0

SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

15 50 0
  • SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 04:17

Mục tiêu của đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu là tìm ra một số biện pháp quản lý, giúp các tổ chuyên môn của nhà trường sinh hoạt có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị. MỤC LỤC Nội dung                                                                                           Trang Trang bìa phụ                                                                           Mục lục Trang 1 Danh mục chữ cái viết tắt Trang 2 1. Mở đầu                                                                                   Trang 3 1.1. Lý do chọn đề tài Trang 3 1.2. Mục đích nghiên cứu Trang 4 1.3. Phương Pháp nghiên cứu Trang 5 2. Nội dung                                       Trang 6 2.1. Thực trạng  Trang 6 2.2. Đề xuất một số biện pháp giải quyết vấn đề          Trang 7 2.2.1  Tập  huấn  kỹ  năng  quản  lý,   điều  hành  cho    tổ   trưởngTrang 7   chuyên môn 2.2.2. Thay đổi nhận thức của GV về sinh hoạt Tổ chuyên môn Trang 8 2.2.3. Ban giám hiệu định hướng các buổi sinh hoạt chuyên mônTrang 9   cho các Tổ chuyên môn 2.2.4. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chuyên mônTrang 10   theo kế hoạch động tuần, tháng, kỳ, năm 2.2.5. Xây dựng quy chế  thi đua khen thưởng đơn vị  trong đó chúTrang 11   trọng đến tiêu chí thi đua của các tổ chun mơn 3. Kết quả đạt được Trang 11 4. Kết luận và kiến nghị Trang 12 4.1. Kết luận  Trang 12 4.2. Kiến nghị                                                                     Trang 12 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT CỤM TỪ/TỪ VIẾT TẮT Cán bộ giáo viên nhân viên CBGVNV Cán bộ giáo viên  CBGV Trung học phổ thông THPT Giáo viên GV 1. MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Đối với giáo dục phổ  thơng nói chung và các trường THPT nói riêng, Tổ  chun mơn có một vai trị hết sức quan trọng trong việc quản lý các hoạt động   chun mơn của nhà trường. Nó là một bộ  phận cấu thành trong bộ  máy tổ  chức, quản lý của các trường THPT. Ngồi ra, các tổ  chun mơn có mối quan  hệ  hợp tác với nhau, phối hợp với các bộ  phận nghiệp vụ  khác và các tổ  chức  Đảng, đồn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà  trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác  hướng tới mục tiêu giáo dục chung của từng đơn vị Mỗi   Tổ   chuyên   môn       hạt   nhân     hoạt   động   chun   mơn   nhà  trường, là hoạt động thiết yếu, chủ  lực cho tất cả hoạt động giáo dục. Do đó,  vai trị quản lý của tổ  trưởng, tổ  phó góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất   lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.  Sinh hoạt tổ chun mơn là một hoạt động nhằm nâng cao năng lực chun  mơn, bồi dưỡng năng lực sư phạm và nghiệp vụ cho giáo viên, giúp đội ngũ giáo  viên   hồn   thành   tốt   nhiệm   vụ   chuyên   môn   Nội   dung   sinh   hoạt       tổ  chun  mơn là những vấn đề về thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh và   các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. Ngồi ra, sinh hoạt tổ chun mơn cịn  góp phần bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ  thơng Với nhiều lý do khác nhau, đa số hoạt động của các tổ chun mơn tại các   trường phổ  thơng chưa được chú trọng, chủ  yếu mang tính hình thức chưa thật   phát huy hết năng lực, vai trị của tổ  chun mơn.Vậy làm thế  nào để  việc   sinh hoạt tổ chun mơn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt được kết quả cao ,  góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Điều boăn khoăn, trăn   trở  đó đã giúp tơi tìm hiểu và nghiên cứ  đề  tài  “Một số  biện pháp nâng cao   hiệu quả sinh hoạt tổ chun mơn tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu” 1.2. Mục đích nghiên cứu Tơi nghiên cứu vấn đề trên để  tìm ra một số biện pháp quản lý, giúp các tổ  chun mơn của nhà trường sinh hoạt có hiệu quả, góp phần nâng cao chất  lượng giáo dục tại đơn vị 1.3. Đối tượng nghiên cứu Các tổ  chun mơn, đội ngũ giáo viên trường THPT Nguyễn Đình Chiểu,  huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nơng 1.4. Phương pháp nghiên cứu           ­ Phương pháp phân tích ­ tổng hợp tài liệu;           ­ Phương pháp khái qt hóa các nhận định độc lập           ­ Phương pháp điều tra;           ­ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục;            ­ Phương pháp quan sát trực quan;           ­ Phương pháp phỏng vấn; 1.5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ­ Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, huyện  Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nơng ­ Giới hạn thời gian nghiên cứu : Từ ngày 8/2015 đến 6/2016 ( năm học 2015­ 2016). Đề  tài sẽ  tiếp tục kế  thừa, bổ  sung và thực hiện trong những năm học  tiếp theo 2. NỘI DUNG 2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề * Nhiệm vụ của Tổ chun mơn: Theo quy định tại Điều lệ trường THPT  ban hành Thơng tư số 12/2011/TT­BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và  Đào tạo ở Điều 16 về Tổ chun mơn ­ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư  viện, viên  chức thiết bị  thí nghiệm của trường trung học được tổ  chức thành Tổ  chun  mơn theo mơn học hoặc nhóm mơn học. Mỗi Tổ chun mơn có tổ trưởng, từ 01   đến 02 tổ  phó chịu sự  quản lý chỉ  đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ  nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học ­ Tổ chun mơn có những nhiệm vụ sau: + Xây dựng kế  hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và  quản   lý   kế   hoạch   cá   nhân     tổ   viên   theo   kế   hoạch   giáo   dục,   phân   phối  chương trình mơn học của Bộ  Giáo dục và Đào tạo và kế  hoạch năm học của  nhà trường; + Tổ  chức bồi dưỡng chun mơn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp   loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; + Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên ­ Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần.  * Chức năng Tổ chuyên môn  ­ Tổ  chuyên môn giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ  chuyên môn liên quan đến dạy và học; ­ Tổ  chuyên môn trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ  theo nhiệm vụ  quy   định.                                                      ­ Tổ chun mơn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ  yếu vẫn là hoạt động chun mơn, tức là hoạt động dạy học trong trường.  ­ Tổ  trưởng chun mơn phải là người có khả  năng xây dựng kế  hoạch;  điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương   trình mơn học của Bộ  Giáo dục và Đào tạo và kế  hoạch năm học của nhà   trường; tổ  chức bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp   loại và đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý Do đó, tổ trưởng chun mơn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có  năng lực, trình độ, kinh nghiệm chun mơn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học  sinh. Tổ trưởng chun mơn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong  tổ, biết lắng nghe, tạo sự đồn kết trong tổ, gương mẫu, cơng bằng, kiên trì,  khéo léo trong giao tiếp, ứng xử 2.1. Thực trạng vấn đề Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu được thành lập năm 2012, nằm   địa  bàn xã Đăk Ru, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nơng có điều kiện kinh tế ­ xã hội   đặc biệt khó khăn. Năm học 2015 – 2016, trường có 15 lớp gồm 600 học sinh   CBGVNV: 41 người, đa số giáo viên trẻ, nhà ở xa trường. Trường gồm có 07 tổ:  Ngữ văn, Tốn , Sử ­ Địa ­ GDCD, Lý – Hóa ­ Sinh, Tin – Thể dục, Chủ nhiệm,   Văn phịng. Trong 07 tổ chun mơn chỉ có 02 Tổ chun mơn riêng, cịn các tổ  khối khác giáo viên dạy các bộ mơn khác nhau(tổ ghép)    Do vậy việc điều hành quản lí các thành viên để  thực hiện cơng tác   chun mơn theo kế hoạch từng tuần, từng tháng, từng học kì và cả năm của tổ  bộ mơn là một việc rất khó khăn, nó địi hỏi người tổ trưởng phải thật sự năng  động, sáng tạo để  phù hợp với các mơn học khác nhau, phù hợp với từng đối  tượng khác nhau để  nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, của tổ  bộ  mơn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.  Trong những năm qua, bên cạnh một số  tổ  chun mơn làm khá tốt chức  năng, nhiệm vụ  và thực hiện có hiệu quả  cơng tác giảng dạy, cơng tác chủ  nhiệm, phối kết hợp với các tổ chức, đồn thể  khác trong nhà trường, phát huy   tính chủ  động, sáng tạo trong sinh hoạt chun mơn để  nâng cao chất lượng  từng bộ mơn; vẫn cịn một số tổ nhận thức chưa đầy đủ  và thực hiện chưa đạt  hiệu quả cao về chun mơn, cịn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch, thực   hiện giờ  sinh hoạt chun mơn cịn mang nặng tính hình thức, nặng tính hành   chính nên chất lượng bộ mơn và giáo dục học sinh cịn hạn chế.   ­ Cách trao đổi trong sinh hoạt chun mơn chủ  yếu nặng về  đánh giá xếp   loại giờ dạy của giáo viên, đánh giá người dạy mà ít quan tâm đến q trình và  các hoạt động học của học sinh. Đa số các buổi sinh hoạt, đánh giá tiết dạy của   đồng nghiệp, giáo viên thường né tránh nhận xét, ngại góp ý thẳng, muốn giữ  cảm giác an tồn.   ­  Một số  giáo viên chưa coi trọng sinh hoạt chun mơn, thực hiện vai trị  sinh hoạt như nhiệm vụ bắt buộc, khơng phải bằng niềm say mê và ý thức học  hỏi để nâng cao trình độ chun mơn. Do đó, việc trao đổi, rút kinh nghiệm tiết  học nhiều khi khơng mấy hứng thú, ít ý kiến phát biểu hoặc phát biểu cho qua ­ Tổ  trưởng chun mơn đa số  cịn trẻ, chưa được tập huấn, chưa có nhiều  kinh nghiệm trong việc quản lí; tổ chức các buổi sinh  hoạt chun mơn, kỹ năng  xử  lý các tình huống trong q trình điều hành sinh hoạt tổ  chưa tốt, chưa biết  khơi gợi để  các thành viên trong tổ  phát biểu và xây dựng hoạt động chun  mơn của tổ * Ngun nhân chủ yếu: ­ Cơng tác chỉ   đạo, quản lý của Lãnh  đạo nhà trường thiếu qn xuyến   thường xun, thiếu sự  đơn đốc và kiểm tra, đơi khi cịn khốn trắng cho tổ  chun mơn ­ Việc chuẩn bị nội dung cho các buổi sinh hoạt chun mơn thường theo kế  hoạch chủ quan của tổ trưởng nên chưa có sức thuyết phục, chưa thu hút được   sự quan tâm trao đổi của giáo viên ­ Các tổ  trưởng chưa thật sự  năng động, sáng tạo trong việc đưa những nội  dung, vấn đề mới về phương pháp và những khó khăn của các thành viên trong   tổ  để  cùng bàn bạc, tháo gỡ  khó khăn, học tập những phương pháp dạy học   mới, mang tính hiệu quả cao ­ Vai trị của tổ trưởng đơi khi chưa được phát huy hết, chưa lơi kéo được các  thành viên. Phần lớn sinh hoạt mang tính giao khốn nhiều hơn, chỉ cần đạt chỉ  tiêu số lượng các cuộc sinh hoạt mà chưa thật sự quan tâm đến chất lượng các   cuộc sinh hoạt 2.2. Một số biện pháp giải quyết vấn đề 2.2.1. Tập huấn kỹ năng quản lý, điều hành cho các tổ trưởng chun  mơn Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu mới thành lập năm 2012, hầu hết cán  bộ giáo viên nhân viên đều rất trẻ. Đội ngũ các tổ trưởng chun mơn trẻ, kinh   nghiệm chun mơn cịn hạn chế. Do đó, khi bổ nhiệm làm tổ trưởng rất nhiều   giáo viên cịn lúng túng và gặp khó khăn trong vấn đề  điều hành, quản lý hoạt  động của tổ Hiệu trưởng đã tiến hành tập huấn kỹ năng quản lý, điều hành cho các Tổ  trưởng chun mơn. Nội  dung tập huấn do Ban giám hiệu nhà trường cùng   thống nhất nội dung và tiến hành triển khai.Thơng qua buổi tập huấn, các tổ  trưởng mạnh dạn đề xuất những kiến nghị, biện pháp thiết thực để  giúp các tổ  chun mơn đi vào sinh hoạt có chất lượng thật sự. Để  hỗ  trợ  các tổ  chun  mơn sinh hoạt có trọng tâm và đi vào chiều sâu, Ban Giám hiệu nhà trường ln  phiên phân cơng các thành viên cùng tham gia sinh hoạt với Tổ chun mơn, giúp   các tổ tiếp tục phát huy những ưu điểm và dần khắc phục những hạn chế Với biện pháp này, trong năm học 2015­2016 và trong học kỳ  I năm học   2016­2017, các tổ chun mơn của nhà trường đã hoạt động hiệu quả. Đặc biệt  các tổ  trưởng đã thể  hiện được vai trị điều hành, quản lý của mình, tạo được  uy tín trước tập thể.   2.2.2. Thay đổi nhận thức của giáo viên về sinh hoạt Tổ chun mơn  Nội dung chủ yếu của các buổi sinh hoạt tổ chun mơn thường được thực  hiện theo kiểu cũ như: đánh giá cơng tác chun mơn của tổ  trong tháng, triển   khai cơng tác chun mơn của tổ trong tháng tới, thảo luận một số vấn đề  theo  u cầu của nhà trường như  dự  thảo kế  hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm học,   hướng dẫn thi đua, các Hội thi,…  Để sinh hoạt chun mơn mang tính đặc trưng, tạo điều kiện cho giáo viên   có nhiều cơ  hội học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tích cực xây dựng các phương  pháp dạy học mới, các biện pháp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh   phù hợp với xu thế  phát triển của xã hội thì sinh hoạt  chun mơn của các  tổ cần phải thay đổi và đi vào chiều sâu như coi trọng sinh hoạt cho giáo viên về  kĩ năng dự giờ, cách đánh giá giờ  dạy; sinh hoạt theo chun đề  về  những vấn   đề  nóng, cấp bách cần có biện pháp giáo dục học sinh kịp thời trong đơn vị.  Dành thời gian nhiều hơn cho việc phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm các   giờ dạy đã được giáo viên trong tổ dự giờ.  Tổ trưởng phải là người gương mẫu trong việc thay đổi nhận thức của các  thành viên trong tổ về việc sinh hoạt chun mơn. Trước khi đi vào sinh hoạt các   nội dung chi tiết, người chủ trì cần qn triệt trước một số nội dung trọng tâm  để các thành viên chú ý và thực hiện đúng trọng tâm, chủ đề cần trao đổi Ví dụ: Sinh hoạt đánh giá góp ý 1 tiết dạy của tổ Người chủ trì cần qn triệt nội dung thảo luận : Khi thảo luận, nội dung  trao đổi cần tập trung vào việc nhận xét các hoạt động học tập của học sinh:  Đánh giá hoạt động nào hiệu quả, hoạt động nào chưa hiệu quả hoặc chưa phù  hợp? Học sinh nào, nhóm nào hoạt động hiệu quả, lí do? Học sinh nào chưa tập   trung, việc học chưa đạt kết quả, vì sao?  Nêu được giải pháp, biện pháp (tham  10 khảo) có thể  giải quyết được vấn đề  chưa mang lại hiệu quả  trong tiết dạy  giúp đồng nghiệp Đối với người dự giờ nên tránh cách nói: "Theo tơi phải thế này …mới hiệu   ", phải áp dụng biện pháp kia thì hiệu quả  cao hơn,… bởi mỗi giờ học có  rất nhiều cách dạy khác nhau, người dự  cần tơn trọng người dạy miễn sao   phương pháp người dạy truyền đạt học sinh hiểu và nắm vững nội dung kiến  thức cần truyền đạt Bên canh đó, chủ  trì phải là người ln biết lắng nghe, tạo cơ  hội cho tất    người dự  được phát biểu; cần tìm hiểu ý nghĩa của những ý kiến đóng góp   nhằm làm sáng tỏ những gì họ muốn phát biểu, có thể một tình huống, một nội   dung kiến thức có nhiều cách truyền đạt khác nhau, mọi người cùng chia sẻ để  tất cả có thêm nhiều kinh nghiệm hơn và bổ sung thêm, đa dạng hóa các phương   pháp dạy học; khơng nhất thiết tổng kết buổi thảo luận mà khuyến khích mỗi  giáo viên tự phát triển khả năng tổng kết của mình Với biện pháp trên, giáo viên dần dần thay đổi được nhận thức, cảm nhận  được buổi sinh hoạt chun mơn rất nhẹ nhàng, thoải mái, là nơi mà tất cả các   thành viên đều có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực  chun mơn 2.2.3. Ban giám hiệu định hướng các buổi sinh hoạt chun mơn cho   các Tổ chun mơn Sinh hoạt chun đề là một trong nội dung rất khó trong các nội dung sinh  hoạt của tổ  chun mơn. Do đó, muốn nội dung này hoạt động có hiệu quả   ở  các Tổ  chun mơn thì địi hỏi Ban giám hiệu nhà trường phải chủ  động vào   cuộc cùng với các tổ  trưởng chun mơn thảo luận và xây dựng kế  hoạch thực   hiện nhiệm vụ  chun mơn theo từng chun đề  cụ  thể. Để  làm được vấn đề  11 này, địi hỏi các thành viên Ban giám hiệu nhà trường tích cực tự  học tự  bồi   dưỡng chun mơn nghiệp vụ để có đủ trình độ, năng lực hướng dẫn bồi dưỡng  giáo viên, định hướng các tổ chun mơn sinh hoạt có hiệu quả Để các tổ sinh hoạt chun đề có hiệu quả, mang tính đa dạng, lơi cuốn đội  ngũ giáo viên tham gia nhiệt tình thì Ban giám hiệu nhà trường cần định hướng   các chun đề phù hợp về nội dung, sở trường của từng tổ chun Ví dụ: Tổ  chủ  nhiệm sinh hoạt chun đề  “Giáo dục tình trạng bạo lực   trong trường học, biện pháp khắc phục” Tổ Sử ­ Địa ­ GDCD sinh hoạt chun đề “Giới tính vị thành niên, nguy cơ  bỏ học cao” Tổ Tin ­ Thể dục sinh hoạt chun đề “Kích thích học sinh tham gia các trị  chơi dân giang, tránh xa các trị chơi bạo lực, game,…” 2.2.4. Chỉ đạo các tổ chun mơn thực hiện nhiệm vụ chun mơn theo  kế hoạch động tuần, tháng, kỳ, năm Thơng thường kế hoạch tuần, tháng, kỳ, năm của các tổ chi mang tính hình   thức ít được chú ý và thực hiện theo đúng kế hoạch. Do thói quen làm việc cảm   tính nên phần nào  ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chun mơn của tổ.  Khắc phục hạn chế này, Ban giám hiệu nhà trường phải thường xun kiểm tra  hoạt động của các tổ  thơng qua các kế  hoạch đầu tháng, sau đó đối chiếu với   kết quả  thực hiện trong tháng sẽ  đánh giá được những việc đã làm được và   chưa làm được. Từ  đó, Lãnh đạo trường sẽ  đánh giá đúng hơn năng lực điều  hành, quản lý của các tổ chun mơn Đây cũng là biện pháp rất hiệu quả rèn kỹ năng quản lý của các tổ trưởng  chun mơn, giúp nhà trường thực hiện tốt và hiệu quả  hơn cơng tác kiểm tra   nội bộ trường học 12 2.2.5. Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng đơn vị trong đó chú trọng  đến tiêu chí thi đua của các tổ chun mơn Cơng tác thi đua khen thưởng của đơn vị trước đây thường chú trọng đến cá   nhân, chưa coi trọng sự đồn kết, nổ lực của từng tổ chun mơn. Đó cũng chính  là ngun nhân làm cho các tổ chun mơn có các cá nhân, nhân tố điển hình tiên  tiến chưa được thể hiện hết năng lực, sở trường của mình Khi đưa tiêu chí xét thi đua giữa các tổ chun mơn trong đơn vị, việc đồn  kết, gắn bó của từng tổ đã thể hiện rõ qua các phong trào thi đua do nhà trường,  các đồn thể tổ chức đặc biệt là tính tập thể được nâng cao rõ rệt, hiệu quả làm  việc cũng tốt hơn, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển  chung của đơn vị 3. Kết quả Sau  hơn  1 năm  triển  khai  thực  nghiệm  đề  tài  tại  đơn vị  trường  THPT   Nguyễn Đình Chiểu thì chất lượng sinh hoạt của Tổ  chun mơn đã có nhiều  khởi sắc và hiệu quả rõ ràng Các tổ chun mơn hồn thành tốt nhiệm vụ: 7/ 7, đạt 100% Khơng có tổ chun mơn nào hồn thành nhiệm vụ 100% các tổ chun mơn đều sinh hoạt rất đa dạng nội dung, phong phú về  chun đề, khơng trùng lặp, đặc biệt thực hiện với tinh thần cởi mở, chia sẻ  kinh nghiệp, học tập lẫn nhau trong lĩnh vực chun mơn Tổng số các buổi sinh hoạt chun đề: 6 chun đề, trong đó có hai chun  đề  có sự  tham gia của học sinh và CBGVNV tồn trường. Các chun đề  đều  mang lại hiệu quả cao, tạo được khơng khí sơi sổi trong các nội dung thảo luận.  3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. Kết luận 13 Để  tiếp tục thực hiện được chủ đề năm học “Năm học đổi mới quản lý  và nâng cao chất lượng giáo dục” thì đổi mới cách quản lý từ  Tổ  chun mơn,  cách sinh hoạt tổ, mỗi thành viên trong tổ là một nhân tố  quan trọng nhất. Mỗi  CBGV phải khơng ngừng phấn đấu để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ,  đổi mới phương pháp dạy học (lấy học sinh làm trung tâm),  ứng dụng cơng  nghệ  thơng tin trong dạy sao cho phù hợp và có hiệu quả  để  nâng cao chất  lượng dạy ­ học, nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện, từng bước thực hiện  thành cơng  sự nghiệp giáo dục theo kịp xu hướng phát triển của thời đại.  Để  thực hiện tốt vấn đề  trên, u cầu người Lãnh đạo nhà trường phải   tăng cường các biện pháp quản lý Tổ chun mơn, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện  thuận lợi để  tổ  chun mơn hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng vào  việc nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường. Bên cạnh việc thường xun  kiểm tra, đánh giá, đơn đốc các tổ  chun mơn trong q trình hoạt động, Lãnh  đạo trường phải thường xun cùng với tổ chun mơn sinh hoạt, cùng tháo gỡ   vấn  đề  nan  giải,  khắc  phục  kịp  thời  những  khó  khăn   để  hoạt   động  chun mơn của tổ  đạt hiệu quả  cao hơn.Từ  đó nâng cao chất lượng của bộ  mơn, xây dựng mỗi Tổ chun mơn là một tập thể  thực sự  đồn kết, u nghề  và ln thực hiện thành cơng kế hoạch của tổ, của trường.  Đối với tổ trưởng chun mơn cần phải có cái nhìn tổng qt và biết gắn   kết những ý tưởng riêng trong tổ  thành ý tưởng chung của cả  tổ, biết biến   những kế  hoạch của tổ, trường thành những hoạt động cụ  thể  cho Tổ  chuyên  mơn. Sinh hoạt Tổ chun mơn thực sự có hiệu quả khi mỗi thành viên trong tổ  thực sự  đồn kết, biết nỗ  lực khơng ngừng và có thêm sự  hỗ  trợ  kịp thời của   lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đồn thể.  3.2. Kiến nghị 14 3.2.1. Đối với Sở GD&ĐT ­ Cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dành riêng cho các Tổ  trưởng chun mơn ­ Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý nguồn cần chú trọng đến đội ngũ  những Tổ trưởng chun mơn có năng lực chun mơn và kỹ năng quản lý tốt 3.2.2. Đối với Ban giám hiệu nhà trường ­ Tiếp tục hỗ trợ Tổ trưởng chun mơn về nghiệp vụ quản lý ­ Thực hiện cơng bằng, khách quan, dân chủ trong cơng tác thi đua khen  thưởng tại đơn vị, tạo động lực cho các Tổ chun mơn phát huy năng lực, sở  trường của tập thể ­ Tạo mơi trường làm việc thoải mái cho các Tổ chun mơn 3.2.3. Đối với Tổ trưởng chun mơn, giáo viên ­ Khơng ngừng tự học hỏi để nâng cao năng lực chun, nghiệp vụ quản lý  để tất cả giáo viên đều có cơ hội bổ nhiệm làm Tổ trưởng chun mơn Đăk Ru, ngày 7 tháng 3 năm 2017              Người viết NGUYỄN PHI HÙNG 15 ...  đề  tài  ? ?Một? ?số ? ?biện? ?pháp? ?nâng? ?cao   hiệu? ?quả? ?sinh? ?hoạt? ?tổ? ?chun mơn? ?tại? ?trường? ?THPT? ?Nguyễn? ?Đình? ?Chiểu? ?? 1.2. Mục đích nghiên cứu Tơi nghiên cứu vấn đề trên để  tìm ra? ?một? ?số? ?biện? ?pháp? ?quản lý, giúp các? ?tổ? ?... ­? ?Tổ? ?chuyên? ?môn? ?sinh? ?hoạt? ?hai tuần? ?một? ?lần.  * Chức năng? ?Tổ? ?chuyên? ?môn? ? ­? ?Tổ ? ?chuyên? ?môn? ?giúp? ?Hiệu? ?trưởng điều hành các? ?hoạt? ?động nghiệp vụ  chuyên? ?môn? ?liên quan đến dạy và học; ­? ?Tổ ? ?chuyên? ?môn? ?trực tiếp quản lý giáo viên trong? ?tổ. ..  tìm ra? ?một? ?số? ?biện? ?pháp? ?quản lý, giúp các? ?tổ? ? chun mơn của nhà? ?trường? ?sinh? ?hoạt? ?có? ?hiệu? ?quả,  góp phần? ?nâng? ?cao? ?chất  lượng giáo dục? ?tại? ?đơn vị 1.3. Đối tượng nghiên cứu Các? ?tổ  chun mơn, đội ngũ giáo viên? ?trường? ?THPT? ?Nguyễn? ?Đình? ?Chiểu,  
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu,

Từ khóa liên quan