0

Công tác vận động chức sắc phật giáo ở tỉnh bắc ninh hiện nay thực trạng và một số vấn đề đặt ra

96 28 0
  • Công tác vận động chức sắc phật giáo ở tỉnh bắc ninh hiện nay  thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 23:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGHIÊM THỊ VI ANH CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CHỨC SẮC PHẬT GIÁO Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA LUẬN VĂN THẠC SĨ TÔN GIÁO HỌC Hà Nội - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGHIÊM THỊ VI ANH CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CHỨC SẮC PHẬT GIÁO Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tôn giáo học Mã số: 822900901 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi; Các số liệu, tư liệu sử dụng luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng; Những kết luận khoa học Luận văn chưa công bố công trình Tác giả Nghiêm Thị Vi Anh LỜI CẢM ƠN Sau 02 năm học tập nghiên cứu, tiếp thu kiến thức đƣợc thầy cô truyền thụ; đƣợc quan tâm, tạo điều kiện Lãnh đạo Ban Tơn giáo Chính phủ Lãnh đạo Viện Nghiên cứu sách tơn giáo (nơi tơi cơng tác) gia đình; đến nay, tơi hồn thành luận văn Thạc sỹ “Công tác vận động chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh nay: Thực trạng số vấn đề đặt ra” Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu sách tôn giáo đồng nghiệp quan động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Khoa Sau đại học, Lãnh đạo Bộ môn Tôn giáo học, đặc biệt lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân tận tình giúp đỡ hƣỡng dẫn nghiên cứu Luận văn Do khả điều kiện thời gian hạn chế, vấn đề lựa chọn nghiên cứu đề tài phức tạp, nhạy cảm nên Luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc quan tâm, bảo góp ý thầy, cô giáo để Luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Luận văn Nghiêm Thị Vi Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 10 Dự kiến kết luận văn 10 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 11 Kết cấu luận văn 11 Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CHỨC SẮC PHẬT GIÁO Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY 12 1.1 Lý luận chung công tác vận động chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh 12 1.1.1 Một số khái niệm 12 1.1.2 Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam công tác vận động chức sắc Phật giáo 18 1.2 Vấn đề thực tiễn công tác vận động chức sắc địa bàn nghiên cứu 24 1.2.1 Địa kinh tế - trị tỉnh Bắc Ninh 24 1.2.2 Tình hình Phật giáo tỉnh Bắc Ninh 26 1.2.3 Đặc điểm, vai trò chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh 31 TIỂU KẾT CHƢƠNG 35 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CHỨC SẮC PHẬT GIÁO Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY VÀ NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 36 2.1 Thực trạng công tác vận động chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh 36 2.1.1 Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước chức sắc Phật giáo 36 2.1.2 Công tác nắm bắt giải nhu cầu đáng chức sắc Phật giáo 38 2.1.3 Công tác vận động chức sắc tham gia hoạt động xã hội giải vụ việc liên quan đến Phật giáo 40 2.2 Những thành tựu hạn chế công tác vận động chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh 44 2.2.1 Những thành tựu nguyên nhân 44 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân 47 2.3 Bài học kinh nghiệm 49 TIỂU KẾT CHƢƠNG 53 Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CHỨC SẮC PHẬT GIÁO Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ 54 3.1 Một số vấn đề đặt từ thực trạng công tác vận động chức sắc tỉnh Bắc Ninh 54 3.1.1 Vấn đề đặt từ phương diện khách thể quản lý - Chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh 54 3.1.2 Vấn đề đặt từ phương diện chủ thể quản lý - hệ thống trị tỉnh Bắc Ninh 56 3.2 Giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác vận động chức sắc Phật giáo Bắc Ninh 58 3.2.1 Giải pháp 58 3.2.2 Khuyến nghị 68 TIỂU KẾT CHƢƠNG 71 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nƣớc đa tôn giáo, theo ƣớc tính có khoảng 95% dân số có đời sống tín ngƣỡng, tơn giáo, có khoảng 26 triệu tín đồ (chiếm 27% dân số nƣớc) 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo đƣợc công nhận cấp đăng ký hoạt động Bên cạnh tổ chức tôn giáo đƣợc cơng nhận, cấp đăng ký hoạt động, cịn khoảng 100 nhóm, phái tƣợng tơn giáo tồn theo cách hay cách khác Các tổ chức tôn giáo đƣợc Nhà nƣớc công nhận hoạt động ổn định với xu hƣớng hành đạo gắn bó với dân tộc, tích cực tham gia cơng tác từ thiện xã hội, góp phần xây dựng, phát triển đất nƣớc Các tổ chức tôn giáo không ngừng phát triển số lƣợng chức sắc, nhà tu hành, tín đồ mở rộng địa bàn hoạt động Tình hình phản ánh q trình đất nƣớc đổi mới, Việt Nam có phát triển mạnh mẽ đời sống vật chất nhƣ tinh thần ngƣời dân, tơn giáo đƣợc khẳng định rõ nhu cầu tinh thần phận nhân dân Bên cạnh sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, tn thủ pháp luật, cịn có số tƣợng lợi dụng tín ngƣỡng, tơn giáo để mê nhân dân, gây bất ổn tình hình tơn giáo cao phá hoại khối đại đồn kết toàn dân tộc, tạo cớ cho lực xấu chống phá Nhà nƣớc Trƣớc tình hình đó, cơng tác quản lý nhà nƣớc hoạt động tôn giáo cần phải tăng cƣờng mà nội dung cốt lõi công tác tôn giáo công tác vận động quần chúng, có cơng tác vận động, tranh thủ chức sắc Bắc Ninh tỉnh thuộc miền Bắc nƣớc ta, cửa ngõ phía bắc thủ Hà Nội Bắc Ninh có diện tích khơng lớn nhƣng dân số 1,4 triệu ngƣời với mật độ dân số cao thứ số 63 tỉnh, thành phố nƣớc, có vị trí địa trị quan trọng, nằm vùng kinh tế trọng điểm đồng sơng Hồng, tỉnh có văn hóa lâu đời nơi có nhiều nét đặc thù tín ngƣỡng, tơn giáo Hiện nay, Bắc Ninh có tơn giáo lớn Cơng giáo Phật giáo, Cơng giáo có khoảng 15.000 giáo dân, 19 linh mục; Phật giáo có 300 chức sắc, nhà tu hành, tín đồ Phật giáo có 300.000 tín đồ, bên cạnh 60% dân số ảnh hƣởng văn hóa Phật giáo Nhƣ vậy, khoảng 300 tín đồ có 01 chức sắc Phật giáo phụ trách phần tâm linh Chức sắc Phật giáo lực lƣợng nòng cốt giáo hội định đƣờng hƣớng hoạt động “ hành đạo - quản đạo - truyền đạo” Trong hành đạo, chức sắc Phật giáo ngƣời giúp đỡ tín đồ sinh hoạt tôn giáo sở thờ tự gia Chức sắc không ảnh hƣởng đến đời sống tinh thần đơng đảo quần chúng tín đồ, tiếng nói chức sắc có trọng lƣợng lớn, có lúc, có nơi giữ vai trị quan trọng (thậm chí định) lập trƣờng, tƣ tƣởng thái độ tín đồ Trong hoạt động quản đạo, ngƣời điều hành hành đạo Hơn nữa, họ ngƣời đại diện cho tổ chức tôn giáo cấp, nên thƣờng xuyên có mối quan hệ với cấp uỷ, quyền, đồn thể trị - xã hội địa phƣơng, đại diện cho tổ chức tôn giáo quan hệ quốc tế tơn giáo bạn Với vai trị quan trọng nhƣ nên chức sắc Phật giáo ln có ảnh hƣởng trực tiếp, chí định đến tính chất tích cực hay tiêu cực hoạt động tôn giáo tín đồ Vì vậy, cơng tác vận động chức sắc Phật giáo có ý nghĩa quan trọng cơng tác tơn giáo nói chung Mặt khác, cơng tác vận động chức sắc Phật giáo lại gắn liền có mối quan hệ hữu với cơng tác vận động quần chúng tín đồ Làm tốt cơng tác vận động góp phần tích cực vào việc vận động tín đồ, củng cố khối đại đồn kết tồn dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Ngoài ra, làm tốt cơng tác vận động quần chúng tín đồ góp phần tạo mơi trƣờng xã hội thuận lợi để tiến hành công tác vận động chức sắc, nhà tu hành đạt hiệu Công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động tôn giáo Bắc Ninh năm qua có nhiều thành tựu, đạt đƣợc số kết định Nhƣng bên cạnh đó, cơng tác cịn số hạn chế, nhƣ: nhận thức vai trò chức sắc Phật giáo phận không nhỏ cán hệ thống trị chƣa đầy đủ thống nhất; cơng tác vận động chức sắc cịn bị xem nhẹ trình tổ chức thực nhiệm vụ trị địa phƣơng; cách thức tổ chức, vận động thiếu đồng bộ; chế, sách chức sắc cơng tác xây dựng nịng cốt chức sắc cịn có ch , có nơi lúng túng, cứng nhắc chƣa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Cơng tác nắm tình hình tơn giáo địa phƣơng, sở thiếu kịp thời; số cấp ủy, quyền cịn lúng túng việc giải nhu cầu hoạt động đáng, hợp pháp chức sắc, tín đồ vấn đề xúc liên quan đến tôn giáo; chƣa thực quan tâm tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc thuộc chế, sách liên quan đến cơng tác tơn giáo nhƣ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng sửa chữa, thành lập sở tôn giáo, Trƣớc thực trạng đó, tác giả chọn đề tài “Công tác vận động chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh nay: Thực trạng số vấn đề đặt ra” làm luận văn thạc sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu Năm 1990, Bộ Chính trị ban hành Nghị 24-NQ/TW “Về tăng cường cơng tác tơn giáo tình hình mới”, dấu mốc đặc biệt quan trọng đổi tƣ tơn giáo cơng tác tơn giáo, tình hình tơn giáo nƣớc ta có nhiều thay đổi lớn, việc nghiên cứu tôn giáo ngày đƣợc quan tâm nhiều góc độ khác Liên quan đến đề tài nghiên cứu điểm qua số cơng trình tiêu biểu: Thứ nghiên cứu lý luận tôn giáo, công tác tôn giáo: Đ Lan Hiền (2011), hoan dung tơn giáo với dân chủ, đồn kết đồng thuận xã hội - Trường hợp Việt Nam [19], Quan niệm khoan dung tôn giáo, tác giả cho khoan dung nhƣợng bộ, hạ mình, đối lập với Tác giả cho Việt Nam chịu ảnh hƣởng sâu sắc tƣ tƣởng Nho, Phật, Đạo nên tinh thần khoan dung cho thấy, ngƣời dân Việt nam thể rõ nét ứng xử với tôn giáo tạo đồng thuận xã hội, đồn kết tơn giáo để phát triển Đ Quang Hƣng (2004), “Vấn đề tôn giáo cách mạng Việt Nam, lý luận thực tiễn” [18] tác giả khai thác mối quan hệ tôn giáo dân tộc qua thời kỳ cách mạng nƣớc ta Đặc biệt hơn, tác giả đƣa quan điểm nhà cách mạng, nhà nghiên cứu thời kỳ đất nƣớc chiến tranh, nhìn nhận mối quan hệ tơn giáo nhà nƣớc, từ có so sánh, đánh giá bƣớc phát triển nhận thức tôn giáo Đ Quang Hƣng (2014), Nhà nước, tôn giáo pháp luật [17] tác giả luận giải mối quan hệ Nhà nƣớc giáo hội chiều cạnh: Mối quan hệ tôn giáo thể chế xã hội, đƣa mơ hình nhà nƣớc tục, điểm mấu chốt giải mối quan hệ nhà nƣớc giáo hội; luận bàn sách tơn giáo Việt Nam, mơ hình nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa tôn giáo Tác giả bàn nhiều đến đời sống tôn giáo Việt Nam mối quan hệ tôn giáo nhà nƣớc, vấn đề thể nhân pháp nhân tôn giáo vấn đề cần đƣợc tính đến luật pháp cần đƣợc tính đến luật pháp tôn giáo Việt Nam vấn đề pháp lý quan trọng bậc Nguyễn Thanh Xn (2015), Tơn giáo sách tơn giáo Việt Nam [31] tác giả hệ thống sách tôn giáo Việt Nam qua thời kỳ việc thực sách tơn giáo, từ đổi đến Tác giả khẳng định, việc thực sách đổi Đảng Nhà nƣớc, công tác tôn giáo đƣa lại kết quan trọng, làm thay đổi đời sống tơn giáo Việt Nam theo hƣớng tích cực tiến góp phần quan trọng vào ổn định phát triển đất nƣớc PHỤ LỤC BẢNG HỎI PHỎNG VẤN VỀ PHẬT GIÁO (Đối tượng vấn chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh) Xin Quý vị vui lòng cho biết họ, tên, ngày tháng năm sinh, quê quán? Ngày tháng năm vào (tu đạo) đạo Phật giáo? Giáo phẩm, chức vụ tổ chức Phật giáo? Quý vị có tham gia tổ chức trị - xã hội nào? ( Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Hội Chữ thập đỏ, ) Quý vị cho biết lý vào đạo Phật? Đức tin cần thiết ngƣời tín đồ đạo Phật, Quý vị bồi dƣỡng đức tin thân nhƣ nào? Quý vị nhận thấy niềm tin vào tơn giáo tín đồ nào? Q vị có nhận xét hoạt động truyền đạo Phật giáo? Từ hành đạo đến nay, Quý vị độ đƣợc ngƣời vào đạo Phật? Quý vị khuyên bảo tín đồ thực nội dung dƣới buổi lễ tôn giáo ? Nội dung khuyên bảo TT Tham gia hoạt động bảo vệ môi trƣờng Xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ ngƣời Chấp hành sách, pháp luật Giữ gìn an ninh thơn xóm, khơng sử dụng ma túy, uống rƣợu, trộm cắp… Tham gia hoạt động văn hóa, thể thao địa phƣơng Chăm làm ăn phát triển kinh tế Không nghe lời xúi giục kẻ xấu hoạt động vi phạm pháp luật 78 Thường Thỉnh Không xuyên thoảng đề cập Quý vị đánh giá tín đồ tiếp thu thực hành giáo huấn Giáo hội nào? Quý vị cho biết khó khăn hạn chế tín đồ tham gia hoạt động tơn giáo? 10 Quý vị có tham gia hoạt động từ thiện, xã hội không? Quý vị đánh giá kết hoạt động từ thiện Phật giáo (về số lƣợng, hiệu quả, tác động xã hội)? 11 Quý vị cho biết việc sinh hoạt tôn giáo tổ chức tôn giáo nào? (Thuận lợi, khó khăn) Nguyên nhân đâu? 12 Trong năm đổi đất nƣớc, Quý vị thấy sách, pháp luật tín ngƣỡng, tôn giáo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tơn giáo ngƣời tín đồ chƣa? Vì sao? 13 Quý vị thấy việc triển khai sách, pháp luật kinh tế, xã hội, văn hóa, tơn giáo quyền địa phƣơng (thực đúng, hiệu quả, dân chủ, bình đẳng, )? 14 Quý vị đánh giá đội ngũ cán làm công tác tôn giáo địa phƣơng (năng lực làm việc, thái độ phục vụ)? 15 Để đạo Phật ngày ổn định phát triển, Quý vị có đề xuất với quyền chủ trƣơng sách cán làm công tác tôn giáo? - Chủ trương, sách kinh tế, xã hội tơn giáo: - Về đội ngũ cán địa phương: Trân trọng cảm ơn hợp tác Quý vị Chúc Quý vị mạnh khỏe, an vui sống 79 PHỤ LỤC BẢNG HỎI PHỎNG VẤN VỀ PHẬT GIÁO (Đối tượng vấn tín đồ Phật giáo tỉnh Bắc Ninh) Xin ơng bà vui lịng cho biết họ, tên, ngày tháng năm sinh, quê quán? Ngày tháng năm quy y đạo Phật giáo? Quý vị cho biết trình độ học vấn, nghề nghiệp thân nay? Quý vị cho biết lý vào đạo Phật? Khi gặp khó khăn, bế tắc sống, Ơng Bà có tìm đến chức sắc, chức việc, tu sĩ để chia sẻ nhờ giúp đỡ? Ông Bà nhận đƣợc giúp đỡ từ chức sắc tin theo hoạt động sau đây: - Giúp đào tạo nghề cho em - H trợ học phí, sách cho ơng bà học - Giúp đỡ thuốc, tiền chữa bệnh ốm đau - H trợ kỹ thuật, giống trồng, giống phát triển kinh tế gia đình, Ông bà đánh giá giảng chức sắc, chức việc, tu sĩ tơn giáo tin theo buổi lễ nào? Trong sinh hoạt tôn giáo, chức sắc, chức việc, tu sĩ tơn giáo mà Ơng Bà tin theo khun bảo tín đồ thực hoạt động sau đại phƣơng nào? TT Nội dung khuyên bảo Tham gia hoạt động bảo vệ môi trƣờng Xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ ngƣời Chấp hành sách, pháp luật 80 Thường Thỉnh Khơng xuyên thoảng đề cập Nội dung khuyên bảo TT Thường Thỉnh Khơng xun thoảng đề cập Giữ gìn an ninh thơn xóm, khơng sử dụng ma túy, uống rƣợu, trộm cắp… Tham gia hoạt động văn hóa, thể thao địa phƣơng Chăm làm ăn phát triển kinh tế Không nghe lời xúi giục kẻ xấu hoạt động vi phạm pháp luật Giáo lý đạo phật dạy ngƣời làm thiện, lánh dữ, tu hành để hoàn thiện thân trở thành ngƣời có đạo đức, có trí tuệ Theo Ông bà giáo lý đạo Phật hấp dẫn đặc điểm gì? Giáo luật đạo Phật yêu cầu giữ Ngũ giới, thời đại ngày nay, ông bà thấy giới luật đạo Phật đƣợc thực nghiêm túc khơng? Vì sao? 10 Theo ơng bà đạo Phật có tác động ảnh hƣởng tới đời sống văn hóa (tinh thần, vật chất) ngƣời tín đồ đạo Phật? 11 Trong tổ chức giáo hội ông bà thấy vị chức sắc hành đạo có đủ đức hạnh, lực, uy tín để điều hành đạo khơng? Vì sao? 12 Ơng bà cho biết việc tham gia sinh hoạt tôn giáo tín đồ nào? (thuận lợi, khó khăn) Ngun nhân đâu? 13 Ơng bà có tham gia hoạt động từ thiện, xã hội khơng? Ơng bà đánh giá kết hoạt động từ thiện Phật giáo (về số lƣợng, hiệu quả, tác động xã hội)? 14 Ông bà có đề xuất giải pháp giúp Giáo hội làm tốt hoạt động xã hội, từ thiện không? Trân trọng cảm ơn hợp tác ông bà Chúc ông bà mạnh khỏe, an vui sống./ 81 PHỤ LỤC BẢNG HỎI PHỎNG VẤN VỀ PHẬT GIÁO (Đối tượng vấn cán làm công tác tôn giáo tỉnh Bắc Ninh) Xin đồng chí vui lịng cho biết họ, tên, ngày tháng năm sinh? Đồng chí cơng tác ngành nào? Đồng chí nhận thấy quý trọng tin cậy tín đồ chức sắc Phật giáo mà họ tin theo ? 3.Đồng chí đánh giá tín đồ hiểu biết thực hành luật lệ, lễ nghi tôn giáo họ tin theo ? Đồng chí nhận thấy trình độ văn hóa nhận thức chức sắc, tín đồ nào? Đồng chí đánh giá việc hiểu biết chấp hành sách, pháp luật chức sắc tín đồ địa phƣơng nào? Đồng chí so sánh ngƣời theo tôn giáo ngƣời không theo tơn giáo việc chấp hành sách, pháp luật kinh tế, xã hội; an tồn giao thơng, bảo vệ mơi trƣờng, Đời sống gia đình hịa thuận, chăm lo cho cái, nhƣ nào? Đồng chí đánh giá đời sống kinh tế tín đồ Phật giáo địa phƣơng ? Đồng chí cho biết khó khăn sinh hoạt tơn giáo tín đồ Phật giáo địa phƣơng ? (về địa điểm sinh hoạt tơn giáo, kinh sách, ) Đồng chí cho biết khó khăn trở ngại cơng tác vận động chức sắc Phật giáo ? 10 Đồng chí đánh giá cơng tác tun truyền, phổ biến sách, pháp luật; vận động, giải vấn đề tôn giáo hệ thống trị cấp sở quản lý hoạt động tôn giáo địa phƣơng nhƣ nào? 82 11 Theo đồng chí quyền cần có giải pháp để hoạt động tôn giáo ổn định công tác vận động chức sắc Phật giáo đạt hiệu quả? 12 Đồng chí có đề xuất, kiến nghị với quan chức để quản lý tốt hoạt động tơn giáo phát huy vai trị chức sắc Phật giáo phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng? Xin cảm ơn Đồng chí ! 83 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÍNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TÍN NGƢỠNG, TƠN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH (Nguồn tác giả sưu tầm) Hội nghị tuyên truyền phổ biến chủ trƣơng, sách, pháp luật tín ngƣỡng, tơn giáo cho tín đồ Phật giáo Đại diện Ban Tôn giáo; Ban Trị Phật giáo tỉnh; Tập đoàn Vingroup tặng quà Tết cho cho hộ nghèo xã Tam Sơn 84 Tăng ni, Phật tử thăm tặng quà trẻ em khuyết tật Trung tâm Ni dƣỡng ngƣời có cơng Bảo trợ xã hội tỉnh Đ/c Nguyễn Hữu Quất (Phó Bí thƣ thƣờng trực Tỉnh ủy) trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc cơng tác phật 85 PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LIỆU TÍN ĐỒ CÁC TƠN GIÁO (Số liệu Ban Tơn giáo Chính phủ) ĐVT: ngƣời Phật Năm Phật giáo Cơng giáo Tin lành Cao Đài giáo H a Hảo Các Hồi tôn giáo giáo Tổng khác 2011 13,470,002 6,192,968 900,049 1,001,824 1,311,031 75,356 288,580 23,239,810 2012 13,588,104 6,315,429 903,606 1,018,251 1,342,015 76,719 344,123 23,588,247 2013 13,719,002 6,502,968 905,049 1,045,824 1,373,031 77,110 344,528 23,967,512 2014 13,811,418 6,623,481 932,326 1,086,349 1,392,067 77,275 366,381 24,289,297 2015 13,923,870 6,689,089 955,176 1,106,329 1,398,019 77,505 379,088 24,529,076 2016 14,225,130 6,704,523 985,800 1,128,027 1,418,149 79,008 389,198 24,929,835 2017 14,542,864 6,993,277 1,008,220 1,143,032 1,425,004 81,095 399,035 25,592,527 2018 14,812,178 7,147,468 1,090,319 1,178,494 1,498,872 83,102 458,600 26,269,033 2019 15,147,784 7,167,328 1,112,882 1,188,058 1,444,865 83,500 388,758 26,533,175 86 PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO (Số liệu Ban Tơn giáo Chính phủ) ĐVT: ngƣời Năm Phật giáo Công giáo Tin lành Cao Đài Hồi giáo Các tôn giáo khác Tổng 2011 28,359 5,477 1,313 10,473 545 1,958 48,125 2012 28,984 5,509 1,381 10,589 618 2,003 49,084 2013 29,280 5,614 1,482 11,402 507 2,016 50,301 2014 30,225 5,712 1,741 12,498 590 2,029 52,795 2015 30,271 5,908 1,907 12,516 672 2,049 53,323 2016 30,353 6,108 2,207 12,606 702 2,049 54,025 2017 30,491 7,269 2,300 12,905 730 2,060 55,755 2018 30,527 7,291 2,355 12,964 737 2,070 55,944 2019 31,642 8,086 1,959 13,483 637 1,433 57,240 87 PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỨC VIỆC (Số liệu Ban Tơn giáo Chính phủ) ĐVT: ngƣời Phật Cơng Tin Cao Phật giáo Hồi Các tôn giáo giáo giáo lành Đài H a Hảo giáo khác 2011 66,012 28,580 7,723 20,803 1,392 190 3214 127,914 2012 66,834 29,005 7,759 21,003 1,476 210 3287 129,574 2013 67,022 29,457 7,802 22,124 1,567 219 3,303 131,494 2014 67,545 30,327 7,868 22,819 1,614 223 3,365 133,761 2015 67,950 33,326 8,023 23,925 2,469 234 3,450 139,377 2016 68,088 31,948 9,037 25,416 2,623 246 3,558 140,916 2017 68,204 32,186 10,120 25,868 2,683 256 3,650 142,967 2018 68,930 32,810 10,857 25,921 2,699 266 3,690 145,173 2019 54,795 49,234 9,186 26,834 2,897 407 3,675 147,028 Năm 88 Tổng PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO ĐÃ ĐƢỢC CẤP ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG NHẬN (Số liệu Ban Tơn giáo Chính phủ) TT Tên tổ chức, hệ phái tôn Năm Số ký hiệu ngày cấp Quyết giáo cấp định Cơ quan cấp Các tổ chức tôn giáo đƣợc công nhận 10 11 12 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Giáo hội Công giáo Việt Nam Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam Tổng Hội Báp tít Việt Nam ( n điển - Nam Phƣơng) Hội thánh Mennonite Việt Nam Hội thánh Liên hữu đốc Việt Nam Hội thánh Tin lành Trƣởng lão Việt Nam Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam Phong) 1981 83/BT(29/12/1981) trƣởng Ban Tơn giáo Chính phủ 15 QĐ-TGCP (16/3/2001) Ban Tơn Ban (22/10/2007) Chính phủ 236 QĐ-TGCP (04/12/2008) 2008 109 QĐ-TGCP (07/5/2008) 2009 12 QĐ-TGCP (05/02/2009) 2010 84 2010 QĐ-TGCP ( 14/6/2010) 2008 234 QĐ-TGCP (04/12/2008) 2008 199 QĐ-TGCP (03/10/2008) 10 QĐ-TGCP 89 giáo Chính phủ 175 2007 QĐ-TGCP 2008 Hội thánh Cao đài Cầu Kho 1997 Bộ công nhận tổ chức 1958 2007 đồng Tồn mặc nhiên, nhà nƣớc không văn 1980 2001 Hội Ban Tơn Tơn giáo giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ Ban Tôn giáo Tam Quan 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Hội thánh Cao đài Tiên Thiên ( 09/5/1997) 1995 Hội thánh Cao đài Chơn Lý 2000 Hội thánh Cao đài Minh Chơn đạo Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo Hội thánh Cao đài Cầu Kho Tam Quan Hội thánh Truyền giáo Cao đài Giáo Hội phật đƣờng nam tông minh sƣ đạo Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu Hội thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức Hội thánh Cao Đài Bạch y liên hoàn Chơn lý Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu Ban Trị TW Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Ban Đại diện Cơng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh Ban Quản trị thánh đƣờng Al noor Hà Nội Ban Đại diện Công đồng Hồi giáo tỉnh An Giang 1996 51 QĐ-TGCP (29/7/1995) Tơn ( 14/3/2000) Chính phủ 39 QĐ-TGCP Ban ( 02/8/1996) Chính phủ 2000 199 QĐ-TGCP (28/4/2000) 1996 40 QĐ-TGCP (24/9/1996) 2008 196 QĐ-TGCP (01/10/2008) 2008 195 QĐ-TGCP (01/10/2009) 2011 90 QĐ TGCP (01 2011) 1998 2363 1998 QĐ-UB (08/7/1998) 1996 1562 QĐ.KT.HC96 ( 27 1996) 1999 21 QĐ-TGCP (11/6/1999) giáo Chính phủ Ban 26 QĐ-TGCP (08/8/1997) Ban Tơn Tơn Tơn giáo giáo giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ UBND tỉnh Kiên Giang UBND tỉnh Cần Thơ Ban Tơn giáo Chính phủ 28 QĐ- UBND UBND Tp Hồ (07/01/1992) Chí Minh UBND TP Hà 2011 2004 Ban 16 QĐ-TGCP 1997 1992 Chính phủ Nội 2775 QĐ-UBND UBND tỉnh An ( 17/12/2004) Giang 90 28 29 Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Tây Ninh 2010 Hội đồng Sƣ Hồi giáo 2007 Bani tỉnh Ninh Thuận Hội đồng Sƣ Hồi giáo 30 31 32 33 34 35 36 Bani tỉnh Bình Thuận Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Ninh Thuận Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamơn tỉnh Bình Thuận Tịnh độ Cƣ sĩ Phật hội Việt Nam Cộng đồng tôn giáo BaHa i Việt Nam Đạo Hội Tứ n Hiếu Nghĩa 2012 CV710/UBND UBND tỉnh Tây (02/4/2010) Ninh 4106 QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh (01/10/2007) Thuận 2161 QĐ- UBND UBND tỉnh Bình ( 31/10/2012) Thuận 2012 1232 QĐ-UBND (22/6/2012) 2012 1192 QĐ-UBND (18/6/2012) 2012 2605 QĐ-UBND (19/12/2012) 2007 207 QĐ-TGCP(27/11/2007) 2008 150 QĐ-TGCP (14/7/2008) 2010 1114 QĐ-UBND (16/6/2010) UBND tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Bình Thuận Ban Bửu Sơn Kỳ Hƣơng 2009 529/SNV-TG (18/3/2009) giáo Chính phủ Ban Tơn giáo Chính phủ UBND tỉnh An Giang Ban 37 Tơn Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban Đại diện Giáo hội 38 Thánh hữu ngày sau Chúa Giê su- Ky tô Việt 2016 173 QĐ-TGCP (30/5/2016) Ban Tơn giáo Chính phủ Nam Pháp môn đƣợc công nhận Pháp môn Cao Đài Chiếu 39 Minh Tam Thanh vô vi 2009 QĐ 1250 TGCP- CĐ Ban ( 15/12/2009) Chính phủ Tổ chức tơn giáo đƣợc cấp đăng ký hoạt động 91 Tôn giáo Hội thánh Phúc 40 m Ngũ tuần Việt Nam Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà 41 Lơn Hội thánh Phúc âm Toàn 42 vẹn Việt Nam 2009 2016 2018 968/GCN-TGCP Ban ( 24/9/2009) Chính phủ 277/GCN-BTG (22/9/2016) giáo UBND tỉnh Kiên Giang Ban 01/GCN-TGCP ngày 31/8/2018 Tôn Tôn giáo Chính phủ Hội thánh Tin Lành Liên hiệp 43 truyền giáo Việt Nam(Cấp đăng ký hoạt động) Ban 2018 Tơn Chính phủ 02/GCN-TGCP ngày 07/12/2018 92 giáo ... Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CHỨC SẮC PHẬT GIÁO Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ 54 3.1 Một số vấn đề đặt từ thực trạng công tác vận động chức. .. 3: Một số vấn đề đặt từ thực trạng công tác vận động chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh giải pháp, khuyến nghị 11 Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CHỨC SẮC PHẬT GIÁO... hiệu công tác vận động chức sắc Phật giáo địa phƣơng thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ - Một số vấn đề lý luận thực tiễn công tác vận động chức sắc Phật giáo Bắc Ninh - Thực trạng công tác vận động chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác vận động chức sắc phật giáo ở tỉnh bắc ninh hiện nay thực trạng và một số vấn đề đặt ra ,

Từ khóa liên quan