0

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT

31 46 1
  • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:55

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Cục Quản lý môi trường y tế biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:20Q9/BYT được ban hành lần lượt theo Thông tư số 04/20Q9/TT-BYT và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo. Ngày 06/01/2019 QCVN 01-1:2018/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT National technical regulation on Domestic Water Quality Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT Cục Quản lý môi trường y tế biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định, Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:20Q9/BYT ban hành theo Thông tư số 04/20Q9/TT-BYT Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 Bộ trưởng Bộ Y tế QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định mức giới hạn thông số chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt Điều Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân thực phần tất hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau gọi tắt đơn vị cấp nước); quan quản lý nhà nước tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; phòng thử nghiệm tổ chức chứng nhân thông số chất lượng nước Quy chuẩn không áp dụng nước uống trực tiếp vịi, nước đóng bình, đóng chai, nước khống thiên nhiên đóng bình, đóng chai, nước sản xuất từ bình lọc nước, hệ thống lọc nước loại nước khơng dùng cho mục đích sinh hoạt, Điều Giải thích từ ngữ Trong quy chuẩn này, từ ngữ hiểu sau: Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt nước qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh người (viết tắt nước sạch) Thông số cảm quan yếu tố màu sắc, mùi vị cảm nhận giác quan người AOAC chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh “Association of Official Analytical Chemists” có nghĩa Hiệp hội nhà hóa phân tích thống Ngày 06/01/2019 CFU chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh "Colony Forming Unit" có nghĩa đơn vị hình thành khuẩn lạc FCR chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh “Free Chlorine Residual" có nghĩa clo dư tự NTU chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh “Nephelometric Turbidity Unit" có nghĩa đơn vị đo độ đục SMEWW chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh "Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water" có nghĩa phương pháp chuẩn thử nghiệm nước nước thải TCU chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh “True Color Unit" có nghĩa đơn vị đo màu sắc US EPA chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh “United States Environmental Protection Agency” có nghĩa Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ Chương II QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT Điều Danh mục thông số chất lượng nước ngưỡng giới hạn cho phép TT Tên thơng số Đơn vị tính Ngưỡng giới hạn cho phép Các thơng số nhóm A Thơng số vi sinh vật Coliform CFU/100 mL
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT,

Hình ảnh liên quan

4. CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Colony Forming Unit" có nghĩa là đơn vị hình thành khuẩn lạc - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT

4..

CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Colony Forming Unit" có nghĩa là đơn vị hình thành khuẩn lạc Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan