0

Đáp án đề thi hóa đại cương (1)

10 123 2
  • Đáp án đề thi hóa đại cương (1)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:47

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI CƯƠNG Câu Nguyên tố (B) có electron cuối xác định số lượng tử: n = , l =1 , m = , ms = - ½ Cho ZCl= 17 ; ZBr= 35 ; ZO= 8; ZS= 16 Vậy nguyên tố B là: A Cl B Br C Oxi D S Câu Xét phản ứng (A) phản ứng đơn giản có hệ số nhiệt độ = Vậy nhiệt độ tăng lên 30oC tốc độ phản ứng thay đổi: A Tăng lên lần B Tăng lên 27 lần C Giảm xuống lần D Giảm xuống 27lần Câu Khả điện li thành ion dung dịch nước xảy hợp chất có liên kết cộng hóa t rị khơng cực (1), cộng hóa trị phân cực mạnh(2), ion (3), cộng hóa trị phân cực yếu (4) thay đổi theo chiều: a) (1) < (2) < (3) < (4) b) (4) < (3) < (2) < (1) c) (1) < (4) < (2) < (3) d) (1) < (2) < (4) < (3) Câu Chọn phương án đúng: Trộn 50 ml dung dịch Ca(NO3)2 110-4 M với 50 ml dung dịch SbF3 210-4M Tính tích[Ca2+][F-]2 CaF2có kết tủa hay khơng, biết tích số tan CaF2là T = 110-10,4 a) 110-9,84, có kết tủa b) 110-10,74, khơng có kết tủa c) 110-80 , khơng có kết tủa d) 110-11,34, khơng có kết tủa Câu Chọn câu Q trình hoà tan tinh thểKOH nước xảy kèm theo thay đổi entropi chuyển pha (Scp) entropi solvat hóa(Ss) sau: a) Scp< , Ss> b) Scp> , Ss< c) Scp> , Ss> d) Scp< , Ss< Câu Hãy cho biết phân tử H2O Nguyên tố Oxi trạng thái lai hoá A sp B sp2 C sp3 D sp3d2 Câu Xét nguyên tố thuộc phân nhóm chính, bảng hệ thống tuần hồn, tính chất phi kim tính oxi hố chúng biến đổi sau: (chọn câu đúng) A Trong phân nhóm từ xuống dưới, tính phi kim tăng dần B Trong phân nhóm từ xuống dưới, tính phi kim giảm dần C Trong chu kỳ từ trái sang phải tính phi kim gỉam dần D Trong chu kỳ từ trái sang phải tính oxi hố giảm dần Câu CTV: Trịnh Văn Hưng Chọn phương án đúng: Áp suất CS2 293K 0,11367 atm Nếu hịa tan 2,56g Sn vào 76g CS2 áp suất bão hòa dungdịch 0,11254 atm Hãy cho biết số nguyên tử lưu huỳnh n phân tử Sn Cho biết khối lượng nguyên tử : O = 16 ; S = 32; C = 12;Chất tan Sn không điện ly, không bay a) b) 10 c) d) Câu So sánh áp suất thẩm thấu dung dịch sau: CH3COOH (1), C6H12O6(2), NaCl (3),CaCl2 (4) có nồng độ 0,01M nhiệt độ (xem muối NaCl CaCl2 điện ly hoàn toàn) a) 4< 3< 2< 1 b) 2< 1< 3< 4 c) 4< 3< 1< 2 d) 1< 2< 3< 4 Câu 10 Chọn phương án đúng: Phản ứng khí NO2 với nước tạo thành axit nitric góp phần tạo mưa axit: 3NO2(k) + H2O(l)  2HNO3(dd) + NO(k) 0298 (kJ/mol) là: 33,2; -285,83; -207,4; 90,25 S0298(J/mol.K) là: 240,0; 69,91; 146; 210,65 Tính G0298 phản ứng Nhận xét khả tự phát phản ứng điều kiện tiêu chuẩn, 250C a) -52,72 kJ Phản ứng có khả xảy tự phát b) 62,05 kJ Phản ứng khả diễn tự phát c) -41,82 kJ Phản ứng có khả xảy tự phát d) 26,34 kJ Phản ứng khơng có khả diễn tự phát Câu 11 Chọn phát biểu đúng: 1) Không có hợp chất ion hịa tan nước bị điện ly 2) Độ điện ly  phụ thuộc nồng độ 3) Độ điện ly  tăng nồng độ chất điện ly giảm 4) Độ điện ly  lớn a) 1,2,3,4 b) 1,3,4 c) 1,2,3 d) 2,4 Câu 12 Chọn phương án đúng: Căn dấu G02 phản ứng sau:PbO2(r) + Pb (r) = 2PbO (r), G02 < SnO2(r) + Sn (r) = 2SnO (r), G02 > Trạng thái oxy hóa dương bền kim loại chì thiếc là: a) Chì (+4), thiếc (+2) b) Chì (+4), thiếc (+4) c) Chì (+2), thiếc (+4) d) Chì (+2), thiếc (+2) CTV: Trịnh Văn Hưng Câu 13 Chọn phương án đúng: Từ giá trị  điều kiện phản ứng : (1) 2SO2(k) + O2(k) = 2SO3(k), H = -196 kJ (2) 2S(r) + 3O2(k) = 2SO3(k), H = -790 kJ tính giá trị  điều kiện phản ứng sau : S(r) + O2(k) = SO2(k) a) H = 297 kJ b) H = -297 kJ c) H = 594 kJ d) H = -594 kJ Câu 14 Chọn phương án đúng: Tốc độ phản ứng hòa tan kim loại rắn dung dịch axit : 1) Giảm xuống giảm nhiệt độ phản ứng 2) Tăng lên tăng kích thước hạt kim loại 3) Giảm xuống giảm áp suất phản ứng 4) Tăng lên tăng nồng độ axit a) , b) 1, c) d) 1, Câu 15 Chọn phương án đúng: Cho phản ứng : C6H6+215O2(k)  6CO2(k) + 3H2O Ở 270C phản ứng có ∆H – ∆U = 1245J Hỏi C6H6và H2O phản ứng t rạng thái lỏng hay khí? a) C6H6(ℓ) H2O(ℓ) b) C6H6(k) H2O(k) c) C6H6(k) H2O(ℓ) d) C6H6(ℓ) H2O(k) Câu 16 Cấu hình electron K K (Z = 19).1s2 2s2 2p6 3s23p64s1 Cho biết hàm sóng xác định electron cuối đặc trưng cho nguyên tử K là: A Ψ(4,0,0,-1/2) B Ψ(4,0,0,+1/2) C Ψ(4,1,+1,-1/2) D Ψ(4,1,0,+1/2) Câu 17 Chọn phương án đúng: Phản ứng CaCO3(r)  CaO (r) + CO2(k) phản ứng thu nhiệt mạnh Xét dấu o, So,Go phản ứng 25oC: a) Ho< 0; So> ; Go> b) Ho< 0; So< ; Go< c) Ho> 0; So> ; Go< d) Ho> 0; So> ; Go> Câu 18 Cho phản ứng oxy hóa khử:K2Cr2O7+ FeSO4+ H2SO4 Cr2(SO4)3+Fe2(SO4)3+ K2SO4+ H2O Cân phản ứng Nếu hệ số trước K2Cr2O7 hệ số đứng trước H2SO4và Fe2(SO4)3 là: a) 7, CTV: Trịnh Văn Hưng b) 4, c) 7, d) 5, Câu 19 Quá trình khử thiếc IV hydro: SnO2(r) + 2H2(k) ⇌ Sn(ℓ) + 2H2O(k) 1100K có số cân Kp= 10 Ở nhiệt độ hỗn hợp khí có 24% hydro theo thể tích: a) Khơng đủ liệu để kết luận chiềuhướng diễn trình 1100K b) G1100 0, hệ đạt trạng thái cân c) G1100< 0, phản ứng diễn theochiều thuận d) G1100> 0, phản ứng diễn theo chiều nghịch Câu 20 Chọn phương án đúng: Tính khối lượng mol hemoglobin (thuộc loại chất tan không điện ly, không bay hơi) biết 250C áp suất thẩm thấu dung dịch chứa 35,0g hemoglobin lít dung dịch nước 10,0 mmHg Cho R = 62,32 ℓ mmHg/mol.K a) 7,2104g/mol b) 6,1105g/mol c) 6,5104g/mol d) 8,0105g/mol Câu 21 Hiệu ứng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn CO2 biến thiên entanpi phản ứng: a) Cgraphit+ O2(k) = CO2(k), 25oC, ápsuất riêng O2và CO2 1atm b) Ckim cương+ O2(k) = CO2(k), 0oC, áp suất riêng O2 CO2 1atm c) Cgraphit+ O2(k) = CO2(k), 0oC, ápsuất chung 1atm d) Cgraphit+ O2(k) = CO2(k), 25oC, ápsuất chung 1atm Câu 22 Chọn phương án sai: Cho phản ứng A (ℓ) + B (k) = C (k) + D(r), có số cân Kp 1) Gpư= Gopư+ RTlnKp, G = thìGopư= -RTlnKp 2) Hằng số cân Kpcủa phản ứng tính biểu thức: Với PBvà PC áp suất riêng phần chất lúc xét 3) Phản ứng có KP= KCRT a) b) 1,2,3 c) 1,2 d) Câu 23 Chọn phương án đúng: Cho mol chất điện ly A3B vào nước có 0,3 mol bị điện ly ion, hệ số đẳng trương i bằng: a) 3,4 b) 2,1 c) Khơng tính d) 1,9 Câu 24 CTV: Trịnh Văn Hưng Tính hiệu số hiệu ứng nhiệt phản ứng đẳng áp đẳng tích phản ứng sau 25oC: C2H5OH (l) + 3O2(k) = 2CO2(k) + 3H2O (l) (R = 8,314 J/mol.K) a) - 4539J b) - 2270J c) - 1085J d) - 2478J Câu 25 Chọn câu đúng: Xét hệ cân CO (k) + Cl2(k)= COCl2(k) ,  < Sự thay đổi dẫn đến cân chuyển dịch theo chiều thuận: a) Tăng nồng độ COCl2 b) Tăng nhiệt độ c) Giảm thể tích phản ứng cách nén hệ d) Giảm áp suất Câu 26 Cho phản ứng:(1) N2(k) + O2(k) = 2NO (k), o> (2) N2(k) + 3H2(k) = 2NH3(k),  o< (3) CaCO3(r) = CaO (r) + CO2(k), o>0 Với phản ứng ta nên dùng nhiệt độ cao áp suất thấp để cân chuyển dịch theo chiều thuận a) Phản ứng b) Phản ứng c) Phản ứng d) Phản ứng Câu 27 Chọn phương án đúng: Cho cân CO2(k) + H2(k) = CO(k) + H2O(k) Tính số cân Kc biết đến cân ta có 0,4 mol CO2; 0,4 mol H2; 0,8 molCO 0,8 mol H2O bình có dung tích lít Nếu nén hệ cho thể tích hệ giảm xuống, cân chuyển dịch nào? a) Kc= ; không đổi b) Kc= ; không đổi c) Kc= ; theo chiều thuận d) Kc= ; theo chiều thuận Câu 28 Chọn phương án đúng: Trong đa số trường hợp độ điện ly  chất điện ly: a) Là số nhiệt độ xác định b) Tăng lên giảm nhiệt độ tăng nồng độ dung dịch c) Là số nồng độ xác định d) Tăng lên tăng nhiệt độ giảm nồng độ dung dịch Câu 29 Chọn phương án đúng: Dung dịch nước chất tan bay không điện ly sôi 105,2oC Nồng độ molan dung dịch là: (hằng số nghiệm sôi nước Ks= 0,52) a) b) Không đủ liệu để t í nh CTV: Trịnh Văn Hưng c) 10 d) Câu 30 Chọn phương án đúng: Trong dung dịch HNO2 0,1M có 6,5% HNO2bị ion hóa Hỏi số điện li HNO2 bao nhiêu? a) 4,23.10-4 b) 4,23.10-2 c) 4,52.10-2 d) 4,52.10-4 Câu 31 Chọn phương án đúng: Cho phản ứng : 2NaHCO3(r)= Na2CO3(r)+ CO2(k)+ H2O(k)0 H 0tt,2 (kJ/mol) là: -948; -1131; -393,5; -241,8 S02 (J/molK) là: 102,1; 136; 213,7; 188,7 Ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ phản ứng bắt đầu xảy (coi H0và S0của phản ứng không phụ thuộc vào nhiệt độ) a) T > 575 K b) T > 388 K c) T > 298 K d) T > 450 K Câu 32 Chọn phương án đúng: Cho biết độ tan nước Pb(IO3)2 410-5 mol/l 250C Hãy tính tích số tan Pb(IO3)2 nhiệt độ trên: a) 3,210-9 b) 1,610-9 c) 6,410-14 d) 2,5610-13 Câu 33 Cho phản ứng: A (k) + B (k) = 2C (k) + D (?) Nếu Qp– QV> 0, vậy: a) D chất khí b) D chất lỏng c) D chất rắn d) Không xác định trạng thái D Câu 34 Chọn phát biểu đúng: Phản ứng A (k) = B (k) + C (k)ở 300oC có Kp= 11,5, 500oC có Kp= 33 Vậy phản ứng trình: a) đoạn nhiệt b) thu nhiệt c) đẳng nhiệt d) tỏa nhiệt Câu 35 Hãy cho biết thứ nguyên (đơn vị) số tốc độ phản ứng chiều bậc không: A (thời gian)-1 B mol lít-1.(thời gian)-1 C lít2.mol-2.(thời gian)-1 D lit.mol 1(thời gian)-1 Câu 36 CTV: Trịnh Văn Hưng Phản ứng N2(k) + 3H2(k) = 2NH3(k) t rạng thái cân có  < Muốn phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận : 1) Tăng áp suất hệ 2) Thêm NH3vào 3) Hạ nhiệt độ hệ a) 1,2 b) 1,3 c) 1,2,3 d) 2,3 Câu 37 Góc liên kết lớn số phân tử CH4; NH3; H2O H2S? A HSH B HCH C HNH D HOH Câu 38 Mức độ phân cực liên kết hóa học phân tử xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là: A HI, HBr, HCl B HCl, HBr, HI C HI, HCl, HBr D HBr, HI, HCl Câu 39 Chọn phương án đúng: Hãy cân viết phương trình sau dạng phương trình ion rút gọn: La2(CO3)3(r)+ HCl(dd)  LaCl3(dd) + CO2(k) + H2O(l) a) La3++ 3Cl- LaCl3 b)CO32-+ 2H+ CO2+ H2O c) La2(CO3)3+ 6H+ 2La3++ 3CO2+ 3H2O d) 2La3++CO32-+ 6H++6Cl- 2LaCl3+3CO2+ 3H2O Câu 40 Chọn câu sai A Liên kết hydro loại liên kết phụ xuất hydro có liên kết cộng hóa trị thức với ngun tử khác có độ âm điện lớn (O, N, F, Cl,…) B Liên kết ion loại liên kết lực hút tĩnh điện hai ion trái dấu C Liên kết phối trí loại liên kết cộng hóa trị cặp electron chung hai nguyên tử đóng góp D Liên kết kim loại có mạng lưới tinh thể kim loại Câu 41 Cho phản ứng thuận nghịch: 2NO2(k) ⇌ N2O4(k) CTV: Trịnh Văn Hưng Tiến hành phản ứng cách cho NO2 vào bình thủy tinh, cân nhanh chóng thiết lập Người ta nhận thấy màu hỗn hợp đậm tăng nhiệt độ giảm áp suất Điều khẳng định đúng? A Phản ứng thu nhiệt NO2 có màu đậm N2O4 B Phản ứng thu nhiệt N2O4 có màu đậm NO2 C Phản ứng tỏa nhiệt N2O4 có màu đậm NO2 D Phản ứng tỏa nhiệt NO2 có màu đậm N2O4 Câu 42 Cho dung dịch nước (dd) BaCl2, Na2CO3,NaCl nước nguyên chất BaCO3 tan nhiềuhơn trong: a) dd BaCl2 b) H2O c) dd Na2CO3 d) dd NaCl Câu 43 Chọn phương án đúng: Các đại lượng sau hàm trạng thái: Ap suất (p) Nội (U) Nhiệt (Q) Entanpi (H) a) 1, & b) & c) 1, 2, & d) 2, & Câu 44 Chọn câu đúng: Trong phản ứng: 3Cl2+ I-+ 6OH-= 6Cl-+3IO+ 3H2O a) Chất oxy hóa Cl2, chất bị oxy hóa Ib) Chất bị oxy hóa Cl2, chất bị khử Ic) Cl2bị khử, I-là chất oxy hóa d) Chất khử Cl2, chấtoxy hóa ICâu 45 Chọn phương án đúng: Giữa hai dạng thù hình photpho P đỏ P trắng, dạng bền hơn? Cho biết đẳng áp đẳng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn P đỏ P trắng -12,1 (kJ/mol) a) Không đủ liệu để kết luận b) Độ bền hai dạng thù hình c) P đỏ d) P trắng Câu 46 CTV: Trịnh Văn Hưng Hòa tan gam chất C6H12O6, C12H22O11vàC3H5(OH)3 500 gam nước Trong dãy sau, dãy xếp chất theo nhiệt độ sôi dung dịch tăng dần: (cho biết nguyên tử gam C =12, O = 16 H = 1) (các chất không bay hơi) a) Không thể xếp b) C12H22O11< C3H5(OH)3< C6H12O6 c) C12H22O11< C6H12O6< C3H5(OH)3 d) C3H5(OH)3< C6H12O6< C12H22O11 Câu 47 Chọn biện pháp Phản ứng tỏa nhiệt đạt trạng thái cân bằng: A(k) + B(k) = 4D (k) Để dịch chuyển cân phản ứng theo chiều hướng tạo thêm sản phẩm, số biện pháp sau sử dụng: 1) Tăng nhiệt độ 2) Thêm chất D 3) Giảm thể tích bình phản ứng 4) Giảm nhiệt độ 5) Thêm chất A 6) Tăng thể tích bình phản ứng a) 3,5,6 b) 4,5,6 c) 1, 3, d) 2,3,4 Câu 48 Chọn giá trị Hoả t i ễn đẩy phi thuyền thoi Mỹ dùng nhiên liệu hỗn hợp bột nhôm perclorat amonium P hản ứng xảy là: 3Al(r) + 3NH4ClO4(r)  Al2O3(r) + AlCl3(r) +3NO(k) +6H2O(hơi) Cho biết nhiệt tạo thành tiêu chuẩn H02 (kJ/mol) chất NH4ClO4(r),Al2O3(r), AlCl3(r), NO(k) H2O(hơi) –295,3; –1675,6; –705,6; +90,25; –238,92 Tính nhiệt phản ứng gam nhôm (M = 27) a) –98,45 kJ b) –2658,07 kJ c) –2234,57 kJ d) –32,8 kJ Câu 49 Khi có mặt chất xúc tác, Ho phản ứng: a) Khơng thay đổi chất xúc tác tham gia vào giai đoạn trung gian phản ứng phục hồi sau phản ứng Sản phẩm tác chất giống khơng có chất xúc tác b) Thay đổi chất xúc tác làm giảm nhiệt độ cần có để phản ứng xảy c) Thay đổi chất xúc tác tham gia vào trình phản ứng d) Thay đổi chất xúc tác làm giảm lượng hoạt hóa phản ứng Câu 50 Etylen glycol (EG) chất chống đông tản nhiệt động ô tô hoạt động vùng bắc nam cực trái đất Tính thể tích EG cần thêm vào tản nhiệt có 8ℓ nước để làm việc nhiệt độ t h ấp -200C Cho biết khối lượng riêng EG 1,11g/cm3 Hằng số nghiệm đông nước 1,86 độ/mol Cho phân tử lượng EG 62 CTV: Trịnh Văn Hưng a) 4,2 ℓ b) 5,1 ℓ c) 5,6 ℓ d) 4,8 ℓ Hết 10 CTV: Trịnh Văn Hưng ... 6Cl-+3IO+ 3H2O a) Chất oxy hóa Cl2, chất bị oxy hóa Ib) Chất bị oxy hóa Cl2, chất bị khử Ic) Cl2bị khử, I-là chất oxy hóa d) Chất khử Cl2, chấtoxy hóa ICâu 45 Chọn phương án đúng: Giữa hai dạng thù... thi? ??c (+2) b) Chì (+4), thi? ??c (+4) c) Chì (+2), thi? ??c (+4) d) Chì (+2), thi? ??c (+2) CTV: Trịnh Văn Hưng Câu 13 Chọn phương án đúng: Từ giá trị  điều kiện phản ứng : (1) 2SO2(k) + O2(k) = 2SO3(k),... Chọn phương án đúng: Căn dấu G02 phản ứng sau:PbO2(r) + Pb (r) = 2PbO (r), G02 < SnO2(r) + Sn (r) = 2SnO (r), G02 > Trạng thái oxy hóa dương bền kim loại chì thi? ??c là: a) Chì (+4), thi? ??c (+2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi hóa đại cương (1),

Hình ảnh liên quan

Cấu hình electron của KK (Z = 19).1s2 - Đáp án đề thi hóa đại cương (1)

u.

hình electron của KK (Z = 19).1s2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Giữa hai dạng thù hình của photpho là P đỏ và P trắng, dạng nào bền hơn? Cho biết thế đẳng áp đẳng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của P đỏ và P trắng lần lượt là -12,1 và 0 (kJ/mol)  - Đáp án đề thi hóa đại cương (1)

i.

ữa hai dạng thù hình của photpho là P đỏ và P trắng, dạng nào bền hơn? Cho biết thế đẳng áp đẳng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của P đỏ và P trắng lần lượt là -12,1 và 0 (kJ/mol) Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan