0

Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở việt nam

92 60 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2020, 22:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN **** LÊ TUYẾT MAI VAI TRỊ CỦA BÁO CHÍ TRONG CUỘC ĐẤU TRANH PHỊNG CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà nội, 2011 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG 10 CHƢƠNG VAI TRỊ CỦA BÁO CHÍ TRONG CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN .10 1.1 Một số vấn đề báo chí 10 1.1.1 Khái niệm báo chí 10 1.1.2 Đặc điểm báo chí Việt Nam thời kỳ đổi 11 1.1.3 Một số quan điểm vai trị báo chí đời sống xă hội .16 1.2 Một số vấn đề tham nhũng phòng, chống tham nhũng 19 1.2.1 Quan niệm tham nhũng 19 1.2.2 Đặc điểm tham nhũng Việt Nam .25 1.2.3 Thực tiễn phòng, chống tham nhũng nước ta 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA BÁO CHÍ TRONG CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 42 2.1 Nhận diện vai trị báo chí đấu tranh phịng, chống tham nhũng……………………………………………………………… 42 2.1.1 Báo chí góp phần hoạch định đường lối, sách phịng chống tham nhũng…………………………………………………………………43 2.1.2.Báo chí tạo dư luận xã hội đấu tranh phịng chống tham nhũng .45 2.1.3 Báo chí tun truyền dân chủ hoá xã hội, nâng cao đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên 46 2.2 Thực trạng báo chí đấu tranh phòng chống tham nhũng thời kỳ đổi .49 2.2.1 Những thành tựu đạt 49 2.2.1.1 Báo in 50 2.2.1.2 Phát - truyền hình 54 2.2.1.3 Báo điện tử 57 2.2.2 Những hạn chế báo chí đấu tranh phịng chống tham nhũng nguyên nhân 60 2.2.2.1 Hạn chế .60 2.2.2.2 Nguyên nhân .67 2.3 Giải pháp phát huy vai trị báo chí đấu tranh phịng chống tham nhũng .70 2.3.1 Đổi lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí .70 2.3.2 Đổi phương thức hoạt động báo chí đấu tranh phòng chống tham nhũng 72 2.3.3.Xây dựng chế phối hợp báo chí người chống tham nhũng 74 2.3.4 Xây dựng chế phối hợp hoạt động báo chí với quan chuyên trách phòng chống tham nhũng 77 2.3.5 Xây dựng sách bảo vệ nhà báo chống tham nhũng .79 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tàì Trong bối cảnh tồn cầu hố dân chủ hố nay, thơng tin có vai trị ngày quan trọng Nó trở thành yếu tố định cách mạng khoa học công nghệ, sở bƣớc phát triển nhảy vọt lĩnh vực đời sống xã hội, thúc đẩy xu hƣớng hội nhập quốc tế quốc gia, dân tộc giới Xuất phát từ nhu cầu đƣợc tiếp cận thông tin ngƣời ngày tăng, đòi hỏi phát triển tƣơng ứng truyền thơng đại chúng nói chung báo chí nói riêng Báo chí trở thành kênh thông tin thiết yếu, cung cấp cho công dân kiến thức lĩnh vực: trị, kinh tế, văn hóaxã hội Chúng vận hành theo chế truyền thông, quan tuyên truyền phủ kinh tế, tìm cách thuyến phục cơng chúng ủng hộ sách phủ kênh quyền lực có ảnh hƣởng lớn đến lĩnh vực đời sống xã hội mà giai cấp mong muốn đƣợc sử dụng nhƣ cơng cụ hữu hiệu nhằm trì bảo vệ lợi ích giai cấp Đối với cá nhân, báo chí giúp cho ngƣời vƣợt qua hạn chế tri thức, từ có nhìn rộng giới bên ngồi Bản thân tự hoạt động báo chí thể tự ngôn luận công dân yếu tố xã hội dân chủ Với chức giáo dục, định hƣớng giá trị, cổ động, tuyên truyền, tổ chức… nhằm tác động đến nhận thức ngƣời, từ thay đổi hành vi tƣ tƣởng theo hƣớng tích cực, báo chí trở thành nhân tố quan trọng trình xã hội hố, hƣớng ngƣời hoạt động theo chuẩn mực chung, truyền phát giá trị văn hoá xã hội Ở nƣớc ta, báo chí khơng lực lƣợng xung kích Đảng mặt trận tƣ tƣởng, mà cầu nối quan trọng tổ chức Đảng, quan Nhà nƣớc, tổ chức trị- xã hội với quần chúng nhân dân thông qua kênh thông tin, tuyên truyền đƣờng lối, chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc nhƣ phản ánh tâm tƣ, nguyện vọng đông đảo tầng lớp nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ nhân dân Trên lĩnh vực công xây dựng bảo vệ Tổ quốc có đóng góp báo chí Trong cơng đổi đất nƣớc, báo chí khơng kênh thơng tin phản ánh, nêu gƣơng nhân tố mới, điển hình tiên tiến lĩnh vực sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học… mà trở thành nhân tố đầu đấu tranh chống lại tƣợng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng xã hội nhằm hƣớng tới mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh Đây vai trị báo chí cách mạng Việt Nam suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân nhà báo trình tác nghiệp Thực tiễn sống cho thấy nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng, lãng phí lớn nƣớc gần đƣợc báo chí đƣa cơng luận tiếp thêm sức mạnh cho Đảng Nhà nƣớc chiến chống tham nhũng, lãng phí diễn liệt hầu hết ngành, lĩnh vực đời sống xã hội, tạo niềm tin hƣởng ứng tích cực từ phía nhân dân Đảng ta ln đánh giá cao vai trị báo chí, coi cầu nối Đảng với nhân dân, đội quân tích cực lĩnh vực tƣ tƣởng, văn hố Các phƣơng tiện thơng tin, có báo chí khơng có nhiệm vụ tun truyền nhằm tạo áp lực công luận mạnh mẽ đến nhận thức hành vi công dân tham nhũng, tiêu cực xã hội, mà phải phê phán, công trực diện vào kẻ tham nhũng, phản ánh ý chí nguyện vọng chống tham nhũng tầng lớp nhân dân Tuy nhiên, kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa tác động mạnh mẽ sâu sắc đến lĩnh vực đời sống xã hội, có báo chí Nét bật báo chí giai đoạn đổi chế Việc bị xóa dần chế bao cấp tài đặt yêu cầu cho quan báo chí vừa phải đảm bảo vai trò phận tuyên truyền công tác tƣ tƣởng Đảng, vừa làm kinh tế theo luật định, khiến quan báo chí phải khơng ngừng đổi mới, coi nhƣ điều kiện để tồn Những thành công đổi nƣớc ta với phát triển vƣợt trội kinh tế, bùng nổ khoa học, công nghệ thông tin hội để báo chí Việt Nam phát triển ngày mạnh mẽ, thể rõ số lƣợng, chất lƣợng sản phẩm báo chí đội ngũ cán báo chí Ðiều làm cho diện mạo báo chí nƣớc ta ngày phong phú đa dạng hơn, bƣớc hịa nhập vào báo chí khu vực giới Bên cạnh yếu tố tích cực chế thị trƣờng mang lại, hoạt động báo chí nói chung, báo chí chống tham nhũng nói riêng đứng trƣớc nhiều thách thức Một thách thức lớn nhà báo chống tham nhũng tình trạng thiếu tu dƣỡng đạo đức khiến phận phóng viên có hành vi vi phạm pháp luật đạo đức nghề nghiệp nhƣ: tống tiền, tham nhũng, làm lộ bí mật quốc gia, bao che hành vi tham nhũng , làm ảnh hƣởng đến uy tín, niềm tin nhân dân báo chí Vấn đề đặt làm để báo chí Việt Nam đƣợc tiếp cận thông tin cách thuận lợi, xác nhằm phát huy mạnh mẽ, tích cực sức mạnh ngòi bút mặt trận phòng, chống tham nhũng? mối tƣơng quan, chế định lẫn báo chí cơng tác phịng chống tham nhũng gì? trách nhiệm khơng đối quan hữu quan, toàn xã hội hết ý thức trách nhiệm ngƣời cầm bút Nghị tăng cƣờng lãnh đạo Đảng cơng tác phịng chống tham nhũng, lãng phí đƣợc ban hành Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ƣơng khố X nhấn mạnh: "Phịng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với bước vững chắc, tích cực có trọng tâm, trọng điểm” Nghị đƣa 10 giải pháp cơng tác phịng chống tham nhũng nhấn mạnh việc thực tốt cơng tác truyền thơng, đề cao nhiệm vụ báo chí Thực tiễn cho thấy, khách quan cần nhận định đắn sứ mệnh báo chí phịng, chống tham nhũng, từ có chế tạo hành lang pháp lý vững vàng cho hoạt động báo chí Về chủ quan, ngƣời cầm bút đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực cần không ngừng nâng cao phẩm chất ngƣời làm báo, với tầm nhìn, tƣ sắc bén, hƣớng ngịi bút vào tâm điểm, sâu, sát phản ánh chân thực Đó yếu tố thiết yếu để đẩy mạnh cơng phịng, chống tham nhũng nƣớc ta Vì vậy, việc tìm hiểu:“Vai trị báo chí đấu tranh phịng chống tham nhũng Việt Nam” khơng có ý nghĩa lý luận, mà cịn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, lĩnh vực báo chí đƣợc nhà khoa học quan tâm nhiều Các nhà nghiên cứu dành nhiều công sức để tổng kết, đánh giá nhiều cơng trình lịch sử lý luận báo chí Dƣới góc độ lịch sử báo chí có số tác phẩm nhƣ: “Báo chí Cách mạng Việt Nam (19251945)” Nguyễn Thành Nhà xuất Khoa học Xã hội xuất năm 1984; “Lịch sử báo chí Việt Nam (1865-1945)” Đỗ Quang Hƣng Nhà xuất Đại học quốc gia xuất năm 2000 Nhìn chung, cơng tình nghiên cứu nói tiếp cận báo chí góc độ lịch sử từ báo chí Việt Nam đời, hồ nhập dịng chảy chung lịch sử giai đoạn khác Tất phản ánh cách tổng quan lịch sử báo chí nƣớc nhà, qua cho thấy dù thời kỳ phát triển báo chí, đặc biệt báo chí cách mạng Việt Nam ln thể vai trị trị Về lý luận báo chí thực tiễn hoạt động báo chí năm gần có cơng trình nghiên cứu, đánh giá công tác phát triển báo chí thời kỳ đổi nƣớc ta, tiêu biểu là: “Nhiệm vụ báo chí trước yêu cầu đất nước” Hồng Vinh (Tạp chí Cộng sản số 711/2004); “Tính chiến đấu báo chí cách mạng” Hà Đăng (Tạp chí Cộng sản số 711/2004); “Báo chí-truyền thơng Việt Nam, vấn đề đặt cho phát triển” (Tạp chí Lý luận Chính trị số 7/2007) “Vai trị báo chí dư luận xã hội” (Tạp chí Lý luận Chính trị số 6/2010) Nguyễn Văn Dững… Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu bƣớc đầu đánh giá vai trị báo chí Việt Nam mặt đời sống trị Trong q trình tổng kết thành tựu Đảng ta sau 20 năm đổi có số cơng trình nghiên cứu vai trò lãnh đạo Đảng mặt trận văn hố tƣ tƣởng, có lĩnh vực báo chí Các cơng trình tiêu biểu là: “Về tính Đảng báo chí cách mạng” Chu Thái Thành; “Đổi phương thức lãnh đạo Đảng quan báo chí nước ta nay” Nguyễn Thanh Long; “Nâng cao hiệu lãnh đạo Đảng báo chí” (Tạp chí Lý luận Chính trị số 6/2004) “Một số kinh nghiệm lãnh đạo Đảng báo chí” (Tạp chí Lý luận Chính trị số 6/2010) Nguyễn Vũ Tiến… Nghiên cứu lĩnh vực báo chí phịng, chống tham nhũng gần có số cơng trình nhƣ: “Vai trị báo chí địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh chống tiêu cực” (Tạp chí Cộng sản số 31/2003) Đinh Phong; “Huy động sức mạnh báo chí việc chống tham nhũng nước ta nay” (Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 3/2007) Trần Danh Lân; số tác phẩm chuyên sâu nghiên cứu vấn đề tham nhũng nhƣ: “Phòng chống tham nhũng Việt Nam giới” (2007, Nhà xuất Cơng an Nhân dân) nhóm tác giả Nguyễn Xn m, Nguyễn Hồ Bình, Bùi Minh Thanh đồng chủ biên; “Chống tham nhũng lĩnh Đảng cầm quyền” (Tạp chí Lý luận Chính trị số 10/2010) Hồ Quang Lợi… Mọi công dân quan tâm đến phòng đấu tranh chống tham nhũng Tham nhũng khơng quốc nạn mà cịn vấn nạn tất quốc gia giới Nó ngun nhân tạo phản kháng nhân dân, làm cho máy quyền lực nhà nƣớc bị tha hoá, đời sống kinh tế- xã hội bị suy thối Chính vậy, phịng đấu tranh chống tham nhũng tiêu chí hàng đầu để đến nắm giữ, củng cố trì quyền lực nhà nƣớc Các tác phẩm nhƣ: “Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng số nước giới” Ban Nội Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam;“Nhận diện tham nhũng giải pháp phòng chống tham nhũng Việt Nam” (2008, Nhà xuất Chính trị Quốc gia) Phan Xuân Sơn Phạm Thế Lực; “Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy quyền làm chủ nhân dân đấu tranh phịng, chống tham nhũng” (Tạp chí Lý luận Chính trị số 6/2010) Trần Minh Tƣởng… giúp hiểu sâu sắc vấn lý luận tham nhũng nhƣ thực tiễn chống tham nhũng nƣớc ta nƣớc giới Bên cạnh đó, năm gần đây, vấn đề tham nhũng vai trị báo chí chiến chống tham nhũng đƣợc đề cập, bàn luận hội thảo đánh giá, tổng kết thực tiễn cơng tác phịng, chống tham nhũng, đối thoại với nhà tài trợ diễn gần Tất cơng trình nghiên cứu dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan góc độ khác có giá trị tham khảo việc nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, xét bình diện Chính trị học, việc sâu tìm hiểu nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn báo chí tham nhũng, mối tƣơng quan báo chí tham nhũng sở làm rõ vị trí, vai trị báo chí phịng, chống tham nhũng Việt Nam đến chƣa có tác cơng trình đề cập cách riêng biệt Vì vậy, đề tài luận văn:“Vai trị báo chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng Việt Nam” đƣợc thực hiện với mong muốn đƣa cách tiếp cận bối cảnh đời sống kinh tế, trị, xã hội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Từ cách tiếp cận Chính trị học, luận văn làm rõ lý luận khảo sát thực tiễn, từ đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò báo chí phịng, chống tham nhũng Việt Nam Để thực mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Trình bày số vấn đề lý luận báo chí, tham nhũng, đặc điểm tham nhũng Việt Nam, vai trò báo chí phịng, chống tham nhũng - Khảo sát thực tiễn báo chí tham gia phịng đấu tranh chống tham nhũng thời kỳ đổi - Trên sở đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trị báo chí phòng đấu tranh chống tham nhũng 4.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn cao học, đề tài giới hạn xem xét vai trò báo chí phịng, chống tham nhũng Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài luận văn đƣợc thu hẹp phạm vi khảo sát vai trò báo chí mặt trận phịng, chống tham nhũng Việt Nam thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu - Đề tài đƣợc thực sở lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm, sách Đảng Nhà nƣớc Việt Nam thời kỳ đổi - Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc áp dụng chủ yếu luận văn là: lôgic- lịch sử, phân tích- tổng hợp, thống kê, so sánh, nghiên cứu tài liệu Đóng góp luận văn - Luận văn góp phần làm rõ thực tiễn phòng, chống tham nhũng nƣớc ta - Phân tích thực trạng hoạt động báo chí phòng đấu tranh chống tham nhũng nƣớc ta - Góp phần nâng cao nhận thức vai trị báo chí nói chung, vai trị báo chí phịng, chống tham nhũng nói riêng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chƣơng, tiết 10 quan báo chí chủ động phát vấn đề tiêu cực, tổ chức khai thác thông tin, xây dựng mạng lƣới cộng tác viên Những cộng báo chí chống tham nhũng xét cho họ ngƣời chống tham nhũng Vụ phanh phui tiêu cực đất đai thị xã Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng cách vài năm ơng Đinh Đình Phú, ngun đại tá cơng an nghỉ hƣu kết hợp chặt chẽ với phóng viên báo chí, có hỗ trợ, tiếp sức, chia lửa, bảo vệ đến phƣơng tiện truyền thông mang lại kết nhƣ mong đợi Tiếp theo đó, nhiều vụ tham nhũng lớn liên tiếp đƣợc báo chí số cá nhân tố cáo Tổng cơng ty Dầu khí, Tổng cơng ty Hàng không, Tổng công ty Thuỷ sản….đến vụ PMU18 đƣợc xem trận đánh lớn tham gia đắc lực báo chí Chƣa nào, chƣa bao giờ, chống tham nhũng nhận đƣợc ủng hộ từ báo chí đƣợc chia sẻ nhân dân lớn nhƣ Các vụ án cung cấp học quý công tác bảo vệ ngƣời tố cáo tham nhũng Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ báo chí ngƣời dân chống tham nhũng sở nguyên tắc đấu tranh theo pháp luật, có tổ chức, có giúp cho việc hợp đồng tác chiến nhịp nhàng, đạt hiệu cao 2.3.4 Xây dựng chế phối hợp hoạt động báo chí với quan chun trách phịng, chống tham nhũng Theo nhận định Ban đạo Trung ƣơng phịng, chống tham nhũng tình hình tham nhũng nghiêm trọng diễn biến phức tạp, địi hỏi cơng tác tun truyền phải đƣợc đặt lên hàng đầu, phải vào chiều sâu, thơng tin xác, gắn với vận động “Học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” Nhiều chủ đề đƣợc cấp, ngành lựa chọn tuyên truyền sâu nhƣ: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề xuất hồn thiện thể chế, sách để phịng ngừa tham nhũng có hiệu quả; đồng thời tuyên truyền phát xử lý tham nhũng Hình thức tuyên truyền phịng, chống tham nhũng có đổi Ngồi kênh thơng tin báo chí, Ban đạo phịng, chống tham nhũng cấp cịn phát động thi tìm hiểu phòng chống tham nhũng; tổ chức gặp mặt, biểu dƣơng điển hình tích cực lĩnh vực 78 Tuy nhiên, nhìn từ thực tế năm vừa qua cho thấy, cơng tác phịng, chống tham nhũng, thiết chế kiểm tra, tra, điều tra cần thiết nhƣng thay đƣợc cho giám sát báo chí Đơn giản thiết chế nói vận hành chủ yếu theo chế độ, trách nhiệm, cịn báo chí lại vận hành chủ yếu theo chế độ lợi ích Càng theo sát quan chức, phóng viên giúp cho tờ báo có đƣợc thơng tin mà ngƣời dân muốn biết Càng cung cấp đƣợc nhiều thông tin mà ngƣời dân muốn biết báo dễ bán đƣợc thị trƣờng Và vậy, dễ bán đƣợc thị trƣờng báo có nguồn thu lớn bao gồm dịch vụ kèm nhƣ: quảng cáo, nhắn tin, thông báo Đây khuyến khích liên tục không ngừng nghỉ Khác với quan chức làm nhiệm vụ kiểm sốt, phóng viên báo chí họ có mặt khắp nơi khó nhận biết Họ đƣờng ngồi đâu đó, nơi, lúc Đặc biệt hơn, thời đại bùng nổ công nghệ thơng tin nhƣ ngày khó biết đƣợc đó, hay thân bị phóng viên ghi âm, ghi hình nhƣ Hiện nay, nƣớc ta có quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng nhƣ: Ban đạo phòng, chống tham nhũng Trung ƣơng; Cục phòng, chống tham nhũng… Tuy nhiên, cần thiết phải xây dựng, bổ xung tăng cƣờng, nhằm hoàn thiện máy đội ngũ chuyên trách phòng, chống tham nhũng từ Trung ƣơng đến địa phƣơng để quan hoạt động thực có hiệu Đồng thời hoạt động quan chuyên trách phải có phối kết hợp chặt chẽ ngành, cấp, đƣợc ủng hộ dƣ luận toàn xã hội Qua vụ án tham nhũng gần cho thấy, việc phối hợp chặt chẽ quần chúng nhân dân quan báo chí việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng yếu tố quan trọng, song cần thiết có kết hợp cách chặt chẽ, nhịp nhàng, ăn khớp hoạt động phát hiện, tố giác đƣa tin báo chí hoạt động kiểm tra, giám sát, điều tra, xét xử quan chức phịng, chống tham nhũng, đảm bảo 79 tính xác, khách quan, trung thực, kịp thời, công khai, ngƣời, việc 2.3.5 Xây dựng sách bảo vệ nhà báo chống tham nhũng Nhận định vai trò báo chí Việt Nam phịng đấu tranh chống tham nhũng nhƣ cần thiết có chế bảo vệ ngƣời chống tham nhũng có nhà báo, Ơng Rolf Bergman, Đại sứ quán Thuỵ Điển Việt Nam cho rằng: “Trong nhiều trƣờng hợp, quan báo chí thành viên xã hội biết hành vi tham nhũng ngƣời tham nhũng rõ quan nhà nƣớc hay Đảng Nhƣng biết chƣa đủ, chằng có xảy trừ thành viên xã hội, có nhà báo biết họ đƣợc phép đƣợc khuyến khích thơng tin tham nhũng mà chịu rủi ro bị trừng phạt.”1 Bởi có khơng ngƣời đƣơng đầu với tham nhũng mà chức chí bị trù dập, bị bôi nhọ, vu cáo, buộc phải việc Trƣờng hợp nhà báo Trần Đình Bá ngƣời phát hàng chục vụ án nghiêm trọng phải đối mặt với cú điện thoại doạ nạt, lời dăn đe, doạ dẫm kẻ giấu mặt ví dụ Điều 64 Luật phịng, chống tham nhũng có ghi: “ Ngƣời tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền việc phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi tham nhũng đƣợc khen thƣởng theo quy định pháp luật thi đua, khen thƣờng” Tuy nhiên, khen thƣởng theo quy định pháp luật thi đua khen thƣởng khái niệm chung chung, chƣa đƣợc cụ thể hoá Ngày 27 tháng năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật phòng, chống tham nhũng, vai trị trách nhiệm tồn xã hội việc phịng, chống tham nhũng có số quy định liên quan tới hoạt động tác nghiệp quan báo chí đƣa tin vụ việc tham nhũng hoạt động phòng chống tham nhũng Nghị định nêu rõ: Khi quan báo chí nhận đƣợc đơn, thƣ phản ánh, tố cáo tin http://www.tuoitre.com.vn 80 công dân nêu lên vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vi phạm pháp luật qua hoạt động nghiệp vụ, chun mơn quan báo chí phát vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, quan thơng tin báo chí có quyền thu thập tài liệu, thơng tin để xác minh, làm rõ nhƣ có quyền yêu cầu cá nhân quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan Đồng thời quan báo chí có quyền đƣa tin, phản ánh vụ việc tham nhũng nhƣ hoạt động phòng, chống tham nhũng nhƣng phải tuyệt đối khách quan, trung thực Nếu có trƣờng hợp đơn thƣ, tin phản ánh, tố cáo công dân vụ việc tham nhũng nhƣng không đủ sở, quan báo chí thơng tin lại cho cơng dân, nêu rõ lí khơng đƣa tin, phản ánh Nghị định nêu rõ, quan báo chí có quyền nghĩa vụ khơng tiết lộ thông tin ngƣời tố cáo, ngƣời cung cấp thông tin vụ việc tham nhũng, trừ trƣờng hợp có u cầu Chánh án Tịa án Nhân dân, Viện trƣởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (hoặc tƣơng đƣơng) trở lên Trong trình hoạt động chuyên mơn, tác nghiệp, báo chí phịng, chống tham nhũng nhà báo nhận thấy có nguy hại đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe tính mạng mình, nhà báo có quyền đề nghị quan nhà nƣớc có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết hiệu để bảo vệ nhà báo Với nội dung này, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP Chính phủ thực tạo điều kiện thuận lợi cho quan báo chí nói chung nhƣ nhà báo hăng hái, tích cực việc tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng Chúng ta biết thời gian qua, nhiều quan báo chí nhà báo tích cực tham gia phát đấu tranh phịng, chống tham nhũng, nhƣng đấu tranh đó, nhiều nhà báo phải gánh chịu áp lực nặng nề Nhiều nhà báo tác nghiệp bị đối tƣợng xúc phạm đến nhân phẩm, bị tịch thu dụng cụ tác nghiệp, chí cịn bị hàng đến mức gây thƣơng tích Các đối tƣợng tiêu cực, tham nhũng thực hành vi đe dọa, xúc phạm nhà báo để mong họ khiếp sợ, chùn bƣớc mà thủ tiêu đấu tranh Chính vậy, với Nghị định số 47/2007/NĐ-CP Chính phủ đƣợc ban hành, nhà báo đƣợc trang 81 bị thêm "vũ khí" sắc bén hơn, họ đƣợc quan pháp luật bảo vệ để thực yên tâm dấn thân vào đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; đấu tranh lâu dài, đầy khó khăn khơng phần nguy hiểm nhà báo dũng cảm đấu tranh cơng xã hội Đấu tranh chống tham nhũng biểu tiêu cực xã hội mặt trận gian nan, thầm lặng nhƣng không phần liệt Các nhà báo lao vào nơi hiểm hóc, dũng cảm điều tra, phát phanh phui thật phơi bày ánh sáng công lý không đơn độc Đảng, Nhà nƣớc nhân dân chỗ dựa vững chắc, tin cậy để họ vững tin tác nghiệp Cơng tác phịng, chống tiêu cực trách nhiệm hệ thống trị tồn xã hội báo chí có vai trị, trách nhiệm quan trọng Nghị TW3 khố X Đảng Luật phòng chống tham nhũng khẳng định kỳ vọng vào đóng góp báo chí với vai trị xung kích, quan trọng mặt trận đầy gian nan, thử thách 82 KẾT LUẬN Trong phát triển xã hội, báo chí đóng vai trị quan trọng đời sống ngƣời nói chung đấu tranh chống tham nhũng nói riêng Báo chí ngày thâm nhập, sâu vào tất lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt diện mặt trận đấu tranh chống lại tƣợng tiêu cực, gây nhức nhối xã hội Ở nƣớc ta, báo chí nhƣng phƣơng tiện truyền thông Đảng Nhà nƣớc, thực mục tiêu trị nhằm bảo vệ quyền lợi đại đa số nhân dân lao động; quan ngôn luận Đảng Nhà nƣớc; cầu nối Đảng với nhân dân Báo chí góp phần to lớn vào việc phát huy quyền làm chủ nhân dân với vai trò diễn đàn để nhân dân tham gia vào giám sát hoạt động công Nhà nƣớc Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nƣớc dành quan tâm mạnh mẽ, thƣờng xun liên tục cho cơng tác báo chí Đây điều kiện đảm bảo cho báo chí Việt Nam theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa mà Đảng đề Bài học củng cố, giữ vững định hƣớng tƣ tƣởng trị học có giá trị cơng tác lãnh đạo quản lý báo chí thời kỳ đổi Đó sở để báo chí Việt Nam thực tốt chức trị chun mơn mình, kịp thời đóng góp vào công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu đƣợc đặt Nghị TW5 khoá X, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Lịch sử 86 năm qua từ báo chí cách mạng Việt Nam đời, Đảng ta ln coi báo chí vũ khí sắc bén mặt trận tƣ tƣởng Đảng Trong suốt q trình gắn bó với nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo, báo chí nƣớc ta hồn thành tốt vai trị ngƣời tổ chức tập thế, ngƣời tuyên truyền tập thể, ngƣời cổ động tập Và mặt trận chống tham nhũng, dƣới lãnh đạo Đảng, báo chí nƣớc ta trở thành lực lƣợng xung kích, tiên phong phịng đấu tranh chống tham nhũng, qua góp phần xây dựng củng cố niềm tin nhân dân vào lãnh đạo sáng suốt Đảng ta 83 đƣờng xã hội chủ nghĩa Chính nhờ thái độ kiên chống tham nhũng, lãng phí mà Đảng ta vƣợt qua tình hiểm nghèo, giữ vững lãnh đạo, đƣa nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc khơng ngừng lên Dự thảo chiến lƣợc phịng, chống tham nhũng đến năm 2020 chƣơng trình hành động chiến lƣợc tƣơng đối dài hạn, tƣơng đối tập trung vào vấn đề lớn, vấn đề bản, nói vấn đề lớn cơng khai, minh bạch Đó vấn đề cốt lõi, xƣơng sống chƣơng trình chiến lƣợc quốc gia phịng, chống tham nhũng cơng khai, minh bạch, kiểm sốt đƣợc tình hình, cơng khai hoạt động máy Nhà nƣớc, công khai việc công chức Nhà nƣớc phải làm, công khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức Công tác phòng, chống tham nhũng tổng hợp sức mạnh hệ thống trị tồn dân Do khơng thể dựa vào máy Nhà nƣớc làm mà phải có đồng thuận, ủng hộ tồn xã hội có lực lƣợng báo chí Vì lẽ đó, dung thứ phận cán đảng viên, công chức, viên chức sa vào tham nhũng, vô tình hay cố ý tiếp tay cho lực thù địch phá hoại nghiệp đổi Ðảng nhân dân ta, ngƣợc lại lợi ích đất nƣớc, cản trở đƣờng lên dân tộc tin tƣởng vững bƣớc đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố, mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp, theo hƣớng đại vào năm 2020 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Văn An (2008), Truyền thông đại chúng hệ thống tổ chức quyền lực trị nước tư phát triển, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội Báo Nhân dân (ngày 16/7/2007) Báo Tiền phong online (http://www.tienphong.com.vn ) Báo điện tử Hội khuyến học Việt Nam (http://www.dantri.com.vn ) Báo Sài gòn Tiếp thị (http://www.sgtt.com.vn ) Báo điện tử Vietnamnet (http://www.vnn.com.vn ) Báo điện tử tin nhanh Việt Nam (http://vnexpress.net/GL/Home ) Báo Tuổi trẻ online (http://www.tuoitre.com.vn ) Báo Thanh niên online (http://www.thanhnien.com.vn ) 10 Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông (1977), Tiếp tục đổi tăng cường lãnh đạo quản lý cơng tác báo chí- xuất 11 Bộ Chính trị Trung ương Đảng: Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 17/10/1997, “Tiếp tục đổi mới, tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản” 12 Cổng thơng tin điện tử Chính phủ (http://www.chinhphu.vn ) 13 Cổng thơng tin điện tử phịng, chống tham nhũng (http://chongthamnhung.thanhtra.gov.com ) 14 Nguyễn Đức Chiên (2007), Chống tham nhũng Việt Nam kinh nghiệm chống tham nhũng số nước Châu Á, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 15 Hồng Đình Cúc- Đức Dũng (2007), Những vấn đề báo chí đại, NXB Lý luận Chính trị 16 Hồng Chương (1995), Báo chí Việt Nam, NXB Sự thật, Hà Nội 17 Trần Tiến Duẩn (2001), Nghề báo nghề nguy hiểm, NXB Thông 18 Nguyễn Văn Dững (2006), Nâng cao lực giám sát xã hội báo chí, Tạp chí Báo chí Tuyên truyền 85 19 Ngọc Đản (1995), Báo chí với nghiệp đổi mới, NXB Lao động, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Nghị Hội nghị TW3 khoá X tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam, (2007), Nghị Hội nghị TW5 khố X cơng tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Hà Minh Đức (1997), Báo chí vấn đề lý luận thực tiễn,NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 26 Mai Hà (2006), Những khía cạnh xã hội tượng tham nhũng, Tạp chí Xã hội học, số 27 Trương Thị Hiền (2008), Vai trị truyền thơng đại chúng việc hình thành thể dư luận xã hội đấu tranh chống tham nhũng nay,Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 28 Vũ Hiền- Trần Quang Nhiếp (2000), Báo chí đấu tranh chống diễn biến hịa bình, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Hội nhà báo Việt Nam (1992), Nghề nghiệp công việc Nhà báo, NXB Hà Nội 30 Lê Dỗn Hợp (2007), Quản lý báo chí nghiệp đổi đất nước, Tạp chí Cộng sản, số 776 31 V.I.Lênin (2005), Lênin toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 86 32 V.I.Lênin (2005), Lênin tồn tập, tập7, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 V.I.Lênin (1970), Về vấn đề báo chí ,NXB Sự thật, Hà Nội 34 việc Trần Danh Lân (2007), Huy động sức mạnh báo chí chống tham nhũng nước ta nay, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 35 Nguyễn Thanh Long (2004), Đổi phương thức lãnh đạo Đảng quan bao chí nước ta nay, Tạp chí Lý luận Chính trị 36 Đỗ Quang Hưng (2000), Lịch sử báo chí Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 37 Nội Luật phòng, chống tham nhũng,(2005),NXB Hồng Đức, Hà 38 Luật báo chí (2008), NXB Hồng Đức, Hà Nội 39 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 10, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Hồ Đinh Phong (2003), Vai trò báo chí địa bàn Thành phố Chí Minh đấu tranh chống tiêu cực, Tạp chí Cộng sản, số 31 43 Phan Xuân Sơn- Phạm Thế Lực (2008), Nhận diện tham nhũng giải pháp phòng, chống tham nhũng Việt Nam nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 44 Nguyễn Trí Nhiệm (2007), Tài liệu tham khảo môn Hệ thống thông tin đại chúng giới đại,Học viện báo chí tuyên truyền, tr8 45 Lưu Văn Sùng- Phạm Thế Lực (2007), Tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 46 Nguyễn Vũ Tiến (2005), Vai trị lãnh đạo đảng báo chí thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 47 Tạ Ngọc Tấn (1995), Hồ Chí Minh vấn đề báo chí, Phân viện báo chí tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 87 48 Tạ Ngọc Tấn (2003), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh báo chí, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 49 Tạ Ngọc Tấn (2005), Phát triển báo chí trước yêu cầu đất nước,Tạp chí Cộng sản, số 15 50 Tạ Ngọc Tấn (2006), Giám sát xã hội giải pháp phịng, chống tham nhũng, lãng phí, Tạp chí Cộng sản, số 16 51 Nguyễn Văn Thụy (2004), Về đấu tranh chống tham nhũng Trung Quốc, Tạp chí Cộng sản, số 711 52 Trang điện tử Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (http://www.na.gov.vn ) 53 Trang điện tử Thanh tra Chính phủ (http://www.thanhtra.gov.vn ) 54 Lê Trọng (2001), Bàn đấu tranh chống tham nhũng nước ta, Tạp chí Cộng sản, số 21 55 Hồng Vinh (2004), Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh vị trí, vai trị, chức nhiệm vụ báo chí Cách mạng, Tạp chí Thơng tin Cơng tác tư tưởng Lý luận, số 56 Nguyễn Xuyến (2006), Những luận điểm Lênin báo chí cách mạng, Tạp chí Báo chí tuyên truyền, số 57 chủ Nguyễn Xuân m, Nguyễn Hồ Bình, Bùi Minh Thanh (đồng biên) (2007), Phòng chống tham nhũng Việt Nam giới, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 88 ... luận báo chí, tham nhũng, đặc điểm tham nhũng Việt Nam, vai trị báo chí phịng, chống tham nhũng - Khảo sát thực tiễn báo chí tham gia phịng đấu tranh chống tham nhũng thời kỳ đổi - Trên sở đánh... chống tham nhũng thời gian tới 42 Chƣơng THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA BÁO CHÍ TRONG CUỘC ĐẤU TRANH PHỊNG CHỐNG THAM NHŨNG 2.1 Nhận diện vai trị báo chí đấu tranh phịng chống tham. .. CUỘC ĐẤU TRANH PHỊNG CHỐNG THAM NHŨNG 42 2.1 Nhận diện vai trị báo chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng? ??…………………………………………………………… 42 2.1.1 Báo chí góp phần hoạch định đường lối, sách phịng chống tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở việt nam ,

Từ khóa liên quan