0

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 39001:2014

32 33 1
  • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 39001:2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 06:40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 39001:2014 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ, giúp một tổ chức có các hoạt động tương tác với hệ thống giao thông đường bộ giảm thiểu tử vong và thương tật nặng liên quan đến các vụ tai nạn giao thông mà hệ thống đó có thể gây ảnh hưởng. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này bao gồm việc xây dựng, áp dụng chính sách thích hợp về an toàn giao thông đường bộ, xây dựng mục tiêu và các kế hoạch hành động về an toàn giao thông đường bộ, có tính đến các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác tổ chức tự nguyện tuân thủ, thông tin về các yếu tố, chuẩn mực liên quan đến an toàn giao thông đường bộ được tổ chức nhận biết là có thể kiểm soát và có thể gây ảnh hưởng. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 39001:2014 ISO 39001:2012 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Road traffic safety management systems - Requirements with guidance for use Lời nói đầu TCVN ISO 39001:2014 hồn tồn tương đương với ISO 39001:2012 TCVN ISO 39001:2014 (ISO 39001:2012) Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ công bố Lời giới thiệu An tồn giao thơng đường vấn đề tồn cầu Hằng năm, có khoảng 1,3 triệu người chết 20 đến 50 triệu người bị thương đường số ngày tăng lên Tác động kinh tế xã hội sức khỏe lớn Tiêu chuẩn đưa công cụ giúp tổ chức giảm bớt cuối loại bỏ rủi ro tử vong thương tật nặng liên quan đến tai nạn giao thông đường Mục tiêu đạt thơng qua việc sử dụng hiệu chi phí hệ thống giao thông đường Tiêu chuẩn nhận diện yếu tố thực hành tốt quản lý an tồn giao thơng đường bộ, giúp tổ chức đạt kết mong muốn an tồn giao thơng đường Tiêu chuẩn áp dụng cho tổ chức cơng, tư có tương tác với hệ thống giao thơng đường Tiêu chuẩn sử dụng bên nội bên tổ chức, gồm tổ chức chứng nhận, để đánh giá khả đáp ứng yêu cầu tổ chức Kinh nghiệm giới giảm mạnh tử vong thương tật nặng thông qua việc chấp nhận phương pháp tiếp cận Hệ thống An tồn tồn diện cho an tồn giao thơng đường Việc bao gồm tập trung cách rõ ràng, minh bạch vào kết an toàn giao thông đường hành động dựa chứng, hỗ trợ lực quản lý tổ chức Nhà nước khơng thể làm giảm tử vong thương tật Các tổ chức loại hình quy mơ, người sử dụng đường có vai trị định Khi áp dụng tiêu chuẩn này, tổ chức cần có khả đạt được: - kết an toàn giao thơng đường mức cao mức đạt nhờ việc tuân thủ luật tiêu chuẩn; - mục tiêu tổ chức, đồng thời đóng góp vào việc đạt mục tiêu xã hội Hệ thống quản lý quy định tiêu chuẩn hướng tổ chức trọng vào mục tiêu tiêu an tồn giao thơng đường hướng dẫn hoạch định hoạt động để thực mục đích thơng qua vận dụng phương pháp tiếp cận Hệ thống An toàn cho an toàn giao thông đường Phụ lục B mô tả loại kết an tồn giao thơng đường bộ, phương pháp tiếp cận Hệ thống An tồn khn khổ thực hành tốt quản lý an tồn giao thơng đường bộ, rõ cách thức chúng hài hòa thống với tiêu chuẩn Phụ lục A đưa hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường tích hợp tạo tương thích với hệ thống quản lý khác (xem thêm Phụ lục C) với trình tổ chức Tiêu chuẩn khuyến khích sử dụng phương pháp tiếp cận theo trình lặp lại (hoạch định, thực hiện, kiểm tra, hành động), hướng dẫn tổ chức mang lại kết an tồn giao thơng đường HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Road traffic safety management systems - Requirements with guidance for use Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định yêu cầu hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ, giúp tổ chức có hoạt động tương tác với hệ thống giao thông đường giảm thiểu tử vong thương tật nặng liên quan đến vụ tai nạn giao thông mà hệ thống gây ảnh hưởng Các yêu cầu tiêu chuẩn bao gồm việc xây dựng, áp dụng sách thích hợp an tồn giao thông đường bộ, xây dựng mục tiêu kế hoạch hành động an tồn giao thơng đường bộ, có tính đến u cầu pháp lý u cầu khác tổ chức tự nguyện tuân thủ, thông tin yếu tố, chuẩn mực liên quan đến an tồn giao thơng đường tổ chức nhận biết kiểm sốt gây ảnh hưởng Tiêu chuẩn áp dụng cho tổ chức khơng phân biệt loại hình, quy mơ, sản phẩm hay dịch vụ cung cấp miễn tổ chức mong muốn: a) cải tiến kết thực an tồn giao thơng đường bộ; b) thiết lập, áp dụng, trì cải tiến hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ; c) tự đảm bảo phù hợp với sách an tồn giao thơng đường tuyên bố; d) chứng tỏ phù hợp với tiêu chuẩn Tiêu chuẩn đề cập đến quản lý an tồn giao thơng đường Tiêu chuẩn không quy định yêu cầu kỹ thuật chất lượng dịch vụ hay sản phẩm vận tải (ví dụ đường bộ, tín hiệu giao thơng, biển báo, hệ thống chiếu sáng, loại ô tô, xe điện, dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa, dịch vụ ứng cứu ứng phó tình khẩn cấp) Tiêu chuẩn không nhằm hướng đến thống cấu trúc hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường hay hệ thống tài liệu An tồn giao thơng đường chia sẻ mặt trách nhiệm Tiêu chuẩn không nhằm loại trừ người sử dụng đường khỏi nghĩa vụ họ phải tuân thủ luật pháp có hành vi ứng xử có trách nhiệm Tiêu chuẩn giúp tổ chức nỗ lực để thúc đẩy người sử dụng đường tuân thủ luật pháp Tất yêu cầu nêu tiêu chuẩn này mang tính khái quát Khi yêu cầu tiêu chuẩn khơng áp dụng chất tổ chức sản phẩm hay dịch vụ tổ chức, yêu cầu xem điểm loại trừ, với điều kiện điểm loại trừ nguyên nhân việc loại trừ phải lập thành văn Khi nêu điểm loại trừ, công bố phù hợp với tiêu chuẩn chấp thuận điểm loại trừ không làm ảnh hưởng đến khả tổ chức việc thiết lập, áp dụng, trì cải tiến cách thành cơng hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường Tài liệu viện dẫn Khơng có tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Tiêu chuẩn áp dụng thuật ngữ định nghĩa 3.1 Đánh giá (audit) Q trình (3.27) có tính hệ thống, độc lập lập thành văn nhằm thu chứng đánh giá (3.4) xem xét đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá (3.3) CHÚ THÍCH 1: Đánh giá đánh giá nội (bên thứ nhất) đánh giá bên (bên thứ hai bên thứ ba) đánh giá kết hợp (kết hợp hai hay nhiều lĩnh vực) CHÚ THÍCH 2: "Bằng chứng đánh giá” “chuẩn mực đánh giá” định nghĩa TCVN ISO 19011 3.2 Chuyên gia đánh giá (auditor) Người có phẩm chất lực (3.7) cá nhân chứng tỏ để tiến hành việc đánh giá (3.1) CHÚ THÍCH 1: Các phẩm chất cá nhân chuyên gia đánh giá nêu TCVN ISO19011 3.3 Chuẩn mực đánh giá (audit criteria) Tập hợp sách, thủ tục yêu cầu sử dụng làm chuẩn để so sánh chứng đánh giá (3.4) 3.4 Bằng chứng đánh giá (audit evidence) Hồ sơ, trình bày kiện thông tin khác liên quan tới chuẩn mực đánh giá (3.3) kiểm tra xác nhận 3.5 Thơng tin sẵn có tốt (best available information) Thơng tin sẵn có tổ chức mà thơng tin có cân nhắc đến hạn chế liệu hay mô hình sử dụng khả có quan điểm khác biệt chuyên gia CHÚ THÍCH1: Thông tin bao gồm nguồn chứng, khảo sát khoa học tính an tồn, kinh nghiệm, thông tin phản hồi, quan trắc dự báo hay việc đánh giá chuyên gia CHÚ THÍCH 2: Tính sẵn có phụ thuộc vào nguồn lực tổ chức 3.6 Cam kết (commitment) Mức độ công việc đóng góp định cho hệ thống quản lý (3.16) 3.7 Năng lực (competence) Khả áp dụng kiến thức kỹ để đạt kết dự kiến 3.8 Sự phù hợp (conformity) Việc đáp ứng yêu cầu (3.28) 3.9 Cải tiến liên tục (continual improvement) Hoạt động mang tính thường xuyên để nâng cao kết thực (3.23) 3.10 Khắc phục (correction) Hành động để loại bỏ không phù hợp (3.19) phát 3.11 Hành động khắc phục (corrective action) Hành động để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp (3.19) ngăn ngừa tái diễn 3.12 Tử vong (death) Chết nguyên nhân trực tiếp từ tai nạn giao thơng (3.33) CHÚ THÍCH: Có định nghĩa quốc tế chấp nhận rộng rãi tử vong nạn giao thơng, tử vong hay nhiều người bị chết chết khoảng thời gian 30 ngày mà nguyên nhân trực tiếp tai nạn giao thông, ngoại trừ việc tự tử Cũng có định nghĩa khác nước khác 3.13 Thông tin dạng văn (documented information) Thông tin địi hỏi trì kiểm sốt tổ chức (3.21) phương tiện chứa đựng thông tin CHÚ THÍCH 1: Thơng tin dạng văn thể định dạng phương tiện từ nguồn tin CHÚ THÍCH 2:Thơng tin dạng văn đề cập đến: hệ thống quản lý (3.16), kể trình (3.27) liên quan; thông tin tạo lập để phục vụ cho hoạt động tác nghiệp tổ chức (hệ thống tài liệu); chứng kết đạt (hồ sơ) 3.14 Hiệu lực (effectiveness) Mức độ thực hoạt động đạt kết theo hoạch định 3.15 Bên quan tâm (interested party) Cá nhân hay tổ chức (3.21) ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng cảm nhận thấy bị ảnh hưởng định hay hoạt động CHÚ THÍCH: Bên quan tâm bao gồm khơng giới hạn nhân viên, nhà thầu, nhà cung ứng, khách hàng bên thứ ba khác bị ảnh hưởng 3.16 Hệ thống quản lý (management system) Tập hợp yếu tố có liên quan tương tác lẫn tổ chức (3.21) để thiết lập sách (3.24), mục tiêu (3.20) trình (3.27) nhằm đạt mục tiêu CHÚ THÍCH 1: Một hệ thống quản lý đề cập đến nhiều lĩnh vực CHÚ THÍCH 