0

Tiểu luận TTHCM : Vai trò của tinh hoa văn hóa nhân loại trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh)

18 832 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2020, 21:53

Tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đề tài : Vai trò của tinh hoa văn hóa nhân loại trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh độ dài 18 trang MỤC LỤCA. MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài2. Tổng quan đề tài3. Mục đích nghiên cứu đề tài4. Phạm vi nghiên cứu đề tài5. Phương pháp nghiên cứu đề tài6. Đóng góp của đề tài7. Bố cục đề tàiB. NỘI DUNGChương 1: Phân tích giá trị của tinh hoa văn hóa nhân loại ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí MinhI . Tinh hoa văn hóa phương Tây đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh1.1 Ảnh hưởng của Mỹ đến tư tưởng Hồ Chí Minh1.2 Ảnh hưởng của văn hóa Pháp. Anh đến tư tưởng Hồ Chí Minh1.4 Tôn giáo có ảnh hưởng lớn ở phương TâyII . Phân tích giá trị của tinh hoa văn hóa phương Đông đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí MinhIII Ảnh hưởng của chủ nghĩa MácLênin lên tư tưởng Hồ Chí MinhChương II: Ý nghĩa của tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam I Ý nghĩa của tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí MinhIIC. KẾT LUẬNI Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới 1.Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản quý báu, vẫn luôn là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Đảng ta trong trong thời đại mới2.TIẾP TỤC LÀM CHO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LAN TỎA, THẤM SÂU TRONG ĐẢNG VÀ TRONG XÃ HỘIII Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Đóng góp đề tài Bố cục đề tài B NỘI DUNG Chương 1: Phân tích giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại ảnh hưởng đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh I Tinh hoa văn hóa phương Tây việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 1.1 Ảnh hưởng Mỹ đến tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2 Ảnh hưởng văn hóa Pháp Anh đến tư tưởng Hồ Chí Minh 1.4 Tơn giáo có ảnh hưởng lớn phương Tây II Phân tích giá trị tinh hoa văn hóa phương Đơng đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh III Ảnh hưởng chủ nghĩa Mác-Lênin lên tư tưởng Hồ Chí Minh Chương II: Ý nghĩa tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam I Ý nghĩa tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh II C KẾT LUẬN I Ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh thời đại Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản q báu, ln kim nam cho nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Đảng ta trong thời đại TIẾP TỤC LÀM CHO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LAN TỎA, THẤM SÂU TRONG ĐẢNG VÀ TRONG XÃ HỘI II Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu A Mở đầu Lý chọn đề tài Văn hoá đời sống tinh thần xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng Hồ Chí Minh đặt văn hố ngang hàng với trị, kinh tế, xã hội, tạo thành bốn vấn đề chủ yếu xã hội vấn đề có quan hệ với mật coi Văn hố khơng thể đứng mà phải đứng kinh tế trị, phải phục vụ nhiệm vụ trị thúc đẩy phát triển kinh tế Văn hoá giữ vai trò quan trọng việc phát triển đất nước Văn hoá đời sống tinh thần xã hội, văn hố có phát triển xã hội phát triển vững mạnh Vì vậy, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh văn hố điều cần thiết cần quan tâm trọng 2.Tổng quan đề tài (lịch sử nghiên cứu) “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Trong tiểu luận nhóm chúng em tập trung tìm hiểu ảnh hưởng tinh hoa văn hóa phương Tân hình thành tư tưởng Bác Từ rút Các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh việc giải phóng, phát triển dân tộc phát triển giới Mục đích nghiên cứu đề tài Trang bị cho sinh viên cách đầy đủ, toàn diện nhận thức Qua giúp sinh viên có nhìn khái qt, biết vận dụng kiến thức với tình hình thực tiễn đất nước, liên hệ với thân qua tu dưỡng rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu đề tài Tiểu luận nghiên cứu tuần, đề tài “Vai trò tinh hoa văn hóa nhân loại việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh” đề tài rộng lớn với nhiều nội dung bản, tiếp nhận nhiều nên văn hóa lớn giới Do vậy, nhóm tập trung nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh tinh hoa văn hóa phương Tây chủ nghĩa Mác – Lenin Phương pháp nghiên cứu đề tài Trong q trình nghiên cứu, nhóm sử dụng phương pháp thống kê để đưa dẫn chứng thực để lý luận cho mặt tích cực tiêu cực xã hội văn hóa Kết hợp phương pháp logic với so sánh, tổng hợp, phân tích, chứng minh Đóng góp đề tài Những tài liệu lịch sử cụ thể hệ thống tư liệu tư tưởng Hồ Chí Minh Bố cục đề tài Gồm có chương: Chương 1: Phân tích giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại ảnh hưởng đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chương II: Ý nghĩa tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam B Phân tích Chương 1: Đặc điểm nội dung giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại có ảnh hưởng đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh I Phân tích vai trị tinh hoa phương Tây việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Trong buổi đầu tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành qua, dừng lại nhiều trung tâm quốc gia thuộc châu Á, châu Phi, châu Âu Bắc Mỹ Nhưng có lẽ thời gian Người lưu lại, sống làm việc Châu Âu nhiều cả, đặc biệt nước Pháp, Anh, Mỹ Do vậy, tư tưởng văn hóa phương Tây - phận quan trọng văn hóa nhân loại yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu nặng văn hóa dân chủ cách mạng phương Tây 1.1 Ảnh hưởng Mỹ đến tư tưởng Hồ Chí Minh Mùa hè 1911, Nguyễn Tất Thành vượt biển qua nước Pháp với niềm khao khát tìm đến đất nước lý tưởng “Tự - Bình đẳng - Bác ái” Nhưng Người không lưu lại Pháp mà tiếp tục hành trình tới nhiều quốc gia giới vừa kiếm sống nghề thuỷ thủ, vừa khảo sát thực tiễn thiên hạ, hy vọng tìm phương cách để trở cứu nước Trong q trình bơn ba hải ngoại,tìm đường cứu nước, Mỹ chặng dừng chân tương đối lâu Nguyễn Tất Thành Vào khoảng 1912 Nguyễn Tất Thành đến Mỹ Trong thời gian Mỹ,Người sống, làm việc tiếp tục học tập New York Brooklin Người qua nhiều thành phố Boston, New York, tạm trú thời gian ngắn khu Harlem, nơi sinh sống người da đen Mỹ Người đến Mỹ năm 1912 làm việc khách sạn Omni Parker năm 1913 Đây khoảng thời gian vô quan trọng đời tìm đường cứu nước Người,Thời gian sống làm việc đất Mỹ, khu vực Harlem, để lại cho Người nhiều ấn tượng sâu sắc thống khổ người da đen Mỹ, đặc biệt “hành hình kiểu Lynch” hoạt động đầy tội ác đảng 3K,những bãi công công nhân Mỹ chống chiến tranh, đòi tăng lương Sau (năm 1924) ấn tượng thể lại báo Người như: “Hành hình kiểu Lynch, phương diện người biết đến văn minh Mỹ” “Đảng Ku-Klux-Klan” Những báo có giá trị đặc biệt tố cáo mạnh mẽ tệ phân biệt chủng tộc dã man, đồng thời biểu lộ cảm thông với người da đen, “là giống người bị áp bóc lột nặng nề giống người” Từ cảm thơng đó, Người tỏ thái độ căm giận bọn người áp thống trị, căm giận thể hành động cụ thể Theo báo “Caribbe” (tập IX, số 1) Mỹ, Nguyễn Tất Thành dự đặn họp tổ chức UNIT (Universal Negro Improvement Trust - Hội tin tưởng cải thiện người da đen giới) hào hiệp góp tiền hưởng ứng lời kêu gọi tài Hội” Trong mít tinh người da đen tổ chức,“Hồ Chí Minh dốc tất tiền túi để ủng hộ đấu tranh nghĩa họ” Người ln tỏ thái độ ủng hộ nhiệt tình chân thành đấu tranh nghĩa người Mỹ da đen quan tâm đến phong trào đấu tranh nhiều dân tộc khác, từ góp phần vào “cuộc chiến đấu cho người Mỹ, đặc biệt người Mỹ da đen” Cũng thời gian này, Người có điều kiện tìm hiểu lịch sử - xã hội Mỹ, tìm hiểu Cách mạng Mỹ kỷ XVIII (1775 - 1783), nghiên cứu truyền thống văn hố Mỹ, đặc biệt tìm hiểu “Tun ngôn độc lập” năm 1776 nước Mỹ Th Jefferson khởi thảo Những tư tưởng lớn Tuyên ngơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận trích dẫn nhiều lần sau này, tên tuổi G Washington, Th Jefferson thu hút ý Người + Người tiếp thu giá trị quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc “Tuyên ngôn độc lập” năm 1776, quyền nhân dân kiểm sốt Chính Phủ Người tiếp thu giá trị tư tưởng nhân quyền với nhân dân quyền tự cá nhân thiêng liêng Tuyên ngôn độc lập Đó là: "Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền khơng xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc" + Sau này, Người phát triển thành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho tất dân tộc Nội dung nhân quyền Người nâng lên tầm cỡ “Tuyên ngôn độc lập Việt Nam” năm 1945 “Hỡi đồng bào nước, Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền khơng xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc" Lời bất hủ Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 nước Mỹ Suy rộng ra, câu có ý nghĩa là: tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự Đó lẽ phải khơng chối cãi được.” Qua nghiên cứu lý luận theo dõi tình hình thực tế, Nguyễn Ái Quốc nhận thực chất “chủ nghĩa Wilson” “chiếc bánh vẽ”, “trò bịp bợm lớn” Người nhận thức rõ chất “chủ nghĩa Wilson” che đậy lời lẽ mị dân “dân chủ” “quyền dân tộc tự quyết”, “dân tộc Việt Nam dân tộc khác bị mê theo lời tuyên bố rộng rãi Wilson” 1.2 Ảnh hưởng Anh Pháp đến tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2.1 Ảnh hưởng nước Anh Hiện có nhiều thông tin khác mốc thời gian Bác làm việc Anh Tuy nhiên, giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam quốc tế có lẽ đồng quan điểm thời gian Bác Hồ Luân Đôn từ năm 1913 tới 1917 Những mốc thời gian cụ thể tháng ngày Bác Luân Đơn cịn chưa thực rõ điều rõ ràng phủ nhận thời gian Bác Thủ đô xứ sương mù lịch sử giới ghi nhận với khâm phục nghị lực ý chí người Việt Nam vĩ đại Tại đây, Bác làm nhiều việc, từ cào tuyết rửa bát, phụ bếp để tồn Mặt khác, Bác rèn luyện phong trào công nhân, tiếp xúc với nhiều với tác phẩm tiến tìm hiểu chất chủ nghĩa tư để từ tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam 1.2.2Ảnh hưởng nước Pháp Trên hành trình đến với văn hố nhân loại, Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng văn hố Pháp trước tiên có lẽ để lại dấu ấn sâu đậm tư tưởng phong cách văn hố Người.Hồ Chí Minh sớm bị hấp dẫn lý tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác “Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền” Đại cách mạng Pháp 1791 muốn sang Pháp để tìm hiểu xem ẩn đằng sau ba từ Ngày tháng năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Hồ Chí Minh thức lên đường sang Pháp tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville với hai bàn tay trắng đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tơi khát vọng cháy bỏng tìm "tự cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi” Đến ngày 15 tháng năm 1911, tàu đến Le Havre, cảng miền Bắc nước Pháp lần Bác đặt chân lên nước Pháp Lần đầu sang Pháp, Hồ Chí Minh thể lĩnh, nhân cách phẩm chất cao thượng, tư độc lập tự chủ Từ 1917-1920, Hồ Chí Minh trở lại nước Pháp sinh sống, hoạt động Tại Người tham gia tổ chức yêu nước, trị văn hóa - Hồ Chí Minh tiếp thu văn hóa, tư tưởng Pháp * Tại Pháp, Người tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm nhà tư tư tưởng khai sáng như: lý luận gia đại cách mạng Pháp 1789, Tinh thần pháp luật Mông-tét-xki-ơ, Khế ước xã hội Rút-xô, Vonte v.v…tư tưởng dân chủ nhà khai sáng có ảnh hưởng tới tư tưởng Người Người tiếp thu lý tưởng “nhân quyền, dân quyền pháp quyền” nhà Khai sáng Pháp vận dụng vào đấu tranh, phê phán chế độ thực dân, đòi quyền cho dân tộc thuộc địa Có thể tìm thấy dấu ấn ảnh hưởng giá trị Cộng hoà Pháp Yêu sách nhân dân An Nam, lời mở đầu Tuyên ngôn độc lập 1945, Hiến pháp 1946 Trong Yêu sách tám điểm Nguyễn Ái Quốc thay mặt Hội người An Nam yêu nước gửi đến hội nghị Vecxay vào ngày 18/06/1919 có ghi u sách địi quyền tự dân chủ tối thiểu nhân dân An Nam: “Tổng ân xá tất người xứ bị án tù trị Cải cách pháp lí Đơng Dương cách để người xứ quyền hưởng bảo đảm pháp lí người châu Âu Xóa bỏ hồn tồn tịa án đặc biệt dùng làm cơng cụ để khủng bố áp phận trung thực nhân dân An Nam Tự báo chí tự ngơn luận Tự lập hội hội họp Tự cư trú nước tự xuất dương Tự họp tập, thành lập trường kĩ thuật tất tỉnh cho người xứ Thay chế độ sắc lệnh chế độ đạo luật Có đại biểu thường trực người xứ người xứ bầu Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết nguyện vọng người xứ.” Trong “Tuyên ngôn độc lập” Việt Nam năm 1945, Người có nói “Bản Tun ngơn Nhân quyền Dân quyền Cách mạng Pháp năm 1791 nói: “Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi; phải luôn tự bình đẳng quyền lợi.” “Đó lẽ phải không chối cãi được.” Điều 10 “Hiến pháp đầu tiên” Việt Nam năm 1946 quy định rõ ràng quyền tự cá nhân: "Công dân Việt Nam có quyền: tự ngơn luận, tự xuất bản, tự tổ chức hội họp, tự tín ngưỡng, tự cư trú, lại nước nước ngồi”… * Ngồi ra, Người cịn tiếp thu tư tưởng dân chủ hình thành phong cách dân chủ từ sống thực tiễn Rõ ràng là, Pháp, Người hoạt động đấu tranh cách mạng cách tương đối tự do, thuận lợi đất nước mình, chế độ thuộc địa Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc học cách thực dân chủ cách sinh hoạt khoa học câu lạc Phơbua q trình hoạt động trị Đảng Xã hội Pháp (Người tham gia vào đầu năm 1919), tiêu biểu tranh luận Đại hội Tua (tháng 12-1920) - Giữa năm 1919, thay mặt hội người VN Pháp, Hồ Chí Minh gửi đến hội nghị Véc-xây Yêu sách tám điểm đòi quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho nhân dân An Nam Từ đây, Người rút học quý báu: muốn giải phóng, dân tộc trơng cậy vào - Người tham dự Đại hội Tua (12/1920), đồng thời tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp * Người hoạt động, rèn luyện phong trào công nhân Pháp, cổ vũ, dìu dắt trực tiếp nhiều nhà cách mạng, trí thức tiến Pháp M Casanh, P.V Cu-tuya-ri-ê, G Mơng-mút-xơ…mà Hồ Chí Minh bước trưởng thành - Hồ Chí Minh tiếp thu có chọn lọc, phù hợp điều kiện đất nước Người ln trân trọng giá trị văn hóa phương Tây đề cao người chân ln đấu tranh cho hịa bình, tự nhân loại Do vậy, Người không đồng Chủ nghĩa đế quốc với nhân dân Pháp u chuộng hịa bình Đó sở quan trọng đoàn kết quốc tế Người nhận Cộng hoà Pháp chủ yếu xây dựng quan điểm giá trị người cá nhân, quyền tự do, bình đẳng cá nhân theo tinh thần cách mạng tư sản Pháp Cịn Hồ Chí Minh xuất phát từ vị trí người dân thuộc địa phương Đông, vốn đề cao tinh thần cộng đồng, đặt quốc gia, dân tộc lên cá nhân Với Hồ Chí Minh, Tự trước hết tự toàn dân tộc chưa phải tự cá nhân Bình đẳng Hồ Chí Minh nâng lên thành quyền bình đẳng dân tộc Còn Bác ái– khái niệm rộng, lòng bác Chúa đòi hỏi phải “yêu kẻ thù mình”, điều khó chấp nhận dân tộc bị áp bức! Hồ Chí Minh hiểu khái niệm theo nghĩa tình hữu ái, tinh thần “tứ hải giai huynh đệ”, nên Người thường quen gọi người lao động, dân tộc bị áp anh em (hỡi anh em thuộc địa!, dân tộc anh em, nước anh em,…) Tóm lại, Hồ Chí Minh nhận thức Tự do, Bình đẳng, Bác qua lăng kính người dân bị áp châu Á không theo tinh thần cách mạng tư sản Pháp, nên coi yếu tố cần chưa đủ Cái giá trị lớn mà Hồ Chí Minh theo đuổi suốt đời là: “Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự cho đồng bào tơi, tất tơi muốn, tất tơi hiểu” Điều quan trọng lại khơng có bảng giá trị Cộng hồ Pháp, vậy, thư kêu gọi người Pháp cộng tác bình đẳng, thân thiện với Việt Nam để gây dựng hạnh phúc chung cho hai dân tộc, Người chủ động bổ sung vào hiệu từ nữa: “Người Việt người Pháp tin tưởng vào đạo đức: Tự do, Bình Đẳng, Bác ái, Độc lập” Thêm Độc lập để ràng buộc họ: “Nước Pháp muốn độc lập, khơng có lý lại muốn nước Việt Nam khơng độc lập?” 1.3 Tơn giáo có ảnh hưởng lớn phương Tây Tun ngôn nhân quyền dân quyền, chủ nghĩa yêu nước cách mạng mang biểu tượng 10 điều răn Giêhơva: “Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi, phải luôn tự bình đẳng quyền lợi” Tơn giáo Thiên chúa giáo có ưu điểm lịng nhân cao cả: “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục Hễ xin, cho ” Người lên án gay gắt kẻ “giả danh Chúa” để thực “hành vi ác quỷ”: dẫn đường cho đội quân viễn chinh; cướp cải, đánh đập, bắt giết người (đặc biệt trẻ em), chiếm ruộng đất canh tác, v.v… Người viết: “Nếu Chúa bất hạnh chịu đóng đanh thánh giá trở cõi này, Ngài vơ ngao ngán thấy “các mơn đồ trung thành” thực đức khổ hạnh nào” Người cống hiến đời cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột, thân lịng nhân đức hy sinh cao Sau này, Người luôn giáo dục cán bộ, đảng viên lịng thương người, thương dân, thương chiến sỹ ngồi mặt trận – tư tưởng thấm đậm giá trị cao mang tính nhân loại mà Thiên chúa giáo khởi xướng răn dạy Như vậy, đường Hồ Chí Minh tiếp biến giá trị văn hố nhân loại lựa chọn, tích hợp nhân tố tiến bộ, hợp lý, cải biến cho phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc nhu cầu đất nước để tạo cách làm riêng đắn, hiệu II Ảnh hưởng chủ nghĩa Mác-Lênin lên tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa Mác – Lênin đỉnh cao trí tuệ nhân loại bao gồm ba phận cấu thành: Triết học giúp Hồ Chí Minh hình thành giới quan, phương pháp biện chứng, nhân sinh quan, khoa học, Cách mạng, thấy quy luật vận động phát