0

Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

10 65 0
  • Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:24

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT LÂM NGHIỆP HIỆN ĐANG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG Lã Nguyên Khang1, Đinh Văn Tuyến2, Lê Sỹ Doanh1, Nguyễn Quang Huy1 Trường Đại học Lâm nghiệp Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp TĨM TẮT Bài báo trình bày kết nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Nông Nghiên cứu sử dụng phương pháp kế thừa tài liệu; phân tích khơng gian; vấn, thảo luận nhóm với bên liên quan khảo sát thực tế mơ hình sản xuất nơng nghiệp đất lâm nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy, diện tích sản xuất nơng nghiệp đất lâm nghiệp tồn tỉnh 39.490,25 ha, đó: diện tích trồng nơng nghiệp ngắn ngày lớn với 19.563,14 (chiếm 49,5%); tiếp đến trồng cơng nghiệp lồi: 15.280,56 (chiếm 38,7%) Các loại hình canh tác cịn lại bao gồm trồng cơng nghiệp hỗn lồi: 2.253,23 (chiếm 5,7%); đất trồng xen lâm nghiệp: 1.793,68 (chiếm 4,5%); đất trồng ăn loài: 280,70 (chiếm 0,7%); đất trồng xen ăn công nghiệp: 247,78 (chiếm 0,6%) đất trồng ăn hỗn loài: 71,16 (chiếm 0,2%) Trên sở kết đánh giá trạng, phân tích nguyên nhân nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp bao gồm: giải pháp chế, sách; giải pháp kỹ thuật giải pháp tuyên truyền vận động Từ khóa: Đất lâm nghiệp, nơng lâm kết hợp, sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất ĐẶT VẤT ĐỀ Tỉnh Đắk Nơng có tổng diện tích tự nhiên 650.927 ha, diện tích rừng đất quy hoạch cho lâm nghiệp địa bàn toàn tỉnh 331.755,25 (Sở NN&PTNT Đắk Nơng, 2019), đó: diện tích thuộc quy hoạch loại rừng 296.927,69 ha, gồm: diện tích đất có rừng 220.677,07 (rừng tự nhiên 205.507,23 ha; rừng trồng 15.169,84 ha), đất chưa có rừng quy hoạch cho phát triển rừng 76.699,02 ha; tỷ lệ che phủ rừng tính đến 31/12/2018 đạt 39,15% Xác định rừng đất rừng tỉnh Đắk Nơng có tầm quan trọng to lớn việc bảo vệ môi trường, nguồn nước, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phịng; cơng tác đối ngoại; khơng gian văn hóa, mơi trường sống nhân dân dân tộc tỉnh theo Tỉnh ủy Đắk Nơng ban hành Nghị số 11-NQ/TU, ngày 06/5/2013 ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2013 - 2015 năm Hiện nay, tỉnh Đắk Nơng có 76.699,02 đất chưa có rừng quy hoạch cho phát triển rừng, có 3.711,21 đất có rừng trồng chưa thành rừng (Sở NN&PTNT Đắk Nơng, 2019), diện tích cịn lại chủ yếu canh tác nông nghiệp (chiếm 45,35% diện tích 84 đất lâm nghiệp chưa có rừng), chủ yếu trồng nông nghiệp ngắn ngày (chiếm 49,5%) trồng lồi cơng nghiệp lồi (chiếm 38,7%) Diện tích đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu đối tượng đất rừng sản xuất; lâm phần quản lý công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp tư nhân thuê đất, thuê rừng thực dự án đầu tư sản xuất nơng lâm nghiệp Diện tích sản xuất nơng nghiệp đất lâm nghiệp có chủ yếu hình thành từ nhiều năm trước đây, nguyên nhân: (i) đất nông nghiệp người dân sản xuất lâu đời nằm xen kẽ đưa vào quy hoạch lâm nghiệp; (ii) đất lâm nghiệp giao khoán để phát triển rừng người dân sử dụng sai mục đích chuyển sang sản xuất nông nghiệp (iii) xâm lấn rừng trái phép để sản xuất nông nghiệp người dân địa phương – nguyên nhân dẫn đến rừng Tây Nguyên nói chung tỉnh Đắk Nơng nói riêng (Đinh Văn Tuyến, Trần Quang Bảo, Lã Nguyên Khang, 2019) Như vậy, diện tích sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp tỉnh Đăk Nông diễn ra, tồn nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nhà TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường nước lâm nghiệp, gây khó khăn cho cơng tác sản xuất chủ rừng, đồng thời nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện gây an ninh, trật tự địa bàn tỉnh Do vậy, việc đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Nông cần thiết PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp kế thừa tài liệu - Thu thập tài liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội số liệu diễn biến rừng; tình trạng vi phạm pháp luật lâm nghiệp; thực trạng công tác bảo vệ phát triển rừng; loại đồ quy hoạch ba loại rừng, trạng rừng, trạng sử dụng đất, quy hoạch phát triển công nghiệp… thời gian qua địa bàn tỉnh - Kế thừa tài liệu, số liệu trạng mơ hình sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông từ báo cáo quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, trường đại học viện nghiên cứu nước có liên quan; số liệu thống kê Tổng cục Thống kê thống kê tỉnh Đắk Nơng 2.2 Phương pháp phân tích khơng gian ứng dụng công nghệ GIS viễn thám - Điều tra mẫu khóa ảnh: nghiên cứu điều tra điểm mẫu khố ảnh mơ hình sử dụng đất khác diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp Trong điểm mẫu khoá điều tra đặc điểm loài trồng chính, kiểu sử dụng đất Tổng số điểm mẫu khố đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp điều tra 439 điểm nằm huyện/thị xã tỉnh Đắk Nông - Xây dựng thuật toán giải đoán ảnh: Từ điểm mẫu khoá điều tra, ảnh vệ tinh, đồ trạng rừng đất lâm nghiệp sau hiệu chỉnh kết hợp với kiến thức chuyên gia để xây dựng thuật toán xác định vị trí, phân bố đất đất lâm nghiệp chưa có rừng địa bàn tồn tỉnh Sử dụng thuật toán xây dựng để giải đoán ảnh, xác định vị trí, diện tích, trạng đất lâm nghiệp chưa có rừng - Xây dựng hồn thiện đồ: Bản đồ khu vực đất lâm nghiệp chưa có rừng địa bàn toàn tỉnh xây dựng hoàn thiện làm sở cho việc đánh giá trạng sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp (diện tích, nhóm lồi trồng, vị trí lơ, khoảnh, tiểu khu) 2.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp - Điều tra thu thập thông tin thực trạng sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp, chế sách giải pháp quan bao gồm Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Nông - Điều tra, đánh giá vấn sâu thực trạng sản xuất nơng nghiệp đất lâm nghiệp với nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước cấp (tỉnh, huyện, sở ban ngành): 25 người; Các chủ rừng tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp: 15 người; Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nơng nghiệp đất lâm nghiệp: 80 người - Khảo sát thực địa: Khảo sát, đánh giá mơ hình sản xuất nơng nghiệp đất lâm nghiệp thực tiễn: diện tích, lồi cây, suất, thu nhập, thị trường… Q trình khảo sát thực địa kết hợp với trình thu thập mẫu khóa ảnh trình bày mục 2.2 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông 3.1.1 Hiện trạng rừng Tính đến hết 31/12/2018 diện tích rừng đất lâm nghiệp địa bàn tỉnh Đăk Nông 331.755,25 ha; tỷ lệ che phủ rừng 39,15% Diện tích rừng đất rừng quy hoạch cho rừng đặc dụng 41.018,72 ha; rừng phòng hộ 62.147,87 ha; rừng sản xuất 193.761,10 diện tích rừng ngồi quy hoạch lâm nghiệp 34.827,56 (Sở NN&PTNT Đắk Nông, 2019) Hiện trạng rừng đất lâm nghiệp địa bàn tỉnh thể bảng TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 85 Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường Bảng Hiện trạng rừng đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2018 Phân theo chức rừng đất lâm nghiệp TT Loại đất, loại rừng Tổng cộng Đặc dụng Phịng hộ Sản xuất NQH I Đất có rừng 36.526,46 46.339,46 137.811,15 34.379,16 255.056,23 Rừng tự nhiên 36.318,93 44.862,91 124.325,39 488,53 205.995,76 Rừng trồng 207,53 1.476,55 13.485,76 33.890,63 49.060,47 II Đất chưa có rừng 4.492,26 15.808,41 55.949,95 448,40 76.699,02 Đất trồng rừng (DTR) 143,07 1.014,61 2.105,13 448,40 3.711,21 Đất trống (DT2) 143,51 674,00 3.681,41 4.498,92 Đất trống (DT1) 952,02 4.201,37 23.077,89 28.231,28 Núi đá khơng 0,51 0,51 Đất có nông nghiệp Đất khác Tổng cộng (I+II) 403,46 9.490,72 24.890,35 34.784,53 2.850,20 427,71 2.194,66 5.472,57 41.018,72 62.147,87 193.761,10 34.827,56 331.755,25 Nguồn: Quyết định 74/QĐ-SNN ngày 18/2/2019 Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Nơng Diện tích đất có rừng 255.056,23 ha; rừng tự nhiên 205.995,76 (chiếm 80,8%) rừng trồng 49.060,47 (chiếm 19,2%) Diện tích đất chưa có rừng 76.699,02 ha; diện tích đất trồng rừng chưa thành rừng (DTR) 3.711,21 đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 72.987,81 - đối tượng đất mà nghiên cứu quan tâm để xác định trạng sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp 3.1.2 Hiện trạng đất chưa có rừng Trên sở kế thừa đồ cập nhật diễn biến rừng năm 2018 số liệu diễn biến rừng đất quy hoạch phát triển rừng Quyết định 74/QĐ-SNN ngày 18/2/2019 Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Nông, nghiên cứu tiến hành điều tra, giải đoán ảnh xác định trạng cụ thể diện tích đất chưa có rừng làm sở cho việc đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông thể bảng hình Bảng Hiện trạng đất lâm nghiệp chưa có rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 TT Hiện trạng Phân theo loại rừng (ha) Tổng cộng Phòng hộ Đặc dụng Sản xuất 674,00 143,49 3.678,95 4.496,44 4.057,64 9.471,81 825,56 436,46 18.509,68 27.788,30 23.392,88 37.696,57 Đất trống có gỗ tái sinh Đất trống khơng có gỗ tái sinh Đất trồng nông nghiệp (CNN, CAQ, CCN) Đất trồng xen lâm nghiệp 158,93 0,00 1.634,75 1.793,68 Mặt nước 187,43 2.915,68 487,28 3.590,39 Đất khác 241,44 12,73 1.763,68 2.017,85 14.791,25 4.333,92 53.862,64 Ghi chú: CNN – nông nghiệp, CAQ – ăn quả, CCN – cơng nghiệp 72.987,81 Tổng cộng 86 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 Quản lý Tài ngun rừng & Mơi trường Hình Tỷ lệ diện tích loại đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp Diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng 72.987,81 ha, diện tích nằm ba loại rừng (đặc dụng, phòng hộ sản xuất); đó: diện tích đất rừng sản xuất chưa có rừng chiếm đến 2/3 tổng diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng địa bàn tồn tỉnh, cụ thể 53.862,64 (73,8%) Đất rừng phòng hộ có 14.791,25 (20,3%) đất rừng đặc dụng có 4.333,92 (5,9%) Diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng bao gồm nhóm sau đây: - Đất trống có gỗ tái sinh 4.496,44 (chiếm 6,2%), diện tích cần phải thực biện pháp để phục hồi rừng tự nhiên biện pháp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên khoanh nuôi tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung theo quy định hành Thông tư số 29/2018/BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định biện pháp lâm sinh - Đất trống khơng có gỗ tái sinh 23.392,88 (chiếm 32,1%), diện tích TT đối tượng để trồng rừng theo quy định hành Thông tư số 29/2018/BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định biện pháp lâm sinh - Đất khác mặt nước có tổng diện tích 5.608,24 (chiếm 7,7%) diện tích chủ yếu mặt nước, sở hạ tầng lâm nghiệp nên không áp dụng biện pháp lâm sinh - Đất trồng nông nghiệp (sản xuất nông nghiệp) 39.490,25 ha; đất có trồng xen lâm nghiệp 1.793,68 (chiếm 2,5%) đất trồng nông nghiệp 37.696,57 (chiếm 51,6%) đối tượng nghiên cứu quan tâm nhằm xác định giải pháp để quản lý phát triển bền vững 3.2 Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp sản xuất nơng nghiệp Như phân tích, diện tích đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp 39.490,25 ha, cụ thể trạng diện tích đất thể bảng hình Bảng Hiện trạng đất lâm nghiệp sản xuất nơng nghiệp Diện tích phân theo loại rừng (ha) Hiện trạng Phòng hộ Đặc dụng Sản xuất Đất trồng CAQ hỗn loài 34,16 0,00 37,00 Đất trồng CAQ loài 89,35 0,00 191,35 Đất trồng CCN hỗn loài 491,25 19,52 1.742,46 Đất trồng CCN loài 2.687,73 273,79 12.319,04 Đất trồng xen CCN CAQ 141,46 0,00 106,32 Đất trồng CNN ngắn ngày 6.027,86 143,15 13.392,13 Đất trồng xen lâm nghiệp 158,93 0,00 1.634,75 Tổng cộng 9.630,74 436,46 29.423,05 Ghi chú: CAQ – ăn quả, CCN – công nghiệp, CNN – nông nghiệp TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 Tổng cộng 71,16 280,70 2.253,23 15.280,56 247,78 19.563,14 1.793,68 39.490,25 87 Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường Hình Tỷ lệ diện tích đất lâm nghiệp sản xuất nơng nghiệp theo nhóm lồi trồng Hình Mơ hình trồng Bơ đất lâm nghiệp (Lô 3, khoảnh 1, tiểu khu 1360, huyện Krông Nơ) Tổng diện tích đất lâm nghiệp sản xuất nơng nghiệp 39.490,25 ha, đó: diện tích trồng nông nghiệp ngắn ngày (sắn, ngô, đậu, rau…) lớn với 19.563,14 (chiếm 49,5%); tiếp đến trồng cơng nghiệp lồi (cà phê, điều, tiêu, ca ri) với 15.280,56 (chiếm 38,7%) Đây hai loại hình canh tác có diện tích lớn Bằng chứng phần minh họa cho ưu tiên người dân địa phương loại hình canh tác trồng nông nghiệp ngắn ngày cơng nghiệp lồi Các loại hình canh tác cịn lại bao gồm trồng cơng nghiệp hỗn lồi (trồng Hình Bản đồ trạng đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2019 xen giữa: cà phê + tiêu, cà phê + điều; cà phê + tiêu + điều) có diện tích 2.253,23 (chiếm 5,7%); đất trồng xen lâm nghiệp (cao su, muồng, mắc ca, gáo, điều, xoan với công nghiệp ăn quả) có diện tích 1.793,68 (chiếm 4,5%); đất trồng ăn loài (bơ, sầu riêng, chanh dây, mít…) có diện tích 280,70 (chiếm 0,7%); đất trồng xen ăn công nghiệp (bơ + cà phê; cà phê + tiêu + bơ; bơ + mít + điều…) có diện tích 247,78 (chiếm 0,6%) đất trồng ăn hỗn lồi (trồng xen bơ + mít; cam + qt ) có diện tích 71,16 (chiếm 0,2%) Mơ hình trồng bơ + tiêu (Lơ 43, khoảnh 4, Mơ hình trồng sầu riêng + cà phê tiểu khu 1124, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) (xã Đắk Mạnh, huyện Đắk Mil) Hình Mơ hình trồng xen công nghiệp ăn đất lâm nghiệp 88 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 Quản lý Tài nguyên rừng & Mơi trường Mơ hình trồng bơ + sưa đỏ (Lơ 6, khoảnh 12, TK Mơ hình trồng mắc ca (Lô 8, khoảnh 1, tiểu khu 1248, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô) 1475, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) Hình Mơ hình trồng xen lâm nghiệp đất lâm nghiệp 3.3 Nguyên nhân thực trạng sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp Tình trạng diễn ra, nhiều nguyên nhân khác nhau, số nguyên nhân chủ yếu sau: - Áp lực từ tăng dân số: Đắk Nông tỉnh thành lập năm 2004 với dân số 397.536 người, năm 2010 dân số trung bình 510.570 người, đến năm 2018 645.400 người Áp lực dân số vùng có rừng tăng nhanh tăng học, dân di cư tự từ nơi khác đến, dẫn đến nhu cầu đất đất canh tác, số hộ dân đời sống gặp nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu khai thác lợi dụng tài nguyên rừng Dân di cư tự diễn biến phức tạp, chưa kiểm soát; việc thực dự án ổn định dân di cư tự cịn chậm Tính đến hết năm 2015, tổng số số dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 37.839 hộ, với 173.062 (UBND tỉnh Đắk Nông, 2017) Việc tăng dân số nhanh dẫn đến nhu cầu đất sản xuất, đất tăng theo, ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng địa phương, đặc biệt huyện có diện tích rừng tự nhiên lớn, đất đai màu mỡ với giá mặt hàng nông sản ngày cao dẫn đến tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp diễn biến ngày nghiêm trọng, điển huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk G’long - Công tác quy hoạch rừng đất lâm nghiệp quy hoạch khác có liên quan cịn hạn chế: Diện tích sản xuất nơng nghiệp đất lâm nghiệp phần có trước quy hoạch loại rừng Đây diện tích sản xuất lâu đời phong tục, tập quán du canh du cư đồng bào dân tộc thiểu số địa phương; diện tích chủ yếu nằm xen kẽ khu rừng thực quy hoạch loại rừng tiến hành khoanh vẽ vào quy hoạch lâm nghiệp Mặt khác công tác quản lý, quy hoạch dân cư, quy hoạch sử dụng đất cho người dân chậm, chưa nắm diễn biến để có biện pháp xử lý kịp thời tình hình dân di cư tự (Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương, 2019) - Việc quản lý, sử dụng đất, rừng công ty nơng, lâm nghiệp sau xếp, đổi cịn nhiều bất cập: Trong thời gian qua tỉnh Đắk nông thực xếp, đổi phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị định 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004; Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 08/11/2004; Nghị số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 Chính phủ Quyết định số 1827/TTg-ĐMDN ngày 14/10/2015 Tính đến tháng 5/2018 địa bàn tỉnh Đắk Nơng có 19 Cơng ty nơng, lâm nghiệp Ban quản lý rừng UBND tỉnh giao, cho th đất nơng lâm nghiệp, với tổng diện tích 210.613,48 (Thanh tra Chính phủ, 2019) Sau xếp, đổi mới, công ty nông lâm nghiệp, doanh nghiệp giao đất, cho thuê đất hoạt động theo mơ hình mới, bước ổn định, chủ động sản xuất kinh doanh, gắn với bảo vệ phát triển rừng, hạn TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 89 Quản lý Tài nguyên rừng & Mơi trường chế tình trạng người dân xâm canh, lấn chiếm đất rừng Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng đất, rừng số công ty nông lâm nghiệp, ban quản lý rừng địa bàn tỉnh cịn xảy nhiều sai phạm, bng lỏng quản lý, nhiều diện tích rừng bị hủy hoại, đất rừng bị lấn chiếm, số đơn vị để rừng với diện tích lớn, vi phạm pháp luật Theo Kết luận Thanh tra Chính phủ, tính đến tháng 5/2018, số công ty nông lâm nghiệp, ban quản lý rừng quản lý, sử dụng buông lỏng quản lý để diện tích đất, rừng bị xâm chiếm lớn, như: Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 4.805,6 ha/8.261,69 (tỷ lệ 58,16%); Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hịa 5.383,67 ha/10.338,15 (tỷ lệ 52,07%); Cơng ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Măng (nay Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng) 2.346,52 ha/6.567,31 (tỷ lệ 35,7%); Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk N’tao 3.335,17 ha/11.190,15 (tỷ lệ 29,8%); Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn 3.690,6 ha/13.018,76 (tỷ lệ 28,34%) đơn vị cần phải xem xét, xử lý theo quy định (Thanh tra Chính phủ, 2019) - Một số công ty, doanh nghiệp tư nhân giao, thuê đất, thuê rừng không đủ lực thực dự án, kinh nghiệm quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất, rừng hiệu quả; không triển khai thực dự án, buôn lỏng quản lý để người dân lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích, sang nhượng đất, rừng bất hợp pháp; phát sinh tranh chấp khiếu kiện phức tạp đất đai; tình trạng phá rừng diễn phức tạp, với số lượng lớn, diện tích rừng tự nhiên bị người dân phá 6.735,25 ha; diện tích đất bị lấn chiếm 6.501,2 ha, chiếm 19,1% so với tổng diện tích đất thuê 33.937,5 (Thanh tra Chính phủ, 2019) Một số doanh nghiệp bị xâm chiếm với diện tích lớn, như: Cơng ty Cơng phần ĐTXD 59, diện tích đất bị xâm chiếm 422 (tỷ lệ 100%), diện tích rừng tự nhiên bị phá 248,2 ha/261,5 (tỷ lệ 94,9%); Cơng ty TNHH Hồng Ba, diện tích đất bị xâm chiếm 209 ha/1.045 (tỷ lệ 20%), diện tích rừng tự 90 nhiên bị phá 320 ha/683,2 (tỷ lệ 46,87%) - Vai trò lãnh đạo, đạo, quản lý điều hành số cấp ủy, quyền cịn mờ nhạt, trách nhiệm chưa cao: Chính quyền địa phương cấp, chưa thực hết trách nhiệm quản lý nhà nước quản lý, bảo vệ rừng, thiếu cương công tác đạo, điều hành biện pháp bảo vệ rừng (theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg, ngày 08/02/2012 Thủ tướng Chính phủ); việc quản lý đất đai thiếu chặt chẽ, đặc biệt diện tích đất thu hồi từ cơng ty lâm nghiệp giải thể, giao địa phương quản lý, sử dụng không hiệu quả; Uỷ ban nhân dân xã không đủ điều kiện (nhân lực tài chính) để tổ chức bảo vệ rừng để rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, diễn biến phức tạp, chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép chưa bị xử lý; thiếu phối hợp đồng ngành, cấp, lực lượng việc bảo vệ rừng, quản lý diện tích đất sau phá rừng - Một số đơn vị chủ rừng không đủ lực bảo vệ rừng, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, diện tích đất giao, thuê; thiếu tinh thần trách nhiệm để người dân phá rừng, xâm canh, lấn chiếm không kịp thời phát hiện, báo cáo, giải dứt điểm tạo thành hệ lụy xấu, khó xử lý; thực chưa nghiêm túc việc trồng lại rừng diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; diện tích rừng bị phá sau xử lý quan chức giao quản lý bảo vệ không trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, quản lý bảo vệ, bị đối tượng tái lấn, chiếm, sử dụng - Sự phối hợp cấp, ngành, lực lượng chức với lực lượng công an điều tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ phát triển rừng thiếu chặt chẽ, chưa đồng nên vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép chậm điều tra, xử lý - Công tác giáo dục vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số chỗ tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng hiệu chưa cao, chưa huy động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường 3.4 Đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp 3.4.1 Giải pháp chế, sách - Luật Lâm nghiệp năm 2017 văn Luật nhìn chung tạo điều kiện hỗ trợ thu hút nhiều tham gia người dân địa phương, cộng đồng quản lý, bảo vệ, hưởng lợi từ rừng, điều kiện để giải tình trạng sản xuất nơng nghiệp đất lâm nghiệp Tuy nhiên, để quản lý ổn định diện tích đất nâng cao đời sống người dân đất lâm nghiệp đòi hỏi phải xây dựng lộ trình thích hợp sở nhà nước ban hành sách đặc thù phù hợp tình hình thực tiễn Tây Nguyên, tập trung vào nội dung: giải tình trạng di dân tự do; mua bán sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép; chế hưởng lợi từ rừng; hỗ trợ giao đất giao rừng; cắm mốc ba loại rừng chế vay vốn hỗ trợ kỹ thuật để công ty lâm nghiệp thực nhiệm vụ bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh tình hình - Chính quyền cấp tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục đạo liệt, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, quy hoạch sử dụng đất phù hợp, thông qua Nghị quyết, Chỉ thị; nhằm thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm công tác bảo vệ, phát triển rừng cấp, ngành, huy động phát huy sức mạnh hệ thống trị cơng tác bảo vệ, phát triển rừng, xử lý đất rừng bị lấn chiếm; xử lý nghiêm, triệt để hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp; hạn chế thấp tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để sản xuất nơng nghiệp - Cụ thể hóa quy định, chế tài xử lý vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng, làm sở xử lý nghiêm hành vi vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất rừng; đặc biệt xử lý trách nhiệm quyền địa phương cấp để xảy tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, tạo nghiêm minh 3.4.2 Giải pháp kỹ thuật Đối với loại đất rừng (đặc dụng, phịng hộ sản xuất), cần có giải pháp kỹ thuật cụ thể sau: a) Đối với diện tích quy hoạch rừng đặc dụng: - Trường hợp diện tích lấn, chiếm tập trung, quy mơ lớn diện tích người dân sản xuất ổn định: Cần tiến hành rà soát, đề xuất quy hoạch thành vùng đệm (đối với diện tích đáp ứng đủ điều kiện) khu rừng đặc dụng để thực chế quản lý đặc thù nhằm mục đích ổn định cải thiện sống người dân; giảm thiểu, ngăn ngừa tác động xâm hại rừng đặc dụng; thu hút người dân tham gia hoạt động khu rừng đặc dụng Ban quản lý khu rừng đặc dụng xác định phạm vi, ranh giới, quy mô diện tích vùng đệm nằm ranh giới khu rừng đặc dụng phù hợp, bao gồm: diện tích đất ở, đất canh tác, nương rẫy cố định hộ dân cư thể đồ, cắm mốc ranh giới rõ ràng thực địa - Trường hợp diện tích lấn, chiếm manh mún, nhỏ lẻ, nằm xen kẽ rừng diện tích rừng bị phá: cần tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm, cưỡng chế, thu hồi đất giao cho chủ rừng phục hồi lại rừng theo quy định pháp luật b) Đối với diện tích quy hoạch rừng phịng hộ: - Trường hợp diện tích lấn, chiếm tập trung, quy mơ lớn diện tích người dân sản xuất ổn định: Chủ rừng cần phối hợp với bên liên quan tiến hành rà sốt, đối chiếu tiêu chí rừng phòng hộ quy định Khoản 1, Điều 7, Nghị định 156/2018/NĐ-CP khơng đảm bảo đề nghị chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất điều chỉnh đưa khỏi quy hoạch lâm nghiệp Còn diện tích sau rà sốt đảm bảo tiêu chí quy hoạch rừng phịng hộ thực giải pháp sau: i) Nếu người dân trực tiếp sử dụng đất lấn, chiếm có nhu cầu tiếp tục sản xuất, chấp hành quy hoạch đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí nhận khốn theo quy định khoản Điều Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ký hợp đồng khốn theo quy định pháp luật; ii) Nếu người dân sử dụng đất lấn chiếm không chấp hành quy hoạch (trồng rừng, sản xuất nơng lâm kết hợp ttrên đất rừng phịng TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 91 Quản lý Tài nguyên rừng & Mơi trường hộ) lập hồ sơ xử lý vi phạm, cưỡng chế, thu hồi đất giao cho chủ rừng phục hồi lại rừng - Trường hợp diện tích lấn, chiếm manh mún, nhỏ lẻ, nằm xen kẽ rừng diện tích rừng bị phá: tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm, cưỡng chế, thu hồi đất giao cho chủ rừng phục hồi lại rừng c) Đối với diện tích quy hoạch rừng sản xuất: - Trường hợp diện tích lấn, chiếm tập trung, quy mơ lớn diện tích người dân sản xuất ổn định: Chủ rừng lập phương án quản lý đất lấn, chiếm theo hướng thu hút tham gia, ổn định người dân trực tiếp sản xuất để thực dự án trồng rừng sản xuất nông lâm kết hợp, cụ thể sau: i) Trường hợp người dân đồng thuận, cam kết chấp hành quy hoạch, phương án: ký hợp đồng, tổ chức thực phương án quản lý đất lấn, chiếm sau cấp có thẩm quyền phê duyệt (cần xây dựng theo hướng chủ rừng cung ứng loại dịch vụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm); ii) Trường hợp người dân không đồng thuận: Tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm, cưỡng chế, thu hồi đất giao cho chủ rừng phục hồi lại rừng - Trường hợp diện tích lấn, chiếm manh mún, nhỏ lẻ, nằm xen kẽ rừng diện tích phá rừng sau ngày 01/7/2014: tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm, cưỡng chế, thu hồi đất giao cho chủ rừng phục hồi lại rừng 3.4.3 Giải pháp tuyên truyền, vận động - Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ trương, sách pháp luật để người dân chỗ dân di cư tự nâng cao hiểu biết, thực nghiêm chỉnh pháp luật, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc để xây dựng quê hương - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức nhân dân, đặc biệt hộ dân sống gần rừng, rừng công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, triển khai sách nhằm nâng cao sinh kế người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, ổn định sản xuất đời sống - Tuyên truyền tạo điều kiện thuận lợi hộ dân sản xuất nông nghiệp đất 92 lâm nghiệp thuộc đối tượng cần phải di dời khỏi rừng, ổn định sống, sinh kế tiếp cận dịch vụ xã hội bản, đảm bảo an sinh xã hội KẾT LUẬN - Diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng 72.987,81 ha, chiếm 22,0% tổng diện tích rừng đất lâm nghiệp tồn tỉnh; diện tích sản xuất nông nghiệp 39.490,25 (1.793,68 trồng xen lâm nghiệp 37.696,57 trồng nông nghiệp, cơng nghiệp loại - Hai loại hình canh tác nơng nghiệp chiếm tỷ lệ diện tích lớn tổng diện tích đất lâm nghiệp sản xuất nơng nghiệp là: trồng nông nghiệp ngắn ngày (sắn, ngô, đậu, rau…) với 19.563,14 (chiếm 49,5%) trồng cơng nghiệp lồi (cà phê, điều, tiêu, ca ri) với 15.280,56 (chiếm 38,7%) Bằng chứng phần minh họa cho ưu tiên người dân địa phương loại hình canh tác trồng nông nghiệp ngắn ngày công nghiệp loài - Các nguyên nhân dẫn đến thực trạng sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp kể đến bao gồm: Công tác quy hoạch rừng đất lâm nghiệp quy hoạch khác có liên quan cịn hạn chế; Việc quản lý, sử dụng đất, rừng công ty nông, lâm nghiệp sau xếp, đổi cịn nhiều bất cập; Các cơng ty, doanh nghiệp tư nhân giao, thuê đất, thuê rừng không đủ lực thực dự án, kinh nghiệm quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất, rừng hiệu quả; Sự phối hợp cấp, ngành, công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng có hiệu chưa cao - Các giải pháp quản lý đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp đề xuất bao gồm: giải pháp chế, sách; giải pháp kỹ thuật giải pháp tuyên truyền vận động TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2018) Thông tư số 29/2018/BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định biện pháp lâm sinh Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012) Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường 08/02/2012 ban hành số sách tăng cường công tác bảo vệ rừng Sở Nông nghiệp PTNT Đắk Nông (2019) Quyết định số 74/QĐ-SNN ngày 18/02/2019 Sở Nông nghiệp PTNT, việc phê duyệt số liệu diễn biến rừng đất quy hoạch phát triển rừng địa bàn tỉnh Đăk Nơng có đến ngày 31/12/2018 Thanh tra Chính phủ (2019) Kết luận tra số 1969/KL-TTCP ngà 31/10/2019 Thanh tra Chính phủ việc chấp hành pháp luật công tác quản lý, sử dụng đất nông, lâm nghiệp số Công ty, doanh nghiệp giao, cho thuê đất địa bàn tỉnh Đắk Nông Đinh Văn Tuyến, Trần Quang Bảo, Lã Nguyên Khang (2019) Thực trạng sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp Khu vực Tây Ngun Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn Hà Nội, Số kỳ 1, tháng năm 2019 Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương (2019) Tài liệu Hội thảo “Sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp Tây Nguyên: Thực trạng định hướng giải pháp” Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức ngày 31/12/2019 Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2017) Quyết định số 118/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông ngày 19 tháng 10 năm 2017 việc phê duyệt kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thơng qua nỗ lực hạn chế rừng suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn nâng cao trữ lượng bon rừng” tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 THE MANAGEMENT SOLUTIONS FOR FOREST LAND ARE USING FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN DAK NONG PROVINCE La Nguyen Khang1, Dinh Van Tuyen2, Le Sy Doanh1, Nguyen Quang Huy1 Vietnam National University of Forestry Forest Protection Department, Vietnam Administration of Forestry SUMMARY This article shows the results of research on the current situation and proposed solutions for the management of forest lands are using for agricultural production in Dak Nong province The research used methods of document inheritance; spatial analysis; interviews, group discussions with stakeholders and field surveys at agricultural production models on forestry land Research results show that the area of agricultural production on forestry land is 39,490.25 ha, of which: the area of short-term agricultural crops is the largest with 19,563.14 (accounting for 49.5%); followed by monoculture industrial crops: 15,280.56 (accounting for 38.7%) The remaining types of cultivation include mixed industrial tree species land: 2,253.23 (accounting for 5.7%); forestry intercropping land: 1,793.68 (accounting for 4.5%); monoculture fruit land: 280.70 (0.7%); intercropping with fruit and industrial trees land: 247.78 (accounting for 0.6%) and land for mixed fruit trees: 71.16 (accounting for 0.2%) Based on the results of the current status assessment and analysis of the causes, the study has proposed solutions to manage forestry land currently under agricultural production, including mechanisms and policies; technical solutions and advocacy solutions Keywords: Agricultural production, agroforestry, forestry land, land use Ngày nhận Ngày phản biện Ngày định đăng : 09/01/2020 : 10/02/2020 : 17/02/2020 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 93 ... trạng sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông thể bảng hình Bảng Hiện trạng đất lâm nghiệp chưa có rừng địa bàn tỉnh Đắk Nơng... trật tự địa bàn tỉnh Do vậy, việc đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Nông cần thiết PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp kế thừa tài... gia quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ - 2020 Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường 3.4 Đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2. Hiện trạng đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 - Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Bảng 2..

Hiện trạng đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2018 - Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Bảng 1..

Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2018 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1. Tỷ lệ diện tích các loại đất chưa có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp - Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Hình 1..

Tỷ lệ diện tích các loại đất chưa có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Hiện trạng đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp - Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Bảng 3..

Hiện trạng đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 4. Bản đồ hiện trạng đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2019 Hình 2 - Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Hình 4..

Bản đồ hiện trạng đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2019 Hình 2 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 3. Mô hình trồng Bơ trên đất lâm nghiệp (Lô 3, khoảnh 1, tiểu khu 1360,   - Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Hình 3..

Mô hình trồng Bơ trên đất lâm nghiệp (Lô 3, khoảnh 1, tiểu khu 1360, Xem tại trang 5 của tài liệu.
Mô hình trồng cây bơ + sưa đỏ (Lô 6, khoảnh 12, TK 1248, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô)  - Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

h.

ình trồng cây bơ + sưa đỏ (Lô 6, khoảnh 12, TK 1248, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô) Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan