0

H-T21-26

16 217 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Tiết:21 Ngàysoạn:30/10/2005 LUYỆN TẬP A/Mục tiêu: Kiến thức:Khắc sâu kiến thức : đường kính là dây lớn nhất của đường tròn và các đònh lý về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây của đường tròn qua một số bài tập Kỉ năng: vận dụng các kiến thức trên để làm bài tập ;kó năng vẽ hình , suy luận chứng minh hình học Tư tưởng :Rèn tính cẩn thận ,ham thích tìm tòi học hỏi B/ Chuẩn bò : Thầy: thước thẳng ,com pa, bảng phụ Trò : thước thẳng compa,bảng nhóm C/Tiêùn trình tiết dạy: I/ổn đònh: (1’) II/ Kiểm tra bài cũ : (10’) HS1:Chữa bài tập 10/104sgk a) Gọi O là trung điểm của BC. Theo tính chất đường trung tuyến Của tam giác vuông ta có OB=OC =OD=OE<vậy B,C,D,E cùng Nằm trên đường tròn tâm O b) BC là đường kính ,DE là một dây không đi qua tâm của đường trn(O) .Vậy DE<BC HS2:Chữa bài tập 11/104sgk: Kẻ OM vuông góc với CD ,OM là đường trung bình hình thang Vuông ABKH vậy MH=MK (1) OM vuông góc dây CD nên MC=MD (2) Trừ vế theo vế của (1) và(2) ta được CH=DK III/Bài mới: TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15’ Hoạt động 1: *)Bài tập 21/131sbt GV gợi ý vẽ OM ⊥ CD,OM kéo dài cắt AK tại N. Hãy phát hiện các cặp đoạn thẳng bằng nhau để chứng minh GV theo dõi các nhóm làm *)HS đọc đề bài ,suy nghó vàthảo luận làm theo nhóm GT:Cho(O) dây CD cắt đường kínhAB tại I,hạ AH ⊥ CD,BK ⊥ CD KL: CH=KD Đại diện nhóm lên bảng trình bày, cã lớp theo dõi *)Bài 1 (Bài 21/131sbt) KẻOM ⊥ CD, OM cắt AK tại N, AH//OM//BK(vì cùng ⊥ CD) tam giác ABK có OA=OB ,OM//BK nên NA=NK.Tam giác KAH có NA=NK,MN//AH nên A CB D E A O H K M M D C B A B C D O K M I H N 13’ 13’ việc ,nhận xét bài làm *)GV treo bảng phụ có ghi đề bài bên Cho HS đọc đề bài , vẽ hình , lập GT+KL Gơò ý:kẻOH ⊥ AB.OK ⊥ BC +GV: có nhận xét gì về tứ giác AHOK? GV:vậy để tính OH,OK ta cần tính các đoạn nào?Dựa vào đâu ta tính được các đoạn đó? GV cho HS làm câu (a) +Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông nằm ở đâu? Cho HS làm câu (b) +Làm thế nào để tính đường kính BC? Hoạt động 2: củng cố Cho HS nêu lại các đònh lý đã học ở tiết trước nhận xét ,bổ sung *) HS đọc đề bài vẽ hình lập GT+KL +HS:AHOK là hình chữ nhật HS:Tính HA,KA ;dựa vào tính chất đường kính vuông góc dây cung HS làm câu (a) +Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền Dựa vào đó HS làm câu (b) +HS:Dựa vào đònh lý Pytago để tinh BC HS nêu lại các đònh lý về đường kính và dây của đường tròn MH=MK Vậy MC-MH=MD-MK Hay CH=KD *)Bài 2 GT:Cho(O) DâyAB ⊥ dâyCD AB=10Cm, CD=24Cm KL:a)Tính khoảng cách từ mỗi dây đến tâm b)B,O,C thẳng hàng c)Tính đường kíncủa(O) a)Kẻ OH ⊥ AB.OK ⊥ BC AH=HB=AB/2=10/2=5(Cm) KA=KC=AC/2=24/2=(12Cm) AHOK là hình cgữ nhật(có ba gócvuông)vậyOH=KA=12Cm OK=AH=12Cm b) Tam giác ABC vuông tại A,vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm là trung điểm của BC, mà O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên B,O,C thẳng hàng c)BC 2 =BA 2 +AC 2 =10 2 +24 2 =676 BC= 676 (Cm) - IV/Hướng dẫn tự học: (2’) Học bài Làm lại các bài tập trên Nghiên cứu: Lien hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây D/Rút kinh nghiệbổsung:……………………………………………………………………………………………………………………………………. . \ . A B C K H O Tiết:22 Ngàysoạn:3/11/2005 §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY A/Mục tiêu: Kiến thức: HS nắm được các đònh lý về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của một đường