0

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

116 30 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 11:01

(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA CƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHÈ TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NƠNG NGHIỆP Thái Ngun, năm 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA CƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHÈ TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Hồi An Thái Ngun, năm 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực luân văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2020 Tác giả luận văn Ma Cơng Trình Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành kết q trình học tập, nghiên cứu lý luận tích luỹ kinh nghiệm thực tế tác giả Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ làm sáng tỏ ý tưởng, tư tác giả suốt trình thực luận văn Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn kính trọng sâu sắc TS Dương Hoài An - người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Có kết này, tơi xin cảm ơn giúp đỡ Phòng Kinh tế huyện Định Hóa, Phịng, ban huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cán cung cấp số liệu, tư liệu khách quan, xác giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình giúp đỡ tơi lúc khó khăn, vất vả để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp động viên tạo điều kiện thuận lợi đóng góp ý kiến quý báu để giúp tơi hồn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2020 Tác giả luận văn Ma Cơng Trình Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Tính cấp thiết đề tài Error! Bookmark not defined Mục tiêu nghiên cứu Error! Bookmark not defined Đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Error! Bookmark not defined 5.1 Ý nghĩa khoa học Error! Bookmark not defined 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Error! Bookmark not defined Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined 1.1 Cơ sở lý luận đề tài Error! Bookmark not defined 1.1.1 Một số khái niệm chuỗi giá trị Error! Bookmark not defined 1.1.2 Nội dung phân tích chuỗi giá trị Error! Bookmark not defined 1.1.3 Ý nghĩa phân tích chuỗi giá trị Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở thực tiễn Error! Bookmark not defined 1.2.1 Các nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị chè giới Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị chè Việt Nam Error! Bookmark not defined Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Định HoáError! Bookmark not defined 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên Error! Bookmark not defined 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Error! Bookmark not defined 2.2 Nội dung nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin Error! Bookmark not defined 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu Error! Bookmark not defined 2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu Error! Bookmark not defined 2.3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu Error! Bookmark not defined Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬNError! Bookmark not defined 3.1 Thực trạng sản xuất, chế biến tiêu thụ chè huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Error! Bookmark not defined 3.1.1 Tình hình sản xuất chè Error! Bookmark not defined 3.1.2 Tình hình chế biến, tiêu thụ chè Error! Bookmark not defined 3.2 Phân tích chuỗi giá trị chè Định Hoá Error! Bookmark not defined 3.2.1 Lập đồ chuỗi giá trị Error! Bookmark not defined 3.2.2 Phân tích chuỗi giá trị Error! Bookmark not defined 3.3 Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển chuỗi giá trị chè địa bàn huyện Định Hóa Error! Bookmark not defined 3.3.1 Định hướng phát triển chuỗi giá trị chè Định HóaError! Bookmark not defined 3.3.2 Một số giải pháp Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined Kiến nghị Error! Bookmark not defined 2.1 Đối với Nhà nước Error! Bookmark not defined Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 2.2 Đối với UBND xã vùng trọng điểm phát triển chèError! Bookmark not defined 2.3 Đối với tác nhân tham gia chuỗi giá trị chè Định Hóa Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sử dụng đất huyện Định HóaError! Bookmark not defined Bảng 2.2 Một số tiêu kinh tế huyện Định Hóa giai đoạn 2016 - 2018 Error! Bookmark not defined Bảng 2.3 Tình hình dân số huyện Định Hóa giai đoạn 2016 – 2018 Error! Bookmark not defined Bảng 2.4: Đối tượng mẫu điều tra Error! Bookmark not defined Bảng 2.4 Phân tích SWOT Error! Bookmark not defined Bảng 3.1 Diện tích, suất, sản lượng chè địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2016 - 2018 Error! Bookmark not defined Bảng 3.2: Vai trò tác nhân tham gia chuỗi giá trị chèError! Bookmark not defined Bảng 3.3 Thông tin chung hộ sản xuất Error! Bookmark not defined Bảng 3.4 Thông tin chung hộ thu gom Error! Bookmark not defined Bảng 3.5 Thông tin chung sở chế biến chèError! Bookmark not defined Bảng 3.6 Kết hiệu sản xuất chè hộ sản xuất Error! Bookmark not defined Bảng 3.7 Kết hiệu thu gom chè hộ thu gom Error! Bookmark not defined Bảng 3.8 Kết hiệu chế biến chè nguyên liệu sở chế biến Error! Bookmark not defined Bảng 3.9 Kết hiệu chế biến chè nguyên liệu Cơ sở chế biến nhỏ Error! Bookmark not defined Bảng 3.10 Phân bổ lợi ích tác nhân liên kết chuỗi giá trị chè huyện Định Hóa Error! Bookmark not defined Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii Bảng 3.11: Phân tích SWOT khâu sản xuất Error! Bookmark not defined Bảng 3.12 Phân tích SWOT khâu thu gom Error! Bookmark not defined Bảng 3.13: Phân tích SWOT khâu chế biến Error! Bookmark not defined Bảng 3.14: Phân tích SWOT ngành chè huyện Định HóaError! Bookmark not defined Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Định Hóa Error! Bookmark not defined Hình Mơ hình liên kết chuỗi du lịch Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.1 So sánh diện tích chè Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Error! Bookmark not defined Sơ đồ 3.1 Chuỗi giá trị chè huyện Định Hóa Error! Bookmark not defined Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 104 chuỗi Siêu thị - Gắn kết với phát triển du lịch sinh thái, nhằm quảng bá cho chè Định Hóa kênh tiêu thụ trực tiếp đến người tiêu dùng * Đảm bảo hài hịa lợi ích chủ thể phát triển chè theo chuỗi giá trị - Đảm bảo thực cam kết chủ thể hợp đồng kinh tế - Đảm bảo quyền sử dụng đất cho hộ sản xuất tham gia liên kết sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp - Kiểm sốt việc sử dụng đất nơng nghiệp doanh nghiệp thuê đất tiến hành sản xuất nhằm đảm bảo đất sử dụng mục đích sản xuất nơng nghiệp theo chuỗi giá trị 3.3.2.2 Về phía doanh nghiệp * Về tiêu thụ phân phối - Cam kết bao tiêu sản phẩm cho hộ nông dân với giá sản lượng ổn định, đồng thời đa dạng hóa kênh phân phối mở rộng thị trường tiêu thụ - Mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa tỉnh phía Nam * Về khoa học công nghệ - Áp dụng tiến KHCN từ khâu chăm sóc, bảo quản đến chế biến nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành từ tăng khả cạnh tranh cho sản phẩm - Phối hợp với quyền địa phương xây dựng nhà máy bảo quản chế biến sau thu hoạch để bảo quản hàng hóa * Về chế giám sát phối hợp - Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hàng hóa nhằm giám sát quy trình sản xuất, đồng thời phối hợp với cấp quyền việc áp dụng KHKT; - Giám sát hỗ trợ nông dân kỹ thuật thu hoạch, bảo quản để giữ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 105 chất lượng chè tốt 3.3.2.3 Về phía nông hộ Đối với người trồng chè, việc cải thiện quy trình nội khó, quy trình làm việc họ khơng phức tạp, nói tối giản Do tác giả xin đề xuất giải pháp sau: + Nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc ứng dựng công nghệ, giống chè mới, cách chăm sóc Thứ nhất, giống chè Như phân tích trên, người dân đa phần dùng giống chè cũ, chí truyền từ nhiều đời, việc chăm sóc thưa thớt Do đó, trước hết phải thay đổi giống chè tốt hơn; sau tăng cường chăm sóc Với hộ gia đình trồng chè chủ yếu bán cho bên thu gom bán trực tiếp cho nhà máy, việc cần thiết Hơn nữa, hệ thống tưới tiêu cần phải quan tâm, giảm nhân lực, chi phí lắp đặt cao Với hộ gia đình trồng chè chủ yếu để bn bán chợ việc khơng khả thi Thứ hai, công nghệ hái chè Như phân tích trên, cịn thiếu cẩn trọng khâu hái chè máy nên chất lượng chè tươi chưa cao Cách tăng thêm nhân công, trau dồi kĩ dùng máy Để đảm bảo chất lượng chè búp tươi, ngành chè cần thực yêu cầu như: kiên loại bỏ cắt chè liềm; phải hái chè tay quy trình kỹ thuật; sử dụng máy hái chè đảm bảo điều kiện kỹ thuật trồng chăm sóc theo yêu cầu vườn chè hái máy Cần đào tạo đầy đủ cho người trồng chè kỹ thuật trồng chè, kỹ thuật đốn tạo tán cây, kỹ thuật sử dụng phân bón, áp dụng GAP, kỹ thuật thu hái máy… Đây biện pháp “nâng cấp sản phẩm” Có thể thấy rằng, biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm chủ yếu đến từ tư duy, ý thức người trồng chè Muốn họ thay đổi tư có biện pháp tuyên truyền từ quan hữu quan + Thêm chức thu gom chè Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 106 Điều đặc biệt nên làm với hộ gia đình nhỏ Với hộ gia đình này, việc mở rộng trồng chè bất khả thi Nhưng họ hồn tồn thu gom chè từ hộ gia đình khác, thành đầu mối thu gom nhỏ cho bên thu gom lớn Các hộ không nên thêm chức xao chè, khâu yêu cầu kĩ thuật đồng cao Chức nên bỏ để tăng chun mơn hóa chuỗi giá trị Đây biện pháp “nâng cấp chức năng” + Chuyển sang trồng rừng Theo tìm hiểu cho thấy, có nhiều hộ gia đình trồng chè chuyển sang trồng rừng Đây hướng có khả mang lại thu nhập cao hơn, lí do: trồng rừng cần nhân cơng hơn, vấn đề giống chăm sóc đơn giản Đây giải pháp “nâng cấp toàn chuỗi” + Xây dựng đồi chè đẹp để tạo địa điểm du lịch Thực tế có nhiều đồi chè tỉnh thực công việc này, đặc biệt đồi chè lớn Tân Cương Để có đồi chè đẹp, thu hút khách du lịch, việc phải áp dụng biện pháp liệt kê trên, chủ lâm trường phải biết cách quảng bá đồi chè có biện pháp quản lý chặt chẽ Đối với người trồng chè, giải pháp phát triển chuỗi nói giải pháp chiến lược, cần có suy xét, tính tốn kĩ với trường hợp riêng 3.3.2.4 Đối với người thu gom chè Qua phân tích trên, giải pháp khả thi với người thu gom nâng cấp quy trình nâng cấp chức Khơng giống người trồng chè, họ không tạo sản phẩm chè tươi, trung gian mua bán nên khó nâng cấp sản phẩm hay nâng cấp tồn chuỗi Việc nâng cấp quy trình khó khăn công việc họ không nhiều Thứ nhất, với nâng cấp quy trình, việc xem xét nhập chè tươi, chè sơ chế từ địa phương khác nên xem xét Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 107 Người thu gom chè có khả việc bỏ bớt tăng thêm hoạt động Như kết khảo sát, việc xao chè với hộ gia đình quy mơ nhỏ không mang lại hiệu kinh tế cao, nên dù không muốn đề tài mạnh dạn đưa giải pháp bỏ bớt việc xao chè với hộ thu gom chè Thứ hai, thiết lập mối liên kết: giải pháp dùng chung cho người trồng chè người thu gom chè tươi + Liên kết theo chiều dọc: Người trồng chè nên có hợp tác với người thu gom, với sở chế biến, sản xuất chè thông qua giao kèo, hợp đồng sản xuất giao