0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 9_Cánh Diều_Dung

35 220 3
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 9_Cánh Diều_Dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2020, 16:38

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Cánh Diều https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU DUNG TUẦN (12 tiết) - TIẾNG VIỆT – CÁNH DIỀU Học vần BÀI 46: iêm yêm iêp (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết vần iêm, yêm, iêp; đánh vần, đọc tiếng có vần iêm, m, iêp với mơ hình “âm đầu + âm + âm cuối”, “âm đầu + âm + âm cuối + thanh” - Nhìn chữ hình, tìm đọc tiếng có vần iêm, yêm, iêp - Đọc đúng, hiểu tập đọc: Gà nhí nằm mơ - Viết bảng vần: iêm, yêm, iêp, tiếng diêm yếm, thiếp Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Thẻ sai HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại bài: Đêm quê - HS đọc lại bài: Đêm quê trang 81 (cá https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trang 81 (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu bài: Hôm cô giới thiệu với em vần mới: vần iêm, yêm, iêp - GV tên Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen - dạy kĩ, chắn) (10 phút) a Dạy vần iêm: * Chia sẻ: GV chữ i, ê, m nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại tên bài: iêm, yêm, iêp - HS đọc: i - ê - mờ - iêm/ iêm (cá nhân, đồng thanh) * Khám phá: - GV cho HS quan sát tranh que diêm hỏi, hỏi: Tranh vẽ gì? - GV: Trong tiếng diêm, có vần gì? - GV tiếng sâm - HS trả lời: Tranh vẽ que diêm - HS trả lời: Tiếng diêm có vần iêm - HS nhận biết âm d, vần iêm; đọc: diêm (đồng thanh) - GV yc phân tích tiếng diêm - HS phân tích tiếng diêm: âm d đứng trước, vần iêm đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: diêm - GV mơ hình vần iêm bảng, giới - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: thiệu i - ê – mờ – iêm / iêm - GV mơ hình tiếng diêm bảng, - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: giới thiệu dờ - iêm – diêm/ diêm b Dạy vần yêm: * Chia sẻ: GV chữ y, ê, m - HS đọc: y - ê - mờ - yêm/ yêm (cá nhân, đồng thanh) * Khám phá: - GV cho HS quan sát tranh yếm hỏi, - HS trả lời: Tranh vẽ yếm hỏi: Tranh vẽ gì? - GV: Trong tiếng yếm, có vần gì? - HS trả lời: Tiếng yếm có vần yêm - GV tiếng yếm - HS nhận biết vần iêm, dấu sắc viết âm y; đọc: yếm (đồng thanh) - GV yc phân tích tiếng yếm - HS phân tích tiếng yếm: có vần yếm, dấu sắc viết âm ê (cá nhân, đồng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: yếm - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: y - ê – mờ – yêm / yêm - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: y – ê – mờ – yêm – sắc – yếm/ yếm - GV mơ hình vần m bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng yếm bảng, giới thiệu *So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống khác giữ vần iêm – yêm - HS trả lời: + Giống nhau: âm cuối m + Khác nhau: vần iêm có âm đầu i, vần yêm có âm đầu y - GV nhận xét, tuyên dương c Dạy vần iêp: * Chia sẻ: GV chữ i, ê, p * Khám phá: - GV cho HS quan sát tranh thiếp hỏi, hỏi: Đây gì? - GV: Trong từ thiếp, tiếng có vần iêp? - GV tiếng thiếp - HS đọc: i – ê - pờ - iêp/ iêp (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: Đây thiếp - HS trả lời: Tiếng thiếp có vần iêp - HS nhận biết âm th, vần iêp, dấu sắc ê; đọc: thiếp (đồng thanh) - HS phân tích tiếng thiếp: âm th đứng trước, vần iêp đứng sau, dấu sắc ghi âm ê (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: thiếp - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: i - ê – pờ – iêp / iêp - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: thờ - iêp – thiếp – sắc – thiếp/ thiếp - GV yc phân tích tiếng thiếp - GV mơ hình vần iêp bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng thiếp bảng, giới thiệu - GV nhận xét, tuyên dương * Củng cố: Các em vừa học vần vần gì? Tiếng tiếng gì? - GV mơ hình vần, tiếng Luyện tập: + Mở rộng vốn từ (BT2): (10 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có vần - HS trả lời: Vần mới: iêm, yêm, iêp; Tiếng mới: diêm, yếm, thiếp - HS nhìn mơ hình đánh vần, đọc trơn - HS quan sát tranh BT2 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ iêm? Tiếng có vần iêp - GV hình theo số thứ tự - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: dừa xiêm, múa kiếm, liếp, liềm, diếp cá , kim tiêm - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Những tiếng có vần iêm: dừa xiêm, múa kiếm, liềm, kim tiêm; tiếng có vần iêp: liếp, diếp cá - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS - Giải nghĩa từ: sâm cầm (loại chim sống nước, chân đen, mỏ trắng, sống phương Bắc, trá đơng phương Nam) * Tìm tiếng có vần iêm, iêp: (nói to tiếng có vần iêm, nói thầm tiếng có vần iêp) - GV vào từ dừa xiêm - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS nói to: dừa xiêm (vì xiêm có vần iêm) - HS nói thầm liếp (vì liếp có vần iêp) - HS thực tương tự với từ lại - GV vào từ liếp - GV hướng dẫn thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * Tập viết (Bảng – BT4) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết vần iêm, yêm, iêp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần iêm: viết i, viết ê trước, m sau; ý nối nét i, ê m + Vần yêm: viết y, viết ê trước, m sau; ý nối nét y, ê m + Vần iêp: viết i, ê trước, p sau; ý nối nét i, ê p - GV yêu cầu HS viết vần iêm, yêm, iêp vào bảng - HS đọc: iêm, yêm, iêp - HS nhắc lại cách viết vần iêm - HS nhắc lại cách viết vần yêm - HS nhắc lại cách viết vần iêp - HS viết bảng vần iêm, yêm, iêp (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: iêm, yêm, iêp - HS đổi bảng, chia sẻ - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết tiếng diêm, yếm, thiếp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình https://www.thuvientailieu.edu.vn/ viết: + diêm: viết d trước, vần iêm viết sau - HS cách viết từ: diêm (viết d gần vần iêm) + yếm: viết vần yêm, dấu sắc viết ê - HS cách viết tiếng: yếm + thiếp: viết th trước, vần iêp viết sau (viết th gần vần iêp, dấu sắc viết âm - HS cách viết tiếng: thiếp ê) - GV yc viết diêm, yếm, thiếp vào bảng - HS viết: diêm, yếm, thiếp (2 lần) - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS đổi bảng, chia sẻ Tiết + Tập đọc: (BT4) (30 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV cho HS quan sát tranh, hỏi: Tranh - HS trả lời: Tranh vẽ gà mẹ va gà vẽ gì? - GV hình minh họa tập đọc, giới - HS quan sát, lắng nghe thiệu nội dung bài: Bức tranh vẽ bạn gà nhỏ nằm cạnh mẹ Đơi mắt lim dim mơ màng kêu chiêm chiếp sợ hãi điều Vậy bạn gà nằm mơ điều gì? Chúng ta tìm hiểu qua tập đọc: Gà nhí nằm mơ - GV tên - HS đọc tên bài: Gà nhí nằm mơ - GV hình, đọc mẫu câu: - HS đọc nhẩm theo GV đọc chậm, giọng nhẹ nhàng * Luyện đọc từ ngữ: - GV bảng cho HS đọc từ khó - HS đọc theo thước GV: nằm mơ, trưa hè, quạ cắp đi, chiêm, chiếp, ầm ĩ, khe khẽ, ngủ thiếp (cá nhân, tổ, - GV nhận xét, chỉnh sửa lớp) * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV - HS đếm theo thước GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc + HS đọc thầm theo thước GV https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu + GV nhắc HS thi đua để lượt sau đọc tốt lượt trước Từ HS khơng đọc đánh vần lớp đánh vần giúp bạn - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn (câu 1, 2, 3); đoạn (câu 4, 5, 6) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV u cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: - GV nêu yêu cầu: Ý đúng? - GV cho HS đọc ý a, b - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, nói cho bạn nghe ý - GV đọc ý a, b - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu cầu HS đọc lại ý + HS lắng nghe, ghi nhớ + HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ) - HS đọc theo thước GV - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại yêu cầu - HS đọc ý a, b BT - HS thảo luận nhóm đơi, nói cho bạn nghe câu trả lời - HS giơ thẻ sai - HS đọc lại ý b, c: (cá nhân, đồng thanh) + b Nhà nhí nằm mơ bị quạ cắp * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 82, 83 SGK Tiếng Việt (cá nhân, - GV yêu cầu HS đọc SGK https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đồng thanh) Củng cố - dặn dò: phút) - Bài hơm em học vần gì? - HS trả lời: Vần iêm, iêp; tiếng diêm, Tiếng gì? yếm, thiếp - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết Vần - HS lắng nghe, ghi nhớ iêm, iêp; tiếng diêm, yếm, thiếp vào bảng con; đọc trước 41: om, op trang 84, 85 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương Học vần BÀI 47: om op (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết vần om, op; đánh vần, đọc tiếng có vần om, op; với mơ hình “âm đầu + âm + âm cuối”, “âm đầu + âm + âm cuối + thanh” - Nhìn chữ hình, tìm đọc tiếng có vần om, vần op - Đọc đúng, hiểu Tập đọc: Lừa ngựa - Viết bảng vần: om, op, tiếng đom đóm, họp tổ Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Tranh, ảnh, mẫu vật, bảng cài HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại bài: Gà nhí - HS đọc lại bài: Gà nhí nằm mơ trang 83 nằm mơ trang 83 (SGK Tiếng Việt 1, tập (cá nhân, đồng thanh) 1) - HS viết bảng con: củ sâm, cá mập Giơ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đọc cho HS viết bảng diêm, yếm, thiếp - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu bài: Hôm cô giới thiệu với em vần mới: vần om, op - GV tên Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen - dạy kĩ, chắn) (10 phút) a Dạy vần om: * Chia sẻ: GV chữ o, m bảng đọc * Khám phá: - GV hình đom đóm, hỏi: Đây gì? - GV: Trong từ đom đóm, tiếng có vần om? - GV từ đom đóm - HS trả lời: Đây đom đóm * Khám phá: - GV cho HS quan sát tranh họp tổ hỏi, hỏi: Tranh vẽ gì? - GV: Trong từ họp tổ, tiếng có vần op? - GV tiếng họp - HS trả lời: Tranh vẽ bạn họp tổ - HS trả lời: Tiếng họp có vần op - HS nhắc lại tên bài: om, op - HS đọc: o- mờ - om/ om (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: Từ đom đóm có vần om chưa học - HS nhận biết âm đ, vần om, (dấu sắc tiếng đóm); đọc: đom đóm (đồng thanh) - HS phân tích từ đom đóm: Tiếng đom - GV yc phân tích từ đom đóm đứng trước, tiếng đóm đứng sau (tiếng đóm đâu sắc âm o) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: đom đóm - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: - GV mơ hình vần om bảng, giới o – mờ – om / om thiệu - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: - GV mơ hình từ đom đóm bảng, đom đóm giới thiệu b Dạy vần op: - HS đọc: o- pờ - op/ op (cá nhân, đồng * Chia sẻ: GV chữ o, p thanh) - HS nhận biết âm h, vần op; đọc: họp (đồng thanh) - HS phân tích tiếng họp: âm h đứng trước, vần op đứng sau, dấu nặng ghi - GV yc phân tích tiếng họp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ âm o (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: họp - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: o– pờ – op / op - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: hờ - op – hóp – nặng – họp/ họp - GV mơ hình vần op bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng họp bảng, giới thiệu *So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống khác giữ vần om – op - HS trả lời: + Giống nhau: bắt đầu âm o + Khác nhau: vần om có âm cuối m, vần op có âm cuối p - GV nhận xét, tuyên dương * Củng cố: Các em vừa học vần vần gì? Tiếng tiếng gì? - GV mơ hình vần, tiếng Luyện tập: + Mở rộng vốn từ (BT3): (10 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có vần om? Tiếng có vần op - GV hình theo số thứ tự - HS trả lời: Vần mới: om, op; Tiếng mới: đom đóm, họp tổ - HS nhìn mơ hình đánh vần, đọc trơn - HS quan sát tranh BT2, nhắc lại yêu cầu BT - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: cọp (hổ), khóm tre, chỏm mũ, lom khom, xóm quê, gom góp - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Những tiếng có vần om: khóm (tre), chỏm(mũ), xóm (quê), gom; tiếng có vần op: cọp (hổ) , góp - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS - Giải nghĩa từ: + gom góp nghĩa cóp nhặt để dành * Tìm tiếng có vần om, op: (nói to tiếng có vần om, nói thầm tiếng có vần op) - GV vào từ khóm (tre) - GV vào từ cọp - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS nói to: khóm (tre) (vì khóm có vần om) - HS nói thầm cọp (vì cọp có vần op) - HS thực tương tự với từ lại - GV hướng dẫn thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Tập viết (Bảng – BT4) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết vần om, op: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần om: viết o trước, m sau; ý nối nét o m + Vần op: viết o trước, p sau; ý nối nét o p - GV yêu cầu HS viết vần om, op vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ đom đóm, họp tổ: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + đom đóm: viết đom trước (tiếng đom viết đ gần om), đóm sau (tiếng đom viết đ gần om, dấu sắc o); ý khoảng cách tiếng đom tiếng đóm chữ o viết thường + họp tổ: viết họp trước (tiếng họp viết h gần op, dấu nặng viết o), tổ sau (tiếng tổ viết t trước, ô sau, dấu hỏi ô); ý khoảng cách tiếng họp tiếng tổ chữ o viết thường - GV yc viết đom đóm, họp tổ vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS đọc: om, op, đom đóm, họp tổ - HS nhắc lại cách viết vần om - HS nhắc lại cách viết vần op - HS viết bảng vần om, op (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: om, op - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nêu cách viết từ: đom đóm - HS nêu cách viết từ: họp tổ - HS viết: đom đóm, họp tổ (mỗi tiếng viết lần) - HS đổi bảng, chia sẻ Tiết + Tập đọc: (BT4) (30 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa nói: Bức tranh vẽ lừa ngựa Trên lưng ngựa chở nhiều đồ, cịn lừa nằm đất.Để biết lại tìm - HS quan sát, lắng nghe 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS nói lại câu với thực tế - 1HS nói: + Chó liếm la + Gà mổ mổ + Dữ cọp + Nhu mì na… - HS làm tập vào vở, đổi chia sẻ - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu cầu HS trao đổi theo cặp, làm VBT - GV nhận xét làm HS - GV yêu cầu HS đọc lại SGK * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 86, 87 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) Củng cố - dặn dò: (5 phút) - Bài hơm em học vần gì? Từ gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết vần ôm, ôp; từ tôm, hộp sữa vào bảng con; đọc trước 49: ơm, ơp trang 88, 89 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS trả lời: Vần ôm, ôp; từ tôm, hộp sữa - HS lắng nghe, ghi nhớ Học vần BÀI 49: ơm ơp (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết vần ơm, ơp; đánh vần, đọc tiếng có vần ơm, ơp; với mơ hình “âm đầu + âm + âm cuối”, “âm đầu + âm + âm cuối + thanh” - Nhìn chữ hình, tìm đọc tiếng có vần ơm, vần ơp - Đọc đúng, hiểu tập đọc: Ví dụ - Viết bảng vần: ơm, ơp, tiếng cơm, tia chớp Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - thẻ từ viết câu BT đọc hiểu 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại bài: Chậm … - HS đọc lại bài: Chậm … thỏ trang thỏ trang 87 (SGK Tiếng Việt 1, tập 87 (cá nhân, đồng thanh) 1) - GV đọc cho HS viết: tôm, hộp sữa - HS viết tôm, hộp sữa vào bảng Đổi - GV nhận xét, tuyên dương bảng, chia sẻ * Giới thiệu bài: hôm học tiếp vần ơm ơp - GV tên - HS nhắc lại tên bài: ơm, ơp Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen - dạy kĩ, chắn) (10 phút) a Dạy vần ơm: * Chia sẻ: GV chữ ơ, m (đã - HS đọc: ơ- mờ - ơm/ ơm (cá nhân, học) đồng thanh) * Khám phá: - GV cho HS quan sát tranh bát cơm, hỏi: - HS trả lời: Tranh vẽ bát cơm Tranh vẽ gì? - GV: Trong tiếng cơm, có vần gì? - HS trả lời: có vần ơm - GV tiếng cơm - HS nhận biết âm c, vần ơm; đọc: tcơm(đồng thanh) - GV yc phân tích tiếng cơm - HS phân tích tiếng cơm: âm c đứng trước, vần ơm đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: cơm - GV mơ hình vần ơm bảng, giới - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: thiệu ơ– mờ – ơm / ơm - GV mơ hình tiếng cơm bảng, - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: giới thiệu cờ - ơm – cơm/ cơm b Dạy vần ơp: * Chia sẻ: GV chữ ơ, p (đã học) - HS đọc: ơ- pờ - ơp/ ơp (cá nhân, đồng * Khám phá: thanh) 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV cho HS quan sát tranh tia chớp, hỏi: - HS trả lời: Tranh vẽ tia chớp Tranh vẽ gì? - GV: Trong từ tia chớp, tiếng có vần - HS trả lời: Tiếng chớp có vần ơp ơp? - GV tiếng chớp - HS nhận biết âm ch, vần ơp; đọc: chớp (đồng thanh) - GV yc phân tích tiếng chớp - HS phân tích tiếng chớp: âm ch đứng trước, vần ơp đứng sau, dấu sắc ghi âm (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: chớp - GV mơ hình vần ơp bảng, giới - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: thiệu – pờ – ơp / ơp - GV mơ hình tiếng chớp bảng, - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: giới thiệu chờ - ơp – chớp – sắc – chớp/ chớp * So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống - HS trả lời: khác vần ơm – ơp + Giống nhau: bắt đầu âm + Khác nhau: vần ơm có âm cuối m, vần ơp có âm cuối p - GV nhận xét, tuyên dương * Củng cố: Các em vừa học vần - HS trả lời: Vần mới: ơm, ơp; Tiếng vần gì? Tiếng tiếng gì? mới: cơm, chớp - GV mơ hình vần, tiếng - HS nhìn mơ hình đánh vần, đọc trơn Luyện tập: + Mở rộng vốn từ (BT2): (10 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có vần - HS quan sát tranh BT2, nhắc lại yêu ơm? Tiếng có vần ơp cầu tập - GV hình theo số thứ tự - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: bơm, lớp, bờm ngựa, đớp cá, lợp nhà, lơm - GV hướng dẫn làm vào VBT - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Những tiếng có vần ơm: bơm, bờm (ngựa), nơm; tiếng có vần ơp: lớp, đớp (cá), lợp (nhà) - GV nhận xét làm HS - HS đổi vở, chia sẻ kết * Tìm tiếng có vần ơm, ơp: (nói to tiếng có vần ơm, nói thầm tiếng có vần ơp) - GV vào từ bơm - HS nói to: bơm (vì bơm có vần ơm) 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV vào từ lớp - GV hướng dẫn thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * Tập viết (Bảng – BT4) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết vần ơm, ơp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần ơm: viết trước, m sau; ý nối nét m + Vần ơp: viết trước, p sau; ý nối nét p - GV yêu cầu HS viết vần ơm, ơp vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ cơm, tia chớp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + cơm: viết c trước, ơm sau; ý nối nét c ơm + tia chớp: viết tia trước (viết t gần ia), chớp sau (ch nối sang ơp, dấu sắc viết ơ) - GV yc viết cơm, tia chớp vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS nói thầm lớp (vì lớp có vần ơp) - HS thực tương tự với từ lại - HS đọc: ơm, ơp, cơm, tia chớp - HS nhắc lại cách viết vần ơm - HS nhắc lại cách viết vần ơp - HS viết bảng vần ơm, ơp (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: ơm, ơp - HS đổi bảng, chia sẻ - HS cách viết tiếng: cơm - HS cách viết từ: bếp lửa - HS viết: cơm, tia chớp (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ Tiết + Tập đọc: (BT4) (30 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV cho HS quan sát tranh hỏi: Tranh vẽ gì? - GV hình, giới thiệu: Trong tranh vẽ hai chị em thảo luận vấn đề vậy? - HS trả lời: Tranh vẽ hai chị em trò chuyện - HS quan sát, lắng nghe 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Để biết điều tìm hiểu qua tập đọc hơm nay: Ví dụ - GV tên - HS đọc tên bài: Ví dụ - GV hình, đọc mẫu câu: - HS đọc nhẩm theo GV đọc chậm, giọng nhẹ nhàng * Luyện đọc từ ngữ: - GV bảng cho HS đọc từ khó - HS đọc theo thước GV: chị Thơm, cam, tiếp, em Bốp, (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, chỉnh sửa * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV - HS đếm theo thước GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc + HS đọc thầm theo thước GV cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng đọc thầm 1HS đọc thành tiếng thanh) lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu + GV nhắc HS thi đua để lượt sau đọc tốt lượt trước Từ HS khơng đọc đánh vần lớp đánh vần giúp bạn - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn + HS lắng nghe, ghi nhớ (câu 1, 2, 3, 4, 5); đoạn (câu 6, 7, 8, 9, 10), + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá + HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ) nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra - HS đọc theo thước GV số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Thi đọc (theo cặp, tổ): 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV u cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: * Ghép đúng? - GV hướng dẫn HS đọc nối phần a b với phần để thành câu hoàn chỉnh - GV yêu cầu HS đọc lại kết - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại yêu cầu tập - HS đọc ghép thành câu hoàn chỉnh - HS đọc lại câu vừa ghép: (cá nhân, đồng thanh) + (a – 2) Chị Thơm – đưa ví dụ + (b – 1) Bi cho chị Thơm nhầm * GV: Bài đọc nói hồn nhiên, ngây thơ Bi Chị Thơm lấy ví dụ mà bé Bi tưởng chị Thơm nhầm - GV yêu cầu HS đọc lại SGK * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 88, 89 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) Củng cố - dặn dị: (5 phút) - Bài hơm em học vần gì? - HS trả lời: Vần ơm, ơp; từ cơm, tia Từ gì? chớp - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết vần ơm, ơp; từ cơm, tia chớp vào bảng con; - HS lắng nghe, ghi nhớ đọc trước 51: Ôn tập trang 91 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS Tập viết (1 tiết – sau 48, 49) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Tô, viết chữ ôm, ôp, ơm, ơp, tôm, hộp sữa, cơm, tia chớp (chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dần khoảng cách chữ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - Rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, u thích mơn học 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV - Chữ mẫu: ôm, ôp, ơm, ơp, tôm, hộp sữa, cơm, tia chớp; đặt khung chữ HS - Bảng con, luyện viết Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (2 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại chữ - HS nhắc lại chữ học 48, tiếng số học 48, 49 49: ôm, ôp, ơm, ơp, tôm, hộp sữa, cơm, tia chớp - GV nêu mục tiêu học - HS lắng nghe Luyện tập: (30 phút) * Tập tô, tập viết: ôm, ôp, tôm, hộp sữa - HS đọc: ơm, ơp, tơm, hộp sữa, nói cách - GV yêu cầu HS nêu cách viết viết chữ chữ: ôm, ôp, tôm, hộp sữa - GV nhận xét, bổ sung - GV vừa viết, vừa nêu quy trình chữ: * Viết vần ôm, ôp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần ơm: viết trước, m sau; ý nối - HS nhắc lại cách viết vần ôm nét ô m + Vần ôp: viết ô trước, p sau; ý nối - HS nhắc lại cách viết vần ôp nét ô p - GV yêu cầu HS viết vần ôm, ôp vào - HS viết bảng vần ôm, ôp (mỗi vần bảng viết lần), giơ bảng đọc: ôm, ôp - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS đổi bảng, chia sẻ * Viết từ tôm, hộp sữa: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + tơm: viết t trước, ơm sau; ý nối nét - HS cách viết tiếng: tôm t êm + hộp sữa: viết hộp trước (viết h gần vần - HS cách viết từ: bếp lửa ôp, dấu nặng viết ô), sữa sau (s nối 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sang ưa, dấu ngã viết ư) - GV yc viết tôm, hộp sữa vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Tập tô, tập viết: ơm, ơp, cơm, tia chớp - GV yêu cầu HS nêu cách viết chữ: ơm, ơp, cơm, tia chớp - GV nhận xét, bổ sung * Viết vần ơm, ơp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần ơm: viết trước, m sau; ý nối nét m + Vần ơp: viết trước, p sau; ý nối nét p - GV yêu cầu HS viết vần ơm, ơp vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ cơm, tia chớp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + cơm: viết c trước, ơm sau; ý nối nét c ơm + tia chớp: viết tia trước (viết t gần ia), chớp sau (ch nối sang ơp, dấu sắc viết ơ) - GV yc viết cơm, tia chớp vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết luyện viết: - GV yêu cầu HS viết vào luyện viết, đọc nội dung tập viết - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dò: (3 phút) - GV: Hôm em tập tô chữ gì? - GV khen ngợi em có viết đẹp - GV nhận xét học Nhắc HS nhà - HS viết: tôm, hộp sữa (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại cách viết chữ: ơm, ơp, cơm, tia chớp - HS nhắc lại cách viết vần ơm - HS nhắc lại cách viết vần ơp - HS viết bảng vần ơm, ơp (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: ơm, ơp - HS đổi bảng, chia sẻ - HS cách viết tiếng: cơm - HS cách viết từ: bếp lửa - HS viết: cơm, tia chớp (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS tập tô, tập viết vào luyện viết 1, tập - HS đổi vở, chia sẻ - HS trả lời: Chữ ôm, ôp, ơm, ơp, tôm, hộp sữa, cơm, tia chớp - HS bình bầu bạn viết nhanh, đẹp - HS lắng nghe, ghi nhớ 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tiếp tục viết chữ ôm, ôp, ơm, ơp, tôm, hộp sữa, cơm, tia chớp vào ô li Kể chuyện BÀI 50: VỊT VÀ SƠN CA I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, kể đoạn câu chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Mỗi người có ưu điểm riêng Vịt hát dũng cảm tốt bụng, cứu gà khỏi nguy hiểm Phát triển phẩm chất lực: - HS biết quan tâm, giúp đỡ lúc gặp khó khăn, hoạn nạn; có khả làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải vấn đề liên quan đến chủ đề học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Tranh minh họa có SGK phóng to, máy tính có phần mềm phù hợp, máy chiếu - Phiếu bốc thăm ghi số thứ tự đoạn câu chuyện HS: - SGK Tiếng Việt Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - GV đưa lên bảng tranh minh hoạ - HS kể chuyện thao tranh nói lời truyện Ba lợn con, yc HS kể khuyên câu chuyện chuyện theo tranh 1, 2, 3, 4, 5, 6; nói lời khuyên câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu ghi tên bài: Vịt - HS nhắc lại tên học sơn ca Chia sẻ giới thiệu câu chuyện (7 phút) 1.1 Quan sát đoán 29 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV tranh minh họa, hỏi: Bức tranh vẽ gì? - GV yc HS thảo luận nhóm bàn, đốn nội dung truyện 1.2 Giới thiệu câu chuyện: - Giới thiệu câu chuyện: Thấy sơn ca hót hay, vịt nhờ sơn ca dạy hát vịt không hát sơn ca Tuy thế, vịt lại có ưu điểm mà bạn khác khơng có Đó ưu điểm gì? Các em lắng nghe câu chuyện Khám phá luyện tập (20 phút) 2.1 Nghe kể chuyện: - GV kể câu chuyện với giọng diễn cảm, kể chậm rãi - GV kể lần: + Lần kể tự nhiên, không tranh + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm 2.2 Trả lời theo tranh *Mỗi HS trả lời câu hỏi tranh - GV tranh 1, hỏi: Thấy sơn ca hót hay, vịt làm gì? - GV tranh 2: Vịt học hát nào? Vì nghĩ vơ tích sự? - HS quan sát tranh, trả lời: Tranh vẽ vịt, sơn ca, bồ câu, gà - HS thảo luận nhóm, nói cho bạn nghe đốn mình: Vịt lắng nghe sơn ca hót Vịt học hát Vịt lao xuống hồ cứu gà - HS lắng nghe - HS nghe toàn câu chuyện - HS nghe quan sát tranh - HS nghe quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện - HS trả lời: + Thấy sơn ca hót hay, vịt mê Nó năn nỉ nhờ sơn ca dạy hát + Sơn ca hót làm mẫu, vịt làm theo Vịt nghĩ vơ tích sự, dù cố gắng lên tiếng Cạc! Cạc! - GV tranh 3: Vì vịt + Vì phía hồ sen có tiếng gà bạn lao tới hồ sen? Chiếp! Chiếp! kêu cứu - GV tranh 4: Vịt cứu gà +Vịt nhào xuống hồ, bơi gấp đến chỗ gà thể nào? con, đưa gà lên bờ - GV tranh 5: Các bạn làm 30 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sau vịt cứu gà con? - GV yc HS trả lời câu hỏi theo tranh - GV yc HS trả lời tất câu hỏi theo tranh 2.3 Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi) - GV yc HS nhìn tranh, tự kể chuyện - GV yc HS kể chuyện theo tranh (trị chơi Ơ cửa sổ bốc thăm) - GV yc HS tự kể toàn câu chuyện theo tranh * Sau bước, lớp GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay * GV cất tranh, HS kể lại câu chuyện (không cần tranh) - GV nhận xét, tuyên dương 2.4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Em nhận xét vịt con? + Các bạn thán phục vịt con, cất tiếng hát vang ngợi khen vịt bơi giỏi tốt bụng - HS trả lời câu hỏi theo tranh - HS trả lời tất câu hỏi theo tranh - HS kể cho bạn bàn nghe trình bày trước lớp - HS lên bốc thăm, kể chuyện theo phiếu bốc - HS kết toàn câu chuyện trước lớp * Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay hiểu ý nghĩa câu chuyện - HS xung phong kể câu chuyện trước lớp - HS trả lời: Vịt hát không hay dũng cảm tốt bụng Thấy gà gặp - GV: Vịt hát có nạn, vịt nhảy xuống hồ cứu gà ưu điểm riêng: dũng cảm, sẵn sàng - HS lắng nghe cứu bạn Vịt biết giúp đỡ bạn bè nên bạn yêu quý Ai biết giúp đỡ người người yêu quý - GV yc lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu - HS bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương Vận dụng: (5 phút) - GV kể xem giúp đỡ bạn nào? - HS kể cho bạn bàn nghe, xung - GV nhận xét, kết luận phong chia sẻ trước lớp 31 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Củng cố - dặn dò: (3 phút) - GV khen ngợi HS kể chuyện hay, hiểu câu chuyện Dặn HS nhà kể cho người thân nghe câu chuyện: Vịt sơn ca - Nhắc HS xem trước 56: Sói sóc - HS lắng nghe, ghi nhớ Học vần BÀI 51: ÔN TẬP (1 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Biết ghép âm học thành vần; tìm tiếng có vần - Đọc tập đọc Rùa nhí tìm nhà - Tập chép tả câu văn: Rùa nhí nơm nớp lo (chữ cỡ nhỡ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - HS tích cựa hợp tác, chia sẻ nhóm - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - HS đọc Ví dụ trang 89 SGK - HS đọc trước lớp Tiếng Việt, tập - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (BT 1) (10 phút) - GV nêu yêu cầu: Dỡ hàng toa tàu - HS đọc: diêm, yếm, lốp, tôm 32 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vào thùng hàng thích hợp; tên mặt hàng toa tàu - GV hướng dẫn HS làm VBT (dùng bút nối tên mặt hàng toa vào thùng hàng chứa vần tương ứng) - HS làm vào BT, báo cáo kết quả: (1) xếp diêm vào thùng vần iêm; (2) xếp yếm vào thùng vần yêm; (3) xếp lốp vào thùng vần ôp; (4) xếp tôm vào thùng vần ôp - GV nhận xét, chữa - GV tên mặt hàng toa, yc lớp đọc + Tập đọc: (BT2) * Giới thiệu bài: - GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho HS quan sát tranh , tìm hiểu nội dung đọc: Bài đọc “Rùa nhí tìm nhà” kể bạn rùa tìm nhà, thực rùa có nhà Vậy nhà rùa đâu, em tìm hiểu đọc * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc từ khó - HS báo cáo * Luyện đọc câu - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): - GV: Bài đọc có 10 câu Hai câu “Rì rà rì rà Đem nhà phố.” vốn lời hát đồng dao nguyên văn: “Rì rà rì rà / Đội nhà chơi / Tối lặn mặt trời / úp - HS đếm số câu theo GV - HS chăm lắng nghe - HS đọc thầm theo thước GV - HS đọc: rùa nhí, nơm nớp, lập bập, khà khà, rì rà (cá nhân, đồng thanh) - HS đọc thầm theo GV + HS đọc theo thước GV (cá nhân, đồng thanh) - HS lắng nghe, ghi nhớ 33 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhà ngủ.” SGK phải thay đổi lời em chưa học vần ơi, + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS câu - HS đọc theo thước GV - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): - HS lắng nghe, ghi nhớ + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn (câu 1, 2, - HS thi đọc (cá nhân, tổ) 3, 4); đoạn (câu 5, 6, 7, 8, 9, 10) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - HS luyện đọc theo cặp trước thi * Thi đọc (theo cặp, tổ): - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - GV quan sát, giúp đỡ - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - GV nhận xét, tuyên dương * Tìm hiểu đọc: - GV: Đố em: Nhà rùa đâu? - GV: Hình ảnh mai rùa nhà di động lưng rùa hình ảnh thú vị câu chuyện - GV yc 2HS đọc lại bài: Rùa nhí tìm nhà + Tập chép: (BT3) - GV giới thiệu tập tả mới: tập chép, nêu yêu cầu tập - GV hướng dẫn viết số từ dễ viết sai - GV hướng dẫn HS tập chép, cách trình bày tả - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc SGK - HS trả lời: + Nhà rùa mai rùa đội lưng + Nhà rùa mai lưng rùa - HS đọc lại bài: Rùa nhí tìm nhà - HS nhìn bảng đọc to, rõ câu văn cần chép - HS viết bảng con, giơ bảng đọc: nơm nớp - HS nhìn mẫu chép tả vào - HS viết xong, tự rà soát lỗi; đổi với bạn, sửa lỗi cho - HS đọc SGK trang 91 (cá nhân, đồng thanh) - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV nhắc HS nhà chép lại tập vào ô li nhà 34 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS 35 ... thước GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc + HS đọc thầm theo thước GV cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng đọc thầm 1HS đọc thành tiếng. .. Trong từ hộp sữa, tiếng có vần ơp? - GV tiếng hộp - GV yc phân tích tiếng hộp - GV mơ hình vần ơp bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng hộp bảng, giới thiệu * So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống... mới: ơm, ơp; Tiếng vần gì? Tiếng tiếng gì? mới: cơm, chớp - GV mơ hình vần, tiếng - HS nhìn mơ hình đánh vần, đọc trơn Luyện tập: + Mở rộng vốn từ (BT2): (10 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 9_Cánh Diều_Dung, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 9_Cánh Diều_Dung