0

LuyentapSatvaHC

8 217 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

LuyÖn tËp tÝnh LuyÖn tËp tÝnh chÊt cña s¾t vµ chÊt cña s¾t vµ hîp chÊt cña s¾t hîp chÊt cña s¾t TiÕt 55 Mục tiêu bài học: Kiến thức : - Củng cố và hệ thống hoá tính chất hoá học của Fe và một số hợp chất quan trọng của chúng HS hiểu vì sao Fe thường có số oxihoa +2, +3, vì sao tính chất hoá học cơ bản của hợp chất sắt (II) là tính khử, của hợp chất sắt (III) là tính oxihoa. Kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, giải các bài tập về sắt và hợp chất của sắt, vận dụng kién thức để giải thích để giải thích các bài tập I. Kiến thức cần Kiến thức cần nhớ nhớ 1.Sắt: Cấu hình e [Ar] 3d64s2 Số oxhoa +2 , +3 2.Tính chất hoá học của Fe: Tác dụng với PK(Cl2,, O2, S) Tác dụng dd HCl, H 2 SO 4 loãng Tác dụng với nước ở nhiệt độ cao (< 5700C và > 5700C ) Tác dụng với dd muối của kim loại có tính khử yếu hơn 3. Hợp chất của sắt : Tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất Fe (II) là tính khử Fe 2+ Fe 3+ + 1e Tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất Fe(III) là tính oxihoa Fe 3+ + 1e Fe 2+ ; Fe 3+ +3e Fe 4. Hợp kim của sắt : Thành phần của gang và thép Các phản ứng chính xáy ra trong quá trình luyện gang II. Bµi tËp : II. Bµi tËp : Bµi tËp 1 (trang 165) a. 2Fe + 6H 2 SO 4 (®Æc) → 3SO 2 + Fe 2 (SO 4 ) 3 +6H 2 O b. Fe + 6HNO 3 (®Æc) → 3NO 2 + Fe(NO 3 ) 3 +3H 2 O c. Fe + 4HNO 3 (lo·ng) → NO+ Fe(NO 3 ) 3 +2H 2 O d. 3FeS+12HNO 3 → 9NO +Fe 2 (SO 4 ) 3 +Fe(NO 3 ) 3 +6H 2 O t o t o t o Bµi tËp 2 (trang 165) - Ph©n biÖt 3 mÉu hîp kim Al-Fe, Al-Cu, Cu-Fe B­íc 1: TrÝch mÉu thö lÇn l­ît cho 3 mÉu thö vµo dd HCl, mÉu thö tan hoµn toµn lµ hîp kim Al-Fe . hai mÉu thö cßn l¹i chØ tan mét phÇn 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 B­íc 2: Hai mÉu thö cßn l¹i lÇn l­îc cho vµo dd NaOH d­. MÉu thö cã khÝ H 2 bay ra lµ hîp kim Al-Cu. MÉu thö cßn l¹i hoµn toµn kh«ng tan lµ hîp kim Fe-Cu 2Al + 2NaOH +2H 2 O → 2NaAlO 2 +3H 2 Cñng cè, luyÖn tËp: lµm BT 5,6 (SGK ) H­íng dÉn tù häc ë nhµ: lµm bµi tËp SBT trang 35. (V- H)
- Xem thêm -

Xem thêm: LuyentapSatvaHC, LuyentapSatvaHC,

Hình ảnh liên quan

1.Sắt: Cấu hình e [Ar] 3d64s2 - LuyentapSatvaHC

1..

Sắt: Cấu hình e [Ar] 3d64s2 Xem tại trang 4 của tài liệu.