0

Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên ở các trường mầm non huyện tiên lữ tỉnh hưng yên

121 46 2
  • Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên ở các trường mầm non huyện tiên lữ tỉnh hưng yên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 16:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LƢƠNG THỊ NGOAN QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN TIÊN LỮ TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LƢƠNG THỊ NGOAN QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN TIÊN LỮ TỈNH HƢNG YÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Phƣơng Hoa THÁI NGUYÊN - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài: “Quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng n” cơng trình nghiên cứu riêng tơi chưa cơng bố cơng trình Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2020 Tác giả luận văn Lương Thị Ngoan i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu, điều tra, khảo sát triển khai đề tài: “Quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên” tác giả nhận động viên, khích lệ tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp gia đình Với tình cảm chân thành tác giả xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, giáo Khoa Tâm lý - Giáo dục, phận sau đại học Phòng Đào tạo - trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy tư vấn giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu thực luận văn Tác giả bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đối với: TS Lê Thị Phương Hoa, giảng viên trực tiếp hướng dẫn, tận tình định hướng, dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả vượt qua khó khăn suốt q trình hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, cán chuyên viên Phòng GD huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Ban giám hiệu giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; bạn đồng nghiệp gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ, đóng góp ý kiến tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù nỗ lực, cố gắng nhiều việc nghiên cứu, song thời gian kinh nghiệm thực tiễn thân hạn chế, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý thầy (cô), bạn đồng nghiệp nhà khoa học để luận văn tác giả hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2020 Tác giả luận văn Lương Thị Ngoan ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở TRƢỜNG MẦM NON 1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm đề tài 13 1.2.1 Quản lý 13 1.2.2 Bồi dưỡng 14 1.2.3 Bồi dưỡng chuyên môn 16 1.2.4 Bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên mầm non .17 1.3 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 19 1.3.1 Khái niệm 19 1.3.2 Các thành phần lực chuyên môn theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 21 iii 1.4 Bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên trường mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 23 1.4.1 Đặc điểm hoạt động sư phạm giáo viên mầm non 23 1.4.2 Mục tiêu bồi dưỡng lực chuyên môn 26 1.4.3 Nội dung bồi dưỡng lực chuyên môn 27 1.4.4 Phương pháp bồi dưỡng lực chuyên mơn 28 1.4.5 Hình thức bồi dưỡng lực chuyên môn 30 1.5 Quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 31 1.5.1 Khái niệm quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 31 1.5.2 Nội dung quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 32 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 39 1.6.1 Yếu tố chủ quan 39 1.6.2 Yếu tố khách quan 39 Kết luận chương 41 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN TIÊN LỮ TỈNH HƢNG YÊN 42 2.1 Vài nét khái quát tình hình kinh tế - xã hội địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 42 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 42 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 42 2.1.3 Tình hình phát triển giáo dục mầm non huyện Tiên Lữ 42 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 43 2.2.1 Mục đích khảo sát 43 2.2.2 Nội dung khảo sát 43 2.2.3 Mẫu địa bàn khảo sát 44 2.2.4 Phương pháp khảo sát 44 2.2.5 Đánh giá thực trạng 44 iv 2.3 Thực trạng bồi dưỡngnăng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 44 2.3.1 Thực trạng mục tiêu bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 44 2.3.2 Thực trạng nội dung bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 46 2.3.3 Thực trạng phương pháp bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 49 2.3.4 Thực trạng hình thức bồi dưỡngnăng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 51 2.4 Thực trạng quản lý bồi dưỡng cho giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 54 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng lực chuyên môn chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 54 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực bồi dưỡng lực chuyên môntheo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 56 2.4.3 Thực trạng công tác đạo bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 58 2.4.4 Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá bồi dưỡng lực chuyên môntheo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 61 2.4.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng lực chuyên môntheo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 63 2.5 Đánh giá chung thực trạng bồi dưỡng lực chuyên môntheo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 65 2.5.1 Những ưu điểm nguyên nhân 65 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 67 Kết luận chương 68 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN TIÊN LỮ TỈNH HƢNG YÊN 69 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 69 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, đồng 69 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 69 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 69 v 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, khả thi khoa học 70 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 70 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 70 3.2.2 Chỉ đạo đổi quản lý chương trình, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 73 3.2.3 Chỉ đạo nâng cao chất lượng kế hoạch bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 76 3.2.4 Tăng cường đầu tư sở vật chất điều kiện cần thiết cho quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 79 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; động viên khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia vào hoạt động bồi dưỡng 80 3.3 Mối quan hệ biện pháp 83 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 83 3.4.1 Quy trình khảo nghiệm 83 3.4.2 Kết khảo nghiệm 84 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Khuyến nghị 93 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hưng Yên 93 2.2 Với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tiên Lữ 94 2.3 Đối với trường mầm non 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa BD Bồi dưỡng BDCM Bồi dưỡng chuyên môn BDGV Bồi dưỡng giáo viên CBQL Cán quản lý CNN Chuẩn nghề nghiệp CSVC Cơ sở vật chất DH Dạy học ĐNGV Đội ngũ giáo viên ĐTB Điểm trung bình GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDMN Giáo dục mầm non GVMN Giáo viên mầm non HĐGD Hoạt động giáo dục HĐQL Hoạt động quản lý HĐTN Hoạt động trải nghiệm KN Kỹ NL Năng lực NLCM Năng lực chuyên môn SL, TL Số lượng, tỉ lệ XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình phát triển trường lớp, cán quản lý, đội ngũ giáo viên, trẻ mầm non 42 Bảng 2.2 Đánh giá thực trạng mục tiêu bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN .45 Bảng 2.3 Đánh giá nội dung bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN 47 Bảng 2.4 Đánh giá phương pháp bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN 49 Bảng 2.5 Đánh giá hình thức bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN 52 Bảng 2.6 Đánh giá thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN 55 Bảng 2.7 Đánh giá tổ chức thực bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN 57 Bảng 2.8 Đánh giá công tác đạo bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN .59 Bảng 2.9 Kết công tác kiểm tra đánh giá bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN 62 Bảng 3.1 Tính cần thiết tính khả thi biện pháp 84 Bảng 3.2 Kết đánh giá tính cần thiết biện pháp 85 Bảng 3.3 Kết đánh giá tính khả thi biện pháp 87 Bảng 3.4 Xét tính tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp viii 89 13 Trần Khánh Đức (2011), Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục với nghiệp đổi giáo dục đào tạo đất nước, Đại học quốc gia Hà Nội 14 Phạm Minh Giản (2012), Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đồng sơng Cửu Long theo hướng chuẩn hóa, Luận án tiến sĩ 15 Trần Ngọc Giao (2008), Đổi lãnh đạo quản lý trường học, Kỷ yếu Hội thảo nguồn nhân lực quản lý giáo dục kỷ 21, Học viện quản lý giáo dục, Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1997), Giáo dục nhân cách, đào tạo nhân cách, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Phạm Minh Hạc - Trần Kiều - Đặng Bá Lãm - Nghiêm Đình Vỹ (2002), Giáo dục giới vào kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 18 Vũ Ngọc Hải - Đồng chủ biên (2007), Giáo dục Việt Nam đổi phát triển đại hóa giới, NXB Giáo dục, Hà Nội 19 Vũ Ngọc Hải (2011) Giải pháp đột phá Đổi toàn diện giáo dục Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo Đổi toàn diện giáo dục Việt Nam, Hà Nội 20 Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heiznz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Bùi Minh Hiền - chủ biên (2006), Quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 22 Bùi Minh Hiền - Nguyễn Vũ Bích Hiền (đồng chủ biên), (2015), Quản lý lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 23 Trần Bá Hoành (2004), Đổi đào tạo phương pháp dạy học môn trường cao đẳng sư phạm, Tạp chí thơng tin KHGD, số 113/2004), Hà Nội 24 Hồ Lam Hồng (2012), Nghề giáo viên mầm non - Nxb Đại học Huế 25 Nguyễn Tiến Hùng (2014), “Quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào lực”, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 110, Hà Nội 26 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Giáo dục 27 Đặng Bá Lãm (1999), Chính sách kế hoạch quản lý giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 28 Đặng Bá Lãm (2012), Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Hà Nội 29 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Nguyễn Thị Tuất (1996), Tổ chức quản lý nhóm - lớp trẻ trường mầm non, NXB Giáo dục, Hà Nội 30 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008), “Nghề nghiệp người giáo viên”, Tạp chí Thơng tin khoa học giáo dục số 112/2004, Hà Nội 96 31 Taylor F.W (1979), Quản lý gì, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 32 Nguyễn Huy Thông (1999) “Giải pháp bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên mẫu giáo tỉnh duyên hải Miền trung”, luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục 33 Mạc Văn Trang (2002), Quản lý nhân sự, Hà Nội 34 Trần Thị Ngọc Trâm (2011) Một số ý kiến Đổi toàn diện giáo dục lĩnh vực giáo dục mầm non, Kỷ yếu hội thảo Đổi toàn diện giáo dục Việt Nam, Hà Nội 35 Nguyễn Trí (2002), “ BDGV dạy thay sách GK mới- Thực tiễn quan niệm”, TCGD số 41, tháng 10-2003 tr 2-4 36 Lê Khánh Tuấn (2006), Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học sở giai đoạn CNH, HĐH đất nước (Phân tích thực tiễn Thừa Thiên Huế), Luận án tiến sĩ,Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 37 Nguyễn Mạnh Tường (1994), Lý luận giáo dục Châu Âu từ Érasme tới Rousseau kỷ 16,17,18 NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 38 Từ điển giáo dục học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 39 Từ điển Tiếng Việt (1992), NXB Trung tâm ngôn ngữ Hà Nội 40 UNESCO, Nền tảng vững Chăm sóc Giáo dục mầm non, Báo cáo giám sát Toàn cầu Giáo dục cho Mọi người 2007, Hà Nội 41 UNESCO, Học tập kho báu tiềm ẩn, Báo cáo năm 2005, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 42 A V Petrovski (1988), Psicología general, Pueblo y Educación 43 Andrew Scryner (Manager of Vietnam Development in formation center) (2004), Education portal and distance learning project, Word Bank 44 Daiel R Beerens, Evaluating Teachers for Professional Growth: Creating a Culture of Motivation and Learning Corwin press, INC- California 45 Dr Philip Wong (2004), Technology and Learning: Creating the right environmet, National Institute of Education, singapor 46 Jacques Lucien Jean Delors is a French politician who