triển giới xã hội lồi người Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin đọc Sơ thảo lần thứ luận cương Lênin vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Người nhận thấy: “Luận cương Lênin làm cho cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tơi vui mừng đến phát khóc lên Ngồi buồng mà tơi nói to lên nói trước quần chúng đơng đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây cần thiết cho chúng ta, đường giải phóng chúng ta!” Từ tơi hồn tồn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba” Người nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần dẫn V.I.Lênin: “Chỉ đảng lý luận tiền phong hướng dẫn có khả làm trịn vai trị chiến sĩ tiền phong”[3] để nỗ lực hoạt động, chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam sau khẳng định: Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt; "Đảng mà khơng có chủ nghĩa người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn nam”, "bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin” Sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đời lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động điều khẳng định Luận cương trị năm 1930 Đảng: “Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản lấy chủ nghĩa Các Mác Lênin làm gốc” Trung thành với nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không giáo điều mà nắm lấy tinh thần, chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin để vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể Việt Nam trình: 1) Thành lập Đảng xây dựng Đảng cầm quyền; 2) Tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tồn dân tiến trình cách mạng; 3) Xây dựng nhà nước kiểu mới; 4) Xây dựng chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, bỏ qua chế độ chế độ tư chủ nghĩa… Lý luận Mác - Lênin giới quan, nhân sinh quan, lý luận tiên phong thời đại Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 10 Kinh tế trị học vạch rõ quan hệ xã hội hình thành phát triển gắn với trình sản xuất, thấy chất bóc lột chủ nghĩa Tư cơng nhân, xóa bỏ bóc lột gắn liền với xóa bỏ quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa chuyển biến tất yếu xã hội loài người từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa cộng sản Chủ nghĩa xã hội KH vạch quy luật phát sinh, hình thành, phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, điều kiện, tiền đề, nguyên tắc, đường, học thức, phương pháp giai cấp công nhân, nhân dân lao động để thực chuyển biến xã hội từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội, cộng sản Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin với chất Cách mạng khoa học giúp Người chuyển biến từ Chủ nghĩa u nước khơng có khuynh hướng rõ rệt thành người cộng sản, chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thấy vai trò quần chúng nhân dân, sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân, liên minh cơng nơng trí thức vai trò lãnh đạo đảng cộng sản cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng người, bảo đảm thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Hồ Chí Minh vận động sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, giải đáp vấn đề thực tiễn đặt ra, đưa cách mạng nước ta giành hết thắng lợi đến thắng lợi khác Có thể nói, Hồ Chí Minh hấp thụ giới quan, nhân sinh quan triệt để cách mạng khoa học, vũ khí sắc bén để cải tạo xã hội người Nhưng từ giác độ văn hố phương Đơng, Hồ Chí Minh nhận thấy chủ nghĩa Mác-Lênin chủ yếu hình thành tảng triết lý phương Tây, mang dấu ấn đấu tranh giai cấp phương Tây Để hoàn thiện, Người kiến nghị cần bổ sung sở lịch sử chủ nghĩa Mác dân tộc học phương Đơng, phương Tây chưa phải tồn giới! Xuất phát từ đặc điểm văn hoá phương Đơng Việt Nam, Hồ Chí Minh coi trọng đoàn kết, thống nội dân tộc, sức củng cố mở rộng mặt trận dân tộc thống Hồ Chí Minh đánh giá cao Luận cương V.I.Lênin vấn đề dân tộc thuộc địa, coi Luận cương đem lại thứ ánh sáng thiên khải, giúp Người bừng sáng đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam Qua vài dẫn chứng để thấy rõ: Hồ Chí Minh người cộng sản có tư độc lập, tự chủ, sáng tạo, với chủ nghĩa Mác-Lênin, Người không tiếp thu cách giáo điều, mà lựa chọn “cái cần thiết”, phù hợp 11 với truyền thống văn hoá dân tộc nhu cầu thực tiễn đất nước Đó