tròn Kỉ năng:HS biết vận dụng các đònh lý trên để so sánh độ dài hai dây , so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây Tư tưởng :Rèn luyện tính chính xác trong suy luận và chứng minh B/ Chuẩn bò : Thầy: thước thẳng ,com pa, bảng phụ Trò : thước thẳng compa,bảng nhóm C/Tiêùn trình tiết dạy: I/ổn đònh: (1’) II/ Kiểm tra bài cũ : (7’) Nêu mối quan hệ giữa đường kính và dây cung-Cho đường tròn (O;10Cm) và Khoảng Cách từ tâm O đến dây AB là OH=6Cm .tính độ dài của dây AB? (HA 2 =OA 2 -OH 2 =100-64=36 vâïy AH=6(cm); AB=2AH=12(Cm)) III/Bài mới: Biết khoảng cách từ tâm đường tròn đến hai dây , có thể so sánh được độ dài của hai dây đó không? Đó là vấn đề chúng ta cần tìm hiểu hôm nay TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 10’ 15’ Hoạt động 1: Bài toán Gvyêu cầu học sinh đọc đề bài toán (sgk) Yêu cầu HS vẽ hình Cho H S chứng minh OH 2 +HB 2 =OK 2 +KD 2 Gvgợi ý: tính OB theo OH và HB; tính OD theo OK và KD GV: Kết luận của bài toán trên còn đúng không ,nếu một dây hoặc hai dây là đường kính Hoạt động 2: *)Cho HS làm theo nhóm ?1 Nhóm1,3,5 làm câu (a) Nhóm 2,4,6 làm câu (b) Cho đại diện nhóm lên bảng trình bày bài giải GV theo dõi ,nhạn xét bài làm của các nhóm HS đọc đề bài toán ,vẽ hình HS suy nghó cách làm HS dựa theo gợi ý của GV ,thảo luận theo nhóm, đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm HS : Kết luận trên vẫn đúng nếu một hay hai dây là đường kính *)HS thaỏ luận và làm theo nhóm ?1 (a)AB=CD ⇒ HB=KD ⇒ HB 2 =KD 2 mà OH 2 +HB 2 = OK 2 +KD 2 ⇒ OH 2 =OK 2 ⇒ OH=OK 1) Bài toán: (sgk) OH 2 +HB 2 =OB 2 =R 2 OK 2 +KD 2 =OD 2 =R 2 Vậy OH 2 +HB 2 = OK 2 +KD 2 Chú ý(sgk) 2) Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây Đònh lý 1:(sgk) a) AB=CD ⇒ OH=OK b) OH=OK ⇒ AB=CD O A B C D H K 10’ GV :qua bài này cho ta được điều gì? *)Cho HS làm ?2sgk Nhóm 2,4,6 làm câu(a) Nhóm1,3,5 làm câu (b) GV theo dõi nhận xét bài làm của các nhóm GV:Qua bài tập này cho ta kết luận gì? *)GV treo bảng phụ có ghi đề bàiø ?3 Cho OD>OE;OE=OF So sánhBC và AC So sánh AB và AC Hoạt động 3: luện tập củng cố Cho HS nêu lại các đònh lý vừa học GV cho HS làm bài tập 12sgk Để tính khoảng cách từ O đến AB ta phải làm sao? Cho HS so sánh OH và OK b) OH=OK ⇒ OH 2 =OK 2 mà OH 2 +HB 2 = OK 2 +KD 2 ⇒ HB 2 =KD 2 ⇒ HB=KDVậy AB=CD HS nêu đònh lý trong sgk *)HS thảo luận và làm theo nhóm ?2 a)AB>CD ⇒ HB>HD ⇒ HB 2 >HD 2 mà OH 2 +HB 2 = OK 2 +KD 2 ⇒ OH<OK b) OH<OK ⇒ OH 2 <OK 2 mà OH 2 +HB 2 = OK 2 +KD 2 Vậy HB 2 >HD 2 ⇒ AB>CD HS nêu đònh lý 2(sgk) *) HS đọc đề bài ,suy nghó cách làm Âtam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O OD>OE ⇒ BC>AC OE=OF ⇒ AB=AC HS nêu lại các đònh lý vừa học HS đọc đề bài ,suy nghó cách làm,vẽ hình lập GT (O;5Cm);AB=8Cm AI=1Cm;CD ⊥ AB KL a)Tính khoảng cách Từ O đến AB b)ChứngminhCD=AB a) HS: HạOH ⊥ AB;tính OH OH 2 =OA 2 -HA 2 Dònh lý 2 (sgk) a) AB>CD ⇒ OH<OK b) OH<OK ⇒ AB>CD A B C O E F D A B C D K H (OK ⊥ CD)Từ đó đưa ra kết luận =21 -16=9vậy OH=3(Cm) b)Vẽ OK ⊥ CD;OHIK là hình chữ nhật,vậy OK=IH =4-1=3(Cm),nênOK=OH theo dònh lý vừa học ta có AB=CD - IV/Hướng dẫn tự học: (2’) Học bài Làm lại các bài tập sgk(bài 13/106sgk:Chứng minh ∆ OHM= ∆ OAM Để đi đền kết luận Nghiên cứu: Vò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn D/Rút kinh nghiệbổsung:……………………………………………………………………………………………………………………………………. . Tiết:23 Ngàysoạn:3/11/2005 §4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN A/Mục tiêu: Kiến thức:HS nắm được ba vò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn; dònh lý về tính chất tiếp tuyến-Nắm được các hhệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường trònđến đường thẳngvà bán kính đường trònứng với từng vò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Kỉ năôiHS biết vận dụng các kiến thức trên để nhận biết các vò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn;trong thực tế thấy được một số hình ảnh về vò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Tư tưởngềen tính cẩn thận ;sự phán đoán suy xét B/ Chuẩn bò : Thầy: thước thẳng ,com pa, bảng phụ Trò : thước thẳng compa,bảng nhóm C/Tiêùn trình tiết dạy: I/ổn đònh: (1’) II/ Kiểm tra bài cũ : (7’) Nêu đònh lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây? Chữa bài tập 13/106sgk( chứng minh ∆ OHM= ∆ OAM đi đén kết luận EH=EK) III/Bài mới:GV treo tranh vẽ phần đầu bài học(Sgk)giới thiệu hình ảnh các vò trí của đường thẳng và đường tròn TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15’ Hoạt động 1 GV nêu câu hỏi đặt vấn đề: hãy nêu các vò trí tương đối của hai đường thẳng? Đặt vấn đề :Đường thẳng và đường tròn có mấy vò trí? Mỗi trường hợp có mấy điểm chung? GV vẽ một đường tròn lên bảng,dùng que thẳng làm hình ảnh đường thẳng, di chuyển cho HS thấy được cácvò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn GV nêu ?1 cho HS suy nghó trả lời GV: Căn cứvào số điểm chungcủa đường thẳng và HS: nêu các vò trí trí tương đối của hai đường thẳng HS quan sát ;suy nghó Nhận xét :Đường thẳng và đường tròncó hai điểm chung, hoặc một điêm chung hoặc không có điểm chung naò H Sđọc ?1, suy nghỉ trả lời HS: nếu đường thẳng và đường tròn có 3điểmchung trở lên thì đường tròn đi qua các điểmthẳng hàng-Vôlí 1)Ba vò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn đường trònmà ta có các vò trí tương đối của chúng a)GV treo hình 71/107sgk ,giới thiệu vò trí đường thẳng và đường tròn cắt nhau, giới thiệu cát tuyến Cho HS làm ?2sgk Nêùu khoảng cách OHtăng lên thì khoảng cách giữa hai điểm A và B giảm đi , khi A và B trùng nhau thì đường thẳng a và đường tròn (O) chỉ có một điểm chung,Ta có trường hợp sau b) GV giới thiêụ : Đường thẳng a và đường tròn (O) chỉ có một điểm chung C, ta nói đường thẳng a và đường tròn (O) tiếùp xúc nhau ,a gọi là tiếp tuyến của đường tròn (O) . C là tiếp diểm Gvẽ hình a ≡ GV: có nhận xét gì về vò trí của OC đối với đường thẳng a và khoảng cách OH với R GV hướng dẫn HS, chứng minh nhận xét trên bằng phương pháp phản chứng GV cho HS nêu đònh lý GV nhấn mạnh đây là tính chất cơ bản của tiếp tuyến đường tròn c)GV treo hình bên cho HS quan sát nhận xét HS quan sát hình vẽ , nghe giới thiệu Thảo luận và làm theo nhóm ?2 (*)a đi qua O thì OH=0, ta có bất đẳng thức đúng *)a không đi qua Othì OH<OBhayOH<R;OH ⊥ AB nênAH=HB= 22 OHR − HS nghe GV giới thiệu HS nhận xét :OC ⊥ a;OH=R HSchứng minh nhận xét trên bằng phương pháp phản chứng(sgk) HS nêu đònh lý(sgk) a) Đường thẳng và đường tròn cắt nhau OH<R, AH=HB= 22 OHR − agọi là cát tuyến b)Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc a Đònh lý: (sgk) Đường thẳng a là tiếp GT Tuyến của đường tròn (O;R); C là tiếp điểm KL a ⊥ OC c) Đường thẳng và đường tròn không giao nhau H A BO O A B a a O C H O C H 10’ 10’ GV giới thiệu đường thẳng a và dường tròn (O;R) không giao nhau GV : so sánh OH và R Hoạt độnh 2 GV: đặt OH=d GV treo bảng phụ có ghi mối liên hệ giữa các vò trí tương đối của đường thẳng ø đường tròn và các hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đếnđườngthẳng và bán kính của đường tròn (Có phần chừa trống để HS điền vào cho đầy đủ) Hoạt động 3Củngcố;luyện tập Cho HS làm ?3 GV theo dõi các nhóm làm Nhâïn xét Cho HS làm bài tập17/109 sgk b) HS quan sát hình vẽ Đường thẳng a và đường tròn(O;R) không có điểm chung HS: OH=R HS đọc các phần ở bảng phụ , điền vào phần trống cho đày đủ HS đọc đề bài vẽ hình, thảo luận và làm theo nhóm ?3 Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài gi a R=5Cm,OH = d=3Cm a) d<R nên d cắt đường tròn b) HB 2 =OB 2 -OH 2 =25 – 9 = 16 vậy HB=4(Cm) BC=2BH =8(Cm) OH=R 2) Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến dường thẳng và bán kính của đường tròn : Đặt OH=d Vò trí tương đối số Hệ Của đường thẳng Điểmthức Và đường tròn chung 1)cắt nhau 2 d<R 2)Tiếp xúc 1 d=R 3)Không giao 0 d>R nhau O H B CH O Cho HS nêu lại các vò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn HS điền vào phần trống Dòng 1:Đường thẳng và đường tròn cắt nhau Dòng2: 6Cm Dòng 3:Đường thẳng và đường tròn không cắt nhau HS nêu lại các kiến thức vừa học - IV/Hướng dẫn tự học: (2’) Học bài Làm lại các bài tập sgk(bài 18: Tiếp xúc trục tung, không cắt trục hoành;bài19:Tâm các đường tròn nằm trên đường thẳng //xy cách xy một khoảng bằng1Cm; bài20:Dùng đònh lý Pytago) Nghiên cứu: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn D/Rút kinh nghiệm ;bổ sung Tiết:24 Ngàysoạn:10/11/2005 §5.Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn A/Mục tiêu: Kiến thức:HS nắm được các dấu hiệu nhận biết các tiếp tuyến của đường tròn Kỉ năng: vẽ tiếp tuyến tại một điểm của đường tròn, vẽ tiếp tuyến đi qua một điểm nằm bên ngoài đường tròn ;vận dụng thành thạo các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào các bài tập tính toán và chứng minh Tư tưởng:rèn tính cẩn thận ; phát huy trí lực của học sinh B/ Chuẩn bò : Thầy: thước thẳng ,com pa, bảng phụ Trò : thước thẳng compa,bảng nhóm C/Tiêùn trình tiết dạy: I/ổn đònh: (1’) II/ Kiểm tra bài cũ : (7’) HS1: Nêu các vò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn ,cùng các hệ thức liên hệ tương ứng ? Thế nào là tiếp tuyến của đường tròn ? tiếp tuyến của đường tròn có tính chất cơ bản gì? HS2:Chữa bài tập 20/110sgk AB là tiếp tuyếncủa đường tròn(O;6Cm) ⇒ OB ⊥ AB p dụng đònh lý Pytago vào tam giác OAB ta được OA 2 =OB 2 +AB 2 ⇒ AB= 22 ABOB + = 22 ABOB + = 22 ABOB + = 22 610 + =8(Cm) III/Bài mới: TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15’ Hoạt động 1: GV:Qua bài học trước em đã biết cách nào nhận biết một tiếp tuyến của đường tròn ? GV treo hình vẽbên lên bảng GV:Đường thẳng a có là tiếp tuyến của đường tròn (O;R) hay không? Vì sao? Qua đó cho HS nêu đònh lý (sgk) Cho HS làm ?1sgk GV theo dõi nhận xét bài làm của HS HS:Một đường thẳng là tiép tuyếncủa một đường tròn nếu chỉ có một điểm chung với đường tròn đó Nếu khoảng cách từ tâm đến đường thẳngbằng bán kính của đường tròn (d=R)thì đường thẳng là tiếùp tuyến của đường tròn HS:OC là khoảng cách từ tâmO đến đường thẳng a OC=R nên a là tiếp tuyến của đường tròn(O) HS nêu đònh lý (sgk) HS thảo luận và làm theo nhóm ?1sgk Đaiïdiệnnhóm lên bảng trình bày(dựa vào đònh lý trên để kết luận) 1)Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Đònh lý (sgk) a GT:Đường thẳng a đi qua C của đường tròn(O);OC ⊥ a KL:a là tiếp tuyến của (O) O A B 10Cm 6Cm O C
- Xem thêm -

Xem thêm: H-T21-26, H-T21-26,

Hình ảnh liên quan

Kư naíng: vaôn dúng caùc kieân thöùc tređn ñeơ laøm baøi taôp ;kó naíng veõ hình, suy luaôn chöùng minh hình hóc - H-T21-26

na.

íng: vaôn dúng caùc kieân thöùc tređn ñeơ laøm baøi taôp ;kó naíng veõ hình, suy luaôn chöùng minh hình hóc Xem tại trang 1 của tài liệu.
Cho HS ñóc ñeă baøi ,veõ hình , laôp GT+KL - H-T21-26

ho.

HS ñóc ñeă baøi ,veõ hình , laôp GT+KL Xem tại trang 2 của tài liệu.
Yeđu caău HS veõ hình Cho H S chöùng minh OH2+HB2=OK2+KD2 - H-T21-26

e.

đu caău HS veõ hình Cho H S chöùng minh OH2+HB2=OK2+KD2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
III/Baøi môùi:GV treo tranh veõ phaăn ñaău baøi hóc(Sgk)giôùi thieôu hình ạnh caùcvò trí cụa ñöôøng thaúng vaø ñöôøng troøn  - H-T21-26

a.

øi môùi:GV treo tranh veõ phaăn ñaău baøi hóc(Sgk)giôùi thieôu hình ạnh caùcvò trí cụa ñöôøng thaúng vaø ñöôøng troøn Xem tại trang 6 của tài liệu.
Gveõ hình - H-T21-26

ve.

õ hình Xem tại trang 7 của tài liệu.
b) HS quan saùt hình veõ Ñöôøng thaúng a vaø ñöôøng  troøn(O;R) khođng coù ñieơm  chung - H-T21-26

b.

HS quan saùt hình veõ Ñöôøng thaúng a vaø ñöôøng troøn(O;R) khođng coù ñieơm chung Xem tại trang 8 của tài liệu.
GV treo hình veõbeđn leđn bạng - H-T21-26

treo.

hình veõbeđn leđn bạng Xem tại trang 10 của tài liệu.
GV ñua ra hình döïng tám ñeơ höôùng daên HS phađn tích GV:Neâu döïng ñöôïc tieâp  tuyeân AB,Blaø tieâp tuyeân, coù nhaôn xeùt gì veă tam giaùc  ABO - H-T21-26

ua.

ra hình döïng tám ñeơ höôùng daên HS phađn tích GV:Neâu döïng ñöôïc tieâp tuyeân AB,Blaø tieâp tuyeân, coù nhaôn xeùt gì veă tam giaùc ABO Xem tại trang 11 của tài liệu.
veõ hình,laôp GT+KL - H-T21-26

ve.

õ hình,laôp GT+KL Xem tại trang 12 của tài liệu.
Qua hình veõ cụa phaăn kieơm tra baøi cuõ , cho HS  laøm ?1 - H-T21-26

ua.

hình veõ cụa phaăn kieơm tra baøi cuõ , cho HS laøm ?1 Xem tại trang 14 của tài liệu.