served as the 8th President of the European Commission from 1985 to 1995 47 Qiu, Y and Fu, T (2019) Research Review on Professional Development of Preschool Teachers in China Open Access Library Journal, 6, 1-14 doi: 10.4236/oalib.1105643) 48 Richard I Arends (1998), Learning to teach, Mc Graus - Hii companies 49 Yuling Hsue, 2013, Professional Training for Beginning Directors of Early Childhood Education Programs in Taiwan, Researching Leadership in Early Childhood Education, Tampere University Press 2013, 113-126) 97 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL GVMN) Để có sở khoa học thực tiễn thực đề tài nghiên cứu khoa học Quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng n, xin Ơng/Bà vui lịng cho biết ý kiến cách đánh dấu (X) vào trống ghi câu trả lời ngắn số vấn đề nêu (Thông tin phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, không dùng cho mục đích khác) Xin chân thành cảm ơn! I Ơng/Bà vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân: Họ tên: Đơn vị công tác: ……………… - Giới tính:a Nam: □b Nữ: □ - Chức vụ: a Hiệu trưởng: □ b P.Hiệu trưởng: □ c Tổ trưởng CM: □ - Trình độ đào tạo: a Cao đẳng: □b Đại học: □c Thạc sĩ: □ II Ơng/Bà vui lịng cho biết ý kiến thực trạng bồi dƣỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trƣờng mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hƣng Yên Câu Ơng/Bà vui lịng cho biết ý kiến vềtầm quan trọng việcbồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non a Rất quan trọng: □ c Ít quan trọng:□ b Quan trọng: □ d Không quan trọng: □ Câu Theo Ông/Bà, việc tổ chức thực bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non năm qua Nhà trường quan tâm nào? a Rất quan tâm: □ b Quan tâm: □ c Ít quan tâm:□ c Khơng quan tâm: □ PL1 Câu Ơng/Bà vui lịng cho biết ý kiến vềthực trạng mục tiêu bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non Mức độ Mức độ nhận thức giờbaoChƣa PL2 thoảngThình xuyênThƣờng xunthƣờngRấ t trọngquanơngK h trọngquanÍt Bồi dưỡng lực chun mơn cho giáo viên để chuẩn hóa trình độ đào tạo Bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên để cập nhật kiến thức Bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên để tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình Bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên để khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn sau chuẩn đào tạo Bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên nhằm bổ sung thiếu hụt tri thức sở nuôi dưỡng tri thức cũ phù hợp với yêu cầu mới, điều chỉnh, sửa đổi loại bỏ tri thức bị lạc hậu nhằm khơng ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp tục thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ ngày hiệu trọngQuan Mục tiêu bồi dƣỡng trọngquanRất STT thực Câu Theo Ông/Bà, việc tổ chức thực nội dung bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non năm qua Nhà trường thực nào? Mức độ thực Y ế u b ì n h T r g Năng lực xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng phát triển tồn diện K h Tá ố b a o C Năng lực phát triển chuyên môn thân xuyênT h o ả n g T Nội dung bồi dƣỡng xuyênth ƣờngRấ STT Mức độ đáp ứng Năng lực ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ em Năng lực quan sát đánh giá phát triển trẻ em Năng lực quản lý nhóm, lớp Năng lực giáo dục phát triển toàn diện trẻ em Câu Ơng/Bà vui lịng cho biết ý kiến vềthực trạng phương pháp bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non Mức độ thực TT Phƣơng pháp Yếu bìnhTrung Khá Tốt giờbaoChƣa PL3 thoảngThình Phương pháp giảng giải Phương pháp thực hành Phương pháp tham gia Phương pháp nghiên cứu trường hợp Phương pháp xử lý tình Phương pháp dự án xuyênThƣờng xuyênthƣờngR ất bồi dƣỡng Kết đạt đƣợc Câu Theo Ơng/Bà, hình thức bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non năm qua Nhà trường thực nào? Mức độ thực Yếu bìnhTrung Khá Tốt giờbaoChƣa thoảngThình xuyênThƣờng Hình thức bồi dƣỡng xuyênthƣờngR ất STT Mức độ đáp ứng Tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên mầm non thông qua lớp bồi dưỡng ngắn hạn chỗ Tổ chức cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng dài hạn Bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động thao giảng Bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn Bồi dưỡng giáo viên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) Bồi dưỡng giáo viên thông qua tự học Bồi dưỡng thông qua tổ chức chuyên đề hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngồi Câu Theo Ơng/Bà, q trình tổ chức lực chun mơn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non gặp thuận lợi khó khăn gì? a Thuận lợi: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… PL4 b Khó khăn: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… III Ơng/Bà vui lịng cho biết ý kiến thực trạng quản lý bồi dƣỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trƣờng mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hƣng n Câu Ơng/Bà vui lịng cho biết ý kiến đánh giá thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non Mức độ thực Xác định nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực thời gian) cho hoạt động bồi dưỡng Dự kiến giải pháp thực mục tiêu hình thức bồi dưỡng Xác định tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá việc thực hoạt động theo kế hoạch phù hợp PL5 Yếu động bồi dưỡng bìnhTrung bồi dưỡng cho nhóm Xác định rõ mục tiêu hoạt Khá nhóm khác nhằm định hướng nội dung bồi dưỡng cho nhóm Xác đinh cụ thể hình thức Tốt giờbaoChƣa viên để phân loại thành thoảngThình Khảo sát tình hình đội ngũ giáo xuyênThƣờng Lập kế hoạch bồi dƣỡng xuyênthƣờngR ất STT Mức độ đáp ứng Câu Theo Ông/Bà, mức độ tổ chức thực bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non năm qua Nhà trường thực nào? Mức độ thực Tổ chức Yếu PL6 hbìnTrung Ban hành văn hướng dẫn hoạt động bồi dưỡng NLCM cho GVMN bao gồm quy chế tài Khá Xây dựng quy chế phối kết hợp việc tổ chức bồi dưỡng NLCM cho GVMN hình thức mời chuyên gia, GV cốt cán trường tham gia hoạt động bồi dưỡng NLCM cho GVMN Tốt Có quy định phân cơng nhiệm vụ cho thành viên ban đạo hoạt cho giờbaoChƣa Xây dựng ban đạo động bồi dưỡng NLCM GVMN sở thoảngThình thực xuyênThƣờng xuyênthƣờngRấ t STT Kết đạt đƣợc Câu 10 Ông/Bà vui lịng cho biết ý kiến đánh giá cơng tác đạo bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non Mức độ thực cứu để GVMN tự rèn luyện, tự bồi dưỡng phát triển lực thân PL7 Yếu dưỡng kịp thời Chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng nhiều hoạt động bồi dưỡng phương pháp, kỹ tự học, tự nghiên bìnhTrung tham gia hoạt động bồi dưỡng Chỉ đạo triển khai kế hoạch bồi Khá tiêu, nhiệm vụ, chương trình, điều kiện CSVC, tài lực GVMN Chỉ đạo sử dụng, đa dạng hoá hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng trường mầm non Động viên khích lệ kịp thời GV Tốt bồi dưỡng NLCM dựa chương trình giáo dục nhà trường Chỉ đạo thực có hiệu nội dung, chương trình bồi dưỡng NLCM cho GVMN, Căn mục giờbaoChƣa bồi dưỡng NLCM cho GVMN Chỉ đạo giảng viên/bồi dưỡng viên xây dựng chương trình, kế hoạch thoảngThình Chỉ đạo thực kế hoạch tổ chức xuyênThƣờng Nội dung đạo xuyênthƣờngRất T T Kết đạt đƣợc Câu 11 Theo Ông/Bà, mức độ kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non năm qua Nhà trường thực nào? Yếu bìnhTrung Khá Tốt đạt đƣợc giờbaoChƣa thực thoảngThình xuyênthƣờngRấ t Nội dung kiểm tra, đánh giá Kết xuyênThƣờn g STT Mức độ Xây dựng lực lượng tham gia kiểm tra đánh giá phù hợp Thang kiểm tra, đánh giá rõ ràng Đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá Đánh giá khách quan kết bồi dưỡng tham gia bồi dưỡng Công khai kết đánh giá Cung cấp thông tin kịp thời, có tính xây dựng để giúp GV điều chỉnh hoạt động Dùng kết đánh giá để xếp loại thi đua Câu 12 Ơng/Bà có ý kiến mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến công tác quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non TT Các yếu tố Ảnh hƣởng cao Các yếu tố chủ quan Trình độ chuyên môn, lực Hiệu trưởng Nhu cầu cần bồi dưỡng NLCM cho GVMN Công tác tuyển dụng sở trực tiếp làm công tác bồi dưỡng PL8 Mức độ ảnh hƣởng Ảnh Ít ảnh hƣởng hƣởng Khơng ảnh hƣởng Các yếu tố khách quan Nhận thức cấp quản lý hoạt động bồi dưỡng Công tác đạo, triển khai hoạt động bồi dưỡng NLCM cho GVMN Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác bồi dưỡng Sự phát triển KT - XH địa phương, vùng miền Câu 13 Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết ý kiến đánh giá chung thực trạng bồi dưỡng lực chuyên môntheo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên a Những ƣu điểm nguyên nhân - Ưu điểm:……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… - Nguyên nhân: b Những hạn chế nguyên nhân - Hạn chế:……………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………… - Nguyên nhân:…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… Câu 14 Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá tính cần thiết biện pháp quản lý bồi dưỡng lực chuyên môntheo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên TT Mức độ cần thiết Rất Cần Ít Khơng Điểm Thứ cần thiết cần cần TB bậc thiết thiết thiết Biện pháp đề xuất Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non Chỉ đạo đổi quản lý chương trình, nội dung, phương pháp PL9 hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non Chỉ đạo nâng cao chất lượng kế hoạch bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non Tăng cường đầu tư sở vật chất điều kiện cần thiết cho quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; động viên khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia vào hoạt động bồi dưỡng Câu 15 Ơng/Bà cho biết ý kiến đánh giá tính khả thi biện pháp quản lý bồi dưỡng lực chuyên môntheo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên Rất khả thi STT Biện pháp đề xuất Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non Chỉ đạo đổi quản lý chương trình, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non Chỉ đạo nâng cao chất lượng kế hoạch bồi dưỡng lực chuyên PL10 Mức độ khả thi Khả Ít Khơng Điểm Thứ thi khả khả TB bậc thi thi môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non Tăng cường đầu tư sở vật chất điều kiện cần thiết cho quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn theo Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; động viên khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia vào hoạt động bồi dưỡng Câu 16 Trong trình quản lý bồi dưỡng lực chuyên môntheo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non Ơng/Bà vui lịng cho biết, CBQL thường gặp thuận lợi, khó khăn ? a Thuận lợi:………………………………………….…………………………… … ….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b Khó khăn:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 17 Ơng/Bà có kiến nghị, đề xuất để việc quản lý bồi dưỡng lực chuyên môntheo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên tốt hơn? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp q báu Ơng/Bà! PL11 Phụ lục Phiếu vấn CBQL PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho CBQL) Câu 1: Theo Thầy/Cô; công tác bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN trường MN cần coi trọng nội dung gì? Câu 2: Theo Thầy/Cơ triển khai nội dung BD NLCM cho GVMN theo CNN có yếu tố bất cập nào? Câu Thầy/Cơ cho biết, hình thức bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN phổ biến gì? Câu Theo Thầy/Cơ, công tác tổ chức bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN chịu ảnh hưởng yếu tố nào? PL12 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho GVMN) Câu Đồng chí cho biết, q trình tham gia bồi dưỡng tập huấn, phương pháp mà GV sử dụng BD có phù hợp khơng? Câu Đồng chí cho biết, hình thức bồi dưỡng NLCM theo CNN cho GVMN phổ biến gì? Câu Đồng chí mô tả công tác triển khai hoạt động BD cho GVMN thực nào? Câu Đồng chí cho biết, nhà trường sử dụng kết kiểm tra đánh giá để xếp loại thi đua có phù hợp không? PL13 ... sở lý luận Quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non Chƣơng Thực trạng quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm. .. trạng quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 6.3 Đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp. .. quản lý bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trường mầm non huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên gồm chức quản lý, gồm: Lập kế hoạch bồi dưỡng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên ở các trường mầm non huyện tiên lữ tỉnh hưng yên ,

Từ khóa liên quan