0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 2_Cánh Diều_Dung

29 234 1
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 2_Cánh Diều_Dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2020, 23:25

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU DUNG TUẦN (12 tiết) - TIẾNG VIỆT – CÁNH DIỀU Học vần BÀI 4: o ô (2 tiết) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ o, đánh vần đúng, đọc tiếng có mơ hình “âm đầu + âm chính”: co, - Nhìn trảnh ảnh minh họa (hoặc GV hướng dẫn) tự phát tiếng có âm o, âm ơ; tìm chữ o, chữ chữ - Viết chữ o, ô chữ co, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Bảng cài, thẻ chữ, đủ cho HS làm BT HS: - Bảng con, bút để HS làm BT - Vở tập Tiếng Việt tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoat động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yc HS nhắc lại âm tiếng - HS nhắc lại âm tiếng học: âm học a, c; tiếng ca, cà, cá - GV viết bảng : o, ô; giới thiệu: Hôm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nay, em học : âm o chữ o, âm ô chữ ô - GV ghi o - GV ghi ô Chia sẻ: (BT 1: Làm quen) (5 phút) * GV cho HS quan sát tranh bạn kéo co hỏi: Bức tranh vẽ gì? - GV tiếng co - HS nhắc (cá nhân, đồng thanh): o - HS nhắc (cá nhân, đồng thanh): ô - HS trả lời: Bức tranh vẽ bạn chơi kéo co - HS nhận biết c, o; đọc: co (cá nhân, đồng thanh) * GV cho HS quan sát tranh vẽ cô giáo - HS nối tiếp trả lời: Bức tranh vẽ cô hỏi: Bức tranh vẽ ai? giáo - GV bảng * HS đọc (cá nhân, đồng thanh): co, cô Khám phá: (Đánh vần) (5 phút) a, Phân tích: * GV: Tiếng co gồm âm nào? - HS nối tiếp: Tiếng co gồm có âm c đứng trước, âm o đứng sau (cá nhân, đồng thanh) * GV: Tiếng cô gồm âm nào? - HS nối tiếp: Tiếng gồm có âm c đứng trước, âm đứng sau (cá nhân, đồng thanh) b, Đánh vần: * GV hướng dẫn lớp đánh vần tiếng - HS nhắc lại cách đánh vần tiếng co: co: Âm c đứng trước đọc trước, âm o Âm c đứng trước đọc trước, âm o đứng đứng sau đọc sau: cờ - o – co sau đọc sau: cờ - o – co - GV hướng dẫn HS đánh vần lại - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc (khoảng - lần) với tốc độ nhanh trơn: cờ - o – co/co * Đánh vần tiếng cô: - GV nhận xét, tuyên dương - HS nêu cách đánh vần tiếng cô: Âm c đứng trước đọc trước, âm ô đứng sau đọc sa: cờ - ô – cô.(cá nhân, đồng thanh) - GV hướng dẫn HS đánh vần lại - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc (khoảng - lần) với tốc độ nhanh trơn: cờ - ô – cô/cô - GV mơ hình tiếng co, - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần , đọc trơn: cờ - o – co/co; cờ - ô – cô/cô Luyện tập: (25 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nêu yêu cầu BT2: Vừa nói tiếng có - HS quan sát tranh BT2 âm o vừa vỗ tay * Nói tên vật: - GV hình theo số thứ tự - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: cò,thỏ, dê, nho, mỏ, gà - GV yêu cầu HS làm BT2 vào VBT - HS làm vào VBT: nối o với hình có tiếng chứa âm o - GV nhận xét, chữa - HS đổi vở, chia sẻ kết * Tìm tiếng có âm o: (chơi trị chơi) - GV phổ biến luật chơi: Nói to vỗ tay - HS lắng nghe, ghi nhớ tiếng có âm o, nói thầm tiếng khơng có âm o - GV nhận xét, tuyên dương - HS chơi trò chơi nói tiếng có âm o.(cả lớp): - GV hình cị - HS vừa nói to vừa vỗ tay: cị (vì cị có - GV hình dê âm o) - HS nói thầm dê (vì dê khơng có âm o) * GV hình cịn lại * HS làm tương tự với hình cịn lại - HS gặp khó khăn tìm tiếng có âm o, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm * GV hình theo thứ tự - 2HS báo cáo kết quả: HS vừa nói to - GV nhận xét, tuyên dương vừa vỗ tay tiếng có âm o, nói nhỏ tiếng khơng có âm o * GV hình khơng theo thứ tự - HS báo cáo theo tổ, nhóm, lớp - GV u cầu HS thi tìm tiếng ngồi có âm o (theo tổ) Tổ tìm nhiều nhanh, tổ thắng - GV nhận xét, tun dương - HS thi tìm thêm tiếng ngồi có âm o (tổ): cho, nó, ngõ, xó, vị, ngó,… + Mở rộng vốn từ (BT3): * Nói tên vật: - GV nêu u cầu BT3: tìm tiếng có âm - HS quan sát tranh BT3 ô - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên - GV hình theo số thứ tự vật, vật: hổ, tổ, rổ, dế, hồ, xô https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS làm vào VBT: nối với hình có tiếng chứa âm ô - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV yêu cầu HS làm vào VBT - GV nhận xét, chữa * Tìm tiếng có âm ô: - GV hình hổ - GV hình dế * GV hình cịn lại - HS gặp khó khăn tìm tiếng có âm ơ, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm - GV hình theo thứ tự - HS nói to: hổ (vì hổ có âm ơ) - HS nói thầm dế (vì dế khơng có âm o) * HS thực tương tự với từ lại - 2HS báo cáo kết quả: HS nói to tiếng có âm ơ, nói thầm tiếng có âm - HS báo cáo theo tổ, nhóm, lớp - GV hình khơng theo thứ tự, - Các tổ thi tìm thêm tiếng ngồi có - GV u cầu HS thi tìm tiếng ngồi âm (cổ, phố, hơ,…) có âm (theo tổ) - GV nhận xét, tuyên dương tổ tìm nhanh , nhiều tiếng có âm Tiết Vận dụng: (35 phút) *Tìm chữ a, chữ c (BT4): + Giới thiệu chữ o, chữ ô: - GV Giới thiệu chữ o, chữ ô in thường BT5 - GV Giới thiệu chữ O, chữ Ô in hoa chân trang 13 - GV gắn lên bảng lớp hình minh họa BT4, nêu tình SGK: Bình Lan tìm chữ o, chữ thẻ chữ Cả hai bạn chưa tìm chữ Vậy em giúp bạn tìm chữ o chữ ô - GV yc HS tìm chữ o chữ - HS đọc: Chữ o (in thường), chữ ô (in thường) - HS đọc: chữ O (in hoa), chữ Ô (in hoa) + HS tìm chữ o chữ: - HS tìm gài vào bảng gài chữ o - Cả lớp giơ bảng nói: o https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, tuyên dương HS + HS tìm chữ chữ: tìm nhanh - HS thi tìm chữ ô, cài vào bảng cài, giơ bảng, đồng nói: ô - GV hướng dẫn làm vào VBT + HS làm vào VBT: HS tự khoanh tròn - GV nhận xét, chữa chữ o, chữ ô VBT - HS đổi chia sẻ kết - GV hướng dẫn đọc SGK * HS đọc SGK: chữ o, ô, tiếng co, cô; đọc trơn, đánh vần: cờ - o – co/co; cờ - ô – cơ/cơ; nói lại tên vật vật (BT2, 3) * Tập viết (Bảng – BT5) - GV yêu cầu HS nêu cách cầm bút, tư - HS nêu cách cầm bút, tư ngồi ngồi viết viết: Lưng thẳng, đầu cúi, mắt cách 25-30 cm, hai chân để song song, ngực khơng tì vào bàn, cầm bút đâu ngón tay (cái, trỏ, giữa) + Làm mẫu: - GV giới thiệu chữ o,ô cỡ vừa GV - HS đọc: o, ô bảng đọc - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình - HS viết lần tượt chữ o, ô, tiếng co, viết lần tượt chữ o, ô, tiếng co, cô cô lên khoảng không trước mặt ngón trỏ (2 lần) - GV quan sát, giúp đỡ HS - HS viết bảng chữ o, ô (mỗi chữ viết lần) - GV nhận xét bảng HS - HS giơ bảng đọc: o, ô - GV quan sát, giúp đỡ HS - HS viết bảng tiếng co, cô (3 lần) - HS giơ bảng đọc: co, cô Củng cố - dặn dị: (5 phút) - Bài hơm em học chữ gì? - HS trả lời: chữ o, ơ; tiếng co, Tiếng gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ - HS lắng nghe, ghi nhớ o, ô, tiếng co, cô vào bảng con; đọc 5: cỏ, cọ trang 14, 15 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Học vần BÀI 5: cỏ cọ (2 tiết) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết tiếng cỏ, cọ; đánh vần đúng, đọc tiếng có mơ hình “âm đầu + âm chính”; âm đầu + âm + thanh: cỏ, cọ - Nhìn trảnh ảnh minh họa (hoặc GV hướng dẫn) tự phát tiếng có hỏi, nặng; đọc tiếng tranh vẽ (BT4) - Đọc tập đọc - Viết tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng HS: - Bảng con, bút để HS làm BT - Vở tập Tiếng Việt tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV viết bảng : cỏ, cọ; giới thiệu - HS đọc (cá nhân, đồng thanh): cỏ, cọ Chia sẻ: (BT 1: Làm quen) (5 phút) * GV cho HS quan sát tranh cỏ hỏi: - HS nối tiếp trả lời: Đây cỏ Đây gì? - GV tiếng cỏ - HS nhận biết c, o, hỏi; đọc: cỏ (cá nhân, đồng thanh) * GV cho HS quan sát tranh cọ hỏi: - HS trả lời: Đây cọ Đây gì? - GV tiếng cọ - HS nhận biết c,o, nặng; đọc: cỏ (cá nhân, đồng thanh) Khám phá: (BT 2: Đánh vần) (5 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phút) a, Phân tích: - GV: Tiếng cỏ gồm âm nào? Dấu - HS nối tiếp: Tiếng cỏ gồm có âm c gì? đứng trước, âm o đứng sau, hỏi âm o (cá nhân, đồng thanh) - GV: Tiếng cọ gồm âm nào? Dấu - HS nối tiếp: Tiếng cọ gồm có âm c gì? đứng trước, âm o đứng sau, nặng âm o (cá nhân, đồng thanh) b, Đánh vần: * GV hướng dẫn lớp đánh vần tiếng - HS lắng nghe, ghi nhớ cỏ: Âm c đứng trước đọc trước, âm o đứng sau đọc sau, đến dấu hỏi: cờ - o – co – hỏi – cỏ - 1HS nêu lại cách đánh vần tiếng cỏ: Âm c đứng trước đọc trước, âm o đứng sau đọc sau, đến dấu hỏi: cờ - o – co – hỏi – cỏ - GV hướng dẫn HS đánh vần lại - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc (khoảng - lần) với tốc độ nhanh trơn: cờ - o – co – hỏi – cỏ/ cỏ * GV hướng dẫn lớp đánh vần tiếng - HS nhắc lại cách đánh vần tiếng cọ cọ: Âm c đứng trước đọc trước, âm o đứng sau đọc sau, đến dấu nặng: cờ - o – co – nặng – cọ - GV hướng dẫn HS đánh vần lại - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc (khoảng - lần) với tốc độ nhanh trơn: cờ - o – co – nặng – cọ/ cọ *Củng cố: GV: Các em vừa học tiếng - HS trả lời: Tiếng là: cỏ, cọ tiếng gì? (tiếng mới: cỏ, cọ) - GV bảng mơ hình tiếng cỏ, cọ - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần , đọc trơn: + cờ - o – co – hỏi – cỏ/ cỏ + cờ - o – co – nặng – cọ/ cọ Luyện tập: (25 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có - HS quan sát tranh BT2 hỏi? * Nói tên vật: - GV hình theo số thứ tự - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét, chữa * Tìm tiếng có hỏi: - GV yc HS tìm tiếng có hỏi - GV nhận xét, tuyên dương vật, vật: hổ, mỏ, thỏ, bảng, võng, bò - HS làm vào VBT: nối hỏi với hình có tiếng chứa hỏi - HS đổi vở, chia sẻ kết - HS đố tìm tiếng có hỏi (theo cặp) - Các cặp trình bày trước lớp: + HS nói to vỗ tay tiếng có hỏi + HS nói thầm tiếng khơng có hỏi - HS gặp khó khăn tìm tiếng có hỏi, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm * GV hình theo thứ tự - 2HS báo cáo kết quả: hổ, mỏ, thỏ, bảng, võng, bò * GV hình khơng theo thứ tự - HS báo cáo (theo tổ, nhóm, lớp): hổ, mỏ, thỏ, bảng, võng, bị - GV u cầu HS tìm tiếng ngồi có - HS thi tìm thêm tiếng ngồi có hỏi hỏi (sỏi, tỏi, mở, …) + Mở rộng vốn từ (BT3): - GV nêu yêu cầu BT4: Tiếng có - HS quan sát tranh BT3 nặng * Nói tên vật: - GV hình theo số thứ tự - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật: ngựa, chuột, vẹt, quạt, chuối, vịt - GV yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT: nối nặng với hình có tiếng chứa nặng - GV nhận xét, chữa - Đổi chia sẻ kêt * Tìm tiếng có nặng: - GV hình ngựa - HS nói to vỗ tay: ngựa (vì ngựa có hỏi) - GV hình chuối - HS nói thầm chuối (vì chuối khơng có nặng) * GV hình cịn lại - HS thực tương tự với hình cịn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lại - HS gặp khó khăn tìm tiếng có nặng, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm * GV hình theo thứ tự - 2HS báo cáo kết quả: nói to vỗ tay - GV nhận xét, tuyên dương tiếng có nặng; nói thầm tiếng khơng có nặng * GV hình khơng theo thứ tự - HS báo cáo theo tổ, nhóm, lớp: nói - GV nhận xét, tuyên dương to vỗ tay tiếng có nặng; nói thầm tiếng khơng có nặng - GV u cầu HS thi tìm tiếng ngồi * HS thi tìm thêm tiếng ngồi có có nặng nặng (cá nhân): lệ, hạ, tạ,… - GV nhận xét, tuyên dương HS tìm nhanh, nhiều Tiết + Tập đọc: (BT4): - GV cho HS quan sát - HS nối tiếp trả lời nội dung tranh: tranh BT4 hỏi: Tranh vẽ gì? tranh 1: gà trống gáy; tranh 2: cị; tranh 3: ơ; tranh 4: hươu cao cổ - GV đọc mẫu tiếng bài: ị… ó…o, cị, ơ, cổ - GV tiếng cho HS đọc - HS đọc thầm theo GV thầm - HS đọc nối tiếp tiếng tranh * HS thi đọc (cá nhân, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - HS đọc Cả lớp đọc đồng * Tập viết (Bảng – BT5) - GV giới thiệu tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ cỡ - HS đọc: cỏ, cọ, cổ, cộ vừa GV bảng cho HS đọc - GV yêu cầu HS nêu cách cầm bút, tư - HS nêu cách cầm bút, tư ngồi viết ngồi viết đúng + Làm mẫu: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình - HS đọc cá nhân, đồng thanh: cỏ, cọ, cổ, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ viết lần tượt tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ - GV bảng: cỏ, cọ, cổ, cộ - GV quan sát, giúp đỡ cộ - HS viết lần tượt tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ lên khoảng không trước mặt ngón trỏ (2 lần) - HS viết bảng tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ (mỗi chữ viết lần) - 2HS giới thiệu viết trước lớp Cả lớp chia sẻ - GV nhận xét HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - Bài hôm em học - HS trả lời: Tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ tiếng nào? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết tiếng - HS lắng nghe, ghi nhớ cỏ, cọ, cổ, cộ vào bảng con; đọc 6: ơ, d trang 16, 17 SGK Tập viết (1 tiết – sau 4, 5) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Tô, viết chữ o, ô tiếng co, cô, cỏ, cọ (chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dần khoảng cách chữ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - Rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, u thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Chữ mẫu: o, ô, co, cô, cỏ, cọ HS: - Bảng con, luyện viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (2 phút) - GV yc nhắc lại lại chữ tiếng - HS nhắc lại chữ tiếng số số học 4, học 4, 5: o, ô, co, cô, cỏ, cọ - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (35 phút) - GV bảng cho HS đọc * HS đọc bảng: o, ô, co, cô, cỏ, cọ * Tập tô, tập viết: o, ô, co, cô, cỏ, cọ - GV yc nói cách viết, độ cao - HS đọc: o, ơ, co, cơ, cỏ, cọ, nói cách https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tập đọc: (BT4) (15 phút) * GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho - HS trả lời: tranh 1: cờ; tranh 2: cá cờ; HS quan sát tranh BT 4, GV tranh 3: cá trê; tranh 4: cị HS tìm hiểu tranh * Luyện đọc từ ngữ: - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần (nếu cần), đọc trơn: cờ - – – huyền – cờ / cờ - GV giải nghĩa từ cờ: Hình - HS lắng nghe, ghi nhớ cờ ngũ sắc – năm sắc, năm màu, dùng lễ hội - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc trơn tiếng: cá cờ - GV hỏi: Em biết cá cờ? - HS nói hiểu biết cá cờ - GV giải nghĩa từ cá cờ: Cá cờ loài cá - HS lắng nghe, ghi nhớ nhỏ, vây vẩy có nhiều sắc màu đẹp màu cờ ngũ sắc - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp): cổ cị - GV nói: Con cị có cổ dài - GV hình theo thứ tự đảo lộn, - HS đọc theo thước cua GV kiểm tra HS đọc - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * GV đọc mẫu: cờ, cá cờ, da cá, cổ cò * Thi đọc bài: - GV nhận xét, tuyên dương - HS thi đọc (mỗi cặp, cá nhân, tổ) - GV cho HS đọc - Cả lớp đọc đồng (đọc nhỏ) * Đọc SGK: - GV hướng dẫn đọc SGK - HS đọc lại trang 16, 17 (cá nhân, đồng thanh) * Tập viết (Bảng – BT5) (20 phút) - HS nêu lại cách cầm bút, tư ngồi - GV yêu cầu HS nêu lại cách cầm bút, viết đúng: Lưng thẳng, đầu cúi, mắt tư ngồi viết cách 25-30 cm, hai chân để song song, ngực không tì vào bàn, cầm bút https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV viết lên bảng: ơ, d, cờ, da đầu ngón tay (cái, trỏ, giữa) - HS đọc: ơ, d, cờ, da (cá nhân, đồng thanh) b, Viết chữ ơ, d: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết lần tượt chữ ơ, d: - HS nhắc lại quy trình viết chữ + Chữ viết chữ o, thêm nét râu bên cạnh (phía bên trên, bên phải) không nhỏ to - HS nhắc lại quy trình viết chữ d + Chữ d cao li Gồm nét: nét cong kín (như chữ o) nét móc ngược sát nét cong kín - HS viết lần tượt chữ ơ, d lên khoảng khơng trước mặt ngón trỏ (2 lần) - HS viết bảng chữ ơ, d - GV quan sát, giúp đỡ HS (mỗi chữ viết lần), giơ bảng đọc: ơ, d - HS đổi bảng chia sẻ - GV nhận xét chữ viết HS c Viết tiếng cờ, da: - HS đọc cờ,nói cách viết tiếng cờ, sau - GV yêu cầu nói cách viết tiếng cờ, sau đọc da, nói cách viết tiếng da đọc da, nói cách viết tiếng da (chữ viết trước, chữ viết sau, độ cao chữ, cách đặt dấu thanh) - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: - HS nhắc lại quy trình viết tiếng cờ + Tiếng cờ - viết chữ c trước, chữ sau, dấu huyền đặt Độ cao chữ li - HS nhắc lại quy trình viết tiếng da + Tiếng da - viết chữ d trước (cao li), viết chữ a sau (cao li) - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV nhắc HS lưu ý viết nét nối chữ ( c viết sát nhau; d a viết sát nhau) - HS viết bảng con: cờ, da (mỗi tiếng viết - GV quan sát, giúp đỡ HS lần), giơ bảng đọc: cờ, da - HS đổi bảng, chia sẻ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, chỉnh sửa chữ HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - HS trả lời: Chữ ơ, d; Tiếng cờ, da - Bài hôm em học chữ gì? Tiếng gì? - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ ơ, d, tiếng cờ, da vào bảng con; đọc 7: đ, e trang 18, 19 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS Học vần BÀI 7: đ e (2 tiết) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ đ, e; đánh vần đúng, đọc tiếng có đ, e với mơ hình “âm đầu + âm chính”: đe - Nhìn trảnh ảnh minh họa, phát âm tự phát tiếng có âm đ, e - Đọc tập đọc - Viết chữ: đ, e, đe; số: 0, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng HS: - Vở tập Tiếng Việt tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV kiểm tra HS đọc tập đọc trang - HS đọc lại tập đọc trang 17 (cá 17 nhân, đồng thanh) - GV gắn lên bảng tên bài: đ, e; giới thiệu bài: âm đ chữ đ, âm e chữ e - GV chữ đ, nói đ - HS đọc (cá nhân, lớp): đ - GV chữ e, nói e - HS (cá nhân, lớp): e - GV giới thiệu chữ Đ, E in hoa - HS đọc: Đ (in hoa), E (in hoa) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chân trang 19 Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (10 phút) * Dạy âm đ, chữ đ; âm e, chữ e: - GV cho HS quan sát tranh đe hỏi: - HS trả lời: Đây đe Đây gì? - GV chữ đe - HS nhận biết đ, e; đọc: đe (đồng thanh) - HS phân tích tiếng đe: âm đ đứng - GV yêu cầu HS phân tích tiếng đe trước, âm e đứng sau - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: đe - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: - GV mơ hình tiếng đe bảng đờ - e – đe / đe - HS ghép cài đọc: đ, e, đe * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? Luyện tập: (25 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): - HS quan sát tranh BT2 - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có âm đ? - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên - GV hình theo số thứ tự vật, vật tranh: đèn, đỗ, ngỗn, đá, lọ, đàn - HS làm vào VBT: nối đ với hình có - GV hướng dẫn làm vào VBT tiếng chứa âm đ - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV nhận xét, chữa * Tìm tiếng có âm đ: - HS vừa nói to vừa vỗ tay nói: đèn - GV hình đèn (vì đèn có âm đ) - HS nói thầm ngỗng (vì ngỗng khơng - GV hình ngỗng có âm đ) - HS thực tương tự với hình cịn * GV hình cịn lại lại - HS gặp khó khăn tìm tiếng có âm đ, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm - HS thảo luận, thi tìm tiếng ngồi có - GV u cầu HS thi tìm tiếng ngồi âm đ có âm đ - Các nhóm trình bày trước lớp (đa, đi, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, tuyên dương HS tìm đố, …) nhanh, nhiều + Mở rộng vốn từ (BT3): - HS quan sát tranh BT3 - GV nêu yêu cầu BT3: Tiếng có âm e? - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên - GV hình theo số thứ tự vật, vật tranh: ve, me, xe, chim, dứa, tre - GV hướng dẫn làm vào VBT - HS làm vào VBT: nối e với hình có tiếng chứa âm e - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV nhận xét, chữa * Tìm tiếng có âm e: HS chơi đố thep cặp đôi (1 bạn hỏi, bạn trả lời) - HS thảo luận, trình bày trước lớp: - GV nhận xét, tuyên dương nhóm + Các nhóm nói to : ve (vì ve có âm e) thực tốt + Các nhóm nói thầm chim (vì chim khơng có âm e) * HS thực tương tự với hình cịn lại - HS gặp khó khăn tìm tiếng có âm e, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm - HS tìm tiếng ngồi có âm e (thẻ, - GV u cầu tìm tiếng ngồi có dẻ, nhẹ, …) âm e - GV nhận xét, tuyên dương Tiết + Tập đọc: (BT4) (15 phút) * GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho HS quan sát tranh BT 4, GV HS tìm hiểu nội dung tranh * Luyện đọc từ ngữ: - GV từ hình - GV giải nghĩa từ đa: Hình đa Cây đa biểu tượng - HS trả lời: tranh 1: đa, tranh 2: chèo đò, tranh 3: bé gái đố, tranh 4: ghế bị đổ, tranh 5: hạt dẻ - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc trơn: đờ - a – đa / đa https://www.thuvientailieu.edu.vn/ làng quê truyền thống - GV từ hình - GV giải nghĩa từ đị: Đị thuyền nhỏ dùng để chở khách qua sông - GV từ hình - GV hỏi: Em hiểu đố nghĩa gì? - GV: Đố nghĩa đố xem có đốn được, có giải thích thích khơng? - GV từ hình - GV: Đổ nghĩa ngã nằm xuống không đủ sức để giữ đứng (trong tranh ghế bị đổ) - GV từ hình - GV: Em nói điều em biết hạt dẻ - GV: hình hạt dẻ - GV hình theo thứ tự đảo lộn, kiểm tra HS đọc - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * GV đọc mẫu: đa, đò, đố, đổ, dẻ * Thi đọc bài: - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu cầu HS đọc đồng - GV nhận xét, tuyên dương - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc trơn: đờ - o – đo – huyền – đò / đò - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp): đố - HS trả lời theo ý hiểu - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp): đổ - HS (cá nhân, tổ, lớp): dẻ - HS nói theo ý hiểu - HS đọc theo giáo viên - HS chăm lắng nghe - HS thi đọc (mỗi cặp, cá nhân, tổ) - Cả lớp đọc đồng (đọc nhỏ) * Đọc SGK: - HS thi đọc trang 18, 19 (cá nhân, tổ) * Tập viết (Bảng – BT5) (20 phút) - HS nêu cách cầm bút tư ngồi viết - GV yêu cầu HS nhắc lại cách cầm bút đúng: Lưng thẳng, đầu cúi, mắt cách tư ngồi viết 25-30 cm, hai chân để song song, ngực khơng tì vào bàn, cầm bút đầu ngón tay (cái, trỏ, giữa) - Cả lớp đọc: đ,e, đe; số 0; số - GV viết lên bảng: đ,e, đe, 0, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ b, Viết chữ đ, e: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết lần tượt chữ đ, ê, đe: - HS nhắc lại quy trình viết chữ đ + Chữ đ viết chữ d (cao li), thêm nét gạch ngang ngắn đường kẻ ngang - HS nhắc lại quy trình viết chữ e + Chữ e cao li Gồm nét: nét cong phải nét cong trái nối liền tạo thành vòng khuyết đầu chữ - HS viết lần tượt chữ đ, e lên khoảng khơng trước mặt ngón trỏ (2 lần) - HS viết bảng chữ đ, e - GV quan sát, giúp đỡ (mỗi chữ viết lần), giơ bảng đọc: đ, e - HS nhận xét, chia sẻ - GV nhận xét chữ viết HS c Viết tiếng đe: - 1HS đọc đe, nói cách viết tiếng đe (chữ - GV yêu cầu HS nói cách viết tiếng đe viết trước, chữ viết sau, độ cao chữ, cách đặt dấu thanh) - HS nhắc lại quy trình viết tiếng đe (cả - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình lớp) viết: Tiếng đe - viết chữ đ trước, chữ e sau - viết chữ đ trước (cao li), viết chữ e sau (cao li) - GV nhắc HS lưu ý viết nét nối chữ (đ e viết sát nhau) - HS viết bảng con: đe (2 lần), giơ bảng đọc: đe - HS đổi bảng, chia sẻ - GV nhận xét chữ viết HS d, Viết số: 0, 1: - HS nhắc lại quy trình viết số - GV vừa viết, vừa nêu quy trình viết số 0, 1: - HS nhắc lại quy trình viết số + Số 0: cao li Gồm nét cong trái hướng từ phải qua trái - HS viết bảng (mỗi số viết lần) + Số 1: cao li Gồm nét xiên nét thẳng đứng - GV nhận xét, chỉnh sửa chữ viết cho https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - HS trả lời: chữ đ, e; tiếng: đe - Bài hơm em học chữ gì? Tiếng gì? - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ đ, e, tiếng đe vào bảng con; đọc 9: Ôn tập trang 21 SGK - GV nhận xét học Tập viết (1 tiết – sau 6, 7) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Tô, viết chữ ơ, d, đ, e tiếng cờ, da, đe (chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dần khoảng cách chữ) - Tô viết chữ số 0, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - Rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, u thích môn học II DỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Chữ mẫu: ơ, d, đ, e, cờ, da, đe; chữ số 0, đặt khung chữ HS: - Bảng con, luyện viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (2 phút) - GV yc HS nhắc lại chữ tiếng - HS nhắc lại chữ tiếng số số học 6, học 6, 7: ơ, d, đ, e, cờ, da, đe; chữ số 0, - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (35 phút) - GV bảng cho HS đọc * HS đọc bảng: ơ, d, đ, e, cờ, da, đe; chữ số 0, * Tập tô, tập viết: ơ, d, cờ, da - GV nhận xét, bổ sung - HS đọc: ơ, d, cờ, da, nói cách viết, độ cao chữ - GV vừa viết, vừa nêu quy trình chữ: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Chữ cao li, rộng 1, li Gồm nét cong kín, nét dấu phụ nét râu Quy trình viết: Đặt bút ĐK 3, viết nét cong kín từ phải sang trái, dừng bút điểm đặt bút Nét 2, đặt bút ĐK viết đường cong nhỏ (nét râu) bên phải chữ o + Chữ cờ: Viết chữ c trước, chữ sau, dấu huyền viết đầu âm (các nét nối liền nhau) + Chữ d cao li Gồm nét cong kín, nét móc ngược phải Quy trình viết: Đặt bút ĐK 3, viết nét cong kín Nét 2: từ điểm dừng bút nét 1, lia bút lên ĐK 5, tiếp đến viết nét móc ngược phải sát nét cong kín, đến ĐK dừng lại + Chữ da: Viết chữ d, viết chữ a (các nét nối liền nhau) - GV quan sát, giúp đỡ HS - HS nhắc lại quy trình viết chữ - HS nhắc lại quy trình viết chữ cờ - HS nhắc lại quy trình viết chữ d - HS nhắc lại quy trình viết chữ da - HS tô viết chữ ơ, cờ, d, da vào luyện viết 1, tập - GV nhận xét viết HS - HS đổi vở, chia sẻ * Tập tô, tập viết: đ, e, đe - GV nhận xét, bổ sung - HS nhìn bảng đọc: đ, e, đe nói độ cao - GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình viết chữ chữ: + Chữ đ cao li Quy trình viết chữ - HS nhắc lại quy trình viết chữ đ d, viết thêm nét thẳng ngang ngắn (nét viết trùng với ĐK 4) để thành chữ đ + Chữ e cao li Gồm nét: nét cong - HS nhắc lại quy trình viết chữ e phải cong trái nối liền nhau, tạo thành vòng khuyết đầu chữ Quy trình viết: Đặt bút ĐK chút, viết nét cong phải, chuyển hướng viết tiếp nét cong trái Dừng bút ĐK1 ĐK2 + Chữ đe: Viết đ trước, viết e sau (các - HS nhắc lại quy trình viết chữ đe nét viết nối liền nhau) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV quan sát, giúp đỡ HS * Tập tô, tập viết chữ số 0, - GV nhận xét, bổ sung - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Số cao li Viết nét cong kín từ phải qua trái + Số cao li Gồm nét nét xiên, nét thẳng đứng Quy trình viết: Đặt bút ĐK viết nét nét xiên Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút viết nét thẳng đứng đến ĐK dừng - GV quan sát giúp đỡ - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dò: (3 phút) - GV: Hôm em tập tô, tập viết chữ số gì? - GV khen ngợi em có viết đẹp - GV nhận xét, nhắc nhở chung - HS tập tô, tập viết chữ đ, e, đe vào luyện viết , tập - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ số 0, - HS nhắc lại quy trình viết chữ số - HS nhắc lại quy trình viết chữ số - HS tập tô, tập viết vào luyện viết 1, tập - HS đổi vở, chia sẻ - HS: Chữ ơ, d, cờ, da, đ, e, đe; chữ số 0, - HS bình bầu bạn viết nhanh, đẹp Kể chuyện BÀI 8: CHỒN CON ĐI HỌC (1 tiết) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, kể đoạn câu chuyện Năng lực: - Phát triển lực Tiếng Việt, đặc biệt khả sử dụng ngôn ngữ - Có khả làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải vấn đề liên quan đến chủ đề học Phẩm chất: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS chăm học tập, lời ông bà cha mẹ Luôn mạnh dạn, tự tin, chủ động hoạt động học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Tranh minh họa có SGK phóng to, máy tính có phần mềm phù hợp, máy chiếu - Phiếu bốc thăm ghi số thứ tự đoạn câu chuyện HS: - SGK Tiếng Việt 1, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động giới thiệu bài: (5 phút) * Quan sát đoán: - GV cho HS quan sát tranh minh họa - HS nói tên nhân vật, đoán nội dung câu chuyện - GV giới thiệu vắn tắt câu chuyện, tạo hứng thú cho HS: “Câu chuyện kể chồn con, để biết xem chồn bạn nào, tìm hiểu câu chuyện Khám phá luyện tập: (25 phút) * HS nghe kể chuyện: - GV kể câu chuyện với giọng diễn cảm, - HS nghe quan sát tranh, khắc sâu nội hướng dẫn giọng kể đoạn câu dung câu chuyện chuyện - GV kể lần: + Lần kể tự nhiên, không tranh + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm * Trả lời theo tranh: - GV tranh hỏi: Vì chồn - HS trả lời (cá nhân, đồng thanh): Vì khơng tới trường? chồn thích dong chơi, khơng thích tới trường - GV tranh hỏi: Vì bạn - HS trả lời (cá nhân, đồng thanh): Các không muốn chơi với chồn con? bạn khơng muốn chơi với chồn bạn bận tới trường - GV tranh hỏi: Chồn bị lạc - HS trả lời (cá nhân, đồng thanh): mải https://www.thuvientailieu.edu.vn/ rừng sao? - GV tranh hỏi: Vì chồn khơng tìm đường về? mê đuổi theo đàn bướm nên chồn sâu vào rừng bị lạc - HS trả lời (cá nhân, đồng thanh): Chồn không tìm đường chồn khơng biết chữ - HS trả lời (cá nhân, đồng thanh): Bác sư tử đưa chồn nhà - HS trả lời (cá nhân, đồng thanh): Sau chuyện chồn chăm học + HS trả lời liền câu hỏi theo tranh (cá nhân, đồng thanh) + HS trả lời tất câu hỏi theo tranh - GV tranh hỏi: Ai đưa chồn về? - GV tranh hỏi: Sau chuyện chồn thay đổi nào? - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi theo tranh - GV yêu cầu HS trả lời tất câu hỏi theo tranh - GV nhận xét, tuyên dương * Kể chuyện theo tranh (Không dựa vào câu hỏi) - GV yêu cầu HS quan sát tranh, tự kể - Mỗi HS nhìn tranh, tự kể chuyện chuyện - GV yêu cầu HS kể chuyện theo tranh - HS kể chuyện theo tranh bất kì - GV nhận xét, tuyên dương - HS bốc thăm, kể theo tranh bốc trước lớp * Kể toàn câu chuyện - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi kể - HS tự kể cho bạn bên cạnh nghe toàn câu chuyện câu chuyện theo tranh - Các nhóm trình bày trước lớp + GV cất tranh, yêu cầu HS kể lại toàn câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương - HS xung phong kể trước lớp * Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Câu chuyện khuyên em điều - HS: Câu chuyện khun phải gì? ln chăm học, không ham chơi, lời ông bà, cha mẹ - GV nhận xét, tuyên dương - Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay hiểu ý nghĩa câu chuyện Vận dụng: (8 phút) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS kể cho bạn nghe - HS kể cho bạn nghe xem nhà xem nhà chăm học chăm học nào? nào? - GV nhận xét, tuyên dương Củng cố - dặn dò: (2 phút) - GV nhắc HS nhà kể lại câu chuyện - Kể lại câu chuyện cho nhà nghe cho người thân nghe - GV nhận xét học Nhắc nhở HS chuẩn bị học Học vần BÀI 9: ÔN TẬP (1 tiết) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ học; đánh vần đúng, đọc tiếng có với mơ hình “âm đầu + âm + dấu thanh” - Đọc tập đọc - Tìm từ với hình thích hợp Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng HS: - Vở tập Tiếng Việt tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - GV gắn lên bảng âm học: a, o, - HS đọc lại âm học (cá nhân, ô, ơ, c, d, đ, e Giới thiệu bài: hôm đồng thanh): a, o, ô, ơ, c, d, đ, e em ôn tập lại âm học - GV giới thiệu chữ o, ô, ơ, d, đ, e in thường chân trang 21 Luyện tập: (BT 1) (5 phút) - GV nêu yêu cầu tập: - HS đọc âm hàng ngang cột dọc a, Ghép âm học thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) - GV yêu cầu HS đọc âm hàng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ngang cột dọc - HS làm mẫu ghép âm c với âm - GV hướng dẫn HS ghép âm c với hàng ngang: ca, co, cô, (đọc cá nhân, âm hàng ngang để tạo thành tiếng đồng thanh) - HS ghi nhớ - GV: âm c không ghép với âm e - HS tự ghép âm d với âm hàng - GV hướng dẫn HS ghép âm d với ngang để tạo thành tiếng: da, dô, dơ, âm hàng ngang để tạo thành tiếng de.(đọc cá nhân, đồng thanh) - HS tự ghép âm đ với âm hàng - GV hướng dẫn HS ghép âm đ với ngang để tạo thành tiếng: đa, đo, đô, đơ, âm hàng ngang để tạo thành tiếng đe.(đọc cá nhân, đồng thanh) - HS nêu lại dấu học: Thanh - GV nêu yêu cầu: Thêm huyền, sắc, hỏi, nặng học vào tiếng để tạo tiếng - HS thêm dấu học tạo tiếng mới: ca cà, cá, cả, cạ; - GV nhận xét, tuyên dương co cị, có, cỏ, cọ, … * HS làm vào VBT: - HS thảo luận nhóm đơi, hồn thành BT1 vào VTB - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV nhận xét làm HS - HS đọc lại tiếng tạo thành - GVchỉ tiếng tạo thành BT1 BT1 (cá nhân, đồng thanh) + Tập đọc: (BT2) * GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho - HS trả lời: tranh 1: cờ, tranh 2: cố đô, HS quan sát tranh BT 2, GV tranh 3: đồ cổ, tranh 4: đa HS tìm hiểu nội dung tranh * Luyện đọc từ ngữ: - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc - GV giải nghĩa từ cờ: Hình trơn: cờ - – – huyền – cờ / cờ cờ đỏ vàng, quốc kì Tổ quốc Việt Nam - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc trơn tiếng: cố đô - GV giải nghĩa từ cố đơ: Cố kinh cũ - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp): đồ cổ GV: Đồ cổ vật có từ lâu đời, cho https://www.thuvientailieu.edu.vn/ quý có giá trị cao - GV từ hình - GV: Trong hình đa, đa biểu tượng làng quê Việt Nam - GV hình theo thứ tự đảo lộn, kiểm tra HS đọc - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - GV yêu cầu HS đọc mẫu * GV đọc: cờ đỏ, cố đô, đồ cổ, đa * Thi đọc bài: - GV nhận xét, tuyên dương + Tìm từ ứng với hình (BT3) - GV gắn lên bảng lớp hình minh họa BT3, nêu yêu cầu BT3: Tìm từ ứng với hình - GV nhận xét, tuyên dương - GV bảng: dẻ, đá, cọ, cờ - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS - HS (cá nhân, tổ, lớp): đa - HS đọc theo thước GV (cá nhân, tổ, đồng thanh) - 1HS đọc mẫu: cờ đỏ, cố đô, đồ cổ, đa - HS tay vào sách đọc thầm theo GV - HS thi đọc (mỗi cặp, cá nhân, tổ) - Cả lớp đọc đồng (đọc nhỏ) - HS thảo luận nhóm đơi, tìm thẻ hình ứng với tiếng cho sẵn, trình bày trước mặt - HS trình bày mình, chia sẻ với bạn - HS nói đồng thanh: dẻ, đá, cọ, cờ - HS làm vào VBT: HS nối tiếng với hình tương ứng - HS đổi vở, chia sẻ kết * HS đọc SGK trang 21(cá nhân, đồng thanh) Củng cố - dặn dò: (5 phút) - HS đọc lại SGK trang 21 - GV yêu cầu HS đọc lại SGK - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ học vào bảng con; đọc 10: ê, l trang 22, 23 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS ... lại tiếng tạo thành - GVchỉ tiếng tạo thành BT1 BT1 (cá nhân, đồng thanh) + Tập đọc: (BT2) * GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho - HS trả lời: tranh 1: cờ, tranh 2: cố đô, HS quan sát tranh BT 2, ... hình tiếng cỏ, cọ - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần , đọc trơn: + cờ - o – co – hỏi – cỏ/ cỏ + cờ - o – co – nặng – cọ/ cọ Luyện tập: (25 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng. .. đ, e, đe * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? Luyện tập: (25 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): - HS quan sát tranh BT2 - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có âm đ? - HS (cá nhân, đồng thanh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 2_Cánh Diều_Dung, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 2_Cánh Diều_Dung