế hoạch hóa tài 104 - Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu nguồn nhân lực - Giải pháp tăng cường khả liên danh, liên kết - Xây dựng thương hiệu cho công ty Tuy nhiên, hạn chế hiểu biết cá nhân khả có hạn nên luận văn thạc sỹ tơi cịn nhiều thiếu sót Những giải pháp dừng lại gợi ý chung, để thực chúng cần phải có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ để xây dựng thành chương trình hành động cụ thể phù hợp với Công ty Điện lực Nghệ An Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ giáo viên hướng dẫn gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Bùi Văn Vần, Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài Cơng ty Điện Lực Nghệ An, Báo cáo Tài năm 2016,2017,2018, Phịng Tài Kế toán Đặng Thị Thu Hà (2012), Hoàn thiện phân tích lực tài Cơng ty cổ phần hợp tác lao động nước ngoài, luận văn thạc sĩ Đại học Cơng đồn PGS.TS.Đinh Xn Hạng (2011), Giáo trình tài tiền tệ, Nhà xuất Tài Đồn Thị Hồi Hương (2016), Phân tích lực tài Cơng ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nội thất Mai Vân, Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học Lao động – Xã hội http://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-vai-tro-cua-phan-tich-tai-chinh-doanh- nghiep-va-thong-tin-su-dung-trong-phan-tich-tai-chinh/59b75e31 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, QH thông qua ngày 26-112014 PGS TS Nghiêm Văn Lợi (2007), Giáo trình Kế toán tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội GS.TS.Ngơ Thế Chi, Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài 10 Nguyễn Kim Phượng (2010), Phân tích và dự báo tài Cơng ty Cổ phần đường Biên Hịa, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài 11 Nguyễn Năng Phúc (2007), Phân tích kinh doanh lý thuyết và thực hành, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội 12 PGS., TS.Nguyễn Năng Phúc (2013), Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân 13 PGS., TS.Nguyễn Năng Phúc (2011), Giáo trình phân tích BCTC, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 14 Nguyễn Ngọc Quang (2011), Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Tài 15 Nguyễn Thị Hồ (2014), Phân tích tài Cơng ty cổ phần xi măng Hoàng Mai, luận văn thạc sĩ Học viện Tài 16 Nguyễn Tiến Dũng (2016), Phân tích Báo cáo tài cơng ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, luận văn thạc sỹ Kinh tế, Đại học Cơng Đồn 17 PGS., TS.Nguyễn Văn Cơng (2009), Giáo trình Phân tích Kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 18 Nguyễn Văn Cơng (2010), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 19 Nguyễn Xuân Thủy (2014), Hoàn thiện phân tích báo cáo tài Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, luận văn thạc sĩ Học viện Tài 20 Phạm Thị Gái (2014), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 21 Phân tích và dự báo tài Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Thủy sản An Giang (AGIFISH), Cơng trình nghiên cứu khoa học cấp trường Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2015 22 Phùng Thị Hồng Nhung (2012), Phân tích tài Cơng ty cổ phần Traphaco, Luận văn thạc sĩ 23 Trần Thị Hoa (2015), Phân tích báo cáo tài nhằm tăng cường quản lý tài bưu điện tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 24 Trần Thị Vân năm 2015, Phân tích và dự báo tài cơng ty cổ phần hóa chất Việt Trì, luận văn thạc sỹ kinh tế 25 Trần Văn Tuấn (2013), Phân tích tài Công ty cổ phần Sông Đà ... vấn đề lý luận Phân tích dự báo tài tác giả, đề tài ? ?Phân tích và dự báo tài chínhcủa Cơng ty Điện lực Nghệ An? ?? phân tích thực trạng dự báo lực tài Cơng ty Nghiên cứu kết thời gian qua mặt... hình, Danh mục tài liệu tham khả, luận văn bao gồm chương chính: Chương Những vấn đề lý luận chung phân tích dự báo tài doanh nghiệp Chương Phân tích thực trạng dự báo lực tài Cơng ty Điện lực Nghệ. .. tài Cơng ty Điện lực Nghệ An Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: phân tích dự báo tài Cơng ty Điện lực Nghệ An 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Tác giả nghiên cứu Công ty Điện lực Nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ phân tích và dự báo tài chính của công ty điện lực nghệ an ,

Từ khóa liên quan