tiếp thu có cải biến, đổi mới, làm phong phú chủ nghĩa Mác-Lênin loạt luận điểm quan trọng Tóm lại, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản, chủ nghĩa Mác – Lênin nguồn gốc chủ yếu nhất, nguồn gốc lý luận trực tiếp, định chất tư tưởng Hồ Chí Minh II Phân tích vai trị tinh hoa phương Đơng việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Cùng với chủ nghĩa u nước, Hồ Chí Minh cịn chịu ảnh hưởng văn hố phương Đơng Người tiếp thu kế thừa có phê phán tư tưởng dân chủ, nhân văn văn hoá Phục hưng, kỷ Ánh sáng, cách mạng tư sản phương Tây cách mạng Trung Quốc Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh theo học chữ Nho với thầy vốn nhà Nho yêu nước Đạo đức Nho giáo thấm vào tư tưởng tình cảm Người giáo điều “tam cương”, “ngũ thường” nhằm bảo vệ tôn ti trật tự phong kiến, mà tinh thần “nhân nghĩa”, đạo “tu thân”, ham học hỏi, đức “khiêm tốn”, tính “hồ nhã”, cách đối nhân xử “có lý, có tình” Những mệnh đề “trung hiếu”, “nhân nghĩa”, “tứ hải giai huynh đệ”, “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, phương châm “khắc kỷ phục lễ”, nhà hiền triết phương Đơng Hồ Chí Minh trân trọng Trong tiếp thu, vận dụng yếu tố tích cực Nho giáo, Người đồng thời phê phán loại bỏ yếu tố thủ cựu, tiêu cực Trước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng dân chủ tư sản Pháp, Mỹ, đặc biệt tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái, chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) Người vận dụng phát triển trào lưu tư tưởng học thuyết lên trình độ phù hợp với dân tộc thời đại Như vậy, trình hình thành phát triển tư tưởng mình, Hồ Chí Minh kế thừa có chọn lọc tinh hoa văn hố phương Đơng phương Tây, nâng lên trình độ sở phương pháp luận mácxít - lêninnít Chương II : Ý nghĩa tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam I / Ý nghĩa tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành, phát triển sở kế thừa, chọn lọc tư tưởng, giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, phù hợp 12 với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử Việt Nam Cùng với tiếp thu, tiếp biến vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đơng phương Tây mà đỉnh cao chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành tư duy, trí tuệ, phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn Người Đó trình tiếp thu, làm giàu, rèn luyện từ học tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn, khám phá quy luật vận động, đời sống văn hóa, xã hội đấu tranh dân tộc độc lập, tự tiến xã hội để khái quát thành lý luận, đem lý luận đạo hoạt động thực tiễn, kiểm nghiệm thực tiễn nên mang giá trị khách quan, cách mạng khoa học.Không giải vấn đề thuộc tư lý luận mà cao hơn, tư hành động Trong tập trung giải vấn đề cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với xu khách quan thời đại, đặc biệt lý luận cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội nước thuộc địa phụ thuộc Qua điều tai nghe mắt thấy nước thuộc địa nước công nghiệp hàng đầu phương Tây, Người hiểu điều bí ẩn sau chữ “Tự - Bình đẳng - Bác ái” rút nhận xét khái quát ban đầu mối quan hệ người, quốc gia dân tộc, từ hình thành quan điểm nhân sinh quan, giới quan cách mạng, bật quan điểm phân chia nhân loại thành hai hạng người “giống người bóc lột giống người bị bóc lột” Để từ đó, Hồ Chí Minh tiếp thu cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại vận dụng tinh hoa cách sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể đất nước, góp phần giải phóng đất nước dân tộc khác giới Đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh thống lý luận thực tiễn, đạo đức phong cách; quan điểm gương mẫu mực người chiến sĩ cộng sản trung thành kiên định lý tưởng cách mạng, ln đặt lợi ích Đảng, dân tộc nhân dân lên hết, tận trung với nước, tận hiếu với dân; cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư; phong cách tư độc lập, tự chủ, sáng tạo, phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn, trọng nghĩa tình, nói đơi với làm, sống giản dị, hòa đồng với thiên nhiên,v.v tự nêu gương đạo đức cách mạng, thể sinh động, tự nhiên, đầy cảm hóa cơng tác ứng xử ngày Nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị to lớn, toàn diện cống hiến vơ giá lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn cách mạng Việt Nam giới kỷ XX chứng thực, Đại hội IX (4/2001) Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc 13 vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta” Tư tưởng Hồ Chí Minh xác định gồm nội dung bản: 1) Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 2) Tư tưởng sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc 3) Tư tưởng quyền làm chủ nhân dân, xây dựng nhà nước thực dân, dân, dân 4) Tư tưởng đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 5) Tư tưởng chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau 6) Tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người 7) Tư tưởng quốc phịng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 8) Tư tưởng phát triển kinh tế văn hóa, khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân 9) Tư tưởng xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân Như , tinh hóa văn hóa nhân loại đóng vai trị vơ lớn việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách đa dạng , chuẩn mực đến Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ tiếp thu sáng tạo từ tinh hoa văn hóa nhân loại trở thành kim nam cho đường cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành, phát triển sở kế thừa, chọn lọc tư tưởng, giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử Việt Nam Cùng với tiếp thu, tiếp biến vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đơng phương Tây mà đỉnh cao chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành tư duy, trí tuệ, phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn Người Đó trình tiếp thu, làm giàu, rèn luyện từ học 14 tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn, khám phá quy luật vận động, đời sống văn hóa, xã hội đấu tranh dân tộc độc lập, tự tiến xã hội để khái quát thành lý luận, đem lý luận đạo hoạt động thực tiễn, kiểm nghiệm thực tiễn nên mang giá trị khách quan, cách mạng khoa học.Không giải vấn đề thuộc tư lý luận mà cao hơn, tư hành động Trong tập trung giải vấn đề cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với xu khách quan thời đại, đặc biệt lý luận cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội nước thuộc địa phụ thuộc Đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh thống lý luận thực tiễn, đạo đức phong cách; quan điểm gương mẫu mực người chiến sĩ cộng sản trung thành kiên định lý tưởng cách mạng, ln đặt lợi ích Đảng, dân tộc nhân dân lên hết, tận trung với nước, tận hiếu với dân; cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư; phong cách tư độc lập, tự chủ, sáng tạo, phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn, trọng nghĩa tình, nói đơi với làm, sống giản dị, hịa đồng với thiên nhiên,v.v tự nêu gương đạo đức cách mạng, thể sinh động, tự nhiên, đầy cảm hóa cơng tác ứng xử ngày Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng lý luận định hướng để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đường lối cách mạng đắn, tổ chức lực lượng lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc thành tựu quan trọng mặt 30 năm đổi hội nhập quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần to lớn, quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta hành trình kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, song lực thù địch không ngừng thực âm mưu hoạt động "diễn biến hịa bình”; kẻ tự xưng “người yêu nước”, người “bất đồng kiến” nước lợi dụng internet, mạng xã hội để xun tạc, bóp méo bơi nhọ thân thế, nghiệp, xuyên tạc phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh nói viết: “Hồ Chí Minh du nhập tư tưởng ngoại lai vào Việt Nam”; “Hồ Chí Minh cỗ xe Nho giáo đến với chủ nghĩa Mác - Lênin”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh tư biện, lý thuyết, giáo điều”; tư tưởng Hồ Chí Minh chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin, không phù hợp với thực tiễn nay, thế, 15 cần từ bỏ để “kịp với đường chung mà giới đi” đường tư chủ nghĩa Có người tìm cách đả kích, xun tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, gương đạo đức cách mạng Người để “hạ bệ thần tượng” lung lạc người nhẹ dạ, tin để phủ nhận giá trị bản, đắn tư tưởng Hồ Chí Minh Thậm chí, có người lại “cực đoan” đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, cho Việt Nam cần tư tưởng Hồ Chí Minh đủ coi tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác - Lênin Việt Nam nên Việt Nam cần tư tưởng Hồ Chí Minh để xuyên tạc hạ thấp cống hiến Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam giới, hạ thấp tư tưởng Người mà khơng hiểu cố tình khơng hiểu rằng: Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng, tiếp tục dẫn dắt, soi đường cho Đảng nhân dân Việt Nam đường xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Những giọng điệu "lạc dòng", phủ nhận phận người khơng hiểu, chí cố tình khơng hiểu chất tư tưởng Hồ Chí Minh không làm giảm giá trị tư tưởng Người, “trong giải vấn đề cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt lý luận vế cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội nước thuộc địa phụ thuộc " Nghị số 09-NQ/TW ngày 18/2/1995 Bộ Chính trị khóa VII khẳng định C Kết luận Có thể thấy rằng, tinh hoa văn hóa Phương Tây tinh hoa văn hóa nhân loại nói chung có vai trị quan trọng việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, sở ban đầu cho lựa chọn đường cứu nước Hồ Chí Minh từ mà Người tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lênin Việc nghiên cứu ảnh hưởng tinh hoa văn hóa nhân loại đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khơng Đảng mà cịn cá nhân thời đại + Học tập Hồ Chí Minh, giai đoạn cần tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại sở giữ vững sắc văn hố dân tộc • Đối với cá nhân: học tập tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại cần thiết để làm giàu thêm đời sống tinh thần tri thức • Đối với Đảng ta: để có đường lối cách mạng khoa học cần dựa vào nhiều yếu tố, có tinh hoa văn hố mà nhân loại đạt + Hiểu rõ người, tư tưởng nghiệp vĩ đại Hồ Chí Minh 16 + Tìm phương pháp tiếp cận tinh hoa văn hóa phương Tây tư tưởng Hồ Chí Minh làm bật trân trọng giá trị tinh hoa văn hóa phương Tây Người + Cũng hiểu rõ q trình Hồ Chí Minh tiếp thu ý chí tinh thần đấu tranh độc lập nhân dân Mỹ Từ xây dựng hệ tư tưởng hồn chỉnh + Việc nghiên cứu cịn giúp hiểu rõ phương pháp rèn luyện Hồ Chí Minh phong trào công nhân Anh, Pháp Và soi vào trình hình thành, phát triển phong trào công nhân nước ta: thời kỳ đầu- tự phát, sang tự giác, sau trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng + Đồng thời, việc nghiên cứu cho tư tưởng dân chủ nhà khai sáng để áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể nước nhà + Trong chừng mực định, việc nghiên cứu thu hút thúc đẩy ngời làm cách mạng chân nước nhà đấu tranh cho hịa bình + Việc nghiên cứu giúp thấy rõ: Hồ Chí Minh khơng đồng Chủ nghĩa Đế quốc Pháp với nhân dân Pháp u chuộng hịa bình nói riêng, đề cao người chân ln đấu tranh cho hịa bình nhân loại nói chung Đây sở quan trọng đoàn kết quốc tế diễn trình hịa bình nhân loại sau + Và cuối giúp nâng cao lực tư lý luận, giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng; nâng cao tinh thần độc lập, tự chủ học tập, noi theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB CTQG Nguyễn Mạnh Cường, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Một số nhận thức bản, NXB CTQG Duy vật biện chứng vật lịch sử, Tài liệu ban huấn luyện Trung ương Hồ Chí Minh – Về cơng tác văn hóa văn nghệ, Nxb Sự thật, Hà Nội Giáo trình hướng dẫn học phần tư tưởng Hồ Chí Minh trường ĐH Cơng Nghiệp tp.HCM Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Nxb CTQG, Hà Nội Tạp chí ban tuyên giáo trung ương Một số tài liệu khác 18 ... nghĩa tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam I / Ý nghĩa tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành, phát triển... Chí Minh Bố cục đề tài Gồm có chương: Chương 1: Phân tích giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại ảnh hưởng đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chương II: Ý nghĩa tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành. .. luyện theo phong cách Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu đề tài Tiểu luận nghiên cứu tuần, đề tài ? ?Vai trò tinh hoa văn hóa nhân loại việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? ?? đề tài rộng lớn với nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận TTHCM : Vai trò của tinh hoa văn hóa nhân loại trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh),

Từ khóa liên quan