0

Các mẫu biên bản thực hiện quy trình nhân sự đại hội chi bộ( 5 bước) nhiệm kỳ 2020 2025

13 440 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2020, 08:34

ĐẢNG BỘ HUYỆN MĐChi bộ THPT HTĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMM Đ, ngày…… tháng…… năm 2020BIÊN BẢN HỘI NGHỊĐề xuất phương hướng, rà soát và thông qua danh sách nhân sự tái cử, ứng cử cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20202025( Tại Hội nghị lãnh đạo cơ quan lần thứ 01)1. Thời gian, địa điểm. Thời gian: ………………………………………………………………………. Địa điểm:………………………………………………………………………...2. Thành phần: Lãnh đạo cơ quan(Ban giám hiệu) Có mặt Tổng số người được triệu tập: ………………………………………… Vắng mặtLý do vắng mặt: ……………………………………………….…….. Chủ trì:………………………………………………………………………….. Thư ký:……………………………………………………………………….….3. Nội dung:3.1 Rà soát thông qua danh sách nhân sự tái cử, ứng cử cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 20202025a. Đánh giá và thông qua danh sách chi ủy viên, bí thư, phó bí thư đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử nhiệm kỳ 20202025. Rà soát, đánh giá các đồng chí chi ủy viên, phó bí thư đương nhiệm đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện tái cử nhiệm kỳ 20202025.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. Thông qua danh sách các đồng chí đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử chi ủy viên, phó bí thư, bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20202025TTHọ và tênNgày tháng năm sinhNgày vào Đảng( ngày chính thức)Chức vụb. Đánh giá và thông qua danh sách dự kiến nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 20202025. Rà soát, đánh giá các đồng chí trong quy hoạch đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 20202025.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. Thông qua danh sách dự kiến nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 20202025TTHọ và tênNgày tháng năm sinhNgày vào Đảng( ngày chính thức)Chức vụ3.2 Dự kiến nhân sự ứng cử Bí thư chi bộ Rà soát, đánh giá các đồng chí tham gia tái cử, ứng cử, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20202025.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. Thông qua danh sách dự kiến nhân sự ứng cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20202025TTHọ và tênNgày tháng năm sinhNgày vào Đảng( ngày chính thức)Chức vụ ĐẢNG BỘ HUYỆN MĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi THPT HT M Đ, ngày…… tháng…… năm 2020 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ Đề xuất phương hướng, rà soát thông qua danh sách nhân tái cử, ứng cử cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 ( Tại Hội nghị lãnh đạo quan lần thứ 01) Thời gian, địa điểm - Thời gian: ……………………………………………………………………… - Địa điểm:……………………………………………………………………… Thành phần: Lãnh đạo quan(Ban giám hiệu) - Có mặt/ Tổng số người triệu tập: ………………………………………… - Vắng mặt/Lý vắng mặt: ……………………………………………….…… - Chủ trì:………………………………………………………………………… - Thư ký:……………………………………………………………………….… Nội dung: 3.1 Rà sốt thơng qua danh sách nhân tái cử, ứng cử cấp ủy chi nhiệm kỳ 2020-2025 a Đánh giá thông qua danh sách chi ủy viên, bí thư, phó bí thư đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 - Rà sốt, đánh giá đồng chí chi ủy viên, phó bí thư đương nhiệm đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Thơng qua danh sách đồng chí đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử chi ủy viên, phó bí thư, bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 T T Họ tên Ngày tháng năm sinh Ngày vào Đảng( ngày Chức vụ thức) b Đánh giá thơng qua danh sách dự kiến nhân quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 - Rà soát, đánh giá đồng chí quy hoạch đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Thông qua danh sách dự kiến nhân quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy chi nhiệm kỳ 2020-2025 T T Họ tên Ngày tháng năm sinh Ngày vào Đảng( ngày Chức vụ thức) 3.2 Dự kiến nhân ứng cử Bí thư chi - Rà sốt, đánh giá đồng chí tham gia tái cử, ứng cử, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử Bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Thông qua danh sách dự kiến nhân ứng cử Bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 T T Họ tên Ngày tháng năm sinh Ngày vào Đảng( ngày thức) Chức vụ 3.3 Biếu số lượng, cấu cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi nhiệm kỳ 20202025 - Dự kiến số lượng, cấu cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 + Số lượng: Ban chi ủy: … đ/c Bí thư: … đ/c Phó bí thư: đ/c + Cơ cấu cấp ủy  Ban chi ủy gồm đồng chí Ban giám hiệu, đồng chí tổ trưởng chun mơn  Tỉ lệ nữ đạt 20% trở lên; Đảm bảo tính thừa kế phát triển  Độ tuổi ………………………………………………………  01 đ/c Bí thư chi bộ: Phụ trách chung  01 đ/c chi ủy viên: Phụ trách Đoàn niên  01 đ/c chi ủy viên: Phụ trách công tác nữ công  01 đ/c chi ủy viên: Phụ trách Công đoàn - Biếu số lượng, cấu cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 Kết quả: Số phiếu phát ra:…………… Số phiếu thu về: …………… Số phiếu hợp lệ: …………… Số phiếu không hợp lệ: …… Kết cụ thể: Đồng ý Không đồng ý( cần điều chỉnh Kết Số lượng Tỷ lệ Số lượng Cơ cấu Về số lượng Về cấu Hội nghị thống nhất: + Số lượng: Ban chi ủy: … đ/c, Bí thư: … đ/c, Phó bí thư: đ/c + Cơ cấu cấp ủy: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………… Hội nghị kết thúc vào hồi … ngày ……… % đồng chí có mặt hội nghị trí với nội dung THƯ KÝ (ký, ghi rõ họ tên) ĐẢNG BỘ HUYỆN MĐ CHỦ TRÌ (ký, ghi rõ họ tên) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi THPT HT MĐ, ngày…… tháng…… năm 2020 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ Về việc lấy ý kiến giới thiệu danh sách nhân chuẩn bị đại hội Nhiệm kỳ 2020-2025 ( Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên) Thời gian, địa điểm - Thời gian: ……………………………………………………………………… - Địa điểm:……………………………………………………………………… Thành phần: Tồn thể cán đảng viên - Có mặt/ Tổng số người triệu tập: ………………………………………… - Vắng mặt/Lý vắng mặt: ……………………………………………….…… - Chủ trì:………………………………………………………………………… - Thư ký:……………………………………………………………………….… Nội dung: 3.1 Lấy ý kiến giới thiệu danh sách nhân tái cử cấp ủy chi nhiệm kỳ 20202025 xem xét thông qua hội nghị lãnh đạo quan - Thông báo danh sách nhân tái cử xem xét thông qua Hội nghị lãnh đạo quan lần thứ 01 diễn vào hồi … h……ngày … tháng … năm 2020 - Hình thức lấy ý kiến: Bằng phiếu kín - Tiến hành …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Kết + Số phiếu phát ra:…………… + Số phiếu hợp lệ: …………… + Số phiếu thu về: …………… + Số phiếu không hợp lệ: …… Kết cụ thể: T T Họ tên Ngày sinh Kết 01 02 Có … … đồng chí diện tái cử giới thiệu vào danh sách nhân nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c…………………………………………………………………………………… Đ/c…………………………………………………………………………………… 3.2 Lấy ý kiến giới thiệu danh sách nhân lần đầu tham gia cấp ủy, Bí thư, chi nhiệm kỳ 2020-2025 xem xét thông qua hội nghị lãnh đạo quan - Thông báo danh sách dự kiến lần đầu tham gia cấp ủy, Bí thư chi nhiệm kỳ 20202025 xem xét, thông qua Hội nghị lãnh đạo quan lần thứ 01 diễn vào hồi …h… ngày … tháng … năm 2020 - Hình thức lấy ý kiến: Bằng phiếu kín - Tiến hành …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Kết + Số phiếu phát ra:…………… + Số phiếu thu về: …………… + Số phiếu hợp lệ: …………… + Số phiếu không hợp lệ: …… Kết cụ thể: * Danh sách nhân lần đầu tham gia ứng cử cấp ủy T T Họ tên Ngày sinh Kết 01 02 03 Có … … đồng chí diện tham gia lần đầu giới thiệu vào dánh sách nhân nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c…………………………………………………………………………………… Đ/c…………………………………………………………………………………… * Danh sách nhân lần đầu ứng cử Bí thư chi T T Họ tên Ngày sinh Kết 01 Có … … đồng chí giới thiệu lần đầu tham gia ứng cử Bí thư chi Đ/c…………………………………………………………………………………… Hội nghị kết thúc vào hồi … ngày ……… % đồng chí có mặt hội nghị trí với nội dung THƯ KÝ CHỦ TRÌ (ký, ghi rõ họ tên) ĐẢNG BỘ HUYỆN MĐ (ký, ghi rõ họ tên) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi THPT HT MĐ, ngày…… tháng…… năm 2020 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ Về việc giới thiệu nhân tái cử lần đầu tham gia ứng cử cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 ( Tại hội nghị chi ủy chi lần thứ nhất) Thời gian, địa điểm - Thời gian: ……………………………………………………………………… - Địa điểm:……………………………………………………………………… Thành phần: Chi ủy viên - Có mặt: ………… Vắng mặt( lý do): ……………………………………… - Chủ trì:………………………………………………………………………… - Thư ký:……………………………………………………………………….… Nội dung: 3.1 Giới thiệu nhân tái cử cấp ủy chi - Thông báo danh sách nhân tái cử Hội nghị cán bộ, đảng viên giới thiệu ngày………………… - Thảo luận công tác nhân chuẩn bị Đại hội …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Tiến hành giới thiệu nhân hình thức phiếu kín - Kết quả: Số phiếu phát ra:…………… Số phiếu thu về: …………… Số phiếu hợp lệ: …………… Số phiếu không hợp lệ: …… Kết cụ thể: T T 01 Họ tên Diện Kết Tái cử 02 Tái cử Có … đồng chí giới thiệu vào danh sách nhân chuẩn bị Đại hội Đ/c: ……………………………………………… Thuộc diện…………………… Đ/c: ……………………………………………… Thuộc diện…………………… 3.2 Giới thiệu nhân lần đầu tham gia cấp ủy, Bí thư chi - Thơng báo danh sách nhân dự kiến lần đầu tham gia cấp ủy, Bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 Hội nghị cán bộ, đảng viên giới thiệu ngày………………… - Thảo luận công tác nhân chuẩn bị Đại hội …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Tiến hành giới thiệu nhân hình thức phiếu kín - Kết quả: Số phiếu phát ra:…………… Số phiếu thu về: …………… Số phiếu hợp lệ: …………… Số phiếu không hợp lệ: …… Kết cụ thể: * Nhân lần đầu tham gia cấp ủy T T Họ tên Diện Kết 01 Lần đầu tham gia 02 Lần đầu tham gia 03 Lần đầu tham gia Có … đồng chí giới thiệu vào danh sách nhân chuẩn bị Đại hội Đ/c: ……………………………………………… Thuộc diện…………………… Đ/c: ……………………………………………… Thuộc diện…………………… Đ/c: ……………………………………………… Thuộc diện…………………… * Nhân lần đầu tham gia ứng cử Bí thư chi T T Họ tên 01 Diện Kết Lần đầu tham gia ứng cử Bí thư Có … đồng chí giới thiệu vào danh sách nhân ứng cử lần đầu vào chức danh Bí thư chi Đ/c: ……………………………………………… Hội nghị kết thúc vào hồi … ngày ……… % đồng chí có mặt hội nghị trí với nội dung THƯ KÝ (ký, ghi rõ họ tên) CHỦ TRÌ (ký, ghi rõ họ tên) ĐẢNG BỘ HUYỆN MĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi THPT HT MĐ, ngày…… tháng…… năm 2020 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ Về việc thông qua danh sách nhân ( Tại hội nghị lãnh đạo quan lần thứ 2) Thời gian, địa điểm - Thời gian: ……………………………………………………………………… - Địa điểm:……………………………………………………………………… Thành phần: Lãnh đạo quan(Ban giám hiệu) - Có mặt: ……………………………………………………………………….… - Vắng mặt/Lý vắng mặt: ……………………………………………….…… - Chủ trì:………………………………………………………………………… - Thư ký:……………………………………………………………………….… Nội dung: - Báo cáo kết giới thiệu nhân Hội nghị chi ủy lần thứ 01 ngày ……… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Báo cáo nội dung khảo sát nhân …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Thông qua danh sách nhân tái cử danh sách nhân tham gia lần đầu phiếu kín * Lấy ý kiến giới thiệu nhân tái cử cấp ủy chi nhiệm kỳ 2020-2025 Kết quả: Số phiếu phát ra:…………… Số phiếu thu về: …………… Số phiếu hợp lệ: …………… Số phiếu không hợp lệ: …… Kết cụ thể: T T 01 Họ tên Diện Kết Tái cử 02 Tái cử Danh sách nhân tái cử gồm: … đồng chí Đ/c…………………………………………………………………………………… Đ/c…………………………………………………………………………………… * Lấy ý kiến giới thiệu nhân lần đầu tham gia cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 Kết quả: Số phiếu phát ra:…………… Số phiếu thu về: …………… Số phiếu hợp lệ: …………… Số phiếu không hợp lệ: …… Kết cụ thể:  Nhân lần đầu tham gia cấp ủy T T Họ tên Diện Kết 01 Tham gia lần đầu 02 Tham gia lần đầu 03 Tham gia lần đầu Danh sách nhân lần đầu tham gia ứng cử gồm: … đồng chí Đ/c…………………………………………………………………………………… Đ/c…………………………………………………………………………………… Đ/c……………………………………………………………………………………  Nhân lần đầu tham gia ứng cử Bí thư chi T T Họ tên Diện Kết 01 Tham gia lần đầu Danh sách nhân lần đầu tham gia ứng cử gồm: … đồng chí Đ/c…………………………………………………………………………………… Hội nghị kết thúc vào hồi … ngày ……… % đồng chí có mặt hội nghị trí với nội dung THƯ KÝ (ký, ghi rõ họ tên) CHỦ TRÌ (ký, ghi rõ họ tên) ĐẢNG BỘ HUYỆN MĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi THPT HT MĐ, ngày…… tháng…… năm 2020 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ Về việc biểu giới thiệu nhân nhiệm kỳ 2020-2025 ( Tại Hội nghị chi ủy chi lần thứ 02) Thời gian, địa điểm - Thời gian: ……………………………………………………………………… - Địa điểm:……………………………………………………………………… Thành phần: Chi ủy viên - Có mặt/ Tổng số người triệu tập: ………………………………………… - Vắng mặt/Lý vắng mặt: ……………………………………………….…… - Chủ trì:………………………………………………………………………… - Thư ký:……………………………………………………………………….… Nội dung: - Phân tích kết lấy phiếu hội nghị …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Thông qua danh sách nhân giới thiệu Hội nghị lãnh đạo quan lần thứ 02 ngày … Tháng … Năm 2020 - Xác minh, kết luận vấn đề nảy sinh …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Thảo luận biểu giới thiệu nhân sự( phiếu kín) * Biểu nhân tái cử cấp ủy Kết quả: Số phiếu phát ra:…………… Số phiếu thu về: …………… Số phiếu hợp lệ: …………… Số phiếu không hợp lệ: …… Kết cụ thể: T T Họ tên 01 02 Danh sách nhân gồm: Có … … đồng chí diện tái cử Ngày sinh Kết Đ/c: ……………………………………………………………………………… Đ/c: ……………………………………………………………………………… * Biểu nhân lần đầu tham gia cấp ủy, Bí thư chi nhiệm kỳ 2020-2025 Kết quả: Số phiếu phát ra:…………… Số phiếu thu về: …………… Số phiếu hợp lệ: …………… Số phiếu không hợp lệ: …… Kết cụ thể:  Nhân lần đầu tham gia cấp ủy chi T T Họ tên Ngày sinh Kết 01 02 03 Danh sách nhân gồm: Có … … đồng chí diện lần đầu tham gia cấp ủy chi Đ/c: ……………………………………………………………………………… Đ/c: ……………………………………………………………………………… Đ/c: ………………………………………………………………………………  Nhân lần đầu tham gia ứng cử Bí thư chi T T Họ tên Ngày sinh Kết 01 Danh sách nhân gồm: Có … … đồng chí diện lần đầu tham gia cấp ủy chi Đ/c: ……………………………………………………………………………… Hội nghị kết thúc vào hồi … ngày ……… % đồng chí có mặt hội nghị trí với nội dung THƯ KÝ (ký, ghi rõ họ tên) CHỦ TRÌ (ký, ghi rõ họ tên) ... dự kiến nhân ứng cử Bí thư chi nhiệm kỳ 2020- 20 25 T T Họ tên Ngày tháng năm sinh Ngày vào Đảng( ngày thức) Chức vụ 3.3 Biếu số lượng, cấu cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi nhiệm kỳ 20202 0 25 - Dự... VIỆT NAM Chi THPT HT MĐ, ngày…… tháng…… năm 2020 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ Về việc lấy ý kiến giới thiệu danh sách nhân chuẩn bị đại hội Nhiệm kỳ 2020- 20 25 ( Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên) Thời gian, địa... sách nhân nhiệm kỳ 2020- 20 25 Đ/c…………………………………………………………………………………… Đ/c…………………………………………………………………………………… 3.2 Lấy ý kiến giới thiệu danh sách nhân lần đầu tham gia cấp ủy, Bí thư, chi nhiệm kỳ 2020- 2025
- Xem thêm -

Xem thêm: Các mẫu biên bản thực hiện quy trình nhân sự đại hội chi bộ( 5 bước) nhiệm kỳ 2020 2025,

Từ khóa liên quan