0

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai qua thực tiễn tại cà mau

74 31 0
  • Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai qua thực tiễn tại cà mau

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 19:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HUỲNH VĂN VUI PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI QUA THỰC TIỄN TẠI CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HUỲNH VĂN VUI PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI QUA THỰC TIỄN TẠI CÀ MAU Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS ĐỒN THỊ PHƢƠNG DIỆP TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Huỳnh Văn Vui mã số học viên: 7701251137A học viên lớp Cao học Luật Khóa 25 Cà Mau chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Pháp luật giải tranh chấp đất đai qua thực tiễn Cà Mau” (Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thông tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Học viên thực Huỳnh Văn Vui MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai .7 1.1 Khái niệm chung tranh chấp đất đai 1.1.1 Khái niệm tranh chấp đất đai .7 1.1.2 Các dạng tranh chấp đất đai .9 1.1.3 Đặc điểm tranh chấp đất đai 1.1.4 Nguyên nhân tranh chấp đất đai 11 1.1.4.1 Nguyên nhân khách quan 11 1.1.4.2 Nguyên nhân chủ quan .11 1.2 Khái niệm chung giải tranh chấp đất đai nguyên tắc giải tranh chấp đất đai 14 1.2.1 Khái niệm giải tranh chấp đất đai .14 1.2.2 Nguyên tắc giải tranh chấp đất đai 15 1.2.2.1 Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý 15 1.2.2.2 Nguyên tắc bảo đảm lợi ích người sử dụng đất, lợi ích kinh tế, khuyến khích việc tự thương lượng, tự hòa giải nội nhân dân 15 1.2.2.3 Nguyên tắc giải tranh chấp đất đai phải nhằm mục đích ổn định tình hình trị, kinh tế, xã hội, gắn việc giải tranh chấp đất đai với việc tổ chức lại sản xuất, bố trí lại cấu sản xuất hàng hóa 16 1.2.2.4 Nguyên tắc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa 16 1.2.3 Lịch sử pháp luật giải tranh chấp đất đai Việt Nam từ 1954 đến .16 1.2.3.1 Thời kỳ trước ban hành Hiến pháp 1980 17 1.2.3.2 Thời kỳ sau ban hành Hiến pháp 1980 .17 Tiểu kết luận chương 23 Chƣơng 2: Quy định pháp luật việt nam hành giải tranh chấp đất đai việc tổ chức thực giải tranh chấp đất đai quan hành tỉnh Cà Mau 24 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam hành giải tranh chấp đất đai .24 2.1.1 Quy định pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai .24 2.1.2 Quy định pháp luật tranh chấp đất đai tòa án nhân dân .27 2.1.3 Quy định pháp luật tranh chấp đất đai quan hành 29 2.1.4 Căn giải tranh chấp đất đai .31 2.2 Thực tiễn tổ chức thực pháp luật giải tranh chấp đất đai quan hành tỉnh Cà Mau 32 2.2.1 Quy định tiếp đơn xử lý đơn tranh chấp, khiếu nại đất đai .32 2.2.2 Về thực giải tranh chấp đất đai 34 2.2.3 Quy định công bố niêm yết định giải có hiệu lực 36 Tiểu kết luận chương 37 Chƣơng 3: Thực tiễn giải tranh chấp đất đai quan hành nhà nƣớc tỉnh Cà Mau – bất cập pháp luật kiến nghị hoàn thiện 39 3.1 Thực tiễn giải tranh chấp đất đai quan hành Nhà nước tỉnh Cà Mau 39 3.1.1 Tổng quan tình hình giải tranh chấp quan hành Nhà nước tỉnh Cà Mau 39 3.1.2 Một số vụ việc tranh chấp đất đai giải Cà Mau .42 - Nội dung vụ việc: 42 3.2 Những bất cập, hạn chế pháp luật hành giải tranh chấp đất đai 59 3.2.1 Bất cập, hạn chế pháp luật làm phát sinh tranh chấp hành lĩnh vực đất đai pháp luật giải tranh chấp hành đất đai 60 3.2.2 Bất cập, hạn chế chế giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai 61 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai 62 3.3.1 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai lĩnh vực hành 62 3.3.2 Đổi chế giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai 63 Tiểu kết luận chương 64 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT TCĐĐ: UBND: GCNQSDĐ: Tranh chấp đất đai Ủy ban nhân dân Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND: TANDTC: VKSNDTC: Tịa án nhân dân Tồ án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao TCĐC: Tổng cục địa TTLT: Thơng tư liên tịch PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tranh chấp đất đai (TCĐĐ) tượng phát sinh đời sống xã hội, quốc gia thời kỳ, không phụ thuộc vào chế độ sở hữu đất đai Đối với Việt Nam, suốt thời gian từ chế độ sở hữu toàn dân đất đai thiết lập từ năm 1980 nay, TCĐĐ vấn đề thời sự, có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến việc quản lý, sử dụng đất nói riêng gây bất ổn định đời sống kinh tế - xã hội nói chung Sự kiện Bộ Tài nguyên - Môi trường đề xuất thành lập quan tài phán chuyên trách để giải tranh chấp, khiếu kiện đất đai phần cho thấy tính chất nghiêm trọng vấn đề(1) Có nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng trên, mà số quy định pháp luật vấn đề TCĐĐ thời gian qua nhiều bất cập, hạn chế Nhà nước ta cố gắng việc giải TCĐĐ nhằm ổn định tình hình trị - xã hội Hệ thống văn quy phạm pháp luật đất đai ngày sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, có quy định thẩm quyền giải TCĐĐ thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân (UBND) Tòa án nhân dân (TAND) Tuy nhiên, quy định thẩm quyền giải tranh chấp đất đai dừng lại mức độ chung chung, nên thực tiễn dẫn đến chồng chéo, đùn đẩy UBND TAND Hơn nữa, việc giải thích, hướng dẫn quan có thẩm quyền chưa đầy đủ kịp thời Do tình hình giải TCĐĐ quan hành TAND năm qua vừa chậm trễ, vừa không thống Có nhiều vụ việc phải xử đi, xử lại nhiều lần, kéo dài nhiều năm, phát sinh khiếu kiện kéo dài làm giảm lòng tin người dân đường lối, sách, pháp luật nhà nước Có thể khẳng định rằng, việc giải TCĐĐ loại việc khó khăn, phức tạp khâu yếu công tác giải tranh chấp dân nói chung Do đó, việc nghiên cứu cách có hệ thống quy định pháp luật đất đai, thẩm quyền giải TCĐĐ quan có thẩm quyền (qua thực tiễn Cà Mau) năm gần đây, sở nhằm đề xuất Kết kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai 2003 theo Quyết định 1741/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2005 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho thấy, 70% khiếu kiện người dân đất đai, nhiều tranh chấp đất đai giải dứt điểm Xem: “Sau tổng kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai: làm để giảm khiếu kiện dân?”,www.hanoitv.org.vn ngày 19/9/2005 kiến nghị, bổ sung sách, pháp luật đất đai đưa hướng giải TCĐĐ cách hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho cơng dân việc làm có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn Với nhận thức vậy, lựa chọn đề tài “Pháp luật giải tranh chấp đất đai qua thực tiễn Cà Mau” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ Luật học Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Cốt lõi Luận văn làm rõ sở lý luận việc giải tranh chấp đất đai quan hành chính, đánh giá thực tiễn giải tranh chấp để từ có kiến nghị xác đáng hồn thiện pháp luật cho giải (TTĐĐ) quan hành Luận văn thực để trả lời cho câu hỏi sau đây: Thứ nhất: Tranh chấp đất đai gì? Việc giải tranh chấp đất đai Việt Nam có đặc điểm đặc biệt? Việc giải tranh chấp đất đai Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc gì? Pháp luật Việt Nam giải tranh chấp đất đai có q trình hình thành phát triển sao? Thứ hai: Thực trạng pháp luật giải tranh chấp đất đai đặc biệt phương thức giải quan hành Việt Nam nào? Việc tổ chức thực pháp luật giải tranh chấp đất đai quan hành Nhà nước Cà Mau tiến hành sao? Thực tiễn giải tranh chấp đất đai quan hành Nhà nước Cà Mau có bộc lộ hạn chế, bất cập gì? Thứ ba: Cần hồn thiện nội dung để tăng cường hiệu quả, hiệu lực việc giải tranh chấp đất đai quan hành Luận văn xác lập sở giả thuyết : Thứ nhất: Các quan hành nhà nước qáa trình thực nhiệm vụ quản lý Nhà nước việc tổ chức thực thi pháp luật việc đảm trách nhiệm vụ giải tranh chấp đất đai trường hợp đặc thù cần thiết Thứ hai: Pháp luật hành có quy định thẩm quyền thủ tục giải tranh chấp đất đai quan hành quy định nhiều bất cập áp dụng thực tế Thứ ba, Việc tiếp tục hoàn thiện nội dung cụ thể pháp luật liên quan đến giải tranh chấp đất đai quan hành có tác dụng tích cực cho việc giảm thiểu tranh chấp đất đai địa phương Tình hình nghiên cứu Xoay quanh vấn đề Luận văn “Pháp luật giải tranh chấp đất đai qua thực tiễn Cà Mau”, trình nghiên cứu tác giả tìm thấy nhiều cơng trình nghiên cứu, viết có liên quan, với nhiều cách viết tiếp cận khác nhau, đặc biệt ý với tài, liệu cơng trình sau đây: - Luận án Tiến sĩ Luật học, “ Kỷ giải tranh chấp đất đai cán quản lý cấp sở” tác giả Hồ Thị Song Quỳnh, thực Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2016 nghiên cứu lý luận thực trạng kỹ giải tranh chấp đất đai cán quản lý hành cấp sở Thành phố Hồ Chí Minh Từ đề xuất số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao kỹ giải tranh chấp đất đai cán quản lý hành cấp sở - Luận văn Tiến sĩ Luật học, “Tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai tòa án nước ta” tác giả Mai Thị Tú Oanh, thực Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam năm 2013 làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai tòa án Từ đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật tổ chức thực pháp luật giải tranh chấp đất đai Việt Nam - Luận văn Thạc sĩ Luật học, “Giải tranh chấp đất đai theo thủ tục hành vùng đồng bào dân tộc địa bàn tỉnh An Giang” tác giả Nguyễn Thành Đoàn, thực Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2009, tác giả trình bày Cơ sở lí luận pháp lí giải tranh chấp đất đai theo thủ tục hành Thực trạng giải ranh chấp đất đai theo thủ tục hành đồng bào dân tộc địa bàn tỉnh An Giang số giải pháp nâng cao hiệu Đưa giải pháp nâng cao hiệu việc giải tranh chấp đồng bào dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh trị phục vụ yêu cấu phát triển kinh tế xã hội Ngồi tác giả cịn tìm thấy số viết đăng tạp chí khoa học có liên quan đến đề tài như: Đỗ Thị Hằng, Những bất cập hòa giải sở giải tranh chấp đất đai theo Luật đất đai 2013, Thanh tra, Thanh tra phủ số 05/2016, tr 20236 Nguyễn Vĩnh Diện, Một số điểm giải tranh chấp đất đai thep Luật đất đai năm 2013, Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, số 11(272), tr 37-398 Đặng Thị Phượng, Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tòa án theo Luật Đất năm 2013, Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, số 6/2014 trang 11-1611 Qua nghiên cứu tài liệu, Luận văn thực trước có nhiều cơng trình nghiên cứu có liên quan đến giải tranh chấp đất đai tài liệu giúp mang tính tham khảo giúp cho tác giả thu thập thông tin đa dạng với nhiều góc độ tiếp cận khác giải tranh chấp đất đai cấp có thẩm quyền Tuy nhiên, thực tế chưa có cộng trình nghiên cứu mang tính tồn diện lý luận nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội giải vụ việc tranh chấp đất cách triệt để, giải pháp hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp đất đai quan hành thực tiễn đề từ Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực Chính mục đích nghiên cứu luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận giải tranh chấp đất đai quan hành chính, đánh giá thực trạng giải tranh chấp đất đai quan hành tỉnh Cà Mau, qua đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật đất đai chế áp dụng pháp luật để giải có hiệu vụ tranh chấp đất đai quan hành Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài quy định pháp luật Việt Nam giải TCĐĐ, đặc biệt trọng đến giải TCĐĐ quan hành Nhà nước Việc giải tranh chấp đất đai Việt Nam nay, tùy theo loại vụ việc, thuộc thẩm quyền giải quan hành quan tư pháp giải Tuy nhiên, đề tài xác định phạm vi nghiên cứu giới hạn việc giải quan hành Tuy vậy, để làm rõ nội dung nghiên cứu mang tính hệ thống, phần lý luận phân tích quy định hành giải tranh chấp đất đai, Luận văn trình bày số nội dung có liên quan đến giải tranh chấp đất đai tòa án Song, tác giả xác định nội dung trọng tâm Luận văn Khi khảo sát thực tiễn tổ chức thực thực tiễn vụ việc, luận văn phân tích thực tiễn vụ việc tranh chấp đất đai giải quan hành Nhà nước tỉnh Cà Mau Các thơng tin, số liệu thu thập luận văn thông tin, số liệu từ Luật Đất đai 2013 có hiệu lực (năm 2014) đến 54 (số bị tẩy xoá sữa chữa) cất phần đất Quốc gia” “Tờ bán đức nhà lá, riêng phần đất quốc gia sau Chính phủ có cần dùng đến, đàng mua không quyền khiếu nại điều chi” Được Uỷ ban hành xã Tân Xun chứng thật ngày 11/4/1966 Ơng Nguyễn Văn Sử cung cấp 02 giấy mua bán: (1)“Tờ bán đứt nhà ngày 20/5/1969 ông Đỗ Văn Sến, thể nội dung “Tôi (Sến) đồng ý nhượng nhà lại cho ông Nguyễn Văn Sử, sanh năm 1947 với số bạc 12.000đ”, khơng có ghi kích thước nhà (2) “Tờ bán đứt nhà lá” bán ông Đỗ Văn Sến đàng mua ông Nguyễn Văn Sử đề ngày 20/5/1969, thể hiện: có kích thước nhà chiều ngang 4m x dài 25m Tại biên ngày 08/12/2011, ông Sử thừa nhận viết lại giấy tờ sang bán lùi thời gian mua nhà năm 1969 đến năm 1981 viết giấy mua bán Hiện nay, toàn giấy tờ bị thất lạc Theo hồ sơ thể hiện: Ông Sử tham gia chế độ củ, cấp bậc Trung sĩ I, chức vụ Trung đội phó Đại đơi 2, Tiểu đồn 492 kiêm Phó đồn Ba Tĩnh, xã xẽo tre (nay thuộc huyện U Minh) Sau giải phóng năm 1975, ơng Sử bị cải tạo 03 ngày phường 10 cư ngụ nhà số 159/9 đường Phan Bội Châu, phường 10 (nay khóm 4, phường 7) có số người đến nhà hăm he, trả thù nên ông di chuyển chổ (phường 11; xã Lương Thế Trân…); ngày 21/4/1976 ông Sử vi phạm pháp luật bị bắt đưa cải tạo đến 02/1981 trả tự Trong khoản thời gian ông Sử bị cải tạo khơng có người quản lý nên ông cho ông Võ Công Danh đậu đến năm 1978 nhà bị sập nên ông Danh dời sang kế bên thuộc nhà ông 10 Viễn tạm cất nhà để ở, cịn nhà ơng Sử bỏ trống Ngày 20/2/1981, ông Nguyễn Văn Thiền làm đơn xin cất nhà, có nội dung: Xin BND khóm cho bồi đắp 1,5m ao, giáp ranh nhà bà Phạm Thị Hạnh (mẹ kế ông Thiền) để cất nhà ở, BND khóm 4, phường chứng thật ngày 22/2/1981; Ngày 11/2/1989, ông Nguyễn Văn Thiền làm đơn xin sữa nhà BDN khóm xác nhận; Ngày 07/6/1993, ơng Nguyễn Văn Thiền làm xin hợp thức hóa nhà đất UBND phường xác nhận số 161 ngày 08/6/1993 Năm 1998, ông Thiền kê khai vào sổ mục kê, tờ đồ số 8, số 75 có diện tích 129,4m2 sổ mục kê đồ năm 2009, tờ đồ số 11, số 259 có diện tích 129,2m2 Việc ơng Sử cho năm 1981 cho ông Thiền mượn đất cất nhà không thuyết phục Ngày 16/11/2015, Thanh tra Sở phối hợp với UBND phường có buổi làm việc với ơng Trần Văn Nhân, Trưởng BND khóm trình bày: nguồn gốc trước ơng Tống Vạn Lợi có ngơi nhà 03 bán lại cho ông Mười Viễn, ông Nguyễn 55 Quang Vinh (6 Hộ) ông Sến Phần đất ông nhà ông Lợi bán lại cho ông Sáu Hộ, nên hai bên đồng ý thỏa thuận Ông Nhân giao cho ông Vinh 45.000.000đ, ông Vinh giao giấy tờ mua bán nhà ơng Tống Vạn Lợi với ông Vinh (năm 1966) Năm 2012, ông Nhân UBND thành phố Cà Mau cấp giấy chứng nhận QSD đất Ngày 19/11/2015, Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo vụ việc họp Hội đồng tư vấn tỉnh Đã kết luận: Sở Tài nguyên Mơi trường hồn chỉnh báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành định, theo hướng: UBND thành phố Cà Mau ban hành định sửa đổi phần Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 UBND thành phố Cà Mau, theo hướng: Huỷ bỏ không áp dụng Quyết định số 111/CP ngày 14/4/1977 Quyết định số 305/CP ngày 17/11/1977 Hội đồng Chính phủ ơng Nguyễn Văn Sử; Giữ nguyên trạng đất cho ông Thiền quản lý, sử dụng; Công nhận tự nguyện đại diện ông Thiền hỗ trợ cho ông Sử; Chấp nhận phần nội dung đơn khiếu nại ông Nguyễn Văn Sử Ngày 01/12/2015, Sở Tài ngun Mơi trường có buổi làm việc với ơng Phạm Văn Nhàn (người ông Thiền ủy quyền), ông đưa ý kiến: Thay mặt ông Thiền, ông tự nguyện cho ông Sử 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) Căn vào hồ sơ có qua xác minh, quan chức tỉnh cà Mau (Sở Tài ngun Mơi trường)có nhận xét : Năm 1966, ông Tống Vạn Lợi bán đứt nhà cho ông Đỗ Văn Sến ghi rõ bán nhà lá, đất Quốc gia, sau phủ có cần dùng đến, đàng mua không khiếu nại điều chi Như vậy, theo Tờ bán đứt này, năm 1969 ông Đỗ Văn Sến bán nhà (vật kiến trúc), khơng có chuyển nhượng đất cho ông Nguyễn Văn Sử Hai “Tờ bán đứt nhà” ghi ngày 20/5/1969 ông Sử cung cấp, thể hiện: 01 tờ có ghi kích thước, diện tích đất 01 tờ khơng ghi kích thước, diện tích đất Ông Sử thừa nhận tờ bán đứt nhà có ghi diện tích ơng tự viết lại vào năm 1981 ghi thêm phần diện tích nhà; hai giấy khơng có (kể giấy ông Lợi bán cho ông Sến năm 1966) Do đó, việc ơng Nguyễn Văn Sử u cầu địi ơng Nguyễn Văn Thiền trả lại phần đất 100m2 (4mx25m) sở, vì: ơng Sử khơng giấy tờ cho ông Thiền mượn đất cất nhà vào năm 1981; giấy tờ chuyển nhượng năm 1966 năm 1969 ông Sử cung cấp giá trị pháp lý; Mặc khác, theo Tờ bán đứt nhà ngày 07/4/1966 ông Tống Vạn 56 Lợi ông Đỗ Văn Sến thể bán nhà ngang thước x dài 25 thước (số bị tẩy xóa), khơng có bán đất Qua xác minh, kiểm tra trạng thực tế vị trí nhà ơng Nguyễn Văn Thiền sử dụng nay, thể hiện: Năm 1966, ông Tống Vạn Lợi có bán 03 nhà cho 03 hộ (ông 10 Viễn; Hộ ông Sến), ngang thước x dài 15 thước Năm 1969, ơng Sến bán đứt nhà cho gia đình ông Sử đến năm 1976 ông Sử (bị cải tạo) cho ông võ Công Danh đậu Năm 1978, nhà bị sập ông Danh di dời sang kế bên thuộc nhà ông 10 Viễn (sau ông Danh bán cho ông Thoại ông Thoai bán cho bà Tuyết Hồng, bà Tuyết Hồng bán cho ông Hồ Hiền Thê), cịn nhà ơng Sử bỏ trống Ngày 20/2/1981, ông Nguyễn Văn Thiền làm đơn xin cất nhà, BND khóm 4, phường chứng thật ngày 22/2/1981 sử dụng Về trình tự thủ tục: Quyết định 383/QĐ-UB, ngày 13/7/1994 UBND thị xã Cà Mau bị khiếu nại theo quy định Điều 19 Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo cơng dân năm 1991, chưa có hiệu lực thi hành, thể hiện: + Ngày 18/7/1994, triển khai Quyết định số 383/QĐ-UB Ông Sử đồng ý theo tinh thần định, cịn ơng Thiền khơng đồng ý với nội dung định, lý do: ông Thiền thừa nhận chiếm đất ông Sử ngang 1,5m định nêu ngang 4m không + Ngày 18/7/1994; 24/7/1994 ơng Thiền có Tờ tường thuật ngày 11/12/1997; 11/12/2006, ơng Nguyễn Văn Thiền có đơn khiếu nại Quyết định số 383/QĐ-UB UBND thị xã Cà Mau thụ lý, giải như: Phịng Tư pháp có giấy mời số 16/TP.GM ngày 23/7/1994, với nội dung mời ông Sử đến đối chiếu chứng từ chuyển nhượng đất; Biên xác minh ngày 28/7/1994 ngày 28/3/1995 Phòng Tư pháp thị xã Cà mau; Biên xác minh ngày 05/8/1998 Đoàn giải tranh chấp đất đai thị xã Cà Mau Vụ việc tranh chấp kéo dài chưa giải dứt điểm Xét nội dung Quyết định số 383/QĐ-UB ngày 13/7/1994 UBND thị xã Cà Mau “Thừa nhận đất tọa lạc số 159/11A, khóm 4, phường 7, thị xã Cà Mau ông Nguyễn Văn Sử ông Nguyễn Văn Thiền chiếm ở…” không đủ sở kết luận đất ông Sử Đối với Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 UBND thành phố Cà Mau, giải quyết: Giữ nguyên trạng đất cho ông Thiền quản lý, sử dụng; Chấp nhận tự nguyện ông Thiền đồng ý trả lượng vàng 24k cho ơng Sử 57 có lý, có tình Nhưng áp dụng Quyết định số 111/CP ngày 14/4/1977 Quyết định số 305/CP ngày 17/11/1977 Chính phủ ông Nguyễn Văn Sử không đối tượng Do đó, việc khiếu nại ơng Nguyễn Văn Sử Quyết định số 20/QĐ-UBND phần Căn điểm h Điều 40 Luật Khiếu nại “Kết luận nội dung khiếu nại đúng, phần sai toàn Trường hợp khiếu nại phần u cầu người có định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ phần hay toàn định hành chính, chấm dứt hành vi hành bị khiếu nại Trường hợp kết luận nội dung khiếu nại sai tồn u cầu người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực nghiêm chỉnh định hành chính, hành vi hành chính” Từ sở trên, Sở Tài nguyên Môi trường kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành định: - Chấp nhận phần nội dung đơn khiếu nại ông Nguyễn Văn Sử; - Yêu cầu UBND thành phố Cà Mau ban hành định sửa đổi phần Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 UBND thành phố Cà Mau, theo hướng: Huỷ bỏ không áp dụng Quyết định số 111/CP ngày 14/4/1977 Quyết định số 305/CP ngày 17/11/1977 Hội đồng Chính phủ ông Nguyễn Văn Sử - Giữ nguyên trạng phần đất cho ông Thiền quản lý, sử dụng; Công nhận tự nguyện ông Thiền (thể biên làm việc ngày 01/12/2015 Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường với ông Nhàn – người ông Thiền ủy quyền) Vụ tranh chấp 4: Xem xét, giải Đơn yêu cầu ông Lương Văn Út, thường trú ấp Lung Rong, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - Nội dung vụ việc: Ngày 07/8/2002, UBND thành phố Cà Mau ban hành Quyết định số 638/QĐUB, việc giải tranh chấp đất hộ ông Trương Văn Sửu (ủy quyền cho Trương Thị Kiệm) với hộ ông Phan Văn Hồi, phần đất tọa lạc ấp 2, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau Quyết địnhcó nội dung: “Nay thu hồi phần đất có diện tích 973,50m2 (mặt tiền 11,7m, mặt hậu 6m, chiều dài 110m) hộ ông Phan Văn Hồi, phần đất tọa lạc ấp 2, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, để giao lại cho hộ ông Trương Văn Sửu (người ủy quyền bà Trương Thị Kiệm) quản lý sử dụng, theo tờ giao kèo cho mượn đất ngày 06/12/1990 58 Hộ ông Trương Văn Sửu (Trương Thị Kiệm) có trách nhiệm bồi hồn phần hoa màu cho hộ ông Phan Văn Hồi số tiền 1.779.000 (một triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng) theo phương án đền bù hoa màu Phòng Địa Đơ thị thành phố Cà Mau lập ngày 03/3/2002.” Thực tinh thần Quyết định trên, ngày 06/9/2002, Phịng Địa Đơ thị Thành phố, UBND xã Tắc Vân kết hợp với ngành chức có liên quan, tổ chức triển khai Quyết định đến hộ bà Trương Thị Kiệm ông Phan Văn Hồi Qua triển khai, quan chức ghi nhận sau: “Ý kiến ông Phan Văn Hồi: Không đồng ý theo tinh thần Quyết định không nhận số tiền 1.779.000 đồng, đồng thời không ký tên vào biên Phía bà Trương Thị Kiệm: Thống theo tinh thần Quyết định đồng ý bồi hoàn phần hoa màu 1.779.000 đồng, phía hộ ơng Phan Văn Hồi khơng nhận Ý kiến ông Phạm Văn Mười: Số tiền 1.779.000 đồng phía ơng Phan Văn Hồi khơng nhận, bà Trương Thị Kiệm giao lại cho UBND xã Tắc Vân tạm giữ số tiền để ơng Hồi thực tinh thần Quyết định có trách nhiệm giao lại số tiền Giao thời gian quy định 30 ngày (kể từ ngày 06/9/2002 đến ngày 06/10/2002) phải di dời nhà xong giao lại trạng đất cho bà Kiệm Sau triển khai xong tinh thần Quyết định.Đoàn tiến hành cấm mốc giao lại phần đất cho bà Kiệm quản lý, sử dụng.” Ngày 25/7/2006, Sở Tài nguyên Mơi trường tỉnh Cà Mau có Cơng văn số 503/CV-TNMT, việc kiến nghị rút định giải tranh chấp đất đai Nội dung Công văn: “Qua nghiên cứu tài liệu thu thập được, nhận thấy: Hộ ông Trương Văn Sửu UBND thị xã Cà Mau (nay thành phố Cà Mau) cấp Giấy chứng nhận QSDĐ vào ngày 30/06/1993, đến ngày 07/8/2002, UBND thành phố Cà Mau ban hành Quyết định số 638/QĐ.UB, giải việc tranh chấp Căn quy định điểm 1.1, mục 1, phần I – Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC, ngày 03/01/2002 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tổng cục Địa chính, việc UBND thành phố Cà Mau ban hành Quyết định giải tranh chấp số 638/QĐ.UB, ngày 07/08/2002 trái thẩm quyền 59 Từ sở trên, Sở Tài nguyên Môi trường kiến nghị UBND thành phố Cà Mau rút Quyết định giải tranh chấp nêu hướng dẫn đương khởi kiện vụ việc Tòa án nhân dân theo quy định pháp luật” Vì vậy, Phịng Tài ngun Môi trường Thành phố kiến nghị UBND thành phố Cà Mau ban hành Quyết định thu hồi Quyết định số 638/QĐ-UB ngày 07/8/2002, việc giải tranh chấp đất hộ ông Trương Văn Sửu (ủy quyền cho Trương Thị Kiệm) với hộ ông Phan Văn Hồi, phần đất tọa lạc ấp 2, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau Lý do: Vụ việc tranh chấp đất hộ ông Trương Văn Sửu (ủy quyền cho Trương Thị Kiệm) với hộ ông Phan Văn Hồi không thuộc thẩm quyền giải UBND thành phố Cà Mau Thực tiễn qua có số khó khăn vướng mắc: - Hiện có số cán làm quan ngành pháp luật, luật sư khơi dậy nguồn góc đất đối tượng mà trước cha, ơng có mua bán, cơng khai phá , Nhưng bỏ nơi khác từ lâu (không canh tác) Hiện giúp đối tượng làm đơn yêu cầu đòi lại đất làm cho ngành chức tham gia giải gặp nhiều khó khăn - Những vụ việc giao đất giao rừng cho hộ dân trước thừa diện tích theo quy định, hay hộ dân sử dụng canh tác không hết diện tích đất giao, nên nhà nước ta thu hồi lại phần Vấn đề nầy giải trước dân đồng ý Nhưng có số phần tử cán xúi dân yêu cầu bồi thường, trả lại đất (trường hợp xã Khánh Thuận U minh) - Những vụ việc giải quy định pháp luật, đối tượng cố tình gây khó khăn trở ngại khơng chấp hành định hành chính; cấp quyền khơng cương xử lý, dẫn đến kéo dài thời gian qua nhiều thời kỳ gây phức tạp (vụ thi hành QĐ 444- Cái nước) - Về độ ngũ cán làm công tác giải tranh chấp đất đai: công tác chuyên môn đào tạo, kinh nghiệm chưa nhiều Điều đáng sợ có số cán có đủ lực, kinh nghiệm biến chất giải vụ việc sai lệch đi, làm ảnh hưỡng đến quy tín ngành 3.2 Những bất cập, hạn chế pháp luật hành giải tranh chấp đất đai Đã qua tranh chấp đất đai lĩnh vực hành kết giải loại tranh chấp cho thấy, có tác động tích cực, cịn 60 tồn tại, hạn chế việc hướng dẫn bảo vệ công lý cho người dân, trình tự thủ tục điều kiện bảo đảm giải vụ việc tranh chấp đất đai lĩnh vực hành củng cịn hạn chế, cụ thể số nguyên nhân sau: 3.2.1 Bất cập, hạn chế pháp luật làm phát sinh tranh chấp hành l nh vực đất đai pháp luật giải tranh chấp hành đất đai Một là, Hệ thống pháp luật giải tranh chấp đất đai lĩnh vực hành , văn áp dụng cao Hiến pháp; sau pháp luật đất đai văn luật hướng dẫn điều chỉnh mối quan hệ đất đai, từ phát sinh tranh chấp hành đất đai, đồng thời pháp luật đất đai sở để áp dụng giải tranh chấp phát sinh Có thể nói nguyên nhân phát sinh tranh chấp hành đất đai vừa qua gay gắt nguyên nhân Luật đất đai cũ có nhiều bất cập việc thu hồi, định giá, đền bù, hỗ trợ tái định cư Đây nội dung mà trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013, qua có nhiều ý kiến Đại biểu Quốc hội chuyên gia đề xuất, nhiên hạn chế, bất cập mà việc hướng dẫn, tổ chức thực không tốt tiếp tục gây mâu thuẫn, xung đột quyền lợi ích với người sử dụng đất, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Về thu hồi đất, Hiến pháp năm 2013 khẳng định Nhà nước thu hồi đất trường hợp thật cần thiết mục đích an ninh, quốc phịng, để phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Luật đất đai năm 2013 củng khẳng định rõ dự án quan trọng cấp quốc gia phải Thủ tướng Quốc hội định, cấp tỉnh có thêm tham gia HĐND chưa làm rõ giới hạn “thật cần thiết” Hiến pháp Trong luật cụ thể hóa phạm vi rộng trường hợp phép thu hồi đất, có điểm khác trường hợp đó, tùy thuộc vào quy mơ, cần có chấp thuận HĐND, bên cạnh quan quyền có thẩm quyền thu hồi đất Nếu việc hướng dẫn tổ chức thực khơng tốt lại dẫn đến tình trạng lạm quyền, thu hồi đất tràn lan, tiếp tục gây xúc nhân dân Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 nhiều đổi chế thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực tế có nhiều xúc, kể bồi thường có giá trị bồi thường cao lẫn bồi 61 thường có giá trị thấp giá trị thị trường Luật chủ yếu bổ sung số quy định nghị định 69/2009/NĐ-CP Cách tiếp cận giải bất cập sinh kế, việc làm người bị thu hồi đất diễn nhiều địa phương Nội dung đề cập, phân tích lồng ghép mục chuyên đề Hai là, Ban hành định hành vừa qua cịn thiếu pháp lý thực hành vi hành quản lý nhà nước đất đai, việc phân biệt định hành hành vi hành quan có thẩm quyền đơi cịn lúng túng, thực tế khó xác định hành vi hành mang tính nội hay hành vi hành đối tượng khiếu nại hành khởi kiện hành chính, chưa có đạo luật quy định việc ban hành định hành quản lý nhà nước nói chung, quản lý đất đai nói riêng việc ban hành định hành việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, cịn có tượng sai đối tượng, thiếu cứ, khơng tn thủ trình tự thủ tục, thiếu cơng khai, dân chủ, công bằng, không thẩm tra xem xét xem người giao có nhu cầu sử dụng đất hay không Liên quan đến hệ thống pháp luật giải tranh chấp đất đai lĩnh vực hành cịn có Luật Tố tụng hành 2010, Luật Khiếu nại 2011 văn khác liên quan Các văn hướng dẫn vừa qua có quy định khơng thống dẫn đến khó áp dụng thực tiễn, ảnh hưởng lớn đến hiệu giải tranh chấp đất đai lĩnh vực hành 3.2.2 Bất cập, hạn chế chế giải tranh chấp hành l nh vực đất đai Giải tranh chấp đất đai lĩnh vực hành cịn nhiều bất cập, hạn chế mơ hình tổ chức, trình tự thủ tục thực yếu tố người, cụ thể : Một là, Mơ hình tổ chức máy giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai đường hành nhà nước nhiều bất cập : Trách nhiệm người đứng đầu (là người có thẩm quyền giải khiếu nại) quan hành nhà nước chưa cao, người tham mưu giải trực tiếp nhiều hạn chế, thiếu chuyên nghiệp, từ hiệu giải kém, vụ việc giải đi, giải lại nhiều lần Hai là, Thủ tục giải hành đất đai bộc lộ hạn chế bất cập cần phải tiếp tục khắc phục, hoàn thiện như: Thủ tục giải 62 quan hành nhà nước cịn mang “tính khép kín”, thực tế phát sinh trường hợp cần phải xem xét lại ; thủ tục rườm rà, kéo dài thời gian, nhiều trường hợp gây xúc dư luận Ba là, Nguồn nhân giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai thiếu chuyên nghiệp, kể số lượng chất lượng Thực tiễn vừa qua cho thấy, nhiều địa phương, máy tham mưu giải khiếu nại đất đai thiếu yếu ; cán làm cơng tác nầy thay đổi nhiều, kinh nghiệm thực tiển, thiếu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Những hạn chế nguồn nhân lực ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu điều chỉnh pháp luật giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp hành l nh vực đất đai 3.3.1 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai l nh vực hành Một là, tiếp tục hồn thiện pháp luật đất đai: Đã qua thực hiên Luật Đất đai năm 2013 đến có hạn chế chưa phù hợp với yêu cầu chung tình hình thực tế, cần ban hành văn luật để hướng dẫn thực cụ thể hơn, tránh áp dụng tùy tiện, vấn đề thu hồi đất đền bù, hỗ trợ tái định cư, trường hợp coi “thật cần thiết” thu hồi theo tinh thần Hiến pháp 2013 mục đích an ninh, quốc phịng, để phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Đồng thời, cần xác định rõ vai trò Hội đồng nhân dân việc kiểm soát định thu hồi đất Ủy ban nhân dân cấp Về xác định giá đất, thẩm quyền định giá đất khơng có thay đổi so với Luật Đất đai năm 2003 (Chính phủ định khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định bảng giá đất giá đất cụ thể) Việc định giá cần quan tâm đến thành phần bắt buộc hội đồng thẩm định giá đất, khơng có ủy ban nhân dân, đại diện ban ngành liên quan, tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất độc lập, mà cần tới nhiều thành viên hội đồng chuyên gia cao cấp định giá đất, đảm bảo việc định giá đất có sở khách quan, phù hợp với tình hình thực tế Hai là, ban hành Luật ban hành định hành quy định hướng dẫn thực lĩnh vực đất đai: Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm tính tuân thủ pháp luật quan hành điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế, cần phải 63 có sở pháp lý đầy đủ, vững cho việc ban hành định hành Điều khơng thuận lợi cho phía chủ thể quản lý mà cịn tạo thuận lợi cho người dân việc phối hợp thực thủ tục cần thiết hoạt động quản lý hành chính, vừa bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, vừa bảo đảm tính quyền uy, quyền lực phục tùng xem chất quan hệ hành Theo đó, pháp luật phải làm rõ coi định hành thẩm quyền, pháp lý ban hành định hành chính, nguyên tắc tính hợp pháp nội dung hình thức định hành cần thiết phải xây dựng Luật ban hành định hành nói chung lĩnh vực hành đất đai nói riêng nhằm bảo đảm tính hợp pháp, tính hợp lý, tính khả thi bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân; đồng thời đề cao trách nhiệm tổ chức, cá nhân Qua đó, tạo thuận lợi cho việc bảo đảm bảo vệ quyền lợi ích đáng người sử dụng đất, hạn chế phát sinh TCĐĐ Đồng thời, việc ban hành Luật bảo đảm cho người dân có sở để khiếu nại định hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật 3.3.2 Đổi chế giải tranh chấp hành l nh vực đất đai Một là, đổi mơ hình tổ chức máy giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai: Cần tăng cường trách nhiệm giải tranh chấp đất đai quan hành nhà nước biện pháp: xác định rõ chế độ trách nhiệm Thủ trưởng quan hành nhà nước người có thẩm quyền giải tranh chấp; tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm người có thẩm quyền giải tranh chấp; chấn chỉnh tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm người vi phạm, thiếu trách nhiệm công tác giải tranh chấp đất đai, có đạt hiệu giải tranh chấp đất đai Hai là, hồn thiện trình tự, thủ tục giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai: Tiếp tục hoàn thiện thực nghiêm quy định trình tự thủ tục giải tranh chấp đất đai lĩnh vực hành như: khuyến khích tự hòa giải, hòa giải sở; thực pháp luật thủ tục giải tranh chấp đất đai cấp hành Ngồi tổ chức đối thoại, công khai minh bạch tài liệu, chứng bên; đồng thời, quy định thẩm quyền, cứ, thủ tục xem xét lại khiếu nại số trường hợp cụ thể phát việc giải trước có vi phạm pháp luật trường hợp giải có hiệu luật pháp luật, 64 khơng thi hành phải có văn hướng dẫn xử lý cụ thể, để thực thi pháp luật ngày tốt Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai: Đối với quan hành nhà nước, cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác tham mưu giải tranh chấp đất đai theo hướng chuyên nghiệp, ổn định công tác lâu dài ngành, am hiểu lý luận thực tiễn, giỏi áp dụng pháp luật đất đai pháp luật có liên quan, để thực tốt giải tranh chấp đất đai Đối với thủ trưởng quan hành nhà nước giải tranh chấp đất đai phải hiểu biết pháp luật có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc việc thực giải quy trình, quy định nhà nước Tiểu kết luận chƣơng Nội dung chương làm rõ thực trạng áp dụng quy định pháp luật giải tranh chấp đất đai Thơng qua việc trình bày số vụ việc giải tranh chấp đất đai Cà Mau, Luận văn số hạn chế, bất cập pháp luật giải tranh chấp đất đai như: (1) Luật đất đai văn hướng dẫn luật chưa nắm bắt kịp thời vấn đề phát sinh theo tình tình thực tế việc thu hồi, định giá đất, đền bù, hổ trợ tái định cư …(2) Thiếu pháp lý việc ban hành định hành thực hành vi hành quản lý nhà nước đất đai, trình tự thủ tục xác định khơng thiếu xác, (3) Bất cập người làm công tác chuyên môn… Từ bất cập phát thực tiễn, luận văn đề xuất kiến nghị cụ thể bao gồm hoàn thiện pháp luật đất đai; ban hành văn hướng dẫn đầy đủ lĩnh vực đất đai; đâị tạo chun mơn, kỷ cho người làm công tác lĩnh vực đất đai Đồng thời đổi chế giải tranh chấp đất đai, đổi mơ hình tổ chức máy Cần tăng cường trách nhiệm giải khiếu nại quan hành nhà nước biện pháp: xác định rõ chế độ trách nhiệm Thủ trưởng quan hành nhà nước người có thẩm quyền giải khiếu nại; tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm người có thẩm quyền giải khiếu nại; chấn chỉnh tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm người vi phạm, thiếu trách nhiệm cơng tác giải khiếu nại; hồn thiện trình tự, thủ tục giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai; nâng cao chất lượng nguồn nhân giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai 65 KẾT LUẬN Trước bối cảnh tác động chế thị trường, nước thời gian qua xuất nhiều tranh chấp, khiếu nại, tố cáo TCĐĐ, gây nên tác động xấu đến xã hội, làm niềm tin người dân vào quan cơng quyền Có thể nói giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai giai đoạn vừa qua có kết tích cực, nhiều tồn tại, hạn chế Tiếp tục hoàn thiện pháp luật đổi chế giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai, địi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời đặt mối quan phụ thuộc, tác động lẫn như: tăng cường lãnh đạo Đảng; đổi tư nhận thức tranh chấp hành giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai quan nhà nước, người có thẩm quyền quan nhà nước tồn thể nhân dân; tăng cường cơng tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho nhân dân để họ thực quyền khiếu nại, khởi kiện quy định pháp luật; bảo đảm sở vật chất cho cơng tác giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai giải pháp hỗ trợ khác Tuy nhiên, viết đưa vài giải pháp trao đổi bạn đọc với hy vọng nâng cao hiệu chế giải tranh chấp hành đất đai giai đoạn nay, hướng tới mục tiêu đảm bảo công lý hành chính, quyền bình đẳng người dân với quan cơng quyền, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./ 66 DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Luật Đất đai năm 2013; Luật Khiếu nại 2011; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết Luật Đất đai 2013; Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải khiếu nại hành chính; Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 UBND tỉnh Cà Mau Quy định tiếp nhận đơn, giải tranh chấp, khiếu nại đất đai địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 UBND tỉnh Cà Mau Quy định tiếp nhận đơn, giải tranh chấp, khiếu nại đất đai địa bàn tỉnh Cà Mau 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Than Bình (2015), Trình tự thủ tục giải tranh chấp đất đai, Tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên môi trường, số 10 (216)/2015, tr 30-312 Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Vướng mắc giải pháp phân định thẩm quyền giải tranh chấp đất đai, Tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường, số 11(145), tr 17-1815 Nguyễn Vĩnh Diện, Một số điểm giải tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai năm 2013, Dân chủ & Pháp luật, Bộ tư pháp, số 11(272), tr 37398 Đỗ Thị Hằng, Những bất cập hòa giải sở giải tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2013, Thanh tra, Thanh tra phủ số 05/2016, tr 20-236 Phan Trung Hiền: Để hoàn thành tốt luận văn ngành Luật, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, năm 2010 Phan Trung Hiền (2013), Báo cáo vấn đề Luật Đất đai, Bài báo cáo Hội thảo: “Lấy ý kiến đóng góp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc q trình thi hành Luật Đất đai năm 2013” Trung tâm phát triển cộng đồng bền vững (SCODE), Asiaplant, Salung., JSC (CCDC) phối hợp với Nhóm Nghiên cứu Luật Đất đai, Khoa Luật - Đại học Cần Thơ Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Cần Thơ tổ chức ngày 11 tháng năm 2015 Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Mai, Cần sửa đổi bổ sung số điều luật đất đai, Bộ luật dân để tháo gỡ vướng mắc giải tranh chấp đất đai, nhà địa bàn thành phố Hải phòng, Kiểm sát, viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 24/2012, tr 64-675 Doãn Hồng Nhung, Những bất cập giải tranh chấp đất đai nhà tịa án, Tài ngun mơi trường, Bộ tài nguyên Môi trường, số 3(137), tr 20-2214 Nguyễn Thị Xuân Ngọc, Liên ngành tư pháp trung ương cần sớm có văn hướng dẫn giải tranh chấp đất đai liên quan đến hộ gia đình, Kiểm sát, viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 23/2013, tr 43-4512 68 10 Phan Hồng Nguyên, Công nhận kết hịa giải thành ngồi tịa án Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015, Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, Số 10 (295)/2016, tr 38 – 41 11.Đặng Thị Phượng, Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tòa án theo Luật Đất năm 2013, Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, số 6/2014 trang 11-1611 12 Thân Văn Tài, Nguyễn Phi Yến (2016), Giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí khoa học pháp lý, Số 96, tr 47 13 Lưu Quốc Thái (2016), Những vấn đề pháp lý thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam, Nhà xuất Hồng Đức 14.Lưu Quốc Thái, bàn thẩm quyền, thủ tục giải tranh chấp đất đai quan hành chính, Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, số 05(90)/2016, tr 31-3613 15 Nguyễn Thùy Trang (2016), Quyền sử dụng đất – Một số quan điểm tiếp cận đề xuất hướng giải khoa học pháp lý Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 98, tr 57 - 64 16 Đỗ Xuân Trọng, Vấn đề hòa giải giải tranh chấp đất đai Tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên môi trường, số 10 (168)/2013, tr 17-193 17 Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Vĩnh Diện, Một số điểm giải tranh chấp đất đai theo Luật đất đai 2013, Dân chủ & Pháp luật, số 11(272), tr 37-3919 18 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình luật đất đai, Nhà xuất cơng an Nhân Dân 19 Việt Nam (CHXHCN) Quốc hội (2005), Hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam giải tranh chấp đất đai, Hà Nội: Chính trị quốc gia ... luận thực tiễn tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai tịa án Từ đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức thực pháp luật giải tranh chấp đất đai Việt Nam - Luận văn Thạc sĩ Luật học, ? ?Giải. .. chấp đất đai quan hành chính, đánh giá thực trạng giải tranh chấp đất đai quan hành tỉnh Cà Mau, qua đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật đất đai chế áp dụng pháp luật để giải có hiệu vụ tranh chấp. .. 2012 giải tranh chấp đất đai: 55 vụ Năm 2013 giải tranh chấp đất đai: 63 vụ Năm 2014 giải tranh chấp đất đai: 37 vụ Năm 2015 giải tranh chấp đất đai: 35 vụ Năm 2016 giải tranh chấp đất đai: 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai qua thực tiễn tại cà mau ,

Từ khóa liên quan