0

Pitago

19 199 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

1 Nhắc lại các khái niệm về tam giác vuông  Định nghĩa tam giác vuông  Cho tam giác ABC vuông tại A. Nêu tên gọi các cạnh của tam giác ABC B A C B + C = 90 0  BC: cạnh huyền  AB và AC :hai cạnh góc vuông -Trong tam giác vuông, độ dài ba cạnh của nó có liên hệ gì với nhau không ? -Cạnh huyền có phải là cạnh dài nhất trong tam giác không? 2 ĐỊNH LÍ PY-TA-GO Tiết 37 Bài 7 3 1. Định lý Py-ta-go:  ?1 Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông là 3 cm và 4 cm. Đo độ dài cạnh huyền. 3 cm 4 cm 5 cm B A C Đo cạnh huyền BC Các số 3, 4 và 5 có liên hệ gì với nhau không ? 4 ?2 Cắt ghép hình c b cc b b b c a a a a a a a a a b b b b a c c c 2 a 2 b 2  Rút ra nhận xét về c 2 và a 2 +b 2 , giải thích Nhận xét : c 2 = a 2 + b 2 a b c Hình 121 Hình 122 Tính phần diện tính không bị che lấp a+b a+b a+b a+b 5  Nhận xét : c 2 = a 2 + b 2 a c b 5 2 = 3 2 + 4 2 4 5 3 6 Định lý Py-ta-go:  Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. B A C ∆ABC vuông tại A ⇒ BC 2 = AB 2 + AC 2 7 ?3 Tìm độ dài x trên hình 124,125 AC 2 = AB 2 + BC 2 ⇒ AB 2 = AC 2 – BC 2 AB 2 = 100 – 64 AB 2 = 36 AB = 6 hay x = 6 8 10 x A B C F EF 2 = DE 2 + DF 2 h.124 x 1 1 D E h.125 ⇒ EF 2 = 1 + 1 = 2 Hay x = 2 2 EF = 8 2. Định lí Py-ta-go đảo ?4. Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm, AC=4cm, BC=5cm.Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BAC. BAC=90 0 3 cm 4 cm 5 cm B A C 5 2 = 3 2 + 4 2 9 Định lí Py-ta-go đảo:  Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. B A C ∆ABC, BC 2 = AB 2 + AC 2 ⇒ BAC = 90 0 10 - Trong tam giác vuông, nếu biết độ dài của hai cạnh ta tính được độ dài của cạnh thứ ba theo công thức của định lý Py-ta-go. - Cạnh huyền là cạnh dài nhất trong tam giác. - Trong tam giác vuông, độ dài ba cạnh của nó có liên hệ gì với nhau không ? - Cạnh huyền có phải là cạnh dài nhất trong tam giác không? Kết luận : [...]... vị để tạo ra một góc vuông Vì thế tam giác có độ dài 3, 4, 5 đơn vị gọi là tam giác Ai Cập 5 cm 4 cm 3 cm 16 21 dm Dựng tủ lên có bị vướng vào trần nhà không ? 20 dm 4 dm 17 A ! Quá dễ! Áp dụng định lý Pitago ≈ 20 ,4 d m 21 dm ? 20 dm 20 dm 4 dm 18 Bài tập về nhà:   Bài 55 SGK trang 131 Các bài tập phần luyện tập 1 trang 131-132 19 . vào trần nhà không ? 21 dm 4 dm 20 dm 18 21 dm A ! Quá dễ! Áp dụng định lý Pitago 4 dm 20 dm ? ≈ 2 0 , 4 d m 4 dm 20 dm 19 Bài tập về nhà:  Bài 55 SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Pitago, Pitago,

Hình ảnh liên quan

?2 Cắt ghép hình - Pitago

2.

Cắt ghép hình Xem tại trang 4 của tài liệu.
?3 Tìm độ dài x trên hình 124,125 - Pitago

3.

Tìm độ dài x trên hình 124,125 Xem tại trang 7 của tài liệu.
 53. Tìm độ dài x trên hình 127. - Pitago

53..

Tìm độ dài x trên hình 127 Xem tại trang 13 của tài liệu.