0

Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

4 55 0
  • Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 06:36

Bài viết này nêu một số biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” theo hướng phát triển năng lực tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 469 (Kì - 1/2020), tr 27-30 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN “CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA” CỦA NGUYỄN MINH CHÂU Nguyễn Văn Thái - Trường Trung học sở Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Ngày nhận bài: 18/9/2019; ngày chỉnh sửa: 25/9/2019 ; ngày duyệt đăng: 18/10/2019 Abstract: Critical thinking is an important competency to help students to think and form their learning methods and skills Students with critical thinking competency, will have independent thinking methods, so they have the ability to make the right judgment In this article, we present some measures to teach reading comprehension of the text “The distant boat” in the direction of developing critical thinking competency including: Measures of deductive reading, measures of argument, and measure of literary communication The ultimate aim of introducing these measures is to create interest in learning and develop students’ critical thinking competency when they analyze this work; therefore, it helps to form and develop their critical thinking competency in real life Keywords: Critical thinking competency, the text “The distant boat”, measures Mở đầu Trong dạy học nói chung dạy học Ngữ văn nói riêng hướng tới hình thành phát triển lực cho học sinh (HS), có lực tư phản biện (NLTDPB) Thực tế trình học tập, đề kiểm tra thi năm gần minh chứng cho nhận định Dạy học văn “Chiếc thuyền xa” (Ngữ văn 12, tập 2) theo hướng phát triển NLTDPB vấn đề trăn trở, băn khoăn nhiều giáo viên (GV) tác phẩm có nhiều lợi để HS phát triển NLTDPB, sử dụng biện pháp nào, vận dụng vào tác phẩm để đạt hiệu phân tích tác phẩm câu hỏi cịn bỏ ngỏ? Chúng tơi cho rằng, phát triển NLTDPB dạy học văn không tạo hứng thú cho HS tiết học mà giúp em có lực cần thiết, có NLTDPB vào sống, từ có cách nhìn nhận xử lí vấn đề cách đắn, đạt hiệu cao Bài viết nêu số biện pháp dạy học đọc hiểu văn “Chiếc thuyền xa” theo hướng phát triển NLTDPB Nội dung nghiên cứu 2.1 Cơ sở lí thuyết thực tiễn Giáo dục đại hướng tới hình thành phát triển lực cho em, có NLTDPB Nắm hiểu NLTDPB giúp GV vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tế dạy học Một số nhà nghiên cứu định nghĩa tư phản biện (TDPB), cụ thể như: Richard Paul đưa cách hiểu TDPB: “TDPB mơ hình tư - chủ đề, vấn đề, nội dung 27 bất kì, chủ thể tư cải tiến chất lượng tư việc điều khiển cách thành thạo cấu trúc tảng có sẵn tư áp đặt tiêu chuẩn hành động trí tuệ lên q trình tư mình” [1; tr 9] Nhà nghiên cứu giáo dục Hatcher cho rằng: “TDPB loại tư nỗ lực để đưa phán đốn sau tìm cách thức đáng tin cậy để đánh giá thực chất phương diện chứng luận cứ” [2] Còn tác giả Nguyễn Gia Cầu cho rằng: “TDPB giá trị quan trọng nhân cách, trình tư gồm phân tích, lựa chọn “sàng lọc” đánh giá thông tin, vấn đề có theo cách nhìn khác nhằm làm sáng tỏ khẳng định lại tính xác vấn đề” [3] Như vậy, TDPB lực quan trọng không giúp HS có cách nhìn nhận đa chiều khai thác tác phẩm văn học, mà cịn hình thành lực giải vấn đề sống đặt Trong dạy học Ngữ văn nói chung, dạy học đọc hiểu văn “Chiếc thuyền ngồi xa” nói riêng, GV cần có biện pháp tác động vào trình dạy học nhằm giúp HS phát triển lực cần thiết, có NLTDPB Trong trình khai thác, tìm hiểu văn “Chiếc thuyền ngồi xa”, chúng tơi nhận thấy có thuận lợi khó khăn sau: - Thuận lợi: Văn có gắn kết liên hệ với đời sống thực tế, tuyến nhân vật kiện xảy giúp em HS có cách nhìn nhận đa chiều sống; có nhiều vấn đề HS tranh biện, thảo luận để tìm nguyên nhân sâu xa phương pháp giải vấn đề - Khó khăn: Tuy nhiên, q trình dạy học, GV thiên phương pháp giảng bình, nặng kiến thức Email: nguyenvanthai191@gmail.com VJE Tạp chí Giáo dục, Số 469 (Kì - 1/2020), tr 27-30 lí thuyết để đáp ứng nhu cầu em thi, hoạt động tương tác HS diễn hạn chế; mặt khác, thân nhiều GV chưa tìm phương pháp cách thức phù hợp để dạy học tác phẩm theo hướng phát triển NLTDPB Từ thực tế trên, thiết nghĩ cần có cách thức tổ chức dạy học tác phẩm theo điều kiện thuận lợi mà tác phẩm có, đồng thời khắc phục khó khăn Do đó, chúng tơi đưa số biện pháp để vận dụng vào dạy đọc hiểu văn “Chiếc thuyền xa” theo hướng phát triển NLTDPB cho HS 2.2 Một số biện pháp dạy học tác phẩm ‘Chiếc thuyền xa” theo định hướng phát triển lực tư phản biện 2.2.1 Biện pháp đọc suy luận Đọc suy luận kĩ quan trọng trình tiếp nhận khai thác văn bản, suy luận giúp độc giả từ việc nắm bắt tầng ngôn ngữ bên ngồi phát lớp nghĩa hàm ngơn ẩn giấu bên Mỗi văn có nhiều lớp nghĩa, việc “thám tử” tài ba nghĩa bề mặt, mà phải dùng suy luận để tìm nghĩa bề sâu, nói nhà văn Hê-minh-uê: “tác phẩm văn học tảng băng trơi, ba phần chìm phần nổi”, đọc suy luận đóng vai trị quan trọng việc tìm phần chìm tảng băng Trong giáo trình “Đọc hiểu chiến thuật đọc hiểu văn nhà trường phổ thông” tác giả Phạm Thị Thu Hương, có đề cập đọc suy luận sau: “Đọc suy luận thực đọc thấy điều nằm dịng chữ, chí vượt bên ngồi dòng chữ mà nắm lấy thần thái văn Như việc đọc không dừng lại truyện nắm bắt thông tin hiển ngôn, bề mặt Nó địi hỏi làm sống dậy giới phong phú, sinh động mà nhà văn điểm xuyết vài nét phác họa thần thái” [4; tr 140] Qua cách hiểu trên, với trình tìm hiểu, chúng tơi nhận thấy đọc suy luận biện pháp dạy học có nhiều yếu tố tiềm để HS suy luận, cách nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi việc phát triển NLTDPB dạy học đọc hiểu văn “Chiếc thuyền xa” Đọc suy luận địi hỏi q trình học tập, HS phải tích cực hoạt hóa sử dụng tri thức họ sống, người, trải nghiệm, kinh nghiệm thẩm mĩ đời Bởi suy luận văn 28 chương “một chiều”, có tưởng nghịch lí, mâu thuẫn, đối lập, hóa lại nói lên thăm thẳm, bí ẩn cịn khuất lấp đời mà độc giả cần khám phá, khai thác * Vận dụng biện pháp GV hướng dẫn HS sử dụng biện pháp đọc suy luận để lí giải hai phát văn “Chiếc thuyền xa” Nguyễn Minh Châu - GV nêu vấn đề: Trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngồi xa”, nghệ sĩ Phùng bất ngờ nhìn thấy hai cảnh: Phát thứ cảnh biển buổi sáng sương mai, sau phát thứ hai thuyền tiến lại gần bờ, với cảnh bạo lực gia đình Vậy, em thử suy luận xem tác giả lại đặt hai phát bên cạnh nhau? Liệu thay đổi trật tự hai phát khơng? Vì sao? Để giải vấn đề nêu trên, em ghi vắn tắt cách lí giải vào sơ đồ, sau trình bày suy luận mà thân phát * Hoạt động TDPB thể sau trình vận dụng trên: Trước vấn đề GV đặt ra, HS suy luận hai phát nghệ sĩ Phùng; gợi ý dẫn dắt, HS cần phải suy xét xem nên suy luận cho hợp lí, vào đâu mà ta đưa nhận xét HS phản bác lại quan điểm thầy cô, đưa kiến giải cho riêng mình, đặt em phải liên hệ đời sống thực tiễn để suy luận nghệ thuật đời sống diễn xung quanh em Nếu thấy ý kiến bạn suy luận hai phát Phùng chưa đúng, em tranh luận lại chứng minh sai thông qua cách lập luận riêng Vì thế, NLTDPB thể rõ hoạt động vận dụng VJE Tạp chí Giáo dục, Số 469 (Kì - 1/2020), tr 27-30 2.2.2 Biện pháp tranh biện Tranh biện biện pháp dạy học hữu ích giúp HS giải vấn đề mà thân cảm thấy mâu thuẫn, xung đột…, từ giúp em nâng cao mở rộng kiến thức, tôn trọng khách quan, đồng thời phát triển nhiều lực quan trọng, có NLTDPB Theo Từ điển Anh ngữ Oxford: “Tranh biện (debate) thảo luận thức vấn đề cụ thể đưa thảo luận công khai hội đồng lập pháp Trong buổi tranh biện, lập luận phản biện đưa cách luân phiên thường kết thúc bỏ phiếu/ bầu chọn” [5] Theo từ điển Hán Việt từ nguyên Bửu Kế định nghĩa “tranh” “giành”; “biện” “cãi lẽ”; “tranh biện” “cãi lẽ để giành lẽ phải phần mình”; “Tranh biện” đồng nghĩa với “Tranh luận” [6; tr 2197] Theo cách hiểu chúng tôi, biện pháp tranh biện cách thức tổ chức cho hoạt động tranh biện diễn theo trình tự định, có phương pháp, có hoạt động phù hợp với vấn đề đưa tranh biện, giúp chủ thể trình tổ chức tranh biện xếp thời gian, địa điểm dự kiến diễn biến trình tranh biện, từ đem đến kết cao q trình diễn hoạt động tranh biện Như vậy, tranh biện là biện pháp thể đối thoại tư chủ thể, cách sử dụng ngôn ngữ yếu tố biểu đạt phi ngôn ngữ bổ trợ để thể quan điểm, chứng minh ý kiến đúng, bác bỏ quan điểm phiến diện hệ thống lập luận logic Đó cách giải xung đột/ mâu thuẫn quan điểm khác nhằm thuyết phục thân người khác đồng tình với luận điểm đưa ra, qua chọn phương án tối ưu cho chủ thể tranh biện * Vận dụng biện pháp Bước 1: GV gợi dẫn vấn đề tranh biện, HS tiếp nhận nhiệm vụ Trong hoạt động dạy học tác phẩm “Chiếc thuyền xa”, em ý việc: người đàn bà hàng chài chánh án Đẩu mời lên tòa án huyện để giải cơng việc gia đình, trò chuyện, Đẩu đưa lời khuyên “Ba ngày trận nhẹ, năm ngày trận nặng Cả nước người chồng Chị khơng sống với lão đàn ông vũ phu đâu! Chị nghĩ nào?” Đáp lại lời khuyên đó, người đàn bà nói “Con lạy q tịa, q tịa bắt tội được, đừng bắt bỏ nó”.Vậy đứng trước hai giải pháp trên, theo em nên ủng hộ giải pháp nào? Bằng lập luận cách giải thích, chứng minh quan điểm thân bác bỏ ý kiến đối phương cho vấn đề “Li hôn hay không cho người đàn bà” 29 Bước 2: GV gợi ý cách thức tổ chức Sau HS xác định vấn đề cần tranh biện, GV tiến hành tổ chức cho em tranh biện, bao gồm khâu tổ chức dự kiến kết quả: - Đối với vấn đề tranh biện nêu trên, GV tổ chức HS chia làm nhóm, nhóm quay mặt vào để tiến hành tranh biện, nhóm cử thư kí để ghi chép ý kiến Nhóm đưa ý kiến đầu tiên; tiếp đến nhóm có nhiệm vụ đồng tình hay phản đối ý kiến nhóm đưa lập luận chứng minh đồng tình, phản đối? Sau tiếp nhận ý kiến nhóm 2, nhóm lập luận để chứng minh đồng tình hay bác bỏ , nhóm nối tiếp lượt lời với hết thời gian GV đặt + Nếu nhóm thiên ý kiến có khó khăn trình tranh biện, GV cần dự kiến câu hỏi gợi mở để định hướng HS + GV chiếu minh họa sơ đồ tranh biện lên bảng để HS hình dung thực Bước 3: GV tổng kết đánh giá Sau tiến hành cho HS tổ chức tranh biện, GV người định hướng kết cho HS, giúp em nhận rằng, đứng trước vấn đề sống, ta không nên vội đưa kết luận mà phải có suy xét, tìm hiểu nguyên gốc rễ vấn đề để đưa biện pháp tối ưu * NLTDPB thể sau trình vận dụng trên: + Các em tranh luận vấn đề li hôn hay không cho người đàn bà hàng chài Đứng trước vấn đề lựa chọn giải pháp li hôn hay không cho nhân vật, nhóm có quan điểm khác nhau, đồng tình phản đối, hút em vào trình tranh luận + Khi hai bên khơng có thống lập trường, tất yếu bên “cãi lại” để bảo vệ kiến giải mình, như: nhóm đồng tình cho nhân vật người đàn bà hàng chài li hôn; có cách lí giải, bảo vệ cho giải pháp nhóm lại phản đối chứng minh ngược lại + Để chứng minh cho lập luận nhóm đúng, hai bên huy động vốn kiến thức có văn liên hệ ngồi đời thực hàng ngày để chứng minh cho lập luận đưa Các hoạt động diễn kích thích phát triển NLTDPB cho HS 2.2.3 Biện pháp thông qua giao tiếp văn học Giao tiếp văn học biện pháp hữu ích, “kênh” đối thoại để HS trao đổi, thể quan điểm suy nghĩ riêng Thơng qua đó, HS có điều kiện trải nghiệm trực tiếp hịa vào giới nhân vật tác phẩm mà nhà văn xây dựng HS lắng nghe tiếng nói đa thanh, có góc nhìn đa diện; tham gia vào thảo luận, hiểu thấu cảm hồn cảnh, số phận nhân vật, từ đào sâu VJE Tạp chí Giáo dục, Số 469 (Kì - 1/2020), tr 27-30 mở rộng tư duy, cảm xúc vấn đề, kiện,… đời sống Các giao tiếp văn học góp phần hình thành tư phê phán cho độc giả Họ nhận vấn đề muôn thuở nhân sinh hệ băn khoăn nào, trả lời sao; đến lượt họ, câu trả lời lại gieo vào tâm hồn họ băn khoăn cần trả lời khác Thơng qua giao tiếp văn học góp phần hình thành phát triển NLTDPB HS Nhờ có đối thoại, sẻ chia trình học tập mà HS nhận đưa quan điểm lí giải thân trước vấn đề sống; đưa quan điểm, cách giải thích phù hợp với điều kiện thực xã hội mà em sinh sống * Vận dụng biện pháp Khi dạy học văn “Chiếc thuyền xa”, GV vận dụng biện pháp giao tiếp văn học đưa vấn đề cần giao tiếp cho HS: q trình phân tích văn bản, tác giả đề cập đến giải pháp cho nhân vật người đàn bà hàng chài gọi lên tòa án huyện; với nhân vật lão đàn ông, chưa thấy tác giả đề cập giải pháp cho ông ta Vậy tiết học ngày hôm nay, thử đặt vấn đề: “Cần có giải pháp với lão đàn ông truyện ?” cách em soi chiếu câu trả lời qua điểm nhìn: chánh án Đẩu - vị Bao Cơng phố huyện vùng biển, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng - tâm hồn nhạy cảm với đẹp, không “khiếp hãi trước xấu, ác”, thằng bé Phác, đứa trẻ ngây thơ, người đàn bà hàng chài - nạn nhân “tự nguyện” khốn khổ nhìn bạn để từ đưa giải pháp cho lão đàn ơng Những điểm nhìn đa chiều hiển thị qua sơ đồ giao tiếp sau: Sơ đồ “nhập vai” nhân vật Hoàn thành sơ đồ, nhập thân vào “nhân vật” để chia sẻ giải pháp cho lão đàn ông, bạn đọc HS nhận tiếng nói nhân vật xuất câu chuyện 30 * NLTDPB thể sau trình vận dụng trên: + HS nhập thân vào nhân vật để tìm giải pháp cho lão đàn ơng; trải nghiệm nhân vật, nói lên suy nghĩ thân, điều trước hết tạo khơng khí sơi lớp học + Kích thích tư HS q trình giao tiếp; em biết nhập vai nhân vật, thân cần đưa giải pháp gì, lại đưa giải pháp thế… người đối diện biết nghe theo, đồng thời dự kiến phản đối đáp lại + Trong giải pháp đưa ra, có ý kiến phản đối, khơng đồng tình với cách làm (như Đẩu khơng đồng tình với Phùng; nhân vật người đàn bà phản bác lại ý kiến Phùng, Đẩu, Phác…); để chứng minh đúng, họ đưa cách lí giải riêng Những ý kiến trái chiều đưa lập luận riêng nhân vật nhập vai vào giao tiếp kích thích NLTDPB cho HS Kết luận Văn “Chiếc thuyền ngồi xa” tác phẩm có tính liên hệ thực tiễn cao Theo chúng tôi, việc vận dụng biện pháp nêu kích thích lực học tập cho HS nói chung NLTDPB nói riêng; qua tạo hứng thú học tập, giúp em hình thành phát triển lực cần thiết vận dụng vào sống Tài liệu tham khảo [1] Richard - Linda Elder (2015) Cẩm nang tư phản biện NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [2] Kazansky Nazarova (sách dịch, 1983) Lí luận dạy học NXB Giáo dục [3] Nguyễn Gia Cầu (2015) Bồi dưỡng phát triển tư phản biện cho học sinh q trình dạy học Tạp chí Giáo dục, số 311, tr 27-29 [4] Phạm Thị Thu Hương (2011) Giáo trình Đọc hiểu chiến thuật đọc hiểu văn nhà trường phổ thông NXB Đại học Sư phạm [5] Từ điển Anh ngữ 0xford (2014) NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [6] Bửu Kế (2009) Từ điển Hán - Việt từ nguyên NXB Thuận Hóa [7] Phạm Thị Thu Hương - Đồn Thị Thanh Huyền Trịnh Thị Lan - Lê Minh Nguyệt - Phan Thị Hồng Xn - Trần Hồi Phương (2017) Giáo trình Thực hành dạy học Ngữ văn trường phổ thông NXB Đại học Sư phạm [8] Phạm Thị Thu Hương (2011) “Sử dụng chiến thuật “đọc suy luận” dạy học đọc hiểu văn trường phổ thông” Tạp chí Giáo dục, số 269, tr 28-30 ... vào dạy đọc hiểu văn “Chiếc thuyền xa” theo hướng phát triển NLTDPB cho HS 2.2 Một số biện pháp dạy học tác phẩm ‘Chiếc thuyền xa” theo định hướng phát triển lực tư phản biện 2.2.1 Biện pháp đọc. .. sử dụng biện pháp đọc suy luận để lí giải hai phát văn “Chiếc thuyền xa” Nguyễn Minh Châu - GV nêu vấn đề: Trong truyện ngắn “Chiếc thuyền xa”, nghệ sĩ Phùng bất ngờ nhìn thấy hai cảnh: Phát thứ... sinh sống * Vận dụng biện pháp Khi dạy học văn “Chiếc thuyền ngồi xa”, GV vận dụng biện pháp giao tiếp văn học đưa vấn đề cần giao tiếp cho HS: trình phân tích văn bản, tác giả đề cập đến giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu,

Hình ảnh liên quan

Thông qua cuộc giao tiếp văn học sẽ góp phần hình thành và phát triển NLTDPB của HS. Nhờ có sự đối  thoại, sẻ chia trong quá trình học tập mà HS nhận đưa ra  những quan điểm lí giải của bản thân trước những vấn đề  thế sự của cuộc sống; đưa ra những quan  - Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

h.

ông qua cuộc giao tiếp văn học sẽ góp phần hình thành và phát triển NLTDPB của HS. Nhờ có sự đối thoại, sẻ chia trong quá trình học tập mà HS nhận đưa ra những quan điểm lí giải của bản thân trước những vấn đề thế sự của cuộc sống; đưa ra những quan Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan