0

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

8 26 0
  • Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:36

Bài viết mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình và nhận xét kết quả điều trị ở những bệnh nhân trên theo thang điểm Gilliam. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ TỰ KỶ TỪ ĐẾN TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH Đinh Văn Uy1, Nguyễn Ngọc Sáng2, Phạm Thị Tỉnh3 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng trẻ tự kỷ từ đến tuổi điều trị Bệnh viện Nhi Thái Bình nhận xét kết điều trị bệnh nhân theo thang điểm Gilliam Đối tượng: Gồm 35 trẻ chẩn đoán bệnh tự kỷ theo tiêu chuẩn chẩn đoán DSM V, điều trị Bệnh viện Nhi Thái Bình từ ngày 01/04/2017 đến 31/03/2018 Phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh đủ tiêu chuẩn Kết quả: 3- < tuổi có 24 trẻ, 4-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Phân bố trẻ rối loạn phổ tự kỷ theo nhóm tuổi - Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Bảng 1..

Phân bố trẻ rối loạn phổ tự kỷ theo nhóm tuổi Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Mức độ theo thang điểm Gilliam (n=35) - Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Bảng 2..

Mức độ theo thang điểm Gilliam (n=35) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 3. Kết quả điều trị theo thang điểm Gilliam Điểm Gilliam - Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Bảng 3..

Kết quả điều trị theo thang điểm Gilliam Điểm Gilliam Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 5. Kết quả điều trị theo tuổi và giới (n=35) Điểm Gilliam - Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Bảng 5..

Kết quả điều trị theo tuổi và giới (n=35) Điểm Gilliam Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 6. Kết quả điều trị theo nhóm trẻ có đi học mẫu giáo và mức độ can thiệp từ gia đình (n = 35) - Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Bảng 6..

Kết quả điều trị theo nhóm trẻ có đi học mẫu giáo và mức độ can thiệp từ gia đình (n = 35) Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan