0

Bài giảng Marketing địa phương: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

67 30 0
  • Bài giảng Marketing địa phương: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 10:44

(NB) Phần 1 Bài giảng Marketing địa phương - ĐH Phạm Văn Đồng gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, trình bày Tổng quan về marketing địa phương, kế hoạch hóa chiến lược marketing địa phương, phân tích và đánh giá cơ hội marketing, phân đoạn thị trường và định vị địa phương, quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA KINH TẾ BÀI GIẢNG MÔN: MARKETING ĐỊA PHƯƠNG (Bậc Đại học) Người biên soạn: Th.S Nguyễn Thị Thúy Hằng Năm 2020 MỤC LỤC Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Khái niệm địa phương nhu cầu phát triển địa phương 1.1.1.Bản chất địa phương 1.1.2 Chủ thể địa phương 1.1.3 Đặc trưng địa phương 1.1.4 Tính tất yếu khách quan phát triển kinh tế địa phương 1.1.5 Đặc điểm địa phương thành công 1.2 Khái quát marketing địa phương 1.2.1 Nguyên nhân đời marketing địa phương 1.2.2 Định nghĩa marketing địa phương 1.2.3 Đặc điểm marketing địa phương 1.2.4 Mục tiêu marketing địa phương 1.3 Sự phát triển lý thuyết marketing địa phương 11 1.3.1 Những vấn đề chung 11 1.3.2 Các giai đoạn phát triển marketing địa phương 11 Chương 2: KẾ HOẠCH HÓA CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG 13 2.1 Kế hoạch hóa/quy hoạch phát triển địa phương 13 2.1.1 Các cách tiếp cận quy hoạch hóa phát triển địa phương 13 2.1.2 Quy trình đơn giản kế hoạch hóa chiến lược phát triển địa phương 15 2.2 Chủ thể marketing địa phương 17 2.3 Các cách tiếp cận khác qui trình marketing địa phương 18 2.3.1 Mơ hình hóa marketing địa phương 18 2.3.2 Các yếu tố qui trình marketing địa phương 19 2.3.3 Qui trình marketing địa phương 20 Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI MARKETING 25 3.1 Phân tích mơi trường vĩ mô 25 3.1.1 Môi trường trị - pháp luật 25 3.1.2 Môi trường kinh tế 26 3.1.3 Môi trường văn hóa-xã hội 27 3.1.4 Môi trường tự nhiên 27 3.2 Phân tích cạnh tranh vùng lãnh thổ 30 3.2.1 Chính quyền địa phương 31 3.2.2 Trình độ lành nghề cơng nhân 31 3.2.3 Quy mô thị trường địa phương/vùng lãnh thổ 32 3.2.4 Khả bổ sung doanh nghiệp hoạt động/ hoạt động địa phương 32 3.2.5 Khả làm việc doanh nghiệp địa phương 33 3.3 Phân tích nhân tố bên địa phương 33 3.3.1 Nguồn nhân lực 33 3.3.2 Sản xuất, kinh doanh địa bàn 34 3.3.3 Tài 34 3.3.4 Marketing 34 Chương 4: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH VỊ ĐỊA PHƯƠNG 36 4.1 Phân đoạn thị trường 36 4.1.1 Các tiêu thức phân đoạn thị trường 36 4.1.2.Các đoạn thị trường 37 4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 41 4.3 Định vị địa phương tạo lập sắc thương hiệu địa phương 42 4.3.1 Tạo lập sắc xây dựng thương hiệu lãnh thổ 42 4.3.2 Định vị địa phương 47 Chương 5: QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ 52 5.1.Đặc điểm trình định lựa chọn địa điểm đầu tư 52 5.2 Các giai đoạn trình lựa chọn địa điểm đầu tư 53 5.2.1 Nhận biết vấn đề 54 5.2.2 Thành lập ban quản lý dự án đầu tư 55 5.2.3 Xác định làm rõ vai trò nhà tư vấn 56 5.2.4 Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến dự án 58 5.2.5 Xác lập danh sách số địa điểm/ vùng có tiềm 59 5.2.6 Khảo sát thực tế địa điểm/ địa phương đàm phán 59 5.2.7 Lựa chọn cuối 60 5.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến định nhà đầu tư 61 5.4 Vai trò văn phòng hay trung tâm xúc tiến 62 5.4.1.Các trung tâm xúc tiến –Trung gian tất yếu 62 5.4.2 Những mong đợi nhà đầu tư với hàng xúc tiến 63 5.5 Thu thập thông tin: cấu thành trung tâm trình lựa chọn địa điểm đầu tư 65 5.5.1 Địa điểm vai trị thơng tin q trình định lựa chọn địa điểm đầu tư 65 5.5.2 Nguồn thông tin marketing công nghiệp 65 Chương 6: DỊCH VỤ CHO NHÀ ĐẦU TƯ 67 6.1 Các kỹ thuật marketing 67 6.2 Chức xúc tiến – Truyền thông thông tin 67 6.2.1 Xây dựng hình ảnh 68 6.2.2 Nghiên cứu chủ động nhà đầu tư 70 6.3 Dịch vụ cho nhà đầu tư 71 6.3.1 Khái quát 71 6.3.2 Dịch vụ cho nhà đầu tư: định nghĩa mục tiêu 72 6.3.3 Dịch vụ cho nhà đầu tư: phân loại nội dung 73 Chương 7: CHIẾN LƯỢC MARKETING LÃNH THỔ 74 7.1 Cơ sở chiến lược 74 7.1.1.Tổng quan 74 7.1.2 Ứng dụng marketing địa phương 76 7.1.3 Các yếu tố cấu thành 76 7.2 Các cấp độ marketing địa phương 81 7.3 Thực phối hợp hoạt động marketing 83 7.3.1.Chiến lược sản phẩm địa phương 84 7.3.2 Chiến lược khuếch trương quảng bá địa phương 97 7.3.3 Gía không gian địa phương 102 7.3.5 Những định địa phương công chúng 103 Tài liệu tham khảo 104 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Khái niệm địa phương nhu cầu phát triển địa phương 1.1.1.Bản chất địa phương Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia ( http://vi.wikipedia.org), lãnh thổ phần mặt trái đất có có giới hạn gồm đất liền, nước khơng gian Thơng thường xem thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức, đoàn thể, quốc gia có kể lồi vật Về địa lý, trị hành chính, lãnh thổ phần đất nằm quản lý quan quyền quốc gia Lãnh thổ dùng theo nghĩa "không gian hoạt động cộng đồng người" Như hiểu lãnh thổ châu lục Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, ; phần châu lục Khu vực Đông Nam Á, Khu vực Bắc Mỹ, Khu vực Tây Âu, ; lãnh thổ quốc gia Hoa Kỳ, Việt Nam, Lào, ; địa phương quốc gia bang, tỉnh, huyện, Theo có cách gọi tương ứng “marketing vùng”, “marketing lãnh thổ” “marketing địa phương” 1.1.2 Chủ thể địa phương Chủ thể địa phương cá nhân tổ chức sống làm việc địa phương pháp luật sở cơng nhận Chủ thể địa phương chia làm hai loại gồm chủ thể quản lý thường tổ chức có phân cấp điều hành công việc quản lý pháp luật thường gọi phủ, quyền Hội đồng nhân dân, ,và chủ thể bị quản lý tập hợp cá nhân (gồm người thuộc nhóm chủ thể quản lý) sinh sống làm việc địa phương chịu quản lý, giám sát, điều hành chủ thể quản lý theo quy định pháp luật thường gọi công dân, nhân dân, tạo thành xã hội 1.1.3 Đặc trưng địa phương - Có phạm vi biên giới gồm địa phận, không phận hải phận Đây ranh giới pháp luật chung công nhận bảo hộ, để xác định phạm vi địa phương nhằm xác định chủ quyền tránh bị xâm phạm tranh chấp - Có thể chế pháp lý riêng, địa phương có thể chế pháp lý để quản lý xã hội nhằm tạo ổn định, an ninh phát triển Các thể chế để quyền thực hoạt động quản lý trật tự xã hội, có phạm vi điều chỉnh địa phương - Có tài nguyên thiên nhiên, người thuộc địa phương có khác biệt địa phương khác tạo nên đa dạng, phong phú khác biệt địa phương - Có văn hóa sắc riêng Mỗi địa phương có kiểu người sinh sống phạm vi địa phương nhiều thời kỳ khác hình thành kiểu văn hóa sắc riêng - Có đặc thù kinh tế biểu thị giàu có sung túc phụ thuộc vào sức mạnh nội lực địa phương 1.1.4 Tính tất yếu khách quan phát triển kinh tế địa phương - Khẳng định chủ quyền địa phương - Tạo ổn định địa phương - Tăng khả cạnh tranh ảnh hưởng địa phương với địa phương khác 1.1.5 Đặc điểm địa phương thành cơng - Dẫn đầu q trình chuyển đổi từ sản xuất việc làm có tính chất công nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ Trong lĩnh vực dịch vụ, tăng trưởng mạnh mẽ ngành có giá trị cao xem kim nam cho thành cơng Đó cơng nghệ mới, đặc biệt công nghệ thông tin truyền thông, phát triển dịch vụ sản xuất liên quan đến phát triển hệ thống sản xuất linh hoạt - Đổi phụ thuộc phần lớn vào phát triển môi trường giàu thông tin tri thức Các thành phố thành cơng có nhiều sáng tạo có tỷ lệ phát triển ngành công nghệ cao lớn thành phố không thành cơng Những cơng ty cơng nghệ cao có khả tạo việc làm, tăng doanh thu mức trung bình cao công ty khác - Sự tập trung định làm cho quyền lực khu vực thành thị trở thành kịm nam cho thành công Phần giá trị gia tăng tạo lợi nhuận thường phân bổ tới khu vực quyền - Các địa phương có tri thức chun mơn đóng vai trị quan trọng Lao động có trình độ cao có quyền lực thị trường nhu cầu cụ thể môi trường dịch vụ Các thành phố thành cơng đáp ứng nhu cầu (sản xuất dựa vào tri thức) - Các thành phố thành cơng có xu hướng phát triển tầng lớp trung lưu cách rộng lớn nhanh chóng với mức sống cao, đối mặt với vấn đề phân hóa xã hội ngày tăng số người có kỹ lao động tăng lên (cấu trúc giai cấp) - Liên quan đến phát triển tầng lớp trung lưu thành thị tầm quan trọng ngày tăng giá trị phi vật chất nghệ thuật văn hóa trở thành kim nam cho thành công đô thị - Sản xuất tiêu dùng gia tăng tạo ngoại hứng tiêu cực tắc nghẽn ô nhiễm mơi trường Các thành phố thành cơng có xu hướng thành phố mà cân chi phí cận biên tư nhân chi phí cận biên xã hội khắc phục - Cấp độ phát triển quan hệ đối ngoại kim nam rõ ràng cho thành công Mức độ định hướng đối ngoại thành phố xác định liên kết bên số lượng kết nối, phát triển mạng lưới liên minh chiến lược - Thu nhập tăng bao gồm thuế mở rộng, phát triển sở hạ tầng dịch vụ công cộng - Các nhân tố hiệu suất thấp cản trở khả đổi công nghệ, kỹ chuyên nghiệp, nghiên cứu phát triển, số lượng sáng chế ứng dụng, công ty việc làm, ngành công nghiệp công nghệ cao kỹ thuật số, giảm bước tiến lớn tất lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi - thú y, thủy sản, y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng…, khơng góp phần làm thay đổi mặt kinh tế địa phương; khẳng định vai trò quan trọng công CNH, HĐH đất nước - Các nhân tố công tỷ lệ dân số thất nghiệp, nhà chuẩn, tội phạm nghiêm trọng Ví dụ như, tỷ lệ thất nghiệp dân số địa phương cao dẫn đến việc thiếu nguồn tài phúc lợi xã hội, buộc quyền địa phương phải thực hoạt động trợ cấp thất nghiệp, cán cân đàm phán điều kiện lao động thuộc giới chủ ảnh hưởng đến công đoàn, gia tăng tỷ lệ tội phạm, tự tử suy giảm chất lượng sức khỏe, ảnh hưởng đến môi trường sống chi ngân sách địa phương 1.2 Khái quát marketing địa phương 1.2.1 Nguyên nhân đời marketing địa phương Marketing địa phương phương diện để phát triển địa phương, khơng thể tách rời hoạt động marketing với hoạt động phát triển địa phương Những nguyên lý marketing không ứng dụng kinh doanh mà lĩnh vực hoạt động rộng lớn trị, xã hội hay việc xây dựng hình ảnh/ uy tín quốc gia vùng lãnh thổ Hiện có đồng việc thích hợp sử dụng marketing cho địa phương địa phương nên marketing cách hiệu sản phẩm dịch vụ, đến lúc địa phương bắt đầu hưởng lợi từ ứng dụng marketing tinh xảo khu vực tư nhân Bảng 1.1 Nguyên nhân đời marketing địa phương Các nhân tố bên Các nhân tố bên - Tự hóa thị trường mà Làm chủ cung lãnh thổ với có cạnh tranh nhiều yếu tố cấu thành địa phương dân cư, du khách, doanh nghiệp, vốn, người mua sản phẩm địa phương, trì dịch vụ cơng, có hỗ trợ nhà nước Các nhân tố khác Tạo giá trị gia tăng kinh tế, xã hội, sinh thái Làm tăng sức sống kinh tế động nhân Gắn quy hoạch kinh tế với chất lượng sống (kế hoạch vùng phù hợp với cầu, nhu cầu người sử dụng với lãnh thổ - Tồn cầu hóa với dịch Khuếch trương hình ảnh để Đưa hoạt động khuếch chuyển hãng, hình thành phát triển so với địa trương vào quy trình phát khơng gian mới, phương cạnh tranh (tiếp cận triển động lực tăng trưởng truyền thống địa phương khơng cịn phù hợp) Chính sách vùng Tránh tầm thường hóa, đơn Vì marketing địa phương lãnh thổ dẫn đến cạnh điệu hóa “mốt”, mơ hình đơn giản tranh địa phương 1.2.2 Định nghĩa marketing địa phương Theo Philip Kotler, Marketing địa phương việc thiết kế hình tượng địa phương để thỏa mãn nhu cầu thị trường mục tiêu Điều thành công người dân doanh nghiệp sẵn lòng hợp tác với cộng đồng mong chờ người du lịch nhà đầu tư Marketing địa phương thuật ngữ tập hợp chương trình hành động hỗ trợ địa phương thực nhằm cải thiện khả cạnh tranh địa phương phát triển kinh tế Marketing địa phương nỗ lực làm gia tăng giá trị địa phương so với thị trường cạnh tranh nhằm tạo ảnh hưởng tích cực đến hành vi cơng chúng địa phương thông qua việc tạo “cung” có giá trị bền vững cao so với cạnh tranh Hoạt động thường hãng xúc tiến thuộc quyền tác nhân tư nhân tiến hành Nhìn chung, có nhiều định nghĩa marketing địa phương, marketing địa phương sử dụng cho nhiều mục đích khác dựa kết hợp nhân tố tự nhiên phát triển kinh tế địa phương Có thể nói rằng, marketing địa phương hệ tư tưởng, cách tư duy, quy trình, phương pháp nhằm xác định thỏa mãn mong đợi tiềm tổng thể tác nhân hoạt động hoạt động vùng lãnh thổ 1.2.3 Đặc điểm marketing địa phương - Tiêu chuẩn đánh giá maketing doanh nghiệp định lượng thị phần, doanh thu marketing lãnh thổ đo tiêu chí thỏa mãn dân cư, khả thu hút địa phương vùng, hấp dẫn địa phương doanh nghiệp, khả tạo công ăn việc làm, - Marketing địa phương mang tính cộng đồng cịn marketing doanh nghiệp mang tính tư nhân Marketing địa phương không liên quan đến ứng cử viên sở mà liên quan đến doanh nghiệp, khách du lịch, có nghĩa gồm tồn người sử dụng hay tiềm địa phương - Hiệu tổng thể marketing địa phương đo tiến trình phát triển địa phương thời gian dài, đánh dấu giai đoạn không trùng với giai đoạn bầu cử - Chính quyền (cùng sách) đóng vai trị động lực chủ đạo thực dự án phát triển địa phương, thơng qua việc ban hành sách quy hoạch địa phương Có thể nêu số điểm khác biệt marketing hàng tiêu dùng marketing địa phương; marketing doanh nghiệp marketing địa phương như: Các yếu tố Thị trường Nhu cầu Marketing – MIX Kết Bảng 1.2 Một số đặc điểm khác biệt marketing địa phương marketing sản phẩm Marketing sản phẩm Marketing địa phương Người tiêu dùng Khách du lịch, nhà đầu tư, nhân cơng gia đình, thị trường xuất Có tính cá nhân Tính cá nhân, tổ chức, cộng đồng xã hội 4P truyền thống gồm Bổ sung quyền cơng chúng sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến Hiệu tài Hiệu tổng hợp Bảng 1.3 Một số đặc điểm khác biệt marketing địa phương marketing doanh nghiệp Các yếu tố Marketing doanh nghiệp Marketing địa phương Quản trị Quản trị với mức độ làm Quản trị phức tạp khó khăn chủ cao Làm chủ “cung” “Cung” doanh nghiệp Các nhà lãnh đạo kinh tế làm chủ thơng qua trị khó kiểm sốt chặc chẽ nhân tố sản xuất/ marketing “cung” địa phương Thách thức Doanh nghiệp có trung Địa phương có mục tiêu tác mục tiêu tâm lợi ích hoạt động nhân đương đầu với thách mục tiêu hiệu thức trị, nhiều mâu thuẫn 1.2.4 Mục tiêu marketing địa phương Có lĩnh vực marketing địa phương liên quan đến mục tiêu phát triển địa phương dựa lợi thế, điểm mạnh riêng Đó lĩnh vực Marketing địa phương: - Thu hút nhà đầu tư, kinh doanh Mong muốn thu hút đầu tư kinh doanh, công nghiệp kinh tế Đây nhóm khách hàng có lịch sử lâu dài tạo nên thị trường nóng bỏng Các nhà đầu tư ngày trở nên chuyên nghiệp việc tìm kiếm lựa chọn địa phương thích hợp Trong số trường hợp, ngân hàng nhà môi giới bất động sản Chương 5: QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ 5.1.Đặc điểm trình định lựa chọn địa điểm đầu tư Theo nguyên lý marketing, người làm marketing địa phương cần phải hiểu biết nhu cầu mong muốn hành vi nhóm khách hàng khác Ở đây, đề cập đến hành vi nhà đầu tư, tác nhân quan trọng liên quan trực tiếp đến hai đoạn thị trường doanh nghiệp xuất Trên thực tế, hành vi nhà đầu tư thể chủ yếu trình định lựa chọn địa điểm đầu tư họ Theo tiếp cận marketing, để thu hút nhà đầu tư, nhà lãnh đạo marketing địa phương cần phải nghiên cứu hiểu biết hành vi khách hàng/ nhà đầu tư, đặc biệt trình định lựa chọn địa điểm đầu tư Khác với trình định mua thị trường hàng tiêu dùng, q trình có đặc điểm như: - Đây trình lâu dài phức tạp đó, mức độ rủi ro cao, thơng thường q trình diễn mơi trường khơng chắn Điều giải thích cho tình trạng thiếu thông tin phục vụ cho nghiên cứu định - Quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư gồm nhiều định khác có tính hình thức Tuy nhiên, q trình phải tuân theo số yêu cầu mà trước hết chủ yếu phương diện tài thị trường - Qúa trình định lựa chọn địa điểm đầu tư xem q trình có tính chất xã hội động liên tục bị ảnh hưởng thành viên khác tổ chức - Qúa trình chịu chi phối nhiều nhân tố chiến lược, nguồn lực, mục tiêu nhu cầu thành viên - Đây q trình khơng mang tính “đường mịn” tác động kinh nghiệm không lớn Mỗi dự án đầu tư xem xét dựa sở tùy theo tiêu chuẩn lựa chọn thường xuyên thay đổi Thậm chí, dự án có ban quản lý Độ dài thời gian q trình lựa chọn địa điểm đầu tư thay đổi theo loại dự án đầu tư (sản xuất, phân phối nghiên cứu) phương tiện, nguồn lực kinh nghiệm nhà đầu tư Bảng mô tả mối quan hệ thời gian trình định với loại dự án kinh nghiệm tổ chức 52 Bảng 5.11 Mối quan hệ thời gian trình lựa chọn loại dự án/ kinh nghiệm Loại dự án Sản xuất Phân phối Nghiễn cứu Mục tiêu Đa dạng hóa thị Củng cố hệ thống Thu hút nhà nghiên trường phân phối cứu có lực Giảm thiểu rủi ro Giảm chi phí Tiêu chuẩn Lợi qui mơ Thuế/ hải quan Chi phí chung Chi phí sản xuất Đối tác Năng lực chất lượng cao Chất lượng sống Kinh nghiệm Yếu Trung bình Cao Thời hạn Dài Ngắn Ngắn Hành vi nhà đầu tư lớn khác so với hành vi nhà đầu tư nhỏ vừa, cấp độ hình thức hóa q trình lựa chọn phương tiện huy động thực dự án Khơng có qui trình cố định khơng có danh mục tiêu chuẩn đánh giá chung Thông thường công ty sử dụng danh sách danh mục tiêu chuẩn công ty khác ngành xác lập Thực tế cho thấy có tương đồng q trình chọn địa điểm đầu tư trình mua marketing cơng nghiệp tính chất phức tạp, nhiều người tham gia, nhiều mục tiêu, tiêu chuẩn định mâu thuẫn Nhìn chung, q trình lâu dài địi hỏi trải qua nhiều giai đoạn thu thập thông tin từ nguồn khác mối quan hệ phức tạp bên tổ chức Bảng 5.12 Qúa trình lựa chọn địa điểm đầu tư trình mua doanh nghiệp Lựa chọn địa điểm đầu tư Marketing công nghiệp Nhận biết vấn đề hình thành ban quản lý dự án Xác định nhu cầu Xác định làm rõ đặc điểm Xác lập tiêu chuẩn kỹ thuật Xác lập danh sách số địa điểm có tiềm Xác lập giải pháp Tham gia khảo sát trực tiếp địa điểm đàm phán Đánh giá giải pháp Lựa chọn địa điểm Lựa chọn nhà cung cấp Xây dựng triển khai 5.2 Các giai đoạn trình lựa chọn địa điểm đầu tư Cơ sở so sánh trình định mua doanh nghiệp vào đặc điểm thị trường đầu tư Việt Nam phân tích q trình lựa chọn địa điểm qua giai đoạn khác như: 53 Nhận biết vấn đề Thành lập ban quản lý dự án Xác định làm rõ vai trò nhà tư vấn Xác định phân tích yếu tố có ảnh hưởng đến dự án đầu tư Xác lập danh sách số địa điểm có tiềm Khảo sát thực tế địa điểm đàm phán Lựa chọn cuối 5.2.1 Hình 5.11 Qui trình lựa chọn địa điểm đầu tư 5.2.1 Nhận biết vấn đề Quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư nội dung định chiến lược công ty Quyết định chiến lược thường phận cấu thành kế hoạch phát triển doanh nghiệp Thực vậy, kế hoạch phát triển bao gồm: Thừa nhận việc thiếu khả tương lai, Xem xét giải pháp khác để khắc phục thiếu sót Qúa trình lựa chọn địa điểm đầu tư Đối với công ty đa quốc gia- cơng ty đạt đến trình độ phát triển định- vấn đề lựa chọn địa điểm đầu tư (thường nước ngoài) đặc nguyên tắc riêng biệt Chẳng hạn, cơng ty có địa điểm rộng lớn với nhiều mục tiêu liên quan đến việc xác định áp dụng tiêu chuẩn lựa chọn địa điểm Bảng 5.13 Các yếu tố liên quan đến động lựa chọn địa điểm đầu tư Các yếu tố Cá nhân Sự kiện Bên Lợi nhuận, năng, ý định Tìm kiếm lực khả nhà lãnh đạo Cải thiện vị trí cạnh tranh Các phịng ban khác (sản xuất, Cải thiện cấu chi phí marketing Bên Khách hàng- nhà cung cấp –ngân Theo đuổi cạnh tranh hàng-bạn bè-chính phủ hãng xúc Khảo sát khách hàng tiến Phát triển thị trường Bên bên ngồi thường xun có quyền lực khác thúc đẩy cơng ty xem xét việc tìm kiếm địa điểm đầu tư Quyết định đồng thời liên 54 quan đến quan điểm cá nhân hay nhóm bên cơng ty kiện đặc biệt Chẳng hạn thường xuyên tổ chức kiện sắc đẹp Nha Trang thúc đẩy nhiều nhà đầu tư xem Nha Trang –Khánh Hòa địa điểm đầu tư tiềm 5.2.2 Thành lập ban quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án thường nhiều phong ban khác doanh nghiệp thường cá nhân đứng đầu đơn vị Giám đốc dự án thường người lãnh đạo phận chức Quan sát thực tế cho thấy, doanh nghiệp có quy mơ lớn, giám đốc dự án người công ty Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ, lực hạn chế (thời gian chất lượng cán bộ, ) thuê chuyên gia bên làm giám đốc dự án Trong số trường hợp khác, mời tư vấn độc lập tham gia vào công tác quản lý điều hành Giám đốc dự án trung tâm trình thường tiếp cận số lượng “đầu vào” khổng lồ (thông tin, áp lực, ảnh hưởng) nhiều tác nhân khác công ty, quyền địa phương nhà tư vấn mơi giới bên bên ngồi Vai trị giám đốc dự án xác định vùng/địa điểm có khả đầu tư, tức phù hợp với mong đợi nhà đầu tư Đồng thời, phải tìm cách thuyết phục lãnh đạo công ty định hiệu đồng ý đầu tư Thực tế cho thấy, giám đốc dự án khơng tìm kiếm thơng tin hỗ trợ định mà cịn tìm kiếm ủng hộ bên ngồi (nhà tư vấn, hãng xúc tiến, ) Giám đốc dự án thường chịu áp lực bên trách nhiệm thực nhiệm vụ giao Trong nhiều trường hợp thành viên Ban quản lý dự án thay đổi theo trình thực hiện, số thành viên tham gia từ đầu đến kết thúc dự án phận tài chính, sản xuất, luật pháp, lao động, marketing, cung ứng, có phận tham gia tạm thời Những nghiên cứu loại hình tổ chức doanh nghiệp (qui mơ, mức độ tập trung hóa) lĩnh vực hoạt động (sử dụng nhiều lao động vốn) định đến lựa chọn thành viên ban quản lý dụ án (giám đốc trung tâm, giám đốc chi nhánh) cấu trức tập trung hay phân tán 55 Người ta so sánh ban quản lý dự án (có trách nhiệm lựa chọn địa điểm đầu tư) với khái niệm “Trung tâm mua” Bản chất chiến lược việc lựa chọn địa điểm đầu tư thường địi hỏi có tham gia Ban giám đốc vai trò ảnh hưởng nhà chiến lược mạnh người làm kỹ thuật Những phân tích dẫn đến số nhận xét như: - Thứ nhất, tồn nhiều hình thức “mua” khác gồm người phụ trách toàn dự án nhóm thành viên cấu trúc xung quanh giám đốc dự án Giám đốc dự án có vai trị trung tâm có ảnh hưởng đến định đến việc lựa chọn cuối địa điểm đầu tư Giám đốc dự án khơng có trách nhiệm thu thập thơng tin mà cần phải tìm kiếm ủng hộ, trợ giúp từ bên Điều bắt nguồn từ thực tế định lựa chọn địa điểm đầu tư thường chủ đề thảo luận nhiều thương lượng bên doanh nghiệp Do đó, giám đốc dự án chịu nhiều áp lực khác - Thứ hai, số trường hợp, cấu ban quản lý dự án thay đổi theo giai đoạn việc thực dự án theo loại vấn đề - Thứ ba, nhà tư vấn tham gia can thiệp vào trình lựa chọn địa điểm 5.2.3 Xác định làm rõ vai trị nhà tư vấn Nhiều cơng ty ủy thác phần hay tồn q trình lựa chọn địa điểm cho văn phòng tư vấn Mục tiêu văn phòng tư vấn cung cấp dịch vụ cho phép làm dễ dàng trình giao dịch “người mua” nhà đầu tư người bán “địa phương” Sự tồn văn phòng tư vấn bắt nguồn từ khơng hồn hảo thị trường số lượng thông tin hạn chế người mua Theo tác giả Maister Levelock, văn phịng tư vấn có chức bản: - Thứ nhất, dự trữ cung cấp thông tin Dự trữ thông tin nhà tư vấn yếu tố quan trọng việc cung cấp dịch vụ tư vấn Nhà đầu tư tiềm quan tâm đến cơng ty tư vấn có sở hữu danh sách vùng/ địa phương đáp ứng yêu cầu mong đợi họ số yếu tố đặc trưng cho vùng/ địa phương xem xét Điều cho phép nhà đầu tư có định tối ưu Cung cấp thông tin cách thuận tiện hiệu dịch vụ nhà tư vấn 56 - Thứ hai, song song với trao đổi thơng tin, cơng ty tư vấn cung cấp cho nhà đầu tư dịch vụ tư vấn, trợ giúp chuẩn bị xác định vấn đề cốt lõi dự án Sau đánh giá phương án khác trình bày cho nhà đầu tư (xác đinh, đánh giá cân đối nhân tố kinh tế phi kinh tế khác nhau) Trong đa số trường hợp, nhà đầu tư khơng có khả đánh giá phương án khác tìm trợ giúp chuyên gia - Thứ ba, cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch đàm phán Đó đám phán với quyền địa phương hay chịu trách nhiệm làm cầu nối với dịch vụ khác phủ nhằm đạt toàn quyền hay giấy phép cần thiết để triển khai Trên thực tế có hai loại tư vấn đầu tư Thứ công ty có thiên hướng quốc gia Các cơng ty có khả nghiên cứu so sánh địa phương tồn lãnh thổ quốc gia Các cơng ty khơng tích lũy hiểu biết quan trọng/ lĩnh vực mà số liệu chi tiết Thứ hai cơng ty tư vấn có phạm vi hoạt động giới hạn địa phương, họ cung cấp thông tin gần gũi với địa phương thường có quan hệ chặt chẽ với quyền sở ngành chức liên quan Thông tin tư vấn thường tập trung vào vấn đề định Cho dù nhà đầu tư lựa chọn loại công ty tư vấn nào, mục tiêu hợp tác hướng tới: - Đảm bảo tính khách quan trình với tham gia “tác nhân trung gian”(ngoài hãng xúc tiến đầu tư) giao cho bên tư vấn thực nghiên cứu trước làm sở so sánh - Có thể huy động sử dụng nguồn lực lực mà doanh nghiệp khơng có (hình thức hóa tốt nhất, tiếp xúc, sở liệu, kỹ thuật, đánh giá khái quát) - Giới thiệu cá nhân có quan điểm ngôn ngữ với nhà đầu tư - Tiết kiệm thời gian Thực tế cho thấy rằng, có nhà đầu tư sử dụng đầy đủ dịch vụ nhà tư vấn nhấn mạnh cần thiết phải ủy thác cho nhà tư vấn số nhiệm vụ xác định rõ Cũng có nhà đầu tư sử dụng dịch vụ nhà tư vấn số giai đoạn trình định 57 Trong trường hợp tư vấn ủy thác lựa chọn địa điểm đầu tư, điều quan trọng họ phải tính đến khơng nhân tố đặc thù định lượng (tiền lương, chi phí thuê đất, chương trình khuyến khích) mà phải tính đến nhân tố chung liên quan đến địa điểm đầu tư tiềm Việc tính đến nhân tố cho phép làm rõ “triết lý” hai bên, phương thức hoạt động phản ứng trước số yếu tố đánh giá hội thành công dự án Sự phân tích địi hỏi hiểu biết sâu sắc công ty, vùng, lịch sử thường khơng thực 5.2.4 Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến dự án Trong giai đoạn nhà đầu tư tìm cách xác định (về mặt định tính định lượng) nhân tố liên quan đến đầu tư địa điểm Số lượng yếu tố cần xem xét giai đoạn đặc biệt phức tạp Trong hàng chục, chí hàng trăm yếu tố, chí có số yếu tố quan trọng tập trung phân tích địa điểm gần khách hàng, hạ tầng giao thông, công nhân, đặc điểm hấp dẫn địa phương khía cạnh chất lượng sống gói kích thích phủ Bảng 5.14 Ví dụ thứ tự tiêu chuẩn Cấp độ ưu tiên Ví dụ tiêu chuẩn Cao Thuế (tỷ lệ thuế, mức giảm thuế), môi trường pháp luật, nhà cung cấp Trung bình Lao động (chi phí chất lượng), khả hịa nhập cộng đồng Thấp Tình hình trị, mức độ quan liêu quyền sở Thơng thường nhà đầu tư phân biệt yếu tố quan trọng cần phải liệt kê, đánh giá yếu tố không quan trọng, mong muốn thiết không cần đánh giá Bảng trên, liệt kê số nhân tố xếp theo trình tự cấp độ cao trung bình thấp Tất nhân tố điều quan trọng chúng xác định cho dự án cụ thể Nói cách khác, đặc điểm dự án mô tả thông qua việc sử dụng nhân tố Trong hầu hết trường hợp, yếu tố hay tiêu chuẩn cần phải đánh giá xác định tầm quan trọng (trọng số) Việc xác định rõ ràng nhân tố cần thiết nhà đầu tư có nhiều thơng tin khơng thể so sánh Việc lựa chọn nhân tố để tập trung vào phân tích tùy thuộc vào đặc điểm riêng doanh nghiệp, 58 lĩnh vực hoạt động, vị trí cạnh tranh, chi phí phân phối sản phẩm, loại dự án mức độ trưởng thành nhà đầu tư vấn đề lựa chọn địa điểm đầu tư 5.2.5 Xác lập danh sách số địa điểm/ vùng có tiềm Các nhà đầu tư thường so sánh đánh giá nhiều địa điểm đầu tư giới hạn hay ràng buộc thời gian ngân sách nên nhà đầu tư thường xem xét số lượng hạn chế phương án Đối với phương án có nhiều ưu điểm có nhược điểm Thông thường nhà đầu tư giữ lại tối đa địa điểm/ địa phương với trợ giúp nhà tư vấn hay hãng xúc tiến phương án lựa chọn nhiều Trên thực tế, nhà đầu tư thường bắt chước xem xét địa phương thu hút nhà đầu tư lĩnh vực Đôi họ tiến hành tuyển chọn hẹp nhằm loại bớt số địa điểm/ địa phương đầu tư 5.2.6 Khảo sát thực tế địa điểm/ địa phương đàm phán Sau giữ lại danh sách thu hẹp địa điểm/ địa phương đầu tư, nhà đầu tư tiến hành phân tích chi tiết so sánh địa phương thông qua mô nhiều kịch khác Những phân tích định lượng giá trị thuần, tỷ lệ suất bên thường bổ sung thêm vào phân tích định tính cho phép khẳng định bác bỏ lựa chọn Tất nhiên, lựa chọn cuối trước hết định phán đốn Do giai đoạn đàm phán có tầm quan trọng đặc biệt nên việc giữ lại danh sách đến địa điểm/ địa phương đầu tư cho phép nhà đầu tư có quyền lực lớn q trình đàm phán qua đó, hy vọng đạt điều kiện thuận lợi Trong đa số trường hợp nhà đầu tư thường tiếp xúc với hãng xúc tiến địa phương Mức độ ảnh hưởng hãng thuộc phủ thường khác theo dự án mà xác định tiêu chuẩn đàm phán xác Nội dung đàm phán thường xoay quanh chủ đề thời hạn, địa điểm, khả mở rộng, cải thiện hạ tầng, sách hỗ trợ / khuyến khích, giấy phép lao động, mơi trường, đất xây dưng việc tài trợ chương trình đào tạo nhân lực Song song với đàm phán, nhà đầu tư khảo sát thực tế địa điểm nhằm mục tiêu: 59 - Kiểm tra tính xác thực số liệu thu thập hình thành ấn tượng ban đầu - Bổ sung thơng tin định tính mơi trường kinh doanh, lãnh đạo thân thiện - Xác lập củng cố mối quan hệ với nhân vật chủ chốt lãnh đạo địa phương, lãnh đạo phận xúc tiến, ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư khác Trong hầu hết trường hợp, việc so sánh địa điểm/ địa phương thường dựa tiêu thức quan trọng, điều dẫn nhà đầu tư đến xem xét tiêu chuẩn mới, chưa tồn trước Ngồi ra, thơng số loại khơng quan trọng sử dụng mục tiêu bổ sung 5.2.7 Lựa chọn cuối Trên sở phân tích khảo sát, nhà đầu tư lựa chọn cuối địa phương đầu tư Thứ tự địa phương để định cuối thay đổi theo văn hóa doanh nghiệp, hình thức tổ chức, tầm quan trọng phương diện tài chính, ảnh hưởng có đến thị trường chung ngành qui mô doanh nghiệp Loại định thường thuộc trách nhiệm nhà quản trị cấp cao Đối với cơng ty lớn hay tập đồn định lựa chọn địa điểm đầu tư trải qua quy trình thẩm định chặt chẽ so với doanh nghiệp vừa nhỏ Quy trình thường sau: Bước 1: Bộ phận chức lập phương án đề xuất với việc mô tả khái quát dự án đánh giá ban đầu phương diện tài Quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư phân cấp tùy theo giá trị đầu tư Bước 2: Sau ý tưởng ban đầu chấp nhận, tiến hành nghiên cứu chi tiết, dự án chi tiết khơng vượt q 30% dự án ban đầu chấp nhận, ngược lại dự án phải làm lại trước trình xét duyệt Sau lựa chọn địa điểm đầu tư, cần phải triển khai dự án với việc đảm bảo yêu cầu thời gian ngân sách Cũng phải khẳng định tầm quan trọng giai đoạn triển khai dự án lúc nhà đầu tư bắt đầu thực hội đầu tư Một số doanh nghiệp sau bước đanh giá ban đầu tiến hành nghiên cứu đàm phán lại với quyền địa phương nhằm làm cho việc triển khai dự án hiệu 60 Như marketing địa phương giúp cho chủ thể marketing nhận thấy cách thức định mua khách hàng 5.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến định nhà đầu tư Trong marketing công nghiệp (B2B) định mua tổ chức chịu tác động nhiều nhân tố Theo Kotler yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua tổ chức gồm: - Thứ nhất, yếu tố môi trường, gồm yếu tố khác mức độ yêu cầu, quan điểm kinh tế, tỷ lệ lãi suất, thay đổi công nghệ, trị pháp luật, cạnh tranh trách nhiệm xã hội - Thứ hai, yếu tố tổ chức gồm mục tiêu, sách, qui trình cấu tổ chức - Thứ ba, yếu tố quan hệ cá nhân biểu mức độ quan tâm, quyền hạn, trạng thái, thông cảm sức thuyết phục cá nhân - Thứ tư, yếu tố cá nhân đặc điểm tuổi tác, thu nhập, trình độ văn hóa, vị trí cơng tác, nhân cách, thái độ với rủi ro văn hóa Bảng 5.15 Các nhân tố tác động Nhân tố Cá nhân Quan hệ cá nhân Tổ chức Môi trường Các biến gắn với trình mua Mong muốn mua giá thấp Ví dụ: Cơng ty tìm cách tối thiểu hóa chi phí Hợp để thống chun mơn Ví dụ Xác lập dự tốn chi tiết Chính sách chất lượng Ví dụ ISO bắt buộc nhà cung cấp Xu hướng ngành kinh doanh Ví dụ Bảo vệ môi trường tự nhiên Các biến độc lập với q trình mua Gía trị cá nhân Ví dụ: Người mua quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Quan hệ cá nhân ngồi cơng việc Ví dụ: Phó giám đốc marketing người mua bạn bè Chính sách quan hệ ngồi cơng việc Ví dụ:BGĐ hợp định kỳ Các nhân tố sách gắn liền với bầu cử Ví dụ: Chọn địa điểm có người lãnh đạo Trong lĩnh vực marketing lãnh thổ, nhân tố mơi trường đầu tư có ảnh hưởng sâu rộng nhất, chúng định đến nhóm nhân tố khác phản ảnh cách tổng hợp mức độ hấp dẫn địa phương với nhà đầu tư Có thể chia nhóm mơi trường đầu tư thành hai cấp, thứ môi trường đầu tư quốc gia thứ hai môi trường đầu tư địa phương Vai trị đầu tư quốc gia thuộc phủ ngành liên quan Sự hấp dẫn 61 địa phương mặt phụ thuộc vào định hướng phát triển địa phương phủ mặt khác phụ thuộc vào sách địa phương nhằm thu hút đầu tư Thông thường hấp dẫn địa phương bao gồm hai nhóm yếu tố “cứng” “mềm” Các yếu tố “cứng” có đặc điểm đo lường tương đối xác khách quan yếu tố “mềm” khó đo lường cách khách quan Bảng 5.16 Các yếu tố thu hút đầu tư hay nhân tố hấp dẫn marketing địa phương Các yếu tố “cứng” Mức độ ổn định kinh tế Năng suất lao động xã hội Chi phí Quan niệm (sở hữu) Dịch vụ mạng lưới hỗ trợ địa phương Cơ sở hạ tầng thông tin Vị trí chiến lược Kế hoạch chương trình phát triển Các yếu tố “mềm” Phát triển lợi thị trường ngách Chất lượng sống Trình độ lực lượng lao động tính chuyên nghiệp Văn hóa Quan hệ người Phong cách quản trị Sự động linh hoạt Tính chuyên nghiệp quan hệ với thị trường Tinh thần kinh doanh Một cách tổng thể, hấp dẫn địa phương nhà đầu tư thể chủ yếu yếu tố mơi trường đầu tư Đó tổng hợp nhân tố điều kiện khách quan địa phương có tác động gián tiếp trực tiếp đến hoạt động nhà đầu tư Vì vậy, để thu hút nhà đầu tư, vấn đề trọng tâm chủ thể marketing địa phương cải thiện môi trường đầu tư Đặc điểm môi trường đầu tư tính khách quan, tổng hợp đa dạng, tính hệ thống tính động Hiện nhà đầu tư đánh giá quốc gia, địa phương có tính cạnh tranh cao hay thấp mức độ ổn định trị, kinh tế sách 5.4 Vai trò văn phòng hay trung tâm xúc tiến 5.4.1 Các trung tâm xúc tiến –Trung gian tất yếu Rất cần thiết phải hiểu biết xem nhà đầu tư mong chờ từ hãng xúc tiến đầu tư trình lựa chọn địa điểm đầu tư Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đa số nhà đầu tư không tiến hành đầu tư vào địa phương khơng có tham 62 gia hãng xúc tiến Nói cách khác việc lựa chọn hãng xúc tiến xem điều kiện tiên trình lựa chọn địa điểm đầu tư Để hiểu rõ mong đợi nhà đầu tư với hãng xúc tiến, cần phải liệt kê đặc điểm “sản phẩm địa phương” đặc điểm nhà đầu tư Tập hợp tất đặc điểm này, gắn liền với chất tình cam kết tài quan trọng, khơng có có tác động kinh nghiệm, hậu có, đặc nhà đầu tư vào tình mà mức độ khơng chắn cao Trong bối cảnh đó, người chịu trách nhiệm lãnh đạo trình lựa chọn địa điểm thường địi hỏi có câu trả lời tập trung vào vấn đề liên quan Chính vậy, hãng xúc tiến tiến hành điều tra bảng hỏi chi tiết đầy đủ trình bày trước nhà đầu tư bắt đầu đàm phán 5.4.2 Những mong đợi nhà đầu tư với hãng xúc tiến 5.4.2.1 Nhà đầu tư tiềm kiếm “giá trị gia tăng” Nhà đầu tư tiềm kiếm thông tin cho phép họ giảm bớt không chắn định lựa chọn địa điểm đầu tư Thực tế cho thấy, hãng xúc tiến có vai trị hàng đầu việc cung cấp thơng tin cách thức tiếp cận đối tác liên quan Chất lượng thông tin tin cậy, dễ hiểu, dễ sử dụng, hãng xúc tiến cung cấp có hai vai trị quan trọng Thứ nhất, góp phần thuyết phục ban quản lý dự án chất lượng địa điểm đầu tư Thứ hai, quan điểm ban giám đốc dự án biểu thị trợ giúp đáng kể để thúc đẩy dự án từ phía thành viên nội Theo nhà đầu tư, biểu hàng xúc tiến cho phép so sánh nhiều địa điểm hơn, định nhanh dễ thâm nhập vào địa phương Các nhà đầu tư mong chờ tiếp tục hợp tác hãng xúc tiến sau hoạt động địa phương Nói cách khác, họ mong muốn tiếp tục trì mối quan hệ phát triển suốt chu kỳ đầu tư từ giai đoạn “xuất hiện” đến “kết thúc” dự án 5.4.2.2 Nhà đầu tư tìm kiếm “dịch vụ theo nhu cầu” (may đo) Một tượng phổ biến hãng xúc tiến thường biểu đầy đủ vấn đề riêng biệt nhà đầu tư Việc thiếu vắng “tiếp cận cá nhân” thường thay đổi theo góc độ kỹ thuật góc độ quan hệ Do đó, cần thiết 63 phải làm rõ đặc điểm thể chế cá nhân đối tác cách thức hoạt động tiến hành.Vì vậy, vai trò hãng xúc tiến xây dựng mối quan hệ “cá nhân” khả thích ứng nhằm “hữu hình hóa” dịch vụ cung ứng cách tối đa Định hướng loại quan hệ phản ánh chuyển biến hãng xúc tiến từ tiếp cận ngắn hạn (giao dịch) sang tiếp cận dài hạn (quan hệ) Mục đích cuối khơng để thu hút đầu tư cho địa phương mà giữ chân họ Nhiều nhà đầu tư cho khơng có quan hệ cá nhân hoạt động đầu tư không diễn địa điểm đầu tư “rất cạnh tranh” Các hãng xúc tiến phải tạo bầu khơng khí tin tưởng lẫn dẫn dắt nhà đầu tư hình dung tồn chi tiết dự án Mục tiêu đạt hãng xúc tiến nhận thức mong đợi nhà đầu tư hy vọng họ đêm lại 5.4.2.3.Nhà đầu tư tìm kiếm “ cửa nhất” Đa số nhà đầu tư điều trí việc thiết lập thực giao dịch “một cửa” có tầm đặc biệt quan trọng q trình lựa chọn địa điểm đầu tư Khái niệm “một cửa” hiểu hay nhiều đối tác (mà nhà đầu tư cần tiếp xúc) khơng có để thơng tin cần thiết mà cịn đủ thẩm quyền Nhiều ví dụ cho thấy, nhà đầu tư muốn thiết lập quan hệ với trung gian ưu tiên - người hiểu biết mối quan tâm với họ có góc độ phân tích thị trường Cần nhắc lại, theo quan điểm marketing, khách hàng trung tâm tổ chức Vì vậy, hãng xúc tiến phải có cấu tổ chức phương thức hoạt động cho phép xác lập mối quan hệ mật thiết lâu dài với khách hàng họ Cấu trúc “hành chính” khơng cho phép đạt mục tiêu Có vẽ cấu trúc mạng lưới phương thức tổ chức phù hợp Ở Việt Nam tỉnh thành khu công nghiệp thường có tổ chức chịu trách nhiệm thực chức xúc tiến đầu tư cho địa phương Trên phạm vi quốc gia Cục xúc tiến đầu tư nước thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư Cũng tồn cơng ty, văn phịng đại diện có chức xúc tiến đầu tư Vai trò trung tâm xúc tiến trước hết cung cấp thông tin tùy theo trường hợp thực đàm phán điều kiện đặc biệt với nhà đầu tư 64 5.5 Thu thập thông tin: cấu thành trung tâm trình lựa chọn địa điểm đầu tư 5.5.1 Địa điểm vai trị thơng tin q trình định lựa chọn địa điểm đầu tư Trong trường hợp lựa chọn địa điểm cho nhà đầu tư, thơng tin có vị trí trung tâm cho phép nhà đầu tư tự đánh giá nhiều địa điểm để loại bớt địa điểm không phù hợp với chiến lược chung doanh nghiệp vùng khơng thể chấp nhận Qúa trình lựa chọn địa điểm đầu tư trình phức tạp Những đặc điểm địa điểm thường khó đánh giá nhà đầu tư thường xuyên đứng trước giải pháp tiềm Hơn nữa, việc lựa chọn địa điểm đặc trưng bởi: - Nhiều người tham gia vào trình định - Vai trò cấp lãnh đạo cao nhât - Tính đa dạng cho mong đợi phương diện thông tin cần thu thập Tập hợp đặc điểm “sản phẩm địa phương” đưa nhà đầu tư vào tình hình khơng chắn, đặc biệt cho hậu không lường chọn không Hai yếu tố - không chắn chắn hậu - cấu thành nên hai biến rủi ro Cuối đặc điểm riêng giá chuyển nhượng cao, thời gian cam kết, tác động không mong muốn tiềm ẩn hệ lụy đa dạng việc định xác định nhân tố làm tăng mức độ rủi ro Trong tình vậy, nhà đầu tư chủ động tìm kiếm thơng tin bên ngồi, thơng tin thu phập cho phép giảm thiểu không chắn liên quan đến định đầu phương diện định tính định lượng 5.5.2 Nguồn thông tin marketing công nghiệp Mục đích việc nghiên cứu nguồn thơng tin nhằm đạt “hiệp đồng” (cộng hưởng) cao yếu tố khác xúc tiến hỗn hợp đó, cải thiện hiệu công cụ xúc tiến khác Vấn đề quan trọng phân bổ ngân sách giới hạn cơng cụ xúc tiến hỗn hợp - Vai trị thơng tin q trình mua cơng nghiệp hay mua cho tổ chức 65 Mua hàng cho tổ chức q trình thơng qua định qua tổ chức xác nhận có nhu cầu sản phẩm dịch vụ mua phát hiện, đánh giá lựa chọn nhãn hiệu nhà cung cấp Vai trị thơng tin q trình mua tổ chức xuất phát từ đặc điểm thị trường cơng nghiệp người mua ít, người mua tầm cỡ hơn, tập trung theo vùng địa lý, quan hệ chặc chẽ người cung ứng khách hàng Để hiểu cách thức sử dụng nguồn thông tin khác tầm quan trọng chúng, cần xếp thơng tin Bảng 5.17 Nguồn thơng tin q trình mua công nghiệp Nguồn Thương mại Phi thương mại Con người Kênh thông tin địa chúng Người đại diện Quảng cáo tạp chí thương mại Hội chợ thương mại Sách chuyên khảo Đơn vị chuyên môn Hội chợ thương mại Ban giám đốc Dịch vụ xếp Người tiêu dùng Báo ẩn phẩm Nhà tư vấn bên Bộ phận mua hàng - Thu thập thông tin trường hợp mua công nghiệp Để thu thập liệu thị trường công nghiệp, số nguồn thông tin cần quan tâm: + Số liệu thống kê nhà nước + Chiến lược ngành bộ/ ngành nhà nước phát hành + Dữ liệu hiệp hội nghề + Dữ liệu sở KHCH, thương mại, công thương + Dữ liệu xuất, nhập Hải quan + Dữ liệu báo chí chuyên ngành + Dữ liệu quan xúc tiến thương mại địa phương + Dữ liệu công ty nghiên cứu chiến lược + Dữ liệu từ tổ chức ngân hàng, chương trình + Báo cáo hàng năm cơng ty - Các nhân tố ảnh hưởng đến trình thu thập thơng tin + Tình hình mua + Các giai đoạn trình + Đặc điểm tổ chức 66 ... Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING ĐỊA PHƯƠNG 1. 1 Khái niệm địa phương nhu cầu phát triển địa phương 1. 1 .1. Bản chất địa phương 1. 1.2 Chủ thể địa phương 1. 1.3... thuyết marketing địa phương 11 1. 3 .1 Những vấn đề chung 11 1. 3.2 Các giai đoạn phát triển marketing địa phương 11 Chương 2: KẾ HOẠCH HÓA CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA... nhân đời marketing địa phương 1. 2.2 Định nghĩa marketing địa phương 1. 2.3 Đặc điểm marketing địa phương 1. 2.4 Mục tiêu marketing địa phương 1. 3 Sự phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Marketing địa phương: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng,

Từ khóa liên quan