0

“Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS”

33 2,199 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 08:11

[...]... câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS” 2 PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG XÂY DỰNG CH THEO HƯỚNG PHNLTL TRONG CÁC BÀI 12, 13, 14, 16 - SH6 Bài Nội dung cơ bản Câu hỏi có thể xây dựng - 1 Câu hỏi kiểm tra kiến thức - 2 Câu hỏi để hình thành kiến thức mới - 2 Câu hỏi hình thành phát triển năng lực nhận thức 2- Quan sát - 1 Câu hỏi kiểm tra kiến.. .“Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS” tượng học sinh Vì vậy trong những trường hợp khác nhau giáo viên phải tự xây dựng câu hỏi để hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu để phát hiện kiến thức Khi lựa chọn và xây dựng câu hỏi giáo viên phải nắm vững các dạng câu hỏi Câu hỏi chỉ phát huy được tác dụng dạy học khi ta sử dụng câu. .. nên câu hỏi ở loại này có thể thuộc về loại khác Trần anh công - lớp sinh - k2 12 “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS” Trong dạy học người ta thường sử dụng các câu hỏi để người học tự hình thành và hình thành nhân cách Do đó 6 loại câu hỏi nêu trên được sử dụng trong dạy học sinh học Tuy vậy: Câu hỏi để phát huy năng lực. .. trường THCS ở huy n Kim Thành 3.2 KẾT QUẢ  Câu hỏi 1: Khi dạy các bài 12, 13, 14, 1 6- SH 6 thầy(cô) đã xây dựng những dạng câu hỏi phát huy năng lực tự lực nào dưới đây: Dạng câu hỏi do giáo viên xây dựng - Câu hỏi hình thành kiến thức mới - Câu hỏi củng cố và hoàn thiện kiến thức mới - Câu hỏi liên hệ thực tế - Câu hỏi hình thành phát triển năng lực nhận thức - Câu hỏi kiểm tra kiến thức - Câu hỏi trắc... kĩ năng so sánh 1.3.3 Dựa vào các giai đoạn của quá trình DH để sử dụng câu hỏi bao gồm: Trần anh công - lớp sinh - k2 11 “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS” - CH hình thành kiến thức mới: là câu hỏi phải có vấn đề yêu cầu hoạt động duy, hệ thống câu hỏi phải có tính logic nhất định hình thành kiến thức mới - Câu hỏi. .. phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt, tại sao? 26 6 XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA NHỮNG CÂU HỎI ĐÃ ĐỀ XUẤT 6. 1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Sau khi xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực, khi dạy các bài 12, 13, 14, 16 và trong khi soạn bài tôi đã xây dựng một hệ thống câu hỏi cụ thể ở các bài đó như sau: - Bài 12 - Biến dạng của rễ: Bao gồm 11 câu hỏi Từ câu 5.1.1 - 5.4.11 - Bài 13 - Cấu tạo... năng lực tự lực của học sinh khi dạy các bài 12, 13, 14, 1 6- SH 6 - THCS Tôi đã tổng kết và rút ra những kết luận sau: 1. 1- Xác định được cơ sở lý luận và cơ sỏ thực tiễn trong quá trình giảng dạy với việc xây dựng câu hỏi phát huy năng lực tự lực làm cơ sỏ để đề xuất những biện pháp xây dựng câu hỏi 1. 2- Phân biệt được đặc điểm cấu trúc nội dung cơ bản của các bài 12, 13, 14, 16 - SH 6 1. 3- Xây dựng. .. thống câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực có hiệu quả cao góp phần nâng cao chất lượng giờ học 1. 4- Xác định được các biện pháp sử dụng câu hỏi Trong giảng dạy sinh học 6 nói riêng và bộ môn sinh học nói chung 1. 5- Kết quả của phương pháp chuyên gia khẳng định được hiệu quả của biện pháp xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh 1. 6- Ở các trường THCS giáo viên xây dựng câu. .. chưa có lý thuyết chỉ đạo khi xây dựng câu hỏi nên tỷ lệ câu hỏi đạt mục tiêu chưa cao Qua việc nghiên cứu xây dựng đề tài “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của họ sinh trong dạy bài 12, 13, 14, 16 Sinh học 6 - THCS” tôi có một số kiến nghị sau: 2.1 Việc học tập lý luận dậy học cần chuyên sâu hơn nữa trong chương trình học ở trường Đại học Sư phạm và dành quỹ thời gian cho chuyên đề... của kiến thức thân (xác định vai trò của kiến thức trong lí luận và thực tiễn) Rèn luyện kĩ năng so sánh phân tích 4- kết luận và - 1 Câu hỏi củng cố và hoàn thiện kiến thức kiểm tra đánh - 1 Câu hỏi hệ thống kiến thức và liên hệ thực tế giá - 1 Câu hỏi trắc nghiệm 1- Mở đầu Trần anh công - lớp sinh - k2 14 “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14,
- Xem thêm -

Xem thêm: “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS”, “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS”,

Hình ảnh liên quan

- 2 Câu hỏi để hình thành kiến thức mới. 2- Quan sát  - “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS”

2.

Câu hỏi để hình thành kiến thức mới. 2- Quan sát Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Câu hi hình th nhỏ à - “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS”

u.

hi hình th nhỏ à Xem tại trang 16 của tài liệu.
Tuy nhiên việc xây dựng câu hỏi chỉ là hình thức, giáo viên không quan tâm biện pháp xây dựng hoặc không xây dựng được biện pháp câu  hỏi, mà giáo viên xây dựng phần lớn là những câu hỏi có sẵn, chưa thực  sự phù hợp với từng đối tượng → học sinh chưa thự - “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS”

uy.

nhiên việc xây dựng câu hỏi chỉ là hình thức, giáo viên không quan tâm biện pháp xây dựng hoặc không xây dựng được biện pháp câu hỏi, mà giáo viên xây dựng phần lớn là những câu hỏi có sẵn, chưa thực sự phù hợp với từng đối tượng → học sinh chưa thự Xem tại trang 17 của tài liệu.
5- Chỉnh sửa lại nội dung và hình thức diễn đạt để đưa câu hỏi vào sử dụng  - “Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 - THCS”

5.

Chỉnh sửa lại nội dung và hình thức diễn đạt để đưa câu hỏi vào sử dụng Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan