0

II_Module8

6 128 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 06:15

70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 211 MODULE 8: BO TRÌ PHN MM BNG DCH V SUS Bài tp 1 To GPO đ cu hình Automatic Updates Dùng dòng lnh runas đ m Group Policy Management Click phi vào OU Acapulco åCreate and Link… t tên cho GPO Click vào Edit đ cu hình GPO 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 212 Chn Configure Automatic Updates Nhp đng dn URL đn máy SUS server 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 213 Bài tp 2 Chun b các phn mm cài đt cho clients M trang web qun lý chng trình SUS server Trang web qun lý chng trình SUS 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 214 Chn Set Options đ cu hình SUS server 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 215 Click nút OK Chn Synchronize now 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 216
- Xem thêm -

Xem thêm: II_Module8, II_Module8,

Hình ảnh liên quan

Bài t壱p 1 T衣o GPO 8吋 c医u hình Automatic Updates - II_Module8

i.

t壱p 1 T衣o GPO 8吋 c医u hình Automatic Updates Xem tại trang 1 của tài liệu.