0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên khách sạn melia hà nội

124 51 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2020, 21:00

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN DUY TRUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN DUY TRUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN HUY PHƢƠNG Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng thân tôi, không chép ngƣời khác; nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu sử dụng nội dung luận văn trung thực Đồng thời cam kết kết trình nghiên cứu luận văn chƣa công bố cơng trình nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ts Trần Huy Phƣơng, ngƣời nhiệt tình truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu nhiệt tình hƣớng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Tiếp theo, xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể nhân viên khách sạn Melia Hanoi Đặc biệt chị Ngô Thị Thanh Nga – Trƣởng phịng hành nhân sự, chia kinh nghiệm đóng góp ý kiến hồn thiện nội dung Cuối xin cảm ơn bạn bè gia đình ln cỗ vũ động viên giúp thực luận văn Xin chân trọng cảm ơn! MỤC LỤC Danh mục bảng i Danh mục hình iii MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC 1.1 Định nghĩa hài lịng cơng việc .5 1.2 Các lý thuyết hài lòng .6 1.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu Abraham Maslow 1.2.2 Học thuyết nhu cầu thúc đẩy David Mc Clelland 1.2.3 Học thuyết công J Stacy Adams 1.2.4 Học thuyết hai yếu tố F.Herzberg 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu hài lịng ngƣời lao động .9 1.3.1 Một số cơng trình nghiên cứu nước .9 1.3.2 Một số cơng trình nghiên cứu nước .16 1.4 Đặc điểm nhân khách sạn 17 1.4.1 Đội ngũ lao động khách sạn chủ yếu lao động trực tiếp 17 1.4.2 Khả giới hoá, tự động hoá thấp trình sử dụng lao động 18 1.4.3 Thời gian lao động phụ thuộc vào đặc điểm tiêu dùng khách .18 1.4.4 Những người lao động phục vụ trực tiếp khách sạn phải chịu đựng tâm lý môi trường lao động phức tạp 18 1.4.5 Lao động bố trí theo mức độ chun mơn hoá cao tổ chức theo phận chức 19 1.4.6 Hệ số luân chuyển lao động lớn 19 1.5 Mơ hình nghiên cứu tổng qt 20 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.2 Quy trình nghiên cứu 23 2.3 Thu thập thông tin 24 2.4 Xây dựng bảng câu hỏi vấn 24 2.4.1 Phỏng vấn kiểm tra hiệu chỉnh bảng câu hỏi .24 2.4.2 Thiết kế mẫu .27 2.4.3 Mã hóa liệu 29 2.4.4 Lập bảng tần số mô tả mẫu 31 2.4.5 Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 31 2.4.6 Phân tích nhân tố khám phá EFA 32 2.4.7 Xây dựng mơ hình hồi quy .32 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI 34 3.1 Thực trạng nhân khách sạn Melia Hanoi 34 3.1.1 Giới thiệu chung khách sạn .34 3.1.2 Mơ hình quản lý cấu tổ chức 34 3.1.3 Đặc điểm cấu nhân 36 3.1.4 Mô tả liệu thu thập 36 3.2 Mô tả thành phần thang đo mẫu .38 3.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s alpha 41 3.4 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 43 3.4.1 Các thành phần ảnh hưởng đến hài lòng 43 3.4.2 Sự hài lòng 45 3.5 Ƣớc lƣợng mơ hình 45 3.6 Kiểm định mơ hình nghiên cứu hồi quy bội 46 3.6.1 Kiểm định mối tương quan biến 46 3.6.2 Phân tích hồi quy bội .47 3.7 Kết luận kết kiểm định giả thiết 50 3.8 Kiểm định hài lòng chung nhân viên 50 3.9 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng theo đặc điểm cá nhân 52 3.9.1 Sự hài lịng chung cơng việc nhân viên nam nữ .52 3.9.2 Sự hài chung cơng việc nhân viên theo trình độ học vấn 53 3.9.3 Sự hài lịng chung cơng việc theo trình độ chun mơn 55 3.9.4 Sự hài lịng chung cơng việc nhân viên theo thâm niên 56 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 4.1 Tóm tắt kết nghiên cứu đề tài .59 4.2 Kiến nghị 60 4.2.1 Môi trường tác nghiệp .61 4.2.2 Lãnh đạo 62 4.2.3 Bản chất công việc 63 4.2.4 Đào tạo 65 4.3 Hạn chế nghiên cứu 66 Tài liệu tham khảo .67 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Các yếu tố bậc thang nhu cầu Maslow Bảng 1.2 Học thuyết hai yếu tố F.Herzberg Bảng 2.1 Bảng phân phối chọn mẫu dự kiến thu đƣợc 28 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Mô tả biến mơ hình 33 Bảng Trình độ học vấn 36 Bảng 3.2 Cơ cấu giới tính 36 Bảng 3.3 Cơ cấu trình độ học vấn 37 Bảng 3.4 Cơ cấu trình độ chuyên môn 37 10 Bảng 3.5 Cơ cấu thâm niên công tác 38 11 Bảng 3.6 Mơ tả hài lịng chung công việc mẫu 38 12 Bảng 3.7 Mơ tả hài lịng theo biến quan sát nhân tố 39 13 Bảng 3.8 Hệ số Cronbach's Alpha thành phần thang đo 41 14 Bảng 3.9 15 Bảng 3.10 Kết phân tích nhân tố thang đo hài lòng chung 45 16 Bảng 3.11 Mơ tả biến mơ hình 45 17 Bảng 3.12 Ma trận hệ số tƣơng quan biến mơ hình 47 18 Bảng 3.13 Sơ lƣợc mơ hình 47 Mã hóa thang đo hài lịng nhân viên cơng việc Kết EFA thang đo thành phần ảnh hƣởng đến hài lòng i Trang 29 44 19 Bảng 14 Phân tích ANOVA 20 Bảng 3.15 21 Bảng 3.16 22 Bảng 3.17 23 Bảng 3.18 24 Bảng 3.19 25 Bảng 3.20 26 Bảng 3.21 27 Bảng 3.22 28 Bảng 3.23 29 Bảng 3.24 48 Tham số ƣớc lƣợng biến mơ hình Thống kê mơ tả hài lịng trung bình theo thành phần Descriptive Statistics Kết thống kê kiểm định hài lòng chung mẫu One-Sample Statistics Kết kiểm định hài lòng nhân viên nam nữ Group Statistics Thống kê kết hài lịng chung cơng việc theo trình độ học vấn Kết phân tích sâu ANOVA (Post Hoc) Thống kê hài lịng chung cơng việc theo trình độ chun mơn Kết phân tích sâu ANOVA (Post Hoc) Thống kê kết hài lịng chung cơng việc theo thâm niên Kết phân tích sâu ANOVA ( Post Hoc) ii 49 51 51 52 53 54 55 56 57 58 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Sự hài lịng nhân viên đƣợc thực vừa theo Hình 1.1 thang nhu cầu Maslow vừa theo khía cạnh 21 cơng việc Hình 1.2 Mơ hình nghiên cứu tổng quát 22 Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 35 iii Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Item Scale Variance if Total Alpha if Deleted Item deleted Correlation Item Deleted DN4 16.47 15.346 0.542 0.628 DN5 17.31 16.120 0.073 0.525 DN7 17.28 14.719 0.610 0.588 DN8 17.52 14.553 0.574 0.661 Scale:Môi trƣờng tác nghiệp Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 190 100.0 0 190 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.763 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Item Scale Variance if Total Alpha if Deleted Item deleted Correlation Item Deleted MT3 18.22 9.738 0.442 0.525 MT4 18.49 9.241 0.535 0.658 MT5 18.33 8.732 0.662 0.610 MT6 18.41 9.745 0.558 0.531 Scale:Lãnh đạo Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 190 100.0 0 190 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.918 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Item Scale Variance if Total Alpha if Deleted Item deleted Correlation Item Deleted LD1 15.46 19.542 0.46 0.722 LD2 15.46 19.646 0.764 0.669 LD3 16.39 19.787 0.737 0.672 LD4 15.26 18.717 0.805 0.746 Scale:Hài lòng Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda % 190 100.0 0 Total 190 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.892 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Item Scale Variance if Total Alpha if Deleted Item deleted Correlation Item Deleted HL1 16.35 15.752 0.652 0.753 HL2 16.39 15.441 0.522 0.784 HL3 16.26 16.635 0.756 0.663 HL4 16.75 14.382 0.728 0.839 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Regression Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Lanh dao , Dao tao , Danh gia , Moi truong, Method Enter Ban chat CV, Dai ngoa a All requested variables entered b Dependent Variable: Hai long Model Summary Change Statistics Std Error Model R 0.651 R Adjusted of the Square R Square Estimate 0.325 0.482 Sig F F R Square change 0.887 0.325 df1 17.331 df2 184 a Predictors:, Constant., Lanh dao, Dao tao , Danh gia , Moi truong , Ban chat CV , Dai ngo ANOVAb Sum of Model Mean Squares Regression Df Square 32.042 317.825 Residual 157.958 184 0.383 Total 190.000 189 F 22.417 Sig .000a a Predictors:, Constant., Lanh dao , Dao tao , Danh gia , Moi truong , Ban chat CV , Dai ngo b Dependent Variable: Hai long Coefficientsa Change 0.000 Standardize Model Unstandardized d Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std B Error (Constant 1.127 1.28 Dao tao -0.446 0.07 Danh gia -0.071 Dai ngo Beta t Sig -2.307 022 -0.324 -3.531 001 862 1.160 0.084 -0.067 -1.163 246 832 1.202 0.058 0.121 0.053 0.441 659 894 1.116 Ban chat CV 0.285 0.076 0.276 3.634 000 904 1.106 Moi truong 0.651 0.14 0.571 4.392 000 553 1.807 Lanh dao 0.426 0.07 0.391 4.783 000 814 1.229 a Dependent Variable: Hai long Coefficient Correlationsa Tolerance VIF M od Lanh el dao Pearson Danh Dao tao gia Moi Ban truong chat CV Dai ngo Lanh dao Correlatio 1.000 0.138 0.468 0.358 0.406 0.493 Dao tao 0.138 1.000 0.511 0.474 0.456 0.336 Danh gia 0.468 0.511 1.000 0.595 0.628 0.626 Moi truong 0.358 0.474 0.595 1.000 0.532 0.473 Ban chat CV 0.406 0.456 0.628 0.532 1.000 0.689 Dai ngo 0.493 0.336 0.626 0.473 0.689 1.000 Sig Lanh dao 0.421 0.379 0.687 0.460 0.624 0.747 , 1-tailed Dao tao va phat 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ns trien Danh gia 0.026 Moi truong 0.000 0.000 Ban chat CV 0.000 0.000 0.000 Dai ngo 0.000 0.000 0.000 a Dependent Variable: Hai long 0.000 0.000 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CÁ NHÂN Descriptives Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Std Mean Deviation Hai long 190 2.21 5.00 3.54 672 Moi truong 190 3.00 5.00 4.43 644 Lanh dao 190 2.00 5.00 4.76 516 Dai ngo 190 1.00 5.00 4.39 670 Danh gia 190 1.00 5.00 4.14 790 Dao tao 190 1.00 5.00 2.96 912 Ban chat CV 190 1.00 5.00 3.82 936 Valid N, listwise 190 T-Test One-Sample Statistics Std N Hai long Mean 190 Std Error Deviation Mean 3.540 672 068 One-Sample Test Test Value = 3.54 95% Confidence t Hai long Df 820 Mean Interval of the Sig., 2- Differenc Difference tailed e 189 414 Lower 06 Upper 020 08 T-Test Group Statistics Std Gioi tinh cua Anh/Chi Hai long N Mean Std Error Deviation Mean Nam 99 4.47 660 066 Nu 91 4.42 668 070 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of Mean Std the Error Difference Sig., 2- Differ Differ F Hai long Equal variances assumed 1.95 Sig t 166 880 Df 189 tailed ence Low Uppe er r ence 381 13 138 041 159 383 13 138 041 160 Equal variances 876 not 91.0 42 assumed Oneway Descriptives Hai long 95% Confidence Interval for Mean Std N Dai hoc, Cao Mean Deviatio Std Lower Upper Minim Maxi n Error Bound Bound um mum 84 4.35 720 110 4.13 4.57 2.13 4.22 Trung cap 32 4.53 624 151 4.21 4.85 3.21 4.54 So cap 74 4.41 644 106 4.19 4.62 3.31 5.00 190 4.40 672 068 4.27 4.54 2.13 5.00 Dang Total Test of Homogeneity of Variances Hai long Levene Statistic df1 180 df2 Sig 187 835 ANOVA Hai long Sum of Squares Between Mean Df Square F 398 199 Within Groups 42.922 187 457 Total 43.320 189 Groups Sig .436 048 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Hai long LSD 95% Confidence Interval (I Trinh (J Trinh Mean hoc van cua hoc van cua Differe Std Anh/Chi Anh/Chi nce, I-J Error Dai hoc, Cao Trung cap 18 194 353 056 20 Dang So cap 06 152 710 036 24 Trung cap Dai hoc, Cao 18 194 033 020 56 12 198 533 027 52 06 152 540 024 36 12 198 023 052 27 Dang So cap So cap Dai hoc, Cao Dang Trung cap Sig Lower Upper Bound Bound Oneway Descriptives Hai long N Dai hoc, Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimu Maximu m m 76 4.36 707 113 4.13 4.59 2.34 5.00 Trung cap 34 4.41 712 173 4.05 4.78 3.22 5.00 So cap 80 4.44 634 099 4.24 4.64 3.21 5.00 190 4.40 672 068 4.27 4.54 2.34 5.00 Cao Dang Total Test of Homogeneity of Variances Hai long Levene Statistic df1 140 df2 Sig 187 869 ANOVA Hai long Sum of Squares Between Mean Df Square 130 065 Within Groups 43.190 187 459 Total 43.320 189 Groups F 141 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Sig .028 Dependent Variable: Hai long LSD 95% Confidence Interval (I Trinh (J Trinh Mean chuyen mon chuyen mon Differenc Std cua Anh/Chi cua Anh/Chi e, I-J Error Dai hoc, Cao Trung cap 05 197 539 044 34 Dang So cap 08 152 599 038 22 Trung cap Dai hoc, Cao 05 197 789 034 44 03 196 021 042 36 08 152 599 022 38 03 196 889 036 42 Dang So cap So cap Dai hoc, Cao Dang Trung cap Sig Lower Upper Bound Bound Oneway Descriptives Hai long 95% Confidence Interval for Mean N Dai hoc, Cao Mean Std Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound Minim Maxim um um 76 4.36 707 113 4.13 4.59 2.34 5.00 Trung cap 34 4.41 712 173 4.05 4.78 3.22 5.00 So cap 80 4.44 634 099 4.24 4.64 3.21 5.00 190 4.40 672 068 4.27 4.54 2.34 5.00 Dang Total Test of Homogeneity of Variances Hai long Levene Statistic df1 140 df2 Sig 186 869 ANOVA Hai long Sum of Squares Between Mean Df Square F 130 065 Within Groups 43.190 186 459 Total 43.320 189 Groups Sig .141 028 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Hai long LSD 95% Confidence Interval Mean (I Tham nien (J Tham nien Duoi nam tu den nam Difference Std , I-J Error Sig Lower Upper Bound Bound 06 159 834 037 26 01 201 964 041 39 tren 10 nam 21 278 462 076 35 tu den nam Duoi nam 06 159 714 026 37 05 207 813 036 46 tren 10 nam 15 283 604 071 41 Duoi nam 01 201 964 039 41 tu den 10 nam tu den 10 nam tu den 10 nam tren 10 nam tu den nam 05 207 013 046 36 tren 10 nam 20 308 526 081 42 Duoi nam 21 278 462 035 76 tu den nam 15 283 604 041 71 20 308 026 042 81 tu den 10 nam ... định hài lòng chung nhân viên 50 3.9 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng theo đặc điểm cá nhân 52 3.9.1 Sự hài lòng chung công việc nhân viên nam nữ .52 3.9.2 Sự hài chung công việc nhân viên. .. động khách sạn - Nhân viên u thích cơng việc - Nhân viên hài lịng làm việc khách sạn - Nhân viên gắn bó lâu dài với khách sạn - Nhân viên xem khách sạn nhƣ ngơi nhà thứ Nhóm yếu tố đặc điểm cá nhân. .. độ hài lịng yếu tố liên quan đến đánh giá nhân viên cơng ty Mức độ hài lịng yếu tố liên quan đến sách đãi ngộ Mức độ hài lịng yếu tố liên quan đến cơng việc Mức độ hài lòng yếu tố liên quan đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên khách sạn melia hà nội ,