0

Giáo án lớp 5 tuần 1 năm học 2019 - 2020 chuẩn ktkn

23 66 0
  • Giáo án lớp 5 tuần 1 năm học 2019 - 2020 chuẩn ktkn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 07:43

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 . Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 Thứ hai ngày tháng năm 2019 Chào cờ -Âm nhạc Giáo viên chuyên dạy Tốn ƠN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ Tiết 1: Tiết 1: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Biết; đọc, viết phân số.Biết biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác viết số tự nhiên dạng phân số HS hoàn thành BT 1, 2, 3, Kĩ năng: - Rèn KN tính xác trình bày khoa học Thái độ - HS u thích học tốn II Nhiệm vụ học tập học sinh - Các bìa cắt vẽ hình SGK III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Kiểm tra cũ: ( 5p) 2.Bài mới( 30p) Giới thiệu bài: Ôn tập KN phân số * Hoạt động 1: Ôn tập khái niệm ban đầu phân số -Hướng dẫn HS quan sát bìa nêu: 40 ; ; ; 10 100 * Hoạt động 2: Ôn tập viết thương viết số tự nhiên - Hướng dẩn HS viết thương 1:3= :10 = 10 9:2= 40 : 100 = Dưới dạng phân số: : = 40 100 Vài HS nhắc lại - HS đọc: Hai phần ba,năm phần mười, ba phần tư, bốn mươi phần trăm - HS nêu: 1chia cho có thương - Chú ý 1:Có thể dùng phân số để ghi kết phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác phân số gọi thương phép chia cho 25 91 60 85 ; ; ; ; 100 38 17 100 Bài 1: a)Năm phần bảy, hai mươi lăm phần trăm, mươi mốt phần ba mươi tám, sáu mươi phần mười bảy, tám mươi lăm phần trăm b)Tử: 5; 25 ; 91;60 ; 85 Mẫu: ; 100 ; 38 ; 17 ; 100 Bài 2: Kế hoạch dạy học lớp – Tuần - Hướng dẫn tương tự với ý 2, 3, * Hoạt động 3: Thực hành Bài 1: Cho HS đọc phân số nêu tữ số mẫu số phân số Bài 2: cho HS viết thương dạng phân số Bài 3: Viết số tự nhiên dạng phân số có mẫu số Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Xem Ơn Tập tính chất phân số Tiết 1: Năm học: 2019 - 2020 3:5 = 17 Bài 3: 32 32 = Bài 4: a)1 = 6 ; 75:100 = ; 105 = 75 100 105 b) = ; 9:17 = ; 1000 = 1000 Tập đọc THƯ GỬI CÁC HỌC SINH Hå ChÝ Minh I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ - Hiểu nội dung bài: Qua thư Bác Hồ khuyên em HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn ( Trả lời câu hỏi 1,2,3.) Kĩ năng: - Học thuộc lòng đoạn:" Sau 80 năm em" - Rèn KN đọc, KN hiểu nghĩa từ, hiểu nội dung Thái độ - HS có ý thức thực tốt điều Bác dạy II Nhiệm vụ học tập học sinh Tranh minh họa đọc SGK III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV Bài ( 35p) Giới thiệu chủ điểm:Việt Nam tổ quốc em Hoạt động HS - HS quan sát tranh nói điều tranh Hình ảnh Bác Hồ HS dân tộc cờ tổ quốc bay thành + Giới thiệu bài:Thư gửi HS hình chữ S gợi dáng hình đất nước * Hoạt động 1: Luyện đọc -Vài HS nhắc lại Chia đoạn:gồm đoạn -HS giỏi đọc toàn + Đoạn 1: Từ đầu … em nghĩ sao? -HS nối tiếp đọc đoạn + Đoạn 2:Phần lại Kế hoạch dạy học lớp – Tuần GV theo giỏi khen thưởng HS đọc đúng, kết họp sữa lổi cho HS phát âm sai ,ngắt nghĩ chưa giọng, đọc không phù hợp GV: Những chuyễn biến khác thường Bác Hồ nói thư cách mạng tháng năm 1945 nhân dân ta lãnh đạo chủ tịch HCM Đảng cộng sản Việt Nam lật đỗ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập cho tổ quốc, tự cho nhân dân GV đọc chủ điểm toàn * Hoạt động 2: Tìm hiểu + Ngày khai trường tháng năm 1945 có đặc biệt so với ngày khai trường khác ? -Nêu yêu cầu BT - Gv hướng dẫn học sinh nêu nội dung đoạn + Sau cách mạng tháng 8, nhiệm vụ tồn dân gì? + HS có trách nhiệm công kiến thiết đất nước ? - Gv hướng dẫn học sinh nêu nội dung đoạn - Gv hướng dẫn học sinh nêu nội dung * Hoạt động 3: Hướng dẩn đọc diển cảm Hướng dẩn đọc diển cảm đoạn - GV đọc diển cảm đoạn thư để làm mẫu cho HS -Tổ chức cho HS thi HTL 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học - Xem Quang cảnh làng mạc ngày mùa Năm học: 2019 - 2020 -HS đọc thầm giải -HS đặt câu với từ: đồ, hoàn cầu -HS luyện đọc theo cặp -HS đọc cã -HS đọc thầm đoạn +Đó ngày khai trường nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Ngày khai trường nước VN độc lập sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ +Từ ngày khai trường này, em HS bắt đầu hưởng giáo dục hồn tồn VN * Suy nghĩ tình cảm Bác với học sinh -HS đọc thầm đoạn +Xây dựng lại đồ mà tổ tiên đả để lại ,làm cho đất nước ta theo kịp nước khác toàn cầu +HS phải cố gắng siêng học tập ,ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn đễ lớn lên xây dựng đất nước, làm cho dân tộc VN bước tới đài vinh quang sánh vai cường quốc năm châu * Vai trò, trách nhiệm học sinh công xây dựng đất nước - vài HS đọc diển cảm trước lớp - HS đọc nhẩm đọc thuộc câu văn HTL “từ sau 80 năm … học tập em ” *HS giỏi thể tình cảm thân ái, trìu mến, tin tưởng Thứ ba ngày 10 tháng năm 2019 Tốn ƠN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Tiết 2: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Biết tính chất phân số, vận dụng để rút gọn phân số qui đồng mẫu số phân số ( Trường hợp đơn giản) Làm BT 1, 2 Kĩ năng: - Rèn kĩ làm tính nhanh, đúng, xác Thái độ - HS u thích học tốn II Nhiệm vụ học tập học sinh - Phiếu tập III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: ( 5p) Gọi HS lên bảng yêu cầu làm BT hướng dẫn luyện tập thêm tiết trước Bài mới( 30p) * Hoạt động 1: Ơn tập tính chất phân số VD1: Hướng dẫn HS thực 2HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dỏi nhận xét Vài HS nhắc lại 5x = 6x = 5 x3 15 = = 6 x3 18 -HS nêu nhận xét: Nếu nhân tử số mẫu số phân số với số tự nhiên khác o phân số phân số cho -HS chọn số thích hợp để điền tính thương viết kết thích hợp 15 15 : = = 18 18 : VD1: Hướng dẩn HS thực 15 15 : = 18 18 : = GV giúp HS nêu tồn tính chất phân số * Hoạt động 2: ứng dụng tính chất phân số -Hướng dẩn HS tự rút gọn phân số GV nêu: Có nhiều cách để rút gọn phân số cách nhanh ta tìm số lớn mà tử số mẫu số điều chia hết cho số -Viết phân số lên bảng yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số * Hoạt động 3: Thực hành Bài 1: Bài 2: Tổ chức cho học sinh làm tập Hs nêu nhận xét: chia tữ số mẫu số phân số cho số tự nhiên khác o phân số phân số cho 90 90 :10 9:3 = = = = 120 120 :10 12 12 : -2HS lên bảng làm = = x7 14 = x7 35 x5 20 = x5 35 Bài 1: 15 15 : = = 25 25 : 5 18 18 : = = 27 27 : Bài 2: HS làm sau chữa a) MSC:24 Kế hoạch dạy học lớp – Tuần 2 × 16 = = 3 × 24 Năm học: 2019 - 2020 5 × 15 = = 8 × 24 Bài 3: Tìm phân số 1x3 = = phân số 12 4 x3 12 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) b) MSC:12 5 x8 40 - Xem Ôn Tập so sánh hai phân số = = 6 x8 48 3 x6 18 = = 8 x6 48 c) MSC:48 Tập đọc QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA Tiết 2: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm đoạn bài, nhấn giọng từ ngữ tả màu vàng cảnh vật - Hiểu ND: Bức tranh làng quê vào ngày mùa đẹp Kĩ năng: - Rèn KN đọc, KN hiểu nghĩa từ, hiểu nội dung Thái độ - GD cho HS biết yêu bảo vệ môi trường thiên nhiên đẹp đẽ làng quê Việt Nam II Nhiệm vụ học tập học sinh Tranh minh họa đọc SGK III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: ( 5p) Bài mới: ( 30p) Giới thiệu : * Hoạt động 1: Luyện đọc Chia đoạn : gồm đoạn : + Đoạn 1: câu mở đầu + Đoạn 2: tiếp theo… chuổi tràng hạt bồ đề treo lơ lững + Đoạn 3: tiếp theo… ló ớt đỏ chói + Đoan 4: cịn lại GV quan sát HS đọc - Từ ngữ mới: kéo đá, HTX, sở sản xuất, linh doanh tập thể - GVđọc diển cảm toàn * Hoạt động 2: Tìm hiểu + Kể tên vật có màu vàng từ màu vàng ? - 3hs lên bảng đọc bài, sau trả lời câu hỏi - HS đọc thầm giải - HS đặt câu với từ: đồ, hoàn cầu - HS đọc toàn - Hs quan sát tranh minh họa - HS tiếp nối đọc đoạn - HS luyện đọc theo cặp + lúa:vàng xuộm + nắng: vàng hoe + xoan:vàng lịm + mít: vàng ối + tàu đu đủ, sắn héo: vàng tươi + chuối: chín vàng + mái nhà rơm:vàng + bụi mía: vàng xọng + rơm, thóc:vàng giịng Kế hoạch dạy học lớp – Tuần + Chọn từ màu vàng cho biết từ gợi cho em cảm giác ? + Nhữg chi tiết thời tiết làm cho tranh làng quê thêm đẹp sinh động? + Bài văn thể tình cảm tác giả quê hương GV: Bằng nghệ thuật quan sát tinh tế, cách dùng từ gợi cảm xác đầy sáng tạo Tác giã vẽ lên lời tranh làng quê vào ngày mùa toàn màu vàng với vẽ đẹp đặc sắc, sinh động Bài văn thể tình yêu tha thiết tác giả người, với quê hương * Hoạt động 3: Hướng dẩn đọc diển cảm - GV chọn đoạn “Mùa lúa….vàng mới” 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học - Xem Nghìn năm văn hiến Năm học: 2019 - 2020 + gà, chó: vàng mượt Tất màu vàng trù phú - Vàng xọm:màu vàng đậm - Vàng hoe: Nắng vàng hoe mùa đông nắng đẹp, không gây gắt,nóng + Quang cãnh khơng có cảm giác héo tàn, hanh hao lúc bước vào mùa đông, thở cát trời, mặt nước thơm thơm, nhè nhẹ, ngày không nắng , không mưa + Phải yêu quê hương viết văn tả cãnh ngày mùa quê hương hay - Vài HS tiếp nối đọc đoạn - HS luyện đọc diển cảm đoạn văn theo cặp -1 vài HS thi đọc diển cảm - Cả lớp bình chọn bạn đọc hay Kể chuyện LÝ TỰ TRỌNG Tiết 1: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nghe – kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp toàn câu chuyện Lý Tự Trọng (do giáo viên kể) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lịng u nước,dũng cảm bảo vệ đồng chí,hiên ngang bất khuất trước kẻ thù Kĩ năng: - Rèn KN nghe kể lại nội dung câu chuyện Thái độ - GD cho HS lòng yêu nước, dũng cảm… II Nhiệm vụ học tập học sinh Bảng phụ viết lời thuyết minh cho tranh III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV * Hoạt động khởi động : Giới thiệu: Chương trình môn kể chuyện Giới thiệu bài:Lý Tự Trọng * Hoạt động 1: Giáo viên kể chuyện +GV kể lần Hoạt động HS -Vài HS nhắc lại Kế hoạch dạy học lớp – Tuần +GV kể lần - Yêu cầu học sinh giải nghĩa từ: sáng dạ, mít tinh, luật sư, niên, quốc tế + Câu chuyện có nhân vật nào? + Anh Lý Tự Trọng cử học nước nào? + Về nước anh làm nhiệm vụ gì? * Hoạt động 2: Viết lời thuyết minh cho tranh -Gọi HS đọc yêu cầu BT1 Năm học: 2019 - 2020 -Tiếp nối giải thích theo ý kiến +Lý Tự Trọng, tên đội Tây, mật thám logrăng, luật sư + Anh Lý Tự Trọng cử học nước năm1928 + Về nước anh làm nhiệm vụ liên lạc chuyển nhận thư từ tài liệu trao đổi Đảng bạn qua đường tàu biển -1HS dọc thành tiếng trước lớp - 4HS ngồi bàn tạo thành nhóm trao đổi, thảo luận, viết lời thuyết minh cho tranh -Yêu cầu HS hoạt động nhóm, trao +Tranh 1: Lý Tự Trọng sáng dạ, đỗi thão luận nội dung tranh cử nước ngồi học tập -Gọi nhóm trình u cầu nhóm +Tranh 2: Lý Tự Trọng nước anh khác bổ sung giao nhiệm vụ chuyễn nhận thư từ, tài -Kết luận dán lời thuyết minh viết sẳn liệu trao đổi với tổ chức Đảng bạn tranh qua đường tàu biển +Tranh 3: Lý Tự Trọng nhanh trí, ran bình tỉnh cơng việc +Tranh 4: Trong buổi mít tinh, anh bắn chết tên mật thám +Tranh 5:Trước tòa án giặc, anh hiên ngang khẳng định lý tưởng cách mạng +Tranh 6: Ra pháp trường, Lý Tự Trọng hát vang quốc tế ca -HS tạo thành nhóm, lần lựợt em kể đoạn nhóm, em * Hoạt động 3: Hướng dẫn HS kể khác nhậ xét -Chia HS thành nhóm, y/c HS quan sát - (2-3) hs kể toàn câu chuyện trước lớp tranh minh họa, dựa vào lời thuyết minh để trả lời câu hỏi nội dung chuyện kể lại đoạn chuyện toàn câu chuyện -Cả lớp nhận xét sau trao đổi với ý nghĩa câu +Câu chuyện cho thấy người Việt Nam chuyện yêu nước, sẳn sàn hi sinh thân -Tổ chức cho HS thi kể trước lớp đất nước, hiên ngang bất khuất -Yêu cầu HS nhận xét, tìm bạn kể chuyện trước kẻ thù hay nhất, hiểu câu chuyện * Hoạt động kết thúc: -Nhận xét 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Gv nhận xét tiết học - Xem Ôn Tập bảng đơn vị đo độ dài -Luyện từ câu TỪ ĐỒNG NGHĨA Tiết 1: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Tìm từ đồng nghĩa màu sắc (3 số màu nêu BT1) đặt câu với từ tìm BT 1(BT2) Hiểu nghĩa từ ngữ học Chọn từ thích hợp để hồn chỉnh văn( BT 3) Kĩ năng: - Rèn KN nhận biết từ đồng nghĩa Thái độ -Yêu thích phong phú ngôn ngữ II Nhiệm vụ học tập học sinh - Bảng phụ viết đoan văn BT1 III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV 1* Hoạt động khởi động : ( 5p) Bài mới( 30p) Giới thiệu bài:Từ đồng nghĩa * Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ +Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT1 phần nhận xét Yêu cầu HS tìm hiểu nghĩa từ in đậm -Gọi HS nêu nghĩa từ in đậm, yêu cầu HS nêu nghĩa từ GV chỉnh sữa câu trả lời HS +Em có nhận xét nghĩa từ đoạn văn trên? *Kết luận: Những từ có nghĩa giống gọi từ đồng nghĩa Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu BT -Yêu cầu HS làm việc theo cặp Hoạt động HS -Vài HS nhắc lại -1 HS đọc thành tiếngcác HS khác suy nghĩ, tìm hiểu nghĩa từ -Tiếp nối phát biểu ý kiến +Xây dựng: Làm nên cơng trình kiến trúc theo kế hoạch định +Kiến thiết: xây dựng theo quy mô lớn +vàng xuộm: màu vàng đậm +Vàng hoe: màu vàng nhạt, tươi ánh lên +Vàng lịm: màu vàng -1 vài HS nêu ý kiến Các HS khác bổ sung *Từ xây dựng, kiến thiết hoạt động xảy hay nhiều cơng trình kiến trúc *Từ vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm: màu vàng sắc thái màu vàng khác Bài 2: HS đọc thành tiếng trước lớp -2HS ngồi bàn thực -2HS tiếp nối phát biểu đoạn lớp nhận xét Kế hoạch dạy học lớp – Tuần +Cùng đọc đoạn văn +Thay đỗi vị trí, từ in đậm đoạn văn +Đọc lại đoạn văn sau thay đỗi vị trí từ đồng nghĩa -Gọi HS phát biểu trước lớp Năm học: 2019 - 2020 Đoạn văn a: từ kiến thiết xây dựng Đoạn b: Từ vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm khơng thể thay đổi vị trí cho Vì khơng miêu tả đặc điểm vật -2HS tiếp nối đọc thành tiếng, lớp đọc thầm -2HS ngồi bàn trao đỗi tìm từ -3HS nối tiếp phát biểu -GV rút kết luận +Từ đồng nghĩa: Tổ quốc-đất nước; yêu thương- thương yêu * Hoạt động 2: Ghi nhớ +Từ đồng nghĩa hoàn toàn : lợn- heo; -Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK má-mẹ -Yêu cầu HS lấy VD từ đồng nghĩa, từ +Từ đồng nghĩa khơng hồn tồn: đen đồng nghĩa hồn tồn sì- đen kịt; đỏ tươi- đỏ ối GV kết luận: Từ đồng nghĩa từ có -HS ý lắng nghe nghĩa giống Những từ đồng nghĩa Bài : HS đọc trước lớp u cầu BT hồn tồn thay cho nói -Cả lớp suy nghĩ phát biểu viết, với từ đồng nghĩa không +Nước non - non sơng hồn tồn lưu ý sử dụng +Hồn cầu – Năm châu chúng có nét nghĩa chung lại Bài 2: 1HS đọc yêu cầu BT mang sắc thái khác -HS làm việc cá nhân theo đỗi theo * Hoạt động 3: Thực hành cặp HS làm vào Bài 1: Mời 1HS đọc từ in đậm -HS đọc kết làm đoạn văn: nước nhà- hoàn cầu; Đẹp:đẹp đẻ, đèm đẹp, xinh, xinh xắn non sông- năm châu To lớn: to, lớn, to đùng, to tướng Học tập : học, học hành, học Bài 3:HS đọc yêu cầu BT Bài : Phát giấy A4 cho 3-4 HS khuyến -HS khá, giỏi đặc câu với 2,3 cặp từ khích HS tìm từ đồng nghĩa với đồng nghĩa tìm từ cho +Phong cảnh nơi thật mỹ lệ, Bài 3: Mỗi em phải đặt câu câu chứa sống ngày tươi đẹp từ cặp từ đồng nghĩa +Em bắt cua to kềnh, 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) Nam bắt ếch to sụ - Gv nhận xét tiết học “Luyện tập từ đồng nghĩa” - Xem Luyện tập từ đồng nghĩa Thứ tư ngày 11 tháng năm 2019 Tốn ƠN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ Tiết 3: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Biết so sánh hai phân số có mẫu số, khác mẫu số Biết cách xếp ba phân số theo thứ tự HS Làm BT 1, 2 Kĩ năng: - Rèn KN làm tính nhanh, đúng, xác Thái độ - HS yêu thích học toán II Nhiệm vụ học tập học sinh SGK, mơ hình III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV * Hoạt động khởi động : Kiểm tra cũ: ( 5p) Gọi HS lên bảng yêu cầu hs làm BT hướng dẫn luyện tập thêm tiết trước - Nhận xét đánh giá Bài mới( 30p) Giới thiệu : * Hoạt động 1: Ôn tập cách so sánh hai phân số -Gọi HS nêu cách so sánh hai phân số có mẫu số Gv thực tương tự với ví dụ tương tự giúp Hs nắm phương pháp chung để so sánh hai phân sốbao làm cho chúng có mẫu số * Hoạt động2: Thực hành Bài 1: Cho HS làm chữa HS đọc kết so sánh hai phân số giải thích Bài 2: Cho học sinh làm tập chữa + Muốn xếp phân số theo thứ tự từ bé đến lớn, trước hết phải làm ? 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học - Xem Ôn Tập so sánh hai phân số (tt) Hoạt động HS 2HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dỏi nhận xét HS nghe để xác định nhiệm vụ học tập Vài HS nhắc lại - HS nêu ví dụ SGK có mẫu số so sánh hai < 7 tử số ta có 2 < = ? < 11 11 12 = 14 15 10 > 17 17 < Bài 2: Viết phân số theo thứ tự từ bé đến lớn a/ 17 17 ; ; ⇒ ; ; 9 5 b/ ; ; ⇒ ; ; 8 ThĨ dơc Giáo viên chun dạy Tiếng anh GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY ( tiết) -Thứ năm ngày 12 tháng năm 2019 Toán Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 Tiết 4: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ ( ) I-Mục tiêu - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số tử số.Làm BT 1; 2; Kĩ năng: - Rèn KN tính đúng, nhanh, xác 3Thái độ: - HS u thích học tốn, phát triển tư toán học II Nhiệm vụ học tập học sinh III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động dạy Bài cũ: ( 5p) GV gọi HS lên bảng làm nhận xét ghi điểm Bài mới: (25p) a Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học b Tìm hiểu yêu cầu tập sgk/7 -Yêu cầu HS đọc tập 1, 2, 3, 4,sgk, nêu yêu cầu cách làm - GV chốt lại cách làm cho HS c.Làm tập chấm sữa bài: Bài 1: a, Điền dấu , = Hoạt động học - Qui đồng mẫu số phân số - So sánh phân số sau: 35 35 2005 2006 va ; va 145 175 2006 2005 HS đọc tập 1, 2, 3, 4,sgk, nêu yêu cầu cách làm HS thứ tự lên bảng làm, HS khác làm vào – GV theo dõi HS làm -Bài 1a, HS lên bảng làm, lớp làm vào 2 1; 1> b Đặc điểm phân số lớn 1, bé -Bài 1b, HS nêu miệng + Phân số lớn phân số có tử số lớn 1, mẫu số + Phân số bé phân số có tử số bé mẫu số + Phân số phân số có tử số mẫu số Bài 2: 2 -Gv viết lên bảng , sau yêu cầu hs so sánh hai phân số Bài 3: So sánh phân số: 11 11 > ; < ; > -Bài 2b, HS nêu miệng Khi so sánh hai phân số có tử số ta so sánh tử số với nhau: + Phân số có mẫu số lớn phân số bé + Phân số có mẫu số bé phân số lớn Kế hoạch dạy học lớp – Tuần a *Bài 4: Bài giải: 6 5 = mà < < Vậy em mẹ cho nhiều quýt 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học - Xem Phân số thập phân > 15 21 = nên b nên 3×5 4×5 = < > 2×2 7×2 = 15 20 ; Năm học: 2019 - 2020 5×3 15 15 7×3 21 20 = = mà = 14 ; = mà 14 < c < 1; > nên -Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA < Tiết 2: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Tìm từ đồng nghĩa màu sắc (3 số màu nêu BT1) đặt câu với từ tìm BT 1(BT2) Hiểu nghĩa từ ngữ học Chọn từ thích hợp để hồn chỉnh văn( BT 3) Kĩ năng: - Rèn KN nhận biết từ đồng nghĩa Thái độ - u thích phong phú ngơn ngữ II Nhiệm vụ học tập học sinh Bảng phụ viết nội dung BT1 III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV 1)Kiểm tra cũ : ( 5p) +Thế từ đồng nghĩa? 2) Bài mới( 30p) Giới thiệu bài: Bài 1: GV phát phiếu, bút từ điển cho nhóm làm việc -GV nhận xét, tính điểm thi đua xem nhóm tìm nhanh, nhiều từ Hoạt động HS -2 HS lên bảng trả lời Bài1: HS đọc yêu cầu tập -Đại diện nhóm dán kết làm bảng lớp a) từ đồng nghĩa màu xanh:xanh biết, xanh lè, xanh tươi, xanh thẩm,… b) Các từ đồng nghĩa màu đỏ: đỏ bừng, đỏ chót, đỏ hoe, đỏ lịm,… c) màu trắng: trắng tinh, trắng tốt, trắng phau, trắng nõn,… d) từ màu đen: đen sì, đen thui, đen thủi,… Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 Bài 2: HS đọc yêu cầu tập Bài 2: Mời dãy HS tổ nối tiếp +Em gái từ bếp hai má chơi trị tiếp sức đỏ lựng nóng *HS giỏi đặc 2-3 câu với từ +Búp hoa lan trắng ngần BT1 +Cậu bé da đen thủi phơi nắng gió ngồi đồng Bài 3: HS đọc yêu cầu BT Bài 3: Mỗi em phải đặt câu câu chứa -Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, viết từ cặp từ đồng nghĩa từ vào BT -HS dán kết lên bảng -1-2HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh với từ Suốt đêm thác réo điên cuồng Mặt trời vừa nhơ lên Dịng thác óng ánh * Hoạt động kết thúc: sáng rực nắng Tiếng nước sôi -Về nhà đọc lại đoạn văn cá hồi vựơt thác để gầm vang Đậu “chân”bên nhớ cách lựa chọn từ đồng nghĩa thác, chưa kịp chờ cho đoạn văn mưa thoáng qua lại hối lên -Nhận xét đường 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) “MRVT:Tổ Quốc” - Gv nhận xét tiết học Tiếng anh GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY -Tập làm văn CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH Tiết 1: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Hiểu cấu tạo phần văn tả cảnh gồm: mở bài, thân bài, kết yêu cầu phần.( ND ghi nhớ).Chỉ rõ ba phần Nắng trưa( Mục III) Kĩ năng: - Rèn KN nhận biết cấu tạo văn tả cảnh Thái độ - HS có ý thức học tốt II Nhiệm vụ học tập học sinh Bảng phụ ghi sẵn: ghi nhớ, cấu tạo văn “nắng trưa” III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV 1.Kiểm tra cũ: ( 5p) Bài mới; ( 30p) Hoạt động 1: Tìm hiểu VD Hoạt động HS +Bài văn tả cảnh gồm có phần là” mở bài, thân bài, kết -HS đọc yêu cầu BT1và đọc lựot Kế hoạch dạy học lớp – Tuần +Bài 1: GV giải nghĩa hồng (thời gian cuối buổi chiều, mặt trời lặn, ánh sáng yếu ớt GV nhận xét, chốt lại +Mở bài:Từ đầu đến yên tỉnh này? +Thân bài: Mùa thu đến củng chấm dứt +Kết bài: câu cuối Bài 2: GV đọc yêu cầu BT, nhắc HS nhận xét khác biệt thứ tự miêu tả hai văn -GV nhận xét chốt lời giải: Bài quang cảnh làng mạc ngày mùa tả phận cảnh Bài hồng Sơng Hương từ lúc bắt đầu hồng hôn đến lúc tối hẳn * Hoạt động 2: Ghi nhớ -Cho HS đọc nội dung ghi nhớ * Hoạt động 3: Luyện tập Dán lên bảng tờ phiếu viết sẳn phần văn +Mở bài: Nhận xét chung Nắng trưa +Thân bài: Cảnh vật Nắng trưa +Kết bài: cảm nghĩ mẹ 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học Năm học: 2019 - 2020 bài:Hồng sơng hương Đọc thầm giải nghĩa từ khó: máu , ngọc lam, nhạy cảm -HS nói Sơng Hương -Cả lớp đọc thầm lại văn, em tự xác định phần +Lúc hồng Huế đặc biệt n tỉnh +Sự thay đổi sắc màu Sông Hương hoạt động người bên sơng từ lúc hồng hôn đến lúc thành phố lên đèn +Sự thức dậy Huế sau hồng - Cả lớp đọc lước văn tả cảnh trao đổi theo nhóm - HS rút nhận xét cấu tạo văn tả cảnh từ hai văn đả phân tích *2-3HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK +1-2HS minh họa nội dung việc nêu cấu tạo văn tả cảnh hồng sơng Hương quang cảnh làng mạc ngày mùa -HS đọc yêu cầu BT văn Nắng Trưa -Cả lớp đọc thầm nắng trưa suy nghĩ trao đỗi bạn bàn -HS phát biểu ý kiến , lớp nhận xét “Luyện tập tả cảnh” Thứ sáu ngày 13 tháng năm 2019 Toán PHÂN SỐ THẬP PHÂN Tiết 5: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Biết đọc viết phân số thập phân Biết có số phân số viết thành phân số thập phân biết cách chuyển phân số thành phân số thập phân.HS hoàn thành BT 1, 2, 3, 4(a, c) Kĩ năng: - Rèn KN tính nhanh, đúng, xác Thái độ Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 - HS u thích học tốn II Nhiệm vụ học tập học sinh Tấm bìa vẽ cắt SGK III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV Kiểm tra cũ: ( 5p) Bài mới( 30p) Giới thiệu * Hoạt động 1: Giới thiệu phân số thập phân 17 ; ; 10 100 1000 Hoạt động HS 2HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dỏi nhận xét Mẫu số 10, 100, 1000 -HS viết thành phân số thập phân 3x = = 5 x 10 20 20 x8 160 GV nêu viết lên bảng cho hs = x 25 = 175 = = 4 x 25 100 125 125 x8 1000 nêu đặc điểm mẫu số -Các phân số có mẫu số 10, 100, 1000… Bài 1:HS làm bảng gọi phân số thập phân 21 625 2005 Nêu viết phân ; ; ; 10 100 1000 1000000 yêu cầu hs tìm phân số thập 20 , 125 -Đối với phân số tương tự * Hoạt động 2: Luyện tập thực hành Bài 1: Cho hs tự viết nêu cách đọc phân số thập phân Bài 2:vài HS thực lớp nhận xét +Bảy phần mười 10 20 100 +Hai mươi phần trăm +Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn 475 1000 Bài 2: Cho học sinh tự viết phân số thập 1000000 phân +Một phần triệu 17 ; 10 100 Bài 3: Bài 4: Viết số thích hợp vào trống Bài 3:Cho hs nêu phân số thập phân phân số cho Bài 4: cho hs làm chữa tập 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học a) 7x 35 = = 2x 10 b) 6: = = 30 30 : 10 c) 3 x 25 75 = = 4 x 25 100 d) 64 64 : 8 = = 800 800 : 100 - Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 Chính tả (nghe –viết ) VIỆT NAM THÂN YÊU Tiết 1: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nghe viết xác, trình bày hình thức văn xuôi Làm BT 2,3 Kĩ năng: - Rèn cho HS KN nghe viết xác, tính cẩn thận, rèn chữ giữ Thái độ - Yêu thích mơn học, thích viết chữ đẹp II Nhiệm vụ học tập học sinh - Nội dung BT2, ghi bảng phụ III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV Nêu số điểm cần lưu ý tả việc chuẩn bị đồ dùng cho học, nhằm cố nề nếp học tập cho HS.( 5p) Bài mới; ( 30p) * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết -GV đọc tả lượt -Nhắc HS hình thức trình bài thơ lục bát, ý từ ngữ dễ viết sai -GV đọc dòng thơ cho HS viết Nhắc nhỡ: Ngồi viết tư thế, ghi tên vào dòng , sau chấm xuống dòng, chữ đầu viết hoa , lùi vào ô li -GV đọc lại tồn tả lượt -Chấm 7- 10 Nhận xét chung * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập Bài 2: Nhắc HS ô trống số tiếng bắt đầu tiếng ng/ngh, ô thứ hai tiếng bắt đầu c/k -GV dán tờ phiếu khổ to ghi từ ngữ cụm từ có tiếng cần điền Bài 3:GV dán tờ phiếu lên bảng -GV chốt lại lời giải -Mời 1-2 HS nhắc lại quy tắc thuộc k ng c ngờ c ngh gh Hoạt động HS -Vài HS nhắc lại -HS theo dỏi SGK -HS đọc thầm lại tả giỏi đọc tồn -mênh mong, biển lúa, dập dờn -HS gấp SGK -HS soát lại bài, tự phát sữa lổi -Từng cặp HS đổi soát lổi Bài 2: HS đọc yêu cầu BT -Mỗi HS làm vào BT -3 HS lên bảng thi làm nhanh kết làm -Một vài HS nối tiếp đọc lại văn hoàn chỉnh Cả lớp chữa bài: ngày, ghi, ngát, ngữ, nghĩ, gái, ngày,… Bài 3: HS đọc yêu cầu tập -HS làm cá nhân vào vỡ -3 HS lên bảng thi làm nhanh ,từng em đọc kết - Cả lớp nhận xét - 2HS nhìn bảng nhắc lại quy tắc viết c/k, g/ng, ng/ngh -HS nhẩm thuộc quy tắc -HS sữa theo lời giải Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 gờ g 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học -Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH Tiết 2: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nêu nhận xét cách miêu tả cảnh vật Buổi sớm cánh đồng ( BT 1) Lập dàn ý văn tả cảnh buổi ngày ( BT2) Kĩ năng: - Rèn KN viết văn tả cảnh Thái độ - HS có ý thức học tốt II Nhiệm vụ học tập học sinh - Tranh ảnh cánh đồng buổi sớm III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV 1.Kiểm tra cũ: ( 5p) Gọi 2hs lên bảng kiểm tra nội dung cũ 2.Bài mới( 30p) Giới thiệu * Hướng dẫn hs làm tập: *Bài 1: a) Tác giã tả vật buổi sớm mùa thu? b) Tác giã quan sát vật giác quan nào? c) Tìm chi tiết thể tinh tế tác giã *Bài 2: Giới thiệu vài tranh ảnh minh họa cảnh vườn cây, công viên, đường phố… - Kiểm tra kết quan sát nhà hs Chốt lại cách mời hs làm tốt dán lên giấy bảng lớp, trình bày kết Hoạt động HS +Bài văn tả cảnh gồm có phần là" mở bài, thân bài, kết bài.” -Hs lớp đọc thầm đoạn văn “ Buổi sớm cánh đồng” +Tả cánh đồng buổi sớm:vòm trời, giọt mưa, sợ cỏ, gánh rau, bó huệ người bán hàng, bầy sáo luyện cánh đồng, mặt trời mọc +Bằng cảm giác làng da +Bằng mắt *Bài 2: Hs đọc yêu cầu tập -Mỗi hs tự lập dàn ý cho văn tả cảnh buổi ngày -1 số hs tiếp nối trình bày -Mỗi hs tự chữa lại dàn ý +Mở bài: Giới thiệu bao quát cảnh yên tỉnh công viên vào buổi sớm +Thân : tả phận cảnh vật .Cây cối, chim chóc, đường… Kế hoạch dạy học lớp – Tuần 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học Năm học: 2019 - 2020 Mặt hồ Người tập thể dục, thể thao +Kết bài: em thích đến cơng viên vào buổi sớm may “luyện tập tả cảnh” -SINH HOẠT LỚP Tiết 2: I Mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tuần đề kế hoạch hoạt động tuần III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên A Sinh hoạt lớp Giáo viên nhận xét đánh giá chung mặt hoạt động lớp Về học tập, đạo đức: Về trì nề nếp, vệ sinh, múa hát, tập thể dục giờ: Về hoạt động khác 2/ Đề nội dung phương hướng, nhiệm vụ tuần tới Khắc phục khó khăn, trì tốt nề nếp lớp - Giáo viên nhận xét hoạt động tuần vừa qua lớp - văn nghệ Kế hoạch tuần : - Xây dựng kế hoạch thi đua lớp Hoạt động học sinh - Đánh giá hoạt động lớp tuần qua Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết kiểm điểm Đánh giá xếp loại tổ Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp - Nghiêm túc thực nội quy trường, nhiệm vụ HS - Thực tốt việc học - làm cho buổi học Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Tiết 1: Năm học: 2019 - 2020 Khoa học SỰ SINH SẢN I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nhận biết người bố mẹ sinh ra có số đặc điểm giống với bố mẹ - Nêu ý nghĩa sinh sản Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát,thảo luận nhóm Thái độ - Giáo dục HS có ý thức học II Nhiệm vụ học tập học sinh Tranh minh họa đọc SGK III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV 1.* Hoạt động khởi động : ( 1p) Bài mới; ( 30p) Giới thiệu chương trình * Hoạt động 1: Trị chơi “bé ai” -GV phổ biến cách chơi Chia đoạn: gồm đoạn : -Ai tìm hình thắng -Tổ chức HS chơi Kết thúc trò chơi tuyên dương cặp thắng +Tại tìm bố, mẹ cho bé? +Qua trị chơi ,các em rút điều gì? * Hoạt động 2: Làm việc với SGK Gv hướng dẩn thực -Yêu cầu HS trình bày kết theo cặp trước cã lớp -Yêu cầu hs thảo luận để tìm ý nghĩa sinh sản thông qua câu hỏi +Hãy nói ý nghĩa vủa sinh sản gia đình, dịng họ +Điều xãy người khơng có khả sinh sản Hoạt động HS hs đọc khoa học -Mỗi HS phiếu nhận phiếu có hình em bé sẻ tìm bố mẹ ngược lại hình bố mẹ sẻ tìm -HS rút kết luận trẻ em bố mẹ sinh có đặc điểm giống với bố mẹ -HS quan sát hình 1, 2, 3và đọc lời thoại với nhân vật hình -Các em tự liên hệ đến gia đình - HS làm việc theo cặp -HS rút kết luận: Nhờ có sinh sản mà hệ gia đình, dịng họ trì Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học - Xem Nam hay nữ Khoa học NAM HAY NỮ Tiết 2: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: -Nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội vai trò nam, nữ Kĩ năng: - Có ý thức tơn trọng bạn giới khác giới, không phân biệt bạn nam,nữ Thái độ - u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh Tranh minh họa SGK III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV 1.Kiểm tra cũ: ( 5p) +Em có nhận xét trẻ em bố mẹ chúng? +Sự sinh sản người có ý nghĩa nào? Bài mới; ( 30p) * Hoạt động 1: Sự khác nam nữ -Tổ chức cho HS thảo luận theo cặp +Trao đổi với để tìm số điểm giống khác bạn nam bạn nữ -GV phổ biến cách chơi Chia đoạn :gồm đoạn : Hoạt động HS Hs trả lời câu hỏi theo yêu cầu GV Con người có hai giới tính: Nam nữ -2HS ngồi cạnh tạo thành cặp +Giữa nam nữ có nhiều điểm giống nhau: Như phận thể giống nhau, học, chơi, thể tình cảm Nhưng có nhiều điểm khác như: nam thi cắt tóc ngắn, nữ lại để tóc dài, nam mạnh mẽ, nữ dịu dàng +Khi em bé sinh người ta dựa + Khi em bé sinh dựa vào vào phận sinh dục để biết bé trai quan thể để biết bé trai hay bé gái hay gái? -GV nhận xét ý kiến hs đưa kết luận: Ngoài đặc điểm chung nam nữ có khác biệt ,trong có -Hs đọc SGK khác cấu tạo chức -Đại diện nhóm quan sinh dục Đến đọ nam Cả nam nữ Nữ tuổi định quan sinh dục phát -Có râu -dịu dàng-mạnh -Mang Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 mẻ thai -Kiên nhẩn-tự -Cho tin bú -chăm sóc -trụ cột gia đình -đá bóng Làm bếp giỏi triển Làm cho thể nam nữ có nhiều -Cơ quan sinh dục tạc điều khác biệt mặt sinh học tinh * Hoạt động 2: Phân biệt đặc điểm sinh trùng học nam nữ -Yêu cầu hs mở SGK trang 8.Đọc tìm hiểu nội ung trị chơi: “Ai nhanh, đúng” +Do tác động hốc môn sinh dục nam -Hướng dẫn cách thực trò chơi nên đến độ tuổi định bạn -Cho hs nhóm có ý kiến khác nhóm nam có râu bạn, nêu lí làm vậy? +Vì em cho ràng có nam có râu? 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học -Địa lí VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA Tiết 1: I Mục tiêu - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Mô tả sơ lược vị trí địa lí giới hạn nước Việt Nam + Trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vừa có đất liền, vừa có biển, đảo quần đảo + Những nước giáp phần đất liền nước ta: Trung Quốc, Lào, Cam-pu- chia Kĩ năng: - Ghi nhớ diện tích phần đất liền Việt Nam, khoảng 330000 km2 - Chỉ phần đất liền Việt Nam bảng đồ, lược đồ Thái độ: II Nhiệm vụ học tập học sinh Qủa địa cầu, đồ giới III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động GV 1.* Hoạt động khởi động : ( 5p) Giới thiệu chương trình mơn địa lí lớp Bài mới: ( 30p) Giới thiệu bài: Việt Nam đất nước * Hoạt động 1: Vị trí địa lí giới hạn -Yêu cầu HS quan sát hình SGK +Đất nước Việt Nam gồm phận nào? +Chỉ vị trí đất liền ta lược đồ? +Phần đất liền nước ta giáp với Hoạt động HS hs đọc khoa học -HS quan sát hình +Đất liền, biển , đảo,và quần đảo +HS lược đồ +Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia +Đông nam Tây nam +Biển Đông Kế hoạch dạy học lớp – Tuần nước nào? +Biển bao bọc phía phần đất liền nước ta? +Tên biển gì? +Kể tên số đảo quần đảo nước ta? *Kết luận :Đất nước ta gồm có đất liền, biển , đảo, quần đảo, ngồi cịn có vùng trời bao trùm lãnh thổ nước ta -Gọi số HS lên bảng vị trí địa lí nước ta địa cầu +Vị trí nuớc ta có thuận lợi cho việc giao lưu với nước khác? Năm học: 2019 - 2020 +Đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Phú Quốc +Quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa +Việt Nam nằm bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á, nước ta phận Châu Á, có vùng biển thơng với Đại Dương nên có nhiều thuận lợi việc giao lưu với nước đường , đường biển đường hàng không -HS nhóm đọc SGK quan sát hình số liệu thảo luận nhóm +Hẹp ngang chạy dài có đường bờ biển cong hình chữ s -Đại diện nhóm trả lời -Nhóm khác bổ sung *Hoạt động 2:Hình dạng diện tích *Kết luận : Phần đất liền nước ta hẹp ngang chạy dài theo chiều Bắc Nam với +Phần đất liền nước ta có đặc điểm gì? đường biển cong hình chữ s chiều dài từ +Từ Bắc vào Nam theo đường thẳng phần Bắc vào Nam khoảng 1650 km nơi hẹp đất liền nước ta dài km? chưa đầy 50 km +Hơi hẹp ngang km? +Diện tích lãnh thổ nước ta khoảng bao -Mỗi nhóm dán bìa 2+ nhiêu km ? -HS nhận xét đánh giá đội dán +So sánh diện tích nước ta so với số song trước thắng nước bảng số liệu -Treo hai lựơc đồ trống lên bảng -Gọi hai nhóm HS tham gia trị chơi xếp hai hàng dọc phía bảng -Hô” bắt đầu” lần lược HS lên gắn bìa vào lược đồ trống -Khen thưởng đội thắng cuộc, động viên đội chưa thắng 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học - Xem “Địa hình, khống sản" Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 ... Thứ tư ngày 11 tháng năm 20 19 Tốn ƠN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ Tiết 3: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 20 19 - 2020 - Biết so sánh hai. .. -Thứ năm ngày 12 tháng năm 20 19 Toán Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 20 19 - 2020 Tiết 4: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ ( ) I-Mục tiêu - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: -... Thứ ba ngày 10 tháng năm 20 19 Tốn ƠN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Tiết 2: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 20 19 - 2020
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 5 tuần 1 năm học 2019 - 2020 chuẩn ktkn,