0

huy động các lực lượng cộng đồng trong chăm sóc trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lai châu

113 30 0
  • huy động các lực lượng cộng đồng trong chăm sóc trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lai châu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 06:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ĐINH XUÂN TRƢỜNG HUY ĐỘNG CÁC LỰC LƢỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG CHĂM SÓC TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ĐINH XUÂN TRƢỜNG HUY ĐỘNG CÁC LỰC LƢỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG CHĂM SÓC TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU Chuyên ngành: Giáo dục Phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS Phan Trung Kiên HÀ NỘI, 2019 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu đề tài "Huy động lực lượng cộng đồng chăm sóc trẻ khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu", đến luận văn hồn thành Với tình cảm chân thành, tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Hội đồng khoa học Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phan Trung Kiên tận tình bảo, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ đ/c lãnh đạo Sở Lao động Thường binh xã hội tỉnh Lai Châu, đ/c cán bộ, giáo viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ tình cảm sâu sắc tới gia đình người thân ủng hộ, động viên, tạo điều kiện để tơi học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu, thân có nhiều cố gắng, xong luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu xót Kính mong q thầy, giáo, bạn bè góp ý để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Tác giả Đinh Xuân Trƣờng i MỤC LỤC MỞ ĐẦU vi Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn pham vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1- CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG TRONG CHĂM SÓC TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Tr khuyết tật 1.2.2 Chăm sóc, nuôi dưỡng tr 10 1.2.3 Trung tâm bảo trợ ã hội 12 1.2.4 Cộng đồng huy động cộng đồng 13 1.2.5 Huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc 15 1.2.6 Chăm sóc tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội 16 1.3 Huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr trung tâm Bảo trợ xã hội 17 1.3.1 Các lực lượng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr trung tâm Bảo trợ xã hội 17 1.3.2 Quá trình huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr Trung tâm Bảo trợ xã hội 19 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc tr Trung tâm Bảo trợ xã hội 29 ii 1.4.1 Cơ chế sách Nhà nước 29 1.4.2 Trình độ dân trí 30 1.4.3 Điều kiện kinh tế 30 1.4.4 Phong tục, văn hóa, tập quán 30 1.4.5 Các yếu tố cộng đồng địa phương 30 Kết luận chương 32 Chƣơng 2- THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHĂM SĨC, NI DƢỠNG TRẺ TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU 33 2.1 Sơ lược đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, giáo dục tỉnh Lai Châu 33 2.1.1.Về tự nhiên, kinh tế- xã hội 33 2.1.2 Về giáo dục 35 2.2 Khái quát trình khảo sát thực trạng 36 2.2.1 Mục đích, nội dung, đối tượng khảo sát 36 2.2.2 Phương pháp khảo sát thực trạng 37 2.2.3 Thời gian khảo sát thực trạng 38 2.3 Thực trạng hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu 38 2.3.1 Đội ngũ cán quản lí giáo viên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu 38 2.3.2 Thực trạng tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội 39 2.3.3 Thực trạng chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội 39 2.3.4 Cơ sở vật chất 41 2.3.5 Thực trạng nguồn tài phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội 41 2.3.6 Công tác truyền thông, phát triển quảng bá hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr Trung tâm Bảo trợ xã hội 42 2.4 Thực trạng huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu 43 iii 2.4.1 Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng công tác huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật 43 2.4.2.Phối hợp lực lượng cộng đồng chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật 49 2.4.3 Q trình huy động cơng đồng tham gia hoạt động chăm sóc tr khuyết tật50 2.4.4 Hiệu công tác huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật 55 Kết luận chương 58 Chƣơng 3- BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHĂM SĨC, NI DƢỠNG TRẺ TẠI TRƢỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 59 3.1 Định hướng đề xuất biện pháp 59 3.1.1 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước Việt Nam hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr 59 3.1.2 Văn đạo tỉnh Lai Châu hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật 60 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý 60 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu giáo dục 60 3.2.3.Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 61 3.2.4.Nguyên tắc đảm tính kế thừa phát triển 61 3.2.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 61 3.2.6 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 61 3.3 Các biện pháp huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu 61 3.3.1 Tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức tầm quan trọng hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr ý nghĩa huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật 61 iv 3.3.2 Tổ chức hoạt động phối hợp để thiết lập mối quan hệ chặt chẽ Trung tâm Bảo trợ xã hội với lực lượng cộng đồng 65 3.3.3 Hồn thiện thể chế, sách huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật 67 3.3.4 Thiết kế tổ chức hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr Trung tâm Bảo trợ xã hội có tham gia lực lượng cộng đồng 68 3.3.5 Xây dựng tiêu chí để kiểm tra, đánh giá hiệu huy động cộng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật 70 3.4 Mối quan hệ biện pháp 73 3.5 Khảo nghiệm biện pháp đề xuất huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu 75 3.5.1 Quy trình khảo nghiệm 75 3.5.2 Phân tích kết khảo nghiệm 76 Kết luận chương 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 Kết luận 81 Khuyến nghị 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG Bảng Quy mô giáo dục Trung tâm bảo trợ ã hội tỉnh Lai Châu từ năm 2015 đến năm 2018 36 Bảng 2: Đội ngũ cán bộ, giáo viên Trung tâm BTXH tỉnh Lai Châu từ năm 2015 đến năm 2018 36 Bảng 2.3: Đội ngũ cán quản lý giáo viên Trung tâm BTXH 39 Bảng 2.4: Quy mô giáo dục Trung tâm BTXH tỉnh Lai Châu 39 Bảng 2.5: Chất lượng chăm sóc Trung tâm BTXH tỉnh Lai Châu 40 Bảng 2.6: Cơ sở vật chất Trung tâm BTXH tỉnh Lai Châu 41 Bảng 2.7: Các khoản thu phục vụ cơng tác chăm sóc, nuôi dưỡng tr Trung tâm BTXH tỉnh Lai Châu? 41 Bảng 2.8: Nhận thức tầm quan trọng cộng đồng hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật Trung tâm bảo trợ ã hội 43 Bảng 2.9: Mục đích việc chăm sóc tr khuyết tật trung tâm Bảo trợ XH 44 Bảng 2.10: Trách nhiệm công đồng việc chăm sóc tr khuyết tật trung tâm bảo trợ ã hội 45 Bảng 2.11 Các phương pháp chăm sóc tr khuyết tật trung tâm thực Trung tâm bảo trợ ã hội 45 Bảng 2.12 ết chăm sóc cho tr khuyết tật trung tâm BTXH 46 Bảng 2.13 Những khó khăn chăm sóc cho tr khuyết tật trung tâm BTXH 46 Bảng 2.14 Việc huy động cộng đồng chăm sóc cho tr khuyết tật trung tâm BTXH 48 Bảng 2.15 Mục đích huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật Trung tâm 50 Bảng 2.16 Đánh giá mức độ tham gia LLCĐ chăm sóc tr khuyết tật trung tâm BTXH tỉnh Lai Châu 51 Bảng 2.17 Đánh giá mức độ thực nội dung huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật trung tâm bảo trợ ã hội 52 vi Bảng 2.18 Các phương pháp huy động lực lượng cộng đồng tham tham gia chăm sóc tr khuyết tật trung tâm bảo trợ ã hội tỉnh Lai Châu 53 Bảng 2.19 Những hình thức huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật 54 Bảng 2.20 Đánh giá hiệu công tác huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật trung tâm bảo trợ ã hội tỉnh Lai Châu 56 Bảng 2.21 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật trung tâm bảo trợ ã hội tỉnh Lai Châu 56 Bảng 3.1: ết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề uất 76 3.5.2.2 Tính khả thi biện pháp huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật Trung tâm BTXH tỉnh Lai ChâuBảng 3.2: ết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề uất 77 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta khẳng định: "Cùng với Khoa học - Công nghệ, Giáo dục Đào tạo quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" Đảng chọn GD-ĐT HCN khâu đột phá để thực cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Phát triển Giáo dục - Đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa, điều kiện để phát huy nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững”; Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng: “Giáo dục quốc sách hàng đầu Phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Sự khẳng định nhấn mạnh sức mạnh vĩ đại thay GD-ĐT đặt GD-ĐT trước thách thức to lớn nghiệp phát triển KT-XH nước ta tác động vào yếu tố - nguồn lực người để phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân Chúng ta tăng cường, đẩy mạnh công bằng, văn minh ã hội Để làm điều đó, Đảng, Nhà nước thực sách an sinh ã hội, hỗ trợ đối tượng bị yếu ã hội phụ nữ, tr em, người cao tuổi có người khuyết tật Họ người có khiếm khuyết mặt thể chất tinh thần cần nhận quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ phía cộng đồng Nhu cầu sức khỏe chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhu cầu quan trọng mang tính tất yếu người Với người sinh trình sống, lý mà bị khuyết tật thể chất, tinh thần nhu cầu quan trọng cấp thiết Có vượt qua khó khăn tật, bệnh trước mắt tạo điều kiện giúp họ hướng tới hội khác cách lâu dài Vì thế, để chăm sóc, bảo vệ, tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập, pháp luật ây dựng sách chế độ chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật Đây chủ trương mang đầy tính nhân văn, nhân đạo mà nhà nước mang lại cho người khuyết tật Xin thầy cô cho iết, chăm sóc cho trẻ khuyết tật trung t m thầy gặp nh ng khó khăn KHĨ KHĂN STT hơng có nội dung, chương trình rõ ràng Chưa có thống trung tâm với gia đình chăm sóc cho tr khuyết tật Chưa huy động lực lượng cộng đồng tham gia Năng lực giáo viên chăm sóc tr cịn hạn chế Các hoạt động trung tâm chưa phong phú Thiếu sở vật chất Môi trường xã hội xung quanh nhiều tệ nạn xã hội KIẾN Các lực lượng xã hội chưa trọng cơng tác chăm sóc tr khuyết tật Theo thầy cô, việc huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật có vai tr - Rất quan trọng ……………………………… - Quan trọng ………………………………… - Bình thường………………………………… - hơng quan trọng…………………………… Theo thầy cô, huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật nh m nh ng mục đích MỤC Đ CH STT Nhằm thúc đẩy hoạt động cho chăm sóc tr khuyết tật thực tốt Nhằm phát huy cao độ tiềm lực cộng đồng, khơi dậy tính chủ động, tích cực, động tầng lớp xã hội tham gia Nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chăm sóc tr khuyết tật nói riêng 90 KIẾN Nhằm đảm bảo việc thực hoạt động chăm sóc tr khuyết tật đạt kết cao Trong huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật, lực lượng cộng đồng tham gia m c độ nào? Mức độ tham gia LỰC LƢỢNG CỘNG ĐỒNG TT Cấp ủy Đảng quyền địa phương Đoàn niên Hội phụ nữ Cha m tr Mặt trận tổ quốc Hội khuyến học Các doanh nghiệp xã hội Các lực lượng xã hội khác, ( in nêu Nhiều Thỉnh Không bao Thoảng cụ thể): ………………… Thầy cô đ nh gi m c độ thực nội dung huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu? Mức độ NỘI DUNG TT TX Huy động lực lượng cộng đồng tham gia công tác tổ chức, quản lí hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Huy động lực lượng cộng đồng tham gia đóng góp tài để tổ chức hoạt động chăm sóc tr khuyết tật 91 Thỉnh Khơng thoảng Huy động lực lượng cộng đồng tham gia đóng góp sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Huy động lực lượng cộng đồng tham gia trực tiếp hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Huy động lực lượng cộng đồng tham gia quản lí sử dụng nguồn lực huy động vào mục đích hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Huy động lực lượng cộng đồng tham gia đánh giá kết huy động nguồn lực cộng đồng phục vụ hoạt động chăm sóc tr khuyết tật 11 Xin thầy cô cho iết, c c phương ph p huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu? PHƢƠNG PHÁP STT Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lực lượng cộng đồng tầm quan trọng việc huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật Hồn thiện hệ thống chế sách có liên quan đến vấn đề huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật Trung tâm tham mưu cho quan có thẩm quyền đạo, thơng báo đến lực lượng cồng đồng nhằm huy động tối đa nguồn lực cho hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Tăng cường vai trò chủ đạo Trung tâm công tác huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật 92 Thƣờng Thỉnh xun thoảng Khơng Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật Thực công tác thi đua, khen thưởng cách thường uyên tập thể, cá nhân có nhiều đóng cơng tác huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật Theo thầy cô, trung t m đ s dụng nh ng hình th c huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật nào? H NH TH C STT Tốt Bình Không thƣờng tốt Huy động lực lượng cộng đồng tổ chức triển khai hình thức chăm sóc tr khuyết tật như: khóa, ngoại khóa, lồng ghép, chủ đề Phối hợp với sở đào tạo, dạy nhạc, câu lạc văn hóa - thể thao; phương tiên thông tin đại chúng, thư viện chăm sóc tr khuyết tật Tổ chức, tạo điều kiện cho cha m tổ chức tham gia góp ý vào xây dựng sách liên quan đến chăm sóc tr khuyết tật Thành lập củng cố Ban Đại diện Cha m học sinh, đưa tổ chức vào hoạt động có quy củ, hiệu quả, thực chất chăm sóc tr khuyết tật Nhà nước khuyến khích sách cá nhân, tổ chức có hoạt động lĩnh vực chăm sóc tr khuyết tật Thầy đ nh gi hiệu công tác huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu ? 93 Tốt há Trung bình ém 14 Theo Thầy cơ, nh ng yếu t ảnh hưởng đến công tác huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu? YẾU TỐ TT Mạnh Bình Khơng thƣờng mạnh Nhận thức lực huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật CBQL GV trung tâm Nhận thức khả phối hợp chăm sóc tr khuyết tật tổ chức xã hội Phương pháp giáo dục gia đình, cha m tr khuyết tật Chủ trương, sách Nhà nước, địa phương Điều kiện kinh tế - xã hội 15 Xin Thầy cho biết, mong muốn đồng chí huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật ? Xin thầy cô vui lịng cho biết thêm: Họ tên (có thể ghi khơng):………………………… Giới tính: □ Nam □Nữ Tuổi:…… Số năm kinh nghiệm cơng tác:…………………………………………… Vị trí cơng tác:………….……………………… 94 95 PHIẾU TRƢNG CẦU KI N (Dành cho LLCĐ) Hiện thực đề tài "Huy động lực lượng cộng đồng chăm sóc tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu" Kính mong đồng chí vui lịng giúp đỡ chúng tơi trả lời câu hỏi sau Mọi thông tin trả lời dùng cho mục đích nghiên cứu (Đồng chí vui lịng ghi ý kiến vào chỗ trống điền dấu X vào ô trống phù hợp) Theo Ông (bà), việc chăm sóc trẻ khuyết tật có vai tr - Rất cần thiết - Cần thiết - Bình thường - t cần thiết - hông cần thiết Xin Ông (bà) cho biết việc chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm Bảo trợ XH nh m thực mục đích Rất MỤC Đ CH TT quan trọng Giúp tr khuyết tật phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Thay đổi hành vi (tự ty, ngại trước trước đám đơng ) Hình thành cho tr hành vi đáp ứng yêu cầu xã hội Vận dụng kiến thức học để giải tình xã hội Giúp học sinh tự ứng phó với vấn đề sống để thích ứng với sống 96 Quan trọng Khơng quan trọng Theo Ơng (bà), cơng tác chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội trách nhiệm ai? - Ban giám đốc  - Giáo viên  - Gia đình, cha m học sinh  - Đoàn niên nhà trường  - Lực lượng xã hội cộng đồng  Xin Ông (bà) cho iết, c c phương ph p chăm sóc trẻ khuyết tật trung t m thực m c độ nào? Thƣờng PHƢƠNG PHÁP TT xuyên Phương pháp tổ chức hoạt động giao tiếp Phương pháp trị liệu Phương pháp chơi với tr Phương pháp quan sát biểu tr Phương pháp tìm hiểu nhu cầu khả Đôi Không tr khuyết tật Phương pháp chăm sóc cá biệt Phương pháp động viên khuyến khích Phương pháp làm mẫu Xin Ông (bà) cho iết, kết chăm sóc cho trẻ khuyết tật trung t m BTXH đạt m c độ - Tốt……………………………………………  - há……………………………………………. - Trung bình……………………………………. - ém………………………………… ………. Xin Ơng (bà) cho iết, chăm sóc cho trẻ khuyết tật trung t m BTXH gặp nh ng khó khăn 97 KHĨ KHĂN STT hơng có nội dung, chương trình rõ ràng Chưa có thống trung tâm với gia đình chăm sóc cho tr khuyết tật Chưa huy động lực lượng cộng đồng tham gia Năng lực giáo viên chăm sóc tr cịn hạn chế Các hoạt động trung tâm chưa phong phú Thiếu sở vật chất Môi trường xã hội xung quanh nhiều tệ nạn xã hội KIẾN Các lực lượng xã hội chưa trọng cơng tác chăm sóc tr khuyết tật Theo Ơng (bà), việc huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật có vai tr - Rất quan trọng ……………………………… - Quan trọng ………………………………… - Bình thường………………………………… - Khơng quan trọng…………………………… Theo Ông (bà), huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật nh m nh ng mục đích MỤC Đ CH STT Nhằm thúc đẩy hoạt động chăm sóc cho tr khuyết tật thực tốt Nhằm phát huy cao độ tiềm lực cộng đồng, khơi dậy tính chủ động, tích cực, động tầng lớp nhân dân Nâng cao chất lượng chăm sóc tr nói chung chăm sóc tr khuyết tật Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu nói riêng Nhằm đảm bảo việc thực hoạt động chăm sóc tr khuyết tật đạt kết cao Mục đích khác 98 KIẾN Ơng ( à) đ nh gi m c độ tham gia c c LLC chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm BTXH? Mức độ tham gia LỰC LƢỢNG CỘNG ĐỒNG TT Nhiều Thỉnh Không bao Thoảng Cấp ủy Đảng quyền địa phương Đoàn niên Hội phụ nữ Cha m tr Mặt trận tổ quốc Các doanh nghiệp xã hội Hội khuyến học Các lực lượng xã hội khác, ( in nêu cụ thể): ………………… 10 Ông (bà) đ nh gi m c độ thực nội dung huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai châu? Mức độ NỘI DUNG TT Huy động lực lượng cộng đồng tham gia công tác tổ chức, quản lí hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Huy động lực lượng cộng đồng tham gia đóng góp tài để tổ chức hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Huy động lực lượng cộng đồng tham gia 99 Thƣờng Thỉnh Khơng xun thoảng đóng góp sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Huy động lực lượng cộng đồng tham gia trực tiếp hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Huy động lực lượng cộng đồng tham gia quản lí sử dụng nguồn lực huy động vào mục đích hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Huy động lực lượng cộng đồng tham gia đánh giá kết huy động nguồn lực cộng đồng phục vụ hoạt động chăm sóc tr khuyết tật 11 Xin Ơng (bà) cho iết, c c phương ph p huy động c c lực lượng cộng đồng tham tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai ch u thực nào? PHƢƠNG PHÁP STT Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lực lượng cộng đồng tầm quan trọng việc huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật Hồn thiện hệ thống chế sách có liên quan đến vấn đề huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật Trung tâm tham mưu cho quan có thẩm quyền đạo, thông báo đến lực lượng cồng đồng nhằm huy động tối đa nguồn lực cho hoạt động chăm sóc tr khuyết tật Tăng cường vai trò chủ đạo Trung tâm công tác huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật 100 Thƣờn Thỉnh g xuyên thoảng Không Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật Thực công tác thi đua, khen thưởng cách thường uyên tập thể, cá nhân có nhiều đóng cơng tác huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật Theo đồng chí, trung t m đ s dụng nh ng hình th c huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật nào? H NH TH C STT Tốt Bình Khơng thƣờng tốt Huy động lực lượng cộng đồng tổ chức triển khai hình thức chăm sóc tr khuyết tật như: khóa, ngoại khóa, lồng ghép, chủ đề Phối hợp với sở đào tạo, dạy nhạc, câu lạc văn hóa - thể thao; phương tiên thơng tin đại chúng, thư viện chăm sóc tr khuyết tật Tổ chức, tạo điều kiện cho cha m tổ chức tham gia góp ý vào xây dựng sách liên quan đến chăm sóc tr khuyết tật Thành lập củng cố Ban Đại diện Cha m học sinh, đưa tổ chức vào hoạt động có quy củ, hiệu quả, thực chất chăm sóc tr khuyết tật Nhà nước khuyến khích sách cá nhân, tổ chức có hoạt động lĩnh vực chăm sóc tr khuyết tật 13 Theo Ông (bà) đ nh gi hiệu công tác huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu ? Tốt 101 há Trung bình ém 14 Theo Ông (bà) nh ng yếu t ảnh hưởng đến công tác huy động c c lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc trẻ khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu? YẾU TỐ TT Mạnh Bình Khơng thƣờng mạnh Nhận thức lực huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật CBQL GV trung tâm Nhận thức khả phối hợp chăm sóc tr khuyết tật tổ chức xã hội Phương pháp giáo dục gia đình, cha m tr khuyết tật Chủ trương, sách Nhà nước, địa phương Điều kiện kinh tế - xã hội 15 Xin Ông (bà) cho biết, mong muốn đồng chí huy động lực lượng cộng đồng tham gia chăm sóc tr khuyết tật ? Xin Ơng (bà) vui lịng cho biết thêm: Họ tên (có thể ghi khơng):………………………… Giới tính: □ Nam □Nữ Tuổi:…… Nghề nghiệp:……………………………………………………………… 102 PHIẾU KHẢO NGHIỆM Tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất (Phiếu lấy ý kiến chuyên gia) (Cán lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên cán ban, ngành, đồn thể tỉnh tỉnh ) Tơi tiến hành nghiên cứu "Hu động lực lượng cộng đồng chăm sóc trẻ khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu", xin anh/ chị vui lịng cho biết tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất cách đánh dấu (+) vào lựa chọn phù hợp Ý kiến anh/chị thực tiễn quan trọng cho việc nghiên cứu đề tài tôi; Kết khảo nghiệm nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn cộng tác anh/ chị! Tính cần thiết Rất Các biện pháp STT Cần cần thiết thiết Tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức tầm quan trọng hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr ý nghĩa huy động cộng đồng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật Tổ chức hoạt động phối hợp để thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữaTrung tâm với lực lượng cộng đồng Hồn thiện thể chế, sách huy động cộng đồng 103 Tính khả thi Khơng Rất cần khả thiết thi Khả Không thi khả thi tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật Thiết kế tổ chức hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr Trung tâm bảo trợ xã hội có tham gia lực lượng cộng đồng Xây dựng tiêu chí để kiểm tra, đánh giá hiệu huy động cộng tham gia hoạt động chăm sóc, ni dưỡng tr khuyết tật Xin chân thành cảm ơn! 104 ... luận huy động lực lượng cộng đồng chăm sóc giáo dục cho tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ ã hội Chương 2: Thực trạng huy động lực lượng cộng đồng chăm sóc giáo dục cho tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ. .. lượng cộng đồng chăm sóc giáo dục cho tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ ã hội tỉnh Lai Châu 5.3 Đề xuất biện pháp huy động lực lượng cộng đồng chăm sóc giáo dục cho tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ. .. Hoạt động chăm sóc giáo dục cho tr khuyết tật Trung tâm bảo trợ ã hội i tượng nghi n c u Biện pháp huy động lực lượng cộng đồng chăm sóc giáo dục cho tr khuyết tật Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai
- Xem thêm -

Xem thêm: huy động các lực lượng cộng đồng trong chăm sóc trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lai châu ,

Từ khóa liên quan