0

thể dục3_ckt

18 183 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Ngày soạn : TuÇn 8 Ngày dạy : . BÀI 15 : TRÒ CHƠI “CHIM VỀ TỔ” I.Mục tiêu - Tiếp tục ôn động tác đi chuyển hướng phải- trái. Yêu cầu thực hiện kĩ năng này ở mức tương đối chính xác - Học trò chơi” chim về tổ“. Yêu cầu học sinh biết tham gia trò chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi theo đúng luật II. Địa điểm - phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ các ô vòng tròn cho trò chơi III. Phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Cho học sinh khởi động các khớp …. Vỗ tay và hát - Trò chơi kéo cưa lừa xẻ 2’ 2’ 2-3’ 3-5’ 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv Đội hình khởi động( 2 ) Cơ bản - Ôn động tác đi chuyển hướng phải- trái - Trò chơi”chim về tổ” +GV phổ biến tên trò chơi, luật chơi, cách chơi - GV dùng còi hoặc khẩu lệnh để điều khiển học sinh chơi.Khi có lệnh cho các em làm tổ mở cửa để tất cả các chim bay ra đi tìm tổ mới .Chim nào 2-3’ 5-7’ 5’ - GV chia tổ luyện tập - GV quan sát sửa sai - Tổ chức cho học sinh luyện tập thi đua giũă các tổ - Cho HS chơi trò chơi chơi thử 1-2 lần rồi cho chơi thật Đội hình trò chơi(3) GVgv 1 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý không tìm được tổ là bị phạt hát hoặc nhảy lò cò Kết thúc - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Tại chỗ vỗ tay hát Đội hình xuống lớp như ( 1) 2 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Ngày dạy : TuÇn 8 BÀI 16 : ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI I.Mục tiêu - Kiểm tra tập hợp hàng dọc , hàng ngang , dóng hàng , đi chuyển hướng phải trái. Yêu cầu học sinh thực hiện kĩ năng này ở mức tương đối đúng - Chơi trò chơi” chim về tổ“.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và chơi đúng luật II. Địa điểm - phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ sân cho trò chơi III. Phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp - Chơi trò chơi 2’ 2’ 2-3’ 3- 5’ 200m 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Cơ bản - GV chia từng tổ ,kiểm tra các động tác ĐHĐN +ôn đi chuyển hướng phải trái +Tập phối hợp các động tác của ĐHĐN - Trò chơi “chim về tổ ” +GV phổ biến lại trò chơi, luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt - Dạy học sinh đọc vần điệu 5’ 10’ 10’ - chia tổ tập luyện,các tổ trưởng điều khiển tổ - GV cho chơi trò chơi ”chim về tổ” vui vẻ , sôi nổi Chú ý :tránh xảy ra chấn thương - Mỗi động tác cho học sinh tập 1-2 lần CSL điều khiển Kết thúc - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1-2 em lên củng cố Đội hình xuống lớp như ( 1) 3 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Ngày soan : . TuÇn 9 Ngày dạy : BÀI 17 : HỌC ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ - TAY BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiêu - Học động tác vươn thở - tay của bài thể dục phát triển chung .Yêu cầu thực hiện kĩ năng này ở mức tương đối đúng - Chơi trò chơi” chim về tổ“.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và chơi tương đối chủ động II. Địa điểm - phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ sân cho trò chơi III. Phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp - Trò chơi”chim về tổ” 2’ 2’ 2-3’ 3- 5’ 200m 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Cơ bản - Học động tác vươn thở - Học động tác tay - GV phổ biến các động tác, làm mẫu, phân tích - Ôn 2 động tác đã học - Trò chơi ” chim về tổ” 5’ 5’ 2’ 6’ 3lần 2x8n 3lần 2x8n Đội hình TL ( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV cho học sinh luyện tập - GV phân tích làm mẫu gọi học sinh lên tập thử rồi cho cả lớp tập - GV điều khiển quan sát sửa sai - GV cho chơi trò chơi ”chim về tổ” vui vẻ , sôi nổi 4 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Kết thúc - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1-2 em lên củng cố Đội hình xuống lớp như ( 1) 5 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Ngày dạy : . TuÇn 9 BÀI 18: ÔN HỌC ĐỘNG TÁC VƯƠNG THỞ - TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiêu - Ôn học động tác vươn thở - tay của bài thể dục phát triển chung .Yêu cầu thực hiện kĩ năng này ở mức tương đối chính xác - Chơi trò chơi” chim về tổ“.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và chơi tương đối chủ động II. Địa điểm - phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ sân cho trò chơi III. Phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Cho học sinh khởi động các khớp . Vỗ tay và hát - Trò chơi”chim về tổ” 2’ 2’ 2-3’ 3-5’ 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv Cơ bản - Ôn động tác vương thở -tay của bài thể dục phát triển chung +Một số sai lầm thường mắc +Cách sửa - Trò chơi”chim về tổ” +GV phổ biến lại trò chơi, luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt 2-3’ 5-7’ 5’ - GV cho ôn từng động sau đó liên hoàn cả 2 động tác - Thở không sâu , 2 tay duỗi thẳng tay cao tay thấp - GV vừa hô vừa quan sát sửa sai - Tổ chức cho học sinh luyện tập - Chia tổ cho HS chơi trò chơi chơi thử -chơi thật Đội hình trò chơi(3) 6 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Kết thúc - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Tại chỗ vỗ tay hát Đội hình xuống lớp như ( 1) 7 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Ngày soạn : . TuÇn 10 Ngày dạy : . BÀI 19 : ĐỘNG TÁC CHÂN VÀ LƯỜN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. Mục tiêu - Ôn học động tác vươn thở –tay của bài thể dục phát triển chung .Yêu cầu thực hiện kĩ năng này ở mức tương đối chính xác - Hoc động tác chân và lườn.Yêu cầu thực hiện tương đối đúng - Trò chơi :”nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và bước đầu biết tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động II. Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ sân cho trò chơi III. Phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Cho hs khởi động các khớp …. Vỗ tay và hát 2’ 2’ 2-3’ 3- 5’ 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Cơ bản - Ôn học động tác vươn thở - tay - Học động tác chân - Học động tác lườn - GV làm mẫu, phân tích - Trò chơi”Nhanh lên bạn ơi” +GV phổ biến tên trò chơi, luật chơi, cách chơi + Có thưởng phạt 10’ 7-8’ 3-4L 2x8n 3-4L 2x8n Đội hình TL( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV vừa làm mẫu vừa hô - GV quan sát sửa sai - GV gọi 1-2 em tập tốt lên tập thử để cả lớp quan sát - GV tổ chức trò chơi, chơi nhiệt tình, sôi nổi 8 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý - Tổ chức cho hs chơi Kết thúc - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ 2’ 2’ 1’ - Trò chơi thả lỏng - Gọi 1-2 em lên củng cố - Đội hình xuống lớp như (1 ) 9 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Ngày dạy : TuÇn 10 BÀI 20 : ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I. Mục tiêu - Ôn tập 4 động tác vươn tay , chân ,lườn,bụng của bài thể dục.Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng - Chơi trò chơi “chạy tiếp sức”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng luật II. Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ sân cho trò chơi III. Phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp …. Vỗ tay và hát 2’ 2’ 2-3’ 3- 5’ 200m 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Cơ bản Ôn tập 4 động tác vươn tay , chân ,lườn ,bụng - GV cho học sinh tập 4 động tác đã học - Trò chơi”chạy tiếp sức” - GV nhắc lại tên trò chơi , cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt 18’ 8’ 2-3L 3 lần 5-7L Đội hình tập luyện như (2) - GV cho lớp chia tổ luyện tập - GV cho học sinh tập liên tục 2 động tác 2x8nhịp (vươn thở -tay) -GV cho học sinh tập liên tục 2 động tác 2x8nhịp (lườn và chân) - GV quan sát sửa sai - Cho học sinh chơi trò chơi - GV tuyên dương( thưởng , phạt ) GV 10 [...]... em lên củng cố Đội hình xuống lớp như ( 1) 11 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Ngày soạn : TuÇn 11 Ngày dạy : BÀI 21 : HỌC ĐỘNG TÁC BỤNG CỦA BÀI THỂ DỤC I.Mục tiêu - Ôn tập 4 động tác vươn tay , chân ,lườn,bụng của bài thể dục.Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản chính xác - Học động tác bụng Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng - Chơi trò chơi “chạy đối chỗ vỗ tay nhau”.Yêu cầu biết... Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1-2 em lên củng cố Đội hình xuống lớp như ( 1) Ngày dạy : TuÇn 11 BÀI 22 : HỌC ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN CỦA BÀI THỂ DỤC I.Mục tiêu - Ôn tập 5 động tác vươn thở,tay, chân ,lườn,bụng của bài thể dục.Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản chính xác - Học động tác phối hợp Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng - Chơi trò chơi” nhóm 3 nhóm 7 “ Yêu cầu học sinh... thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý TuÇn 12 Ngày soạn : Ngày dạy : BÀI 23 : ÔN CÁC ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC I.Mục tiêu - Ôn tập 6 động tác vươn thở,tay, chân ,lườn,bụng , toàn thân của bài thể dục.Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản chính xác - Chơi trò chơi” kết bạn “ Yêu cầu học sinh biết tham gia trò chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi... Gọi 1-2 em lên củng cố Đội hình xuống lớp như ( 1) Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 Gi¸o viªn: NguyÔn Nh ý Ngày dạy : TuÇn 12 BÀI 24: ĐỘNG TÁC NHẢY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiêu - Ôn tập 6 động tác vươn thở, tay , chân ,lườn,bụng , toàn thân của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu học sinh thực hiện chính xác - Học động tác nhảy Yêu cầu học sinh thực hiện động tác cơ bản đúng - Học trò chơi” ném... 2’ xxxxxxxxxxx - Phổ biến nội dung, yêu cầu 2-3’ xxxxxxxxxxx bài học xxxxxxxxxxx - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp Cơ bản - Ôn tập 4 động tác vươn tay, chân,lườn,bụng của bài thểdục - GV cho học sinh tập 4 động tác đã học - Học động tác bụng - GV phổ biến các động tác, làm mẫu, phân tích - Trò chơi”chạy đổi chô vỗ tay nhau” 12 35’ 20’ 810’ 200m 2x8n GV Đội hình khởi động( 2... khớp - Trò chơi” Chẵn lẻ” 3- 5’ 200m 2x8n GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cơ bản - Ôn tập 6 động tác vươn tay , chân ,lườn,bụng , toàn thân của bài thể dục 20’ GV - GV chia tổ luyện tập(CS điều khiển) - GV quan sát sửa sai - GV cho học sinh tập 6 động tác đã học - Trò chơi” kết bạn” 6-7’ - GV cho chơi trò chơi Y/C 15 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc Líp 3 +GV phổ... Phổ biến nội dung, yêu 1’ xxxxxxxxxxx cầu bài học xxxxxxxxxxx - Cho học sinh khởi động các khớp … Vỗ tay và hát - Trò chơi:”chui qua hầm” Cơ bản - Ôn tập 5 động tác vươn thở,tay, chân ,lườn,bụng của bài thể dục - Học động tác toàn thân 3-5’ 2-3’ 5-7’ 2x8n 3lần GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - CSLđiều khiển lớp khởi động và luỵên tập 5 động tác đã... nội dung, yêu cầu 2-3’ xxxxxxxxxxx bài học xxxxxxxxxxx - Cho học sinh khởi động các khớp … Vỗ tay và hát - Trò chơi:” chẵn lẻ” Cơ bản - Ôn tập 6 động tác vươn tay , chân ,lườn,bụng , toàn thân của bài thể dục - Học động tác nhảy +GV phổ biến các động tác, làm mẫu, phân tích 3-5’ 2-3’ 5-7’ 2x8n GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV chia tổ luyện . BÀI 17 : HỌC ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ - TAY BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiêu - Học động tác vươn thở - tay của bài thể dục phát triển chung .Yêu cầu thực. HỌC ĐỘNG TÁC VƯƠNG THỞ - TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiêu - Ôn học động tác vươn thở - tay của bài thể dục phát triển chung .Yêu cầu thực
- Xem thêm -

Xem thêm: thể dục3_ckt, thể dục3_ckt,

Hình ảnh liên quan

Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 1 của tài liệu.
Đội hình xuống lớp như ( 1) - thể dục3_ckt

i.

hình xuống lớp như ( 1) Xem tại trang 2 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x               GV - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Xem tại trang 3 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x               - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 4 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 6 của tài liệu.
Đội hình xuống lớp như ( 1) - thể dục3_ckt

i.

hình xuống lớp như ( 1) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 8 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x             - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 10 của tài liệu.
Đội hình xuống lớp như ( 1) - thể dục3_ckt

i.

hình xuống lớp như ( 1) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x               - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 12 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 13 của tài liệu.
Đội hình khởi động( 2) x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x  x x x x x x x x - thể dục3_ckt

i.

hình khởi động( 2) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 13 của tài liệu.
Đội hình trò chơi - thể dục3_ckt

i.

hình trò chơi Xem tại trang 14 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x               - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 15 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - thể dục3_ckt

i.

hình nhận lớp ( 1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 17 của tài liệu.
Đội hình xuống lớp như ( 1) - thể dục3_ckt

i.

hình xuống lớp như ( 1) Xem tại trang 18 của tài liệu.