0

Quy dong mau thuc 2

21 455 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:12

Giaựo vieõn thửùc hieọn: Kiểm tra bài cũ Cho hai phân thức 1 x y+ và 1 x y Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức biến đổi chúng thành hai phân thức có cùng mẫu thức ? Ta có : 1 1.( ) ( )( ) ( )( ) x y x y x y x y x y x y x y = = + + + 1 1.( ) ( )( ) ( )( ) x y x y x y x y x y x y x y + + = = + + Cách làm như trên gọi là quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. Vậy quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là gì ? BµI 4. Quy ®ång mÉu thøc nhiÒu ph©n thøc 1) Quy đồng mẫu thức là gì? - Khái niệm: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là biến đổi các phân thức đã cho thành những phân thức mới có cùng mẫu thức và lần lượt bằng các phân thức đã cho. Ví dụ: - Kí hiệu: MTC (mẫu thức chung) 1 ( )( ) 1 ( )( ) x y x y x y x y x y x y x y x y = + + + = + MTC = ( x + y)( x - y) ? Để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta phải tìm MTC như thế nào ? BàI 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 2) Tìm mẫu thức chung. ? Mẫu thức chung của các phân thức thoả mãn điều kiện gì ? - MTC là một tích chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho . ?1( sgk) : Cho hai phân thức 2 2 6x yz và 3 5 4xy Có thể chọn mẫu thức chung là 12x 2 y 3 z hoặc 24x 3 y 4 z hay không ? Nếu được thì mẫu chung nào đơn giản hơn ? Trả lời : Có thể chọn 12x 2 y 3 z hoặc 24x 2 y 4 z làm MTC vì cả hai tích đều chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho . MTC 12x 2 y 3 z là đơn giản hơn . ? Vậy khi tìm MTC của các phân thức ta nên chọn MTC như thế nào ? Nhận xét : Khi tìm MTC của các phân thức ta nên chọn MTC đơn giản nhất ? Quan sát các mẫu thức của các phân thức đã cho : 6x 2 yz và 4xy 3 và MTC : 12x 2 y 3 z sau đó điền vào ô trống trong bảng để mô tả cách tìm MTC trên . Nhân tử bằng số Luỹ thừa của x Luỹ thừa của y Luỹ thừa của z Mẫu thức 6x 2 yz Mẫu thức 4xy 3 MTC 12x 2 y 3 z 6 4 z y x 2 y 3 x 12 BCNN(4,6) x 2 y 3 z VÝ dô : T×m MTC cña hai ph©n thøc : vµ 2 1 4 8 4x x− + 2 5 6 6x x− ? §Ó quy ®ång mÉu thøc cña hai ph©n thøc trªn em sÏ t×m MTC nh­ thÕ nµo ? ? Hãy điền vào các ô trong bảng sau để tìm MTC của hai phân thức trên ? Nhân tử bằng số Luỹ thừa của x Luỹ thừa của (x - 1 ) Mẫu thức 4x 2 - 8x + 4 = . Mẫu thức 6x 2 - 6x = . . . . MTC 4 4(x- 1) 2 6 6x( x - 1) 12 BCNN ( 4,6) 12x( x - 1) 2 x x ( x - 1) (x - 1) 2 ( x - 1) 2 Gợi ý : phân tích các mẫu thức thành nhân tử *Nhận xét: Khi quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, muốn tìm MTC ta có thể làm như sau : 1) Phân tích mẫu thức của các phân thức đã cho thành nhân tử 2) MTC cần tìm là một tích mà các nhân tử được chọn như sau: - Nhân tử bằng số của MTC là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức của các phân thức đã cho ( Nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu là những số nguyên dương thì nhân tử bằng số của MTC là BCNN của chúng ) - Với mỗi luỹ thừa của cùng một biểu thức có mặt trong các mẫu thức, ta chọn luỹ thừa với số mũ cao nhất . [...]... nhân tử MTC 1 4x2 8x + 4 5 6x2 6x 4( x- 1 )2 6x( x- 1) 12x( x- 1 )2 Nhân tử phụ 3x 2( x- 1) Quy đồng 3x 2 12 x( x 1) 10( x 1) 12 x( x 1) 2 Để quy đồng mẫu thức của hai phân thức 1 5 và ta trình bày như sau : 2 2 4x 8x + 4 6x 6x 4x2 - 8x + 4 = 4( x- 1 )2 MTC = 12x( x- 1 )2 6x2 - 6x = 6x( x- 1) - Ta có : 12x( x - 1 )2 : 4( x -1 )2 = 3x 12x( x - 1 )2 : 6x( x - 1) = 2( x- 1) Suy... sgk) Quy đồng mẫu thức hai phân thức 3 5 và x2 5x 2 x 10 ?2/ 42: ( sgk) Quy đồng mẫu thức hai phân thức 3 5 và x2 5x 2 x 10 Giải: - Có x2 - 5x = x ( ) ; 2x - 10 = 2 ( - ) MTC = ( ) - Có 2x( - ) : x( .- ) = 2x ( - ) : 2( .- ) = Suy ra ta có : 3 3 3.( ) = = = 2 x 5x x ( .) x ( .).( ) 5 5 5.( ) = = = 2 x 10 2( .) 2( .).( ) Đáp án -Có x2 - 5x = x ( x - 5) ; 2x - 10 = 2 ( x... Đáp án -Có x2 - 5x = x ( x - 5) ; 2x - 10 = 2 ( x - 5 ) MTC = 2x( x - 5) -Có 2x( x - 5 ) : x( x - 5 ) = 2 2x ( x - 5) : 2( x - 5) = x Suy ra ta có : 3 3 3. (2) 6 = = = 2 x 5x x ( x 5) x ( x 5). (2) 2 x ( x 5) 5 5 5.( x ) 5x = = = 2 x 10 2( x 5) 2( x 5).( x ) 2 x ( x 5) ? 3 ( sgk) Quy đồng mẫu thức hai phân thức 3 và x2 5x 5 10 2x - Hãy phân tích các mẫu thức trên thành nhân tử ? ? Em có nhận... 12 x y 12 x y 5 y 60 x 4 y 5 - Bài tập 15(a) ( sgk) Quy đồng mẫu thức hai phân thức 5 và 3 2x + 6 x2 9 Bài giải : - Ta có : 2x + 6 = 2( x 3) x2- 9 = ( x + 3) ( x - 3) MTC = 2( x + 3)( x - 3) -Vậy ta có : 5 5.( x 3) 5( x 3) = = 2 x + 6 2( x + 3).( x 3) 2( x + 3)( x 3) 3 3 .2 6 = = 2 x 9 ( x + 3)( x 3) .2 2( x + 3)( x 3) Tổng kết Bài giảng hôm nay đến đây là kết thúc Xin chân thành cám ơn các vị... = 2 2 4 x 8 x + 4 4( x 1) 3 x 12 x( x 1) 2 5 5 .2( x 1) 10( x 1) = = 2 6 x 6 x 6 x( x 1) .2( x 1) 12 x( x 1) 2 ? Hãy nêu các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ? Nhận xét: Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau: - Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm MTC -Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức - Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tư ơng ứng ? 2. .. quy đồng 5 5 = 10 2 x 2 x 10 Sau khi đổi dấu phân thức thứ hai em có nhận xét gì về bài toán trên ? Đó chính là bài toán nào ta đã làm ? - Bài tập 14(b) ( sgk) Quy đồng mẫu thức hai phân thức 4 và 15x3 y 5 11 12x 4 y 2 Bài giải : - MTC = 60x4y5 -Vậy ta có : 4 4.4 x 16 x = = 3 5 3 5 15 x y 15 x y 4 x 60 x 4 y 5 11 11.5 y 3 55 y 3 = = 4 2 4 2 3 12 x y 12 x y 5 y 60 x 4 y 5 - Bài tập 15(a) ( sgk) Quy. ..3) Quy đồng mẫu thức : ? Nêu các bước để quy đồng mẫu số nhiều phân số ? + Tìm MC = ( BCNN của các mẫu) + Tìm thừa số phụ : Lấy MC chia cho từng mẫu + Quy đồng : nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng Tương tự như vậy ta cũng có thể quy đồng được mẫu thức nhiều phân thức Ví dụ : Quy đồng mẫu thức hai phân thức 1 5 và 2 4 x 8x + 4 6x2 6x Điền vào ô trống . 6x( x- 1) MTC = 12x( x- 1) 2 12x( x - 1) 2 : 6x( x - 1) = 2( x- 1) - Ta cã : 12x( x - 1) 2 : 4( x -1) 2 = 3x 2 2 2 1 1. 4 8 4 4( 1 . 3 3 3 2 ( )) 1 1 x xx. Cã x 2 - 5x = x. ( x - 5) ; 2x - 10 = 2 ( x - 5 ) MTC = 2x( x - 5) - Cã 2x( x - 5 ) : x( x - 5 ) = 2 2x ( x - 5) : 2( x - 5) = x Suy ra ta cã : 2 (2) 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy dong mau thuc 2, Quy dong mau thuc 2,

Hình ảnh liên quan

? Hãy điền vào cá cô trong bảng sau để tìm MTC của hai phân thức trên ? - Quy dong mau thuc 2

y.

điền vào cá cô trong bảng sau để tìm MTC của hai phân thức trên ? Xem tại trang 9 của tài liệu.