2: Các yếu tố hệ thống bao gồm cấu tổ chức, vai trò trách nhiệm, việc hoạch định, tác nghiệp, CHÚ THÍCH 3: Phạm vi hệ thống bao gồm tồn tổ chức, chức cụ thể phân định tổ chức, phận cụ thể xác định tổ chức hay nhiều chức tạo thành nhóm tổ chức 3.17 Phép đo (measurement) Quá trình (3.27) xác định giá trị 3.18 Theo dõi (monitoring) Xác định tình trạng hệ thống, trình (3.27) hay hoạt động CHÚ THÍCH: Để xác định tình trạng cần kiểm tra, giám sát quan trắc cách nghiêm túc 3.19 Sự không phù hợp (nonconformity) Sự không đáp ứng yêu cầu (3.28) 3.20 Mục tiêu (objective) Kết cần đạt CHÚ THÍCH 1: Mục tiêu mang tính chiến lược, chiến thuật tác nghiệp CHÚ THÍCH 2: Các mục tiêu liên quan đến lĩnh vực khác (như mục đích tài chính, sức khỏe an tồn, mơi trường,…) áp dụng cấp khác [như chiến lược, tồn cơng ty, dự án, sản phẩm hay q trình (3.27)] CHÚ THÍCH 3: Mục tiêu thể theo cách khác kết dự kiến, mục đích, chuẩn mực tác nghiệp, làm mục tiêu an tồn giao thơng đường hay sử dụng từ ngữ khác có ý nghĩa tương tự (như mục đích, mục tiêu hướng tới, hay tiêu) CHÚ THÍCH 4: Trong trường hợp hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ, mục tiêu an tồn giao thơng đường tổ chức thiết lập qn với sách an tồn giao thơng đường bộ, nhằm đạt kết cụ thể 3.21 Tổ chức (organization) Người nhóm người với chức riêng có trách nhiệm, quyền hạn mối quan hệ để đạt mục tiêu (3.20) CHÚ THÍCH: Khái niệm tổ chức bao gồm, không giới hạn ở, thương nhân đơn lẻ, cơng ty, tập đồn, hãng, xí nghiệp, người ủy quyền, cổ đông, hội từ thiện viện, hay phần kết hợp loại hình dù có hợp hay khơng tổ chức cơng hay tư 3.22 Th ngồi (outsource) Lập thỏa thuận tổ chức (3.21) bên ngồi thực phần chức hay q trình (3.27) tổ chức CHÚ THÍCH: Tổ chức bên ngồi tổ chức nằm phạm vi hệ thống quản lý (3.16), chức hay trình thực lại thuộc phạm vi hệ thống 3.23 Kết thực (performance) Kết đo CHÚ THÍCH 1: Kết thực liên quan tới phát định tính hay định lượng CHÚ THÍCH 2: Kết thực liên quan tới việc quản lý hoạt động, trình (3.27), sản phẩm (gồm dịch vụ), hệ thống tổ chức (3.21) 3.24 Chính sách (policy) Ý đồ định hướng tổ chức (3.21) lãnh đạo cao (3.45) cơng bố cách thức CHÚ THÍCH: Chính sách an tồn giao thơng đường đưa khuôn khổ cho hành động cho việc thiết lập mục tiêu (3.20), tiêu (3.43) an tồn giao thơng đường 3.25 Hành động phịng ngừa (preventive action) Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp (3.19) tiềm ẩn 3.26 Thủ tục (procedure) Cách thức xác định để thực hoạt động hay trình (3.27) 3.27 Quá trình (process) Tập hợp hoạt động có liên quan tương tác lẫn để chuyển đầu vào thành đầu 3.28 Yêu cầu (requirement) Nhu cầu hay mong đợi tuyên bố, thường hàm ý mang tính bắt buộc CHÚ THÍCH 1: “Hàm ý” có nghĩa theo tập quán hay thông lệ, tổ chức bên quan tâm hàm ý nhu cầu hay mong đợi CHÚ THÍCH 2: Một yêu cầu xác định yêu cầu tun bố, ví dụ dạng thơng tin dạng văn 3.29 Rủi ro (risk) Ảnh hưởng khơng chắn CHÚ THÍCH 1: Ảnh hưởng sai lệch so với dự kiến, tích cực hay tiêu cực CHÚ THÍCH 2: Sự khơng chắn tình trạng, chí phần, thiếu hụt thông tin liên quan tới việc hiểu nhận thức kiện, hệ kiện đó, khả xảy CHÚ THÍCH 3: Rủi ro thường đặc trưng dẫn chiếu đến kiện (được định nghĩa 3.5.1.3, TCVN 9788:2013) hệ (được định nghĩa 3.6.1.3, TCVN 9788:2013) tiềm ẩn, kết hợp chúng Trong tiêu chuẩn này, rủi ro liên quan đến an toàn giao thông đường đề cập đến tai nạn (sự kiện), tử vong thương tật nặng (hệ quả) CHÚ THÍCH 4: Rủi ro thường thể theo cách kết hợp hệ kiện (bao gồm thay đổi hoàn cảnh) khả xảy (được định nghĩa 3.6.1.1, TCVN 9788:2013) kèm theo 3.30 Đường (road) Đường gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường CHÚ THÍCH: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đưa định nghĩa đường bề mặt bao gồm khu vực lân cận mà phương tiện giao thông đường người sử dụng để lại; Các đoạn đường sắt cắt ngang qua đường đường tàu điện chạy đường thuộc đường 3.31 Mạng lưới đường (road network) Hệ thống đường (3.30) khu vực cụ thể 3.32 Giao thông đường (road traffic) Việc sử dụng đường (3.30) phương tiện có động khơng có động 3.33 Tai nạn giao thông đường (road traffic crash) Sự va chạm hay tác động khác đường (3.30) dẫn đến tử vong (3.12), thương tật nặng (3.44) hay thiệt hại CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, tổ chức (3.21) trọng vào việc ngăn ngừa tử vong thương tật nặng (3.44) nảy sinh từ tai nạn giao thông đường dài hạn cải tiến mặt tiêu giai đoạn 3.34 Sự cố giao thông đường (road traffic incident) Sự kiện nảy sinh sai lỗi yếu tố cấu thành yếu tố bên ngồi liên quan hệ thống giao thơng đường (3.36) CHÚ THÍCH 1: Sự cố bao gồm, không giới hạn ở, tai nạn giao thông đường (3.33) lần “thốt nạn” CHÚ THÍCH 2: Các ví dụ yếu tố cấu thành mà sai lỗi gây cố bao gồm người sử dụng đường (3.37), phương tiện giao thông đường bộ, đường (3.30) yếu tố bên ngồi liên quan khơng biết trước ánh sáng hay động vật 3.35 An tồn giao thơng đường (road traffic safety - RTS) Các điều kiện yếu tố liên quan đến tai nạn giao thông đường (3.33) cố giao thông đường (3.34) khác có tác động có khả gây tác động làm tử vong hay thương tật nặng cho người sử dụng đường (3.37) 3.36 Hệ thống giao thông đường (road traffic system) Đường (3.30), phương tiện giao thông đường bộ, hệ thống cấp cứu y tế, người sử dụng đường (3.37) tương tác chúng 3.37 Người sử dụng đường (road user) Bất kỳ người đường (3.30) 3.38 Khiếm khuyết an tồn giao thơng đường (road traffic safety deficiency) Sự xuất điều kiện yếu tố liên quan đến hệ thống giao thông đường (3.36) nhận biết nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường (3.33) cố giao thông đường (3.34) dẫn đến có khả dẫn đến tử vong thương tật nặng cho người sử dụng đường (3.37) 3.39 Hành động khắc phục an tồn giao thơng đường (RTS corrective action) Hành động để loại bỏ nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường (3.33) 3.40 Kết thực an tồn giao thơng đường (RTS performance) Các kết đo từ việc quản lý đóng góp tổ chức (3.21) an tồn giao thơng đường (3.35) CHÚ THÍCH: Trong trường hợp hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ, kết đo theo sách an tồn giao thơng đường (3.24), mục tiêu an tồn giao thơng đường (3.20), tiêu an tồn giao thơng đường (3.43) u cầu khác việc thực tổ chức (3.21) 3.41 Yếu tố ảnh hưởng tới kết thực an tồn giao thơng đường (RTS performance factor) Yếu tố, hạng mục hay chuẩn mực đo được, đóng góp vào an tồn giao thơng đường (3.35) mà tổ chức (3.21) gây ảnh hưởng cho phép tổ chức xác định tác động tới an tồn giao thơng đường CHÚ THÍCH: Yếu tố cho phép tổ chức (3.21), kể nhà thầu nhà thầu phụ tổ chức, xác định thay đổi kết thực an tồn giao thơng đường (3.23) Đây hạng mục cụ thể, đo hoạt động tổ chức tổ chức sử dụng để theo dõi kết thực theo thời gian 3.42 Hành động phịng ngừa an tồn giao thơng đường (RTS preventive action) Hành động nhằm làm giảm loại bỏ rủi ro (3.29) tai nạn giao thông đường (3.33) 3.43 Chỉ tiêu an tồn giao thơng đường (RTS target) Kết thực (3.23) chi tiết cần đạt được, phù hợp với sách (3.24) mục tiêu (3.20) an tồn giao thơng đường áp dụng cho tổ chức (3.21) kết hợp bên quan tâm (3.16) 3.44 Thương tật nặng (Serious injury) Thương tật có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe gây tác hại không nhỏ cho thể hay chức thể người tai nạn giao thơng đường (3.33) CHÚ THÍCH: Tại nước khác nhau, sử dụng định nghĩa khác thương tật nặng sở thời gian phải điều trị bệnh viện người bị thương Mức độ nặng dựa chẩn đốn y học hay tình trạng tàn tật hậu tai nạn giao thơng đường Có thể có định nghĩa khác nhiều nước khác khau 3.45 Lãnh đạo cao (Top management) Người nhóm người điều hành kiểm soát tổ chức (3.21) cấp cao CHÚ THÍCH 1: Lãnh đạo cao có quyền giao quyền lực cung cấp nguồn lực phạm vi tổ chức CHÚ THÍCH 2: Nếu phạm vi hệ thống quản lý (3.16) bao gồm phần tổ chức lãnh đạo cao người điều hành kiểm sốt phần tổ chức Bối cảnh tổ chức 4.1 Hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức Tổ chức phải xác định vấn đề nội bên ngồi có liên quan đến mục đích tổ chức ảnh hưởng đến khả tổ chức việc đạt (các) kết dự kiến hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường tổ chức Tổ chức phải: nhận biết vai trò hệ thống giao thơng đường bộ; nhận biết q trình, hoạt động chức có liên quan tổ chức tác động tới an tồn giao thơng đường bộ; xác định trình tự tương tác trình, hoạt động chức 4.2 Hiểu nhu cầu mong đợi bên quan tâm Tổ chức phải xác định: bên quan tâm liên quan đến hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ; u cầu bên quan tâm; yêu cầu pháp lý yêu cầu khác liên quan tới an toàn giao thông đường mà tổ chức tự nguyện tuân thủ 4.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường Tổ chức phải xác định ranh giới khả áp dụng hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường để thiết lập phạm vi áp dụng Khi xác định phạm vi này, tổ chức phải đặc biệt cân nhắc: vấn đề nội bên đề cập 4.1; yêu cầu đề cập 4.2; yêu cầu hoạch định đề cập Điều Tổ chức phải xác định kết dự kiến hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường mình, bao gồm việc làm giảm loại bỏ cách số lượng tử vong thương tật nặng vụ tai nạn giao thơng đường mà tổ chức gây ảnh hưởng Phạm vi áp dụng phải nêu rõ văn 4.4 Hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường Tổ chức phải thiết lập, áp dụng, trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ, bao gồm trình cần thiết tương tác trình, phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn Lãnh đạo 5.1 Lãnh đạo cam kết Lãnh đạo cao phải chứng tỏ dẫn dắt cam kết hệ thống quản lý an tồn giao thơng thơng qua việc: đảm bảo sách an tồn giao thơng đường mục tiêu an tồn giao thơng đường thiết lập chúng phải tương xứng với định hướng chiến lược tổ chức; đảm bảo việc tích hợp u cầu an tồn giao thơng đường vào trình hoạt động tổ chức; đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ; đưa việc loại bỏ tử vong thương tật nặng từ tai nạn giao thông đường thành mục tiêu an tồn giao thơng đường dài hạn định kết an tồn giao thơng đường cần đạt giai đoạn cụ thể; làm việc tinh thần có lợi hợp tác với bên quan tâm để phát triển, đóng góp cho hệ thống an tồn giao thơng đường giúp đạt mục tiêu an toàn giao thông đường thiết lập; đảm bảo tổ chức lựa chọn cách tiếp cận theo trình để đạt kết mong muốn an tồn giao thơng đường để đảm bảo ln có q trình minh bạch, tham gia thích hợp tất cấp liên quan tổ chức; thiết lập thứ tự ưu tiên hành động chiến lược lựa chọn chương trình hành động cụ thể sở thông tin sẵn có tốt để đạt kết dự kiến hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ; trao đổi thông tin tầm quan trọng việc quản lý cách hiệu lực an tồn giao thơng đường tầm quan trọng việc tuân thủ yêu cầu hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ; cung cấp nguồn lực để thiết lập, áp dụng, trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ; đảm bảo hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường đạt kết dự kiến nhờ việc tập trung vào kết an tồn giao thơng đường bộ; đảm bảo ý nghĩa quan trọng việc tuân thủ yêu cầu luật pháp việc đạt kết dự kiến hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường truyền đạt cho tất người tổ chức; định hướng khuyến khích người đóng góp cho tính hiệu lực hệ thống an tồn giao thơng đường bộ; cải tiến liên tục; hỗ trợ vị trí quản lý liên quan khác để chứng tỏ dẫn dắt áp dụng hoạt động chức họ CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, khái niệm “hoạt động” hiểu theo nghĩa rộng bao gồm hoạt động mang tính cốt lõi mục đích tồn tổ chức 5.2 Chính sách Lãnh đạo cao phải thiết lập sách an tồn giao thơng đường bộ: a) thích hợp với mục đích tổ chức; b) cung cấp chế cho việc thiết lập mục tiêu tiêu an tồn giao thơng đường bộ; c) bao gồm cam kết để đáp ứng yêu cầu hành có liên quan; d) bao gồm cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường Chính sách phải: sẵn có thông tin dạng văn bản; truyền đạt tổ chức; sẵn có cho bên quan tâm, thích hợp 5.3 Vai trị, trách nhiệm quyền hạn tổ chức Lãnh đạo cao phải đảm bảo trách nhiệm quyền hạn phân công cho vị trí liên quan thơng báo tổ chức Lãnh đạo cao phải phân công trách nhiệm quyền hạn để: a) đảm bảo hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn này; b) báo cáo kết thực hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường cho lãnh đạo cấp cao nhất, kể khuyến nghị cải tiến Hoạch định 6.1 Khái quát Tổ chức phải tuân theo trình xem xét kết thực an tồn giao thơng đường thời mình, xác định rủi ro hội, lựa chọn yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường để tiếp tục triển khai, phân tích xem điều đạt theo thời gian để thiết lập mục tiêu, tiêu an tồn giao thơng đường thích hợp kế hoạch để đạt chúng Việc xem xét kết thực an tồn giao thơng đường thời phải tính đến bối cảnh tổ chức (xem Điều 4) vai trò lãnh đạo tổ chức (xem Điều 5) với viện dẫn cụ thể tới trình, hoạt động chức liên quan tổ chức tác động tới an tồn giao thơng đường Khi có thể, phải lượng hóa kết thực an tồn giao thông đường thời thực đánh giá tác động có tương lai theo yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường 6.2 Hành động giải rủi ro hội Khi hoạch định hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ, tổ chức phải xem xét vấn đề nêu 4.1, 4.2 phải xác định rủi ro, hội cần giải để: đảm bảo hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường đạt (các) kết dự kiến; phòng ngừa giảm bớt tác động không mong muốn; đạt cải tiến liên tục Tổ chức phải hoạch định: a) hành động để giải rủi ro hội này; b) cách thức để: tích hợp thực hành động vào trình hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường mình; đánh giá hiệu lực hành động 6.3 Yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường Tùy thuộc vào bối cảnh (xem Điều 4), rủi ro hội nhận diện, tổ chức phải xác định sử dụng yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường từ danh mục yếu tố hứng chịu rủi ro, yếu tố ảnh hưởng đến kết an toàn cuối cùng, yếu tố ảnh hưởng đến kết an toàn trung gian a) Yếu tố hứng chịu rủi ro: khoảng cách lại dung lượng giao thông đường bao gồm loại phương tiện giao thông đường đối tượng sử dụng đường dù họ có bị ảnh hưởng hay khơng bị ảnh hưởng tổ chức dung lượng sản phẩm dịch vụ mà tổ chức cung cấp b) Yếu tố ảnh hưởng đến kết an toàn cuối ví dụ số lượng vụ tử vong thương tật nặng c) Yếu tố ảnh hưởng đến kết an toàn trung gian: yếu tố liên quan tới việc hoạch định an toàn, thiết kế sử dụng mạng lưới giao thông đường bộ, sản phẩm dịch vụ mạng lưới đó, điều kiện ra, vào sản phẩm, dịch vụ người sử dụng đường việc phục hồi, chăm sóc cho nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ: thiết kế đường tốc độ an toàn, đặc biệt cân nhắc đến khu vực phân cách (phần bắt đầu giao thông phần người sử dụng đường dễ bị nạn), khu vực lề đường thiết kế nơi giao cắt; việc sử dụng đường thích hợp tùy thuộc vào loại phương tiện, người sử dụng, loại hàng hóa thiết bị; việc sử dụng thiết bị an toàn cá nhân, đặc biệt lưu ý loại dây an toàn, ghế bảo vệ trẻ em, mũ bảo hiểm cho người xe đạp, xe máy phương tiện để nhìn phương tiện để nhìn thấy; sử dụng tốc độ lái an toàn sở cân nhắc loại phương tiện, điều kiện giao thông, thời tiết phù hợp người lái xe, đặc biệt cân nhắc tình trạng mệt mỏi, khơng tập trung, uống rượu dùng ma túy; hoạch định hành trình an toàn bao gồm việc cân nhắc nhu cầu lại, mật độ giao thông phương thức lại, lựa chọn lộ trình, phương tiện lái xe; tính an tồn phương tiện, đặc biệt phải tính đến việc bảo vệ người ngồi xe, bảo vệ người sử dụng đường khác (người dễ bị tai nạn người ngồi phương tiện khác), biện pháp để tránh giảm nhẹ tai nạn giao thông đường bộ, cấp độ an toàn đường, tải trọng xe an ninh việc chất chở hàng phương tiện; có cấp phép thích hợp để lái sử dụng theo phân hạng loại xe lưu hành; loại bỏ khỏi mạng lưới giao thông đường phương tiện không phù hợp, lái xe, người xe không đáp ứng chuẩn mực; ứng phó cấp cứu sau tai nạn, có chuẩn bị sẵn sàng với tình khẩn cấp việc hồi sức, chăm sóc sau nạn; Tổ chức phải thiết lập yếu tố bổ sung ảnh hưởng đến kết thực an toàn giao thông đường yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường nêu chưa đầy đủ Các yếu tố bổ sung phải lập sở điều tra cố an tồn giao thơng đường liên quan điểm khiếm khuyết an tồn giao thơng đường nhận biết Dựa yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an toàn giao thông đường bộ, tổ chức phải quy định mức độ chi tiết thích hợp hạng mục chuẩn mực để xác định, theo dõi đo lường mục tiêu tiêu an toàn giao thông đường Tổ chức phải lập văn cập nhật thơng tin VÍ DỤ: Việc sử dụng dây an toàn thể hạng mục chuẩn mực liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường “sử dụng thiết bị an toàn cá nhân” Đối với yếu tố “an toàn phương tiện”, mức độ an toàn cho người sử dụng thể hạng mục mức độ chuẩn mực CHÚ THÍCH: Hướng dẫn việc sử dụng yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường cho loại tổ chức khác nêu A.11 6.4 Mục tiêu an tồn giao thơng đường hoạch định để đạt mục tiêu Tổ chức phải thiết lập mục tiêu an tồn giao thơng đường tất cấp phận chức liên quan Các mục tiêu an toàn giao thơng đường phải: phù hợp với sách an tồn giao thơng đường bộ; đo (khi có thể); tính đến yêu cầu hành; theo dõi; truyền đạt; cập nhật thích hợp Tổ chức phải trì thơng tin dạng văn mục tiêu tiêu an toàn giao thông đường Khi thiết lập xem xét mục tiêu tiêu an tồn giao thơng đường mình, tổ chức phải tính đến rủi ro hội nêu 6.2, yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường nêu 6.3, hạng mục chuẩn mực nêu 6.3 xem xét lực quản lý Tổ chức phải cân nhắc đến giải pháp công nghệ, yêu cầu tài chính, tác nghiệp hoạt động quan điểm bên quan tâm Khi hoạch định cách thức nhằm đạt mục tiêu tiêu an tồn giao thơng đường mình, tổ chức phải xác định: việc thực hiện; nguồn lực cần thiết gì; người chịu trách nhiệm; cơng việc hoàn thành; cách thức đánh giá kết Các kế hoạch hành động phải lập thành văn xem xét cần CHÚ THÍCH 1: A.6.3 nêu ví dụ hệ thống tiêu an tồn giao thơng đường CHÚ THÍCH 2: Loại phép đo mục tiêu tiêu an tồn giao thơng đường xác định sở yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường hạng mục chuẩn mực nêu 6.3 kết đầu tổ chức Hỗ trợ 7.1 Điều phối Tổ chức phải điều phối tất cấp chức liên quan (thường bao gồm tham gia nhân viên) bên quan tâm để thực lợi ích tiềm từ hành động có liên quan tới hệ thống an tồn giao thơng đường Tổ chức phải đảm bảo có tư vấn thích hợp từ nội bên điều phối hoạt động thiết lập để đạt (các) mục tiêu tiêu an toàn giao thông đường thiết lập 7.2 Nguồn lực Tổ chức phải xác định cung cấp nguồn lực, chế hoạt động cần thiết để thiết lập, áp dụng, trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường nhằm đạt mục tiêu tiêu an tồn giao thơng đường thiết lập CHÚ THÍCH: Các nguồn lực bao gồm nguồn nhân lực với kỹ chuyên môn riêng biệt, sở vật chất hạ tầng tổ chức, nguồn lực cơng nghệ tài 7.3 Năng lực Tổ chức phải: xác định lực cần thiết (những) người làm việc kiểm sốt tổ chức ảnh hưởng đến kết thực an toàn giao thông đường tổ chức; đảm bảo người có lực sở giáo dục, đào tạo kinh nghiệm thích hợp; thích hợp, phải thực hành động để đạt lực cần thiết đánh giá hiệu lực hành động thực hiện; trì thơng tin dạng văn thích hợp làm chứng lực CHÚ THÍCH: Các hoạt động tiến hành đào tạo, tư vấn định lại người thuê làm việc thuê hay ký hợp đồng với người có lực 7.4 Nhận thức Những người làm việc kiểm soát tổ chức người chịu ảnh hưởng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thơng đường cơng việc mình, phải có nhận thức về: sách an tồn giao thơng đường bộ; đóng góp họ hiệu lực hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ, kể lợi ích thu từ việc cải tiến kết thực an tồn giao thơng đường bộ; liên quan đến việc không phù hợp với yêu cầu hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bộ; - thơng tin học gắn liền với cố giao thông đường nghiêm trọng mà tổ chức trải qua 7.5 Trao đổi thông tin Tổ chức phải xác định nhu cầu trao đổi thông tin nội bên liên quan tới hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ, bao gồm: nội dung trao đổi thông tin; thực trao đổi thông tin; trao đổi thông tin với Tổ chức phải thiết lập, áp dụng trì q trình trao đổi thơng tin có cân nhắc đến cấp biệt cho trẻ em xem cần thiết để bổ sung mức độ an toàn vốn có hệ thống giao thơng đường Việc sử dụng thiết bị an tồn khơng phụ thuộc vào người sử dụng/người điều khiển phương tiện, phụ thuộc vào việc tuân thủ quy tắc an toàn mà thực qua thúc ép lực lượng cảnh sát, mà phụ thuộc vào thúc đẩy chế quản lý thiết bị hỗ trợ người điều khiển phương tiện (ví dụ thiết bị cảnh báo cài dây đai an toàn) 4) Lựa chọn tốc độ lái xe an toàn, cân nhắc kiểu phương tiện giao thông, điều kiện thời tiết tình trạng giao thơng Tốc độ lái xe khơng an tồn vấn đề chủ yếu an tồn giao thơng đường Cùng với giải pháp kỹ thuật biện pháp thúc đẩy mang tính cộng đồng kết hợp với lực lượng cảnh sát, người ta cịn áp dụng nhiều giải pháp cơng nghệ để hỗ trợ người điều khiển phương tiện tuân thủ quy định hạn chế tốc độ quy định, bao gồm camera giám sát tốc độc hệ thống hỗ trợ lái xe, ví dụ thiết bị hạn chế tốc độ thiết bị giám sát lái xe xe Tuy nhiên, việc xử lý thích ứng với thời tiết, tình trạng giao thơng nói chung thực theo luật giao thơng xem điều kiện tiên 5) Sức khỏe người lái xe, đặc biệt cân nhắc tới yếu tố tình trạng mệt mỏi, phân tâm, sử dụng đồ uống có cồn chất gây nghiện Một tỷ lệ lớn vụ tai nạn giao thông đường hậu từ việc lái xe khơng an tồn đặc biệt có liên quan tới tình trạng mệt mỏi, phân tâm, sử dụng đồ có cồn chất gây nghiện Tại nhiều quốc gia, yêu cầu lập pháp yêu cầu khác tạo khuôn khổ hỗ trợ cho việc quản lý vấn đề Hệ thống hỗ trợ lái xe, thiết bị kiểm soát nồng độ cồn nhằm ngăn chặn lái xe với nồng độ cồn vượt mức cho phép sử dụng ngày tăng lên Việc giám sát kiểm tra việc sử dụng phương tiện vận tải thương mại thời gian làm việc người lái xe công cụ quản lý hữu hiệu 6) Hoạch định hành trình an tồn, bao gồm cân nhắc tới nhu cầu lại, số lượng loại phương tiện giao thông, lựa chọn tuyến đường, phương tiện giao thông lái xe Lên kế hoạch lại có tác động quan trọng tới an tồn giao thông đường Cân nhắc xem liệu việc lại có cần thiết hay khơng (ví dụ sử dụng thiết bị liên lạc viễn thơng có hiệu tương đương), loại phương tiện giao thông (bộ hành, phương tiện giao thông cá nhân, phương tiện giao thơng cơng cộng) an tồn phù hợp cho chuyến tuyến đường an tồn phù hợp Có thể tìm kiếm hỗ trợ từ chương trình dành cho người tiêu dùng (như chương trình đánh giá đường thường đánh giá cách hệ thống mức độ an toàn loại đường khác nhau), từ người chuyên lập kế hoạch lại 7) Sự an tồn phương tiện giao thơng, đặc biệt cân nhắc đến yếu tố bảo vệ người ngồi xe người tham gia giao thông khác đường (những người dễ bị tổn thương người khác sử dụng phương tiện giao thông), tránh giảm nhẹ vụ va chạm giao thơng đường bộ, phương tiện có phù hợp giao thơng đường công cộng hay không, khả chở khách phương tiện đảm bảo tải trọng phù hợp phương tiện giao thông Cải tiến thiết kế an toàn thiết bị an toàn phương tiện giao thông, bao gồm phát triển ứng dụng cơng nghệ an tồn (ví dụ kiểm sốt cân bằng điện tử), đóng vai trò quan trọng nỗ lực giảm thiểu vụ tử vong thương tật nặng giao thông đường Các điều kiện cho phép phương tiện tham gia vào mạng lưới đường nêu rõ việc đăng kiểm phương tiện giao thơng mang tính chế định việc chứng nhận mang tính luật pháp, nhiên điều kiện bổ sung yêu cầu mang tính nội tổ chức Mọi tổ chức cải tiến tình trạng an toàn qua việc lựa chọn cẩn thận loại phương tiện mà họ sử dụng Sự khác độ an toàn kiểu đời phương tiện quan trọng người ngồi xe hay xe dù loại xe tải trọng nhẹ hay tải trọng nặng Nói chung, an tồn phương tiện theo luật định hầu hết phương tiện giao thơng đời có độ an tn tồn theo luật định Tổ chức sử dụng chương trình thử nghiệm người tiêu dùng bảng đánh giá tỷ lệ an toàn công bố công khai kiểu loại xe để làm giúp họ đưa định mức độ an tồn nhóm phương tiện mà họ tìm kiếm 8) Cấp phép thích hợp cho người lái/người điều khiển cấp phương tiện Người điều khiển phương tiện nói chung phải đáp ứng chuẩn mực theo luật định để phép tham gia không phép tham gia mạng lưới đường Cùng với tiêu chuẩn này, tổ chức đòi hỏi bổ sung thêm yêu cầu dạng giấy phép thích hợp, có u cầu cao so với tiêu chuẩn hành vi lái xe người điều khiển phương tiện, với yêu cầu an toàn bổ sung cho người điều khiển phương tiện Tổ chức nên có yêu cầu rõ ràng việc sử dụng loại phương tiện loại đường nhấn mạnh tầm quan trọng việc thực thi yêu cầu Tình trạng sức khỏe, lực, tiêu chuẩn cấp lái xe quan trọng 9) Loại bỏ khỏi mạng lưới đường phương tiện không phù hợp lái xe/người điều khiển phương tiện không đáp ứng chuẩn mực Hệ thống xử phạt theo luật định đặt điều kiện quy định lái xe không đáp ứng chuẩn mực trường hợp vi phạm nặng quy tắc quan trọng an tồn Những u cầu mang tính luật pháp bao hàm điều kiện loại bỏ phương tiện Các tổ chức đặt thêm yêu cầu, ví dụ chế kiểm định đội xe, giới hạn niên hạn sử dụng phương tiện giám sát hồ sơ lái xe để họ đảm bảo sức khỏe lái xe 10) Ứng phó sau tai nạn sơ cứu ban đầu, chuẩn bị sẵn sàng cho tình khẩn cấp phục hồi chăm sóc sức khỏe sau tai nạn Bảo hiểm, có chuẩn bị sẵn sàng cho việc báo động, chăm sóc ban đầu việc đào tạo lái xe điều khiển phương tiện giao thông thương mại phương tiện giao thông công cộng, mức độ sẵn có chất lượng dịch vụ cứu hộ ứng phó khẩn cấp, phục hồi, chăm sóc sức khỏe sau tai nạn phần chuỗi biện pháp ứng phó sau tai nạn, chúng có ảnh hưởng quan trọng tới tỷ lệ tử vong tàn tật sau tai nạn giao thông đường A.6.4 Mục tiêu an tồn giao thơng đường hoạch định để đạt mục tiêu Bất kể bối cảnh nào, tổ chức phải trọng vào mục tiêu tiêu an toàn giao thông đường để vận hành hệ thống quản lý, tích hợp hệ thống nhằm đạt mục đích nêu Việc cải tiến kết thực an toàn giao thơng đường q trình liên tục việc kiểm tra đo lường, phân định trách nhiệm mục tiêu tiêu an toàn giao thông đường yếu tố đảm bảo thực cải tiến Các mục tiêu tiêu an tồn giao thơng đường tổ chức đặt cần cụ thể đo cần tính đến lực quản lý an tồn giao thơng đường để đạt chúng Một mơ hình thực hành tốt liên quan tới tổ chức tư nhân nhà nước cần phải bao gồm tiêu tổng thể để giảm chi phí vụ tai nạn giao thông đường bộ, thông qua việc giảm số lượng tử vong thương tật nặng (kết cuối cùng) Những kết cuối đạt nhờ can thiệp dựa yếu tố ảnh hưởng đến kết trung gian an tồn, mà yếu tố có tiêu an tồn giao thơng đường riêng (ví dụ mức độ có đeo dây an tồn) Việc truyền tải can thiệp (đối với đầu ra, lắp đặt thiết bị giám sát cồn) có tiêu cách kiểm tra an tồn giao thơng đường riêng chúng Việc xây dựng sử dụng nhiều chương trình kế hoạch hành động đóng vai trị quan trọng thực thành công hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường Đối với vấn đề phức tạp, cần nhiều kế hoạch mang tính thống Để thực tốt, tổ chức phải kiểm tra nguồn lực (tài chính, nhân lực, sở hạ tầng) cần có để thực chương trình cách thức phân bổ chúng, chế phối hợp cần có, chương trình thúc đẩy, theo dõi đánh cân nhắc xem xét nhu cầu xây dựng chuyển giao tri thức Tùy theo mức độ phức tạp chương trình, tổ chức nên phân cơng trách nhiệm, quyền hạn ngày hoàn thành nhiệm vụ riêng biệt để đảm bảo mục tiêu an toàn giao thơng đường hồn thành khung thời gian tổng thể Cần thường xuyên thực việc xem xét, điều chỉnh (các) chương trình Đây phần hoạt động xem xét lãnh đạo, thường xuyên A.7 Hỗ trợ Một chuỗi chức quản lý yêu cầu để thực có hiệu lực trì thành cơng hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường A.7.1 Điều phối Một hệ thống quản lý an toàn giao thông đường thành công thường dựa phối hợp bình đẳng (ngang hàng) theo chức phận khác tổ chức (cho dù nơi khác nhau, có chức khác nhau) bên liên quan (dù tổ chức công hay tư nhân), điều phối mang tính đạo phận tổ chức Xác định bối cảnh tổ chức và, đặc biệt là, nhu cầu mong muốn bên liên quan, điểm khởi đầu quan trọng để thiết lập xem hoạt động cần phối hợp với để nhằm cải tiến kết thực an tồn giao thơng đường A.7.2 Nguồn lực Để thực tốt, tổ chức đảm bảo nguồn lực sở hạ tầng tổ chức thích hợp sẵn có để đảm bảo hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường thiết lập, thực trì Những ví dụ sở hạ tầng tổ chức bao gồm tịa nhà, phương tiện giao thơng đường dây liên lạc Các quy trình, chẳng hạn quy trình phân tích chi phí- lợi ích, dùng để hướng dẫn phân bổ nguồn lực cho chương trình an tồn A.7.3 Năng lực Việc nhận thức, tri thức, hiểu biết lực có cải tiến thông qua đào tạo, giáo dục, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm từ dự án, tuyển dụng nhân viên lành nghề Điều quan trọng phải định người hay thiết lập q trình mà người q trình thường xun thúc đẩy việc tính tốn biện pháp thực hành, kỹ thuật an toàn, cách tiếp cận cải tiến kết thực an tồn giao thơng đường Thường xun cập nhật kiến thức vấn đề tổ chức cho phép tổ chức xem xét cân nhắc thực tế thay đổi bối cảnh cam kết cách tiếp cận tổng thể an tồn giao thơng đường A.7.4 Nhận thức Xem hướng dẫn phần A.7.3 nêu A.7.5 Trao đổi thông tin Trao đổi thông tin yêu cầu hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường cần thiết cho việc thực hệ thống cách hiệu lực Trong nội bộ, điều đạt thơng qua họp nhóm thường xun, tin mạng nội Mọi người tham gia việc qua hoạt động tư vấn giải pháp cải tiến khả thi việc lựa chọn hình thức kiểm sốt thích hợp bao gồm việc thảo luận ưu nhược điểm giải pháp lực chọn để kiểm soát mối nguy hại cụ thể hay cách ngăn chặn hành vi khơng an tồn Trao đổi thơng tin với bên ngồi bao gồm đối thoại với bên liên quan cân nhắc xem xét vấn đề liên quan an tồn giao thơng đường có liên quan họ Mục đích việc trao đổi thơng tin khuyến khích trao đổi mở thơng tin quan điểm, để tổ chức bên liên quan họ chia sẻ trách nhiệm để cải tiến an tồn giao thơng đường trường hợp thích hợp Để đạt kết an tồn giao thơng đường mong muốn, cần chia sẻ trách nhiệm thúc đẩy thực hành mang tính chất điển hình tốt, bao gồm biện pháp hỗ trợ thúc đẩy bên bên việc giảm thiểu tử vong trường hợp thương tật nặng, việc lập mục tiêu, tiêu an tồn giao thơng đường kế hoạch để đạt chúng Các tổ chức cân nhắc xem xét họ thúc đẩy hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường mà họ đặt làm để tiếp tục thúc đẩy cam kết ban lãnh đạo cao hệ thống A.7.6 Thông tin dạng văn Không đưa hướng dẫn A.8 Vận hành A.8.1 Hoạch định kiểm soát vận hành Không đưa hướng dẫn A.8.2 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp Khơng đưa hướng dẫn A.9 Đánh giá kết thực A.9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá Khi yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường tổ chức xác định, cần phải có triển khai hệ thống theo dõi để thông tin cho tổ chức đóng góp tổ chức việc cải tiến an tồn giao thơng đường A.9.2 Điều tra tai nạn cố giao thông đường khác Điều tra cố giao thông đường công cụ quan trọng để ngăn ngừa tái diễn vụ việc nhận biết hội để cải tiến Nó dùng để nâng cao nhận thức chung an toàn giao thơng đường tổ chức Cần có sách tiêu chí rõ ràng để nhận diện cố giao thông đường phân loại chúng nghiêm trọng chúng cần điều tra đảm bảo việc điều tra chặt chẽ qn Nên có quy trình nêu chuẩn mực tăng dần để đảm bảo lãnh đạo cấp cao nhận thức cố nghiêm trọng A.9.3 Đánh giá nội Thực hành tốt bao gồm việc đánh giá nội định năm lần hồn cảnh tổ chức có thay đổi Những đánh giá cho thấy mức độ mà tổ chức tuân thủ hệ thống quản lý tiêu chuẩn A.9.4 Xem xét lãnh đạo Việc xem xét lãnh đạo nhằm bao quát tất yếu tố hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường mối liên kết mức độ mà hệ thống việc thực hệ thống có hiệu lực việc cải tiến an tồn giao thơng đường Khi thực xem xét, quan trọng lãnh đạo cao phải có nhìn bối cảnh thông qua việc tới thăm trường thảo luận với nhân viên trường bên liên quan Việc xem xét đòi hỏi phải đưa hành động giúp cải tiến việc thực an toàn giao thông đường tổ chức phải thực năm lần, hồn cảnh tổ chức có thay đổi Xem xét lãnh đạo bao gồm thơng tin đối sánh chuẩn với tổ chức ngang hàng A.10 Cải tiến Để hệ thống quản lý an toàn giao thơng đường có hiệu lực cách liên tục, u cầu tổ chức có quy trình nhận diện không phù hợp xảy tiềm ẩn phải có hành động khắc phục, phịng ngừa, ưu tiên phòng ngừa vấn đề trước chúng xảy Ví dụ vấn đề làm gia tăng không phù hợp mối quan hệ với việc thực hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường bao gồm: thất bại lãnh đạo cao việc thực cam kết, thất bại thiết lập mục tiêu an toàn giao thông đường bộ, thất bại xác định trách nhiệm, thất bại việc ủng hộ thúc đẩy hệ thống, thất bại việc cung cấp đủ nguồn lực, thất bại việc đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống, thất bại lưu giữ ghi lại cố giao thông đường thực hành động khắc phục thời hạn, hay thất bại lưu giữ tài liệu phù hợp Liên quan tới kết thực an tồn giao thơng đường bộ, ví dụ bao gồm: thất bại thực hoạt động hoạch định, thất bại việc đạt mục tiêu tiêu an tồn giao thơng đường bộ, có tỷ lệ cao trường hợp không nắm vụ tai nạn hay cố khác liên quan tới giao thông đường Lý tưởng là, cá nhân có liên quan mật thiết tới cơng việc khuyến khích để nhận diện khơng phù hợp báo cáo vấn đề thực tế tiềm ẩn A.11 Bối cảnh khác tổ chức yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường Loại hình quy mô tổ chức khác đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn lập thành văn vận hành hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường khác đáng kể quy mô, phạm vi độ phức tạp tổ chức, trì mục tiêu an tồn giao thơng đường dài hạn Bảng A.1 minh họa bối cảnh an tồn giao thơng đường khác số loại hình tổ chức khác yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường liên quan nhiều Nhận diện bối cảnh yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an toàn giao thông đường yếu tố quan trọng tiêu chuẩn Những ví dụ đưa với mục đích gợi ý Bảng A.1 - Bối cảnh an tồn giao thơng đường yếu tố ảnh hưởng đến kết thực loại hình tổ chức khác Một cơng ty tắc xi nhỏ vận chuyển người hàng hóa Hoạt động vận chuyển người có ảnh hưởng trực tiếp an toàn nhân viên, khách hàng người sử dụng đường khác Các bên quan tâm mà công ty cần tư vấn bao gồm khách hàng (ví dụ liên quan đến việc sử dụng dây an toàn), với lái xe ( liên quan đến tốc độ) với có liên quan đến việc mua xe cộ (liên quan đến việc chọn loại xe an toàn) việc bảo dưỡng (để đảm bảo tính an tồn trì) Các yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường cơng ty tắc xi bao gồm việc lái xe bị tổn thương (như mệt mỏi, uống rượu hay dùng ma túy), vận tốc lái, việc lái xe hành khách sử dụng dây an toàn, việc lựa chọn bảo quản xe, lập kế hoạch chuyến Các công cụ để giám sát liên quan trạng thái phù hợp dây an toàn, giấy phép lái xe Một nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển người hàng hóa Hoạt động loại xe cộ vận chuyển thương mại hệ thống giao thơng đường tồn giới làm cho số vụ tử vong đường tăng cao khó lường Vì lý đó, đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển đường phải có trách nhiệm an tồn giao thơng đường nhân viên mình, với bên thứ ba mà họ có mối quan hệ hợp đồng cộng đồng rộng lớn mà họ có tác nghiệp Họ phải có trách nhiệm khách hàng để đảm bảo an tồn vận chuyển với hàng hóa Các yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an toàn giao thông đường bao gồm việc lựa chọn lái xe, cách quản lý động viên để họ có kỹ hành vi ứng xử thích hợp, cụ thể việc kiểm soát tốc độ phù hợp lái xe Việc lựa chọn sử dụng phương tiện phù hợp với công việc, thiết kế trang bị nhằm làm giảm rủi ro tai nạn giao thông đường bộ, rủi ro gây tử vong hay thương tật nặng cho người ngồi xe người sử dụng đường khác, kiểm tra bảo dưỡng thích hợp để đảm bảo an tồn cho đường xá Cần quản lý thích hợp tải trọng để đảm bảo không bị tải an tồn cho hàng hóa Hoạch định hành trình an tồn nhằm đảm bảo lộ trình, tốc độ thời gian làm việc thích hợp Phải tính đến người sử dụng đường khác mạng lưới đường tình có cố giao thơng, chuẩn bị sẵn sàng cho tình khẩn cấp Vận chuyển người hàng hóa Điều hành hoạt động cơng ty vận tải hoạt động có tính rủi ro cao cơng ty đa quốc gia trải dài theo khu vực mang tính tồn cầu Nhân viên bán hàng, dịch vụ lái xe khác phải dùng từ 40 % đến 60 % thời gian họ để thực hoạt động công ty phương tiện Một tổ chức bán hàng maketing đa quốc gia cơng ty, phương tiện th, mượn loại phương tiện khác Vì vậy, cơng ty có bổn phận đảm bảo sức khỏe an toàn cho nhân viên cộng đồng khu vực mà họ hoạt động Phát sinh nhu cầu giao thơng ví dụ trường học An tồn giao thông đường hoạt động trường học, nhiên hàng ngày có nhiều chuyến xe đến mà người sử dụng thường khơng có ý thức xét theo mức độ trưởng thành khả bị tai nạn Bị thương giao thông đường thường nguyên nhân dẫn đến tử vong trẻ em tuổi học đường Các bên liên quan trường học bao gồm cán nhân viên, sinh viên, bậc phụ huynh, người thực việc chuyên chở, người lập kế hoạch phụ trách giao thông địa phương (những người cần xét phải thuộc vào chương trình cải tiến tình trạng an tồn giao thơng) Các yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường bao gồm: Hiểu biết rủi ro liên quan an toàn đội xe họ, ví dụ rủi ro gây tử vong bị thương, hình thức kiểm sốt thích hợp cho phép loại phương tiện hay lái xe tham gia hay bị cấm tham gia mạng lưới đường cụ thể; Các sách liên quan đến kiểm sốt tốc độ, uống rượu, sử dụng dây an tồn, mũ bảo hiểm, thể trạng sức khỏe nhãng lái xe, việc lựa chọn, bảo quản xe Lập kế hoạch chuyến đi, việc quản lý an toàn giao thông đường nhà thầu phụ, nhà phân phối hợp tác mang tính trách nhiệm xã hội thông qua việc tham gia ủng hộ hỗ trợ an tồn giao thơng đường tổ chức tự lập an toàn đường cộng đồng Các yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường trường học bao gồm mô hình khác cách vận chuyển đến trường, tuyến xe trường, lập kế hoạch chuyến an tồn cho tuyến đó, quy định tn thủ ràng buộc thích hợp (như mũ bảo hiểm, dây an tồn), cơng cụ hỗ trợ việc nhìn (quần áo có phản quang, ánh sáng.v.v) Phát sinh nhu cầu giao thơng ví dụ siêu thị Hoạt động vận chuyển hàng hóa, bao gồm hàng hóa nguy hiểm (như nhiên liệu), việc vận chuyển hàng hóa tới nhà cho khách hàng hay tới siêu thị có ảnh hưởng đến an tồn đường Một siêu thị lớn phải xem yếu tố an toàn gây ảnh hưởng đến nhân viên khách hàng nhân viên khách hàng gây ảnh hưởng đến siêu thị Ở đây, bên quan tâm bên liên quan việc lập kế hoạch tổ chức ủy quyền, cơng ty cung cấp hàng hóa Với siêu thị lớn, phải đặc biệt cân nhắc ảnh hưởng địa điểm gây an toàn khu vực lân cận, cân nhắc yếu tố đóng góp cho mơi trường an tồn khách hàng khu vực siêu thị có bố trí bãi đỗ xe (nơi sử dụng lẫn lộn khách hành, trẻ em loại xe có động lớn bé), bố trí khu vực đệm để bắt đầu vào tách khỏi tuyến giao thông đường Trường hợp có số yếu tố an tồn giao thơng đường liên quan lập kế hoạch, thiết kế, điều hành sử dụng an toàn sở hạ tầng thuộc trách nhiệm siêu thị, việc sử dụng trang bị an toàn cá nhân lái xe siêu thị, kiểm soát tốc độ chọn loại xe để chuyên chở Thiết kế vận hành đường - quan quản lý đường Hoạt động để tạo mạng lưới đường gây tác động trực tiếp an toàn tất người sử dụng hệ thống Các bên quan tâm tổ chức có thẩm quyền quản lý đường địa phương bao gồm đơn vị thực việc thiết kế kỹ thuật dịch vụ khai thác, vận hành hệ thống (những người có khả tạo mức địi hỏi tính an tồn), nhóm người sử dụng (những người phải chấp nhận yêu cầu việc sử dụng an toàn), quan thúc đẩy việc thực thi (những người phải thúc đẩy người sử dụng/phải xây dựng tiêu chuẩn xe cộ, thiết lập ràng buộc tính an tồn tất yếu vốn có mạng đường bộ) Các yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường tổ chức có thẩm quyền quản lý đường bao gồm tất lĩnh vực công việc lập kế hoạch, thiết kế, vận hành sử dụng an tồn mạng đường Những cơng việc bao gồm yếu tố liên quan mức độ bảo vệ vụ va quệt, vụ xe đâm hay trường hợp người sử dụng dễ bị chấn thương, nêu mức giới hạn tương ứng tốc độ việc người sử dụng phải tuân thủ quy định Có thể tích hợp, lồng ghép cơng cụ theo dõi vào việc phân tích tình trạng quản lý mạng lưới rộng lớn để thúc đẩy, hỗ trợ việc lập báo cáo Phụ lục B (tham khảo) Hoạt động quốc tế liên quan đến khuôn khổ quản lý an tồn giao thơng đường B.1 Khái qt Tiêu chuẩn thể bước có ý nghĩa nỗ lực giới để cải tiến an toàn giao thông đường việc nêu thủ tục yêu cầu khái quát hóa loại hình tổ chức để họ xây dựng hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường riêng Hiểu biết cách tiếp cận mang tính hệ thống an tồn an tồn giao thông đường tảng cho việc xây dựng thành công tiêu chuẩn Cùng với việc rõ cấu thành Hệ thống An toàn, Phụ lục nêu dẫn bổ sung cho tổ chức áp dụng hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường mà chúng gắn liền quán với thực tiễn xác định lĩnh vực B.2 Cách tiếp cận Hệ thống An tồn an tồn giao thơng đường Tại thời điểm công bố tiêu chuẩn này, số nước sử dụng phương pháp tiếp cận Hệ thống An toàn việc xây dựng áp dụng chương trình an tồn giao thơng đường Thụy Điển xây dựng cách tiếp cận “Tầm nhìn Zero”; Hà Lan xây dựng cách tiếp cận “An toàn bền vững” New Zealand số quan chế định luật pháp Úc thiết lập chương trình mang hiệu “Hệ thống An tồn” Mặc dù có chi tiết cụ thể khác nhau, cách tiếp cận Hệ thống An tồn thường: a) có mục đích dài hạn loại bỏ tử vong thương tật nặng liên quan đến giao thông; b) nhằm xây dựng hệ thống giao thông đường tốt hỗ trợ cho sai sót người Điều thường đạt nhờ quản lý tốt lượng va chạm để khơng có người sử dụng đường riêng lẻ phải hứng chịu lực va chạm mạnh tới mức tử vong hay thương tật nặng; c) phối hợp nhiều chiến lược để quản lý tốt lực va chạm, chiến lược cải tiến mạng lưới đường kết hợp với thiết lập giới hạn tốc độ, giới hạn thiết lập tương ứng với mức bảo sở hạ tầng đường bộ; d) dựa vào phân tích mạnh kinh tế để hiểu quy mô vấn đề thương tật đầu tư trực tiếp vào chương trình địa điểm có lợi ích tiềm lớn cho xã hội; e) tạo tảng bền vững thơng qua lãnh đạo tồn diện, cấu quản lý trao đổi thông tin, phối hợp với tất quan phủ chủ chốt với tổ chức khác có vai trị xác định chức an tồn hệ thống giao thơng; f) cân nhắc để đưa định quản lý an tồn gắn liền với định mang tính xã hội rộng lớn để đạt tiêu kinh tế, tiêu sức khỏe môi trường nhân quyền sáng tạo môi trường thương mại cho làm nẩy sinh nhu cầu lợi ích việc cung cấp sản phẩm dịch vụ giao thơng an tồn; g) Quảng bá giá trị tinh thần đạo đức “chia sẻ trách nhiệm” an tồn giao thơng đường với cách thể khác hệ thống an tồn giao thơng đường để chúng tạo nên cách nhìn chia sẻ cộng đồng, xã hội, tổ chức mang tính cá nhân hay phi lợi nhuận liên quan việc thực mong ước an toàn cách để đạt nó; Những cách tiếp cận liên quan đến tổ chức xã hội cá nhân mà chúng tạo nên ảnh hưởng an toàn giao thông đường thông qua hoạt động liên quan tới giao thông chúng giúp ta xác định quy mô hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường có liên quan B.3 Hoạt động quốc tế lĩnh vực quản lý an toàn giao thơng đường Trên tồn giới, việc yếu an tồn giao thơng đường gánh nặng cho xã hội Liên hợp quốc (UN) thiết lập bước rõ ràng lĩnh vực an tồn giao thơng đường mà khởi xướng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Ngân hàng giới (WB) năm 2004 nêu “ Báo cáo giới ngăn chặn tình trạng thương tật giao thông đường bộ” báo cáo năm 2009 WHO “Báo cáo tồn cầu tình trạng an toàn đường bộ”; Tháng 3/2010 Đại hội đồng UN công bố giai đoạn 2011- 2020 thập kỷ hành động an tồn giao thơng đường với mục đích năm 2020 ổn định sau giảm mức dự báo tử vong giao thông đường toàn giới Kế hoạch toàn cầu kỷ ngun hành động an tồn đường in công bố năm 2011, xác định năm nội dung (quản lý an toàn đường bộ, an toàn cho đường phương tiện, an toàn cho loại xe, an toàn cho người sử dụng đường việc ứng phó xử lý sau tai nạn) tiềm cho tiêu chuẩn triển khai nội dung đầu nội dung Năm 2008 tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) Diễn đàn giao thông quốc tế cho xuất “Hướng tới Không: tiêu kỳ vọng an toàn đường cách tiếp cận hệ thống an toàn” Báo cáo nêu rõ tầm quan trọng hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường viện dẫn đến hệ thống quản lý lập thành văn pháp lý hệ thống triển khai, sau tiếp tục xuất vào năm 2009 Cơ quan An toàn đường toàn cầu thuộc Ngân hàng giới (WBGRSF) Ấn phẩn WBGRSF cách nhìn tồn diện thực tế thành cơng quản lý an tồn giao thơng đường mang tính chế định điều tiết luật pháp để từ xây dựng chế cho hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường (xem Hình B1) Hình nêu cách khách quan cấu trúc đặc điểm văn hóa tổ chức, thể ba hạng mục liên quan tương tác, nhiều chức quản lý mang tính bắt buộc cụ thể tác động đan xen kết Hình B.1 - Khn khổ hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường Cơ quan An toàn đường toàn cầu - Ngân hàng giới Khuôn khổ WBGRSF xác định chức quản lý mang tính bắt buộc mà chức phải thực phần hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường thành công: a) hướng vào kết quả: tuyên bố kỳ vọng tổ chức kết thực trách nhiệm giải trình an tồn giao thông đường dẫn dắt hoạt động mối tương tác; b) điều phối: xếp bố trí cách hài hịa mối quan hệ đan xen nội tổ chức liên hệ chức tổ chức có vai trị có quan tâm đến an tồn giao thông đường bộ; c) pháp luật: quy định về, và/hoặc tuân thủ với luật pháp hay sách thường đề cập đến trách nhiệm giải trình tổ chức, việc sử dụng đất, mạng lưới đường bộ, người sử dụng đường bộ, phương tiện giao thơng, tiêu chuẩn quy tắc chăm sóc y tế sau tai nạn d) phân bổ ngân sách nguồn lực: cung cấp tài cho hoạt động can thiệp tảng bền vững, sử dụng đánh giá hợp lý lập khuôn khổ phân bổ nguồn lực; e) xúc tiến: thông tin cách liên tục qn an tồn giao thơng đường lợi ích cốt lõi tổ chức, nhấn mạnh trách nhiệm chia sẻ xã hội truyền tải biện pháp can thiệp để đạt cải tiến mong muốn kết thực an tồn giao thơng đường bộ; f) theo dõi đánh giá: đo lường cách thường xuyên hệ thống đầu kết đạt đánh giá biện pháp can thiệp để đảm bảo chúng mang lại kết an toàn giao thông đường dự kiến; g) nghiên cứu chuyển giao kiến thức: sáng tạo, thiết lập điều lệ có hệ thống liên tục, chuyển giao ứng dụng kiến thức liên quan tới an toàn giao thông đường Những chức hỗ trợ truyền tải biện pháp can thiệp chúng thường chủ yếu tập trung vào người thực an toàn giao thơng đường Bản chất xác biện pháp can thiệp xác định, cụ thể hóa áp dụng nhằm đạt kết dự kiến Các biện pháp can thiệp gắn liền tiêu chuẩn quy định thường biểu lĩnh vực sau: hoạch định an toàn, thiết kế, vận hành sử dụng mạng lưới đường bộ; điều kiện nhập vào khỏi mạng lưới đường phương tiện lái xe (ví dụ đăng ký lái xe); việc phục hồi chức chăm sóc sức khỏe nạn nhân vụ tai nạn giao thông đường Các biện pháp can thiệp gắn liền với việc tuân thủ tiêu chuẩn quy định này, sử dụng kết hợp giáo dục, bắt buộc tuân thủ thực thi khuyến khích Hạng mục cuối khuôn khổ quản lý an tồn giao thơng đường theo quan điểm WBGRSF nhận biết, lập thành văn đo kết mong muốn việc thể chúng dạng tiêu định lượng an toàn giao thông đường như: a) Kết cuối bao gồm tầm nhìn dài hạn an tồn hệ thống giao thông đường tương lai, với tiêu an tồn giao thơng đường ngắn trung hạn, thể qua hạng mục việc giảm thiểu chi phí xã hội, số lượng tử vong thương tật nặng mong muốn; b) Kết trung gian biện pháp can thiệp mà chúng xem để cải tiến kết đạt cuối an toàn giao thơng đường bộ, ví dụ giảm tốc độ giao thơng trung bình nâng cao tỷ lệ an toàn loại phương tiện cung cấp liệu quản lý có ý nghĩa hơn; c) Kết thể thành tựu tổ chức để tìm kiếm giải pháp cải tiến kết trung gian kết cuối cùng, ví dụ cải tiến số ki lơ mét/dặm an tồn mặt kỹ thuật, số trường hợp mà lực lượng cảnh sát phải tác nghiệp việc hoàn thành mốc nhiệm vụ cụ thể OECD khuyến nghị hệ thống luật pháp tạo khả xem xét việc quản lý an toàn đường nhờ sử dụng chế đánh giá loạt hạng mục kiểm tra hành nêu sử dụng Ngân hàng Thế giới (OECD 2008, Ngân hàng giới 2009) B.4 Mối quan hệ tiêu chuẩn khuôn khổ quản lý tồn giao thơng đường WBGRSF Trong khuôn khổ WBGRSF xây dựng để hỗ trợ quốc gia nâng cao kết thực an tồn giao thơng đường bộ, chức quản lý mang tính luật pháp nêu đó, biện pháp can thiệp thành tựu kết đạt có khả vận dụng cho tất tổ chức không phân biệt loại hình, mức độ phức tạp, nhà nước hay tư nhân Cơ chế đặt hạng mục chung hệ thống quản lý toàn giao thơng đường cung cấp tài liệu tham khảo có ích để hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Cụ thể là, chế ba mức độ theo quan điểm WBGRSF liên quan tới yêu cầu nêu từ Điều đến Điều 10 mối quan hệ với hạng mục tổng hợp Bảng B.1 Bảng B.1 - Quan hệ khuôn khổ quản lý WBGRSF tiêu chuẩn Cơ quan An toàn đường toàn cầu Ngân hàng giới TCVN ISO 39001 Chức quản lý tổ chức Quản lý theo quan điểm ISO nói chung thường đề cập tới tất hoạt động sử dụng để điều phối, định hướng kiểm soát tổ chức Hướng vào kết Điều thiết lập yêu cầu lãnh đạo cao tổ chức nhằm chứng tỏ vai trò lãnh đạo cam kết an tồn giao thơng đường Những u cầu bao gồm đảm bảo khả tương thích hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường với định hướng chiến lược hoạt động tổ chức, yêu cầu giảm thiểu số lượng tử vong thương tật nặng coi mục tiêu dài hạn thực hoạt động cải tiến an toàn giao thơng đường Điều q trình hoạch định để xem xét kết an toàn 9.3 10.2 quy định việc xem xét lãnh đạo theo hoạch định việc cải tiến liên tục tổ chức để đạt kết mong muốn Điều phối 4.1, 4.2 4.3 khuyến khích tổ chức kiểm tra bối cảnh nội bên tổ chức để xác định tác động an toàn giao thông đường khu vực bị ảnh hưởng Họ thấy việc thực an tồn giao thơng đường phụ thuộc vào hoạt động bên tổ chức và/ mối quan hệ chức tổ chức người sử dụng đường 5.2 đặt trách nhiệm ban lãnh đạo cao để làm việc theo quan hệ phối hợp dạng cổ đông phối hợp với bên khác để phát triển Hệ thống An toàn 7.1 quy định yêu cầu phối hợp để hỗ trợ tổ chức đạt kết an tồn giao thơng đường mong muốn Pháp luật Các quy định mang tính luật pháp thường gắn liền việc sử dụng đất, mạng lưới đường bộ, người sử dụng đường bộ, phương tiện giao thông tiêu chuẩn quy định an tồn chăm sóc y tế hậu tai nạn việc tuân thủ thực chúng 6.2 nêu danh mục đầy đủ yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường tổ chức cân nhắc xem xét số yếu tố ảnh hưởng đến cho kết thực quản trị theo thể chế nhà nước thông qua văn luật pháp chúng nên nêu cách tương ứng Phân bổ ngân sách nguồn lực 7.2 yêu cầu tất cấp quản lý tổ chức đảm bảo nguồn lực ln sẵn có chế hợp lý để phân bổ chúng, nhằm thiết lập, thực thi, trì cải tiến hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường hoạt động có liên quan Xúc tiến 7.4, 7.5 7.6 yêu cầu hoạt động thông tin thúc đẩy mục tiêu mong muốn kỳ vọng kết thực an tồn giao thơng đường cấp chức khác p khác tổ chức mối quan hệ với người lao động trình cải tiến liên tục.Tổ chức khuyến khích thơng tin bên ngồi bên quan tâm yêu cầu họ trọng tâm mang tính dài hạn kết an tồn giao thơng đường biện pháp trung hạn để đạt chúng Theo dõi đánh giá Những tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO đặc biệt trọng vào việc theo dõi đo lường kết phần chu trình PDCA 9.1 yêu cầu tổ chức theo dõi đánh giá đặc điểm hoạt động tổ chức mà chúng có tác động tới kết an tồn giao thơng đường Nghiên cứu phát triển chuyển giao kiến thức 10.1 yêu cầu tổ chức không phù hợp so với tiêu chuẩn tiến hành điều tra, phân tích lập văn cố an tồn giao thơng đường để xác định thiếu sót tiềm ẩn xác định hội cho hành động khắc phục phòng ngừa Biện pháp can thiệp 6.2 c) đảm bảo tổ chức phải xác định cách toàn diện, cụ thể biện pháp an tồn giao thơng hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường 7.3 8.1 trọng tới lực đội ngũ nhân viên tổ chức, trọng tới việc lập kế hoạch tác nghiệp hoạt động kiểm soát yêu cầu để trì biện pháp an tồn giao thơng đường 9.2 u cầu thiết lập thủ tục đánh giá để đảm bảo tổ chức tuân thủ biện pháp an toàn giao thông đường Kết 6.3 yêu cầu thiết lập mục tiêu an tồn giao thơng đường liên quan tới kết an tồn giao thơng đường mong muốn Các mục tiêu cần bao gồm tiêu an tồn giao thơng đường kết trung kỳ cuối kỳ đầu tổ chức để đạt chúng Phụ lục C (tham khảo) Sự tương ứng TCVN ISO 39001:2014, TCVN ISO 9001:2008 TCVN ISO 14001:2010 TCVN ISO 39001:2014 Lời giới thiệu TCVN ISO 9001:2008 0.1 Khái quát 0.2 Cách tiếp cận theo trình 0.3 Mối quan hệ với ISO 9004 TCVN ISO 14001:2010 Lời giới thiệu Phạm vi áp dụng 0.4 Sự tương thích với hệ thống quản lý khác Phạm vi áp dụng 1.1 Khái quát 1.2 Áp dụng Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Tài liệu viện dẫn Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Thuật ngữ định nghĩa Thuật ngữ định nghĩa Bối cảnh tổ chức (Chỉ có tiêu đề) 4.1 Hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức 4.2 Hiểu nhu cầu mong đợi bên quan Các yêu cầu hệ thống quản lý môi trường 4.2 Chính sách mơi trường 4.4.1 Nguồn lực, vai trị, trách nhiệm quyền hạn 4.6 Xem xét lãnh đạo 4.3.1 Khía cạnh mơi trường 4.3.2 u cầu luật pháp yêu cầu khác tâm 4.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý an toàn giao thông đường 4.4 Hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường Hệ thống quản lý (chỉ có tiêu đề) Lãnh đạo (chỉ có tiêu đề) Trách nhiệm lãnh đạo (chỉ có tiêu đề) 5.1 Lãnh đạo cam kết 5.2 Chính sách 5.1 Cam kết lãnh đạo 5.2 5.3 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức Hoạch định (chỉ có tiêu đề) 6.1 Khái quát 6.2 Hành động giải rủi ro hội 6.3 Yếu tố ảnh hưởng đến Hướng vào khách hàng 5.3 Chính sách chất lượng 5.5 Trách nhiệm, quyền hạn trao đổi thơng tin (chỉ có tiêu đề) 5.5.1 Trách nhiệm quyền hạn 5.5.2 Đại diện lãnh đạo 5.4 5.4.1 4.2 Chính sách mơi trường 4.4.1 Nguồn lực, vai trị, trách nhiệm quyền hạn Hoạch định (chỉ có tiêu đề) 4.3 Hoạch định (chỉ có tiêu đề) Mục tiêu chất lượng 4.3.3 Mục tiêu, tiêu kết thực an tồn giao thơng đường 6.4 Mục tiêu an tồn giao thơng đường hoạch định để đạt mục tiêu Hỗ trợ (chỉ có tiêu đề) 7.1 Điều phối 7.2 Nguồn lực 7.3 7.4 7.5 Năng lực Nhận thức Trao đổi thông tin 5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng chương trình Tạo sản phẩm 4.4 Thực điều hành Quản lý nguồn lực 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 6.1 Cung cấp nguồn lực 6.3 Cơ sở hạ tầng 6.4 Môi trường làm việc 6.2 Nguồn nhân lực (chỉ có tiêu đề) 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 6.2.1 Khái quát 6.2.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 6.2 Nguồn nhân lực (chỉ có tiêu đề) 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 6.2.1 Khái quát 6.2.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 5.5.3 Trao đổi thông tin nội 4.4.3 Trao đổi thông tin 7.2.3 Trao đổi thông tin với khách hàng 4.4.4 Tài liệu 7.6 Thông tin dạng văn (chỉ có tiêu đề) 4.2 Yêu cầu hệ thống tài liệu (chỉ có tiêu đề) 7.6.1 Khái quát 4.2.1 Khái quát 7.6.2 Xây dựng cập nhật 4.2.2 Sổ tay chất lượng 7.6.3 Kiểm sốt thơng tin dạng văn 4.2.3 Kiểm soát tài liệu 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.2.4 Kiểm soát hồ sơ 4.5.4 Kiểm sốt hồ sơ Vận hành (chỉ có tiêu đề) Tạo sản phẩm (chỉ có tiêu đề) 4.4 Thực điều hành (chỉ có tiêu đề) 8.1 Hoạch định kiểm soát vận hành 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm 4.4.6 Kiểm soát điều hành 7.2 Các q trình liên quan đến khách hàng 4.3.1 Khía cạnh môi trường 7.2.1 Xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm 4.3.2 Yêu cầu luật pháp yêu cầu khác 7.2.2 7.3 Xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm Thiết kế phát triển Kiểm soát điều hành 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 Kiểm soát điều hành Kiểm soát điều hành Kiểm soát điều hành Kiểm soát điều hành 7.3.1 Hoạch định thiết kế phát triển 7.3.2 Đầu vào thiết kế phát triển 7.3.3 Đầu thiết kế phát triển 7.3.4 Xem xét thiết kế phát triển 7.3.5 Kiểm tra xác nhận thiết kế phát triển 7.3.6 Xác nhận giá trị sử dụng thiết kế phát triển 4.4.6 Kiểm soát điều hành 7.3.7 Kiểm soát thay đổi thiết kế phát triển 4.4.6 Kiểm soát điều hành Q trình mua hàng 4.4.6 Kiểm sốt điều hành Thơng tin mua hàng 4.4.6 Kiểm sốt điều hành 7.4.3 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào 4.4.6 Kiểm soát điều hành 7.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ 7.5.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ 4.4.6 Kiểm soát điều hành Xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất cung cấp dịch vụ 4.4.6 Kiểm soát điều hành Bảo tồn sản phẩm 4.4.6 Kiểm sốt điều hành Kiểm sốt thiết bị theo dõi đo lường 4.5.1 Theo dõi đo lường 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5.2 Mua hàng 7.5.3 Nhận biết xác định nguồn gốc 7.5.4 Tài sản khách hàng 7.5.5 7.6 4.4.6 8.2 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp Đánh giá kết thực (chỉ có tiêu đề) Theo dõi, phân tích cải tiến (chỉ có tiêu đề) 4.5 Kiểm tra (chỉ có tiêu đề) 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 8.1 Khái quát 4.5.1 Giám sát đo lường 8.2 Theo dõi đo lường 4.5.2 8.2.1 Sự thỏa mãn khách hàng 8.2.3 Theo dõi đo lường trình 8.2.4 Theo dõi đo lường sản phẩm 9.2 Điều tra tai nạn giao thông đường cố giao thông đường khác Đánh giá tuân thủ 9.3 Đánh giá nội 8.2.2 Đánh giá nội 4.5.5 Đánh giá nội 9.4 Xem xét lãnh đạo 5.1 Cam kết lãnh đạo 4.6 Xem xét lãnh đạo 5.6 Xem xét lãnh đạo (chỉ có tiêu đề) 5.6.1 Khái quát 5.6.2 Đầu vào việc xem xét 5.6.3 Đầu việc xem xét 10 Cải tiến (chỉ có tiêu đề) 8.5 Cải tiến (chỉ có tiêu đề) 10.1 Sự không phù hợp hành động khắc phục 8.3 Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục hành động phịng ngừa 8.4 Phân tích liệu 4.5.1 Giám sát đo lường 8.5.2 Hành động khắc phục 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục hành động phịng ngừa 8.5.3 Hành động phịng ngừa 4.5.3 Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục hành động phòng ngừa 8.5.1 Cải tiến liên tục 4.2 Chính sách mơi trường 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình 4.6 Xem xét lãnh đạo 10.2 Cải tiến liên tục THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005), Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở từ vựng [2] TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu [3] TCVN ISO 14001:2014 (ISO 14001:2004, Cor.1:2009), Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng [4] ISO 14004:2004, Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and support techniques (Hệ thống quản lý môi trường, hướng dẫn chung nguyên tắc, hệ thống kỹ thuật hỗ trợ) [5] TCVN ISO 19011:2013 (ISO 19011:2011), Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý [6] TCVN ISO/TS 16949 (ISO/TS 16949), Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu cụ thể việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho tổ chức sản xuất ô tô phụ tùng liên quan [7] TCVN ISO 31000:2011 (ISO 31000:2009), Quản lý rủi ro - Nguyên tắc hướng dẫn [8] OHSAS 18001:2007, Occupational health and safety management systems - Requirements (Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp - Các yêu cầu) [9] World Report on Road Traffic Injury Prevention by M Peden, R Scurfield, D Sleet, D Mohan, A.A Hyder, E Jarawan and C Mathers Geneva, World Health Organization, 2004 Available at: www.who.int/violence injury prevention/publications/road traffic/world report/en/ (Báo cáo giới phịng ngừa thương tật giao thơng đường M Peden, R Scurfield, D Sleet, D Mohan, A.A Hyder, E Jarawan C Mathers Geneva, Tổ chức Y tế giới, 2004 Có trang tin điện tử: www.who.int/violence injury prevention/publications/road traffic/world report/en/) [10] Global status report on road safety: time for action Geneva, World Health Organization, 2009 Available at: WHO | Global status report on road safety 2009 (Báo cáo tình trạng an tồn giao thơng toàn cầu: thời điểm hành động Geneve, 2009, Tổ chức Y tế giới) [11] Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach Paris,OECD and International Traffic Forum 2008 (Tầm nhìn Khơng: Chỉ tiêu an tồn đường Phương pháp tiếp cận Hệ thống An toàn, Paris, 2008, OECD Diễn đàn Giao thông quốc tế) [12] Implementing the Recommendations of the World Report on Road Traffic Injury Prevention Country Guidelines for the Conduct of Road Safety Management Capacity Reviews and the Specification of Lead Agency Reforms, Investment Strategies and Safe System Projects Tony Bliss, Jeanne Breen World Bank Global Road Safety Facility, Washington DC 2009 (Áp dụng khuyến nghị Báo cáo giới Phịng ngừa thương tật giao thơng đường Hướng dẫn nước tiến hành xem xét lực quản lý an toàn đường Quy định Cải cách quan điều hành, Chiến lược đầu tư Dự án Hệ thống an toàn Tony Bliss, Jeanne Breen Cơ quan An toàn đường toàn cầu Ngân hàng Thế giới, Washington DC 2009) MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Bối cảnh tổ chức 4.1 Hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức 4.2 Hiểu nhu cầu mong đợi bên quan tâm 4.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường 4.4 Hệ thống quản lý an tồn giao thơng đường Lãnh đạo 5.1 Lãnh đạo cam kết 5.2 Chính sách 5.3 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức Hoạch định 6.1 Khái quát 6.2 Hành động giải rủi ro hội 6.3 Yếu tố ảnh hưởng đến kết thực an tồn giao thơng đường 6.4 Mục tiêu an tồn giao thơng đường hoạch định để đạt mục tiêu Hỗ trợ 7.1 Điều phối 7.2 Nguồn lực 7.3 Năng lực 7.4 Nhận thức 7.5 Trao đổi thông tin 7.6 Thông tin dạng văn Vận hành 8.1 Hoạch định kiểm soát vận hành 8.2 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình khẩn cấp Đánh giá kết thực 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 9.2 Điều tra tai nạn cố giao thông đường khác 9.3 Đánh giá nội 9.4 Xem xét lãnh đạo 10 Cải tiến 10.1 Sự không phù hợp hành động khắc phục 10.2 Cải tiến liên tục Phụ lục A (tham khảo) Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn Phụ lục B (tham khảo) Hoạt động quốc tế liên quan đến khn khổ quản lý an tồn giao thơng đường Phụ lục C (tham khảo) Sự tương ứng TCVN ISO 39001:2014, TCVN ISO 9001:2008 TCVN ISO 14001:2010 Thư mục tài liệu tham khảo ... dụng tiêu chuẩn Phụ lục B (tham khảo) Hoạt động quốc tế liên quan đến khuôn khổ quản lý an tồn giao thơng đường Phụ lục C (tham khảo) Sự tương ứng TCVN ISO 39001:2014, TCVN ISO 9001:2008 TCVN ISO. .. 39001:2014, TCVN ISO 9001:2008 TCVN ISO 14001:2010 TCVN ISO 39001:2014 Lời giới thiệu TCVN ISO 9001:2008 0.1 Khái quát 0.2 Cách tiếp cận theo trình 0.3 Mối quan hệ với ISO 9004 TCVN ISO 14001:2010 Lời giới... (chỉ có tiêu đề) 4.3 Hoạch định (chỉ có tiêu đề) Mục tiêu chất lượng 4.3.3 Mục tiêu, tiêu kết thực an toàn giao thơng đường 6.4 Mục tiêu an tồn giao thơng đường hoạch định để đạt mục tiêu Hỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 39001:2014,

Hình ảnh liên quan

Hình B. 1- Khuôn khổ hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ của Cơ quan An toàn đường bộ toàn cầu - Ngân hàng thế giới - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 39001:2014

nh.

B. 1- Khuôn khổ hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ của Cơ quan An toàn đường bộ toàn cầu - Ngân hàng thế giới Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan