0

SKKN một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non nga liên năm học 2018 2019

22 59 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2020, 12:52

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA LIÊN NĂM HỌC 2018-2019 Người thực hiện: Lê Thị Hương Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Liên SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HOÁ, NĂM 2019 MỤC LỤC Tên đề mục Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Giải pháp 1: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức công tác giáo dục tư tưởng trị, Đạo đức tác phong sư phạm cho đội ngũ cán giáo viên, nhân viên 2.3.2 Giải pháp 2: Tăng cường lãnh đạo đạo cấp, nghành đoàn thể giáo dục mầm non, tuyên truyền xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ 2.3.3 Giải pháp 3: Xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 2.3.4 Giải pháp 4: Chỉ đạo thực đồng để nâng cao chất lượng tồn diện chăm sóc , nuôi dường, giáo dục trẻ 2.3.5 Giải pháp 5: Phối hợp nhà trường, gia đình, giáo viên thực chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ 2.3.6 Giải pháp 6: Tổ chức tốt công tác khen thưởng kỷ luật trường 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Trang 1-2 2 2 2-5 5-6 6-8 8-12 12-14 14-15 15-16 16-17 17 17-18 18-19 I MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Hiện Đảng nhà nước ta xác định giáo dục tảng phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực nhu cầu xã hội đaị đóng vai trị chủ yếu việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm lực hệ mai sau “Giáo dục quốc sách hàng đầu” giáo dục phải trước bước để nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để thực thành công mục tiêu chiến lược phát triển kinh tếxã hội Giáo dục mầm non nằm hệ thống giáo dục quốc dân giáo dục mầm non cấp học hệ thống giáo dục quốc dân, đặt móng ban đầu cho phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ trẻ em Việt nam Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non trách nhiệm chung cấp quyền, nghành, gia đình tồn xã hội Thực thành cơng chiến lược đó, địi hỏi nổ lực tâm lớn Đảng, nhà nước nghành giáo dục, coi giáo dục quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài Nghị TƯ khóa XIII khẳng định “ xây dựng đội ngũ nhân tố định chất lượng giáo dục đào tạo xã hội tôn vinh” Đội ngũ cán giáo viên có vị trí, vai trị to lớn việc định hậu quả, chất lượng giáo dục đào tạo người, đào tạo nguồn nhân lực, tài để thực hiên cơng nghiệp hố- đại hố đất nước, Do vấn đề cốt yếu phải tập trung cho giáo dục đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên phải đáp ứng yêu cầu đổi nghiệp giáo dục đào tạo thời kỳ hội nhập Nhiệm vụ đội ngũ quản lý giáo viên mầm non phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBGV theo giai đoạn, nâng cao chất lượng hiệu công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên mầm non Đổi chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng tích hợp nội dung nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ cách phù hợp với phát triển lứa tuổi trẻ trường mầm non Đạt mục đích đó, việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên việc làm cần thiết thường xuyên tiến hành liên tục Từ thực trang đội ngũ giáo viên nay, đại hội TƯ Đảng đánh giá “ Đội ngũ giáo viên thiếu số lượng nhìn chung thấp chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu vừa phải tăng nhanh quy mô, vừa phải nâng cao chất lượng hiệu giáo dục” Là người cán quản lí, tơi thấy phải tập trung xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên cho tốt để thực tốt cơng tác chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ tốt trường mầm non chọn đề tài " Một số biện pháp quản lý, đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Nga Liên năm học 2018 – 2019” 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Nhằm bồi dưỡng nâng cao lực nghiệp vụ chuyên môn kỹ sư phạm, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên - Nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên nắm vững chương trình tổ chức tốt hoạt động chăm sóc – ni dưỡng- giáo dục có hiệu lĩnh vực giáo dục góp phần hình thành phát triển nhân ban đầu cho trẻ 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản lý, đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non Nga Liên- huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp quan sát - Phương pháp trắc nghiệm, điều tra - Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng kết - Phương pháp nêu gương, động viên, khen thưởng, NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến Cơ sở khoa học: Hội đồng sư phạm (tập thể sư phạm) tập thể lao động lĩnh vực giáo dục, tập thể tổ chức chặt chẽ nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ thống nhất, chất lượng giáo dục phụ thuộc hoàn toàn vào đội ngũ giáo viên Cơ sở pháp lý: Thực Theo thông tư 28/ 2016/TT- BGĐT ngày 30 tháng năm 2016 BGD ĐT thực hoạt động chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ Thực theo QĐ 02 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non làm cẩm nang để đánh giá Thực QĐ số 2569/ QĐ- UBND Tỉnh Hóa ngày tháng năm 2018 kế hoạch thực ban hành kế hoach thời gian thực nhiệm vụ năm học 2018- 2019 QĐ 149/2006/QĐTTg ngày 23.6.2006 TTCP điều I có quy định vai trò, nhiệm vụ, chất lượng giáo viên mầm non việc ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ để tìm biệp pháp đạo tốt thực Chỉ thị 06 Bộ trị, Chỉ thị 03 trung ương Đảng học tập làm theo gương đạo đức HCM, thị 03CT/TU ngày 14 tháng năm 2013 Bộ trị gắn thực vận động thầy cô giáo gương đạo đức tư học sáng tạo phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.Thực hướng dẫn tài liệu bồi dưỡng thường xuyên năm 2018- 2019 giáo dục đào tạo.[1] Cơ sở thực tiễn: vai trị, vị trí, tầm quan trọng giáo dục mầm non trường mầm non, chất lượng giáo viên mầm non để thực tôt việc quản lý, đạo nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên vững mạnh việc làm cần thiết, thường xuyên liên tục chất lượng đội ngũ cán giáo viên có ảnh hưởng định đến chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Thuận lợi : - Đội ngũ CBGV nhân viên: gồm 27 CBQL 3, giáo viên nhà trẻ mẫu giáo 18, nhân viên 1, cô nuôi 6, độ tuổi 50 cô; từ 30 đến 50 18 cô; 30 tuổi cô Chi Đảng tổng 16 Đ/C( 11 Đ/C gốc giáo) đạt trình độ chuẩn trở lên, có lực tay nghề chun mơn vững vàng, có kinh nghiệm cơng tác chăm sóc ni dưỡng trẻ, say mê, yêu nghề nghiệp, tự giác học hỏi để nâng cao trình độ, ln cố gắng vươn lên để khẳng định mình, đồn kết gắn bó với nhà trường giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Cơ sở vật chất : Nhà trường có khu trường đảm bảo đủ phòng học 12 phòng kiên cố, phịng chức năng, có đủ phịng bếp, khu vệ sinh, trang bị đồ dùng đồ chơi tối thiểu phục vụ cho độ tuổi - Số lượng điều tra: Tổng 608 cháu nhà trẻ 257 cháu ; MG 352 cháu - Số lượng huy động: Tổng 415 cháu nhà trẻ 75 cháu= 29.2% MG 340 cháu = 97% - Trường mầm non Nga Liên lãnh đạo đạo trực tiếp Phịng GD&ĐT huyện Nga Sơn, cấp uỷ Đảng, quyền địa phương, ban nghành đoàn thể toàn xã đóng góp cho nghiệp giáo dục xã nhà Sự ủng hộ nhiệt tình bậc phụ huynh học sinh địa bàn xã nên công tác chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ ln đảm bảo, trường lớp ngày khang trang, đảm bảo Xanh – Sạch - Đẹp nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia, công nhận chuẩn lại năm 2015, tập trung tiến tới phấn đấu đạt chuẩn mức độ II năm 2020 tới * Những khó khăn Theo thơng tư 02 chuẩn GVMN có đủ đội ngũ song trình độ giáo viên khơng đồng độ tuổi trình độ chun mơn, thiếu giáo viên nên hoạt động chun mơn cịn bất cập Chưa có vườn cổ tích, sân vườn, sân khấu ngồi trời theo quy cách để thực cháu có đủ điều kiện để hoạt động Cơ sở vật chất thiếu số phịng chức năng, Kinh phí chi đầu tư cho thiết bị đại chưa có, đồ dùng đồ chơi hạn chế chưa đủ theo quy định Phụ huynh xã theo đạo thiên chúa giáo chiếm 98 % nhận thức chưa quan tâm mức nhiều hạn chế * Khảo sát chất lượng giáo viên trẻ Căn thực trang với kết đạt năm học qua chất lượng trẻ, xếp loại theo thông tư 02/ 2008/QĐ- BGDDTqui định chuẩn GVMN năm 20172018 Kết đánh giá giáo viên Xếp loại chung Tỷ Trung TT Nội dung Số Xuất Tỷ Tỷ lượng lệ Khá lệ sắc bình lệ % % % Xếp loại theo 22 32 10 46 22 thông tư 02 Kết đạt trẻ Ni Chăm sóc Giáo dục dưỡng Số T Độ Chưa Cân nặng Chiều cao Tỷ Đạt cháu T tuổi đạt lệ ăn KBT KSDD KBT KTC S % SL TL % SC % SC % SC % SC % BT L % Nhà trẻ 75 cháu Mẫu giáo 340 cháu 94.7 5.3 314 92.4 26 7.6 71 69 92 315 92.6 25 7.4 100 65 86.7 10 13.3 340 100 301 88.5 39 11.5 75 Qua khảo sát đầu năm số giáo viên theo thông tư 02, kết đạt nhóm lớp thực chương trình , kết đạt trẻ chưa cao Là cán quản lý chịu trách nhiệm chung nhà trường Tơi trăn trở để tìm biện pháp, phương pháp đạo cho việc quản lý đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường nhằm đạt hiệu cao 