0

Trung Du và miền núi Bắc Bộ

26 329 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Nhiệt liệt chào mừng Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự HộI các thầy cô giáo về dự HộI GIảNG GIảNG CHàO MừNG NGàY NHà GIáO VIệT CHàO MừNG NGàY NHà GIáO VIệT NAM NAM MÔN MÔN ịA Lí ịA Lí Một số quy định 1. Trật tự, chú ý nghe giảng tích cực làm bài tập trên lớp. 2. Ghi tất cả các đề mục khi có biểu tượng xuất hiện. Sự phân hoá lãnh thổ Bài 17: vùng trung du miền núi Bắc bộ. Diện tích: 100 965Km 2 (30,7% diện tích toàn quốc) Dân số: 11,5 triệu người (14,4%dân số toàn quốc). I/Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ. Vïng trung du vµ miÒn nói B¾c Bé Bài 17: vùng trung du miền núi Bắc bộ. Diện tích: 100 965Km 2 (30,7% diện tích toàn quốc) Dân số: 11,5 triệu người (14,4% dân số toàn quốc). I/Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ. - Nằm ở vùng lãnh thổ phía bắc. - Bắc giáp Trung Quốc Tây giáp Lào Nam giáp Bắc Trung bộ đ/b sông Hồng Đông là vịnh Bắc Bộ. =>Giao lưu thuận tiện với các vùng trong nước với nư ớc ngoài. Bài 17: vùng trung du miền núi Bắc bộ. Diện tích:100 965Km 2 (30,7% diện tích toàn quốc) Dân số: 11,5 triệu người (14,4% dân số toàn quốc). I/Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ. - Nằm ở vùng lãnh thổ phía bắc. - Bắc giáp Trung Quốc - Tây giáp Lào - Nam giáp Bắc Trung bộ đ/b sông Hồng - Đông là vịnh Bắc Bộ. =>Giao lưu thuận tiện với các vùng trong nước với nư ớc ngoài. =>Có vùng biển giàu tiềm năng du lịch hải sản Bµi 17: vïng trung du vµ miÒn nói B¾c bé. DiÖn tÝch: 100 965Km 2 (30,7% diÖn tÝch toµn quèc) D©n sè: 11,5 triÖu ng­êi (14,4% d©n sè toµn quèc). I/VÞ trÝ ®Þa lý vµ giíi h¹n l·nh thæ. II/ §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. Dùng bảng 17.1 SGK trang 63, nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên của 2 tiểu vùng Đông Bắc Tây Bắc? Tiểu vùng Tiểu vùng Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên Đông Bắc Đông Bắc Tây Bắc Tây Bắc - Núi trung bình núi thấp. - Núi trung bình núi thấp. Các dãy núi hình cánh cung. Các dãy núi hình cánh cung. - Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông - Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh. lạnh. - Núi cao, địa hình hiểm trở - Núi cao, địa hình hiểm trở - Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông ít - Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn. lạnh hơn. Bài 17: vùng trung du miền núi Bắc bộ. Diện tích: 100 965Km 2 (30,7% diện tích toàn quốc) Dân số: 11,5 triệu người (14,4% dân số toàn quốc). I/Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ. II/ Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên. - Thiên nhiên có sự khác nhau giữa Đông Bắc Tây Bắc. [...]... hơn so với Đông Bắc - Đời sống nhân dân còn khó khăn song đang được cải thiện Ghi nhớ: Trung du miền núi Bắc Bộ có điều kiện giao lưu kinh tế xã hội với Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, đồng thời với các tỉnh phía nam Trung Quốc Thượng Lào Tài nguyên khoáng sản , thuỷ điện phong phú đa dạng Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa Đông lạnh thích hợp cho cây công nghiệp cận nhiệt ôn đới Đây là... nghiệp, du lịch 4.Khí hậu có một mùa Đông lạnh thuận lợi cho trồng cây .nhiệt cận ôn đới du 5 Có một vùng biển giàu tiềm năng để phát triển lịch, kinh tế biển *Hoạt động nối tiếp: Hướng dẫn làm bài tập 2 sgk trang 65 Để làm được bài, cần tìm hiểu các vấn đề sau: Nội dung Vị trí gần đồng bằng Bắc Bộ Nguồn nước Nguồn đất canh tác Khí hậu Giao thông vận tải Tập trung đô thị Trung du Bắc Bộ Miền núi Bắc Bộ. .. Đông Bắc Tây Bắc? Bài 17: vùng trung du miền núi Bắc bộ Diện tích: 100 965Km2 (30,7% diện tích toàn quốc) Dân số: 11,5 triệu người (14,4% dân số toàn quốc) I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ II/ Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên III/ Đặc điểm dân cư, xã hội - Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số -Trình độ phát triển dân cư, xã hội: + Vùng kém hơn so với cả nước + Tây Bắc. .. với Đông Bắc Bài 17: vùng trung du miền núi Bắc bộ Diện tích: 100 965Km2 (30,7% diện tích toàn quốc) Dân số: 11,5 triệu người (14,4% dân số toàn quốc) I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ II/ Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên III/ Đặc điểm dân cư, xã hội - Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số -Trình độ phát triển dân cư, xã hội: + Vùng kém hơn so với cả nước + Tây Bắc kém hơn... hậu thất thường => ảnh hưởng xấu tới sản xuất đời sống + Khoáng sản có trữ lượng nhỏ => khai thác đạt hiệu quả thấp + Chất lượng môi trường bị giảm sút Bài 17: vùng trung du miền núi Bắc bộ Diện tích: 100 965Km2 (30,7% diện tích toàn quốc) Dân số: 11,5 triệu người (14,4% dân số toàn quốc) I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ II/ Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên III/ Đặc điểm dân cư,... tới sản xuất đời sống của vùng? Nhóm 1- Vùng có các thuận lợi gì để phát triển các thế mạnh kinh tế ? -Thuận lợi: + Tài nguyên phong phú đa dạng,giàu khoáng sản,trữ lượng thuỷ điện lớn nhất toàn quốc + Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnhthuận lợi cho trồng cây cận nhiệt ôn đới + Có nhiều tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế biển Nhóm 2- Nêu những khó khăn ảnh hưởng tới sản xuất đời sống... lạnh thích hợp cho cây công nghiệp cận nhiệt ôn đới Đây là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ,đời sống một bộ phận dân cư vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đang được cải thiện * Củng cố Điền tiếp các nội dung sau: 1.Vị trí địa lý của vùng thuận lợi cho việc giao lưu giữa vùng các với vùng trong nước với nước ngoài 30,7 2.Diện tích vùng là 100965 km2 chiếm % diện tích toàn quốc 14,4 Dân số vùng là 11,5... tìm hiểu các vấn đề sau: Nội dung Vị trí gần đồng bằng Bắc Bộ Nguồn nước Nguồn đất canh tác Khí hậu Giao thông vận tải Tập trung đô thị Trung du Bắc Bộ Miền núi Bắc Bộ Bài tập về nhà - Hoàn thành bài 2 vào vở - Tìm hiểu về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình - Chuẩn bị bài 18 Xem kỹ các hình 18.1,hình 18.2, bảng 18.1 Kết thúc . Đông Bắc và Tây Bắc? Tiểu vùng Tiểu vùng Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên Đông Bắc Đông Bắc Tây Bắc Tây Bắc - Núi trung bình và núi thấp. - Núi trung. lý và giới hạn lãnh thổ. - Nằm ở vùng lãnh thổ phía bắc. - Bắc giáp Trung Quốc Tây giáp Lào Nam giáp Bắc Trung bộ và đ/b sông Hồng Đông là vịnh Bắc Bộ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Trung Du và miền núi Bắc Bộ,

Hình ảnh liên quan

Dùng bảng 17.1 SGK trang 63, nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên của 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc? - Trung Du và miền núi Bắc Bộ

ng.

bảng 17.1 SGK trang 63, nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên của 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc? Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng cơ cấu tài nguyên theo lãnh thổ (%) - Trung Du và miền núi Bắc Bộ

Bảng c.

ơ cấu tài nguyên theo lãnh thổ (%) Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Chuẩn bị bài 18. Xem kỹ các hình 18.1,hình 18.2, bảng 18.1. - Trung Du và miền núi Bắc Bộ

hu.

ẩn bị bài 18. Xem kỹ các hình 18.1,hình 18.2, bảng 18.1 Xem tại trang 25 của tài liệu.