0

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

138 23 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 00:37

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh(Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HOÀNG CẨM THƠ QUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Bích Liên THÁI NGUYÊN - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu luận văn trung thực Kết luận văn chưa cơng bố cơng trình trước Thái nguyên, ngày 25 tháng năm 2020 Tác giả Nguyễn Hoàng Cẩm Thơ i LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, tác giả nhận động viên, khuyến khích, tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, thầy giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: TS Nguyễn Thị Bích Liên Các thầy giáo tận tình giảng dạy, giúp đỡ, cung cấp tài liệu, hướng dẫn tơi q trình học tập nghiên cứu khoa học Lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT Quảng Ninh thầy cô Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giáo viên, học sinh trường THPT thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ủng hộ khích lệ tơi q trình nghiên cứu viết luận văn Mặc dù cố gắng trình học tập, nghiên cứu, song với thời gian hạn chế, kinh nghiệm quản lý chưa nhiều mà thực tiễn công tác quản lý vô sinh động có nhiều vấn đề cần giải Vì vậy, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đóng góp, bảo thầy, cô Hội đồng khoa học, bạn bè đồng nghiệp bạn đọc để vấn đề nghiên cứu hồn thiện có giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2020 Tác giả Nguyễn Hoàng Cẩm Thơ ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TỒN GIAO THƠNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu giới 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 1.2 Các khái niệm 11 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục 11 1.2.2 An tồn giao thơng 14 1.2.3 Giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh 15 1.2.4 Quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh 16 1.3 Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông 17 1.3.1 Đặc điểm lứa tuổi học sinh trung học phổ thông 17 iii 1.3.2 Vị trí, vai trị giáo dục an tồn giao thông trường trung học phổ thông 20 1.3.3 Mục tiêu giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 20 1.3.4 Nội dung giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 21 1.3.5 Phương pháp giáo dục ATGT 23 1.3.6 Hình thức giáo dục ATGT 24 1.4 Quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 26 1.4.1 Lập kế hoạch giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng 26 1.4.2 Tổ chức thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng 28 1.4.3 Chỉ đạo thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng 32 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 34 1.4.5 Quản lý phối hợp lực lượng nhà trường thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường trung học phổ thông 35 1.4.6 Quản lý điều kiện hỗ trợ giáo dục an toàn giao thông nhà trường 36 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lý an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 37 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 37 1.5.2 Các yếu tố khách quan 39 Kết luận chương 39 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 41 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 43 2.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 43 2.2.2 Nội dung nghiên cứu 43 2.2.3 Đối tượng nghiên cứu 43 2.2.4 Phương pháp nghiên cứu 44 iv 2.3 Thực trạng giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 45 2.3.1 Thực trạng nhận thức ý nghĩa, mục tiêu giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh 45 2.3.2 Thực trạng nội dung giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường trung học phổ thông 50 2.3.3 Thực trạng phương pháp giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 53 2.3.4 Thực trạng hình thức tổ chức giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường trung học phổ thông 54 2.4 Thực trạng quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 57 2.4.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 57 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch giáo dục giao thông cho học sinh trung học phổ thông 60 2.4.3.Thực trạng đạo thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 64 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 67 2.4.5 Thực trạng quản lý phối hợp lực lượng nhà trường thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường THPT 70 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 72 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 74 2.5.1 Những ưu điểm 74 Kết luận chương 78 v Chương 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TỒN GIAO THƠNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 81 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp 81 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 81 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thực tiễn 81 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 81 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 82 3.2 Biện pháp quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường trung học phổ thơng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 82 3.2.1 Kế hoạch hóa q trình quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường trung học phổ thông phù hợp với học sinh điều kiện thực tế nhà trường 82 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức giáo dục an tồn giao thơng cho đội ngũ giáo viên nhà trường 84 3.2.3 Chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh vào sinh hoạt lớp 89 3.2.4 Chỉ đạo tăng cường thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh thơng qua giáo dục lên lớp 91 3.2.5 Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh, cán giáo viên ban giam hiệu nhà trường 94 3.3 Mối quan hệ biện pháp 99 3.4 Khảo sát tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 100 3.4.1 Mục tiêu khảo nghiệm 100 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm 100 3.4.3 Kết khảo nghiệm 101 Kết luận chương 103 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN VIẾT TẮT STT VIẾT ĐẦY ĐỦ BCH Ban chấp hành BGH Ban giám hiệu CBQL, GV, NV Cán quản lý, giáo viên, nhân viên CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CMHS Cha mẹ học sinh CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CSVC Cở sở vật chất DTTS Dân tộc thiểu số GD ATGT Giáo dục an tồn giao thơng 10 GD&ĐT Giáo dục đào tạo 11 GVBM Giáo viên môn 12 GVCN Giáo viên chủ nhiệm 13 NGLL Ngoài lên lớp 14 THPT Trung học phổ thông 15 UBND Ủy ban nhân dân 16 XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Thống kê số lượng CBQL, giáo viên học sinh THPT 41 Bảng 2.2: Đối tượng nghiên cứu 43 Bảng 2.3: Chuẩn cho điểm với mức độ đánh giá 44 Bảng 2.4: Thực trạng nhận thức ý nghĩa, mục tiêu giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh 46 Bảng 2.5 Thực trạng nội dung giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trường THPT 50 Bảng 2.6 Thực trạng hình thức tổ chức giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường THPT 55 Bảng 2.7 Thực trạng xây dựng kế hoạch giáo dục ATGT cho HS THPT 57 Bảng 2.8 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch giáo dục giao thông cho học sinh trung học phổ thông 61 Bảng 2.9 Thực trạng đạo thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 64 Bảng 2.10 Thực trạng kiểm tra, đánh giá giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thông 68 Bảng 2.11 Thực trạng quản lý phối hợp lực lượng nhà trường thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường THPT 71 Bảng 2.12: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 73 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản lý 101 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Khái niệm quản lý 13 Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp quản lý 100 Biểu đồ 2.1 Thực trạng phương pháp giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh THPT 53 Biểu đồ 3.1 Kết qua khảo sát tính khả thi biện pháp 102 ix Câu Thầy/Cơ vui lịng cho biết mức độ thực phương pháp giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh THPT đơn vị Thầy/Cô công tác nay? Phương pháp giảng giải Phương pháp đàm thoại Phương pháp nêu gương Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp khen thưởng Phương pháp tạo tình giáo dục Phương pháp thi đua Rất hiệu Hiệu Nội dung Ít hiệu TT Khơng Ít thường xun Thường xun Rất thường xuyên Không hiệu Mức độ thường xuyên Hiệu thực Câu Thầy/Cô đánh giá thực trạng lập kế hoạch giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh THPT đơn vị Thầy/Cô công tác? Tìm hiểu tình hình, đặc Tốt Khá Nắm bắt tình hình thực trạng nhà trường Trung bình Yếu Khảo sát thực trạng giáo dục ATGT trước lập Kế hoạch Hiệu thực Rất thường xuyên Hiệu trưởng xây dựng mục tiêu giáo dục an tồn giao thơng Thường xun Nội dung Ít thường xuyên TT Không Mức độ thực điểm kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, trình phát triển xã hội mơi trường sống Dự kiến nhân lực cho việc triển khai thực giáo dục an tồn giao thơng Dự kiến biện pháp hình thức thực Lên kế hoạch thời gian cho hoạt động Dự trù kinh phí cho hoạt động Chuẩn bị điều kiện sở vật chất đáp ứng cho hoạt động giáo dục ATGT Tốt Khá Trung bình Yếu Hiệu thực Rất thường xuyên Thường xuyên Nội dung Ít thường xuyên TT Không Mức độ thực Câu Thầy/Cô đánh giá tổ chức thực kế hoạch giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh đơn vị Thầy/Cô công tác? Rất hiệu Hiệu Ít hiệu Nội dung Hiệu thực Ít thường xuyên Thường xuyên Rất thường xuyên Không hiệu TT Không Mức độ thực Thành lập ban đạo tổ chức giáo dục ATGT Tổ chức phổ biến văn quy phạm pháp luật đến toàn thể CB, GV HS nhà trường Xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm cho khâu quản lý, đặc biệt ý xác định rõ mối quan hệ qua lại phận trình giáo dục an tồn giao thơng Phân cơng đội ngũ nịng cốt để triển khai giáo dục an tồn giao thông Hiệu trưởng thiết lập rõ thực chế phối hợp quản lý giáo dục an toàn giao thông Hiệu trưởng phối hợp với công an sở để tuyên truyền Luật giao thông, Nghị định Phát hiện, ngăn ngừa học sinh nhà trường vi phạm an tồn giao thơng Câu Thầy/Cơ đánh giá việc đạo thực giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THPT đơn vị Thầy/Cô công tác? Hiệu trưởng đạo khối lớp hoạt động theo chủ điểm, chủ đề hoạt động có tích hợp nội dung giáo dục an tồn giao thơng Chỉ đạo tổ chức hoạt động hàng ngày khối lớp Rất hiệu Hiệu Ít hiệu Không hiệu Hiệu thực Rất thường xuyên Thường xuyên Nội dung Ít thường xuyên TT Không Mức độ thực việc thực tuân thủ Luật an toàn giao thông Thực quyền đạo theo mảng công việc giao hướng dẫn triển khai nhiệm vụ nêu kế hoạch Ra định quản lý kịp thời Thường xuyên đơn đốc, động viên khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực Thực giám sát việc triển khai nhiệm vụ cá nhân nhóm, phận Nếu có sai sót khơng hợp tình hình thực tiễn có phương án điều chỉnh kịp thời Bố trí, sử dụng hợp lý, khả chuyên môn đội ngũ giáo viên, nhân viên Hiệu trưởng đạo Đoàn trường giáo viên chủ nhiệm, cán phụ trách phối hợp chặt chẽ với cơng an sở xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại học sinh tham gia giao thông Câu Thầy/Cô đánh giá kiểm tra, đánh giá kết quản lý giáo dục an tồn giao thơng đơn vị Thầy/Cô công tác? giá kết giáo dục an tồn giao thơng rõ ràng, hợp khoa học Hiệu trưởng đánh giá thường xuyên mục tiêu, nội dung, quy trình tổ chức thực giáo Hiệu Ít hiệu quả xun Khơng hiệu xun Rất thường Hiệu thực Rất hiệu Hiệu trưởng xây dựng tiêu chuẩn, để kiểm tra, đánh xun Thường Nội dung Ít thường TT Khơng bao Mức độ thực dục an tồn giao thơng nhà trường Đo lường mức độ đạt học sinh so với tiêu chuẩn đề Sử dụng kết kiểm tra, đánh giá bình xét hạnh kiểm, danh hiệu thi đua, khen thưởng cho học sinh giáo viên Kiểm tra việc thực phối hợp Nhà trường với tổ chức Đảng, đoàn thể nhà trường trường Kiểm tra hồ sơ kế hoạch, giáo án, dự giờ, hình thức, phương pháp tổ chức giáo dục ATGT Câu Thầy/Cô đánh giá quản lý việc phối hợp lực lượng giáo dục giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường THPTthành phố Móng Cái? Phối hợp ban giám hiệu, tổ chuyên môn, GV chủ nhiệm với tổ chức Đoàn niên quyền địa phương Phân cơng trách nhiệm rõ ràng tổ chức hoạt động Phối hợp ban giám hiệu, GV chủ nhiệm với tổ chức hội cha mẹ học sinh Phối hợp gia đình, cơng an sở tun tuyền để giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh Sử dụng hiệu nguồn tài chính, sở vật chất, thiết bị nhà trường cho GD ATDT cho học sinh thông qua hoạt động tập thể Xây dựng chế độ, sách động viên khuyến khích cán bộ, giáo viên tổ chức giáo dục an tồn giao thơng Phối hợp ban giám hiệu, tổ chun mơn, GV chủ nhiệm với tổ chức Đồn niên quyền địa phương Phân cơng trách nhiệm rõ ràng tổ chức hoạt động, Tốt Khá Trung bình Hiệu thực Yếu Rất thường xun Thường xun Nội dung Ít thường xun TT Khơng Mức độ thực Câu 10 Thầy/Cô đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường THPT thành phố Móng Cái? Mức độ ảnh hưởng STT Yếu tố ảnh hưởng Điều kiện sở vật chất, phương tiện dạy học Môi trường Gia đình Năng lực quản lý hiệu trưởng Năng lực dạy học, tổ chức giáo dục an tồn giao thơng giáo viên, cán phụ trách cho học sinh Sự tự giác, tích cực học sinh Nội dung chương trình, giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh ngồi nhà trường Cơ sở hạ tầng Khơng ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Câu 11 Theo Thầy/Cô vấn đề cộm quản lý uản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường THPT thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là: Câu 12 Để công tác quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường THPT thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có hiệu cần phải có biện pháp gì? II THƠNG TIN CÁ NHÂN Thầy/Cơ vui lịng cho biết số thơng tin đây: Đơn vị công tác: Giới tính: Nữ Nam Thầy/Cô là: Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên Cán Đồn Mơn dạy: Trình độ: Cao đẳng Đại học Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô! Chúc Thầy/Cô mạnh khỏe, thành đạt! Sau Đại học Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên trường THPT thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) Các em học sinh thân mến! Để nghiên cứu thực trạng đề xuất số biện pháp quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Mong em vui lịng cho biết ý kiến số nội dung cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn hoặc ghi phần trả lời theo yêu cầu câu hỏi Ý kiến em phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong nhận hợp tác em Trân trọng cảm ơn! I NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu Em đánh giá vai trò ý nghĩa hiệu thực mục tiêu giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh thực trạng thực mục tiêu GD an tồn giao thơng cho học sinh trường THPT thành phố Móng Cái? Rất hiệu Hiệu Ít hiệu quả Khơng hiệu xun Hiệu thực Rất thường xuyên Thường Từng bước xây dựng thói quen ứng xử có văn hố, pháp luật, xố bỏ thói quen tuỳ tiện vi phạm quy tắc giao thông xuyên Giúp học sinh phát triển nhận thức an tồn giao thơng kỹ thực tế để áp dụng vào hành vi hàng ngày em tham gia giao thông Ít thường Nội dung TT Không bao Mức độ thực Hướng dẫn học sinh biết cách phịng tránh tai nạn giao thơng đường phố có tình phức tạp, biết lựa chọn đường bảo đảm an tồn có thái độ ứng xử văn minh tham gia giao thơng Hình thành ý thức tự giác tn thủ pháp luật tham gia giao thơng góp phần xây dựng mơi trường giao thơng trật tự, an tồn, văn minh,thân thiện Tuyên truyền nâng cao nhận thức kỹ học sinh cán giáo viên nhân viên việc chấp hành luật an tồn giao thơng có kỹ tham gia giao thơng an tồn, tường bước xây dựng văn hóa giao thơng trường học Nâng cao kiến thức pháp luật An toàn giao thông cho người đặc biệt em HS PHHS tham gia giao thông, giúp nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm việc đảm bảo ATGT Rất hiệu Hiệu Ít hiệu quả Không hiệu xuyên Hiệu thực Rất thường xun Thường xun Ít thường Nội dung TT Khơng bao Mức độ thực Câu Em đánh giá thực trạng nội dung giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THPT trường em học nay? Truyền thụ cho học sinh hiểu biết có tính phổ biến, cần thiết luật giao thông đường quy định giao thông đường sắt, đường thuỷ Nâng cao kiến thức pháp luật văn pháp luật thực định cho HS; thông tin việc thực pháp luật lĩnh vực an toàn giao thông; thông tin hướng dẫn hành vi pháp luật cụ thể công dân Hướng dẫn học sinh biết cách phịng tránh tai nạn giao thơng đường phố có tình phức tạp, biết lựa chọn đường bảo đảm an tồn có thái độ ứng xử văn minh tham gia giao thông Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông bao gồm: Luật Giao thông đường năm 2008, Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường bộ; Nghị định 100 Xây dựng giáo dục chủ đề giáo dục ATGT cho học sinh Tốt Khá Trung bình Yếu Hiệu thực Rất thường xuyên Thường xuyên Nội dung Ít thường xuyên TT Không Mức độ thực Câu Em vui lòng cho biết mức độ thực hình thức giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh THPT trường em học nay? Tốt Khá Yếu Trung bình Hiệu thực Rất thường xuyên Thường xuyên Nội dung Ít thường xuyên TT Không Mức độ thực Lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông thông qua hội thi, tổ chức kiện Lồng ghép nội dung giáo dục an tồn giao thơng thơng qua tổ chức trị chơi, diễn đàn, sân khấu hóa Hướng dẫn học sinh tham gia cc thi http://giaothonghocduong.com.vn/ Lồng ghép nội dung giáo dục an tồn giao thơng thông qua tham quan, dã ngoại, du lịch Lồng ghép nội dung giáo dục an tồn giao thơng thơng qua hoạt động giao lưu, sinh hoạt tập thể, Thực dạy lồng ghép học khóa Câu Em vui lòng cho biết mức độ thực phương pháp giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh THPT trường em học nay? Phương pháp giảng giải Phương pháp đàm thoại Phương pháp nêu gương Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp khen thưởng Phương pháp tạo tình giáo dục Phương pháp thi đua Tốt Khá Trung bình Hiệu thực Yếu Rất thường xuyên Thường xuyên Nội dung Ít thường xun TT Khơng Mức độ thực II THÔNG TIN CÁ NHÂN Em vui lịng cho biết số thơng tin đây: Trường học: Giới tính: Nam Nữ Học sinh lớp: Xin chân thành cảm ơn em tham gia hoàn thành phiếu khảo sát này! Phụ lục 3: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên trường THPT thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) Kính thưa q Thầy/Cơ! Để đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Kính đề nghị q Thầy/Cơ vui lịng cho biết ý kiến số nội dung cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn hoặc ghi phần trả lời theo yêu cầu câu hỏi Ý kiến Thầy/Cơ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong nhận hợp tác quý Thầy/Cô Trân trọng cảm ơn! I NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Thầy/Cơ đánh giá tính cần thiết biện pháp quản lý giáo dục an toàn giao thông Mức độ cần thiết TT Nội dung Kế hoạch hóa q trình quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường trung học phổ thông phù hợp với học sinh điều kiện thực tế nhà trường Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức giáo dục an tồn giao thơng cho đội ngũ giáo viên nhà trường Chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh vào sinh hoạt lớp Chỉ đạo tăng cường thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh thơng qua giáo dục lên lớp Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh, cán giáo viên ban giam hiệu nhà trường Khơng cần thiết Ít cần thiết Cần thiết Rất cần thiết Câu 2: Thầy/Cơ đánh giá tính khả thi biện pháp quản lý giáo dục an tồn giao thơng Mức độ khả thi TT Nội dung Khơng khả thi Ít khả thi Khả thi Kế hoạch hóa q trình quản lý giáo dục an tồn giao thông cho học sinh trường trung học phổ thông phù hợp với học sinh điều kiện thực tế nhà trường Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức giáo dục an tồn giao thơng cho đội ngũ giáo viên nhà trường Chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh vào sinh hoạt lớp Chỉ đạo tăng cường thực giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh thơng qua giáo dục ngồi lên lớp Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh, cán giáo viên ban giam hiệu nhà trường Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô! Chúc Thầy/Cô mạnh khỏe, thành đạt! Rất khả thi ... giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường trung học phổ thông 54 2.4 Thực trạng quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trung học phổ thơng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. .. thực trang quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường trung học phổ thơng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 4.3 Đề xuất biện pháp quản lý giáo dục an tồn giao thơng cho học sinh trường. .. tồn giao thơng cho học sinh trường THPT thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp quản lý giáo dục an toàn giao thơng cho học sinh trường THPT thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh,

Từ khóa liên quan