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Giải pháp 1: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức công tác giáo dục tư tưởng trị, Đạo đức tác phong sư phạm cho đội ngũ cán giáo viên, nhân viên Trong nhà trường nói chung trường mầm non nói riêng, việc hợp tác giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán quản lý yếu tố quan trọng , đảm bảo thống chặt chẽ cơng tác ni dưỡng, chăm sóc giáo dục cháu Tạo đồn kết tình bạn chân thành thành viên tập thể sức mạnh nhà trường tạo tính găn bó u mến cơng việc thành viên Việc thực vận động phong trào thi đua toàn nghành tiếp tục thực thị 05- CT/ TW ngày 15/5/2016 trị kế hoạch Đảng ủy xã nga liên hướng dẫn việc đảy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phong trào thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch đến toàn thể CB giáo viên, nhân viện nhà trường , CBGV cam kết thực với nhà trường, với chi trường, nhà trường theo dõi, đánh giá sơ kết ,tổng kết theo định kỳ, Nêu gương điển hình có hồ sơ sổ sách lưu nhà trường, hàng kỳ nêu gương điển hình thực tốt làm sở bình xét thi đua cuối năm Đã sử lý kịp thời phát giáo viên khơng soạn giáo án, có lúc thiếu trách nhiệm trẻ, hồ sơ sổ sách chưa đúng, giấc làm việc chưa khoa học đến trường muộn so với quy định nhà trường Tạo mối quan hệ giáo viên theo đạo thiên chúa với giáo viên ngồi đạo khơng tơn giáo bên lương tạo hài hòa lương tạo hài hịa lương giáo đồn kết nhà trường, đồng thời cần lắng nghe dư luận tập thể để phán đốn, phát tình hình chung, giải kịp thời thắc mắc mâu thuẫn tập thể, tạo hài hịa, gắn bó thành viên tập thể Để nâng cao nguyên tắc công bằng, tôn trọng yêu cầu cá nhân tập thể chị em cốt cán nhà trường trước hết phải quan hệ tốt với nhau, sở đồn kết đấu tranh phê bình tự phê bình để thực tin yêu tập thể Xây dựng mối quan hệ,tinh đoàn kết Tình bạn thân thiết quan tâm chia sẻ lẫn Hình ảnh: bồi dưỡng nhận thức giáo dục trị tư tưởng cho CBGV, NV đầu năm học Kết quả: 27/27= 100% CBGV nhân viên viết cam kết thực hiện, viết kế hoạch cá nhân, 100% CBGV Đảng viên chi nhà trường theo dõi thực tốt nhiệm vụ trị, cơng tác tư tưởng trị tư tưởng, thực nhiệm vụ tổ chức Đảng nhiệm vụ giao CBGV thực tốt, tạo nên mơi trường đồn kết khơng vi phạm đạo đức nhà giáo 2.3.2 Biện pháp 2: Tăng cường lãnh đạo đạo cấp, nghành đoàn thể giáo dục mầm non, tuyên truyền xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ Tăng cường vai trị sư lãnh đạo Đảng cơng tác giáo dục đào tạo ” coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu” tham mưu cho cấp ủy quyền địa phương với mục tiêu làm tốt cơng tác đón xã đạt chuẩn nơng thơn năm 2018, làm tôt công tác phối hợp với tổ chức đoàn thể để thực tốt giáo dục đào tạo với nhiệm vụ để chất lượng chăm sóc ni dưỡng giáo dục cháu tốt, cạnh tranh với trường mầm non khác Huyện, thu hút niềm tin bậc phụ huynh không để phụ huynh đưa em học tập nơi khác nhà trường phải có đủ sở vật chất khang trang đầy đủ Vào đầu năm trước nghỉ hè tơi đạo thống kê tồn đến đầu năm học nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch tu sửa trình UBND xã sửa hiên nhà trứơc sau lớp học, xây nhà vệ sinh , Xây nhà bảo vệ trường, thay toàn đường điện sáng,xây nhà xe mới, sửa lại đường rãnh thoát nước, xây vườn cổ tích tơi lập kế hoạch Đã làm tờ trình trình UBND xã cho chủ trương sau họp BCH hội phụ huynh thực Tuyên truyền cho bậc phụ huynh phát động sưu tầm phế thải thiên nhiên bệ chuối bẹ cau, bẹ ngô, vỏ ngao vỏ hến , hộp giấy long bia long nước ngọt, để phụ huynh hiểu ý nghĩa việc làm đồ dùng đồ chơi cho cháu, đóng góp mua đồ dùng đồ chơi phục vụ cho dạy học Phát động CBGV tự làm đồ dùng dạy học đồ chơi có nhiều đồ dùng phục vụ hoạt động học tập vui chơi cho cháu với nhà trường có số lượng giáo viên trẻ khơng đơng so với độ tuổi cao tuổi song với nhiều năm nhà trường phát động năm học tiếp tục làm sản phẩm phục vụ cho chủ đề, độ tuổi trường, nguyên vật liệu phụ huynh đống góp tính quy tiền có giá trị cháu Trong cơng tác xã hội hóa giáo dục nhà trường trọng có quan tâm tổ chức xã hội cac nhà hảo tâm , số doanh nghiệp đóng góp ủng hộ loa chuyên sử dụng cho giáo dục thể chất, sửa lại bồn hoa vườn trường làm bãi tập vận động cho cháu thực ngồi trời.Làm vườn cổ tích để cháu thăm quan học tập, làm sân khấu trời, xây bếp nhà xe cho giáo viên sớm so với dự kiến (Hình ảnh: Tổ chức hội thi làm đồ dùng tự tạo) Kết quả: Với công tác tham mưu, tuyên truyền đạo động nhà trường Hồn thiện sở vật chất, có đủ đồ dùng, đồ chơi vật liệu học liệu phục vụ theo chủ đề độ tuổi cho cháu Chất lượng giáo dục nhà trường tốt, có nhiều đồ dùng có giá trị sử dụng cao.Với tổng kinh phí UBND xã tu sửa làm 975.000đ ( Chín trăm bảy mươi năm triệu đồng) Kinh phí phụ huynh nhà hảo tâm 55.000đ ( năm mươi lăm triệu đồng) 2.3.3 Giải pháp 3: Xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Căn vào nhiệm vụ năm học, biến động nhân nhà trường đồng chí nghỉ hưu, vào lực chun mơn, điều kiện hồn cảnh, sức khỏe đội ngũ nhà trường tư đầu năm học phân công nhiệm vụ mong muốn ổn định tối đa việc thực nhiệm vụ Coi trọng quản lý lao động - quản lý lao động bao gồm quản lý thời gian, hiệu lao động Ban giám hiệu phân cơng hợp lý theo nhóm, lớp Theo quan điểm tơi phân cơng, xếp chọn giáo viên trẻ, có lực chuyên mơn vững phân cơng phụ trách lớp 5-6 tuổi lứa tuổi trẻ chuẩn bị vào lớp 1, nên cần trang bị số kiến thức điều kiện cần thiết để có đủ tâm kiến thức bước vào trường Tiểu học Với giáo viên có tuổi nghề lâu năm, có sức khỏe, có hồn cảnh gia đình ổn định, đảm bảo chun mơn, có kinh nghiệm chăm sóc cháu nhỏ phân cơng vào nhóm từ 18-36 tháng, cịn giáo viên khác phân cơng vào nhóm lớp 3- tuổi, 4-5 tuổi Nhà trường chia làm tổ, tổ có tổ trưởng chịu trách nhiệm tồn hoạt động tổ mình, nhóm lớp 1.5 giáo viên/ Lớp, giáo viên phải đảm nhiệm chức chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục thực hoạt động khác cần thiết Trong trình phân công xếp đội ngũ cán giáo viên trước hết tơi xây dựng kế hoạch, trình UBND xã phê chuẩn, họp Ban giám hiệu nhà trường , họp đoàn thể nhà trường; họp hội đồng nhà trường triển khai có hình thức giáo viên tự nhận; Phân công ban giám hiệu; Tổ chức bắt thăm Các hình thức dân chủ khách quan để ủng hộ theo hình thức phân cơng nhiệm vụ Mặt khác việc xây dựng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ việc làm thường xuyên Hiệu trưởng quản lý nhà trường Trước tiên phải xây dựng đội ngũ đủ số lượng giáo viên hoạt động liên tục ngày không giống cấp học khác, số lượng giáo viên nhà trường thiếu giáo viên đứng lớp tơi làm tờ trình, tham mưu cho Đảng ủy,UBND xã, trình ban đại diện phụ huynh, họp phụ huynh toàn trường chấp nhận cho hợp đồng GVđể chăm sóc cháu với mức chi trả hàng tháng 2.200.000Đ/ cô Dự thăm lớp, thao giảng, dạy mẫu,soạn giáo án mẫu tổ chức thường xuyên theo kế hoạch chuyên môn Hàng tháng đạo sinh hoạt chuyên môn lần , họp hội đồng trường lần cử đồng chí chun mơn chưa vững trình bày rút kinh nghiệm hoạt động ngày thân đạo thực tốt công tác theo dõi, kiểm tra đánh giá giáo viên hình thức kiểm tra đa dạng phù hợp với đối tượng Có thể nói việc tổ chức tốt buổi thao giảng, kiến tập trường cần thiết, hoạt động với đề tài cụ thể ví dụ sinh động giúp cho đồng chí giáo viên ”Mắt thấy tai nghe” mà học lý thuyết, nghe giảng viên bồi dưỡng Nhận thức vấn đề này, trường tổ chức tốt tiết thao giảng, kiến tập trường Ví dụ: Tổ chức kiến tập phát triển vận động bốn độ tuổi 25 – 36 tháng tuổi Bé, Nhỡ, Lớn” Khi tổ chức kiến tập, lựa chọn giáo viên vững vàng chun mơn, có kinh nghiệm giảng dạy tổ trưởng chuyên môn dạy giáo viên dạy giỏi Như cô Mai Thị Thu tiết vận động nhóm 25 – 36 tháng, Trần Thị Vân dạy tiết vận động lớp 3- tuổi, cô Lê Thị Vân dạy tiết vận động lớp -5 tuổi, cô Trần Thị Tâm dạy vận động lớp – tuổi Trước tổ chức cho đồng chí giáo viên dự Chúng tơi phải duyệt trước giáo án, đề số tình sư phạm xảy giúp giáo viên cách xử lý hợp lý Lồng ghép nội dung tích hợp hiệu cao Sau buổi kiến tập cho tất giáo viên nhận xét góp ý kiến để rút kinh nghiệm cho tiết dạy ưu điểm tồn dạy Chính việc nhận xét cá nhân giáo viên cho dạy bạn giúp họ học tập đồng nghiệp tốt hạn chế tồn mà bạn mắc phải để áp dụng vào thực tế dạy trẻ hàng ngày (Hỉnh ảnh: BGH dự thao giảng) Ngoài lớp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn mà giáo viên cử học, CBGV phải tự học tự bồi dưỡng nhiều hình thức khác nhau100% CBGV đăng ký học bồi dưỡng thường xuyên, ban giám hiệu từ đầu năm học cung cấp tài liệu cho giáo viên tự nghiên cứu tập san , báo chí, tạp chí khoa học giáo dục có liên quan đến nghành học mầm non nghiên cứu để học tập Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm trọng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên từ đàu năm học nhà trường tổ chức cho CBGV đăng ký viết SKKN hội đồng khao học nhà trường tổ chức đánh giá xếp loại sáng kiến xếp loại A cấp trường nhà trường gửi hội đồng khoa học cấp Huyện, nhà trường có SKKN đạt xếp loại cấp tỉnh bảo lưu Tổ chức tốt hội thi nhà trường từ đầu năm học tổ chức hội thi trang trí nhóm lớp, thi xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non năm học trường sơn lại tồn nên tơi bố trí thời gian vào đầu tháng giao nhiệm vụ cho tổ chun kẻ vẽ cịn lai nhóm khác dọn vệ sinh trang trí góc Chỉ đạo tổ chức tốt hội thi ” Bé khỏe bé tài cấp trường” Hội thi triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp trường , qua hội thi giúp giáo viên tích cực bồi dưỡng học tập lẫn 10 ( Hình ảnh: Phát động giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi) Tạo điều kiện cho giáo viên học phòng giáo dục mở liên kết với trường đại học nhằm nâng cao trình độ đào tạo năm học có Đ/C theo học Có Đ/C học quản lý giáo dục Huyện, Đ/C hoc lớp trung cấp trị tai Huyện Thực dự đột xuất, kiểm tra toàn diện, đạo tốt tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá xếp loại giáo viên mầm non tơi có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên tư đánh giá nhận xét phiếu đánh giá nộp lên nhà trường, nhà trường tổ chức nhận xét đối chiếu với theo dõi hoạt động thực tế giáo viên, nộp lên cấp theo quy định để có biện pháp quản lý, bồi dưỡng nâng cao lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên nhà trường.Tổ chức tốt buổi họp hội đồng trường theo dúng định kỳ, đạo họp tổ chuyên môn, tổ chức tốt chuyên đề thông qua học lý thuyết thực hành nhóm lớp mời dự họp Kết quả: chất lượng đội ngũ giáo viên năm học 2018- 2019 nhà trường nâng lên rõ rệt, Kiểm tra xếp loại tốt 21 HĐ, xếp loại 16 HĐ, Chưa đat YC HĐ Hội thi giáo viên giỏi trường có 19 Đ/C đạt GV giỏi trường= 100%, thi cấp huyện cô đạt= 100%, đánh giá chất lượng nhà trường tốt Công tác tự học tự bồi dưỡng thường xuyên CBGV nhân viên phong trào nhà trường 11 2.3.4 Giải pháp 4: Chỉ đạo thực đồng để nâng cao chất lượng tồn diện chăm sóc , nuôi dường, giáo dục trẻ Đánh giá phát triển trẻ q trình thu thập thơng tin trẻ cách có hệ thống, có mục tiêu chương trình giáo dục mầm non mà giáo viên phải thực theo dõi phát triển trẻ điều chỉnh kế hoạch giáo dục để có việc đánh giá hoạt động giáo viên dân chủ Kiểm tra vừa điều tra xem xét kết trình, việc kết thúc, vừa chuẩn bị điều kiện cần thiết cho trình quản lý đạo Kiểm tra trước hết tiến cá nhân tập thể công tác, phát huy mặt tốt, mặt tích cực, ngăn chặn uốn nắn lệch lạc cá nhân tập thể tiến hành công việc Kiểm tra tác động đến hành vi người, nâng cao tinh thần trách nhiệm họ, kiểm tra phải thúc đẩy tự kiểm tra Một thực tiễn đặt nhà trường dù mạng lưới kiểm tra có sát đến đâu người quản lý theo sát việc làm giáo viên Vấn đề đặt phải cho cán giáo viên phải biết tự giác, chủ động thực phương pháp mực tiêu giáo dục q trình kiểm tra góp phần hình thành ý thức lực tự kiểm tra cơng việc thân cán giáo viên Trong thời gian qua, nhà trường tập trung làm tốt công tác kiểm tra theo nội dung sau: Kiểm tra kế hoạch (kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch tự bồi dưỡng) Kiểm tra việc tổ chức dạy Khâu chăm sóc giáo viên bao gồm: Việc thực vệ sinh vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh phòng học, phòng ăn, vệ sinh đồ dùng đồ chơi; việc tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, kiểm tra việc phát triển thể lực, phát triển trẻ qua biểu đồ tăng trưởng Kiểm tra chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục khác hoạt động vui chơi, hoạt động trời, việc thực lồng ghép nội dung giáo dục ngày hội, ngày lễ vào chương trình Qua cơng tác kiểm tra, theo dõi, góp ý, góp phần quan trọng việc khắc phục hạn chế, tồn kịp thời Giáo viên biết khai thác mạng nội dung, mạng hoạt động cách phù hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động ngày cách lơgíc, sáng tạo, mục tiêu đề cho hoạt động phù hợp với trẻ lớp, việc xây dựng kế hoạch cho chủ đề giáo viên biết cân đối đề tài theo lĩnh vực phát triển, cân đối truyện thơ đặc biệt trọng câu chuyện ngắn nội dung mang tính giáo dục cao trẻ Xây dựng kế hoạch vui chơi phù hợp tổ chức hoạt động vui chơi thường xuyên đảm bảo theo yêu cầu, trẻ có hứng thú 12 chơi Tổ chức đầy đủ hoạt động trời theo kế hoạch với nhiều nội dung khác nhau, không gây nhàm chán trẻ Hướng dẫn cho giáo viên cách đánh giá phát triển trẻ Như biết đánh giá giáo dục mầm non có liên quan đến nhiều mặt nhìn chung chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non phải phản ánh qua kết đạt trẻ, khâu khác điều kiện đem lại kết Vì đánh giá trẻ khâu quan tâm q trình chăm sóc giáo dục trẻ, thực trạng việc đánh giá trẻ giáo viên nhà trường hạn chế, đánh giá chưa kịp thời, chưa nắm nội dung, hình thức, phương pháp đánh giá trẻ, qua cơng tác kiểm tra, phát cho giáo viên biết điểm việc đánh giá trẻ mục đích đánh giá: Đánh giá mức độ đạt được, chưa đạt khả nhận thức, kỹ hành động, thái độ ứng xử trẻ làm sở lập kế hoạch hoạt động giáo dục cách linh hoạt phù hợp với khả đa số trẻ lớp theo độ tuổi Nội dung đánh giá: Căn vào mục tiêu giáo dục tổng quát trẻ độ tuổi mà cụ thể theo lĩnh vực phát triển trẻ Hình thức đánh giá: Đánh giá thực theo cách: Đánh giá thường xuyên qua hoạt động hàng ngày trẻ Đánh giá định theo giai đoạn cụ thể như: Đánh giá phát triển mặt mặt trẻ sau vài tháng hay học kỳ, hay năm Đánh giá định kỳ thường nhằm đánh giá chung phát triển mặt trẻ để nhìn nhận kết trình giáo dục * Các kênh đánh giá trẻ bao gồm: - Trẻ tự đánh giá mình, ví dụ trẻ nêu ý kiến thành tích thân Đánh giá bạn bè, trẻ nhận xét kết học tập bạn - Đánh giá từ phía giáo viên: Giáo viên nhận xét trình hoạt động trẻ tinh thần khen ngợi, động viên khuyến khích trẻ học tập tốt Tránh lời chê trách nặng nề làm cho trẻ nhụt chí, tự tin vào khả thân Nếu trẻ có điều chưa thực tốt giáo viên nhẹ nhàng nhắc nhở, hướng dẫn trẻ tiếp tục hồn thiện cơng việc + Đánh giá sản phẩm trẻ kết hoạt động giáo dục Trong trình kiểm tra, nhằm cho giáo viên cách cụ thể việc làm chưa làm tiết dạy, loại hoạt động, việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi lớp trẻ, giáo viên có ghi chép vào sổ góp ý cách cụ thể, rõ ràng để lần sau khơng cịn mắc phải sai sót góp ý Qua kiểm tra uốn nắn số sai lệch giáo viên 13 công tác giáo dục Từ có biện pháp cụ thể giúp giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo dục trẻ có chất lượng tốt Cơng tác chăm sóc ni dưỡng giáo dục nhà trường trọng phối hợp với trạm y tể xã khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, theo dõi tiêm chủng, phát bệnh tật phối hợp gia đình chăm sóc sức khỏe cho trẻ Về ni dưỡng đạo tốt hợp đồng lương thực thực phẩm , xây dựng thực đơn phù hợp tổ chức bũa ăn hợp lý để đảm bảo định lượng Clo cho độ tuổi trẻ để đủ định lượng quy định Lương thực, thực phẩm phải hợp đồng tươi ngon, thời gian dài dịch bệnh thực phẩm địa bàn Tỉnh ta với đạo chặt chẽ thân đẫ tránh rủi ro cháu an toàn tuyệt đối cho Các cháu, đạo giáo viên báo ăn số lượng, đạo nhóm lớp ý giấc ngủ trẻ nhà trường Về chất lượng giáo dục có trì số lượng huy động phải nâng cao chất lượng giáo dục trước hết tơi phải có đủ đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02/ BGD quy định cho cháu, độ tuổi trẻ, đạo giáo viên thực chương trình giáo dục theo độ tuổi trẻ, thực tốt hồ sơ sổ sách đặc biệt đạo tốt công tác xây dựng môi trường giáo dục bên bên để trẻ học chơi , chơi mà học đảm bảo chuyên đề lấy trể làm trung tâm Kết quả: 12/12 nhóm lớp giáo viên xây dựng chương trình thực đánh giá trẻ tốt, qua kiểm tra, khơi dạy tự giác chủ động đồng chí, chất lượng hoạt động nhà trường nâng lên, Có nhiều kết lưu lại hồ sơ sổ sách chuyên môn nhóm 100% phụ huynh xem theo dõi hồ sơ cá nhân trẻ để thấy tiến trẻ có biện pháp phối hợp với giáo viên giáo dục trẻ tốt có nhiều đồng chí giáo viên làm để bình xét cuối năm theo qui định nhà trường đề 2.3.5 Giải pháp 5: Phối hợp nhà trường, gia đình, giáo viên thực chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ Ngay từ đầu năm học với nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai kế hoạch tới nhóm lớp để chủ động phối hợp với cha mẹ trể để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thành lập ban chấp hành phụ huynh lớp, nhà trường hoạt động theo quy định điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh Bộ giáo dục đào tạo ban hành thống họp phụ huynh tháng lần nhà trường thống đóng góp mua sắm đồ dùng phục vụ ăn bán trú cho trẻ, mức tiền ăn hàng ngày, đồ dùng dụng cụ vệ sinh phục vụ cho cháu thống nhát phụ huynh sau nhà trường trình Đảng ủy UBND xã cho chủ trương để thực 14 Kết hợp cơng tác tun truyền tơi có biện pháp hình thức hướng dẫn cha mẹ trẻ cách chăm sóc, ni theo khoa học mời Ban đạo phòng chống suy dinh dưỡng xã mời phu huynh đến trường tổ chức học tập trường, Phát động phụ huynh mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi nhà Thông tin cho phụ huynh sức khỏe cháu thơng qua góc tuyên , qua tuyên truyền giáo viên trao đổi với bậc phụ huynh, truyền lớp xây dựng, đóng góp tiền mua sắm đồ dùng vệ sinh cho trẻ, năm học nhà trường làm toàn hệ thống rửa tay vòi nước chảy khơng có kinh phí vận dụng tinh thần số phụ huynh biết làm nghề khí dùng tơn cao cấp, inooc làm hồn thành từ đầu năm học đưa vào sử dụng tốt (Hình ảnh: Trẻ rủa mặt, rửa tay vòi nước) Kết quả: Số phụ huynh tham gia họp kỳ họp 397 người đạt 90% ủng hộ mua sắm đồ dùng trang bị cho chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ 78000.000 đ Đóng góp 35 cơng thợ Trẻ đảm bảo an tồn tuyệt đối trường phát triển hài hịa không xảy ngộ độc dịch bệnh 2.3.6 Giải pháp 6: Tổ chức tốt công tác khen thưởng kỷ luật trường Thi đua đưa hết tài năng, sức lực nhằm thúc đảy đạt thành tích tốt nhất, Thi đua khen thưởng việc làm quan trọng phát triển lên nhà trường từ đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch khen thưởng, thành lập hội đồng thi đua gồm: Hiệu trưởng chủ tịch hội đồng, Phó hiệu trưởng làm phó chủ tịch hội đồng, tổ trưởng làm ủy viên có tổ trưởng phân cơng gồm tổ mẫu giáo, tổ nhà trẻ, tổ nuôi Thông qua ngày hội nghị giáo viên đầu năm 15 Tổ trưởng mẫu giáo, tổ trưởng nhà trẻ, tổ trưởng nuôi dưỡng bình xét thi đua hàng tháng, học kỳ tổng kết năm học, phong trào thi đua, xét sở nhiệm vụ tổ đăng ký thi đua từ đầu năm học, thực thông tư 1700/ 2011/TT- BGDĐT nghị định 56/2015NĐ/CP phủ đánh giá phân loại Cán bộ,công chức, viên chức Nhà trường xây dựng kế hoạch lập quỹ khen thưởng từ tiền đóng góp tự nguyện phụ huynh thực theo quy chế hội phụ huynh thăm hỏi chi cho khen thưởng giáo viên cháu Yêu cầu phải đảm bảo công bằng, kịp thời, đánh giá mức nỗ lực CBGV, cháu, thành tích đạt để khen thưởng Trong cơng tác đồn thể cơng đồn trường kết hợp với nhà trường thực tốt theo dõi chuyên môn hoạt động phong trào môi trường giáo dục toàn chi em nữ làm cho chị em ý thức ln phải đồn kết nội Lương – Giáo đoàn kết thể thân thiện Bám vào đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm CBGV nhân viên hoạt động thực tế để đánh giá Kết quả: Với yêu cầu thực đạo đội ngũ giáo viên, không ngừng thi đua thực hiện, sôi hoạt động nhà trường theo quy định quy trình xét thi đua, khen thưởng cán giáo viên, nhân viên thực nghiêm túc Hội khuyến học ban chấp hành hội phụ huynh nhà trường chi tổng kinh phí chi 21 triệu đồng, chi cho CBGV, cháu có thành tích, tạo phấn khởi làm đà cho năm học 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Từ kinh nghiệm " Quản lý đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên Mầm non” trường áp dụng thực từ đầu năm học đến đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có nhiều chuyển biến rõ rệt, giáo viên nắm vững phương pháp dạy mơn, hình thức tổ chức các hoạt động dạy linh hoạt sáng tạo, có tác phong sư phạm tốt Kết năm học 2018 – 2019 Kết đạt trẻ Chăm sóc Ni Giáo dục dưỡng Số T Độ Chưa Cân nặng Chiều cao Tỷ Đạt cháu T tuổi đạt lệ ăn KBT KSDD KBT KTC S % SL TL % SC % SC % SC % SC % BT L % Nhà trẻ 75 cháu 73 97.3 2.7 72 96 75 100 71 94.6 5.4 16 Mẫu giáo 343 cháu 330 96.2 13 3.8 329 95.9 14 4.1 Số cháu tăng so với đầu năm học cháu Kết đánh giá giáo viên TT Nội dung Số lượng Tốt Tỷ lệ % 343 100 328 95.6 Xếp loại chung Khá Tỷ Đạt lệ % 28.6 10 47.6 4.4 15 Tỷ lệ % Xếp loại theo 21 23.8 thông tư 25,26 100% cán bộ, giáo viên nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Kỹ cương, nề nếp nhà trường giáo viên tự giác chấp hành cách nghiêm túc - Đội ngũ giáo viên đoàn kết, thống cao cơng tác, có tâm huyết với nghề, có tinh thần tương thân - tương ái, thực tốt quy chế chun mơn ngành, nhiệt tình, động ln ln hồn thành nhiệm vụ giao - Trình độ trị, trình độ chun mơn giáo viên nâng cao rõ rệt *Đối với nhà trường: Được phòng giáo dục đánh giá cao việc xây dựng môi trường giáo dục lấy tret làm trung tâm, trường có chất lượng tốt so với trường huyện lần kiểm tra trung tâm y tế Tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm đánh giá chất lượng tốt, trường bạn thăm quan Lưu trữ hồ sơ minh chứng Làm tài liệu để có sở cho CBGV tham khảo * Đối với thân: Để có tập thể sư phạm vững mạnh người hiệu trưởng phải thực có lực biết xoay chuyển tình hình, thực chim đầu đàn, dám đứng mũi chụi xào hoàn cảnh làm việc tự giác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.Quam tâm tạo điều kiện mặt, gần gũi chị em, giải kịp thời thắc mắc có Trên biện pháp quản lý, đạo nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên mà mạnh dạn đề xuất, biện pháp người làm công tác quản lý biện pháp học, biện pháp sưu tầm, tự suy nghĩ phải biết sử dụng biện pháp cách hợp lý, khéo léo khoa học việc đạt hiệu chất lượng cao KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 17 Việc quản lý đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên có ý nghĩa định với nghiệp giáo dục đào tạo Vì tập thể giáo viên đóng vai trị định việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đây việc làm khó địi hỏi người cán quản lý phải có tâm tầm nhìn, có lực sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt khơng phụ thuộc vào yếu tố nhà trường mà phụ thuộc vào yếu tố bên nhà trường tầm tay người quản lý Trải qua năm làm công tác quản lý thông qua việc nghiên cứu tài liệu quản lý giáo dục, đề xuất số giải pháp nhỏ để góp phần vào cơng tác xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên, nhõn viờn nhà trường Mầm non yêu cầu người quản lý Người quản lý phải biết lắng nghe ý kiến dư luận quần chúng có thói quen phê tự phê Thực dân chủ điều kiện Có ý thức chăm lo đến đời sống cán giáo viên Xây dựng đội ngũ giáo viên nhiệm vụ quan trọng mang tính định đến thành đạt nhà trường, xây dựng đội ngũ giáo viên cá nhân cho nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp, để có đội ngũ cán giáo viên vững mạnh phải đoàn kết lãnh đaọ nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm có lực sáng tạo, người cán quản lý phải gương mẫu có uy tín với tập thể sư phạm, với cán quyền địa phương nơi trường đóng Có kế hoạch xếp bồi dưỡng chuyên môn, sử dụng nhân lực cách hợp lý Vận dụng kết hợp phương pháp quản lý giáo dục cách sáng tạo Biết phát huy tác dụng khả tiền lực lượng, tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể nhà trường, biết vận dụng hết khả năng khiếu giáo viên nhà trường Thường xuyên giáo dục tư tưởng trị để giáo viên có nhận thức đắn vai trị vị trí trách nhiệm cơng tác giáo dục nhằm nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần tập thể thực tốt mục tiêu giáo dục đào tạo nhà trường đề Những CBGV làm tốt khen ngợi kịp thời, người chưa làm tốt biết động viên, bồi dưỡng yếu theo thời điểm nội dung, mục đích cần đạt Đội ngũ CBGV có chất lượng q trình làm việc người đạo lãnh đạo nhà trường tạo lên mơi trường sư phạm có chất lượng thu hút lòng tin Đảng, cấp lãnh đạo , tồn thể bậc phụ huynh khơng xã mà cịn có xã lân cận gửi cháu vào trường ngày đông hơn, thành cơng lớn nhà trường 3.2 Kiến nghị 18 Qua nghiên cứu vấn đề xin nêu số ý kiến đề xuất sau: Trình độ giáo viên nhìn chung cịn thấp so với yêu cầu nghành giáo dục cần có hình thức đào, bồi dưỡng tích cực cấp để chị em tham gia học tập chức, qui ,tổ chức nhiều đợt thi tay nghề hội thi đoàn thể khác để chị em tham gia khơng kịp thời động viên mà cịn dịp tốt để chị em học hỏi lẫn mở mang hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ hiểu biết xã hội bên nhà trường Trên số kinh nghiệm nhỏ bé thân tơi, với mong muốn góp phần nhỏ quản lý, đạo nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trường mầm non Nga Liên ngày tốt Xin trân trọng cảm ơn! Nga Liên, ngày 15 tháng 04 năm 2019 XÁC NHẬN CỦA THỦ Tôi xin cam đoan SKKN TRƯỞNG ĐƠN VỊ viết, khơng chép người khác Người thực Lê Thị Hương 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị trung ương khố XIII Chỉ thị 03/CT-TW Bộ trị đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động "Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo", Chỉ thị 35, kết luận 05 Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 UBND tỉnh siết chặt nề nếp kỷ cương hành Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý năm 1999 Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi 20 ... trường mầm non chọn đề tài " Một số biện pháp quản lý, đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Nga Liên năm học 2018 – 2019? ?? 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Nhằm bồi dưỡng nâng cao. .. tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản lý, đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non Nga Liên- huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu... xuyên năm 2018- 2019 giáo dục đào tạo.[1] Cơ sở thực tiễn: vai trị, vị trí, tầm quan trọng giáo dục mầm non trường mầm non, chất lượng giáo viên mầm non để thực tôt việc quản lý, đạo nhằm nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non nga liên năm học 2018 2019 ,

Từ khóa liên quan