dịch với số lượng lớn Việc kết hợp khơng có lợi cho người trồng chè họ tăng sức mạnh đàm phán mà cịn mang lại lợi ích cho hai phía: chi phí giao dịch giảm + Liên kết theo chiều ngang: Những người trồng chè phối hợp lẫn sản xuất, tự tạo nên câu lạc bộ, tổ hợp tác hay hợp tác xã Như vậy, họ dễ dàng nhận vốn đầu tư từ doanh nghiệp, công việc kiến nghị đến cấp nhà nước thuận lợi Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu luận văn: “Phân tích chuỗi giá trị chè huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” tác giả rút số nhận xét sau: Huyện Định Hóa có ưu nguồn tài nguyên thiên nhiên cho phát triển nông nghiệp đa dạng theo hướng hàng hóa Là huyện có nhiều tiềm năng, lợi đất đai, nguồn nước, khí hậu thích hợp cho phát triển cấu trồng, vật nuôi theo vùng như: quế, chè, ăn Trong chè xóa đói, giảm nghèo làm giàu nông dân, thu nhập người trồng chè cao từ 20 - 30% so với hộ sản xuất tự Đây huyện có diện tích trồng chè lớn thứ tư tỉnh Thái Ngun Tổng diện tích chè tồn huyện đến năm 2018 2.607 (trong diện tích chè kinh doanh 2.266 chiếm 87%), tăng 43 so với năm 2017, đạt 84% so với mục tiêu đề án điều chỉnh Năng suất trung bình năm 2017 đạt 109,47ạ/ha, tăng 3,86 tạ/ha so với năm 2016 tương ứng tăng 3,66%; năm 2018 suất đạt 110,49 tạ/ha tăng 1,01 tạ/ha so với năm 2017 tương ứng tăng 0,92% sản lượng chè tồn huyện tăng bình quân đạt 6,89% năm Sản lượng chè búp tươi tăng từ 21.925 năm 2016 lên 25.036 năm 2018 Luận văn tập trung phân tích chuỗi giá trị sản xuất chè địa bàn huyện Định Hóa bao gồm tác nhân: Cơ sở cung ứng đầu vào, hộ trồng chè, sở thu gom/ thương lái, sở chế biến, doanh nghiệp xuất người tiêu dùng Kết phân tích cho thấy chuỗi giá trị chè huyện Định Hóa hộ nơng dân trồng chè chiếm lợi 10 - 15%; thương lái sở chế biến lợi ích chiếm khoảng 80% Luận văn xây dựng đồ chuỗi giá trị chè địa bàn huyện Định Hóa bao gồm tác nhân: Cơ sở cung ứng đầu vào, hộ trồng chè, sở thu gom/ thương lái, sở chế biến, doanh nghiệp xuất người tiêu dùng Kết phân tích cho thấy chuỗi giá trị chè huyện Định Hóa hộ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 109 nông dân trồng chè chiếm lợi 10 - 15%; thương lái sở chế biến lợi ích chiếm khoảng 80% Để thúc đẩy chuỗi giá trị chè địa bàn huyện Định Hóa theo hướng bền vững, cần quán triệt số quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển giải pháp như: Về phía quyền địa phương cần hồn thiện chế, sách; sở hạ tầng, kỹ thuật; liên kết Đối với doanh nghiệp, sở chế biến tập trung giải pháp tiêu thụ, phân phối, công nghệ,… Đối với nông hộ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng đồi chè theo hướng kết hợp du lịch… Kiến nghị 2.1 Đối với Nhà nước Hồn thiện sách nhằm tạo điều kiện khuyến khích tác nhân tham gia gắn kết vào hoạt động chuỗi; đồng thời để quản lý hiệu chuỗi giá trị cà phê từ khâu khâu cuối Nhà nước cần ưu tiên nguồn vốn tín dụng ưu đãi dài hạn cho tác nhân tham gia vào chuỗi để phát triển trồng, chế biến, mở rộng kinh doanh, đào tạo nâng cao lực sản xuất kinh doanh, áp dụng công nghệ kỹ thuật đại, qui trình 2.2 Đối với UBND xã vùng trọng điểm phát triển chè Căn kế hoạch UBND tỉnh, huyện xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trực tiếp đạo tổ chức triển khai thực địa phương; bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện nhằm thúc đẩy phát triển chè địa bàn Chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan phân vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp, sở chế biến địa bàn đạo hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm sở, doanh nghiệp chế biến người trồng chè 2.3 Đối với tác nhân tham gia chuỗi giá trị chè Định Hóa * Đối với sở cung ứng đầu vào: Lựa chọn nguồn cung ứng vật tư đảm bảo uy tín * Đối với hộ, doanh nghiệp chế biến Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 110 - Hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho hộ nông dân vùng nguyên liệu - Ký thực hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nông dân trồng chè - Xây dựng sách đãi ngộ phù hợp đại lý thu mua - Mạnh dạn đầu tư chế biến sâu sản phẩm - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu rõ nhu cầu khách hàng số lượng chất lượng sản phẩm cung cấp thơng tin để phía sản xuất đáp ứng tốt nhu cầu - Đàm phán, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm - Cung cấp thông tin đầy đủ giá, chất lượng yêu cầu đại lý thu mua, hộ nông dân trồng chè * Đối với hộ nơng dân Tìm hiểu biện pháp kỹ thuật trồng chè để nâng cao suất chất lượng chè Các hộ nông dân nên tham gia liên kết, đồng thời cần nhận thức rõ lợi ích lâu dài mà liên kết mang lại từ có trách nhiệm thực hợp đồng Tích cực tham gia vận động hộ khác tham gia liên kết sản xuất nhằm trờ thành vùng nguyên liệu ổn định Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 111 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Lan Anh, Đào Thị Hương (2017), Phát triển mối liên kết tác nhân chuỗi giá trị ngành hàng chè tỉnh Thái Ngun, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - Đại học Thái Nguyên Ngô Thị Hương Giang (2015), Xây dựng chuỗi cung ứng mặt hàng chè Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Viện Nghiên cứu Thương mại Trần Quang Huy (2010), Những giải pháp tăng cường mối quan hệ hợp tác sản xuất vè tiêu thụ chè vùng chè trọng điểm tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Tô Linh Hương (2017), Chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè tham gia Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội Raphael Kaplinsky & Mike Morris(2000), Sổ tay nghiên cứu chuỗi giá trị, biên dịch Kim Chi, Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright Michael Porter (2008), Lợi cạnh tranh, biên dịch Nguyễn Phúc Hồng, NXB Trẻ UBND huyện Định Hóa (2018), Niên giám thống kê huyện Định Hóa https://scholar.google.com/scholar?hl=vi&as_sdt=0%2C5&q=value+chai n+analysis+on+tea&btnG= https://scholar.google.com/scholar?hl=vi&as_sdt=0%2C5&q=ph%C3%A2n+t%C3%A Dch+chu%E1%BB%97i+gi%C3%A1+tr%E1%BB%8B+ch%C3%A8&btnG= Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 113 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN Người điều tra:……………………… Số phiếu:…………………………… Ngày điều tra:……………………… A Thông tin chung hộ nông dân Họ tên:……………………………………… Địa chỉ:………………………………………… Tuổi: …………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn chủ hộ Cấp I Cấp II Cấp III Không học Số nhân hộ:…………… (người) Số lao động hộ:……………… (người) Phân loại hộ theo thu nhập: Khá Trung bình Cận Nghèo Nghèo Tổng diện tích đất hộ:…………………… (m2) 10 Diện tích đất trồng chè hộ:……………… (m2) 11 Thu nhập hộ năm 2016:…………………… (tr.đ) 12 Thu nhập từ trồng chè hộ năm 2016:…………………… (tr.đ) B Nội dung điều tra 13 Hộ trồng chè năm:…………………………(năm) 14 Giá bán chè cho đối tượng hộ? Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 114 ĐVT: 1000đ STT Đối tượng thu mua Người thu gom Nhà máy, doanh nghiệp Cơ sở chế biến Giá bán 15 Chi phí trồng 1ha chè hộ? STT Đối tượng thu mua Cây giống Cơng lao động Chi phí phân bón Chi phí cơng cụ, dụng cụ Chi phí khác Tổng ĐVT 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ Giá trị 16 Chi phí chăm sóc 1ha chè hàng năm hộ? STT Chỉ tiêu Phân đạm Phân NPK Phân kali Phân chuồng Thuốc trừ sâu Vật tư khác Thuê lao động Tổng chi phí ĐVT 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ Giá trị 17 Năng suất chè hộ:……………… (tạ/ha) 18 Những thuận lợi, khó khăn sản xuất chè gia đình: …………………………………………………………………………………19 Kiến nghị hộ gia đình ………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 115 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ THU GOM Người điều tra:……………………… Số phiếu:…………………………… Ngày điều tra:……………………… A Thông tin chung Họ tên:……………………………………… Địa chỉ:………………………………………… Tuổi: …………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn chủ hộ Cấp I Cấp II Cấp III Không học Số nhân hộ:…………… (người) Số lao động hộ:……………… (người) Phân loại hộ theo thu nhập: Khá Cận Nghèo Trung bình Nghèo Số năm làm thu gom chè hộ:………………… Năm 10 Diện tích đất trồng chè hộ:……………… (m2) 11 Thu nhập hộ năm 2017:…………………… (tr.đ) 12 Thu nhập từ thu gomchè hộ năm 2017:……………… (tr.đ) B Nội dung điều tra 13 Ông/bà cho biết suất thu gom chè:………….(kg/ngày) 14 Giá bán cho đối tượng hộ? Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 116 ĐVT: 1000đ Đối tượng thu mua STT Người thu gom Nhà máy, doanh nghiệp Hộ chế biến Giá bán 15 Chi phí mua chè hộ? ĐVT: 1000đ ĐVT STT Chỉ tiêu Chi phí mua hàng 1000đ Chi phí vận chuyển 1000đ Chi phí cơng cụ, dụng cụ 1000đ Chi phí lao động 1000đ Chi phí khác 1000đ Giá trị 16 Những thuận lợi, khó khăn cơng việc thu gom chè gia đình: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 17 Kiến nghị ông/bà …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 117 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CƠ SỞ CHẾ BIẾN Người điều tra:……………………… Số phiếu:…………………………… Ngày điều tra:……………………… A Thông tin chung Họ tên:……………………………………… Địa chỉ:………………………………………… Tuổi: …………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn chủ hộ Cấp I Cấp II Cấp III Không học Trình độ chun mơn Chưa qua đào tạo Sơ cấp Trung cấp, Cao đẳng Số lao động tham gia chế biến chè hộ:……………… (người) Phân loại hộ theo thu nhập: Khá Trung bình Cận Nghèo Nghèo 10 Tổng thu nhập gia đình /tháng:……………… triệu đồng B Nội dung điều tra 11 Hộ chế biến chè năm:…………………………(năm) 14 Ông/bà cho biết suất chế biến chè:………….(kg/ngày) 15 Các sản phẩm chè bán hộ Chè đen Chè xanh Chè vàng Khác:………… 16 Giá bán:………………(1000đ/kg) 17 Những thuận lợi, khó khăn cơng việc chế biến chè gia đình: 18 Kiến nghị ông/bà XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 118 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI TIÊU DÙNG Người điều tra:……………………… Số phiếu:…………………………… Ngày điều tra:……………………… A Thông tin chung Họ tên:……………………………………… Địa chỉ:………………………………………… Tuổi: …………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn chủ hộ Cấp I Cấp II Cấp III Khơng học Trình độ chuyên môn Chưa qua đào tạo Sơ cấp Trung cấp, Cao đẳng Phân loại hộ theo thu nhập: Khá Trung bình Cận Nghèo Nghèo B Nội dung điều tra Gia đình sử dụng chè năm:…………………………(năm) Các sản phẩm chè gia đình hay sử dụng Chè đen Chè xanh Chè vàng Khác:………… 10 Giá mua:………………(1000đ/kg) 11 Nơi mua: 12 Những thuận lợi, khó khăn khâu tiêu thụ chè: 18 Kiến nghị ông/bà XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... http://lrc.tnu.edu.vn x - Phân tích chuỗi giá trị chè địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; - Đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị chè địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Kết luận Huyện Định. .. Thứ ba: Phân tích chuỗi giá trị dùng để xác định vai trò việc nâng cấp chuỗi giá trị - Thứ tư: Phân tích chuỗi giá trị nhấn mạnh vai trị quản trị chuỗi giá trị Như vậy, phân tích chuỗi giá trị làm... http://lrc.tnu.edu.vn 110 - Phân tích chuỗi giá trị chè địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; - Đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị chè địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 2.3 Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên,

Từ khóa liên quan